ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH PRÁCE A ODPOV DNÝCH OSOB ŠKOLENÍ...

Click here to load reader

 • date post

  30-Jun-2019
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH PRÁCE A ODPOV DNÝCH OSOB ŠKOLENÍ...

 • Intern

  KOLEN VEDOUCCH PRCE AODPOV DNCH OSOBDODAVATEL KE - EVD

  ST BOZP, FYZICK OCHRANA, ZEN PRAC

  18.4.2018Martin SOUKUP, specialista a koordintor BOZP pro EVD

  SK _VP_1976r03, SK _VP_1977r03

 • InternIntern

  OBECN ST BOZP0. VODN INFORMACE

  1

  Ke kolen:kolitelem je Koordintor BOZP, tzn. slun zam stnanec EZ pro oblast BOZP

  ekv se znalost prvnch p edpis v oblasti BOZP

  Pro ?Stle eme pracovn razy dodavatel smrteln nevyjmaje

  Zji ujeme na Va stran opakujc senedostatky v BOZP, v zen prac, vpouvn IK, pozitivn nlezy na alkoholatd.

  Obsah kolen:Blok BOZP, P, FO (cca 2 hod.)Informace k lokalit

  Vvoj razovosti EZ, a.s. dodavatel(2012- 2017)

  05

  10152025303540

  2012 2013 2014 2015 2016 2017

  39

  19 19

  2530

  19

  razy dodavatel

 • InternIntern2

  Zsady sprvnho chovnVstupy, vjezdy do arelu EZIdentifikace osob, vozidelDoprava v arelech EZPohyb po komunikacchOstraha arel EZ,Systm kontrolZakzan innosti v EZ

  1.

 • InternIntern

  1. ZSADY SPRVNHO CHOVNVSTUPY DO ARELU TRVAL VSTUP

  3

  Reim trvalho vstupu osob Identifika n karta (IK) pro vstuposob

  Oprav uje k samostatnmu pohybu v arelu bez doprovoduOprav uje k provd n prac v arelu EZZskte na zklad vypln n dosti o IK

  lohou dosti o vydn IK mus bt doklad o kolen:u Odpov dnch osob (OO) nebo Vedoucch prce (VP) kopie Potvrzen o

  kolenu ostatnch zam stnanc smluvnch partner (SP) Zznam o provedenm

  kolen

  IK pro ostatnzam stnance

  IK pro Vedouc prcea Odpov dn osoby

  Vedouc pracovnk EZ p slun lokality schvaluje a podepisuje dost o IK.

  Nezapome te, e OO je povinna vykolit ostatn zam stnance ve stejnm rozsahu, jako byla sama kolena.Formul Zznamu ze kolen EZ_FO_1022 - viz www.cez.cz/pravidla-chovani

  Na kad lokalit muste podat samostatnou dost o IK

 • InternIntern

  1. ZSADY SPRVNHO CHOVNVSTUPY DO ARELU NVT VY

  4

  Reim vstupu nvt vy identifika n karta pro nvt vuZskte na zklad seznmen se s Nvt vnm dem lokalitya IK obdrte od odpov dnho pracovnka EVD

  Po dobu nvt vy, mus bt p tomna osoba, kterou navt vujete - ta mus mtreim trvalho vstupu dle bodu 1.

  V reimu nvt v nen povolen vstup zam stnanc smluvnho partnera proprovd n pracovn innosti. Nvt vn kartu obdr pouze osoby v rmci kontroly,revizn innosti na nevrobnm za zen, konzultace, projek n prce apod. bezvznamnch bezpe nostnch rizik. Nebo p i bezodkladnm odstra ovn poruchy,havrie nebo mimo dn udlosti. Pohyb osob v reimu nvt v je povolen pouzeza stlho doprovodu vedoucho prce, odpov dnho zam stnance smluvnhopartnera nebo navtvenho zam stnance EZ.

