set regionale afspraken - Agenda Netwerk Noordoost def en ondernemen/set... · menwerking en de...

12

Transcript of set regionale afspraken - Agenda Netwerk Noordoost def en ondernemen/set... · menwerking en de...

Page 1: set regionale afspraken - Agenda Netwerk Noordoost def en ondernemen/set... · menwerking en de samenwerkingsrelatie zelf, onder de verantwoordelijkheid van de stuurgroep Antwoord
Page 2: set regionale afspraken - Agenda Netwerk Noordoost def en ondernemen/set... · menwerking en de samenwerkingsrelatie zelf, onder de verantwoordelijkheid van de stuurgroep Antwoord

Regionale Afspraken

Uitvoering Agenda Netwerk Noordoost

streekagenda voor Noordoost Fryslân

oktober 2011

Page 3: set regionale afspraken - Agenda Netwerk Noordoost def en ondernemen/set... · menwerking en de samenwerkingsrelatie zelf, onder de verantwoordelijkheid van de stuurgroep Antwoord

Pagina 3 van 12

De ondergetekenden

a. provincie Fryslân, vertegenwoordigd door gedeputeerde Johannes Kramer, daartoe gevolmach-

tigd door de Commissaris van de Koningin, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedepu-

teerde Staten en de Commissaris van de Koningin van Fryslân d.d. 24 april 2012, hierna te noe-

men de provincie;

b. gemeente Achtkarspelen, vertegenwoordigd door burgemeester Piet Adema, handelend ter uit-

voering van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 1 november 2011;

c. gemeente Dantumadiel, vertegenwoordigd door burgemeester Arie Aalberts, handelend ter uit-

voering van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 1 november 2011;

d. gemeente Dongeradeel, vertegenwoordigd door burgemeester Marga Waanders, handelend ter

uitvoering van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 15 november

2011;

e. gemeente Kollumerland c.a., vertegenwoordigd door burgemeester Bearn Bilker, handelend ter

uitvoering van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 december

2011;

f. gemeente Tytsjerksteradiel, vertegenwoordigd door burgemeester Eric Ter Keurs, handelend ter

uitvoering van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 december

2011.

Partijen sub b t/m f hierna gezamenlijk ook te noemen: de gemeenten.

Hierna gezamenlijk te noemen: partners (in het Netwerk Noordoost).

Page 4: set regionale afspraken - Agenda Netwerk Noordoost def en ondernemen/set... · menwerking en de samenwerkingsrelatie zelf, onder de verantwoordelijkheid van de stuurgroep Antwoord

Pagina 4 van 12

Overwegende

(achtergrond & doel)

a. dat de partners de intentie hebben uitgesproken om intensief en actief samen te willen werken

aan de sociaal economische ontwikkeling van Noordoost Fryslân;

b. dat regionale samenwerking cruciaal is om Noordoost Fryslân gereed te maken voor de toekomst

(en om lokale en regionale ambities te kunnen realiseren);

c. dat de partners een Sociaal Economisch Masterplan hebben opgesteld samen met het georgani-

seerd bedrijfsleven (mei 2010), die een gedegen sterkte - zwakte analyse geeft van de regio

waarop de partners hun visie op en ambitie voor de toekomst van de regio hebben geformu-

leerd;

d. dat de gezamenlijke ambitie van de partners is dat "In 2030 de kwaliteit van leven in Noordoost

Fryslân bijzonder goed is. Mensen wonen en werken hier met plezier. Noordoost Fryslân ontwik-

kelt zich als een dynamische plattelandsregio in het noordelijk stedelijk netwerk. Door samen te

werken op regionale schaal maken wij onze ambities waar!" ;

e. dat in goed overleg door de partners de Agenda Netwerk Noordoost (ANNO) opgesteld is (fe-

bruari 2011), met daarin op regionale meerwaarde geselecteerde projecten die bijdragen aan de

bij punt d geformuleerde ambitie - als uitwerking van het Sociaal Economisch Masterplan;

f. dat met het Sociaal Economisch Masterplan en de Agenda Netwerk Noordoost de partners aan-

geven hoe zij naar de toekomst van Noordoost Fryslân kijken, ook met het oog op de demografi-

sche ontwikkelingen (krimpproblematiek) die in Noordoost Fryslân (gaan) spelen en de kwets-

