SAVREMENI PRINCIPI P^ELAREWA ... Urednik: es!nfe.Rodoqub @ivadinovi} SAVREMENI PRINCIPI P^ELAREWA...

Click here to load reader

 • date post

  08-Nov-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of SAVREMENI PRINCIPI P^ELAREWA ... Urednik: es!nfe.Rodoqub @ivadinovi} SAVREMENI PRINCIPI P^ELAREWA...

 • SAVREMENI PRINCIPI P^ELAREWA

  PREVODI NAJBOQIH ^LANAKA IZ STRANIH ^ASOPISA

  POSLEDWIH GODINA SA KOMENTARIMA

  Urednik: es!nfe. Rodoqub @ivadinovi}

 • SVOJOJ DIVNOJ ]ERKI

  MLA\ANI

 • Izdava~ Es!nfe. Rodoqub @ivadinovi}

  18210 @itkovac, ul. Stojana Jani}ijevi}a br. 12 telefoni: (018) 84-67-34 (064) 14-14-184

  Urednik es!nfe. Rodoqub @ivadinovi}

  Tehni~ki urednik es!nfe. Rodoqub @ivadinovi}

  Kompjuterska obrada teksta i dizajn es!nfe. Rodoqub @ivadinovi}

  Priprema za {tampu es!nfe. Rodoqub @ivadinovi}

  Pomo} u pripremi za {tampu Milan Terzi}

  Prevodi es!nfe. Rodoqub @ivadinovi}

  Ilustrator Aleksandar Stani{i}

 • Urednik: es!nfe. Rodoqub @ivadinovi}

  SAVREMENI PRINCIPI

  P^ELAREWA P R E V O D I N A J B O Q I H ^ L A N A K A

  I Z S T R A N I H ^ A S O P I S A P O S L E D W I H G O D I N A

  S A K O M E N T A R I M A - p r v i d e o -

  @ i t k o v a c , 2 0 0 0 .

 • KO[NICE MAMCIAutor: Sphfs!B/Npstfstrana broj 1 -Po prvi put kod nas detaqno uputstvo

  kako sagraditi ko{nicu mamac koja }e

  efikasno privla~iti rojeve!

  NOVI PRECIZNI NAU^NI PODACI O ROJEWU

  Autor: Sphfs!B/Npstf strana broj 3

  -[kola u praksi primenqive biologi- je. Efikasna pomo} za boqe

  razumevawe ko{nica mamaca!

  NAPRAVITE MEDO BER OD

  RAZVOJNE PA[E

  Autor: Tufwf!Ubcf s

  strana broj 8

  -Mo`e li razvojna pa{a da

  pru`i vi{ak meda ? Naravno

  da mo`e! Uverite se!

  VE[TA^KA ISHRA NA

  MEDONOSNIH P^ ELA

  Autor: Tufwf!Ubcf s

  strana broj 11

  -Da li ste p~ele pr ihraw-

  ivali {e}erom i z amenama

  polena? Posle ovo g ~lanka to

  vi{e ne}ete da rad ite !!!

  KAKO D A SE PR

  ONA\E

  P^ELIW A ZAJED

  NICA U

  PRIROD I

  Autor: Gorgi M

  itev

  strana broj 4

  -Znate l i da pro

  na|ete p ~ele

  u {umi? Gorgi z

  na.

  JO[ NE[TO O KO[NICA- MA MAMCIMA

  Autor: Aleksandar Mihajlovski strana broj 7

  -Pogledajte i ameri~ka iskustva. Ne{to }ete sig-

  urno nau~iti !EFIKASNA BIOLO[KAKONTROLA VAROE BEZHEMIKALIJAAutor: Cpc![/Ipssstrana broj 17-Uni{tite varou bezhemikalija! Uz maloposla i dobre voqe...

  OPREMA ZA KO[N

  ICE I

  POTREBE U TOKU Z

  IMOVAW A

  Autor: D /M/Gbssbs

  strana br oj 30

  -Pogledaj te kako p

  i{e xin

  ameri~ko g p~elars

  tva!!!

  REZIDUE U MEDU

  POSLE AP LIKACI-

  JE PROTI V VAROE

  UPOTREB OM FRA

  -

  KNO TIM OL RAMA

  Autori: Tufgbo!C

  phebopw -!Wfsfob

  Ljmdifon boo-!Bou

  po!Jnep sg-!Qfufs

  Gmvsj

  strana br oj 41

  -Pogled I nstituta

  za p~elar stvo

  u [vajcar skoj

  na Lopcfm tqjft-ov i

  zum !!!

  ZIMSKO KLUBEAutor: Tufwf!Ubcfsstrana broj 28-P~ele i zima? P~elar i nauka !

