schaapskooi week 05 2012

Click here to load reader

 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  356
 • download

  12

Embed Size (px)

description

schaapskooi week 05 2012

Transcript of schaapskooi week 05 2012

 • SchaapskooiH e e r d e Wa p e n v e l d Ve e s s e n Vo r c h t e n H a t t e m E p e E m s t O e n e Va a s s e n We l s u m

  NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Oplage 28.250 exemplaren27e jaargang nr.23, 31 januari 201 2

  MEUBELEN

  S L A P E N

  Pijnappel Twello | Duistervoordseweg 54 | T 0571 - 271526Pijnappel Heerde | Dorpsstraat 35 | T 0578 - 691612

  www.pijnappel.info

  www.aalbertsinstallatietechniek.nl

  AALBERTSInstallatietechniek

  Oene

  tel. 0578 - 641294

  www.aalbertsinstallatietechniek.nl

  Dorpsstraat 24a, 8167 NL OeneT 0578 - 64 11 48

  www.derijwielhoek.nl

  Nu ook verkoop van

  Zandstra schaatsen

  Nu ook schaatsen + slijpen!

  oop van haatsennnnnnnnnn

  Tijd voor een fiets winterbeurt!

  Berghorst verzorgt uw auto tot in de puntjes.Of het nu gaat om een correcte autoschadeafhandeling een grondige wasbeurt of een completeschoonheidsbehandeling, uw auto is in goede handen.

  GEBR. BERGHORST BVautoschade garantiebedrijf, wasstraat en poetscentrum Heerde,

  Molenweg 9,Tel: 0578-691199

  een heilige koe verdient de beste verzorging

  een heilige koe verdient de beste verzorging

  ###

  Donderdag van 14.00 tot 17.00 uur,na telefonische afspraak!

  Vrijblijvend, geen verplichtingen.

  Mr W.G. van der Kolk, advocaatIJsseldijk 17a, 8196KA Welsum

  0571 290841

  GRATISADVOCATENSPREEKUUR

  www.plankenvloerveessen.nl

  Plank & VloerVeessen

  Een begrip in

  de regio!

  Kulturhus Oene geopend

  OENE- Feestelijk, zo is de openingvan het Kulturhus in Oene geworden.In een volle sportzaal werd het ge-bouw officieel geopend door wndburgemeester Hans van der Hoeve,Gedeputeerde Annemieke Traag, ErikDijkgraaf van Oener Belang en devoorzitter van de Stichting KulturhusOene, Piet Dalhuisen. Zij trokkenlinten uit een doek waarop allerleikenmerkende gebouwen van Oenewaren getekend.Achter het doek verschenen de jonge-ren van Fantasietheater Kaleidoscoopmet ieder een letter van KulturhusOene achter op hun rug. Vervolgenskregen de gebruikers van het Kultur-hus ieder een eigen sleutel overhan-digd waarop de Open Dag kon begin-nen. Nu is het de kunst om hetgebouw te laten leven, te laten brui-sen, aldus de Gedeputeerde. ErikDijkgraaf van het Oener Belang knip-te het woord Kulturhus in tween:Kultur: Dat zijn dingen die heteigen van het dorp bewaren. En Hus:Thuis, dat je je hier thuis voelt. Hijriep eveneens de inwoners van Oeneop om dingen te organiseren in hetgebouw. Wees creatief. En als hierdan prachtige dingen worden georga-niseerd; kom kijken!. Van der Hoevesprak de hoop uit dat : Het Kulturhuseen samenbindend element is in Oene.Tijdens de opening werd het UunerVolkslied gezongen. Nog een beetjeonwennig maar vol enthousiasme de-den de bezoekers mee. Op die manierwerd er al vast een start gemaakt met

  het samenbinden. Triada verhuurt hetKulturhus aan de Openbare school DeBongerd, huisartsen en apotheek, mu-ziekvereniging Vriendschap, de peu-terspeelzaal van Koppel en aan KOMvoor Buiten- en tussenschoolse op-vang. Daarnaast zijn er op dit momental deze deeltijd gebruikers van hetKulturhus: fysiotherapie Epe/Oene,

