SCHOOLGIDS RONCALLI MAVO 2015 - Roncalli mavo is vanouds een katholieke school. Onze inspiratie...

download SCHOOLGIDS RONCALLI MAVO 2015 -  Roncalli mavo is vanouds een katholieke school. Onze inspiratie ontlenen we aan Angelo Guiseppe Roncalli, de naamgever van onze school

of 39

 • date post

  03-May-2018
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of SCHOOLGIDS RONCALLI MAVO 2015 - Roncalli mavo is vanouds een katholieke school. Onze inspiratie...

 • blz.1; Schoolgids Roncalli mavo 2015 -2016 / Concept

  SCHOOLGIDS RONCALLI MAVO 2015 - 2016 De Roncalli mavo is een school voor het onderwijs op het niveau vmbo-tl met in de onderbouw een dakpanklas mavo/havo. De school bevindt zich op n locatie in een goed gefaciliteerd gebouw. Wij geven aan ongeveer 750 leerlingen les. Onze school is gecertificeerd als 'veilige school' en maakt deel uit van het Rotterdamse Veiligheidsplan. Tattistraat 3 -5, 3066 CE Rotterdam telefoon: 010 420 56 93 e-mail: ronca.mavo@roncallimavo.nl website: www.roncallimavo.nl IBAN nummer: NL91 ABNA 055 227 5018 Voorwoord In deze schoolgids informeren wij u over het onderwijs op de Roncalli mavo. Het motto van de school is 'alle kinderen willen en kunnen leren'. Ook dit jaar zullen we er weer alles aan doen de leerlingen in staat te stellen optimaal te presteren en met plezier naar school te laten gaan. Een van de manieren waarop we dit realiseren, is door de iPad in te zetten als digitaal leermiddel. Dit jaar gaat ook klas vier gebruik maken van de iPad en hiermee is de school volledig digitaal. De iPad stelt ons in staat het onderwijs meer op maat en eigentijds aan te bieden. Gelukkig komen er steeds meer leermiddelen op de markt die geschikt zijn voor gebruik op tablets en ook de didactische werkvormen worden hierop afgestemd: de iPad is geen veredelde boekentas meer, maar een 'leermiddel'. In Nederland is het rekenonderwijs een belangrijk thema en zijn er door de overheid aanvullende eisen gesteld. De nieuwste ontwikkeling is dat de uitslag van de rekentoets dit schooljaar meetelt in de zak-slaagregeling van het eindexamen. We hebben daarom het vak rekenen opgenomen in de lessentabel en wordt dit als vak meegenomen in de overgangsregelingen. De Roncalli mavo vindt de samenwerking met ouders, kind en school zeer belangrijk en daarom vindt u in deze gids een overzicht van alle relevante informatie. Waar nodig wordt u doorverwezen naar onze vernieuwde website. Ik wens leerlingen, ouders, verzorgers en alle medewerkers van onze school een succesvol schooljaar toe. Drs. J.A.P. v.d. Heijden. Directeur Onze naamgever