  ^UVAWE SPARENIH MAT-ICA ZIMI U P^ELIWIMZAJEDNICAMAAutori: N/I/Xzcpso-N/M/Xjotupo-Q/I/Mbgmbnnfstrana broj 22-Kako da sa~uvate ve}ibroj matica zimi, pa da ihu prole}e skupo prodate!!!

  DOPUNA TRETM

  ANA TI MOLOM

  PROTIV VAROE

  Autor: Gsbo{!L

  opcfmt qjft

  strana broj 38

  -Mo`em o li i m

  i da pos tanemo

  p~elari istra`

  iva~i? Da,

  ako se u gledamo

  na Lop cfmtqjft

  -a!

  TRETMAN TIMOLOMPROTIV VAROE IKRE^NOG LEGLA POMO]URAMA ZA APLIKACIJUAutor: Gsbo{!Lopcfmtqjftstrana broj 33-Kako timolom uni{titivarou za sva vremena?Lako !!!Bez mnogo truda !!!

  INTENZIVNI DVO-MATI^NI SISTEM MIDAJE VI[E MEDAAutor: Cpc![/Ipssstrana broj 13-Uz mnogo rada mo`e sedobiti vi{e nego mnogomeda! Pa, ako volite daradite........

  PRA]EWE P^E LA - METOD Z

  A

  PRONALA@EW E ZAJEDNICA

  U PRIRODI

  Autori: Ebwje !Cbolt i Cbsc

  bsb!Xbufsipv tf

  strana broj 5

  -Precizna nau~ na uputstva: Ka

  ko prona}i

  dru{tvo u {um i !

  SS AA DD RR @@ AA JJ

 • SPRE^AVAWE NAGONA ZA ROJEWEU PROLE]EAutor: Aleksandar Mihajlovskistrana broj 44-Savremeni na~in suzbijawa roje- wa u nastavqa~ama!

  P^ELIW I VOSA

  K

  Autor: Cfsobs

  e!Mfdmf sdr

  strana broj 75

  -Sve o v osku i n

  ajkvali tetniji

  m

  na~inim a topqe

  wa i pr erade!

  ZA[TO I KADA P^ELEGRADE SA]E I RADE U NEDI[TU

  Autor: Kpio!B/Iphh strana broj 56

  -Posle ~itawa ~lankabi}e Vam jasno kada i gde p~elama treba omogu}iti gradwu

  sa}a!

  NAU^NO ZASNOVANA TEHNI-KA STACIONARNOG P^ELARE-WA DB KO[NICOM Autor: Rodoqub

  @ivadinovi} strana broj 93

  -Urednikovo predavaweodr`ano na Savetovawima otehnologiji p~elarewa uBeogradu 26.februara 2000. iu Ni{u 20. februara 2000. godine !

  STRATEGIJE ZA PREVENCIJU ROJE-WA POVEZANE SA TEORIJOMAutor: Kpio!B/Iphh strana broj 69-Poja{wewa osnovnih principakoji preveniraju rojewe!!!

  RAD SA

  MEDI[TIMA PR I

  DOBIJAWU MEDA

  Autor: Kpio!B/Ip hh

  strana broj 59

  -Mislite da je ovo

  jednostavna tema?

  Grdno se varate!

  PRIROD NI ODB

  RAMBE NI

  MEHAN IZMI P

  ^ELA N A

  BOLEST I I PAR

  AZITE

  Autor: Kptu!I

  /Evtun boo

  strana broj 80

  -Sve o s posobno

  sti p~el a

  da se sa me efik

  asno

  odbrane od {te

  to~ina i

  bolesti ! Ako ne

  zakqu~i te da je

  to

  mogu}e uz p~ela

  revu ma lu

  pomo}, p onovo p

  ro~itaj te

  ~lanak!

  OSNOVNO I POSEB NO

  DEMARIRAWE

  Autor: Kpio!B/Ip hh

  strana broj 72

  -Varijante baze pl ana

  Xuniper Hil!!!

  PRAVI UZROCI RO JE-

  WA

  Autor: Kpio!B/Ip hh

  strana broj 64

  -Objediwena teza o

  uzrocima rojewa.

  Najsavremeniji

  pogledi !!! Veoma

  korisno za praksu!

  KOJI JE OPTIMA LAN BROJ

  P^ELA IZLETNIC A U

  P^ELIWEM DRU[ TVU ZA

  VREME GLAVNE BA GREMOVE

  PA[E

  Autor: Slobodan Milo-

  radovi} strana broj 88

  -P~elama u pa{i n e trebaju

  izletnice ve} prim ateqice

  nektara !!!