baar sociaal economische positie van de regio;

g. dat het wenselijk is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de partners voor de uitvoering van

de Agenda Netwerk Noordoost te bevestigen met een bindend regionaal afsprakenkader;

h. dat de partners zelf verantwoordelijk zijn voor een adequate uitvoering van de taken en werk-

zaamheden die zij in het kader van dit afsprakenkader op zich nemen;

i. dat dit afsprakenkader geen afbreuk doet aan bestaande en toekomstige wettelijke rechten en

verplichtingen van partners en derden;

j. dat het met oog op de samenhang, coördinatie en afstemming nodig is een uitvoeringsorganisa-

tie in te stellen waar de partners zijn vertegenwoordigd.

Page 5: set regionale afspraken - Agenda Netwerk Noordoost def en ondernemen/set... · menwerking en de samenwerkingsrelatie zelf, onder de verantwoordelijkheid van de stuurgroep Antwoord

Pagina 5 van 12

Verklaren te zijn overeengekomen, als volgt

Paragraaf A: introductie

Artikel 1. doel van dit regionaal afsprakenkader

Om de gezamenlijke ambities voor de sociaal economische ontwikkeling van Noordoost Fryslân te

realiseren, zijn de afspraken tussen de partners over het uitvoeren van de Agenda Netwerk Noord-

oost vastgelegd in dit regionaal afsprakenkader. Alleen door samen te werken en daar regionale af-

spraken over te maken kan de Agenda Netwerk Noordoost daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Artikel 2. de samenwerking

Het realiseren van de ambities uit de Agenda Netwerk Noordoost, en het uitvoeren van de benoem-

de projecten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de partners. Dit houdt in dat zij:

a. meerwaarde zien in regionale samenwerking voor het bereiken van de ambities voor Noordoost

Fryslân, en voor het beter benutten van (extra) financieringsmogelijkheden;

b. zich actief inzetten om samen, met eigen verantwoordelijkheid, de uitvoering van de Agenda

Netwerk Noordoost ter hand te nemen;

c. afspreken te zullen handelen met het regionale belang voor ogen, en in het belang van de geza-

menlijke ambities;

d. elkaar informeren over te nemen initiatieven en ontwikkelingen binnen eigen provincie- en ge-

meentegrenzen, die het regionaal belang of het belang van een andere partner raken;

e. gezamenlijk en afzonderlijk zorg dragen voor het verwerven van de financiële middelen, die no-

dig zijn voor de uitvoering van de Agenda;

f. gezamenlijk en afzonderlijk zorg dragen voor een goede communicatie naar de eigen organisatie

en naar externe partijen zoals het maatschappelijk veld;

g. werkende weg verder vorm willen geven aan de (vrijwillige) samenwerking in het Netwerk

Noordoost en daarmee de bestuurlijke en ambtelijke drukte te willen verminderen

Artikel 3. evaluatie

Elke 2-3 jaar wordt een evaluatie uitgevoerd over de voortgang van de inhoudelijke regionale sa-

menwerking en de samenwerkingsrelatie zelf, onder de verantwoordelijkheid van de stuurgroep

Antwoord wordt gegeven op de vraag of de gevolgen van de regionale samenwerking zowel bestuur-

lijk, organisatorisch, inhoudelijk als financieel in overeenstemming zijn met de ontwikkelingen van

belang voor Noordoost Fryslân.

Page 6: set regionale afspraken - Agenda Netwerk Noordoost def en ondernemen/set... · menwerking en de samenwerkingsrelatie zelf, onder de verantwoordelijkheid van de stuurgroep Antwoord

Pagina 6 van 12

Paragraaf B: inhoud & uitvoering

Artikel 4. inhoud

De partners hebben afgesproken dat het Sociaal Economisch Masterplan en de Agenda Netwerk

Noordoost de basis zijn voor de verdere uitwerking en regionale afspraken; welke respectievelijk zijn

bijgevoegd als bijlage 1 en 2 en integraal onderdeel uitmaken van dit afsprakenkader.

Artikel 5. regionale meerwaarde

Projecten in de Agenda hebben alle een regionale meerwaarde, waarbij onderscheid is gemaakt naar

ambitie / visie projecten en concrete prioritaire projecten.

