Sistem Reproduksi Wanita 2013

Click here to load reader

 • date post

  01-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Sistem Reproduksi Wanita 2013

http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 1/92
8/9/2019 Sistem Reproduksi Wanita 2013
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 2/92
,e$italia e-ter$a.
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 3/92
Cortex Ovarium
Jar. iat *adat ) sabut2 retiuler' serta sel2 berbe$tu seoi (s*i$dle sa*ed+% &  tu$ia albuge$ia'
ditutu* o e*itel sela*is ubis% &  germi$al e*itelium.
4d dewasa%
& 5oliel2 o"arium' or*us luteum' ) or*us albia$s.
Medula Ovarium
dara' *embulu lim5e' sara5' ) otot *olos.
8/9/2019 Sistem Reproduksi Wanita 2013
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 4/92
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 5/92
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 6/92
FOLIKEL OVARIAL
Foliel o"arium t.a. immature o"um (oosit 7+ 8g dielili$gi o sel e*itel 8g disebut sel 5oliuler.
9erga$tu$g ti$gat *eremba$ga$$8a' be$tu 5oliel o"arial t.a. bbr*a ti$gata$% & Foliel *rimordial (*rimiti5+.
& Foliel *rimer.& ,rowi$g 5oliel.
& Foliel de ,raa5t.
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 7/92
Foliel 4rimordial (*rimiti5+ 9erleta di te*i ortes' di bawa tu$ia albugi$ea.
#trutur *ali$g eil ) *ali$g sedera$a.
Dila*isi 1 la*is sel 5oliular ge*e$g.
Me$ga$du$g oosit eil ) imatur.
Foliel 4rimer (*rimar8 5olile+ Me$ga$du$g oosit: dila*isi sel uboid' sili$dris' atau  berla*is uboid.
8/9/2019 Sistem Reproduksi Wanita 2013
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 8/92
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 9/92
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 10/92
Growing Folikel
&
 Zona Pellucida (baa$ muo6*rotei$+. & 4ertumbua$ tida simetris' sala 1 sisi  beremba$g ;e*at e-e$tris *d sisi dima$a sel beremba$g ;*esat timbul rua$g2 eil berisi
li<uor 5oliuli & Call-Exner bodies.
8/9/2019 Sistem Reproduksi Wanita 2013
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 11/92
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 12/92
& Theca folliculi 8g berasal dr ar iat stroma o"arium.
& 9ea 5olliuli i$i ter*isa dg$ la*isa$ sel 5oliel o suatu membra$ tra$s*ara$ & Glassy membrane.
8/9/2019 Sistem Reproduksi Wanita 2013
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 13/92
Folikel de Graaf
La*isa$ 9ea 5olliuli t.a. 2 la*is%
9ea i$ter$a (i$$er "asular la8er+ & La*isa$ i$i t.a. sel2 stroma 8g membesar'
me$ga$du$g ba$8a a*iler' ) membe$tu ormo$ estroge$.
9ea e-ter$a (outer 5ibrous la8er+ & 9dd sabut olage$ 8g tersusu$ *adat.
8/9/2019 Sistem Reproduksi Wanita 2013
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 14/92
Folikel de Graaf
4d 5oliel i$i =all6E-$er bodies bergabu$g md 1 rua$ga$% &   >$trum Folliuli 8g g berisi li<uor 5olliuli.
#el2 5oliel 8g me$gelili$gi oosit' me$gadaa$ s*esi5iasi md 3 be$tua$%
=oro$a Radiata% & 1 la*is sel 5oliel 8g la$gsu$g me$gelili$gi oosit meleat
la$gsu$g *d ?o$a *elluida.
=umulus !o*orus% & um*ula$ sel 5oliular diluar oro$a radiata 8g membe$tu
*e$o$ola$ e dalam a$trum 5olliuli.
Membra$a ,ra$ulosa% & tersusu$ dr sel2 5oliel ) membe$tu di$di$g a$trum 5olliuli.
8/9/2019 Sistem Reproduksi Wanita 2013
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 15/92
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 16/92
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 17/92
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 18/92
Folikel de Graaf
Foliel *rimer 5oliel de ,raa5t 8g matur% & [email protected] ari.