  P^ELIWA JAJA I LARVEAutor: Tufwf!Ubcfsstrana broj 86-Ne}ete verovati da je ovoistina! A mewa na{ pogledna p~elarstvo i prakti~anrad sa p~elama!

  KONA^NO: P LAN XUNIPE

  R HIL

  Kontrola ro jewa i dobi

  jawe meda u sa}u

  Autor: Kpio !B/Iphh

  strana broj 51

  -Kako 100% suzbiti roje

  we za du`i p eri-

  od. Sigurno ne slabqewe

  m jakih dru{ tava

  kako su prep oru~ivali po

  jedini

  ,,velikani ,, na{eg p~ela

  rstva!!!

  KOMPLETNA NAU ^NA PREVENCIJA

  ROJEWA

  sa osvrtom na pr oizvodwu meda u

  sa}u

  Autor: Kpio!B/Ip hh

  strana broj 46

  -[ta je nauka otkr ila pre skoro 100 g

  odina,

  a mi o tome jo{ ni {ta nismo ~uli?

  Odu{evi}ete se!

  TEHNOLOGIJA SA FIKSNIM

  RAMOVIMA

  Autor: Besjbo!ev !Upj

  strana broj 20

  -Desila se revoluc ija u p~elarstvu

  otkri}em pokretn og rama? Da li }e d

  o

  revolucije opet do }i vra}awem na

  nepokretan ram? V erovali ili ne, to

  je sasvim mogu}e!!!

 • Ko{nice mamci danas se upotrebqavajuuglavnom u dve svrhe. Jedna je da se pratikretawe afrikaniziranih medonosnih p~ela (ako niste sa time upoznati, radi se o slede}em: U Ju`nu Ameriku su pre vi{e godina uvezene p~ele iz Afrike, sa posebnim biolo{kim osobinama. Zbog wihovih izuzetno agresivnih karakteristika se sa dru{tvima obi~no radi samo no}u, uz crvenu svetlost, koju p~ele ne vide. Pored toga, posebnim mehanizmom se veoma lako i brzo razmno`avaju i {ire, te polako migriraju ka severu, pa su ve} stigle i u SAD, {to preti da ugrozi p~elarstvo kakvo amerikanci poznaju. Pored p~elara, zbog izuzetne agresivnosti, probleme imaju i gra|ani, {to dodatno komplikuje ve} ionako alarmantno stawe. Tragedija je i u tome {to su pomenute afri~ke p~ele genski veoma jake, pa su tako Ejoj{ i Nbmbtqjob 1995.godine utvrdili da su u podru~jima {iroke rasprostrawenosti afri~kih medonosnih p~ela, geni evropske p~ele prakti~no eliminisani, {to se mo`e nau~no objasniti, ali to p~elare ne te{i. Ovo nam gov- ori koliko je opasno donositi u p~eliwake mat- ice iz dalekih zemaqa. Ipak na sre}u, neka istra`ivawa (Hv{nboopwpb i Qbhf) iz 1993. godine pokazuju da se posle dve generacije ukr{tawa afri~kih matica i evropskih trutova dobijaju p~ele koje su po intenzitetu odbram- benog odgovora sli~ne evropskoj medonosnoj p~eli - primedba urednika). Druga svrha je mamqewe i sakupqawe rojeva, koji bi ina~e bili izgubqeni. To je istovremeno i lak na~in da uve}ate broj dru{tava (uz diskutabilni kvalitet matica iz tih rojeva-primedba urednika).

  Autor ~lanka:

  SSSSPHFSSPHFSS B/!!NB/!!NPSSTFPSSTF

  DDPSOFMMPSOFMM VVOJWFSTJUZOJWFSTJUZ

  3241!!D3241!!DPNTUPDLPNTUPDL IIBMMBMM

  OZ!25964-!VTBOZ!25964-!VTB

  KKOO[[[[NNIICCEE MMAAMMCCII

  Kori{}ewe ko{nica u svrhu hvatawarojeva je staro koliko i planine. Jo{su stari Egip}ani dr`ali prazne ko{nice koje su slu`ile u ovu svrhu. Ali, istra`ivawa o tome koji je dom za p~ele najprivla~niji, ako im se pru`i izbor, su vr{ena tek nedavno i to uglavnom od strane samo jednog ~oveka po imenu Uipnbt! E/Tffmfz (koji je, uzgred budi re~eno, posledwih godina zabele`io mnogo uspeha na poqu istra`ivawa p~ela uop{te-primedba urednika). Ova istra`ivawa nam poma`u da napravimo boqe i efikasnije ko{nice-mamce !!!

  U severnim dr`avama nema r