shiva maha

Click here to load reader

 • date post

  23-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  19
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of shiva maha

 • $ gRi[aSRV ssVM

  $ bPs sVxmsoLSsVV

  s[aRP*LRi xqsLizy

  @R xmsRsWsyRVM

  sVVs xmsaRP sLRissVV

  $ gRi[aSRVssVM $ gRiVLRiV[ssVM e $ xqsLRixqs*Q\ssVM e @R bPsxmsoLS[ xmsRsW

  s[aRP*LRi xqsLizy FyLRi[ e

  ARLiRsVLigRi sVR xqssWs ssWLRiLi RdsVaRP sVLSsVLRi sWR[ssV e

  xmsLiyssLi xms xmsLiRs [RbdPLi xqsLis[V sVszqs aRPLiNRPLRisVLiZNP[aRPsV ee 1

  yxqs DyR e

  RLRiQZOP[QQ[ sVZOP[QQ[ gRiLigSNSLij xqsLigRis[V e xmsRWlgi[ xmsLRis[V xmso[ x[NRPxqs

  sLRiQs ee 2

  sVVsRVaRP+LizqsyRs xqs=RsR xmsLSRVM e sVxr sVgS sVxqsRLi

  s[slLi[ ee 3

  $ gRi[aRPVsNRPV ssVryLRisVV. $ gRiVLRiVsoNRPV ssVryLRisVV. $ xqsLRixqs*NTP

  ssVryLRisVV. BxmsoRV bPsxmsoLSsVV sLiRV sVVRj RVWgRi s[aRP*LRi xqsLizR

  ALRiLiLixmsRVRVsj.

 • aRPLiNRPLRiVRV Aj[, @LiRsVV[, sVR RVLiRV NRPWR sVLigRi xqs*LRiWxmsoRV. ARVs][

  xqssV\sVs RRQ*sVV FsNRPRsW [RV. ARVsNRPV ss sVLRisVVV [so. gRi` xqsXztsQ,

  zqs, RV, L][ys, @sVgRixsVVs[ @LiVVRV NRPLRisV ARVs xqsVyRWxqssVVgS

  [RVVsV. ARVs HRV sVVsVVV gRiyRV. @ xqsLRi*ZaP[xtsvRgRiV, gRikaRPV\s

  @LiNSxmss sVsxqsV=[ ysLiRsV (1).

  yxqsVRV BV xmsZNPsVc

  RLRisVVsNRPV g]xms ZOP[QQRsVV, gRiLigS RVsVVy xqsLigRisVryssVV, x[NRPsWLRisVV,

  xmsLRisV xmsoxmsRsVV sgRiV xmsRWgRi ZOP[QQRsVVsLiRV(2), [LijRVVV, xqsRsVVsV

  sRsVVgS FyLiRVyLRiV, g]xms [aS+VLRiV, sVRVV sgRiV sVVsVV sV

  xqsRRWgRisVVsV @sVztsQLiLji (3).

  RR xqsRLi xqssWNRPLRiQ yxqs bPu sVsVVsM e AgSsV sVVsLRiQxtsvLi xqsWRM

  FLSN][RsVM ee 4

  RLi RXuy*xqsWR sWRWLiRLi xL

 • yxqsVs bPxtsvRV, xmsoLSs[R[ ZaP[xtsvRV sgRiV xqsWRsVsVVs @R xqsRRWgRisVV

  LRiVgRiVRVsRs ss, RWRVNRPV s[|qssV (4). xqsWRsVxL

 • xmsLSxmsyR sLRiyM xmsLRiRyztsQM e xmsLRi{qsQxqsNRP sVsxqsM xmsLRizLiry xmsLSRVMee 14