Foliel i$i mem*u$8ai a$trum 8g besar )  bagia$ 8g me$o$ol *d *ermuaa$ bebas
o"arium% & Stima (td *e$i*isa$ la*isa$ tu$ia albuge$ia )
tea 5olliuli+.
8/9/2019 Sistem Reproduksi Wanita 2013
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 19/92
OOGENESIS
Ooonium di dlm o"arium 5etal' aa$ me$galami mitosis me$adi oosit ! 8g masi di*loid.
#ebelum saat o"ulasi' oosit 7 me$galami meiosis  
7  terbe$tu oosit !!  bersi5at a*loid ) "olar-body !.
!osit 77 dieluara$ saat o"ulasi' ia dalam [email protected] am% & td fertilisasi% oosit 77 me$galami meiosis 77  ovum
matur  bersi5at a*loid ) "olar-body !!.
& tida# ada fertilisasi% oosit 77 me$galami dege$erasi (atreti +.
8/9/2019 Sistem Reproduksi Wanita 2013
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 20/92
!ORPUS LUTEUM
#etela o"ulasi' sisa 5oliel de ,raa5t 8g t.a. di$di$g a$trum meli*atola*s or*us luteum (o *e$garu LH+.
2 maam sel% ,ra$ulosa Lutei$ =ell
& /erasal dr sel2 8g me$8usu$ membra$ gra$ulosa.
& 9erleta *d bag te$ga ) t.a. sel2 besar' *uat' )
me$ga$du$g li*ids dro*lets ) *igme$ li*o5usi$. & Me$gasila$ ormo$ *rogestero$.
9ea Lutei$ =ell & /erasal dr sel tea i$ter$a.
& 9erleta *d bag te*i ) tdd dr sel2 8g eil dg$ i$ti gela*.
8/9/2019 Sistem Reproduksi Wanita 2013
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 21/92
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 22/92
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 23/92
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 24/92
!ORPUS LUTEUM
Fertilisasi% or*us luteum terus membesar sam*ai am*ir meme$ui o"arium or*us luteum gra"iditas sd *lase$ta terbe$tu sem*ur$a *d UK
A bula$. &  >*abila *lase$ta tela sem*ur$a ) meme$ui
ebutua$ ormo$ *rogestero$ or*us luteum me$galami dege$erasi or*us albia$s.
9ida td 5ertilisasi' or*us luteum segera me$galami dege$erasi or*us albia$s. &  *rodusi ormo$ *rogestero$ segera tere$ti. seara
me$dada
 me$struasi.
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 25/92
) *d sediaa$ tam*a sbg be$tua$ *uat omoge$.
 &T$ES!& *O'!+E'
4d setia* bula$ bbr* 5oliel *rimer aa$ tumbu  bersama u berlomba md 5oliel de ,raa5t.
9eta*i *d umum$8a 8g md me$a*ai emata$ga$ sam*ai td o"ulasi a$8a 1 5oliel saa' seda$ga$ 5oliel lai$$8a aa$ me$galami dege$erasi md folliculus atreticus ,foli#el atreti#.
Foliel atreti bs td *d semua ti$gata$ 5oliel sei$gga be$tu$8a bs bermaam6maam.
8/9/2019 Sistem Reproduksi Wanita 2013
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 26/92
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 27/92
ATRESIA FOLIKEL
 >tresia *d 5oliel de ,raa5t ) ,rowi$g 5olile me$8ebaba$ *erubaa$2 beriut%
& Oosit *ali$g awal me$galami dege$erasi me$gila$g.
& Zona "ellucida membe$ga me$gila$g *ali$g air. & Sel foli#el me$galami dege$erasi  batas membra$a
gra$ulosa ta teratur r$ sel26$8a berseraa$  me$gila$g uga.
& Glassy membrane me$galami *e$ebala$
& Sel theca interna 9ea lutei$ ell.
8/9/2019 Sistem Reproduksi Wanita 2013
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 28/92
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 29/92
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 30/92
"ORMON OVARIAL
Estroge$% diasila$ o tea i$ter$a.