Artikel 6: meerjaren programma & jaarplan

De partners hebben gezamenlijk de Agenda Netwerk Noordoost uitgewerkt naar een meerjarenpro-

gramma, welke is bijgevoegd als bijlage 3 en integraal onderdeel uitmaakt van dit afsprakenkader.

In het meerjaren programma is aangegeven welke projecten uit de Agenda eerst en laatst worden

aangepakt en welke financiële afspraken daarover zijn gemaakt. Voor elk kalenderjaar wordt dit

Meerjarenprogramma vertaald naar een jaarplan door de themagroepen, eindverantwoordelijkheid

ligt bij de stuurgroep.

Het jaarplan wordt met ingang van 2013 jaarlijks geactualiseerd, voor het daarop volgende kalender

jaar en met een doorkijk voor de periode daarna. Een geactualiseerde versie wordt tijdig en passend

binnen de begrotingscyclus van partners vastgesteld in de stuurgroep, en ter instemming aan de

raden en staten voorgelegd. Indien er wijzigingen optreden in het meerjarenprogramma wordt dit

ter vaststelling voorgelegd aan de raden en staten, en anders ter kennisname.

Artikel 7: inspanningsverplichting

Alle partners hebben een inspanningsverplichting voor de uitvoering van de ambitie en prioritaire

projecten uit de Agenda Netwerk Noordoost, ook voor de langere termijn.

Artikel 8: uitvoering

a. Verantwoordelijkheid voor de uitvoering van projecten uit de Agenda Netwerk Noordoost (in-

houd, proces en financiën) ligt bij de meest gerede partij, benoemd als projecttrekker.

b. De projecttrekkers dragen zorg voor het tijdig en zorgvuldig betrekken van de andere partners en

direct betrokkenen, zoals het maatschappelijk veld.

c. De partners zullen zorgdragen voor een voortvarende afhandeling van te doorlopen (vergunnin-

gen) procedures, en zorgdragen voor een tijdige uitvoerbaarheid van projecten.

d. De partners stellen voldoende capaciteit beschikbaar voor de gezamenlijke uitvoering van de

ambitie en prioritaire projecten.

Page 7: set regionale afspraken - Agenda Netwerk Noordoost def en ondernemen/set... · menwerking en de samenwerkingsrelatie zelf, onder de verantwoordelijkheid van de stuurgroep Antwoord

Pagina 7 van 12

Paragraaf C: organisatie & werkwijze

Artikel 9: uitgangspunten organisatie

a. De gezamenlijke inhoudelijke ambities kunnen niet worden gerealiseerd zonder een adequate

uitvoeringsorganisatie.

b. Inhoud is leidend bij de vorm en omvang van de benodigde organisatie, waarbij de partners zoe-

ken naar de balans tussen het credo "lean en mean" en daadkrachtig.

c. Nevendoel is het verminderen van de bestuurlijke en ambtelijke drukte.

d. De benodigde organisatie wordt werkende weg ingevuld.

e. In beginsel hebben de partners voor de uitvoering van de Agenda nodig: een stuurgroep, thema-

groepen, directeurenoverleg, ambtelijke ondersteuning en een coördinerende organisatie ANNO.

Artikel 10: handboek werken in netwerk noordoost

a. Taken, werkwijze, bevoegdheden en samenstelling van de voor de uitvoering van de Agenda

benodigde organisatie zijn beschreven in bijlage 4: het handboek samen werken in Netwerk

Noordoost, welke integraal onderdeel uitmaakt van dit afsprakenkader.

b. Dit handboek is een eerste uitwerking. Gaandeweg het proces zal de werkwijze voor de uitvoe-

ring van de Agenda werkende weg en al lerende vorm krijgen. In overleg kan het handboek door

de organisatie ANNO worden aangepast en via het directeurenoverleg voorgelegd aan de stuur-

groep.

