SEO ? ? SEO SEO 2).pdf รู้จัก Search Engine ให้ดีก่อน...

Click here to load reader

 • date post

  19-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of SEO ? ? SEO SEO 2).pdf รู้จัก Search Engine ให้ดีก่อน...

 • เทคนิคการท าเวบ็ไซตห์อ้งสมดุใหต้ดิอนัดบัตน้

  ในผลการคน้ของ Search Engine 16 มีนาคม 2555

  *SEO ? ...? SEO …SEO ?

 • SEO = Search Engine Optimization

  *SEO ? ...? SEO …SEO ?

  การปรับปรุง ปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับ Search Engine เพื่อให้ได้รับการจัดอันดับผลการค้นที่ดีข้ึน

 • *ท ำไมตอ้งท ำ SEO

  จ านวนผู้ค้นหาข้อมูลทั้งหมด 10,000 คน จ านวนผู้ที่เข้ามายังเว็บไซต์ (10,000 x 10%) = 1,000 คน

  จ านวนผู้ที่ซื้อหนังสือ (1,000 x 15%) = 150 คน

  ผลก าไรที่ได้ (150 x 1,000) บาท

  =150,000 บาท

 • • ผลการค้นสารสนเทศในเว็บห้องสมุด มสธ. ด้วย Search Engine อยู่ในล าดับที่ไม่ดีนัก

  • มี Title tag ไม่ครบทุกเพจ • ท า Meta tag ส าคัญๆ ไม่ครบ • ใช้ Keywords ไม่ถูกต้อง เหมาะสม • เนื้อหาที่น าเสนอมีการกระจายตัวของ Keywords ไม่เหมาะสม • ไม่มีการปรับปรุงหน้าเว็บเพจ • สารพัด Link ที่มีในเว็บ ไม่เหมาะสม • ฯลฯ

  *ท ำไม สบ. ตอ้งท ำ SEO

 • ท าไมต้องติดอันดับต้นๆ

  *สิง่ควรรูก่้อนท ำ SEO

  • ผู้ใช้จ านวนมากกว่า 42% จะคลิกในอันดับที่ 1 ของหน้าผลการค้น • ผู้ใช้อีก 12% จะคลิกในอันดับที่ 2 ของหน้าผลการค้น • ส่วนอันดับที่ 3 ก็จะประมาณ 8.5% • อันดับที่ 4 ก็จะเป็นประมาณ 6% • อันดับที่ 5 ก็ประมาณ 5% • ส่วนอันดับ 7-10 จะอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ 3% • และมีผู้ใช้งานเพียง 10% เท่านั้นที่จะคลิกไปที่หน้าท่ี 2 ของผลการค้น

  ยิ่งอนัดบัอยู่ตน้ๆ เท่าใด ยิ่งท าใหผู้ใ้ชง้านพบเหน็

  และคลกิเขา้มามากข้ึนเป็นเงาตามตวั

 • รู้จัก Search Engine ให้ดีก่อน

  *สิง่ควรรูก่้อนท ำ SEO

  1. ประเภทของ Search Engine Search Engine แบ่งตามรูปแบบโครงสร้าง 1) Directories Search Engine มีโครงสร้างแบบฐานข้อมูล ที่เก็บข้อมูลแบบ รวมหลายๆ link เข้าไว้ด้วยกัน เช่น Yahoo Directory 2) Meta Search Engine เก็บข้อมูลจากหลายๆ Search Engine มาประมวล ไว้ในระบบของตนเอง แล้วน าผลที่ได้มาแสดงต่อผู้ใช้อีกต่อหนึ่ง 3) Crawler Based Search Engine จะมีแมงมุมหรือโรบอทไต่ไปเก็บข้อมูล จากเว็บที่แมงมุมเข้าไปถึง น าไปประมวลผลและจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของ ตนเอง เช่น Google 4) Human/Social Search Engine อาศัยผู้ใช้งานด้วยกันค้นหาข้อมูลให้ผู้ใช้ คนอื่น โดยใช้การมีส่วนร่วมของสังคมในการจัดอับดับและแสดงผล

