SKT PA¥¾AC KULTURY I NAUKI 2017. 5. 9.¢  wersji Data wersji Autor zmiany...

download SKT PA¥¾AC KULTURY I NAUKI 2017. 5. 9.¢  wersji Data wersji Autor zmiany Akceptacja dokumentu Nr wersji

of 58

 • date post

  15-Jul-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of SKT PA¥¾AC KULTURY I NAUKI 2017. 5. 9.¢  wersji Data wersji Autor zmiany...

SKT PAAC KULTURY I NAUKI v11Rozbudowy i przebudowy instalacji monitoringu wizyjnego CCTV oraz KD dla
Paacu Kultury i Nauki w Warszawie
(Koncepcja techniczna dla budowy zintegrowanego, centralnie zarzdzanego technicznego systemu zabezpieczenia i ochrony w budynku PKiN [cz wysokociowa –A] w tym dokumentacja techniczna zawierajca charakterystyki urzdze
oraz wskazujca ich miejsce zainstalowania [System Kontroli Dostpu, Telewizja Przemysowa])
INWESTOR: Zarzd Paacu Kultury i Nauki Sp. z o.o. Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa RODZAJ OPRACOWANIA:
T O M I
SZCZEGÓOWA KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONAWCA:
Ireneusz Kamiski ul. Bolivara lok. 53 03-340 Warszawa, NIP 113-028-83-36
ZESPÓ AUTORSKI:
Jakub Skwara
Krzysztof Rybak
Piotr Tarnowski
2. Informacje ogólne o wytycznych dla telewizji dozorowej CCTV ............................................................. 4
2.1 Przedmiot i zakres opracowania ................................................................................................... 4
2.2 Podstawa i zakres opracowania: .................................................................................................. 4
3. Zaoenia funkcjonalno – uytkowe dla nowo planowanego systemu VMS ............................................. 7
3.1 Ogólne zaoenia dla platformy VMS ............................................................................................ 7
3.2 Wymagania szczegóowe dla platformy VMS (Architektura, funkcjonalnoci serwera i klienta) ........... 8
3.3 Zaoenia dla wymogów jakociowych rejestracji obrazu .............................................................. 17
3.3.1 Obserwacja na pitrach – obszar wind i gówne cigi komunikacyjne dla poziomów od +6 do +30 19
3.3.2 Wzmocniona obserwacja otwartych przestrzeni poziomów +4 i +6 ............................................. 21
3.3.3 Dodatkowe punkty kamerowe dla piter +15 oraz +20 - Biura Zarzdu Paacu oraz Urzd Miasta Stoecznego Warszawy ............................................................................................................................ 23
3.3.4 Obserwacja poziomów i piter technicznych Paacu tj. -2, -1,+14,+28, +29, +31, +32, +33, +34, +4024
3.3.5 Kamery do obserwacji wybranych miejsc:Klatki C,D,E,F dla poziomu +6 orazklatki A i B na poziomie +15 tzw. „przepierzenie” ............................................................................................................. 26
3.3.6 Obserwacja poziomów i stref na zewntrz Paacu – kamery zewntrzne .................................... 27
3.4 Zestawienie ilociowe nowych kamer dla poszczególnych stref w Paacu ...................................... 34
3.5 Rejestracja materiau wideo w Paacu ......................................................................................... 34
3.6 Minimalne parametry serwerów dla rejestracji materiau z kamer .................................................. 34
3.7 Pomieszczenie monitoringu i jego aranacja ............................................................................... 37
3.8 Serwerownia na potrzeby monitoringu ........................................................................................ 37
3.9 Synchronizacja czasu ............................................................................................................... 38
4.1 Zaawansowane funkcje systemu Kontroli Dostpu ....................................................................... 39
4.2 Serwery Systemu Kontroli Dostpu oraz kontrolery i czytniki przej ............................................. 41
4.3 Stacja do obsugi systemu KD .................................................................................................... 43
4.4 Szczegóowe funkcjonalnoci kontroli dostpu ............................................................................ 43
5. Zasilanie systemów CCTV i KD ........................................................................................................ 47
6. Oprogramowanie Zarzdzajce PSIM ............................................................................................... 47
7. Szacunkowy kosztorys wdroenia systemów ..................................................................................... 54
8. Struktura sieci aktywnej ................................................................................................................... 54
9. Trasy kablowe, okablowanie, szafy – infrastruktura sieci pasywnej ..................................................... 56
10. Podsumowanie ............................................................................................................................... 58
Historia dokumentu
Nr wersji
oraz KD dla
Paacu Kultury i Nauki w Warszawie Ireneusz Kamiski Jakub Skwara Krzysztof Rybak Piotr Tarnowski
NIE Data stworzenia dokumentu:
Autor zmiany Komentarz/Uwagi/Zakres zmian
Paacu Kultury i Nauki w Warszawie
Data stworzenia dokumentu: 06.12.2016
2.1 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Szczegóowa Koncepcja Techniczna (dalejSKT) dla systemu telewizji dozorowej (dalej CCTV) oraz systemu Kontroli Dostpu (dalejKD) dla planowanej inwestycji rozbudowy i przebudowy instalacji monitoringu wizyjnego CCTV oraz KD dla Paacu Kultury i Naukiw Warszawie, dalej szczegóowo opisanej.