Artikel 11: relatie streekagenda ontwikkeling & streekhuis

De provincie ontwikkelt het instrument streekagenda & streekhuis voor een integrale gebiedsgerich-

te uitvoering van regionaal beleid, ter uitwerking van de Koöperaasje Fryslân gedachte.

a. De partners zien in de Agenda een eerste streekagenda voor Noordoost Fryslân. Een verdere

verdieping door bijvoorbeeld de uitwerking van de ambitieprojecten leidt inhoudelijk tot een

volgende versie van een streekagenda in Noordoost Fryslân.

b. De partners hebben afgesproken te starten met de uitvoering van de Agenda Netwerk Noordoost

en in 2012 een proef te starten met de ondersteunende uitvoeringsorganisatie. De nadruk ligt bij

de ondersteuning van de uitvoering van de Agenda Netwerk Noordoost; bij het proces en bij de

ondersteuning van de projecttrekkers bij de uitvoering van projecten. Deze organisatie ANNO is

één van de partijen die samen met andere regionale organisatie een thuisbasis vindt in een eer-

ste fase streekhuis.

c. In 2012 vindt de integratieslag plaats qua inhoud en organisatie (bestuurlijk, ambtelijk en betrok-

kenheid maatschappelijk veld), die eind 2012 kan leiden tot een plus op de Agenda Netwerk

Noordoost.

Page 8: set regionale afspraken - Agenda Netwerk Noordoost def en ondernemen/set... · menwerking en de samenwerkingsrelatie zelf, onder de verantwoordelijkheid van de stuurgroep Antwoord

Pagina 8 van 12

Paragraaf D: de financiën - op hoofdlijnen

Artikel 12. uitgangspunten financiële samenwerking

a. Alle partijen hebben baat bij en willen werken in het gezamenlijk belang.

b. Alleen wanneer er belang is voor alle partners bij de uitvoering van een projecten, financieren

alle partners samen; er is maatwerk per project.

c. Minimale eis is dat bij de meest geëigende partners eigen (co) financiering van een project aan-

wezig is.

d. Vertrekpunt voor de verdeling van de financiële verantwoordelijkheden bij de uitvoering is een

1/3e deel voor de gemeenten; 1/3e deel voor de provincie en 1/3e deel voor derden op pro-

grammaniveau.

e. De verantwoordelijkheden en risico’s van een project liggen bij de bij meest geëigende partner.

Deze partner is verantwoordelijk voor een substantieel deel van de (co)financiering.

f. De financiële samenwerking is een groeimodel met lokale herkenning van de regionale meer-

waarde.

g. De provincie Fryslân voert de financiële administratie van de gezamenlijke werkbudgetten zoals

voor de organisatie ANNO en voor de ambitieprojecten.

Artikel 13. financiële afspraken prioritaire projecten

a. De financiële verdeling voor prioritaire projecten is maatwerk; het is een gedeelde verantwoor-

delijkheid van (een aantal) partners.

b. Vertrekpunt bij prioritaire projecten voor het maatwerk in de financiële verdeling van de verant-

woordelijkheden is: 1/3e deel voor de gemeenten, 1/3e deel voor de provincie en 1/3e deel voor

derden, niettemin kan deze verdeling over de projectfasen verschillen. De uiteindelijke verdeling

is afhankelijk van het belang van de betrokkenen en wordt in onderling overleg bepaald.

c. De maatwerk afspraken over de prioritaire projecten staan in het meerjarenprogramma ANNO,

opgenomen in bijlage 3.

d. Prioritaire projecten worden uitgevoerd door de meest gerede partij, die als projectrekker is

benoemd. Risico's en verantwoordelijkheden liggen bij de meest gerede partij.

Artikel 14. financiële afspraken ambitieprojecten

a. Vertrekpunt voor de financiële verdeling voor de uitvoering van de ambitieprojecten is 50% voor

rekening van de provincie en 50% voor rekening van de gemeenten. De bijdrage van de gemeen-

ten is voor 50% financieel, en 50% de inzet van de eigen medewerkers.

b. Vertrekpunt is dat de ambitieprojecten uitgevoerd worden door de eigen medewerkers van de

partners.

c. De partners spreken af dat de bijdragen aan de ambitieprojecten worden gestort in een geza-

menlijk werkbudget.

d. Partners in het meerjarenprogramma ANNO benoemd als projecttrekkers voor een ambitiepro-

ject, kunnen een beroep doen op dit werkbudget voor de inzet van externe expertise.

e. De verdeling van dit werkbudget is de verantwoordelijkheid van de themagroepen.

