Shqiperise. te I! - 2018-10-07¢  Qellimi . QEllimi I . ketij . punimi . eshte . evidenlimi...

download Shqiperise. te I! - 2018-10-07¢  Qellimi . QEllimi I . ketij . punimi . eshte . evidenlimi [rolit

of 57

 • date post

  25-Dec-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Shqiperise. te I! - 2018-10-07¢  Qellimi . QEllimi I . ketij . punimi . eshte . evidenlimi...

 • METODOLOGJIA

  Per Ie kryer kelt: punim eshle perdorur kjo metodologji studimi :

  Kerkimi primar eshte bere ne lidhje me situ(lten aktuale Ie tregu! Ie punes nepcnnjet

  statistikave Ie nxjerra nga bllrimet zy rtare , evidentilOin ne terrell Ire s ilUat~S . kam kerkuar dhe

  njt sere infonnacionesh zyrtare ne lidhje me papunesine , dhe politikat aktuale p~ r nxitjen e

  punesimit. Fakloret qe kane ndikuar ne si tuaten aktuale ku gjendet tregu I puni:!s.

  Kerkimi dytesor eshte 1 lidhur me pasqyrimin e legjislacionit per mbrojtjen e marrdhcnicve Ie

  punes si ceshte ligji "Per Nepunesin Civil" 5i dhe Kodi J runes St: Republikes 5C Shqiperise.

  Kjo per arsye se mbrojtja e punonjesve sjdl millimizim te papuncsisc nc tregun I! punes .

 • Qellimi

  QEl limi I ketij punimi eshte evidenlimi [rolit te shtetitn ne sektorin pllblic dhe ate privat duke

  dhene nje kontribut It! rendesishem ne oe uljen e papunes ise nephmjet po lil ika ve qe jane

  nderrmarre. Nje aspect (jele r eshle s)m uar evidenti mi I legji_s lacionit pc r mbrojtjen e pu nonjesve

  si ala qe kane fituaf slDlusi n e nePUneSil civil dhe ato punojne ne sherbimin publik. Tregu I

  punes ne shqipe ri eshte perballur dhe po perballet akoma me mungese te profes ionJizmi t

  sidomois ne fonni min profess ional. Nje nga pika! kyce t1:: punimit e5hte dhe nxitja e trajnimeve

  tek punekerkuesil per te gjctur haresira ne rregun e punes.

 • PERMBAJTJE

  MIRENJOHJE ... ...... ...................... .. ...... .................... ...... .. . ..... .......... ...... ... 4

  PERMBLEDHJE ......... .. . ...... ............ .... ... .. ...................... . .... ...... ................ 6

  HYRJE ...... ...... ........ .. ... .. ..... ................ ...... ............ .. .................. ... ..... ......... 7

  KREUl. .... ..................................................................................................9

  I.ZHVILLIMI HISTORIK I MARREDflENIES SE PUNES DHE TREGUT TE PUNES.9

  I.J Veshtrimi historik J marredhenies scpunes ne Shqiperi (J912-1995) ............... . . ....... 9

  1.2 Rendesifl c marrdhenic\'c te punes ne Shqiperi ........ .. . ... ........... .... .......... .... ...... 11

  1.3 Z h\'illimi J Trcgut te Punes nc vitel 1945 -1990 ...... .................. .................. ... ............... ..... 13

  1.4 Politikat e tregut te punes 1990-20 15............ ......................................................... .... .......... 14

  KR EUII ....... .......... . ............. .... ..... ......... .... .......................... .. .......... . .. ........ 18

  2.PAPUNESIA DHE ROLli SllTETIT NE RJUTJEN E PUNESIMIT..... ........ .............. 18

  2.1 Papu nesia nf vendin tone........... ....... ............................... ....... .......... .... ............... .... .......... 18

  2.2 S talistikat e papunesise se rrcgjislrllar ..... .. .................. ................................. ................. 19

  2.3 Situata aktua le e puncsinlit ........ ....... ........ ..................... ........... ........ ............ .. ................. ... 22

  2.4 Punesimi dhe Perfshirja Sociale..........................................................................................24

  2.5 Faktoret qe kane ndikuar ne rrilj l;!n e nivclit te punesimil ne Shqipcri................ ...26

  2.6 Roli I Shtelit De rritj en e puncsil1lit.. ........... .... ................. .. ................. .... ........................... 28

  1

 • KREU III ... ...... ....... .... ....... .... ....... .... ....... .. . ... .................. ...... ..... .. •........ ....30

  3.sEKTORI PUBLIK DHE SHERBIM I PUBLIK .......... .. ................. , ....... .... .... ....... ......... 30

  3.1 Crare kuplojme me sektor public'? ....................................... " ............ ............................... 30

  3.2 Kush jane tc perbash ketat dhe ndrysh imet c sektorit public dhe sherbim eve publike.3 1

  3.3 Rregullimi I marrdhenieve Ie punes li esektorin public...................................................32

  3.4 Rrcgullimi J marrdhen ies se punes neseklorin public ............................ ....... .. ............... 34

  3.5 St udimi J nde rprerj es Sf kontrates scpunes ne Bashkinc Tirane dhc Bashkine Dun'es

  KREU IV ............................................. .. ................................. ... ..... . ..........36

  4.Rregullimi 1 marrdhenieve Ie punes sipas ligjit .. Per Nepunesin Civ il" ...... ..... .........36

