Semesterbeskrivelse på Sygeplejerskeuddannelsen · PDF file Fokusområderne for 6....

Click here to load reader

 • date post

  19-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Semesterbeskrivelse på Sygeplejerskeuddannelsen · PDF file Fokusområderne for 6....

 • Semesterbeskrivelse på Sygeplejerskeuddannelsen Københavns Professionshøjskole (Det tidligere Metropol) UC Diakonissestiftelsen

  6. semester Forår 2019

  Sygepleje - kompleks klinik praksis

 • 1

  Kolofon Dato 20. december 2018 Semesterbeskrivelse for sygeplejerskeuddannelsen 6. semester Studieordning 2016 UC Diakonissestiftelsen Pia Palnæs Hansen, Uddannelsesleder Københavns Professionshøjskole (Det tidligere Metropol) Grisja Vorre Strømstad Studieårskoordinatorer Charlotte Kragh, UC Diakonissestiftelsen Helle Mathar, Københavns Professionshøjskole (Det tidligere Metropol) Hanne Sonne Riis, Københavns Professionshøjskole (Det tidligere Metropol) Repræsentanter fra klinikken: Trine Tullin, Gentofte kommune Ayo Brandt, Høje Tåstrup Kommune Majbrit Fromberg, Brøndby kommune Hanne Berner, Københavns kommune Inger Kuch Poulsen, Hovedstadens psykiatri Betina Wilhjem, Rigshospitalet Helle Hansen, Center for HR, Region Hovedstaden

 • 2

  Indhold

  1. Semesterets tema: Sygepleje – kompleks klinisk praksis ..................................... 3

  2. Fokusområder i klinisk undervisning ....................................................................... 3

  3. Semesters struktur og rammer for klinisk undervisning ....................................... 4

  3.1 Semesterets ECTS fordeling............................................................................. 4 3.2 Struktur .............................................................................................................. 5 3.3 Rammer for klinisk undervisning ....................................................................... 5

  3.3.1 Introduktionsperioden ................................................................................ 5 3.3.2 Studiesamtaler og individuel studieplan .................................................... 5 3.3.3 Studieaktivitetsmodellen ............................................................................ 6

  3.4 Praktikportalen .................................................................................................. 6 3.5 Litteraturliste ...................................................................................................... 7

  4. Obligatoriske studieaktiviteter .................................................................................. 7

  4.1 OSA 1: Tværgående og tværsektorielle patient/borgerforløb i det samlede sundhedsvæsen ........................................................................................................... 7

  4.1.1 Rammer for OSA 1 .................................................................................... 7 4.1.2 Tilrettelæggelse af OSA 1 .......................................................................... 8 4.1.3 Skriftligt oplæg ........................................................................................... 8 4.1.4 Fagligt Debatforum .................................................................................... 9

  4.2 OSA 2: Tværprofessionel kommunikation og samarbejde ........................ 9 4.3 OSA 3: Medicineringsprocessen ...................................................................... 9

  5. Intern prøve ............................................................................................................... 12

  5.1 Forudsætninger og krav .................................................................................. 12 5.2 Form ................................................................................................................ 12

  5.2.1 Konkrete kliniske sygeplejesituationer eller forløb ................................... 12 5.2.2 Skriftligt oplæg ......................................................................................... 12 5.2.3 Mundtligt oplæg ....................................................................................... 13

  5.3 Eksamination ................................................................................................... 13 5.4 Bedømmelse ................................................................................................... 13 5.5 Rammer for prøven ......................................................................................... 15

  5.5.1 Sygdom og afvikling af prøve ved sygdom .............................................. 15 5.5.2 Brug af prøveforsøg uden at du har mulighed for at gå til prøve, hvis: ... 15

  5.6 Omprøvemuligheder i klinisk undervisning ..................................................... 15 5.7 Ansøgning om dispensation til yderligere prøveforsøg ................................... 16

  Bilag 1: Læringsudbytte for 6. semester ...................................................................... 17

 • 3

  Semesterbeskrivelse

  1. Semesterets tema: Sygepleje – kompleks klinisk praksis

  Temaet retter sig mod selvstændig varetagelse af klinisk beslutninger og klinisk lederskab i stabile, akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb i samspil med patient/borger og pårørende i og på tværs af sektorer. Fokus er også at opnå kompetencer i at forholde sig kritisk reflekterende i sygeplejesitua- tioner med afvejning af interesser i og på tværs af sektorer og med integration af patient- /borgerviden, erfaringsbaseret viden og forskningsbaseret viden1.

