Session 51 Magnus Lindqvist

14
Att bygga i trafiknära lägen - aktuellt om buller i planeringen Magnus.lindqvist@boverk et.se

Transcript of Session 51 Magnus Lindqvist

Att bygga i trafiknära lägen - aktuellt om buller i planeringen

[email protected]

Boverket och bullerfrågorna

Främja en hållbar stadsutveckling

Följa hur PBL tillämpas och rapportera till regeringen

Regler och vägledning. BBR och AR

Regeringsuppdrag

Remisser

Miljökvalitetsmålet GBM

Buller uppmärksammas alltmer

Bostadsbyggandet i fokusEND – direktiv omgivn.buller

HälsopåverkanBullret minskar inte

92 % trivs med sitt boende 92 % Viktigt att det är tyst och lugnt 24 % Buller stort problem i

boendemiljön 46 % Buller stort problem i offentlig

miljö

Medborgarundersökning sthlms län 2013

Vägledningoch

Allmänna råd2008:1

Trafikbuller och

planering

Regler/riktvärden Samsyn stat-

kommun Goda exempel

Kompensationstänkande Ljudskyddad sida, tyst utemiljö,

fasadisolering Flera bullerkällor Se möjligheter, inte hinder Bedömning från fall till fall Källåtgärder viktigt Hälsofråga, inte komfort Uppföljning

Att tänka på

• Öka samordningen av byggregler och miljöregler

• Underlätta bostadsbyggande i bullerutsatta

miljöer

• Belysa konsekvenserna av nuvarande

lagstiftning

• Bakgrunden är att det upplevs finnas

osäkerhet om hur buller ska hanteras

SOU 2013:57, 2013:67

Utredningens förslag• ”Olägenhet för människors hälsa” i 2 kap

PBL

• Riktvärden för buller införs i förordning

• Inga undantag från riktvärden inomhus

• Generösa undantag från riktvärden utomhus möjliga om bostäderna ger skydd mot buller

• Ny möjlighet att bygga bostäder nära industrier, hamnar

Samordning MB-PBL positivt Riktvärden i förordning positivt Info.insats positivt Bullerutredningar Oro verksamhetsutövare Alltför generösa undantag/hälsokonsekvenser Omprövning av villkor 5-15 år för kort Avvakta Bov/NV-industribulleruppdrag Lågfrekvent/källbuller Definitioner och förtydliganden

Remissynpunkter

• Studentbostäder• Regeringsuppdrag industribuller• Uppdatering AR, BBR• Enkätstudier om bullerstörning• Nya EU-krav fordonsbuller• Miljömålsarbetet• Uppföljning nybyggda bostäder• FHM översyn riktlinjer• Barn och ungas utemiljö

Aktuellt 2013-2014

• Direktivet om omgivningsbuller• EU-projekt (HOSANNA, CITYHUSH, Q-side,

HARMONICA, Quadmap)

• Urbana akustikskärmar (VINNOVA)• Ekosystemtjänster – buller• Bullerkartläggning Stockholms län• Buller från bussar (TRV)• Trafikens samh.ekonomiska kostnader

(VTI)• Rapporter t ex Value for money…

Forts. På gång

CLEAN VEHICLES IN STOCKHOLMENVIRONMENT & HEALTH ADMwww.miljobilar.stockholm.se

Clean Vehicles in Stockholm

Tack!