SesaZleblobebis - care- PDF file როგორც თვითონ აღნიშნავს:...

Click here to load reader

 • date post

  03-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of SesaZleblobebis - care- PDF file როგორც თვითონ აღნიშნავს:...

 • 1

 • SesaZleblobebis

  Seqmna

  SesaZleblobebis Seqmna

  SesaZleblobebis Seqmna

  SesaZleblobebis Seqmna

  საინტერესო იდეებით გამორჩეული ადამიანებისთვის შესაძლებლობების შექმნა ერთ -ერთი ძირითადი წინაპირობაა თემში ცვლილებების მოხდენისთვის. საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიაში მუშაობის შედეგად, ქეა საერთაშორისო კავკასიაში (CIC) მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ წარმატებული და მდგრადი განვითარების მოდელი დამოკიდებულია ადგილობრივი სოციალურ მეწარმეობის წახალისებაზე, რომელიც ეკონომიკური, სოციალური თუ პოლიტიკური იდეების გენერატორია და მიმართულია იმ სოციალურ უთანასწორობის წინააღმდეგ, რაც ადამიანთა გარიყვის, მარგინალიზაციისა და ტანჯვის მიზეზია.

  ქვემოთ მოცემული ისტორიები მოპოვებულია ქეას პროექტის - „საქართველოში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალებისათვის დასაქმების შესაძლებლობების გაზრდა“, ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით.

  სოციალური საწარმოების პროგრამა განსაკუთრებით წარმატებული აღმოჩნდა იმ თვალსაზრისით, რომ მან ხელი შეუწყო განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ქალებს, გამხდარიყვნენ თემის აქტიური წევრები და მაგალითი მიეცათ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სხვა ქალებისათვის.

  ქეა ამაყობს ამ ქალბატონებთან თანამშრომლობით და მოგიწოდებთ მხარი დაუჭიროთ ამ ინიციატივას.

  3

 • 4 კითხვა განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ქალებისათვის ქეას სოციალური საწარმოების მოდელის შესახებ

  #კითხვა # 1 როგორ აძლიერებს სოციალური საწარმოები

  განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ქალებს?

  ქეას მიაჩნია, რომ ადამიანებს აქვთ იდეები და პოტენციალი საკუთარი და სხვა ადამიანების

  ცხოვრების შესაცვლელად, მაგრამ აკლიათ უნარები და რესურსები ამის გასაკეთებლად.

  სოციალური საწარმოები განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ქალებს აძლევს

  საშუალებას, ჰქონდეთ სტაბილური შემოსავალი და გაიუმჯობესონ საარსებო საშუალებები.

  პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად ქალებს მოეთხოვებათ რიგი სასწავლო კურსების

  გავლა, რომლებიც მიზნად ისახავს, აამაღლოს მათი ცოდნა საკუთარი უფლებების შესახებ,

  ასევე ბიზნესის დაგეგმვისა და ტექნიკური უნარები. პროექტი ყურადღებას ამახვილებს

  არა მარტო დასაქმების შესაძლებლობების შექმნაზე განსაკუთრებული საჭიროებების

  მქონე ქალებისთვის და მათ ეკონომიკურ გაძლიერებაზე, არამედ ამ ქალების სოციალურ

  ინტეგრაციაზეც. სოციალური საწარმოები არა მხოლოდ შემოსავლის მოპოვების საშუალებაა,

  არამედ იგი ქალებს აძლევს შესაძლებლობას, მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოებრივ

  ცხოვრებაში, ურთიერთობა ჰქონდეთ განსაკუთრებული საჭიროების მქონე სხვა ქალებთან და

  ჩამოაყალიბონ თემი.

  #კითხვა # 2 რ ატომ ამახვი

  ლებს ქეა ყუ რადღებას

  მხოლოდ გა ნსაკუთრებუ

  ლი საჭიროე ბების მქონე

  ქალებზე?

  განსაკუთრებუ ლი საჭიროებე

  ბის მქონე ქალ ები ერთ-ერთი

  ყველაზე დაუც ველი ჯგუფია

  საქართველოშ ი სოფლად. მა

  თ მიმართ მოქ მედებს სტერეო

  ტიპები, სტიგმა და იზოლაცია

  ,

  სიღარიბე, მათ ხელი არ მიუწ

  ვდებათ ხარის ხიან განათლე

  ბასა და ჯანდა ცვაზე, დასაქმე

  ბის

  შესაძლებლობ ებზე, არ არსებ

  ობს მათთვის ა დაპტირებული

  ფიზიკური და სოციალური გა

  რემო,

  ხელი არ მიუწვ დებათ სხვადას

  ხვა სახის მომს ახურებაზე და

  ა.შ. ისინი ხშირ ად არ ღებულო

  ბენ

  შესაფერის დახ მარებას ან ზო

  გჯერ საერთოდ არავითარი დ

  ახმარება არ ე წევათ და სახლ

  არიან მიჯაჭვულ ები. ყოველივე

  ეს მათ უჩინარ ს და გარიყულ

  ს ხდის. განსაკ უთრებული

  საჭიროებების მქონე ქალთა

  თემი სამიზნე ა დგილებში ძალ

  იან სუსტია. უპა ტივცემულობის

  და უარყოფის წლებმა ზემოქ

  მედება მოახდ ინა მათ ხასიათ

  ზე და მოტივაც იაზე, მონაწილ

  ეობა

  მიიღონ საზოგ ადოებრივ საქ

  მიანობაში. ამი ს გამო განსაკუ

  თრებული საჭი როებების

  მქონე ქალები არ არიან ჩარ

  თულები საზოგ ადოებრივ ცხო

  ვრებაში და შე ზღუდული

  შესაძლებლობ ების მქონე მამ

  აკაცებთან შედ არებით უფრო

  გარიყულები ა რიან.

  #კითხვა # 3 რას წარმო

  ადგენს ს ოციალუ

  რი

  საწარმო ?

  სოციალუ