  Prce na vrobnm a technologickm za zen je na identifika n kartu pronvt vy ZAKZN

 • InternIntern

  1. ZSADY SPRVNHO CHOVNVSTUPY DO ARELU IDENTIFIKACE OSOB, IK

  5

  Zsady pouit identifika nch karet:Jsou nep enosn - nesm bt p ovny osobm, kterm nebyly vydnyMaj omezenou platnost (blokace na termn proveden zakzky; 2 roky = konec platnosti)Pokud jsou daje na IK ne iteln - mus bt vym naZtrta nebo nefunk nost karty mus bt neprodlen po zjit n nahlena zstupci EZ

  Ing. Michal PETR, michal.petr@cez.cz, tel. 601 318 171

  Neoprvn n pouit identifika n karty jinou osobou, ne kter byla vydna, lze ukon it platnostkarty a uplatnit smluvn sankci ve vi 10.000,- K

  Smluvn partner vybav svzam stnance

  edepsanmi OOPP

  IK mus mtkad osoba

  u sebe

  Zkazkoprovat IK

 • InternIntern

  1. ZSADY SPRVNHO CHOVNVJEZDY DO ARELU TRVAL VJEZD

  6

  Reim jednorzovho vjezdu vozidelM omezenou platnost, na dobu nezbytn nutnou pro naloen avyloen nkladuUmon n na vrtnici, po dohod s odpov dnm zstupcem EVD

  ed vput nm prob hne Pou en idi e o p padnch rizicch avozidlo bude vput no pouze v doprovodu vedoucho prce,odpov dnho zam stnance smluvnho partnera nebonavtvenho zam stnance EZ

  Reim trvalho vjezdu vozidelZskte na zklad vypln n dosti a souhlas ud lujeodpov dn vedouc dan lokality EVDPodmn no vlastnictvm IK pro trval vstup idi eOprav uje k vjezdu a parkovn vozidel v arelu bez doprovodu

  V jednotlivch lokalitch mohou bt odlinosti v systmu povolen k vjezdu do arelu seznamte se se specifikylokalit na www.cez.cz/pravidla-chovani

 • InternIntern

  1. ZSADY SPRVNHO CHOVNVJEZDY DO ARELU ZSADY VJEZDU VOZIDEL

  7

  Zsady pro vjezd vozidel:

  na doven/vyven materil muste mt doklad (seznam nebo propustku)EZ provd kontroly vozidel, dovenho/vyvenho materilu

  vozidla mus bt v dnm technickm stavu, nezne it n, s registra n zna kouz vozidel nebudou unikat provozn kapaliny.v arelu EVD je zkaz provd n oprav motorovch vozidel

  Vozidlo, kter nespl uje ve uveden poadavky, nebude vput no do arelu EZ.

  Veker vozidla smluvnch partner uvnitarelu EZ, mus mt na viditelnm mst(za elnm sklem) kontakt na idi e, tzn.:

  Telefonn spojenFirma

  jmen idi e

  Za sklem nenumst n kontakt

  na idi e

 • InternIntern

  1. ZSADY SPRVNHO CHOVNDOPRAVA V ARELECH EZ - PRAVIDLA

  Arely EZ jsou soukromm pozemkemPlat obecn zvazn prvn p edpisy o provozu na pozemnch komunikacchPlat mstn dopravn bezpe nostn zna en (svisl, vodorovn zna en apod.)Nejvy dovolen rychlost je ozna ena dopravn zna kou u vjezdu do arelu EZ,nep esahuje 30 km/hod. (odlinosti lokalit)Nejvy dovolen rychlost pro motorov vozky je 10 km/hod.Uvnit uzav ench prostor (strojovny, apod.) platmax. povolen rychlost 5 km/hod.Kad lokalita EVD m sv j vlastn dopravn d.Chodci:

  ednostn uvaj komunikace pro p (chodnky)i ch zi po komunikacch pro vozidla se pohybuj vlevo ve sm ru ch ze

  Provoz jzdnch kol:je povolen pouze, povoluje-li ho Dopravn d lokalitykad lokalita m e mt odlin poadavky

  8

 • InternIntern

  1. ZSADY SPRVNHO CHOVNDOPRAVA V ARELECH EZ ODSTAVOVN VOZIDEL

  9

  V lokalit elektrrny je parkovn motorovch vozidelpovoleno pouze na p edem domluvenm mst sodpov dnm pracovnkem EVD.

  Je zakzno parkovat

  mimo domluven a vyhrazen msta tzn., plat povinnostudrovat voln p jezdov komunikace a nstupnplochy pro porn techniku, nikov cesty a voln

  stup k nouzovm vchod m, k rozvodnm za zenmelektrick energie, k uzv m vody, topena produktovod m, k v cnm prost edk m PO ak ru nmu ovldn porn bezpe nostnch za zen,

  na vstupech do kabelovch kanl , hlavnch vjezdechdo objekt , p ed porn bezpe nostnmi za zenmijako nap . nadzemnmi hydranty, pornmi eb ky.