W skad opracowania wchodzi szczegóowy opis techniczny wymaga stawianych modernizowanej, relokowanej i nowobudowanej instalacji CCTV wraz z opisem minimalnych parametrów punktów kamerowych oraz szczegóowych wytycznych oprogramowania zarzdzajcego opartego o otwart platform bezpieczestwa typu VMS – Video Management System (dla ujednolicenia nazewnictwa przyjto w dalszej czci dokumentu stosowanie definicji VMS) oraz kompleksowej modernizacji Kontroli Dostpu dla planowanych obszarów Paacu wraz z platform zarzdzajc typu Physical Security Information Management(dalej PSIM) dla potrzeb integracji zastosowanych rozwiza bezpieczestwa.
2.2 Podstawa i zakres opracowania:
Podstaw opracowania stanowi:
• Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 padziernika 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;
• Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2004r. w sprawie szczegóowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uytkowego;
• Dz. U. Nr 13 z dnia 10-04-1972 poz. 93 – Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemysu Materiaów Budowlanych z dnia 28-03-1972r w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaowych i rozbiórkowych;
• Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z pón. zm.); • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881);
• Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. wraz ze zmianami o bezpieczestwie imprez masowych (Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504);
• Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 10.01.2011 w sprawie utrwalania przebiegu imprezy masowej;
• Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2013, poz. 1594, z pón. zm.);
• Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 nr 145 poz. 1221);
• Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228);
• PN-EN 62676-1-1:2014-06 – wersja angielska. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach – Cz 1-1: Wymagania systemowe – Postanowienia ogólne;
• PN-EN 62676-1-2:2014-06 – wersja angielska. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach – Cz 1-2: Wymagania systemowe – Wymagania eksploatacyjne dotyczce transmisji wizji;
• PN-EN 62676-2-1:2014-06 – wersja angielska. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach – Cz 2-1: Protokoy transmisji wizji – Wymagania ogólne;
• PN-EN 62676-4:2015-06 – wersja angielska. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach – Cz 4: Wytyczne stosowania;
• PN-EN 50133-1:2007 - Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostpu w zastosowaniach dotyczcych zabezpieczenia -- Cz 1: Wymagania systemowe.
• PN-EN 50133-2-1:2002 - Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostpu stosowane w zabezpieczeniach -- Cz 2-1: Wymagania dla podzespoów.
• PN-EN 50133-7:2002 - Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostpu stosowane w zabezpieczeniach -- Cz 7: Zasady stosowania.
• Normy dotyczce pomieszcze i urzdze do przechowywania wartoci.
• PN-EN 1143-1+A1:2009 - Pomieszczenia i urzdzenia do przechowywania wartoci - Wymagania, klasyfikacja i metody bada odpornoci na wamanie -- Cz 1: Szafy, szafy ATM, pomieszczenia i drzwi do pomieszcze.
5
• PN-EN 1143-2:2004 - Pomieszczenia i urzdzenia do przechowywania wartoci - Wymagania, klasyfikacja i metody bada odpornoci na wamanie -- Cz 2: Systemy depozytowe.
