İSL´M HUKUKUNDA KANUNLAŞTIRMA · PDF file t.c ankara Ünİversİtesİ sosyal...

Click here to load reader

 • date post

  25-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of İSL´M HUKUKUNDA KANUNLAŞTIRMA · PDF file t.c ankara Ünİversİtesİ sosyal...

 • T.C

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

  TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ

  (İSLÂM HUKUKU) ANABİLİM DALI

  İSLÂM HUKUKUNDA KANUNLAŞTIRMA OLGUSU

  DOKTORA TEZİ

  Muhammed Tayyib KILIÇ

  ANKARA - 2008

 • T.C

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

  TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ

  (İSLÂM HUKUKU) ANABİLİM DALI

  İSLÂM HUKUKUNDA KANUNLAŞTIRMA OLGUSU

  DOKTORA TEZİ

  Muhammed Tayyib KILIÇ

  DANIŞMAN

  Prof. Dr. Şamil DAĞCI

  ANKARA - 2008

 • T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ

  (İSLÂM HUKUKU) ANABİLİM DALI

  İSLÂM HUKUKUNDA KANUNLAŞTIRMA OLGUSU

  Doktora Tezi

  Tez Danõşmanõ: Prof. Dr. Şamil DAĞCI

  Tez Jürisi Üyeleri

  Adõ ve Soyadõ İmzasõ

  Prof. Dr. Şamil DAĞCI

  Prof. Dr. Mustafa AVCI

  Prof. Dr. Mehmet BAYRAKTAR

  Prof. Dr. İdris ŞENGÜL

  Doç. Dr. Selahattin EROĞLU

 • i

  ÖNSÖZ

  Toplum içinde bir arada yaşamak zorunda olan insanlarõn gerek birbirleriyle

  gerekse devletle ilişkilerinin tanzimi anlamõnda hukuk, her toplumda ilkel veya

  gelişmiş düzeyde de olsa bulunmuştur. Hukukun soyut kurallar halinde tezahürü olan

  kanun da yine istisnasõz bütün hukuk sistemlerinde ortaya çõkmõştõr. Hukuk

  kurallarõnõn belirli sistem dâhilinde bir forma dökülmesi diğer bir ifadeyle kanun

  yapma faaliyeti insanlõk tarihi kadar eskidir.

  Genel hukuk tarihinde kanunlaştõrma olgusu iki şekilde ortaya çõkmõştõr. Kanun

  yapma faaliyeti dediğimiz birinci tür, insanlõk tarihinin her döneminde

  gözlemlenirken, yazõlõ olmayan, dağõnõk hukuk kurallarõnõn belirli bir sistem içinde

  toplanmasõ anlamõnda kanunlaştõrma faaliyeti ise insanlõk tarihinin bir kõsõm

  dönemlerinde ortaya çõkan ve örnekleri her toplumda görülmeyen bir hukukî

  faaliyettir.

  Kanun yapma olgusu toplumun düzen ve birliğini, kanunlaştõrma olgusu ise

  mevcut hukuk sisteminin düzen ve birliğini sağlamayõ amaçlamõştõr.

  Kanunlaştõrma olgusu genel hukuk tarihinde birçok örneği olan başlõ başõna bir

  hukukî faaliyettir. İslâm hukuku da genel hukuk tarihindeki orijinal hukuk

  sistemlerinden biridir. Bu nedenle Tezimizde İslâm hukuku bakõmõndan

  kanunlaştõrma olgusunun imkân ve sõnõrlarõnõ ve bu alanda yapõlan düzenlemeleri

  genel hukuk tarihindeki kanunlaştõrma olgusuyla mukayese ederek açõklõğa

  kavuşturmaya çalõştõk.

  Gerek konu seçiminde gerekse Tez çalõşmalarõ sõrasõnda yardõmlarõnõ, ilgi ve

  alakalarõnõ esirgemeyen ve konu ile ilgili kaynaklara ulaşmamda kütüphanesinden

  istifade ettiğim danõşman hocam Prof. Dr. Şamil DAĞCIya teşekkürlerimi

  sunuyorum. Ayrõca bugünlere gelmemize vesile olan tüm hocalarõma ve Doktora

  ders döneminde emekleri geçen Prof. Dr. İbrahim ÇALIŞKAN ve Prof. Dr. Osman

  TAŞTAN hocalarõma teşekkürlerimi sunmayõ ifa edilmesi gereken bir borç olarak

  biliyorum.