  2. Fokusområder i klinisk undervisning Fokusområderne for 6. semester er dannet ud fra læringsudbyttet om viden, færdigheder og kompetencer for 6. semester i studieordningen (bilag 1). Fokusområderne, der skal være opnået ved udgangen af 6. semester, er: 1. Selvstændigt kunne udføre, formidle og lede ud fra klinisk beslutningstagen2 i kom-

  plekse kontekster i samspil med patient/borger og pårørende. Selvstændigt kunne inte- grere de forskellige vidensformer3 i og på tværs af sektorer.

  2. Selvstændigt kunne kritisk reflektere og håndtere klinisk lederskab4 af patient-/borger- forløb samt af pleje og behandlingsforløb i samspil med patient/borger, pårørende samt andre fagprofessionelle

  3. Kunne håndtere dilemmaer og forholde dig etisk, empatisk og refleksivt i plejesituatio- ner præget af forskellige kulturelle, professionsmæssige, politiske, økonomiske og samfundsmæssige perspektiver samt intervenere inden for rammerne af gældende lov- givning

  4. Selvstændigt kunne kritisk reflektere og anvende sygdomsfaglig viden og medicin- håndtering til anvendelse og vurdering i klinisk beslutningstagen i pleje- og behand- lingsforløb i komplekse patient-/borgerforløb og inden for rammedelegering5 kunne or- dinere medicin

  1 Semesterbeskrivelsen tager udgangspunkt i Bek nr. 804 af 17/06/2016 Professionsbachelor i sygepleje og

  studieordningen 2016 professionsbachelor i sygepleje, PH Metropol og UC Diakonissestiftelsen.

  2 Klinisk beslutningstagen: Sygeplejerskens professionelle beslutninger og handlinger, der træffes på bag-

  grund af identificerede patientaktuelle og potentielle plejeproblemer (Dansk Sygeplejeselskab Og Dansk Sy-

  geplejeråd, 2012. Dokumentation af Sygepleje. En Statusrapport, http://dasys.dk/media/5295/dokumenta-

  tion_af_sygepleje_statusrapport_sep._2012.pdf). 3 Vidensformer: patient-/borgerviden, erfaringsbaseret viden samt forskningsbaseret viden- se bilag 1: Læ-

  ringsudbyttet for 6. semester 4 Klinisk lederskab: Selvstændig kunne danne sig et overblik over plejesituationen og planlægge plejen i den

  mest hensigtsmæssige rækkefølge i stabile og komplekse patientforløb (Haase, K, Barbesgaard, H., Suhr, L.,

  Hjortsø, M., Andersen, J.F.,2016. Nye begreber i sygeplejerskeuddannelsen. I: Uddannelsesnyt. Fagligt sel-

  skab for undervisende sygeplejersker. nr. 3, s. 11-16. 5 Grundlaget for rammedelegering er: Sundheds og Ældreministeriet 2015. Vejledning om ordination og

  håndtering af lægemidler. VEJ nr. 9079 af 12/02/2015

 • 4

  5. Være kritisk reflekterende over og påtage dig ansvar for brug og anvendelighed af kli- niske metoder, teknologier, innovation6, dokumentationsformer, kvalitetssikring og kva- litetsudvikling, der understøtter patient-/borgeroplevet sammenhæng i et samlet sund- hedsvæsen

  6. at forholde dig kritisk reflekterende til egen virksomhed samt udvikle egne kompeten- cer

  7. Selvstændigt kunne anvende og vurdere teknologi, dokumentation og kvalitetssikring i planlægning, udførelse og udvikling af pleje- og behandlingsforløb i og på tværs af pro- fessioner og sektor

  8. Kunne anvende og vurdere forsknings- og udviklingsbaseret viden7 og resultater om kompleks klinisk virksomhed samt forholde dig kritisk undersøgende til kundskabsba- seret praksis8 i relation til kliniske sygeplejefaglige problemstillinger

  3. Semesters struktur og rammer for klinisk under- visning

  3.1 Semesterets ECTS fordeling

  Sygepleje - Sygdomsfaglighed og patient-/borgerforløb

  18 Sundhedsvidenskab 21

  Sygepleje - Forskning, metodologi og videnskabsteori

  1 Naturvidenskab 3

  Sygepleje - Personcentreret pleje /Patient-/borgerinvolvering

  5 Humanvidenskab 3

  Det samlede sundhedsvæsen 2 Samfundsvidenskab 3

  Teknologi, dokumentation og kvali- tetsudvikling og -sikring

  4

  6 Innovation: ”betegner indsatsen med at udvikle et allerede opfundet element til praktisk brug