  Koninklijke onderscheiding Herman DijkhofOENE- Maandag ontving HermanDijkhof een Koninklijke onderschei-ding uit handen van burgemeester(wnd.) Van der Hoeve. Herman Dijk-hof, wonende in Oene, is benoemd totLid in de Orde van Oranje-Nassau. Deheer Dijkhof is vanaf 1971 lid van devoetbalvereniging Oene en zet zich alsinds 1980 vrijwillig in voor de voet-balvereniging. Zo was hij o.a. dertienjaar voorzitter en daarvoor al vele jarenbestuurslid. In 2001 is hij dan ook doorde algemene ledenvergadering van devereniging benoemd als Erelid van devereniging. Daarnaast is Dijkhof voor-zitter van de Vereniging Oener Belanggeweest en in die hoedanigheid ookactief betrokken bij de totstandkomingvan het Kulturhus in Oene. Als lid vande stuurgroep heeft hij steeds het voor-touw genomen om partijen te enthou-siasmeren en financile middelen be-schikbaar te krijgen. Mede dankzij zijninzet werd het Kulturhus geopend.Vanaf 2008 is Dijkhof diaken van deGoede Herderkerk in Epe en vicevoor-

  zitter van de wijkraad van diakenen.Hij is afgevaardigde naar de kleinekerkenraad en medeorganisator van devakantieweek voor minder-validen inhet Roosevelthuis. De heer Dijkhofontvangt de onderscheiding tijdens het55-jarig bestaan van de VerenigingOener Belang.

  Mevrouw Van de Laar 106 jaar

  Verian thuiszorg en consultatiebureau,prikposten Gelre en Deventer zieken-huizen, sportverenigingen Gazelle,Netbalgroep, Volleybalvereniging,Hart&Spel en SWO/E Ouderengym.In de laatste week voor de openingkreeg het Kulturhus nog een nieuwevaste huurder, het Seniorensteunpuntmet zorg-hulpmiddelen.

  EPE- Woensdag was een bijzon-dere dag voor mevrouw H.C. vande Laar-Kuijper want ze vierdehaar 106de verjaardag. En daarmeeis ze ook de oudste inwoner van degemeente Epe. Wethouder Rende Vries bracht haar, namens deburgemeester, een boeket bloe-men. Samen met haar dochter,zoon en kleindochter Paula ennatuurlijk met de deelnemers vande dagopvang in zaal de Sprengevierde ze haar verjaardag. Me-vrouw Van de Laar is in Amster-dam geboren in 1906. Toen haarechtgenoot met pensioen ging, ver-

  huisden ze naar Epe. Samen geno-ten ze van de natuur rondom Epeen wandelden en fietsten ze veel.Het echtpaar heeft aan de Klaver-kamp gewoond en daarna in eenaanleunwoning bij De Klaarbeek.In het gesprek met de wethouderlaat ze weten dat ze zich nog heelgoed voelt: Het gaat allemaalvanzelf. Alleen mijn ogen en orendoen het niet zo goed meer maarvoor de rest ben ik goed gezond. Iklust alles, ik kan goed met mensenomgaan. Ik heb 31 jaar aan deScheperstraat gewoond en ben pasvanaf vorig jaar maart hier in De

  Klaarbeek. Al die tijd heb ik voormijzelf gezorgd. De Vries lietweten nog nooit naast een 106-jarige te hebben gezeten. Goh, enik begin pas! Van mij mogen ernog 106 jaar bij. Ik voel me of ik 20ben!, schatert mevrouw Van deLaar het uit. Het is een drukke dagvoor de 106-jarige.Ik vind het hartstikke leuk, al diefelicitaties. We hebben met znallen koffie gedronken in de zaal.En ik heb brieven gekregen, vanBeatrix en de Commissaris van deKoningin, en die bewaar ik ookallemaal!