• PN-EN 1300:2006 - Pomieszczenia i urzdzenia do przechowywania wartoci - Klasyfikacja zamków o wysokim stopniu zabezpieczenia z punktu widzenia odpornoci na nieuprawnione otwarcie.
• PN-EN 14450:2006 - Pomieszczenia i urzdzenia do przechowywania wartoci - Wymagania, klasyfikacja i metody bada odpornoci na wamanie - Pojemniki bezpieczne i szafy.
b. Dla okablowania strukturalnego i elementów sieci pasywnej
• PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Cz 1: Wymagania ogólne
• ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 - Information technology - Generic cabling for customer premises
• PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Cz 2: Budynki biurowe; • PN- EN 50173-5:2009; A1:2011 Technika informatyczna - Cz 5: Centra danych,
• PN-EN 50173-5:2009/A2:2013-07 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Cz 1- Specyfikacja i zapewnienie jakoci
• PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Cz 2- Planowanie i wykonawstwo instalacji wewntrz budynków
• PN-EN 50174-3:2014-02 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Cz 3 – Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewntrz budynków
• TIA-942: Data Centre Cabling captures IT, power, resilience, HVAC, security published in 2005 • PN-EN 50600-1:2013-06 – Technika Informatyczna, Wyposaenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych (EN 50600-
2-1 do -2-6)
• PN-EN 50288-4-1:2014-02 Przewody wieloyowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyu danych -- Cz 4- 1: Wymagania grupowe dotyczce przewodów ekranowanych, testowanych do czstotliwoci 600 MHz -- Przewody przeznaczone do poziomego i pionowego ukadania w budynkach
• PN-EN 60332-1-2:2010/A1:2016-02, PN-EN 60332-3-24:2009, PN-EN 60332-3-22:2009, PN-EN 60754-1:2014-11, PN-EN 60754-2:2014-11, PN-EN 61034-2:2010 - Normy midzynarodowe zwizane z palnoci powoki kabla.
• PN-EN 50310:2012 Stosowanie pocze wyrównawczych i uziemiajcych w budynkach z zainstalowanym sprztem informatycznym.
c. Inne wytyczne w tym:
• Wytyczne uytkowników systemów CCTV i KD w Paacu Kultury i Nauki tj. dziau bezpieczestwa w zakresieoczekiwanych funkcjonalnoci nowych systemów oraz miejsc podlegajcych zabezpieczeniu.
• Wizje lokalne przeprowadzone na obiekcie oraz analiza wskazówekpersonelu Paacu w zakresie obecnego zakresu zabezpieczenia poszczególnych piter i stref majcych by objtymi kontrol CCTV i KD.
Zakres SKT obejmuje:
Wród systemów zabezpiecze technicznych wspomagajcych ochron fizyczn obiektuoraz pozostaej infrastruktury Paacu Kultury podczas codziennej eksploatacji, system telewizji dozorowej CCTV stanowi podstawowe narzdzie analizy zdarzeoraz ochrony zarówno osób jak i mienia stanowicego wasno Paacu lub podmiotów wynajmujcych poszczególne powierzchnie uytkowe. System CCTV stanowi bdzie zatem jedno z pierwszych róde informacji o wykrytych zdarzeniach, jak równie jest podstawowym ródem materiau dowodowego dla dalszej ewaluacji zdarze i gromadzenia materiau dowodnego na wypadek takiej potrzeby. Przewidziane do wdroenia rozwizanie przeznaczone jest do pracy zarówno podczas komercyjnego, codziennego wykorzystania obiektu, ale równie w przypadku wykorzystania dla zarzdzania podczas wydarze o charakterze okazjonalnym (np. uczestników imprezy masowej czy okolicznociowej na obszarze caego budynku) czy zdarze zwizanych z sytuacjami kryzysowymi. NiniejszaSKT w swoim zakresie obejmuje równie modernizacj wybranych punktów kamerowych na zewntrz Paacupoprzez monta nowych kamer obrotowych wspartych kamerami multi-megapikselowymi.
