SEM 1 PISMP

28
NORASHIKIN BINTI BUSU @ ALIL SABARIAH BINTI MOHAMAD JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI MUAMALAT

description

MUAMALAT

Transcript of SEM 1 PISMP

PRESENTATION NAME

NORASHIKIN BINTI BUSU @ ALILSABARIAH BINTI MOHAMAD

JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

MUAMALATHukum syariat yang bersangkutan dengan urusan dunia.Tatacara atau peraturan dalam perhubungan sesama manusia untuk memenuhi keperluan masing-masing berlandaskan syariat Allah.Bidang ekonomi yang menjadi tumpuan semua orang.

PENGERTIAN JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

FIRMAN ALLAH S.W.TSurah Al-Mulk : Ayat 15Maksudnya : Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan,maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantau dan makanlah daripada rezeki yang dikurniakan oleh Allah S.W.T dan ingatlah kepada Allah S.W.T jualan(tempat kembali kamu) dibangkitkan (maka hargailah nikmatnya dan takutilah kemurkaannya).

0 JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

Bersih niatnya. Pandai membahagikan masa.Perniagaan sebagai fardu kifayah.Menjauhi perniagaan haram.Barangan yang sah.Elakkan riba.Menjaga kesempurnaan muamalat. JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

SYARATMelahirkan masyarakat yang bekerjasama.Meletakkan nilai tinggi terhadap kehendak manusia untuk mendapat keredhaan Allah di dunia dan akhirat.Menentukan peraturan bekerja dengan jalan yang halal.Mewujudkan masyarakat yang aman dan sejahtera.Menghindarkan sebarang penindasan. menggalakkan manusia supaya rajin bekerja.

JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

TUJUAN JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

Membawa kepada pergaduhan dan permusuhan.Melahirkan masyarakat yang tidak aman.Melahirkan individu yang mementingkan diri sendiri.Mendapat harta dengan cara yang tidak halal.Membazir.

Kesan menjalankan muamalat tanpa syariat islam. JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

BAHASAISTILAH Menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. menukar harta dengan harta mengikut cara yang tertentu. JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

PENGERTIAN JUAL BELIPENJUALPEMBELIHARGA YANG DIBELIBARANG YANG DIJUALSIGHAH (IJAB & QABUL) JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

RUKUN JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

SYARAT-SYARAT PENJUAL DAN PEMBELIBaligh dan berakal.Tidak muflis.Tidak dipaksa.Beragama islamMerdeka

JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

SYARAT-SYARAT HARGA DAN BARANG YANG DIJUALMestilah suci dan bersih.Milik penjual itu sendiri atau wakil penjual.Menyerahkan barang kepada pembeli ketika akad jual beli dilakukan.Mesti tahu tentang jenis, kadar dan sifat barang yang dijual. JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

SYARAT-SYARAT SIGHAH( IJAB & QABUL )Tidak diselangi perkataan yang tidak berkaitan.Tidak diselangi diam yang terlalu lama.Sama dari makna ijab dan qabul tetapi lain dari segi lafas.Tidak boleh dihadkan masa.Tidak boleh ditaklid.Didengari oleh mereka yang berhampiran.12 JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

PENGERTIAN RIBA BAHASAISTILAH lebih,bertambah dan subur suatu akad bagi pertukaran barang tertentu tetapi tidak diketahui persamaannya menurut kiraan syarak ketika akad itu.RIBA JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

Riba FadhlPertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau tukaran yang berbeza, @ dibayar lebih pada satu pihak penukaran.Riba NasiahDibayar lebih kerana penangguhan @ melambatkan pembayaran. Riba YadiJual beli yang berbeza jenis secara tunai tetapi lewat penyerahan sesuatunya.JENIS

RIBAJENIS

RIBA JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

Riba QardhSuatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (muqtaridh).HUTANG JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

HIKMAH PENGHARAMAN RIBAMenghapuskan penindasan.Menyuburkan kasih sayang.Menggalakkan sikap bantu membantu.Menjaga dan memelihara harta orang islam.Mendidik umat islam supaya melabur.Membuka jalan kepada seseorang muslim untuk membuat kebajikan.

DALIL RIBA DAN JUAL BELI JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

Dan Allah menghalalkan jual beli.

Dan Allah mengharamkan riba. JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

PENGERTIAN AL-RAHNU (GADAIAN)BAHASAISTILAH ketetapan menjadikan sesuatu barang itu sebagai cagaran bagi sesuatu hutang dan menjadi bayaran sekiranya dia tidak dapat membayar hutang itu.FIRMAN ALLAH S.W.TSurah Al-baqarah : Ayat 283.Maksudnya : Dan jika kamu sedang dalam perjalanan (lalu kamu berhutang yang bertempoh), dan tidak memperolehi juru tulis maka hendaklah ada barang yang dipegang (sebagai gadaian)Hukum : harus JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

PengadaiPemegang gadaian.Jumlah hutang.Barang yang digadai.Sighah ( Ijab dan qabul ).RUKUN JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

Akad (ijab dan qabul).Baligh dan berakal.Barang mestilah milik pengadai dan boleh dijual.

JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

SYARATMembolehkan orang yang memerlukan wang mendapatkannya daripada pemiutang.Menjadi jaminan bagi hutang sekiranya penghutang tidak dapat membayarnya.Meyakinkan pemiutang bahawa wang yang dihutangkan adalah terjamin.Menggelakkan perbalahan antara pemiutang dan penghutang apabila hutang itu tidak dapat dibayar.Mendorong penghutang untuk berusaha mendapatkan wang bagi membayar hutang supaya barang gadaian dapat diambil semula. JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

HIKMAH JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

PENGERTIAN MUSYARAKAH (SYARIKAT)BAHASAISTILAH bercampur @ berkongsi menetapkan hak pada sesuatu bagi dua orang @lebih dengan cara berkongsi.FIRMAN ALLAH S.W.TSurahMaksudnya : Maka mereka itu berkongsi didalam 1/3 orang.Hukum : harus JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

JENISRakan kongsi terdiri daripada orang yang layak mentadbir harta.Rakan kongsi hendaklah orang islam.Saham atau modal hendaklah diketahui jumlahnya.Modal dalam bentuk wang atau harta barangan.Akad (kontrak).Setiap rakan kongsi setuju melantik orang lain menguruskan perniagaan.Rakan kongsi mendapat keizinan mengendalikan syarikat.

JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

SYARATMenfaatkan modal dan tenaga secara bersama.Mendapat keuntungan.Memberi sumbangan kepada masyarakat.Memupuk persefahaman dalam masyarakat.Melaksanakan tuntutan syarak. JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

HIKMAH JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

Sekian..

ASSALAMMUALAIKUM W.B.T