  mailto:ronca.mavo@roncallimavo.nlhttp://www.roncallimavo.nl/

 • blz.2; Schoolgids Roncalli mavo 2015 -2016 / Concept

  Roncalli is de familienaam van paus Johannes XXIII, die paus was van 1958 tot 1963. Paus Johannes XXIII was een groot voorstander van de samenwerking tussen alle christenen, maar ook tussen de gelovigen van alle religies. Hij was paus aan het begin van de roerige jaren zestig van de vorige eeuw, een tijd waarin alles ter discussie stond. En hoewel hij 77 was toen hij in 1958 paus werd, aarzelde hij niet om ook binnen de katholieke kerk alles ter discussie te stellen en veel zaken, die al eeuwen hetzelfde waren, te veranderen. Toen onze school in 1968 als klein, katholiek schooltje werd gesticht, was het niet vreemd deze te noemen naar Roncalli, die als Johannes XXIII opkwam voor openheid en menselijkheid. Visie en missie Visie De Roncalli mavo is vanouds een katholieke school. Onze inspiratie ontlenen we aan Angelo Guiseppe Roncalli, de naamgever van onze school. De katholiciteit van de school wordt gekenmerkt door openheid en menselijkheid die hij voorstond. Wij willen met de leerlingen: samen op weg gaan; met elkaar in gesprek blijven; elkaars ervaringen delen. Missie De Roncalli mavo is een categorale school, d.w.z. een zelfstandige vmbo-tl school, die uitsluitend de theoretische leerweg aanbiedt. Ons onderwijs is erop gericht elke leerling een optimale persoonlijke ontwikkeling door te laten maken, waarbij wij willen bereiken dat de leerling: in vier jaar een diploma haalt; een goede aansluiting vindt in het vervolgonderwijs; goed kan functioneren in een steeds veranderende maatschappij; zijn talenten ontwikkelt; met plezier naar school gaat. De school gaat er daarbij van uit dat alle kinderen kunnen en willen leren. Kinderen die daar moeite mee hebben, worden door ons extra aangemoedigd en ondersteund. Omdat wij vinden dat kinderen een kans verdienen, hebben wij in de onderbouw een mavokansklas en een havokansklas: kinderen die net niet aan de eisen voldoen of een extra zetje nodig hebben, kunnen laten zien wat ze in huis hebben. Een school die zich onderscheidt De Roncalli mavo onderscheidt zich van andere scholen in de wijze waarop zij het onderwijs aanbiedt. Genspireerd door het Daltononderwijs heeft de Roncalli mavo een aantal vernieuwingen aangebracht in de structuur van het onderwijs. Wij beogen daarmee het zelfstandige leren, het plezier in het leren en de eigen verantwoordelijkheid te vergroten. Dit betekent dat de leerling zelf een belangrijke rol speelt bij het plannen en verwerken van de leerstof. De voordelen van zelfstandig werken zijn dat de leerlingen: elkaar helpen met de leerstof; werken in eigen tempo naar het einddoel; leren plannen; de hoeveelheid lesstof overzien; actiever met de lesstof bezig zijn; leren actief leren; eigen verantwoordelijkheid krijgen voor proces en product.

 • blz.3; Schoolgids Roncalli mavo 2015 -2016 / Concept

  Een aantal zaken, die op de Roncalli mavo anders zijn, op een rij: Huiswerkvrij Wij bieden in klas 1 en 2 huiswerkvrij onderwijs en in klas 3 en 4 huiswerkarm onderwijs aan. Leerlingen kunnen onder begeleiding van docenten op school het huiswerk/schoolwerk maken en leren. Lessen van 80 minuten Door de langere lestijden kunnen de leerlingen in samenwerking met de docenten alle lesstof goed doornemen en verwerken. Tijdens de les wordt de leerstof genstrueerd en worden de meeste opdrachten onder begeleiding uitgevoerd. Per dag hebben de leerlingen slechts drie of vier vakken in lesblokken van 80 minuten. Na elke les is er een pauze. De voordelen van dit lesrooster zijn: er is een betere aansluiting met de basisschool; het huiswerk is per dag geconcentreerd op drie of vier vakken; er is ruimte voor andere didactische werkvormen in de klas; er is meer tijd voor individuele begeleiding. Huiswerkuur (hwk) De eerste en tweede klassen hebben elke dag een verplicht huiswerkuur op school. Dit uur staat ingeroosterd aan het eind van de dag. Tijdens dit uur kunnen ze onder leiding van de docent het schoolwerk van de dag afronden. Keuzewerktijd (kwt) Aan het begin en aan het einde van de dag kunnen leerlingen van alle klassen gebruik maken van de kwt-uren. Leerlingen gebruiken deze uren om het schoolwerk af te ronden, maar ook om de lessen en de toetsen voor te bereiden. Leerlingen mogen zo vaak ze willen gebruik maken van de kwt-uren, maar 5 kwt-uren per week zijn verplicht. Alle kwt-uren worden begeleid door een docent. Het vak IT-TL De Roncalli mavo biedt de mogelijkheid om IT-TL (informatica in de theoretische leerweg) als examenvak te kiezen. Vanaf klas 1 bieden wij IT-TL aan in het vakkenpakket. In klas 3 is het een keuzevak dat in klas 4 gekozen kan worden als een eindexamenvak. Leerlingen die dit kiezen, hebben een betere voorbereiding op sommige vervolgstudies binnen het mbo-onderwijs. Organisatie van de school Directie De directie van de Roncalli mavo bestaat uit: dhr. drs. J.A.P. van der Heijden, algemeen directeur; dhr. W.G. Janssen, teamleider bovenbouw; mw. ir. P. Rombouts, teamleider onderbouw. Staf

