SE Aviz de legalitate, - In acest registru se va tine evidenta atat a tipurilor de deseuri colectate

Click here to load reader

download SE Aviz de legalitate, - In acest registru se va tine evidenta atat a tipurilor de deseuri colectate

of 8

 • date post

  17-Feb-2021
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of SE Aviz de legalitate, - In acest registru se va tine evidenta atat a tipurilor de deseuri colectate

 • Nota:

  Aviz de legalitate, Secretar General al Comunei,

  PRE SE TAMA

  Art.1 - Se aproba Planul de masuri pentru colectarea selectiva a deseurilor in cadrul Primariei comunei Doljesti, judetul Neamt conform anexei , parte integranta din prezenta hotarare.

  Art.2 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul comunei Doljesti prin aparatul de specialitate.

  Art.3 -Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se va comunica primarului comunei Doljesti , Institutiei Prefectului - Judetul Neamt in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate, cat ~i ~~::ru;i~.Jl:

  HOTARA$TE:

  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOLJE~TI, JUDETUL NEAMT; A vand in vedere : , - adresa nr.1828 din 15.07.2019 emisa de Garda Nationala de Mediu, Comisariatul General,

  Comisariatul Judetean Neamt; - raportul de aprobare al primarului comunei Doljesti, inregistrat sub nr. 11704 din 14.11.2019; - raportul de specialitate nr. 11705 din 14.11.2019, intocmit de seful serviciului voluntar pentru

  situatii de urgenta, numit prin dispozitia primarului comunei Doljesti, agent de mediu; -Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European privind deseurile; -prevederile art.7 din Legea nr. 132 din 30 iunie 2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in

  institutiile publice; - Legea nr. 2111201 Itrepublicata) privind regimul deseurilor; -Hotararea nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor ~i pentru aprobarea

  listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase; - Ordonanta de urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari ~1

  cornpletari prin Legea nr.265/2006; Tinand cont de avizul favorabil dat de comisiile de specialitate ale Consiliului local Doljesti; In temeiul prevederilor art. 139 din Ordonanta de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul

  administrativ

  HOTARAREA Nr. 99 din 28.11.2019

  privind aproharea Planului de masuri pentru colectarea selectiva a deseurilor in cadrul Primariei comunei Doljesti, judetul Neamt

  ROMANIA JUDETUL NEAMT

  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOLJESTI

  617160 - DOLJE$Tl, TeVfax 02331780.514, 02331780756; 02331780757 adresa de internet: www.primariadoljesti.ro; e-mail: primcomdoljesti@yahoo.com

 • 2.2.0rganizarea functionarii sistemului Pentru asigurarea functionarii sistemului au fost amplasate baterii de minipubele astfel:

  2.1.Identificarea surselor de generare Identificarea sursei de generare se va face de catre responsabilul desemnat cu colectarea

  selectiva a deseurilor, iar aceasta este urmatoarea: -PRIMARIA COMUNEI DOLJE~TI, JUDETUL NEAMT

  Adresa : sat Doljesti, strada Stefan eel Mare si Stant, nr. 44, comuna Doljesti, judetul Neamt, Profilul de activitate: administratie publica locala; Destinatia: activitati de birou administrative ~i cu publicul; Total angajatl: 21 persoane.

  COMUNEI DOLJE$TI, JUDETIL NEAMT II.ORGANIZAREA COLECTARII SELECTIVE A DESEURILOR iN PRIMARIA

  '

  Colelectarea selectiva inseamna separarea deseurilor la sursa de de generare, pe urmatoarele categorii:

  -deseuri de hartie ~i carton; -deseuri de metal si plastic; - deseuri de sticla, Scopul colectarii separate a acestor categorii de deseuri il constituie necesitatea de a evita

  contaminarea deseurilor prin amestecarea acestora si asigurarea unei calitati acceptabile de catre reciclator.

  Cresterea gradului de informare si constientizare a angajatilor si a cetatenilor cu privire la colectarea selectiva a deseurilor, pentru a putea fi reciclate si reutilizate, tot acest proces avand drept scop protejarea mediului inconjurator.

  J.SCOPUL ORGANIZARII COLECTARII SELECTIVE A DE$EURILOR iN PRIMARIA COMUNEI DOLJE$TI, JUDETUL NEAMT

  Responsabilitate: Persoana responsabila cu organizarea colectarii selective conform art.6,alin.(l) din Legea

  132/2010 va fi desemnata de primarul comunei Doljesti prin Dispozitie.

  privind colectarea selective a deseurilor in Primariei comunei Doljesti, judetul Nea

  PLAN DE MASURI

  ~·, Anexa la HCL nr.199'' ~in 28 noiembrie 2019

  /1'} ... '/'· * -y :., ,\ 1n).:'!,~ ' * ~. ''''':·:.:,;_:,~,i"' ·c~~;;~{I"

  '1-. !fl:}JJ:."~1il "

 • V. INFORMARE ~I INSTRUIRE

  4.1. Primarul comunei Doljesti va desemna un angajat cu responsabilitatea implementarii colectarii selective a deseurilor la nivel de institutie pentru predarea deseurilor colectate selectiv catre operatorul economic.

