Scandalul - Sandra - Sandra Brown.pdf 6 Sandra Brown pentru c[ mAndria era la fel de caracteristice...

Click here to load reader

 • date post

  29-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  56
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Scandalul - Sandra - Sandra Brown.pdf 6 Sandra Brown pentru c[ mAndria era la fel de caracteristice...

 • Breath of Scandnl

  Sandra Brown

  Copyright@ 1991 Sandra Brown

  Edigie ptrblicata prin inielegere cu Maria Carvainis Agency,

  Inc. 9i P. & R. Permissions & Rights Ltd. Traducere din limba engleze

  Ediqie publicata pentru prima date in Statele Unite de Warner

  Books, Inc,, New York

  Lira gi Cdqi tomandce sunt rnlrci inregistrate ale Grupului Editorial Litera

  O.P. 53; C,P.zLZ, sector 4' Bucuregti, Rom5nia

  tel.: 031 425 16 1r 0752 101 777 e,rhail: comenzi@litera.ro

  Ne Puteqi vizita Pe , www.litera.ro/linbooks.ro

  Scandalul

  Sandra Brown

  Copyright @ 2018 GruP Media Litera pentru versiunea ln limba romdnl

  Toate dtePturile rezervate

  Editor: Vidragcu gi fiii Redactor: Adriana Marcu Corectori Emilia Achim

  Coperti: Flori Zahiu

  Tehnoredactare gi prepress: loana Cristea

  Descrietea CIP a Bibliotecii Nagionale a RomAniei

  BROWN, SANDRA Scandalul / Sandra Broum; nad.; Laura Berteanu : Bucuteqtil Litera, 2018

  rsBN 9?8606-33-3081.0

  I. Berteanu, Laura (trad.)

  821.111(73)31-I35. 1

  wesffiKemffiffi{w Scandalul

  Traducere din limba englezA Laura Berteanu

  llt:nao 2018

 • prolog

  New York, 1990

  Se intercea Ia Palmetto. Jade Sperry _stetea la fereastra biroului ei. Desp[rqi

  un pic jaluzelele gi privi doud"zeci de etaje mai jos, la traficul ce gerpuia prin Lincoln Center. Un vdnt rece biciuia pe la colgurile strezilor, unde autobuze ner[bdd- toare rdgAiau noxe in aerul poluat. Thxiuri ce semlnau cu nigte clrlbuqi galbeni qi agitaEi zoreau de pe o bande c-ongestionatl pe alta. Pietonii nu se opreau nici o clipa din mersul lor rapid, stringAnd bine in mdna gengile 9i servietele.

  Fusese o luptl pentru Jade s[ se adapteze acestei mig- clri constante, atunci cAnd se mutase in New York. La lnceput, intersecgiile se dovediser[ riscante. Nu tr[ise nicicAnd o experienql mai infricogltoare decdt se stea pe refugiul din mijlocul unui bulevard aglomerat din centrul Manhattanului, intrebdnduae ce o s.o doboare mai intAi - un taxi ameninqAtor, un ditamai autobuzul sau hoardele de oameni care o impingeau de la spate, pierzAndu4i ribdarea cu provinciala care se migca Ia fel de agale pe cit vorbea.

  Cum flcea in cazul oriclrei provocdri, Jade bagase berbia in piept gi se lansase in arac. Nu se migca la fel de repede, nu auzea instantaneu 9i nu vorbea cu aceeagi vitezd ca oamenii de aici, dar nu era intimidat[ de ei - doar diferita. Nu fusese invlqat[ s[ dea zor. Jade crescu. se inff.un mediu in care cea mai agitat[ fiinql intr.o zi de vard era poate o libelula care qopaia pe ogiinda apei din mlaqtina

  Cdnd ajunsese [a NewYork, era deja obignuitn cu mun- ca grea gi cu sacrificiul. lga cI se adaptase qi supravieguise,

 • 6 Sandra Brown

  pentru c[ mAndria era la fel de caracteristice penffu o fata din South Carolina ca si accentul.

  Ast4zi, culegea roadele. Miil. d. ore de planuri, de complot[ri, de munci asidu[ fuseserl in sfdrgit recom. pensate. Nimeni nu ar fi putut ghici cAEi ani gi cdte lacrimi investise in intoarceiea in oragul ei.natal.'