/er5u$gsi *ertumbua$ serta *eremba$ga$ salura$ re*rodusi wa$ita ) ele$ar *a8udara.
4rogestero$% dibe$tu o gra$ulosa lutei$ ell.
/er5u$gsi u mera$gsa$g seresi ele$ar uteri$e.
8/9/2019 Sistem Reproduksi Wanita 2013
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 31/92
TU#A UTERINA FALOPII $OVIDU!T% #alura$ 8g me$8alura$ oosit 8g tela masu ro$gga *erito$eal *d
saat o"ulasi u me$a*ai a"um uteri.
@ bagia$ tuba%
!nfundibulum/
& /ag 8g *ali$g distal ) membua e dlm ro$gga *erito$eal.Mem*u$8ai mulut 8g lebar r$ be$tu$8a s*t cerobon ) *d te*i  bebas$8a dile$ga*i o li*ata$2 muosa fimbriae% oosit ; muda masu e dlm tuba.
 &m"ulla/ & #egme$ ter*a$a$g'23 *a$a$g tuba.
& Di$di$g ti*is ) lume$ 8g lebar.
!sthmus/ & Diameter eil dg$ lume$ 8g sem*it.
& Di$di$g$8a tebal dg$ la*isa$ otot 8g uu* tebal.
!ntramural/ & Me$embus di$di$g uterus ) mem*u$8ai lume$ sem*it.
8/9/2019 Sistem Reproduksi Wanita 2013
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 32/92
Muosa% e*itel ) lami$a *ro*ria.
Musularis. #erosa.
La*isa$ i$i membe$tu li*ata$2 lo$gitudi$al%tida sama *d setia* segme$ tuba%
&  >m*ulla % *eraba$ga$ sa$gat om*les.
& 7stmus % li*ata$2$8a ara$g beraba$g.
& 7$tramural % li*ata$2$8a sa$gat re$da.
8/9/2019 Sistem Reproduksi Wanita 2013
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 33/92
T&'a Uerina Falo(ii M%+OS&/
1. E"itel #ela*is sili$dri 8g di*e$garui o silus me$struasi.
4d e*itel i$i td* 2 maam sel%
& Pe Cell/ sel seretori dg$ iri sel$8a urus ) tida bersilia.
Jumla sel i$i me$i$gat *d eamila$.
& Sel bersilia/
mem*u$8ai silia motil ) ara geraa$$8a me$uu uterus.
terba$8a *d daera i$5u$dibulum. *ali$g sediit *d daera istmus.
2. 'amina "ro"ria
8/9/2019 Sistem Reproduksi Wanita 2013
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 34/92
TU#A UTERINA
Mus#ularis La*isa$ i$i t.a. 2 la*is otot *olos%
& la*isa$ bag dalam otot *olos meli$gar.
& La*isa$ bag luar
 otot *olos lo$gitudi$al ) tersebar (tida le$ga*+
Memba$tu geraa$ o"um e ara uterus.
9ebal tida sama' mai$ e ara uterus mai$ tebal.
Serosa 9.a. ar iat e$dor ) *ermuaa$$8a dila*isi mesotel.
8/9/2019 Sistem Reproduksi Wanita 2013
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 35/92
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 36/92
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 37/92
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 38/92
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 39/92
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 40/92
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 41/92
& =or*us uteri.
& =er"i- uteri. & Fu$dus% bag di atas or*us.
& 7stmus% daera sem*it *eralia$ or*us me$adi er"i-.
& 4ortio "agi$alis% *e$o$ola$ er"i- e dlm "agi$a.
8/9/2019 Sistem Reproduksi Wanita 2013
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 42/92
!ORPUS UTERI Serosa ,"erimetrium
La*isa$ terluar' t.a. ar. iat ti*is ditutu* o la*isa$ mesotel. /ag. or*us di bawa BU tida mem*u$8ai la*isa$ serosa.
Myometrium ,la"isan mus#ularis
9.a. la*isa$ otot *olos' saat eamila$ aa$ bertamba dg$ ara
mitosis mau*u$ i*ertro5i. #tratum su*ra"asulare% & la*isa$ terluar la$gsu$g berubu$ga$ dg$ serosa.
