Scriptie politietwitterengezag

Click here to load reader

 • date post

  12-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  2.261
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Scriptie politietwitterengezag

 • 1.POLITIE, TWITTEREN GEZAGNLPOLITIE NEDERLANDStrategisch Leidinggevende Leergang 7 Ellen Boverman Leen van Duijn Peter de Graaf Jasper Ritzema

2. Ellen BovermanLeen van DuijnPeter de GraafJasper RitzemaStrategisch Leidinggevende Leergang 7Begeleider: prof. dr. V.J.J.M. Bekkers Warnsveld, oktober 2011 3. VoorwoordHet overkoepelende afstudeerthema van de zevende StrategischeLeidinggevende Leergang (SLL7) is de actuele gezagspositie van deNederlandse politie. Onderzoek naar de huidige stand en een ver-kenning van de mogelijkheden om het gezag van de Nederlandsepolitie te versterken is van groot belang, aangezien de legitimiteitvan de organisatie direct geraakt wordt, als het gezag van de politieonder druk staat.Wij hebben er voor gekozen om met ons onderzoek op resultaat niet bereikt zonder de hulp en ondersteuningzoek te gaan naar de positieve benvloeding van hetvan een aantal mensen die we hier graag noemen.politiegezag, door als organisatie bewust gebruik te Om te beginnen wees prof. dr. Victor Bekkers ons opmaken van social media. De explosieve groei, de kansen deskundige wijze de weg in het doen van wetenschap-en scherpe kantjes van de verschillende social media pelijk onderzoek. Daarnaast inspireerde hij ons doorgaan niet ongemerkt aan de politie voorbij, integen- zijn positief kritische feedback en zijn volharding indeel de politie doet volop mee, vooral op Twitter. Wehet doorleven van de robuuste theorien. Verder zijnhebben het onderzoek naar het gebruik van Twitterwe de wijkagenten Bas Slutter en Arnoud Grootenboeronder wijkagenten met veel enthousiasme voor zowel dankbaar voor hun optimale medewerking. We haddende inhoud als het proces uitgevoerd. geen betere hoofdrolspelers kunnen kiezen voor onsLiteratuuronderzoek naar de begrippen beeldvorming,veldonderzoek. Natuurlijk willen we ook de experts engezag en leiderschap heeft ons perspectief ten aanzien leidinggevenden bedanken die hebben meegewerktvan onze positie als strategisch leidinggevende verder aan de focusgroep en de gesprekken, die we hebbenverbreed. Het daarop volgende veldonderzoek was eengehad om het thema scherp te krijgen. We hebben in aluitdaging. Hoe konden we de relatie tussen beeldvor- deze gesprekken gemerkt dat er veel belangstelling isming, gezag en social media concretiseren en meetbaarvoor ons onderzoek, dus we verwachten dat de uitkom-maken? We menen daar uitstekend in geslaagd te zijnsten van deze eindscriptie zeker gebruikt gaan wordendoor gebruik te maken van vier verschillende onder-in de politiepraktijk.zoeksmethoden. Oktober 2011,De lessen van twee jaar SLL zijn voor ons van grotewaarde geweest en we hebben getracht een scriptieEllen Boverman, Leen van Duijn, Peter de Graaf enaf te leveren die daar recht aan doet. We zijn dan ook Jasper Ritzemaenorm trots op het eindresultaat. Maar we hadden ditPolitie, Twitter en gezag 1 4. 