  Ankara, Nisan 2008

  Muhammed Tayyib KILIÇ

 • ii

  İÇİNDEKİLER

  ÖNSÖZ .....................................................................................................................i

  İÇİNDEKİLER.........................................................................................................ii

  KISALTMALAR......................................................................................................x

  GİRİŞ .......................................................................................................................1

  I- KONUNUN ÖNEMİ...........................................................................................1

  II- KONUNUN SINIRLANDIRILMASI .................................................................2

  III- KONU İLE İLGİLİ KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ.......................4

  IV- KONUNUN SUNULMASI ................................................................................7

  BİRİNCİ BÖLÜM

  GENEL OLARAK KANUNLAŞTIRMA

  I- Kanunlaştõrma İle İlgili Temel Kavramlar ......................................................10

  A- Resepsiyon Kavramõ .......................................................................................10

  1- Resepsiyon Kavramõnõn Genel Çerçevesi .....................................................10

  2- Resepsiyon Faaliyetinin Ortaya Çõkõş Sebepleri ...........................................12

  a- Toplumun Hukuk Yoluyla Dönüştürülmek İstenmesi ...............................13

  b- Dõş Baskõnõn Etkisi...................................................................................13

  c- Sömürge Hukukundan Bağõmsõz (Millî) Hukuka Geçme İsteği.................14

  3- Resepsiyon Çeşitleri.....................................................................................14

  a- Yapõsal Resepsiyon ..................................................................................14

  b- Kõsmî Resepsiyon ....................................................................................15

  c- Sentetik Ya Da Eklektik Resepsiyon.........................................................15

  d- Küllî Resepsiyon......................................................................................15

  4- Genel Hukuk Tarihindeki Başlõca Resepsiyon Örnekleri ..............................16

  a- Almanyada Roma Hukukunun Resepsiyonu............................................16

  b- Latin Amerika Ülkelerinde Resepsiyon ....................................................17

  c- Japon Resepsiyonu ...................................................................................18

  d- Tarihsel Sürecinde Türk Resepsiyonu.......................................................19

  aa- Tanzimat Dönemi Osmanlõ Resepsiyon Süreci ve Bu Dönemdeki

  Resepsiyon Çalõşmalarõ.......................................................................20

 • iii

  bb- Cumhuriyet Dönemi Resepsiyon Süreci ve Bu Dönemdeki Resepsiyon

  Çalõşmalarõ ........................................................................................26

  cc- Osmanlõ Dönemi Resepsiyon Süreci ile Cumhuriyet Dönemi

  Resepsiyon Sürecinin Mukayeseli Değerlendirilmesi .........................32

  B- Zorla Benimsetme ve Hukuk Yoluyla İstila Kavramlarõ ..................................34

  C- Bir Hukukî Olgunun Aktarõlmasõ Kavramõ ......................................................35

  II- Kanunlaştõrma Kavramõnõn Genel Çerçevesi.................................................35

  A- Kanunlaştõrma Kavramõ ..............................................................................35

  B- Kanunlaştõrma Faaliyetinin Amaçlarõ ..........................................................42

  1- Orijinal Bir Hukuk Sistemi İnşâ Etmek ....................................................42

  2- Mevcut Hukuk Düzenini Tadil Etmek ......................................................42

  3- Tek Bir Hukuk Sistemi Meydana Getirmek ..............................................43

  4- Hukuk Düzenine Duyulan Güveni Korumak ............................................43

  C- Kanunlaştõrma Faaliyetinin Ortaya Çõkõş Sebepleri......................................43

  1- Hukukî Birliğin Sağlanmak İstenmesi ......................................................44

  2- Merkezî Devlet Fikrinin Güç Kazanmasõ .................................................44

  3- İktisâdî Sebepler.......................................................................................46

  4- Sistematik Hukuk İlminin Gelişmesi ........................................................46

  5- Hukukun Millileştirilmesi İsteği ...............................................................47

  6- Liberalizmin Güç Kazanmasõ ...................................................................47

  7- Rasyonalizmin Güç Kazanmasõ ................................................................48

  8- Tabiî Hukuk Ekolünün Güç Kazanmasõ....................................................49

  D- Kanunlaştõrma Çeşitleri...............................................................................49

  1- Müstakil Kanunlaştõrma .........................