Schamper 389

download Schamper 389

of 24

 • date post

  08-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  5

Embed Size (px)

description

5 februari 2001

Transcript of Schamper 389

 • Niets is zo verkwikkend als een leuke plens-beurt in het plaatselijke zwembad. Dat dachtde Sportdienst ook, want zij organiserenop 17 en 20 maart de cursus Zwangerzwemmen. De cursus staat open voor zwan-gere vrouwen en is volledig afgestemd opzwanger zijn. Dat de cursus niet bedoeld isvoor, noch afgestemd is op incontinentebejaarden, hadden we al begrepen. Meerinfo, tel: 09/243.88.99 Wehebben nog meer slechtnieuws voor de zwemlustigenonder u: het Gentse zwemwa-ter bevat mogelijk te hogeconcentraties chloordampen.Te hoge chloorconcentratieszijn schadelijk voor peutersen zuigelingen. Wij willen bijdeze ook zwangere vrouwenoproepen om zwembaden tevermijden. U doet uzelf enons er een groot plezier mee.Meer info, tel: 09/243.88.99 Gelukkig is het GUSB ernog. Meer info: zie elders inSchamper. Een bezoekje aan het zwem-bad zit er niet in voor onze buitenlandsevrienden. Dat is deze keer niet de stellingvan minister Johan Vande Lanotte maarwel die van de Dienst InternationaleBetrekkingen. Zes februari is SocratesWelcome day waarop buitenlandse studen-ten kennis kunnen maken met onze univer-siteit en haar studenten. Wie er bij wil zijnom onze buitenlandse vrienden hartelijk teverwelkomen -met de klemtoon op hartelijkTanguy- begeeft zich op zes februari naarHet Pand. Meer info, tel: 09/264.82.26 Wie de studenten in hun eigen taal wilbegroeten, kan nog steeds zijn talenkennisuitbreiden via het Talencentrum. Op hetprogramma staan Duits, Engels, Frans, Itali-aans, Kiswahili, Nederlands voor Anders-taligen, Portugees en Spaans. Voor meerinfo, tel: 09/264.36.81. De telefoon wordttot nader order in het Nederlandsopgenomen. De stad Gent heeft onder-

  tussen het Forum voor Etnisch-CultureleMinderheden opgericht. Etnisch-cultureleminderheden worden op deze manierbetrokken in het beleidsplan van de stadGent. De twee meezetelende verenigingenzijn de Federatie van VooruitstrevendeTurkse Verenigingen en de Federatie vanZelforganisaties in Vlaanderen. En wiewordt weer over het hoofd gezien? Juist ja,

  de Kiswahilianen..., de Kiswahilirs...,de...euh? Misschien toch maar die cursusNederlands voor anderstaligen volgen. Meerinfo, tel: 09/234.14.45 En na onze her-bronning lustig telefoontjes plegen. NaarRadio Roeland bijvoorbeeld. Elke dinsdagvan 11 tot 12 uur worden uw vragen aanpolitiek verantwoordelijken van het Gentsestadsbestuur voorgelegd. Meer info, tel:09/223.24.32. Urgent blijft weer schan-delijk in de kou staan. Wie met existentilelevensvragen worstelt, mag hier altijd defijne mensen van Urgent mee lastig vallen.Bel hen op 09/264.67.29 maar vermeld onsniet. Urgent -steeds op zoek naar nieuweluisteraars- zal alvast dr. Ccile Vereeckenniet meer kunnen bereiken, tenzij God deVader ook op Urgent afstemt. Het moet nietaltijd Radio Vaticaan zijn, maar Urgent? Derouwbrief van Professor Vereecken ver-meldde bloemen noch kransen noch feest-kledij. Het MIAT heeft dan maar deze