 • blz.4; Schoolgids Roncalli mavo 2015 -2016 / Concept

  Stafleden hebben naast hun lesgevende taak tot taak de directie bij haar werkzaamheden te ondersteunen. Bovendien zijn zij bij afwezigheid van de directie het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De staf op de Roncalli mavo bestaat uit: cordinator leerjaar 1: dhr. G.Kruit; cordinator leerjaar 2: mw. A.de Veen; cordinator leerjaar 3: mw. E. Kwos; cordinator leerjaar 4: dhr. M. van Buuren. Bestuur De Roncalli mavo maakt deel uit van LMC Voortgezet Onderwijs, een Rotterdams schoolbestuur op algemeen bijzondere, katholieke, protestants-christelijke en interconfessionele grondslag. De scholen van LMC verzorgen VMBO, MAVO, HAVO, VWO (atheneum en gymnasium) en praktijkonderwijs in Rotterdam en Spijkenisse. Wij hebben leerlingen met vele levensbeschouwelijke achtergronden op onze school. Wij leren hen om respectvol met elkaar om te gaan. Binnen het LMC werkt de Roncalli mavo samen met andere LMC-scholen. Dit heeft als voordeel dat leerlingen bijvoorbeeld makkelijk kunnen doorstromen naar een ander niveau. Het bevoegd gezag van LMC Voortgezet Onderwijs is het College van Bestuur, onder voorzitterschap van de heer drs. M.J.W. van der Knaap. LMC Voortgezet Onderwijs Henegouwerplein 16 3021 PM Rotterdam. Postbus 315, 3000 AH Rotterdam. Tel.: 010-436 67 66 Email: info@lmc-vo.nl. Website: www.lmc-vo.nl. Inspectie Het onderwijskundig toezicht berust bij de Inspecteur voor het Voortgezet Onderwijs. De rapportages van de kwaliteitsonderzoeken van de school zijn te vinden op de website www.onderwijsinspectie.nl. De adresgegevens hiervan zijn: Rijksinspectiekantoor Zoetermeer Postbus 501 2700 AM Zoetermeer. Tel: 079 3513700 Reglementen Aan het begin van ieder schooljaar wordt het schoolreglement aan de leerlingen uitgedeeld. Hierin staan alle dagelijkse afspraken, die voor een goede werking van de organisatie zorgen, vermeld. Daarnaast kennen wij op school het leerlingenstatuut, dat beschrijft wat de rechten en plichten zijn van onze leerlingen en docenten. Dit statuut ligt ter inzage bij de administratie. Het Examenreglement schrijft de inrichting van het schoolexamen en het centraal examen in de bovenbouw voor. De leerlingen worden geacht deze reglementen te kennen en zich conform deze reglementen te gedragen. Bij afwijkend gedrag van leerlingen kunnen er disciplinaire maatregelen worden genomen. Alle reglementen/statuten liggen ter inzage op de administratie van de school, zijn geplaatst op de website: www.roncallimavo.nl of op www.lmc-vo.nl/beleid/documenten.aspx. Resultaten en opbrengsten

  mailto:info@lmc-vo.nlhttp://www.lmc-vo.nl/http://www.onderwijsinspe