& ti*is' lo$gitudi$al.
#tratum "asulare%
& *ali$g tebal ) me$ga$du$g ba$8a *embulu dara.
 #tratum sub"asulare% & la*isa$ *ali$g dalam' lo$gitudi$al.
Endometrium
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 43/92
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 44/92
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 45/92
LAPISAN ENDOMETRIUM
E"itel/ & t.a e*itel sela*is sili$dri dg$ bbr* elom*o sel 8g
 bersilia.
& Kmd dr e*itel *ermuaa$ i$i aa$ timbul li*ata$ 8g masu e dlm lami$a *ro*ria membe$tu ele$ar uteri$. Kele$ar i$i td* di se*a$a$g lami$a *ro*ria 8g md
me$gadaa$ *eraba$ga$ *d la*isa$ basal.
'amina Pro"ria/ & La*isa$ i$i t.a. ar iat dg$ sel stellate sa*ed.
& 4d la*isa$ 8g te*at dibawa e*itel td* a$8ama$ sabut2 retiuler ) membe$tu lami$a basalis.
8/9/2019 Sistem Reproduksi Wanita 2013
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 46/92
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 47/92
Areria Endo)eri&) & 4ada la*isa$ basal% arteri berala$ lurus.
& 4ada la*isa$ *ermuaa$ berala$ s*iral
 oiled arter8s*iral arter8.
8/9/2019 Sistem Reproduksi Wanita 2013
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 48/92
Meli*uti seluru *ermuaa$ e$dometrium' euali e$dometrium er"i-.
4erubaa$ i$i aa$ td le$ga* slm 2163A ari
dg$ rata2 2C ari.
Dg$ memaai *eritu$ga$ r 7 me$struasi sbg r 7 silus gambara$ miroso*is la*isa$ e$dometrium bs dibagi md @ 5ase% & Fase *roli5erati5' seresi' isemi' me$struasi.
8/9/2019 Sistem Reproduksi Wanita 2013
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 49/92
Fa*e Proliferaif 
Dari berair$8a me$struasi ) teradi$8a bersamaa$ dg$*ertumbua$ 5oliel dlm o"arium% & 5oliel *rimer 5oliel de ,raa5t
&  bersamaa$ *ula dg$ seresi estroge$.
Stru#tur 0istoloi/
& 4embe$tua$ sel *ermuaa$ dg$ ara mitosis  sel ele$ar 8g tersisa *d la*isa$ basal ) stroma e$dometrium.
& 4embe$tua$ lami$a *ro*ria 8g g iut terelu*as *d saat me$struasi.
& 9d *roli5erasi ele$ar ele$ar ra*at ) *adat.
&  >ir 5ase lume$ ele$ar melebar' timbul oiled arter8
*ada 13 *ermuaa$ a$8a beru*a a*iler ) "e$ul.
8/9/2019 Sistem Reproduksi Wanita 2013
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 50/92
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 51/92
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 52/92
Fa*e Proge*a*ional $*ekreorik + l&eal + (rogra,id%
/ersamaa$ dg$ *embe$tua$ ) ati5itas or*us luteum serta seresi *rogestero$ o or*us luteum.
Stru#tur 0istoloi/ 9d i*ertro5i sel ele$ar ) *e$ambaa$ aira$ a$tar
sel (edema+ e$dometrium tebal.
/e$tu ele$ar s*t gergai dg$ lume$ 8g lebar' ) me$geluara$ seret terus6me$erus.
=oiled arter8  semai$ ba$8a ) me$deati *ermuaa$.
 >ir 5ase% sel stroma membesar dg$ sito*lasma 8g me$ga$du$g glioge$.
8/9/2019 Sistem Reproduksi Wanita 2013
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 53/92
Fa*e Proge*a*ional
$*ekreorik + l&eal + (rogra,id%
E$dometrium md sa$gat tebal bisa dibedaa$ md 2 la*isa$%
'a"isan funsional/
la*isa$ i$i terelu*as saat me$struasi*artus.
& 'a"isan +om"a#tadeat *ermuaa$' daera sem*it dg$ ele$ar lurus2 (bag. leer$e+.