  vrolijke taak op zich genomen. Tot 27 meiloopt in het MIAT de tentoonstelling Feest-kledij verplicht. Meer informatie, tel:09/223.59.69 Kledij is dan weer gewensttijdens Jane Goodalls bezoek aan deGentse Universiteit op 21 maart. Professordr. Johan Braeckman is nog steeds opzoek naar vrijwilligers om de avond in goedebanen te laten lopen. Meer info:johan.braeckman@rug.ac.be. En voorhen die maar niet genoeg kunnen krijgenvan onbaatzuchtigheid, is er nog meer goednieuws. vzw RoeMeenje wil het lijden vande Roemeense gekken verlichten en trektdaarom elk najaar terug naar Belgi. Dezomers spenderen ze in de Roemeense

  instelling Sectia Psychiatria. Vrij-willige(rs) Allocatie of hebben wehet weer verkeerd begrepen? Meerinfo: griet_derechter@hotmail.com. Waarom gekken kijken inRoemeni terwijl wij hier onzeeigenste mediagenieke dorpsi-dioot hebben? De terugkeer vanJan Hoet, deze keer geflankeerddoor Raoul De Keyser en LucTuymans. Onze eigenste kardi-naal Richelieu heeft nog tweeandere musketiers gevonden: RuiChafes en Harun Farocki. Envoor allen, allen voor n. Meerinfo, tel: 09/221.17.03 Het

  SMAK organiseert opnieuw publieke noc-turnes. De eerste nocturne vindt plaats opwoensdag 7 februari. Kunst bij nacht enontij? Moet kunnen. Het SMAK bij nacht enontij? Waarom niet? Grappen over modernekunst en duisternis, bij nacht en ontij? Geencommentaar. Wij vragen van Jan hetzelfde. De gemakstoel van Jozef II, zou de titelkunnen zijn van een modern kunstwerk. Hetbetreft hier echter een uniek meubelstukdat toebehoorde aan Jozef II. De stoel staatopnieuw in de Troonzaal. Ga erheen vooruw fantasie op hol slaat. Meer info, tel:09/269.37.30 Maar ga vooreerst in vrede.Oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.

  Joseph Bikala

  VVoorjaarsmoeheid, kent u het? Dat lusteloze gevoel, dat rondslenterentot je zolen tot achter je oren versleten zijn? Die zinloze inleidingenwaar maar geen einde aan komen? Professoren die eindeloos blijven door-leuteren terwijl je met moeite een geeuw kan onderdrukken? Erkendegeneesheren raden u een kuur te Spa aan. Intelligente artsen raden u eenslaapkuur aan en wij, wij stellen voor om eens lekker te sporten.

  2

  UUiittggeessllaappeenn?? KORT

 • 3In de eerste Schamper van dit academiejaar heetten we hem hartelijk welkom. Steeds meerfans van dit mythisch figuur verwelkomen hem nu met dolenthousiast getier en gezwaai. Inhorden staan ze hem op te wachten. Zo erg zit het met de Roeland Raes-manie dat de armeman niet eens meer de vergaderingen van de Raad van Bestuur kan bijwonen.

  Vrijdag 26 januari 2001, dag van de Raad van Bestuur, kwam Roeland Raes opnieuw eenuitzinnige menigte tegen. De Vlaams Blok-senator had voor de gelegenheid een vijftientalsympathisanten mee. Ook enkele leden van de Nationalistische Studenten Vereniging (NSV)lieten hun geschoren kopje zien. De betogers vormden een stevige barrire en blokkeerdenvol overgave de toegang. De rector probeerde te bemiddelen maar de studenten wilden nietwijken en Raes wou dat de rector toegang gaf aan de politie om tegen de studenten op tetreden. Maar de politie - waarvan er trouwens maar een drietal waren - bleef fluitend vanopde zijlijn toekijken.

  Sommigen interpreteren het njet van de rector als een duidelijk signaal. Op de vorige actie,in december, deed rector Willems nog pogingen om Raes mee naar binnen te loodsen. Datwerd door sommige mensen als een reactie pro-Raes opgevat. Nu ziet men dat de rector weldegelijk rekening houdt met de academische hetze tegen de aanwezigheid van de VlaamsBlok-senator. Raes zelf heeft de feiten laten vaststellen en dagvaardt nu de universiteit en destad Gent omdat de politie niet wilde ingrijpen. Daardoor kunnen de beslissingen die deRaad van Bestuur zonder hem heeft genomen ongeldig verklaard worden. Het siert rectorWillems dat hij dat risico nam.