6
Proponowany w SKT system kontroli dostpu jest adaptacyjnym, modularnym, skalowalnym i wyposaonym w wiele przydatnych funkcji kompletnym rozwizaniem end-to-end. System jest przystosowany do obsugi duych obiektów lub grup obiektów posiadajcych do 65 tysicy punktów z kontrol wejcia (drzwi, koowroty i inne urzdzenia) oraz do 1 miliona autoryzowanych uytkowników. System posiada rozbudowany pakiet API/SDK do zaawansowanej integracji z innymi systemami, w typ z systemem telewizji dozorowej oraz platform integracyjn typu PSIM.
c. Dobór platformy integrujcej wraz z funkcjonalnociami pozwalajcymi na integracj systemów CCTV, KD i innych na obiekcie
Integracj systemu KD z systemem CCTV planuje si zrealizowa jako integracj dwukierunkow i polegajc przede wszystkim na automatycznym wywietlaniu obrazu z kamery wywoywanym okrelonymi zdarzeniami z danego przejcia oraz na przekazywaniu wybranych zdarze systemu KD do systemu CCTV w celu wywoania alarmu lub oznaczenia materiau wideo. Integracja pomidzy systemami KD i CCTV bdzie zrealizowana za pomoc opisanej w oddzielnym rozdziale platformy integrujcej typu PSIM. Integracja systemu KD z systemem SSP polega bdzie na przewodowych poczeniach wyj panelu systemu SSP z wejciami dedykowanych kontrolerów systemu KD. W przypadku wystpienia poaru odpowiednie wyjcie panelu SSP zostanie aktywowane i wyzwoli wejcie AUX IN odpowiadajcego mu kontrolera systemu KD lub moduu wej. Dedykowany kontroler/modu odblokuje wyle przez sie odpowiedni komend do pozostaych kontrolerów na pitrze. W ten sposób automatycznie zostan odblokowane drzwi w danej strefie poarowej (pitrze).
Integracja systemu KD z systemem sterowania windami polega bdzie na instalacji w windach dedykowanych czytników i kontrolerów poczonych z klawiatur wybierania piter. Dedykowane kontrolery zostan poczone z serwerem systemu KD poprzez sie LAN. W aplikacji systemu KD zostan zdefiniowane grupy uytkowników wind i zostan im nadane uprawnienia dostpu do danych piter na podstawie istniejcych stref dostpu. Kada jednostka logiczna typu „pitro” zostanie odpowiednio zmapowana z
7
wyjciami przekanikowymi dedykowanych kontrolerów w windach. Dziki temu dla danego uytkownika zostan aktywowane przyciski wyboru tylko tych piter, do których bdzie on mia dostp.
3. Zaoenia funkcjonalno – uytkowe dla nowo planowanego systemu VMS
3.1 Ogólne zaoenia dla platformy VMS
Istniejcy system CCTV, budowany by w rónych okresach (co najmniej 10 lat) i opiera si o kamery analogowe o rozdzielczociach do 4CIF, z których obraz rejestrowany jest na dedykowanych serwerach zlokalizowanych w szafie rack, w pomieszczeniu towarzyszcym centrum monitoringu. Istniejce rozwizania analogowe oparte s o rejestratory analogowe zlokalizowane w tym samym pomieszczeniu. W zwizku potrzeb unifikacji infrastruktury bezpieczestwa (monitoringu wizyjnego) SKT zakada unifikacj platformy rejestrujcej obraz z nowo instalowanychkamer IP poprzez rozbudow funkcjonaln (wymagania stawiane oprogramowaniu zawarte w dalszej czci niniejszego opracowania) oraz relokalizacj czci posiadanej infrastruktury w celu optymalizacji jakociowej nowego systemu opartego zarówno na istniejcych elementach jak i nowych opisanych w niniejszym SKT, tj. istniejce okablowanie analogowe dla kamer zewntrznych zostanie wykorzystane w celu instalacji nowych kamer megapikselowych oraz multimegapikselowych (poprzez zastosowanie media konwerterów) w celu podniesienia jakoci zewntrznej infrastruktury CCTV Paacu. Modernizowany i nowobudowany