Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Dizisi ... KONDA Barometresi Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar...

Click here to load reader

 • date post

  09-Mar-2020
 • Category

  Documents

 • view

  9
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Dizisi ... KONDA Barometresi Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar...

 • KONDA Barometresi

  Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Dizisi

  4. Ara Rapor* – Temmuz’11

  -KONDA Barometresi ile 16 ay

  -Sandık Sonuçları Barometresi (12 Haziran seçim sonuçları analiz ve değerlendirmeleri)

  * Bu rapor abonelerimizle imzaladığımız sözleşmenin 7b maddesindeki izin ile yayınlanmaktadır.

 • KONDA Barometresi 4. Ara Rapor - Temmuz’11 (sayfa 2/61)

  Türkiye’de siyasete ve toplumsal olgulara yönelik sürekli ve standart veri ihtiyacını karĢılayan KONDA

  Barometresi projesi Mart 2010’da baĢladı. 12 Haziran’da gerçekleĢen seçimlere kadar abonelere ulaĢan 16

  adet rapor ile toplumun içindeki değiĢen dinamiklerden haberdar olunmasını amaçlandı.

  Ġncelemekte olduğunuz 4 aylık Ara Rapor 2010 yılı Mart ayından beri olan geliĢmeleri mercek altına alırken,

  özellikle 16 aylık değiĢimleri gözler önüne sermektedir. Bu son ara rapor ayrıca seçim sonuçlarının kapsamlı

  bir analizini Barometre bulgularıyla paralel olarak ortaya koymaktadır.

  KONDA BAROMETRESİ İLE 16 AY

 • KONDA Barometresi 4. Ara Rapor - Temmuz’11 (sayfa 3/61)

  Barometre’nin ilk raporunda

  siyasi tercihler yanında,

  ekonomik krizin etkileri ile

  birlikte toplumun

  memnuniyet durumunu

  ölçtük.

  Nisan ayında siyasi söylemler

  sertleşti. Biz de genel olarak

  ülkedeki toplumsal

  kutuplaşmayı anlamaya

  çalıştık.

  Mayıs’ta, CHP’de Baykal gitti

  Kılıçdaroğlu geldi. Ancak,

  üzerine tartışılan “hukuk”

  incelenmesi gereken bir konu

  olarak karşımıza çıktı.

  Siyasette, Kılıçdaroğlu

  kendini rakamlarda da

  göstermeye başladı.

  Toplumdaki memnuniyeti de

  ikinci kez ölçtük.

  KONDA Barometresi Ara Raporu bir yandan aşağıda okuyacağınız bulguları bir arada özetlemekte, diğer yandan tüm bu bulguların

  genel ve bileşik yorumlarını içermektedir. KONDA birikiminin ortaya koyulduğu yorumlar aynı zamanda geniş siyasi projeksiyonlara da

  yer vermektedir. KONDA Barometresi 4 aylık raporu Türkiye’deki mevcut siyasi konjonktürün oluşumunu ve gelişimini anlamak ve

  bu gelişime göre strateji belirlemek için kullanılacak tek kaynak olma özelliğini taşımaktadır. S

  Ġ Y

  A S

  Ġ

  T E

  R C

  Ġ H

  L E

  R

  • KRĠZĠN

  ETKĠLERĠ

  • MEMNUNĠYET

  ENDEKSĠ-1

  • KUTUPLAġMA

  • KUTUPLAġMA

  ENDEKSĠ

  • HUKUK

  ANLAYIġI

  VE ALGISI

  • SĠYASĠ

  GÜNDEM

  • MEMNUNĠYET

  ENDEKSĠ-2

  N is

  a n

  ’1 0

  M a

  rt ’1

  0 M

  a yı

  s ’1

  0 H

  a zi

  ra n

  ’1 0

  S Ġ

  Y A

  S Ġ

  T

  E R

  C Ġ

  H L

  E R

  • KUTUPLAġMA

  ENDEKSĠ-2

  • SĠYASAL

  KĠMLĠKLER

  • HALK OYLAMASI

  TERCĠHLERĠ VE

  ANALĠZĠ

  • HALK

  OYLAMASI

  • MESLEK

  TERCĠHLERĠ

  • MEMNUNĠYET

  ENDEKSĠ-3

  • HOLDĠNGLER

  ALGISI

  A ğ

  u s to

  s ’1

  0 T e

  m m

  u z’