  Ljigjisj gSs, LRiVgRi[[Vj gSs dsNRPV RVs sXyLiRsVV, [NRP sxqsVso

  sVV[NRPsVV[ GjRVW [RV (9). dsso y gRisaRPsVVs RWgRisVVsV RWRVNRPV

  BRNRPV s[zqss. sWNRPV G][ INRP ZaP[RVxqsV= **sV NRPgjiLiRNRPVLiy dsso sXygS

  sVLRiFLSRV (10). s[VsVLiRNRPV sVVLiRV aRPVaRPVsVVgRiV RRQ*sVVsV gRiVLjiLi ss

  RVVssW, sWNRPV RXzms NRPVgRi[RV. sVLRi sVLRi sssss[ N][LjiNRP NRPVgRiVRVsj

  (11). JxqsWy! dsso xqsRVj+gRiyRso. s[VsVxmsVRV ssRgjisj INRP[V gRiRV.

  @j LRixxqss[V NSsRVsV. @LiVVssW, dsNRPV sW RVLiRsVgRixsVVs][, yss

  sWNRPV xmsVsVV (12).RVLiNRPLRisVgRiV NRPRVVgRisVV LSgSs[, sWssoV @LiRLRiV

  xmsoRWLRiVgRiVRVLRiV. yLRiV RVLSyLRisVV LiRV {ms gRiyLRiV, xqsRyNRPsVV sLiRV

  aRPR [syLRiV (13). Fss[ BRLRiVsV sLijLiRVyLRiV, BRLRiV RssVVs

  NSaRPxmsRVyLRiV, xmsLRi{qsQ RVLiRV gRiQQ\sVs sVsxqsV= gRiyLRiV, BRLRiVsV

  zLizqsLiRV[V xmsysNRPXRsVVgS gRiyLRiV @gRiVRVLRiV (14).

  [R RXxtsQRW sVWy yzqsNSM xmsaRPVVRRVM e sWRXzmsRX NRPXR [*uyM {qsQ [yM

  NSsVNTPLiNRPLSM ee 15

  sFy [ gRixgRiry s[R sNRPRV ssM e RyLRiyLRi sVxqs sy sVR ssWzyM

  ee 16

  RQQNRP xqs* NRPLSM FyRVaRPM xmsLRisLiRNSM e NS xqsLiRRW {y x[R

  ssLjiyM ee 17

  @RRWM xmsLiTRLi sVy ry=Q*yLRi sR[xmsNSM e NRPXxtsvRsVLRiyM NRPWLRixqs*y

  sVyaRPRWM ee 18

 • ORPQQRWaRP Ry xqslLi[* xqs*RLRiygRi bdPsM e @xqsR=LigSM FyxmsLRiy syLRi

  xmsLSRVM ee 19

  @aRPWLS @LRi {msyM xmsRVs xmsLSRVM e NRPV_LRi sXRRVaRPW+yM NSsVNTPLiNRPLRi[R

  xqsM ee 20

  sWssoV [xs[V ARRVsV sVWLRi RXztsQ gRiy\lLi, yzqsNRPVgRiVRVLRiV. xmsaRPVso s

  Vj{sV\, RRLiRVsV [*ztsQLi, {qsQsV [gRiryRssVVVgS sLiRVy\lLi,

  NSsVsVVsNRPV sxqs gRiVRVLRiV (15). xVV [sVV @s[ RVsVV

  As[bPLiRV[, s[RsVVsV sNRPLiVVLi RssVVsV xqsLiFyjLiRVLRiV. yLRiV RssVVsV

  xqsLiFyjLiRV N]LRi\ZNP sRsV s[Lji, AgRiLRi*sVV][ I RVNRP DLiRVLRiV (16) RsV

  NTP xqsLiLijLis NRPLRisV dsT, RLRiRVgS BRLRiVsV sWxqsgjiLiRLRiV. sVWRV

  NSsVV RVLiRV xqsLiysLiRssVVsV ARLjiLiRLRiV. yLji[ xssVV aRPWssVV

  (17). yLjiNTP RRWgRiVsVV DLiRRV. ysVV xmsLiTRVsVsV @xLiNSLRisVVsV

  NRPgjiRVVLiRVLRiV. yLji RVLiRV bdPsVV, sRsVV [zmsLiRVsV. ssryRVsVVsV

  [RVV RVLiRV {ms NRPgji, NRPWLRisVgRiV xqs*ssVV, RVxtsQVj NRPgjiRVVLiRVLRiV (18).