& 'a"isan S"oniosa
di bawa la*isa$ om*ata ) meru*aa$ la*isa$ 8g tebal dg$ ele$ar  berliu6liu ) sa$gat oedematous.
'a"isan (asal/
*ali$g dalam 8g ti*is ) meleat erat dg$ m8ometrium.
td* uu$g2 bu$tu ele$ar ) a$8a sediit seali terlibat dlm *erubaa$ sili.
tida terelu*as *d saat me$struasi*artus.
8/9/2019 Sistem Reproduksi Wanita 2013
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 54/92
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 55/92
Fa*e I*ke)ik
td *e$8em*ita$ oiled arter8  &  ga$ggua$ alira$ dara me$uu e$dometrium.
9d 13 [email protected] r setela o"ulasi.
Stru#tur 0istoloi/
Kr$ td *e$8em*ita$ *d oiled arter8 la*isa$
5u$gsio$al *uat ) bererut. 9am*a i$5iltrasi leosit *d la*isa$ stroma.
8/9/2019 Sistem Reproduksi Wanita 2013
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 56/92
9d e-ter$al6me$strual disarge selama 36A r'
dg$ i$ter"al 2C r.
Stru#tur 0istoloi/ La*isa$ 5u$gsio$al me$galami $erosis ) terelu*as.
/br* am md oiled arter8 relasasi di$di$g arteri di *ermuaa$ *ea &  dara tersembur eluar bersama seret ele$ar ) ar. $eroti.
Dara eluar dr "e$a2 ar. 8g terelu*as.
E-ter$al6me$strual disarge t.a.%
Pada a#hir fase menstruasi/
La*isa$ 5u$gsio$al e$dometrium ila$g ) a$8a tersisa la*isa$ basal saa.
8/9/2019 Sistem Reproduksi Wanita 2013
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 57/92
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 58/92
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 59/92
!ERVI- UTERI
Mu#osa (li*ata$2 8g beraba$g+%
E*itel & sela*is sili$dris ti$ggi' tersusu$ dari sel2 muous ) bbr* sel bersilia.
& Dr e*itel i$i timbul ele$ar2 beraba$g ) masu e lami$a *ro*ria  ele$ar er"i-.
& =aba$g ele$ar ada$g me$galami *embu$tua$  beruba me$adi suatu be$tu ista besar foli#el 2 ovula )abothi.
Lami$a 4ro*ria & 9.a. ar iat.
& 9ida  mem*u$8ai oiled arter8 tida *er$a me$galami me$struasi.
Myometrium otot *olos tida teratur' luar% lo$gitudi$al sa$gat ti*is ) mela$uta$ e dlm "agi$a.
 &dventitia 9.a. ar iat 5ibro6elasti.
8/9/2019 Sistem Reproduksi Wanita 2013
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 60/92
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 61/92
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 62/92
PORTIO VAGINALIS
/agia$ er"i- uteri 8g me$o$ol e dlm "agi$a.
E*itel berla*is *i*i ta$*a ta$du.
4erubaa$ e*itel 8g me$dada dr e*itel er"i- 8g sela*is sili$dris md berla*is *i*i ta$*a ta$du% & td *d daera ori5isium e-ter$um er"iis.
9ida me$galami *erubaa$ sili.
8/9/2019 Sistem Reproduksi Wanita 2013
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 63/92
& #e*tum *lase$ta.
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 64/92
Pla*ena Par* Foeali*
/ag. *lase$ta 8g berasal dr ar. Ja$i$' t.a. ar iat embr8o$al.
/ag i$i t.a. 2 be$tua$%
=orio$ *late% & /ag. 8g uat dr orio$ ) meru*aa$ *a$gal tem*at
eluar$8a "illi orealis.
&  berair serta terta$am *d basal *late (deidua basalis+.
8/9/2019 Sistem Reproduksi Wanita 2013
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 65/92
Villi !.oreali*
Dlm *erala$$8a "illi i$i me$gadaa$ *eraba$ga$ 8g sa$gat om*les.