  Se intorcea la Palmetto. Erau acolo nigte oameni care aveau de dat socote&

  la, iar Jade irrma s[ se asigure cd aqa o s5 se intdmple. Revanga la care visase era aproape. $i Jade avea acum puterea de a face lucrurile s[ se lntdmple. _ Continua s5. priveasctr pe fereastri, dar nu inregistra decit pugin din scena stradale de dedesubt. Vedei mai degraba iarba inaltl legandndu+e in b[taia brizei pe mlagtinile de ldnga coaste. Simqea mirosul inqepdtor de aer s5.rat gi pe cel imbatetor de magnolie. Simjea gus. tul mincdrii de Eard. Zgdrie.norilor le luau locul pinii inalgi. Bulevardele largi deveneau canale ce curgeau le- teg._Igi aminti cum era s[ respiri un aer atAt de greu gi de dens, inc6t nici m[car nu- migca mugchiul spanioi, pleogtit 9i cenugiu, care atArna de ramurile stejarilor ba. trdni de sute de ani.

  Se intorcea la Palmetto. $i, cAnd o s[ ajungl acolo, o se se dezlenquie iadul.

  capitolul L

  Pal.metto, South Carolina, 1.976

  - Pe dracu'! -]ur pe Dumnezeu! - Egti un mincinos, Patchett. - Cum e, Lamar? Mint sau nul O curvd bunl poate

  sau nu s[4i pune un prezervativ numai cu gura? Lamar Griffith iqi privi pe rdnd cei doi prieteni,

  Hutch Jolly 9i Neal Patchett, cu o expresie chlnuita. - Nu gtiu, Neal. Poate? - De ce m5 obosesc s[ te.ntreb pe tine, pufni Neal.

  Tu n-ai fost niciodatd cu o tffrf[. - $i tu ai fost? i,o lntoarse Hutch, cu un hohot

  prostesc. - Da, am fost. De multe ori. Cei trei elevi de clasa a dou[sprezecea ocupau un se-

  pareu in restaurantul local, Dairy Barn. Hutch gi Lamar impdrqeau una din bancugele imbrlcate in vinil. Neal eratohnit pe a doua, de cealalta parte a mesei de plastic gi aluminiu.

  -Nu cred nici un cuvd.nt, spuse Hutch. -M-a dus babacu'. Lamar fecu o sffembeture dezgustatl. - $i nu qi.a fost rugine? - Pe toEi dracii, nu! Hutch il privi dispreEuitor pe Lamar.

  ^- Minte, prostulel

  lntorcdndu.se spre Neal, intreb[: - $i unde-i bordelul esta? Neal igi verificl reflexia ln geamul din cap[tul se-

  pareului. Chipul lui frumos il privea din oglinda. Ca. teva fire de pdr blondinchis, doar atetea cAt trebuia,

 • 8 Sandra Brou)n

  ii cldeau pe frunte, deasupra ochilor verzi gi sexy. ]a, cheta liceului, grena cu alb, arlta foarte bine gi ii atArna neglijent pe umeri.

  -N,am spus c[ m-a dus la un bordel Am spus c[ m-a dus la o tirfe.

  Hutch Jolly nu era la fel de chipeg ca prietenul slu Neal. Era un beiat mare gi greoi, cu umeri lagi 9i osoqi gi plr rogu aprins. Urechile clapauge ii iegeau in eviden- gn de-o parte gi de cealalte a capului. Aplecindu+e mai aproape, igi linse buzele clrnoase. Vorbi cu voce incea. t[, conspirativ[.

  -Vrei s[ spui cd avem o curvd aici, in orag? Cine e? Cum o cheamf? Unde steJ

  Neal le zdmbi leneg prietenilor sdi. - Credeqi c[ v-ag destlinui un asemenea secret? Sigur,

  ca s[ vd ducegi repede sd dagi buzna peste ea gi s[ vE fa. ceqi de ris. Mi-ar fi ruqine s[ spun c[ vd cunosc.

  ii facu semn chelneriqei gi mai comandi inci un rind de Cherry Coke. Dup[ ce fata le aduse sucurile de la dozator, Neal scoase pe furig o sticle plate, de metal, din buzunarul jachetei gi4i turnl o doz[ zdravdnd in pahar, inainte s[ le-o ofere celorlalqi. Hutch se servi 9i el cu whisky, dar Lamar refuzi.