  @[ sRsVVgS, ORPQQRVVLiRLRiV xqs*RLRisVVsV sRy[ xqs*ssVVsV NRPRVVLiRVLRiV.

  RVxtsv xqsxyxqssVV][ FyxmssVV yRLjiLiRLRiV. syLRisVV sLiRV

  ssVgRiVgRiVRVLRiV (19). afLRisVV [sy\lLi, RVVRsVV sLiRV @LRiVs g][[LiVV,

  FyLjiFso RVLiRV {ms NRPgjiRVVLiRVLRiV. RVxtsv\, ][LRiV\, NSsVsVVsNRPV sxqs\

  sLiRLRiV (20).

  aRPryQxqsQ sRRW {y [sV sFys[ yM e aRPLRiss {yaRP NSsVsW

  sVXgSxqs=y ee 21

 • xmsFys xqsRLRi s{y [gRiRRLSM e xmsxqsLiLRiNS RVuy szLixqsNRPLS sVVy

  ee 22

  \saSxqs=LiryLRi{y}qs xqs*RLRiygRibdPsMe NRPVxmsyM ry*LRisLRiyxqsV

  NRPLRiNRPVsXRRVM ee 23

  gRiVLRiV[s j*dyLi NTP{yM NRPVVRRVM e @[R j*M FyRVM NRPXxms R

  sVVxtsQRVM ee 24

  _____________________________________________

  ** ZaP[RVxqsV= @sV xmsRsVVsNRPV sWORPQsVV @s RVLRisVV. sWORPQsVV ARLiNRP

  ZaP[RVxqsV=. ys NRPLi RNRPVs xmnssVV RVLiRV NRPWR ZaP[RVaRP+sVV

  xmsWgjiLixmsRsRVsV.

  + xqs` @sgS xmsLRisWR @sV @LRisVV NRPWR gRiRV.

  NSsVds LRis[xtsv xqsVLRiy sVyaRPRWM e [sWx s[RryM xmspLSj xqsVsXu

  yM ee 25

  sVLjiRVV yLRiV aRPryQxqsQ sR sLRiVLigRiLRiV. g][sosV, xVsV LRiOTPQLi[

  RLRisVVsV sTRLRiV. aRPLRiV s yss LRiOTPQLiRLRiV. xqsLRi*NSsVV[ xmsaRPVso s

  NSsVds {qsQ][ xqsLi[gjiLiRLRiV (21). xmssV LRiOTPQLiRV @s[ g]xms RLRisVVsV

  FyLiRLRiV. [gRixqsV\, RVxtsv\, xmssV xqsLixLjiLiRLRiV. AsLiRsVV][

  szLixqssV [|qsRLRiV (22). \saRPVV xqsLiryLRisVVV [sy\lLi xqs*RLRisVVsV dsRV

  xqs*ssVVsV NRPRVVLiRVLRiV. yLRiV RxmsVyLji[ sTRLRiV. RWNRPsVV[ sWxqssVV

  [zqs RssVVsV xqsLiFyjLiRV[ {mss NRPgji RVVLiRVLRiV (23). RVLRiVRVgRiV dsLjiNTP

  gRiVLRiVso RVLiRV, [sR RVLiRV, xV RVLiRV NTP DLiRRV. yLji[ y

 • sVLij [V\, zmsTNTP gjiLiRVN]s, xVNRPV [ssVVsV |msLRiV (24). s[aRP

  RVW LRiVgRiV sV\, sVsxXRRVsVVgRiVRVLRiV. [sVV [RsV, @ssVV

  [RsV Ts Vj gRiy\lLi, sWRVV Rs*LiRV, sV FyLiRV sVVRgRiV

  xmsoNSLRisVVsV RLiRLRiV (25).