system VMS w peni musi opiera si o rozwizania IP, a w przypadku miejsc gdzie zakada si modernizacj istniejcej infrastruktury,usunicie kameri instalacj w ich miejsce kamer megapikselowych i multimegapikselowych oraz instalacj nowych punktów kamerowych w miejscach pozwalajcych na detekcj i identyfikacj zdarze zarówno w obszarze dziaania samego CCTV ale równie w poczeniu ze zdarzeniami z kontroli dostpu w celu ich prawidowej identyfikacji. System bdzie skada si z kamer staopozycyjnych megapikselowych o rozdzielczoci co najmniej 3 megapiksele 2048 (H) x 1536 (V), a w wybranych miejscach ogld wzmocniony bdzie kamerami typu 5,6,8,12 oraz 30 Mpix wspartych analiz obrazu wykrywajc istotne z perspektywy bezpieczestwa obiektu zdarzenia, w szczególnoci na obszarach o niskim wspóczynniku ruchu i obecnoci osób w ograniczonym zakresie np. dachy czy poziomy od +30. Wszystkie dotychczas stosowane kamery obrotowe na zewntrz Paacu zastpione zostan nowymi kamerami o rozdzielczociach co najmniej Full HD 1920 (H) x 1080(V) wyposaonych w funkcje i obiektywy o ogniskowych szczegóowo opisanych w dalszej czci SKT z zastosowaniem dowietlenia laserowego o zasigu co najmniej 450 metrów, tak aby zakres obserwacji pozwala na detekcj i identyfikacj zdarze na obszarach bdcych w zarzdzaniu Paacu jak np. parkingi lub w przypadku stanów wyszej koniecznoci równie obszary ulic Emilii Plater czy ul. Marszakowskiej. Z racji wystpowania naturalnej przeszkody w postaci parku od strony ulicy witokrzyskiej identyfikacja zdarze na jego obszarze moe by utrudniona. Gównym elementem rozwizania CCTV musi by platforma integrujca typu VMS obsugujca i nie ograniczona technologicznie pod ktem typów wspieranych kamer – kamery analogowe, IP w tym multimegapikselowe, oraz kamery multisensorowe, ale równie pod ktem wykorzystywanych obecnie kompresji obrazu: MJPEG, MPEG-4, H.264, JPEG 2000. Platforma programowa VMS musi by rozwizaniem w peni otwartym, wspierajcym nie tylko rónorodne kamery, ale równie musi posiada moliwo wykorzystania i integracji specjalistycznych kamer np. termowizyjnych. Ponadto platforma musi wspiera otwarte standardy jak ONVIF, PSIA, jak równie musi posiada specjalistycznypakiet deweloperski SDK w celu integracji z innymi systemami bezpieczestwa na obiekcie Paacu Kultury i Nauki. Otwarto zastosowanej platformy VMS musi pozwala uytkownikowi systemu oraz osobom odpowiedzialnym za bezpieczestwo rozbudowywa system w przyszoci na wypadek takiej potrzeby nawet o pojedynczy element jakim moe by kamera ale równie w sytuacji, jeli zajdzie taka potrzeba,do integracji z innymi systemami bezpieczestwalub innymi jak systemy parkingowe. Dlatego wymaganym jest, aby zastosowane oprogramowanie posiadao dostpny pakiet deweloperski SDK do takowej integracji. Ponadto z racji bycia miejscem uytecznoci publicznej, znajdujcym si w cisym centrum warszawy, na skrzyowaniu wanych punktów komunikacyjnych, miejsc agregacji ludnoci podczas imprez masowych czy zdarze o charakterze incydentalnym, krytycznym jest, aby system posiada moliwo dostpu do jego zasobów przez jednostki Komendy Stoecznej Policji, ABW czy te innych sub mundurowych. Dlatego te w celu optymalizacji kosztowej i racjonalnego gospodarowania rodkami publicznymi planowany do implementacji system CCTV nie moe posiada polityki licencyjnej opartej o kosztowe doczanie kolejnych stanowisk ogldowych tj. rozbudowa systemu o 1 kolejn stacj ogldow nie moe wiza si z koniecznoci zakupu licencji oprogramowania w tym zakresie.