Stem villus/
& *a$gal "illus 8g baru eluar dr orio$i *late. *loatin ,free villus/ & *eraba$ga$ "illi orealis 8g sa$gat om*les ) tera*u$g di
dlm lau$ae (i$ter "illus s*ae+ 8g berisi dara ibu.
& dg$ ara di5usi aa$ td *ertuara$ ?at maa$a$ dr dara ibu
masu e dlm *embulu dara a$i$ 8g td* dlm 5loati$g "illus.  &nchorin villus/
& uu$g air orio$i "illi 8g md terta$am e dlm deidua  basalis (basal *late+.
8/9/2019 Sistem Reproduksi Wanita 2013
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 66/92
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 67/92
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 68/92
Sr&k&r "i*ologi Villi !.oreali*
/agia$ te$ga (*usat+ t.a. ar iat embr8o$al 8g tersusu$ e$dor' me$ga$du$g a*iler
) *embulu dara a$i$ (5oetal+ ) sel Ho55bauer 8g bersi5at sbg maro5ag.
/agia$ te*i% 2 la*is sel tro*oblast% & Sel Cytotro"hoblast
& #el tro*oblast bagia$ dalam' a$8a bertaa$ sam*ai eamila$ mi$ggu e610 (La*isa$ La$ga$s+.
& 9.a. sel 8g *uat' sito*lasma 8g me$ga$du$g "auola )glioge$ dg$ dg$ batas sel 8g sa$gat elas.
& Sel Syntitiotro"hoblast
& #el tro*oblast bagia$ luar' tam*a sbg la*isa$ 8g gela* r$ t.a. massa sito*lasma dg$ i$ti ba$8a' eil2 ) gela* ta$*a
 batas elas.
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 69/92
Pla*ena Par* Maernali*
 
Stru#tur 0istoloinya/ #el deidua% & sel besar' bulat dg$ sito*lasma 8g me$ga$du$g butir2
alus ) glioge$.
#e*tum *lase$ta%& to$ola$ basal *late' aibat *e$giisa$ basal "late 8g
tida sem*ur$a *d saat *ertumbua$ "illi.
& me$o$ol e dlm i$ter"illus s*ae ) bila ter*oto$g meli$ta$g tam*a sbg *ulau2 8g berisi sel deidua.
8/9/2019 Sistem Reproduksi Wanita 2013
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 70/92
PLA!ENTAL #ARRIER
Memisaa$ sirulasi mater$al (ibu+ dg$ sirulasi a$i$% & #el s8$titiotro*oblast.
& #el 8totro*oblast. & Lami$a basalis sel6sel tro*oblast.
& Jari$ga$ iat 5oetal.
& E$dotel *embulu dara a$i$.
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 71/92
4rogestero$.
Huma$ =orio$i ,o$adotro*i$ (H=,+ & diasila$ o =8totro*oblast.
Huma$ 4lae$tal Latoge$ (H4L+
& diasila$ o #8$titiotro*oblast.
8/9/2019 Sistem Reproduksi Wanita 2013
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 72/92
FUNGSI PLASENTA
!sige$asi% & dr dara ibu melalui *lae$tal barrier aa$ dile*as e dlm *embulu
dara a$i$ 8g td* dlm "illi.
Nutrisi% &
Dg$ ara 8g sama maa$a$ g masu e dlm dara a$i$. Esresi% & #isa metabolisme aa$ masu e dlm dara ibu dg$ ara di5usi.
4rotesi% & Dg$ ada$8a *lae$tal barrier' bateri terte$tu aa$ diambat masu e
 a$i$.
#torage% & 4lase$ta da*at me$8im*a$ arboidrat' *rotei$' alsium' ?at besi 8g
md aa$ dile*as sediit demi sediit sesuai dg$ ebutua$ a$i$.
Membe$tu ormo$.
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 73/92
 VAGINA
9abu$g 5ibro6musuler 8g *d *ermuaa$$8a dila*isi o membra$ muosa.
4d eadaa$ biasa' di$di$g muosa de*a$ )  belaa$g sali$g berim*ita$' $a$ti$8a baru aa$ terbua *d saat bersa$ggama*ersali$a$.