  1 0

  E y lü

  l’ 1

  0 E

  k im

  ’1 0

  Halk oylamasına ilişkin

  mahkeme kararını beklerken

  oluşan siyasi tansiyon

  kutuplaşmayı ikinci kez

  ölçmenin önemini daha da

  arttırdı.

  12 Eylül’de gerçekleşecek

  halk oylaması öncesi Ağustos

  araştırması tamamen bu

  konuya odaklandı ve

  seçmenlerin tercih sebepleri

  ortaya kondu.

  Eylül araştırması halk

  oylamasından bir hafta önce

  gerçekleşti ve sandık

  sonucunda bir puan farklı bir

  oranla doğru tahmin yapıldı.

  Ekim’de tansiyon azaldı.

  Toplum memnuniyeti 3. kez

  ölçülürken aynı zamanda

  büyük holdinglere karşı

  toplumsal algı ölçülmeye

  çalışıldı.

  KONDA Barometresi ile 16 ay

 • KONDA Barometresi 4. Ara Rapor - Temmuz’11 (sayfa 4/61)

  S Ġ

  Y A

  S Ġ

  T

  E R

  C Ġ

  H L

  E R

  • KUTUPLAġMA

  ENDEKSĠ-3

  • BAġINI ÖRTME

  VE TÜRBAN

  • MĠLLĠYETÇĠLĠK

  VE

  ULUSAL

  GURUR

  • SOSYAL MEDYA

  • ÖĞRENCĠ

  OLAYLARI

  • KILIÇDAROĞLU

  ETKĠSĠ

  • MEMNUNĠYET

  ENDEKSĠ-4

  • ĠÇKĠ SĠGARA

  KULLANIMI

  A ra

  lı k

  ’1 0

  K a

  s ım

  ’1 0

  O c

  a k

  ’1 1

  ġ u

  b a

  t’ 1

  1

  Kutuplaşma hâlâ siyasi

  söylemi yönlendiren unsurdu.

  Örtünme ve türban

  üniversiteler üzerinden tekrar

  siyasi gündemin başına geçti.

  Sonuçlar uyarıcıydı.

  Siyasi söylem en kutsal

  unsurlara inmeye başlayınca

  toplumun ulusu, milleti,

  milliyetçiliği ve bu değerlere

  karşı gururunu rakamsal

  olarak ölçmek gerekiyordu.

  CHP kurultayı ve öğrenci olayları

  siyasi gündemi belirliyordu.

  Ayrıca, internet ve sosyal medya

  konularını derinlemesine

  araştırmak istedik ve

  sonuçlardan biz bile etkilendik.

  Siyasetin yoğunlaştığı

  zamanlarda halkın

  memnuniyetini ölçtük. Ayrıca

  gündemi meşgul eden içki

  yönetmeliğinin toplumda nasıl

  algılandığını anlamaya çalıştık.

  KONDA Barometresi ile 16 ay

  S Ġ

  Y A

  S Ġ

  T

  E R

  C Ġ

  H L

  E R

  • PARTĠLERĠN

  DURUMLARI

  • CHP PROJELERĠ

  ALGISI

  • SEÇĠM KANUNU

  VE TAKVĠMĠ

  • SEÇĠM VAATLERĠ

  ALGI VE ETKĠLERĠ

  • YENĠ ANAYASAYA

  BAKIġ

  N is

  a n

  ’1 1

  M a

  rt ’1

  1 M

  a y ıs

  ’1 1

  H a

  zi ra

  n ’1

  1

  Seçime 4 ay kala sadece

  siyasete yoğunlaştık ve

  partilerin durumlarını

  toplumdaki algılarını etraflıca

  ortaya koymaya çalıştık.