  Maar die fotos in de krant, nee dathoeft voor mij niet hoor. Me-vrouw Van de Laar was erg blij methet boeket bloemen die De Vriesnamens de burgemeester meenam.Geef je hem wel een pakkerd vanmij? Vorig jaar met haar verjaar-dag namen de kinderen van me-

  vrouw Van de Laar haar mee vooreen rondvlucht in een vliegtuigvanaf Teuge. Dat vond ze gewel-dig, ze kan een heel klein beetjezien en daar heeft ze echt vangenoten. Dit jaar gaan we weervliegen, laat haar dochter me-vrouw Smit weten.

 • S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 3 1 J A N U A R I 2 0 1 2 - PA G I N A 2 PA G I N A 2

  4WWWHEERDENLBurgerjaarverslag 2011

  2011 was het jaar van deprojectenIn dit burgerjaarverslag neem ik u in het kort mee langs de belangrijkste zakenwaar wij als gemeente Heerde in het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest. Watmij daarbij vooral opvalt is het grote aantal projecten. Sommige zijn al een heeleind gevorderd zoals de Brede School Heerde-West, die nu gebouwd wordt, ofde gemeentewerf, andere zitten nog helemaal aan het begin, bijvoorbeeld deMfa Heerde-Oost. Naast deze bouwprojecten hebben we ook heel andere typenprojecten, zoals Cittaslow of de samenwerking met Hattem en Oldebroek.

  Natuurlijk kan ik in een kort overzicht als dit niet volledig zijn. Maar toch blijkt er al uit dat we een gemeentezijn waar veel gebeurt. En al deze activiteiten hebben als doel de gemeente Heerde te laten groeien in kwali-teit. En dat komt ten goede aan u. Ik hoop dan ook dat u een positief gevoel krijgt bij hetlezen van dit burgerjaarverslag.

  Inez PijnenburgBurgemeester

  Cittaslow Gemeente met kwaliteitDe gemeente Heerde heeft in 2011 belangrijke stappen gezet omhet internationale keurmerk Cittaslow te ontvangen. Hopelijkgaat dit lukken in 2012.

  Cittaslow staat voor gemeenten die veel doen op het gebied vanleefomgeving, landschap, streekproducten, cultuurhistorie en be-houd van identiteit. In Nederland zijn vier gemeenten die dit keur-merk hebben. Per provincie kan maar n gemeente dit keurmerkkrijgen. Er is een goede samenwerking nodig tussen gemeente,(toeristische) ondernemers en de inwoners om de waarden die bijCittaslow horen te behalen en behouden.

  Cittaslow wil een levensstijl die minder hectisch, minderproductiegericht en minder snel is, om zo de kwaliteit te verhogen. Dit is menselijker, milieubewuster en ver-standiger voor de huidige en toekomstige generaties.

  Samenwerking buurgemeentenIn 2011 zijn weer grote stappen gezet in de samenwerking met de gemeenten Hattem en Oldebroek. In ditjaar is bijvoorbeeld een gezamenlijke uitkeringsadministratie ingevoerd, zijn de bezwarencommissies samen-gevoegd en is de ICT-dienst voor de drie gemeenten gehuisvest in het gemeentekantoor van Heerde.

  En ambtelijke organisatieDe colleges van de drie gemeenten hebben besloten dat ze willen onderzoeken of ze kunnen komen totn ambtelijke organisatie op n locatie. Uitgangspunt is dat de drie gemeenten wel bestuurlijk zelfstan-dig blijven en ieder een eigen publieksfunctie houden, zodat de inwoners er geen nadelige gevolgen vanondervinden.

  OnderscheidingenKoninklijke onderscheidingenIn 2011 zijn in de gemeente Heerde in totaal acht Koninklijke onder-scheidingen uitgereikt. Tijdens de algemene gelegenheid op vrijdag 29april werden vijf personen gedecoreerd tot Lid in de Orde van OranjeNassau. Dit zijn:- de heer Boersma- mevrouw Van der Heijden-Drost- mevrouw Koele-Kroeze- mevrouw Van Laar-Doornink- mevrouw Van Ark-de LeeuwOmdat de laatste onmogelijk bij de uitreiking aanwezig kon zijn, ont-ving zij de onder