8
Zabezpieczenie dla codziennej pracy zwizanej z zabezpieczeniem obiektu Zaprojektowane do wdroenia rozwizanie CCTV pod ktem jakoci rejestrowanego materiau opiera si w znacznej mierze na rozporzdzeniu MSWiA z dnia 10.01.2011 w sprawie utrwalenia przebiegu imprezy masowej,aw wybranych obszarach krytycznych przewysza przywoane tutaj parametry jakociowe. Przywoane rozporzdzenie pozwala na ujednolicenie strategii zabezpieczenia poszczególnych stref (obszarów) bdcych w zarzdzaniu Paacu oraz na osignicie powtarzalnych rezultatów w zakresie jakoci materiau nagranego za porednictwem kamer systemu VMS. Ponadto przewiduje si objcie dodatkowym nadzorem wizyjnym strefy o duej koncentracji ludzi w obszarze gównych wej na tereny poszczególnych cigów komunikacyjnych, widowni teatru 6 pitro (poziom +6), pomieszcze technicznych (poziomy -2, -1, 3, 14, +28, +29, +31 +32, +33, +40) i innych takich jak parkingi dla pracowników i interesantów. Szczegóowe lokalizacje kamer przedstawiono na rysunkach stanowicych uzupenienie niniejszej SKT. Okres caodobowej pracy systemu VMS wymusza na nim odmienne uwarunkowania pracy zwizanej z analiz zdarze w tym parametry rejestracji obrazu. W zwizku z tym w wybranych miejscach zakada si dodatkowe kamery staopozycyjne, multisensorowe pozwalajce na dokadniejsz detekcj i analiz „post factum” zdarze w strefach o potencjalnym zagroeniu i ssiadujcej przestrzeni publicznej. Dodatkowe kamery obrotowe umoliwi jednoczenie caodobowy szczegóowy ogld i rejestracj obrazu z wybranych zdarze w obszarach gdzie zastosowanie kamer staopozycyjnych byoby nieracjonalne pod ktem kosztów uytkowania, a osignity efekt byby nieporównywalnie niszy od poniesionych nakadów inwestycyjnych. W zwizku z naraeniem obiektu na akty wandalizmu i ewentualnej kradziey, wszystkie wejcia i wjazdy na teren obiektu, cigi komunikacyjne oraz inne strefy wybrane przez uytkownika zostan objte cig wizualizacj i rejestracj obrazu wspart w wyznaczonych miejscach kamerami obrotowymi wyposaonymi w zintegrowane dowietlenie laserowe. Zabezpieczenie wybranych miejsc jak np. dachy oraz poziomy od +30 przewiduje si zabezpieczy przy uyciu kamer wyposaonych w analiz wideo w peni zintegrowan z platform zarzdzajc VMS oraz realizujc ponisze reguy:
• Detekcja wasania si na obszarach objtych zasigiem (polem widzenia) kamery • Detekcja pozostawionych przedmiotów na obszarach pola widzenia kamery
• Zliczanie osób powyej danego progu ilociowego na wybranych obszarach – dla poziomów od +30
3.2 Wymagania szczegóowe dla platformy VMS (Architektura, funkcjonalnoci serwera i klienta)
WYMAGANIA W ZAKRESIE ARCHITEKTURY LICENCJNOWANIA SYSTEMU
• Oprogramowanie musi posiada czyteln, prost polityk licencjonowania opart o klucze licencyjne z moliwoci ich
grupowania w celu optymalizacji kosztowej dla uytkowników kocowych;
• Oprogramowanie musi opiera si o licencjonowanie dostpu (moliwoci podczenia) kamer wideo lub innych róde wideo o specyfice szczegóowo opisanej w dalszej czci wymaga;
• Oprogramowanie musi by skalowalne od jednego klienta, serwera i kamery do setek klientów, serwerów i kamer; • Oprogramowanie musi posiada elastyczn skalowaln - co najmniej 3 stopniow skal (wersj) funkcjonalnoci
oprogramowania z moliwoci migracji do wyszej wersji z niszej (mniejszej liczby funkcjonalnoci).;
• Oprogramowanie musi udostpnia nieodpatn aplikacj klienck bez ogranicze ilociowych w instalacji w zakresie urzdze – stacji ogldowych.