  De universiteit is echter nog niet met een expliciet standpunt tegen Raes naar buitengekomen. Dat vinden de organisatoren van de acties, het Anti-Raes Comit, bijzonder spijtig.De rector heeft in een brief aan de voorzitter van het Vlaams Parlement, Norbert De Batse-lier, wel al zijn ongenoegen over Raes aanwezigheid geuit. In de brief rapporteerde de rec-tor over de eerste protestactie aan het Rectoraat. Zijn schrijven dateert van 21 december2000. Een citaat : Ik wil u van deze situatie op de hoogte brengen, er bijvoegend dat ik hetzeer jammer vind dat het Vlaams Parlement een lid van de Raad van Bestuur van de RUGheeft aangesteld die voor een groot deel van de universitaire gemeenschap niet aanvaard-baar is.

  Uit dit citaat blijkt duidelijk dat rector Willems Roeland Raes liever ziet gaan dan komen. Datkan ik alleen maar toejuichen. Op een gesprek met het Anti-Raes Comit leek de rector zichtoch wat terughoudender op te stellen. Men vroeg hem ook waarom hij drie studenten-vertegenwoordigers van de Raad van Bestuur enkele dagen voor de ludieke sit-in van 26 ja-nuari bij zich geroepen had. En van hen is sterk betrokken bij de protestacties. De rectoren vice-rector hadden ook professor Vermeersch uitgenodigd. Die moest de studenten-vertegenwoordigers er met morele argumenten van overtuigen druk uit te oefenen op hetAnti-Raes Comit om de actie te staken. De studentenvertegenwoordigers voelden zichdanig gentimideerd maar konden de actie niet tegenhouden.

  Ik hoop dat er naar de buitenwereld, naar de Raad van Bestuur en vooral naar het VlaamsParlement een duidelijk signaal gegeven is. De studenten moeten Roeland Raes niet. De rec-tor heeft te kennen gegeven in zijn brief dat hij ook niet de beste vriend is van Roeland Raes.En ik val nog eens in herhaling en zeg wat ik in de eerste Schamper van dit academiejaar aleens gezegd heb. Vergeef mij het gebruik van deze taal, en nog specifieker het gebruik vandit werkwoord, maar bijna zeker namens alle studenten en assistenten en proffen en per-soneelsleden van de RUG met enig gezond verstand: fuck off Roeland Raes.

  inhoudSCHAMPER 5 FEB 01

  NUMMER 3892kort3voorwoord 4Roeland Raes 5STeR6Bologna8Interview Rector Willems10Dossier studeren & wer-ken16KVHV vs. VKV18Heropening zwembad 20Wijlen de Boekentoren21Muziek22Film23Kringen en Konventen24Agenda

  Raes geblokkeerd

  Tim Van der Mensbrugghe

 • Studenten vinden van niet

  4

  De studenten herhaalden daarmee hun truc-je van vrijdag 15 december 2000. Toenorganiseerden ze hun eerste ludieke sit-in.In plaats van toegang tot het Rectoraat tekrij-gen, kreeg Raes twee slagroomtaarten inzijn gezicht. Raes droop toen af om te ver-mijden dat de studenten opgepakt zoudenworden door de politie. De studentenverenigden zich in een Anti-Raes Comit.Hun doelstellingen zijn duidelijk: RoelandRaes uit de Raad van Bestuur van de RUG,geen Vlaams-Blokkers in de raden van bestu-ur van onderwijsinstellingen en meerinspraak voor studenten en personeel vande universiteiten. Er gaat ook een petitierond die al door 2500 studenten, proffen,assistenten en personeelsleden van dezeuniversiteit ondertekend is. Naast actiesorganiseren