  RR*RWyaRP [V ZNP[` xyLRi RRLSM e D*NRPXRW sVWyM

  xqs*RLRi ygRibdPsM ee 26

  xmsNRPW syLSaRP NRPV j*RWxtsQNSM e RssLiRM NRPVNRPLS[ sysLi][ syjsM

  ee 27

  xqsVWuyNRPXRW RLiM xqsVyyL][ sVsVyM e sFyks }qssNSs sVy*

  sVssWy sLi xmsVsV ee 28

  xqs*RLRi LRizy sVWyxqs=LiNRPLSM NRPWLRiVRRVM e sVsWs[ sRLi

  RRVLRi*LRis[xmsNSM ee 29

  @[ sRsVVgS, aRPWRVV N]LiRLRiV xV AyLRisVV[ aRPRsV RW|msRLRiV.

  sVWRVgRiV yLRiV xmsNSbPLi[ s[xtsQsVVsV RLjiLi, xqs*RLRisVVsV dsRV xqs*ssVVsV

  NRPgjiRVVLiRVLRiV (26). yLRiV NRPVV\lLi, RLRi sLRiVRsVgRiV A[RyxqsLRi NRPgji,

  xVsV RWztsQLiRVLRiV. yLji[ RssLiRVV RxmsV xmssVsV [|qsRLRiV.

  sysLiRVV yRsyRsVV[ FysVRVLiRVLRiV (27). yLRiV sV\ss

  @LiNSLRisVVsV RLjiLiRVy\lLi, ysVV [}qs RLRiNSLRisVVNRPV sLjisgS

  xmsyLRisVVsRLRiV. yLji[ ysbdPsVV gRiyLRiV y gRiLji*RV\ RVVLiRVLRiV.

  xVsV RsV }qssNRPVVgRisV, RsVsV ysVV xmsVsoV gRisV sLiRVLRiV (28).

  yLRiV sVWRV\, xqs*RLRisVVsV dsT, NRPWLRisVgRiV sVsxqsV= NRPgjiRVVLiRVLRiV. sVLjiRVV,

 • xqsLRi*y @xLiNSLRisVVsV NRPgjiRVVLiRVLRiV. C dLRiVs yV sLRisVV yLRiV

  xqs*RLRisVVsV dsTRVVLiRVLRiV (29).

  zqsQRVaRP FyRVa][ uy LRiQss NSLjiNSM e aRP*aRPVLRi][x NSLji[ sLRiRW

  sVyaRPyM ee 30

  NRPVsssLRiyM NRPVbdPM xqs*LRisx*M e LRixqsLigRiLRiy sRLi xqs*ry*sV

  ssVVxqsy ee 31

  RsRW sWRXzms][aRP NTP{y RVLSaRPRWM e @syFyhRiNS sRLi L][gRigRizqsR

  [xNSM ee 32

  G[uyLi sxtsQVkyLi xqs*RLRi ygRibdPysV e xmsLRi[ZNP[ {msx [ZNP[ NRPRLi xqsWR

  gRiLRis[` ee 33

  B LiyNRPVLi RLi RV[ xqsRRLi z sM e xmsL][xmsNSLRi xqsRXa][ yzqs RL][xmsLRiM

  VV ee 34

  xmnsVWFy[Vs [V\suyLi ##s[` xqs][xmnsV yaRPssV e xqsLRi* zqsyLiR sRQ*Li z

  NRPXxmsRW RR*yRVy ee 35

  {qsQ[ @jNRPVV xmsRV @gRiVRVLRiV. LRisV @ssWssVV [|qsRLRiV. sWsVNRPV

  ][xsVV R|msRLRiV. RVsVVsV dsT, RVxtsQsVgRiV ALRisVVsV {qs*NRPLjiLiRLRiV(30).

