Sistema ng proteksyon at pagtataguyod ng California Toll ... mga salita na “malapit na...

download Sistema ng proteksyon at pagtataguyod ng California Toll ... mga salita na “malapit na nauugnay saâ€‌

of 27

 • date post

  05-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Sistema ng proteksyon at pagtataguyod ng California Toll ... mga salita na “malapit na...

 • Sistema ng proteksyon at pagtataguyod ng California

  Toll-Free (800) 776-5746

  “Fifth Category” na Pagkanararapat ng Sentrong Pangrehiyon

  Enero 2016, Pub. #5510.08 Tagalog

  Ang memo na ito ay para tumulong sa pagtataguyod ng pagkanararapat ng sentrong pangrehiyon para sa mga bata (edad tatlong taon at mas matanda) o mga may sapat na gulang sa ilalim ng “fifth category” ng pagkanararapat. Umaasa kaming matutuklasan mong nakatutulong ang impormasyon na ito.

  Bago mo gamitin ang memo na ito, dapat mong maunawaan ang mga pangunahin ng pagkanararapat ng sentrong pangrehiyon. Matatagpuan mo ang impormasyong iyon sa memo na “Regional Center Eligibility Appeals,” sa publikasyon na “Regional Center Eligibility Hearing Packet” sa http://www.disabilityrightsca.org/pubs/557301.pdf, at Kabanata 2 ng “Rights Under the Lanterman Act” sa http://www.disabilityrightsca.org/pubs/506301Ch02.pdf.

  Pagpapatunay na ang isang taong may kapansanan hinggil sa paglilinang na umaakma sa fifth category ay isa lamang sa mangilan- ngilang hakbang para sa pagkanararapat.

  Para maging karapat-dapat para sa mga serbisyo ng sentrong pangrehiyon sa ilalim ng fifth category, ang isang tao ay dapat alinman sa may kapansanan na “malapit na nauugnay sa” intellectual disability1

  1 Ang katawagang “intellectual disability” ay pinapalitan ang lumang katawagan na “mental retardation.” Bagaman

  marami sa desisyon at mga materyales na tinalakay sa memo na ito ay ginagamit ang katawagan na “mental

  retardation,” pangunahin naming gagamitin ang kasalukuyang tinatanggap na katawagan na, “intellectual disability.”

  “Bumalik sa Pangunahing Dokumento”

  http://www.disabilityrightsca.org/pubs/557301.pdf http://www.disabilityrightsca.org/pubs/506301Ch02.pdf

 • Pahina 2 ng 27

  O “nangangailangan ng paggagamot katulad sa” intellectual disability. Ang kapansanan ng tao ay dapat matugunan din ang iba pang kinakailangan ng pagkanararapat na matatagpuan sa Welfare and Institutions Code, Section 4512, gaya nang tinalakay sa mga publikasyong nabanggit sa itaas. Paminsan-minsang sinasabi ng mga sentrong pangrehiyon at mga desisyon ng pagdinig na kailangang magkaroon ang isang tao ng kundisyon na malapit na nauugnay sa intellectual disability AT kinakailangan ng katulad na paggagamot sa intellectual disability. Ito ay isang maling pagkakaunawa sa batas.

  Tutulungan ka ng memo na ito na maunawaan kung paanong patunayan na ang kapansanan ng taong iyon ay "malapit na nauugnay sa" o kinakailangan ng "paggagamot na katulad sa" intelectual disability.

  Ang patnubay sa memo na ito ay nanggagaling sa:

  - Batas ng Lanterman2;

  - Mga kaso ng korte na tinatawag na Mason3 at Samantha C4;

  - Mga desisyon ng Office of Administrative Hearings;

  - Ang Diagnostic and Statistical Manual5 (DSM-5); at

  - Ang Association of Regional Center Agencies (ARCA) na

  publikasyon.6

  Isinasalarawan ng Diagnostic and Statistical Manual (DSM) ang iba't ibang klase ng diperensya, kabilang ang intellectual disability. Ang mga

  2 California Welfare and Institutions Code, Sections 4400 at sumusunod. “Bumalik sa Pangunahing Dokumento”

  3 Mason v. Office of Administrative Hearings, 89 Cal.App.4th 1128 (2001). “Bumalik sa Pangunahing Dokumento”

  4 Samantha C v. DDS (2010) 185 Cal.App.4th 1462. “Bumalik sa Pangunahing Dokumento”

  5 Diagnostic and Statistical Manual, fifth edition, American Psychiatric Association. “Bumalik sa Pangunahing

  Dokumento”

  6 Mga alituntunin ng Association of Regional Center Agencies para sa Pagpapasya sa Pagkanararapat ng “5th

  Category” para sa mga Sentrong Pangrehiyon ng California,

  http://www.arcanet.org/pdfs/5th.category.guidelines.pdf. “Bumalik sa Pangunahing Dokumento”

  http://www.arcanet.org/pdfs/5th.category.guidelines.pdf

 • Pahina 3 ng 27

  sentrong pangrehiyon, mga administratibong hukom ng batas, at DDS ay sobrang umaasa sa DSM. Ito'y na-updated noong 2013. Ang bagong bersyon, ang DSM-5, ay naiiba sa naunang bersyon, ang DSM- IV-TR.7 Ang isa sa pangunahing pagkakaiba ay ang diyagnosis na, “Mental Retardation” mula sa DSM-IV-TR ay pinalitan na ng diyagnosis na, “Intellectual Disability” sa DSM-5, at tila nagbago ang pamantayan gaya ng tinatalakay sa ibaba. Ang mga kaso ng korte na Mason at Samantha C. ay parehong napagpasyahan nang naging kasalukuyang edisyon ang DSM-IV-TR. Ang Mason at Samantha C. ay mahahalagang kaso ng fifth category, ngunit mahalaga rin ito na maunawaan kung paanong nagbago ang DSM, gaya ng paglalarawan namin sa bandang huli sa memo na ito .