2 Politie, Twitter en gezag 5. Inhoudsopgave Samenvatting 5 1. Inleiding 9 1.1 Aanleiding 1.2 Probleemstelling 1.2.1 Doelstelling 1.2.2 Centrale onderzoeksvraag 1.2.3 Deelvragen 1.3 Maatschappelijke en theoretische relevantie 1.4 Theoretische positionering 1.5 Onderzoeksopzet 2. Beeldvorming en social media 15 2.1 Inleiding 2.2 Beeldvorming 2.2.1 Inleiding 2.2.2 Sociale constructie van de werkelijkheid 2.2.3 Kenmerken beeldvorming 2.3 Invloed media op beeldvorming 2.3.1 Inleiding 2.3.2 Frames 2.3.3 Discursieve macht van de media 2.3.4 Frame alignment 2.4 Social media en Twitter 2.4.1 Inleiding 2.4.2 Social media 2.4.3 Twitter 2.5 Relatie beeldvorming en Twitter 2.6 Conclusie 3. Gezag en leiderschap 23 3.1 Inleiding 3.2 Gezag 3.2.1 Gezagsgronden 3.2.2 Politiegezag 3.3 Leiderschap 3.3.1 Kenmerken van leiderschap 3.3.2 Strategisch politieleiderschap 3.4 Conclusie 4. Theoretisch kader en onderzoeksstrategie 31 4.1 Inleiding 4.2 Theoretisch kader 4.2.1 Inleiding 4.2.2 Theoretisch kader 4.2.3 Onderzoeksmodel 4.3 Onderzoeksstrategie 4.3.1 Inleiding 4.3.2 Methoden en technieken van onderzoekPolitie, Twitter en gezag 3 6. 4.3.3 Betrouwbaarheid en geldigheid4.4 Analysekader4.5 Conclusies5. Onderzoek en analyse 395.1 Inleiding5.2 Deel A: inhoudsanalyse tweets5.2.1 Inleiding5.2.2 Bevindingen inhoudsanalyse tweets5.2.3 Deelconclusie inhoudsanalyse tweets5.3 Deel B: enqute en interviews5.3.1 Inleiding5.3.2 Bevindingen en analyse enqute5.3.3 Deelconclusie enqute5.3.4 Bevindingen en analyse interviews wijkagenten5.3.5 Deelconclusie interviews wijkagenten5.4 Deel C: focusgroep5.4.1 Inleiding5.4.2 Uitkomsten en analyse focusgroep5.4.3 Deelconclusie focusgroep5.5 Conclusies5.5.1 Inleiding5.5.2 Effecten van Twitter5.5.3 Consequenties voor politieleiderschap6. Conclusies en aanbevelingen656.1 Inleiding6.2 Beantwoording deelvragen6.2.1 Deelvraag 1 en 26.2.2 Deelvraag 3 en 46.2.3 Deelvraag 56.2.4 Deelvraag 66.2.5 Deelvraag 76.3 Beantwoording centrale vraag6.4 AanbevelingenLiteratuurlijst 73Bijlagen771. Matrix selectie wijkagenten2. Turflijst inhoudsanalyse tweets WijkagentSassem3. Turflijst inhoudsanalyse tweets PRRGrootenboer4. Tweets WijkagentSassem 1 juni t/m 14 juni 20115. Tweets PRRGrootenboer 1 juni t/m 14 juni 20116. Lijst @mentions WijkagentSassem 1 juni t/m 14 juni 20117. Lijst @mentions PRRGrootenboer 1 juni t/m 14 juni 20118. Analyse / topiclijst interviews9. Factsheet focusgroep4Politie, Twitter en gezag 7. SamenvattingEn van de meest opvallende ontwikkelingen van deze tijd is deopkomst van social media. Burgers zoeken contact en interacterenintensief in virtuele netwerken. Meedoen aan de hedendaagse sa-menleving vindt voor een belangrijk deel plaats via deze socialenetwerken.Social media kunnen worden gezien als een uitbreidingming en strategisch leiderschap.van de publieke ruimte en juist daar dient de politieGezag is niet iets dat iemand of een organisatie vanzich te manifesteren ter bestrijding van de onveilig-zichzelf heeft. Gezag moet worden verkregen vanuit deheid, maar ook om haar gezag te verkrijgen van degemeenschap, de samenleving. Dit betekent dat de po-burger. Om gezag te verkrijgen is het van evidentlitie zal moeten aansluiten bij de beelden die er bestaanbelang dat de politie optimaal in verbinding staat met in de samenleving ten aanzien van een gezaghebbendehaar omgeving. De politie kan namelijk niet automa-politie. In dit onderzoek is aansluiting gevonden bij detisch terugvallen op de traditionele gezagsgronden.theorie van Berger en Luckmann (1966), daarmee is ge-Juist in de interactie tussen burgers en politie kan dekozen voor een sociaal-constructivistische positionering.symbolische macht van de politie gestalte kan krijgenDoor intensieve