• Oprogramowanie musi udostpniapakiet SDK w celu integracji z rozwizaniami trzecimi • Oprogramowanie musi udostpnia nieodpatn wersj oprogramowania dla aplikacji mobilnych z obsug urzdze
opartych co najmniej o system iOS i Android • Oprogramowanie musi posiada moliwo dostpu (na takich samych zasadach i w oparciu o te same funkcjonalnoci co
standardowa aplikacja kliencka oprogramowania) do systemu poprzez aplikacj klienck opart o przegldark internetow. • Rozbudowa systemu musi by moliwa w kadej chwili nawet o pojedyncz kamer (licencj)
PODSTAWOWE WYMAGANIA APLIKACJI SERWEROWEJ
• Aplikacja serwerowa nie moe by ograniczona pod ktem producenta sprztu na którym ma pracowa, a jedynie
parametrami technicznymi i wydajnociowymi umoliwiajcymi jej poprawne, pynne i nieprzerwane wykorzystanie;
• oprogramowanie zarzdzajce serwera i klienta musz posiada moliwo instalacji na jednej maszynie jak równie na oddzielnych tworzc architektur klient-serwer;
9
• praca w architekturze klient-serwer, w tym wiele serwerów i jeden klient oraz wiele serwerów i wiele stacji klienckich, a w ramach jednego systemu do najmniej 20 000 kamer i co najmniej 100 serwerów;
• otwarta architektura klient-serwer pozwalajca na podczenie do systemu nielimitowanej liczby nowych urzdze; • moliwo grupowania serwerów w ramach jednej „logicznej” lokalizacji jako jeden system lub podsystem
• moliwo nagrywania z co najmniej 100 kamer na jednym serwerze
• wsparcie dla kamer sieciowych obsugujcych powszechnie stosowane kompresje MJPEG, JPEG2000, MPEG4, H.264; • obsuga kamer wysokich rozdzielczoci (kamer megapikselowych) do 40 Mpix wcznie;
• obsuga kamer producentów trzecich w oparciu o standard ONVIF, PSIA oraz ewentualne natywne integracje;
• obsuga kamer multisensorycznych – wieloprzetwornikowych; • szybko nagrywania: do 100 klatek na sekund (na kamer);
• oprogramowanie ma zapewni grupowanie wszystkich serwerów w celu zapewnienia cigoci pracy systemu na wypadek awarii którego z nich – dane o uytkownikach, ich aktywnoci zdarzeniach, alarmach pozostaj niezmienione, nie ulegaj utracie w sytuacji awarii którego serwera w sieci – grupie;
• ustawienia rejestracji z indywidualnie (dla kadej rejestrowanej kamery) dobranymi parametrami zapisu; • ustawienia parametrów rejestracji: ilo klatek/s, rozdzielczo, jako kompresji przynajmniej 10 poziomów kompresji w tym
wizualnie bezstratn;
• oprogramowanie musi posiada moliwo rejestracji strumieni audio i wideo w oparciu o harmonogram nagrywania, który mona okreli indywidualnie dla kadego róda video. Harmonogram powinien zawiera obsug nastpujcych parametrów: tryb nagrywania, cige nagrywanie, nagrywanie na ruch, wejcia cyfrowe, alarmy, transakcje POS, tablice rejestracyjne, ustawienia daty i godziny, codziennie, tygodniowo;
• oprogramowanie musi umoliwia rejestracj w oparciu o nagrywanie cige, nagrywanie z detekcj ruchu lub zdarzenia;
• moliwo zaimplementowania narzdzi (algorytmów) inteligentnej analizy obrazu (np. rozpoznawania tablic rejestracyjnych, analiza ruchu osób i pojazdów);
• Oprogramowanie musi zapewni moliwo planowania kopii zapasowych z nagraniami wideo i zdarze do folderu lokalnego lub na zmapowany dysk sieciowy;
• Oprogramowanie musi umoliwia nagrywanie pierwszego lub drugiego lub trzeciego strumienia wideo z danego róda wideo;
• Oprogramowanie musi umoliwia wysyanie do aplikacji klienckiej drugiego strumienia…