 • InternIntern

  1. ZSADY SPRVNHO CHOVNPOHYB PO KOMUNIKACCH

  10

  Nejdel neschopnost v EZ si v r. 2016 vydal raz p i ch zi ze schod 338 dn.

  ZSADY:idrujte se zbradl, madla

  Nevynechvejte dn schodyPozor na prvn a posledn schod

  nujte pozornost p edevm sestupu

  ZKAZY:

  Ne te dokumenty!

  Ne te a nepite na mobilnm telefonu!

  Nep ekonvejte zbradl!

 • InternIntern

  1. ZSADY SPRVNHO CHOVNPOU VN EB K

  11

  r. 2016

  2 razy p i sestupu zposlednho stupn eb ku

  ZSADY:

  nujte zvenoupozornost dolpnut zposlednho stupn

  Neseskakujte

  Vdy elem k eb ku

  Max. vha b emeneenenho po eb ku

  je 15 kg

 • InternIntern

  1. ZSADY SPRVNHO CHOVNPOU VN VTAH

  12

  Na elektrrnch jsou provozovny vtahy, k jejich obsluze nen t eba zvltnoprvn n, ale i vtahy, kde je jejich obsluhu pot eba p edem prokolit.

  Zam stnanc m smluvnch partner je zakzno pouvat vtahy, k jejichobsluze je pot eba zvltn kolen do doby jeho absolvovn.

  Vtahy, kter neslou k evakuaci osob nesm bt pouvny p i vyhlen pornho poplachu.

 • InternIntern

  1. ZSADY SPRVNHO CHOVNOSTRAHA AREL

  13

  Arely EZ st e bezpe nostn agentura

  Pln vybran kony souvisejc s:Ostrahou objekt

  Kontrolou totonosti osob

  Kontrolou vnench/vynench, dovench/vyvench materil

  Kontrolou na alkohol a jin nvykov ltky

  Monitorovny jsou zejmna:vstupy a vjezdy do arelvrobn prostory (strojovny, dozorny, atd.)venkovn prostory kolem oplocen arel a pte n komunikace

  Arely EZ jsou monitorovny kamerovmi systmy v souladu s platnmi prvnmi p edpisy.

 • InternIntern14

  1. ZSADY SPRVNHO CHOVNZAKZAN INNOSTI - ALKOHOL

  V arelech EZ KE je mimo jin zakzno:

  Dren, vnen nebo povn alkoholickch npojnebo jinch nvykovch ltek a vstup pod jejich vlivem

  Sankce 25.000,- K , p i opakovn a 120.000,- K

  Zam stnanci zhotovitel jsou povinni podrobit se na pokyn p slunch zam stnanc EZzkouce na p tomnost alkoholu nebo jinch nvykovch ltek.

  Klasick energetika 2015 2016 2017

  Pozitivn dechovzkouky 32 12 8

  Sankce uloendodavatel m 485 000 K 235 000 K 90 000 K

  Po et dech. Zkouekprovedench KOOBOZP

  1881 1488 816

  Od 1.1.2015 zavedena namtkov kontrola na alkohol na vechvrtnicch KE

  32

  128

  0

  10

  20

  30

  40

  2015 2016 2017

  Pozitivn dechov zkouky

 • InternIntern15

  1. ZSADY SPRVNHO CHOVNZAKZAN INNOSTI - OSTATN

  V arelech EZ KE je mimo jin zakzno:

  Kou en mimo vyhrazen msta (sankce 5.000,- K )Prce bez prac. p kazu nebo bez p edn pracovit /stavenit(sankce 20.000,- K )Poruen zkazu vstupu nepovolanch osob

  et ovn, zm ny nebo pravy konstrukc a staveb bez v domEZ

  Dren/uvn st eln nebo jin zbran , st eliva, vbuniny

  Dal zkazy jsou stanoveny mstnmi podmnkami, jsou ozna eny p slunmi bezp. zna kami.

 • InternIntern16

  Mimo dn udlostieen MU

  Pracovn razy

  2.

 • InternIntern

  2. MIMO DN UDLOSTIHLEN UDLOST V OBLASTI BOZP A FO

  17

  Mimo dn udlosti (MU) jsou:

  Pokozen zdrav pracovn razykody na majetku, Dopravn nehoda

  Dojde-li k udlosti:

  Vyuvte poskytnut kontaktn daje - viz kolen specifik dan lokality

  Kad MU mus bt ohlena neprodlen bez zbyte nch odklad slunmuzam stnanci EZ (viz Pravidla chovn)

  V n k