  4.2. Implementarea planului de masuri privind colectarea selectiva a deseurilor, se va face printr-o dispozitie data de primarul comunei Doljesti, care va prevede de asemenea, raspunderea disciplinara si masurile aplicabile angajatului in cazul neimplementarii si nerespectarii colectarii selective a deseurilor in cadrul institutiei,

  IV. OBLGATIILE ANGAJATIILOR

  111.PREDAREA DE~EURILOR COLECTATE SELECTIV Predarea deseurilor colectate selectiv se face catre operatorul economic specializat, conform

  prevederilor contractului incheiat. Periodicitatea preluarii de catre colector ( operatorul economic specializat) a cantitatii de deseuri

  colectate selectiv, se stabileste de comun acord tinand cont de cantitatea generata si volumul disponibil pentru stocare temporara, dar nu mai mult de 30 de zile.

  2.5. Plansele cu locul amplasarii recipientelor ~i containerelor Vizualizarea modului de amplasare a bateriilor de colectare selectiva a deseurilor in cadrul

  Primariei comunei Doljesti, judetul Neamt, se gaseste in Anexa la prezentul plan, care contine plansele corespunzataore fiecarei zone de generare.

  2.4.Eficienta colectarii selective a deseurilor Tinand cont de faptul ca este necesar sa asiguram o eficienta cat mai crescuta a sistemului,

  depunerea deseurilor de ambalaje se face direct in containerele exterioare, dupa ce sunt pliate sau presate, precum ~i ambalajele corespunzatoare fluxurilor de material gestionate in cadrul sistemului de colectare sclcctiva din zona de birouri( ex. biblioraft.cutii pentru documente din carton sau plastic etc.),

  -pentru deservirea vizitatorilor, la intrarea in institutie s-a amplasat cate o baterie de colectare selectiva a deseurilor; \

  -tinand cont de faptul ca, toate birourile sunt la parterul institutiei, baterii ~ d~"'C~ta* ~.1)el amplasate in holul institutiei asigurand spatiul necesar de depunere si accesul ci).~r"an'$j~H, »;,

  2.3. Organizarea colectarii selective a deseurilor urmares ca ~~,~~U'~~, W~ sa fie colectate la sursa pe fluxuri in baterii de colectare, astfel: 0 \ ~J~~~ §::; -recipientele vor fi marcate prin aplicare pe minim 20% din suprafata a: r!. a~ rate pe

  cares-a tiparit denumirea deseului colectat astfel: -folie albastra --- hartie si carton -folie galbena --- plastic si metal - folie verde ----- sticla.

  In exteriorul cladirii se vor amplasa trei containere cu o capacitate de 120 L, respectiv de 360 L pe cele trei fluxuri de colectare separat, pentru stocare temporara a deseurilor precolectate In interiorul institutiei, care vor indeplini conditiile referitoare la culoare si marcare prevazute In art.9 din Legea 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor In institutiile publice.

  Avand in vedere cantitatile de deseu generat si amplasamentul serviciilor ce fac parte din cadrul Primariei comunei Doljesti, containerele pentru stocarea temporara a deseurilor precolectate din interiorul institutiei vor fi amplasate la sediul Primariei din satul Doljesti, strada Stefan eel Mare si Sfant nr.44, comuna Doljesti, judetul Neamt.

  Recipientele din cadrul institutieivor fi golite de catre personalul insarcinat cu efectuarea curateniei in functie de ritmul de umplere, in containerele destinate stocarii temporare.

  Achizitionarea containerelor destinate stocarii temporare a deseurilor colectate selectiv, se va face in conditiile legislatiei in vigoare in domeniul achizitiilor publice.

 • Nr. Denumirea deseului Cod deseu crt. H.G. 856/16.08.2002

  1 AMBALAJE, HARTIE ~I CARTON 15 01 01

  2 AMBALAJE PLASTIC 15 01 02

  6.1. Evidenta deseurilor se va tine pe articole conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenta deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile ulterioare, de catre responsabilul desemnat, intr-un registru de evidenta a deseurilor colectate selectiv, conform modelului prevazut in anexa Legii nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice.

  6.2. In acest registru se va tine evidenta atat a tipurilor de deseuri colectate cat si a cantitatii efective colectate din institutia publica.

  6.3. Responsabilul numit la nivel de institutie va raporta lunar datele primite catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.

  Tabelul cuprinzand tipuri de deseuri impreuna cu codurile conform HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor:

  VI. REGISTRUL DE EVIDENTA A DE~EURILOR COLECTATE SELECTIV

  5.1. lntroducerea obligatiilor cuprinse in planul de masuri privind colectarea selects ~-er:~~ Regulamentul de organizare si functionare interioara, ca parte integranta a acestuia. '.\ -, '.\ l . I

  5.2. Informarea si instruirea angajatilor se va face prin exemplific ~ti 1 o +de uri corespunzatoare fiecarui container, locurile unde sunt amplasate baterii de colectar . ~~e · a:§i)!:,~, o f~~de e efectuare a selectiei. Personalul va fi informat periodic de catre responsabilul numi c~ r "":.;iifij c Leet ii selective a deseurilor, asupra eventualelor nereguli sesizate in modul de impl