Page 9: set regionale afspraken - Agenda Netwerk Noordoost def en ondernemen/set... · menwerking en de samenwerkingsrelatie zelf, onder de verantwoordelijkheid van de stuurgroep Antwoord

Pagina 9 van 12

Artikel 15. financiële afspraken bedrijfsvoering / organisatie

a. Vertrekpunt voor de financiële verdeling van de verantwoordelijkheden voor de uitvoeringsorga-

nisatie is 50% voor rekening van de gemeenten en 50% voor rekening van de provincie. Waarbij

de kosten over de gemeenten naar rato van inwonertal worden verdeeld.

b. De partners spreken af dat de bijdragen aan de uitvoeringsorganisatie worden gestort in een

gezamenlijk werkbudget, waarbij verrekening met een bijdrage in menskracht mogelijk is.

c. Vooralsnog gaat het om een gezamenlijke bijdrage aan de kernfuncties (programmacoördinator,

financiën / subsidioloog, secretariaat en communicatie) ter ondersteuning van de uitvoering van

de Agenda, inclusief huisvestingskosten/overheadkosten en een communicatiewerkbudget.

Paragraaf E: slotbepalingen

Artikel 16. werkingsduur overeenkomst

a. De overeenkomst treed in werking op de dag waarop zij door alle partijen is ondertekend.

b. Deze overeenkomst wordt minimaal aangegaan tot 1 januari 2016, aansluitend bij de duur van

het meerjarenprogramma bedoeld in artikel 6.

c. Alle partijen spreken de intentie uit om gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst mee

te werken aan de uitvoering van de Agenda Netwerk Noordoost, en erkennen de inspannings-

verplichting voor de langere termijn zoals verwoord in artikel 7.

d. De partners kunnen naar aanleiding van elke evaluatie, bedoeld in artikel 3, besluiten tot wijzi-

ging van de overeenkomst, tot verlening van zijn werkingsduur dan wel tot beëindiging ervan..

Artikel 17. onvoorziene omstandigheden

a. Onvoorziene omstandigheden die met zich meebrengen dat ongewijzigde uitvoering van de

overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet (meer) kan vereist kan wor-

den, kunnen leiden tot (gedeeltelijke) wijziging of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeen-

komst.

b. Indien wijzigingen zich voordoen met betrekking tot beleidsinzichten, waaronder die op het ge-

bied van de betrokken wet- en regelgeving, ruimtelijke ordening, de financieel-economische po-

sitie van partijen of andere omstandigheden, die wezenlijke gevolgen hebben voor de uitvoering

van de overeenkomst, dan overlegt de stuurgroep over de noodzaak tot eventuele wijziging van

de overeenkomst.

c. De partner aan wier zijde een onvoorziene omstandigheid opkomt, is gehouden de andere part-

ners daar onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen en voorafgaand aan een eventuele ontbin-

ding of wijziging in overleg te treden met de andere partijen teneinde de ontstane situatie en de

consequenties daarvan te bespreken en deze, zo mogelijk in onderling overleg, op te lossen.

Page 10: set regionale afspraken - Agenda Netwerk Noordoost def en ondernemen/set... · menwerking en de samenwerkingsrelatie zelf, onder de verantwoordelijkheid van de stuurgroep Antwoord

Pagina 10 van 12

Artikel 18. geschillen

a. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

b. Een geschil is aanwezig wanneer één of meer partners oordelen dat daarvan sprake is, en daar

schriftelijk en gemotiveerd melding van is gemaakt aan de andere partijen in de stuurgroep.

c. Partijen zullen binnen 4 weken na een melding zoals bedoeld bij lid b, eerst met elkaar in overleg

treden om na te gaan of men tot een minnelijke oplossing kan komen.

d. Indien in onderling overleg niet tot een minnelijke oplossing wordt gekomen, wordt het geschil

ter bemiddeling en advies voorgelegd aan de stuurgroep.

e. Als het geschil niet langs de minnelijke weg kan worden opgelost, zal een dergelijk geschil wor-

den beslecht door een bindend advies, te geven binnen drie weken, door drie door de partijen

gezamenlijk aan te wijzen adviseurs of, bij gebreke van overeenstemmingdoor twee van de drie

aan te wijzen adviseurs.