  Katulad sa mga kaso sa korte ng Mason at Samantha C., ang mga desisyon sa administratibong pagdinig at mga publikasyon na tinalakay sa memo na ito ay nailathala bago binago ang DSM. Ang mga bagong kaso ay madalas na pinagpapasyahan sa lahat ng panahon. Ang mga tagapagtaguyod na kumakatawan sa mga kliyente sa mga kaso ng fifth category ay dapat palaging magsaliksik ng mga desisyon ng bagong kaso at pagdinig para makita kung paano nagbabago ang batas at kung gaanong nakaaapekto sa mga desisyon ng tagahatol ang bagong bersyon ng DSM. Tinatalakay ng memo na ito ang parehong bersyon ng DSM, ngunit ang isang taong bagung-bagong nasuring may kapansanan hinggil sa paglilinang ay dapat masuri at mapagpasyahan ng eksperto na ginagamit ang DSM-5.

  Kung may mga katanungan ka o kailangan ng karagdagang tulong, kontakin ang Disability Rights California (800) 776-5746 o ang iyong lokal na Office of Clients’ Rights Advocacy (800) 390-7032.

  7 Diagnostic and Statistical Manual, fourth edition, Text Revision, American Psychiatric Association. “Bumalik sa

  Pangunahing Dokumento”

 • Pahina 4 ng 27

  Talaan ng Nilalaman

  I. “Malapit na Nauugnay sa” Intellectual Disability ............................... 6

  A. Mason v. Office of Administrative Hearings................................... 6

  1. Pinahinang mga Kasanayan sa Pagkilala .................................. 7

  2. Mga kakulangan sa Pagbabagay ............................................... 8

  3. Interdisciplinary na Pagpaplano at Koordinasyon ....................... 8

  B. Samantha C. v. DDS ..................................................................... 9

  1. Pinahinang mga Kasanayan sa Pagkilala at mga Kakulangan sa Pagbabagay ...................................................................................... 9

  C. Manwal ng Diyagnostiko at Estatistiko .......................................... 9

  D. Vineland Adaptive Behavior Scales............................................. 11

  E. Mga tuntunin ng ARCA ................................................................ 12

  F. Mga desisyon ng Administratibong Pagdinig .............................. 13

  II. “Kinakailangan ng Paggagamot Katulad sa” Intellectual Disability . 16

  A. Samantha C. v. DDS ................................................................... 16

  1. Pinahinang mga Kasanayan sa Pagkilala ................................ 16

  2. Mga kakulangan sa Pagbabagay at Interdisciplinary na Pagpaplano at Koordinasyon .......................................................... 16

  B. Mason v. Office of Administrative Hearings................................. 18

  1. Interdisciplinary na Pagpaplano at Koordinasyon ..................... 18

  C. Manwal ng Diyagnostiko at Estatistiko ........................................ 18

  D. Mga tuntunin ng ARCA ................................................................ 19

 • Pahina 5 ng 27

  E. Mga desisyon ng Administratibong Pagdinig .............................. 20

  III. Mga eksklusyon: “Tanging” Kapansanan sa Kaalaman, Diperensyang Saykayatriko, o Diperensya na Pisikal ............................ 22

  A. Tanging Kapansanan sa Kaalaman ............................................ 22

  1. Samantha C v. DDS ................................................................. 23

  2. Mga desisyon ng Administratibong Pagdinig ............................ 23

  B. Tanging Diperensyang Saykayatriko ........................................... 24

  1. Samantha C. v. DDS ................................................................ 25

  C. Tanging Pisikal ang Likas na Kalagayan ..................................... 25

  IV. Pagpapasya .................................................................................... 26

 • Pahina 6 ng 27

  I. “Malapit na Nauugnay sa” Intellectual Disability

  Mayroong tatlong pangunahing kinakailangan para sa isang kundisyon na “malapit na nauugnay sa,” o katulad sa, intellectual disability:

  - Pinahinang kasanayan sa pagkilala; - Mga kakulangan sa pagbabagay; at

  - Pangangailangan para sa interdisciplinary na pagpaplano at koordinasyon.

  Ang mga kinakailangan ng Diagnostic and Statistical Manual 5 (DSM-5) para sa intellectual disability na kahalintulad sa pagsusuri ng Mason para kapag ang isang kapansanan ay katulad sa intellectual disability. Sinasabi ng DSM-5 na ang isang taong may intellectual disability ay kailangang may mga kakulangan sa pagganang pangkaisipan at pagbabagay . Sinasabi rin ng DSM-5 ang tungkol sa isang tao na may intellectual disability na nangangailangan ng suporta sa maraming kapaligiran (tulad ng paaralan, trabaho, at bahay), na iminumung