interactie die in de samenleving plaatsen het gezag van de politie betekenis. Hiermee is de heeft, worden beelden geconstrueerd die wordenvraag relevant wat het effect van social media is op het gepercipieerd als werkelijkheid. Beelden ontwikkelengezag van de politie. Dit levert de volgende onder-zich op deze manier tot heersende waarden. Dit geldtzoeksvraag op: dus ook voor hoe een gezaghebbende politie eruit zou moeten zien. Politiegezag ontstaat en bestaat dus bijWat is het effect van het gebruik van Twitterde gratie van beeldvorming. Temeer omdat gezag zichdoor wijkagenten op de beeldvorming over laat representeren via symbolen, die per definitie eenhet gezag van de politie, hoe kan dat worden product zijn van beeldvorming.verklaard en welke consequenties heeft hetvoor strategisch politieleiderschap? Om gezag te verkrijgen zal de politie zich bewust moeten zijn van haar potentile rol in het proces vanOm tot een antwoord te komen op de geformuleerde beeldvorming wat betreft haar gezag. Het verkrijgenonderzoeksvraag is literatuurstudie verricht. Een aantal van gezag via het proces van beeldvorming levert eensleutelbegrippen uit de onderzoeksvraag is nader be- strategisch vraagstuk op voor de politieorganisatie:studeerd. Het gaat om de begrippen: gezag, beeldvor- Hoe geven strategisch leidinggevenden vanuit hun po-Politie, Twitter en gezag 5 8. sitie betekenis aan het gezag van de politie? Het ant- wijkagent doet. Burgers worden door de wijkagentenwoord op deze vraag wordt gevonden door invulling bij het politiewerk betrokken met als achterliggendete geven aan, en het in stand houden van, een opti- gedachte de benvloeding van de beeldvorming overmale relatie met de omgeving die in overeenstemming de politie. Twitter is open, laagdrempelig en snel. Daar-is met de daar heersende waarden met betrekking tot naast is de expansieve kracht een belangrijk kenmerkhet gezag van de politie, te weten bereikbaarheid,van Twitter en maakt het op een zeer eenvoudigeaanspreekbaarheid, zichtbaarheid, herkenbaarheid en manier sociale interactie mogelijk. Door deze interac-effectiviteit.tie via Twitter worden individuele beelden aan elkaargekoppeld (frame alignment) en kan een gedeeldOm een antwoord te vinden op de onderzoeksvraag beeld ontstaan ten aanzien van een bepaalde situatie.is naast literatuuronderzoek ook empirisch onderzoekDus ook ten aanzien van politiegezag.gedaan met als concrete vraag wat het verondersteldeUit de focusgroep komt naar voren dat verbindingeffect is van het gebruik van Twitter op de beeldvor- met en nabijheid tot de maatschappij een absoluteming over het gezag van de politie. Het onderzoek be- noodzaak en een kernwaarde voor de politie is. Aan-stond uit vier onderdelen: een inhoudsanalyse van dewezigheid van de politie in de publieke ruimte, dichttwitterberichten van twee wijkagenten; een enqutebij de burger is essentieel voor het bestaansrecht vanonder de volgers van de wijkagenten; interviews met de politie. Twitter is een middel om die aanwezigheidde twee wijkagenten en een bijeenkomst van een door en nabijheid vorm te geven. Een politie die middeninde onderzoekers samengestelde focusgroep. Uit dede maatschappij wil staan moet gebruikmaken van devier onderzoeksmethoden zijn opvallende inzichten media die door velen worden gebruikt. Vooral jongerenaar voren gekomen en door het combineren van deen toekomstige generaties zijn