  Seçim vaatlerini açıklayan

  CHP’nin projelerinin nasıl

  algılandığını ölçmeyi hedefledik.

  Seçim Kanunu’nun tam metni

  ise varsayımlardan kurtulmak

  için önemliydi.

  Seçime sadece bir ay kala

  vaatler, projeler her yeri sarmıştı.

  Toplum bu projeleri nasıl

  algılıyordu veya inanıyor muydu?

  Sonuçlar ezber bozuyordu…

  Sandığa sadece bir hafta vardı.

  Nefesler tutulmuştu. Siyasetin

  yanında, seçim sonrası gündeme

  hakim olacak anayasa meselesi

  hakkında birkaç soru bu

  araştırmada yer aldı.

 • KONDA Barometresi 4. Ara Rapor - Temmuz’11 (sayfa 5/61)

  CHP yüzde 30’u bir kez geçti…

  Bu 16 aylık seride içinde bulunduğu 5 puanlık bandı geçebilmiĢ tek parti CHP olarak göze çarpmaktadır.

  Haziran 2010’da Deniz Baykal’ın kaset skandalının ardından gerçekleĢen Genel BaĢkan değiĢiminde Kemal Kılıçdaroğlu CHP’de

  10 puanlık bir artıĢ ortaya koymuĢtur. CHP bu aĢamadan sonra kendi olduğu kademeyi bir üst 5 puanlık banda taĢımıĢtır. Ancak,

  yeni Genel BaĢkan heyecanı ile yüzde 31’e fırlayan CHP tercih oranı ardından 25’ler seviyesine düĢüp seçime kadar bu bantta

  devam etmiĢtir. Barometre kapsamında yapılan lider değerlendirmelerinde de tespit edilebilecek sonuç, potansiyel CHP

  seçmeninin ilk bir lider değiĢimi heyecanı ile tercihini CHP’den kullanacağını belirttiği, ancak yeni liderden özellikle halk oylaması

  sürecinde beklediği performansı göremeyip tercihini değiĢtirmiĢ olduğu yönündedir.

  Bu değiĢimin nereye doğru aktığını tahmin etmek güç. Ancak, özellikle son aylarda, MHP’yi baraj altında bırakmak istemeyen ve

  CHP çekirdeğinde değil de CHP potansiyeli profilinde olan seçmenin bu yönde hareket ettiği ihtimal dahilindedir.

  Genel tablo aslında 16 aydır hiç değiĢmemiĢti.

  16 aydır gerçekleĢen KONDA Barometresi sonuçlarına genel olarak bakıldığında en önemli bulgu toplumdaki siyasi

  tercih yapısının ince farklar dıĢında son bir buçuk yıldır çok ciddi bir değiĢime uğramamasıdır. Hiçbir parti bu süre

  içerisinde kendi yüzde 5’lik bandı dıĢına çıkmamıĢtır.

  Ak Parti oyu geçen Temmuz ayı dıĢında yüzde 45 mertebesinin altına hiç düĢmeyip, seçime 3 ay kalana kadar yükseliĢ

  trendi ortaya koymuĢtur. Son üç ayda gözüken düĢme hareketini, sandıkta kendini seçeneksiz hisseden seçmenlerin

  tersine döndürdüğü düĢünülebilir.

  Mart 2010 tarihinden beri her ay gerçekleştirilen KONDA Barometresi araştırması kapsamında Türkiye genelini temsil edecek

  nitelikte bir örneklem vasıtasıyla, sayıları 2.000 – 3.800 arasında değişen deneklere siyasal ve toplumsal konularda sorular

  yöneltilmiştir. İşbu anketlerde istisnasız her ay sorulan d