Artikel 19. bijlagen

De bij de overeenkomst behorende bijlagen maken onverbrekelijk deel uit van de overeenkomst. Bij

strijdigheid van de bepalingen van de overeenkomst en het bepaalde in de bijlagen prevaleren de

bepalingen van de overeenkomst. Tenzij de stuurgroep unaniem anders beslist.

Bijlage 1: Sociaal Economisch Masterplan Netwerk Noordoost

Het visiedocument van mei 2010 is separaat bijgevoegd.

Bijlage 2: Agenda Netwerk Noordoost

De Agenda Netwerk Noordoost van februari 2011 is separaat bijgevoegd.

Bijlagen 3: meerjarenprogramma ANNO

De notitie meerjarenprogramma ANNO & jaarplan 2012 van oktober 2011 is separaat bijgevoegd.

Bijlagen 4: handboek ANNO

Het handboek Samen Werken in Netwerk Noordoost van oktober 2011 is separaat bijgevoegd.

Bijlage 5. definities

Partners: de provincie Fryslân, de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Dantuma-

diel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel.

Page 11: set regionale afspraken - Agenda Netwerk Noordoost def en ondernemen/set... · menwerking en de samenwerkingsrelatie zelf, onder de verantwoordelijkheid van de stuurgroep Antwoord

Pagina 11 van 12

Netwerk Noordoost: het vrijwillig samenwerkingsverband tussen de partners en derden om uitvoe-

ring te geven aan de Agenda Netwerk Noordoost en de gezamenlijke ambities.

Sociaal Economisch Masterplan: gezamenlijk met georganiseerd bedrijfsleven opgesteld visiedocu-

ment voor de sociaal economische ontwikkeling van Noordoost Fryslân, mei 2010. Ook wel ge-

noemd: het visiedocument. Afgekort: het SEM.

Agenda Netwerk Noordoost: uitwerking van het Sociaal Economisch Masterplan naar concrete pro-

jecten met een regionale meerwaarde die bijdragen en de gezamenlijke ambities, februari 2011. Ook

wel genoemd: de Agenda. Afgekort: de ANNO.

Projecttrekker: de partij die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een project uit de Agenda,

benoemd in het meerjaren programma van de Agenda.

Meest gerede partij: die partij met het grootste belang (inhoudelijk en financieel) bij de uitvoering

van een project.

Meerjaren programma: aan de hand van de Agenda opgestelde meerjaren investeringsprogramma.

Afgekort: MJP ANNO.

Harde afspraken: (financiële) afspraken voor de korte termijn (1-2 jaar).

Prestatie afspraken: (financiële) afspraken voor de middellange termijn (3-5 jaar). Zekerheid over

projecten en de omgeving neemt af naar mate de tijd verstrijkt. De partners maken afspraken over

de prestaties van een ieder op hoofdlijnen.

Intentie afspraken: (financiële) afspraken voor de lange termijn (verder dan 5 jaar). Er is onzekerheid

over de toekomst, maar de partners hebben wel de intentie om na de eerste vijf jaar de samenwer-

king te continueren.

Ambitieprojecten: visieprojecten die regionale thema's verder uitwerken naar een concrete projec-

tenlijst. Bedoeld om projecten uit de Agenda verder te verbinden en voor meer focus op die regiona-

le thema's.

Prioritaire projecten: concrete projecten met een regionale meerwaarde voor Noordoost Fryslân.

Alle partners zien het belang van het project. Bestuurlijk geven de partners prioriteit aan deze projec-

ten.

Overige projecten: concrete projecten, die nu geen bestuurlijke prioriteit hebben.

Stuurgroep: de stuurgroep is verantwoordelijk voor de bewaking van de gezamenlijke ambities en

het proces: voor de integrale programmasturing van de Agenda Netwerk Noordoost.

Themagroep: de themagroepen zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke sturing op de programma-

lijnen ( en bijbehorende projecten) uit de Agenda Netwerk Noordoost.

Organisatie ANNO: heeft een coördinerende rol op programmaniveau en ondersteunt bij de uitvoe-

ring van de Agenda Netwerk Noordoost.

Page 12: set regionale afspraken - Agenda Netwerk Noordoost def en ondernemen/set... · menwerking en de samenwerkingsrelatie zelf, onder de verantwoordelijkheid van de stuurgroep Antwoord