Muosa mem*u$8ai li*ata$2 tra$s"ersal 8g disebut rugae% & semai$ me$datar sesuai umla *ersali$a$
*er"agi$am.
VAGINA
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 74/92
VAGINA Mu#osa%
E"itel/ & berla*is *i*i ta$*a ta$du (rawa$ trauma% sa$ggama' *ersali$a$+.
'amina "ro"ria/ & Jar. iat *adat dg$ ba$8a sabut elastis' *embulu dara' uu$g sara5 se$sori
usus' serta sabut sara5.
9ida mem*u$8ai ele$ar dlm *ro*ria$8a
aira$ *elumas *d saat bersa$ggama di*erole dr ele$ar er"i-.
Mus#ularis
/agia$ dalam% ti*is ) siruler.
/agia$ luar% uu* tebal ) lo$gitudi$al.
& 8g me$uu e atas bergabu$g dg$ m8ometrium er"i-. 7$troitus "agi$ae t.a.%
& Musulus bulbos*o$giosus (s*i$ter otot bergaris+.
& #*i$ter u$$i (otot *olos+.
 &dventitia &
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 75/92
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 76/92
!liori*
Homolog dg$ *e$is. & Jg mem*u$8ai 2 or*ora a"er$osa 8g bersi5at
eretil ) *d uu$g$8a berair sbg ,la$s =litoridis (rudime$ter+.
4ermuaa$$8a dili*uti o e*itel berla*is *i*i ta$*a ta$du.
Lami$a *ro*ria$8a ma$ga$du$g ba$8a *embulu dara ) uu$g sara5 se$sori usus% & =or*usle Meiss$er ) =or*usle 4ai$i.
8/9/2019 Sistem Reproduksi Wanita 2013
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 77/92
La'ia Minora
Labia mi$ora meru*aa$ li*ata$ muosa 8g membe$tu di$di$g lateral "estibulum "agi$ae.
Dili*uti o e*itel berla*is *i*i ta$*a ta$du 8g me$ga$du$g ba$8a *igme$ *d bag basal$8a.
La*isa$ *ro*ria$8a%
& Jar. iat *adat dg$ ba$8a *embulu dara serta mem*u$8ai ele$ar sebaea 8g tida berubu$ga$ dg$ 5oliel rambut (labium mi$or tida mem*u$8ai 5oliel rambut+.
8/9/2019 Sistem Reproduksi Wanita 2013
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 78/92
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 79/92
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 80/92
La'ia Ma1ora
Li*ata$ ulit 8g me$utu* labia mi$ora dr luar$8a.
/ag i$i mem*u$8ai 2 maam e*itel%
Permu#aan dalam/ & 4ermuaa$ 8g me$gada* labia mi$ora' tam*a lii$ )
e*itel$8a berla*is *i*i ta$*a ta$du.
Permu#aan luar/ & /erambut dg$ e*itel berla*is *i*i berta$du s*t ulit
 berambut.
Dermis me$ga$du$g ele$ar sebasea' ele$ar eri$gat' sabut otot *olos% & 4ermuaa$ dalam tida mem*u$8ai 5oliel rambut ele$ar
sebasea.
8/9/2019 Sistem Reproduksi Wanita 2013
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 81/92
Kelen1ar/Kelen1ar
+elen3ar vestibular minor/ & Kele$ar muous eil2 dlm "estibulum "agi$ae
terutama seitar ori5isium uretrae e-ter$um ) deat litoris.
+elen3ar vestibular ma3or ,Glandula (artholin/
& Kele$ar i$i td* di dalam di$di$g lateral "estibulum  "agi$ae.
& Meru*aa$ ele$ar tubulo6al"eolar 8g me$gasila$ muus *elumas' ) salura$ eluar$8a  bermuara di deat dasar 8me$.
8/9/2019 Sistem Reproduksi Wanita 2013
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 82/92
KELENJAR MAMMAE
Modi5iasi dr ele$ar eri$gat' di la*isa$ subuta$.
Kele$ar maemu tubulo6al"eolar.
4ada wa$ita% & membesar dg$ e*at *d saat *ubertas' teta*i
*embesara$ i$i disebaba$ o bertamba$8a ar iat ) ar lema' bua$ r$ *eremba$ga$ ele$ar$8a.