  -Nu, mulqumesc, Am baut destul. - Puigorul lu' mama! zise Hutch, lovindu,l cu cotul

  in stomac. Neal baga sticla inapoi in buzunarul din interiorul

  hainei. - Babacu' zice c[ sunt doul chestii de care un berbat

  nu se sature niciodatl: de whisky gi de femei. -Amin! Hutch era intotdeauna de acord cu orice spunea

  Neal. - Nu egti de aceeagi perere, Lamar? il imboldi Neal. Beiatul brunet ridica din umeri. - Sigur.

  Scandalul g

  incruntdndu.se nemulqumit, Neal se trdnti pe speta- rul banchetei.

  - incepi sd devii mult prea serios, Lamar. Dac[ nu pofi sd Eii pasul, va rrebui s[ te lis6m in urma.

  Ochii caprui,inchis ai lui Lamar se umplurl de ingrijorare.

  - Cum adica sa gin pasull -Ad.ice s[ faci pe nebunul. Adice sa fi-o ffagi. Adice

  s[ te-mbeqi. - Memica nu-i d[ voie s[ fac6 lucruri de-astea rele! Cu_ gesturi exagerat de feminine, Hutch igi strdnse

  miinile sub barbie 9i dldu galeg din gene. Vorbea in falsetto qi era de-a dreptul ridicol.

  Lamar lu5. foarte in serios impunsdtura. - Mi-am vlrsat maqele la fel ca voi vinerea trecutl!

  exclam5. el. $i nu am furat pepenii [ia, aga cum mi.ai spus, Neal? $i nu, eu am adus pulverizatorul de vopsea cu care am mAzgdlit cu graffiti zidul poqtei?

  Hutch gi Neal rAserd de vehementi lui. Neal se intin- se peste mas[ gi il betu pe Lamar pe'obraz.

  - Te-ai descurcat foarte bine, Lamar. Foarte bine. Nereugind sd mai p6streze mina serioash, izbucni din

  nou in rds. Hutch rAdea 9i el atit de tare, c[ i se zgAlgAiau ume-

  rii osogi. - Ai vomitat mai r[u ca noi doi la un loc, Lamar. Ce-a zis

  mdmica de mahmureala pe care ai avuto ieridimineaqa? - Nu a.stiut cd mI sim,team rlu. Am stat in pat. Erau plictisiqi. Serile de duminicd erau intotdeauna

  plictisitoare. Fetele rele se recuperau dup[ isprivile de sdmbdte noaptea gi nu voiau ia fie deranlaie. Fetele cuminEi se duceau la biseric[. Nu existau ivenimente sportive programate duminica. $i nu avuseserl chef de pescuit in seara aceea.

  &q qa Neal, intotdeauna liderul gi strategul, ii luase pe ceilalqi doi in magina lui sport gi batusera astfel strezi. [e din Palmetto, ceutdnd ceva de fdcut care sd.i distreze.

 • 10 Sandra Broutn

  Dar, dupl ce str[bitusera de cdteva ori strada ptiru cipala dintr-un capet in altul, nu gdsiseri nici un fel de acgiune in oraq.

  -Vregi s[ mergem la \Talmart s[ c[scdm gura? suge- rase Lamar.

  Ceilalqi doi rlspunseseri la unisonr -Nu. - $tiu! spusese Neal, cu o brusc[ inspiragie. SA mer-

  gem la una dintre bisericile alea de negri. Asta-i intot' deauna tare.

  -A'a, spusese Hutch, scuturAnd cu putere din cap. Tata a zis ia md jupoaie de viu dacl m[ prinde c[ mai fac asta. Ultima oard cdnd am fost acolo, aproape c-am pornit o betaie de proporgii.-

  Thtal lui Hutch, Fritz, era geriful din zon[. Fritz ]olly fusese in numeroase ocazii congtiinga baieEilor.

  in lipsa de altceva, se duseserfl la Dairy Barn, spe' rind s[ se intAmple ceva pe acolo. Atdt timp cit coman' dau mereu ceva, gi se purtau frumos, managerul nu-i dadea afara. Fireqte, ar fi a'urrt de dat socoteah 9i nu gluml, dacl Neal era prins cu sticla de whisky ascunsl in hainl.

  Thtal lui, Ivan, ii spusese inainte sd