 • 2. การแบ่งกลุ่มของ Search Engine เพื่อให้ง่ายต่อการท า SEO

  *สิง่ควรรูก่้อนท ำ SEO

  1) Major Search Engine เป็นกลุ่มที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุด เช่น Google, Yahoo, MSN/live เป็นต้น การท า SEO จึงมุ่งเน้นที่ 3 ค่ายนี้ เป็นหลัก 2) Minor Search Engine เป็นกลุ่ม search engine ที่มีคนมาร่วมกันเพิ่ม ข้อมูลได้แก่ Open Directory Project หรือ ODP และ LookSmart 3) Niche Search Engine เป็นกลุ่มของ search engine เฉพาะทาง ได้แก่ Technorati

 • *สิง่ควรรูก่้อนท ำ SEO 3. การท างานของ Search Engine

  สถาปัตยกรรมของ Search Engine ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก ได้แก ่ 1) เว็บครอว์เลอร์ เป็นโปรแกรมที่ท าหน้าที่ส ารวจ หรือท่องเว็บไซต์เพื่อรวบรวมเว็บ เพจใหม่ๆ หรือเว้บเพจที่เพิ่งมีการปรับปรุงเนื้อหาให้ได้มากที่สุด 2) ส่วนจัดท าดรรชนี เป็นการจัดท าหรือสร้างศัพท์ดรรชนีจากค าส าคัยที่ปรากฎใน เว็บต่างๆ ที่เว็บครอว์เลอร์ไปกวาดมา 3) ฐานข้อมูล เป็นที่จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาจากกระบวนการจัดท าดรรชนี ซึ่ง search engine จ าเป็นต้องใช้ในกระบวนการค้นสารสนเทศ 4) กลไกการค้นหา เป็นส่วนของ search engine ที่ท าหน้าที่ประมวลข้อค าถาม ของผู้ใช้และค้นหาเรื่องที่เข้ากับข้อค าถาม 5) ส่วนต่อประสานผู้ใช้ เป็นส่วนของ search engine ที่ท าหน้าที่ติดต่อกับผู้ใช้ ทั้งในขั้นการค้นและการแสดงผล

 • *สิง่ควรรูก่้อนท ำ SEO 4. รู้จักเหล้าแมงมุม และโรบอทให้ดีๆ

  จากการที่ Crawler, Bots, Robots หรือ Spider ถือเป็นหัวใจ ส าคัญของ search engine รายใหญ่ๆ ในการเข้าไปเก็บข้อมูล ภายในเว็บไซต์ Crawler เป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อให้ท าหน้าที่เก็บข้อมูล บนหน้าเว็บไซต์ โดยอาศัยการวิ่งตาม link ต่างๆที่มีอยู่ตามหน้า เว็บจากท่ีหนึ่ง ไปอีกท่ีหนึ่ง แมงมุมเหล่านี้จะวิ่งเก็บหน้าเว็บต่างๆ อยู่เป็นประจ า แต่มัน ก็ฉลาดพอที่จะรู้ว่าหน้าใหนอัพเดทหรือไม่ ถ้าหน้าเว้บใดไม่ อัพเดทเหล่าแมงมุมก็จะไม่เหลี่ยวแล ท าให้ผลการค้นอยู่ในล าดับ ที่ไม่ดีได้ง่ายๆ

 • *Google…Google ท ำไมตอ้ง Google

  จ านวนผู้ใช้งาน Search Engine ในประเทศไทย ปี 2553

  Core Search Entity

  ร้อยละของการค้นหา (%)

  กรกฎาคม 2553 สิงหาคม 2553 Google.com 96.48 96.82

  Sanook.com 2.35 2.14

  Yahoo.com 0.39 0.37

  MSN.com 0.04 0.21

  ข้อมูลจาก Truehits.net

 • เป็นการให้คะแนนแก่หน้าเว็บใดเว็บหนึ่ง โดยการอาศัย link เป็นหลัก เมื่อหน้าเว็บ a.html ส่ง link ไปยังหน้าเว็บ b.htm