& *eremba$ga$ ele$ar baru td saat eamila$.
4ada *ria% & *eremba$ga$ ustru tere$ti setela *ubertas.
8/9/2019 Sistem Reproduksi Wanita 2013
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 83/92
KELENJAR MAMMAE
#etia* mammae t.a.1A620 lobi 8g masi$g2 di*isaa$ o ari$ga$ i$terlobaris 8g t.a. ar. iat *adat ) ar. lema.
L!/U# Masi$g2 lobus ele$ar mammae mem*u$8ai
salura$ eluar se$diri 1A620 salura$ eluar 8g  bermuara *d a*e- *a*ila mammae.
Lobus2 i$i terbagi md lobuli 8g masi$g2 di*isaa$ o ari$ga$ i$terlobularis 8g g t.a. ar. iat *adat ) ar. lema.
Jar. i$tralobularis t.a. ar. iat e$dor.
8/9/2019 Sistem Reproduksi Wanita 2013
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 84/92
Dutus lati5erus% e*itel berderet sili$dris' berla*is
ubisberla*is sili$dris.
Kmd sebelum air susu td dieluara$' aa$ ditimbu$ di dlm si$us lati5erus 8g meru*aa$ *elebara$
dutus lati5erus di deat *a*ila mammae. & #i$us i$i t.a. e*itel berla*is *i*i ta$*a ta$du ' )
meru*aa$ tem*at *e$am*u$ga$ >#7 sebelum diisa* o ba8i.
8/9/2019 Sistem Reproduksi Wanita 2013
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 85/92
& 9am*a al"eolus de$ga$ u3un alveolus belum melebar.
& Kare$a u#urannya sama' tida tam*a *erbedaa$ a$tara dutus i$tralobularis da$
al"eolus. & Jari$ga$ iat intralobular #endor.
& Jari$ga$ interlobular "adat dan menandun sel lema# .
8/9/2019 Sistem Reproduksi Wanita 2013
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 86/92
& Kele$ar mammae gra"id & +elen3ar me$galami "roliferasi e*at.
& Jumla alveoli bertambah banya# se#ali lobuli terliat  elas ari$ga$ i#at interlobuli 4 lema# ber#uran.
& Kele$ar mammae latasi &  &lveoli melebar5 "enuh se#ret' sel e*itel terdesa me$adi
ti*is.
&  &lveoli 8a$g tida# "enuh se#ret' lume$$8a sem*it' sel2
ele$ar lebi ti$ggi de$ga$ sito*lasma 8a$g me$ga$du$g "auol2 lema.
& 1uctus intralobularis tida da*at dibedaa$ dari alveoli are$a iut a#tif dalam mem"rodu#si se#ret.
8/9/2019 Sistem Reproduksi Wanita 2013
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 87/92
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 88/92
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 89/92
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 90/92
PAPILLA MAMMAE
4d *ermuaa$ *a*illa mammae aa$ tam*a luba$g2 (*orus+ 8g meru*aa$ muara dr ductuli lactiferi dr masi$g2 lobus (1A620 *orus+.
E*itel$8a berla*is *i*i berta$du ) sa$gat ba$8a
me$ga$du$g *igme$. Mem*u$8ai dermal *a*il 8g ti$ggi2 8g didalam$8a
me$ga$du$g ba$8a *embulu dara' sabut sara5 a55ere$t serta otot *olos.
 >*abila otot *olos i$i bero$trasi
 *a*illa mammae aa$ me$geras ) tera$gat sei$gga muda u me$8usui.
8/9/2019 Sistem Reproduksi Wanita 2013
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 91/92
AREOLA MAMMAE
4igme$tasi$8a me$8eru*ai *a*illa mammae.
E*itel$8a berla*is *i*i berta$du.
Dlm la*isa$ dermis$8a td* strutur beriut% & Kele$ar Mo$tgomer8 (a*ori$ ) beraba$g+'
ele$ar eri$gat' ele$ar lema' serta 5oliel
rambut.
http://slidepdf.com/reader/full/sistem-reproduksi-wanita-2013 92/92
TERIMA KASI"