  RV sssVVsV xmsRLji+LiRLRiV. bdPsVVsV dsT, NSsVyxsVV gRiy\lLi,

  sRsVV xmsLRixmsoLRiVxtsv][ [gjiLiRLRiV. RsV LRiRVLiRV @sVLSgRisVV [NRPRVVLiRVLRiV

  (31). N]RVNRPVV RRLiRV RVLiRV NTP [sy\lLi, RVxtsQVj NRPgji, RV RRVsoV

  RjsRLRiV. yLji [xsVVV xqsLRi*y L][gRisVV][ sLiTRVVLiRVsV (32).J xqsWy!

 • syaRPsVV Lijs Vj NRPgji, xqs*RLRisVVsV ds[ xqs*ssVV gRi dsLjiNTP C [NRPsVV[,

  sVLjiRVV xmsLRi[NRPsVV[ GsV gRixmsVsV? (33). sWNRPV C sxtsQRV\sV sVsxqsV=[ LiR

  sRsVV NRPVgRiVRVsj. xmsL][xmsNSLRisVV][ xqssV\sVs sVRLRisVV [RV gRiy! (34).

  dsLjiNTP bdPxmnsVsVVgS FyxmssVVV ]gjiF[V [NRP DFyRVs[Vj dsso zqsyLiRsVV

  ssds VLjiLigjisyRso. NSs RRV][ Bxmso[ A DFyRVsVVsV xmsVsVV (35).

  yxqs DyR e

  ByNRPLRiQ sR}qsuyLi sVVdsyLi syRysV esVsry aRPLiNRPLRiLi xqsQXy* xqsWRM

  FyR ysVdss ee 36

  B $\ZaPs[ sVxmsoLS[ s[aRP*LRi xqsLizyRWLi sVVs xmsaRP sLRisLi ysV

  xmsRsW syRVM (1)

  yxqsVTV xmsZNPsVc

  xmssRsVgRiV @LiRMNRPLRisVV gRi A sVVsV C xmsVNRPVsV ss, xqsWRVRV sVsxqsV=[

  aRPLiNRPLRiVs xqsLjiLi, A sVVsV][ sssV.

  $ bPs sVxmsoLSsVV[s s[aRP*LRi xqsLizR RVLiRV sVVs xmsaRP sLRissVV @sV

  sVVR @yRVsVV sVVgjizqssj.

  @R j*dWsyRVM

  bPsxmsoLS xmsLjiRRVsVV

  xqsWR DyR e

 • ryRV xmsXxtsQLi ryR[ s|q^s#Q[NRP zRNSLRiNRPsV e gRiVLRiVLi xqsQXy* s[=Q R*QZOP[QQ

  RRQXVyRLS` ee 1

  s[yLiR ryLRi xqsLRi*xqs*Li xmsoLSLi \ZaPssVVRsVsV e xqsLS*xmns|mnsWyLRiNRPLRiLi xmsLRiR xmsLRisWLRiRsV ee

  2

  NRPNRPxtsQ sR*Lizqs RVzqss bPsRVaRPM xmsLRisV e sXLi##[ xqsy sFyaRPRVLRi*LRi xmnsxmsRsV ee 3

  RryRRVs sW[ xmsoLSxqs j*[RsWM e xqsL][*RsVxqs \ZaPsxqs [ RWxqsLi xqsVxqsRsV

  ee 4

  xqsWRVTV xmsZNPsVc

  J ryRVsoLS! dsVNRPV, sVV[NRPsVVNRPV zRsVVsV NRPgjiLi[ RVVNRPsVgRiV xmsaRPsV @TgjiLji.

  gRiVLRiVsosV xqsLjiLi, dsV RVLiR \sVss |msRsV gSs, ARLRisVV][ ssVRV (1).

  bPsxmsoLSsVV sLiRV DxmssxtsQy=LRisVLiRRVW gRiRV. Bj DRsV\sVs xmso