  4.1 Evolimi historic i ligji .. per nepunesin civil ......................................... ... .........36

  4.2 kanlktcristikat thelbeso re te ligjit " Per Nep unesin Civil" ..................................37

  4.3 Pariruet baze rubi tc cilat vepron ligji ...........................................................37

  4.4 Fusha e veprimit te ligjit .. Per nepllne-sin Civil" ..............................................38

  4.5 Pra nimi nc sherbimin Civil. ....................... ... ............ . ............... .. .............. .40

  4.6 Ngritja ne detyrc...................................... .. ........... ... . .... . ... ......... ...... .......41

  4.7 Lev izja paraleJe ................................... . .. .. . ......................... .. ..................4l

  4.8 Disipinn ne shcrbinim civil............ ..................................................................................... 42

  4.9 ASPA dhe programet e formimit profes ional .......... ...... ........ ......... .... .......... ....... ......... ..43

  2

  http:publike.31

 • KREU v.... ... .. ...... ...................... .. .. .... ................. .... .. ... ............................45

  S. H.rcgullimi J marrdhenieve Ie punes oe Shqiper i sipas Kodit Ie Punes ... ... .. ... ........ ... .... .45

  5.1 Kodi I Punes dhe rregulJimi I ma rrdhenieve te punes ne Administratell Publike .. .. .45

  5.2 Lidhja e kontrates 51! puues ........................................... ... .......................... 46

  5.3 Kohezgjatja c Marrdhenicve Ie Punes .... . .... . .. . ..... ...... . .... .... ... ..... . ....... ..... . ... .46

  5.4 Perfundimi I Marrdhcnies Sf Puoes...... .... ••••••••. .•.•••••••... .......... ......... .. . . ........48

  KREU VI

  6. PERFUNDIME DHE REJ(OMANDlME .. . ....................... .. . . .. .•••..•..•......... . ..52

  7. BIBLlOGRAF"IA ............................................... ...... ....... •• .... ••••••••.......... .54

  3

 • MJRENJOHJE

  Universiteli piilfaqeson nje faze te je/es ne Ie cilen seci/i aftesohet profesionalisht

  dhe shkencerisht. Nefund tii kesajfaze gjilhe informacion; i akumuluar ne auditor

  esh/e nje benefit me nje diapazone Ie madhe qe do Ie me sherbeje ne gji/he

  rrugel imin e jeLifs . Per kiile pasuri Ie dhuruar duhet Ie falenderoj l ii gii/he

  personal qe me kane p erkrahur dhe mbeshtetur ne cdo moment duke me dhene nje

  ndihmese Ie) mase Ie madhe vecanerisht, do i shprehja f alenderimet dhe

  mirenjohjen time Ie gjifhe Sioftl akademik Ie pedadogeve qe kane dhene shume nga

  vetja per Ie no e bere me Ie lehte perfundimin e studimeve. Falel17inderil

  p edagogeve Ie Universilefil Aleksander M oisiu Ie cilet bene Iii tnundurjo velem qe

  une lejem ketu sot por dhe fakti qe ala kane hedhur bozat e ketij formimi lek une

  .Shpresoj q i! nji! dili! Ii! kem mundesi Ii! jlla shpi!rblej ki!l!! . Nji! mirnjohje pafund

  per Ie gjithe ju (burimi I dijeve temija ) e cila nuk do shteroj kurd! tek qenia ime

  JlI/aleminderii shuf1le per gjithcka.

  4

 • --------

  Abstrakt

  Roli J shlelil ne Iregul1 e punes ne Shqipe'ri, qe ne flUime, e sa) dhe deri ne (Jiliil e SOlme, Iw

  perje/uar nje :,'eri! sjidash dhe reformash deri ne jorcimin e roUt Iii fij duke ndiirrmarre njij sere

  polilikash per Ie !lfur papunesine si dhe mbrojljen fig/ore Ie punonjesve jo vefiim ne sex/orin

  public por dhe ne ale privctt. Kam menduar Iii Iraj/oj njii ilo!me duke vent! ne dukje rolin e ::,'hlelil

  )0 wliim ne mbiishlelje Ii! z/ll,jJljmil Ie Jregul Ii? plines por dhe mbrojljes mbrojljes l igJore Ie

  punolljiisve ne variisi Ie jnSli(ucionil ku (1(0 punojne. Nji! piirshkrim I eshte hiire dhe siluates

  ak/uate ne fidhje me pune:,'imel nii administralif si dhe shkarkimct e tyre e ciia sjell njii (riUe Iii

  papunesisii dhe njt koslo Jinanciare Iii hwnbur. Lidhul" me nepuniisit civile' dhe marrdhiiniell e

  punes jam mundllar Jij pal'aqese nje analizf! teorike Ie legjislacion;t dhe menyriln se si

  funksionon duke u bawar ne ligjin III" 152 viti 2013 .. Per Nepunesin Civil" si dhe fig;; 79611 vi/it 1995 .. Kodin e Punes I Repuhlikiis sf! Shqiperise

  Abstract

  The role of the state in the labor market in Albania since ils inceplion and until today. has

  experienced a Illlmber 0/ challenges and re/orms to strengthen its role having undertaken a series ofpolicies 10 reduce unemployment and legal proteclion employees not only in Ihe public

  seclor bl/I also in privGte.lthought 10 Ireal a subject, noting the role of the slate 110t only 10

  support the development a/the labor marlcel but legaL prolection Gnd protection oj em