Sarokar fortnightly magazine

Click here to load reader

 • date post

  26-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  227
 • download

  8

Embed Size (px)

description

sarokar 1-15 Feb

Transcript of Sarokar fortnightly magazine

 • U... . U w/y|} flc- vw - w D -v{ v UflUU vz UflUUU wvv -z. L

  () UCU g U UC U CU fl U U fl U UC {wfl fl flU UC fl fl Ufl SflU fl U fl U fl R U U fl U U

  fl fl CU

  fl U U CU fl U fl fl U U pi U CU fl U U U U U fl U w SU U U U U pi fl pi U U M UU?UU MU U U U U? wSU UU fl? U, U UcUU UU U flfl U U U U flU U S , UU S S U , S UUU UU U U U U U U flU U flU fl U U U U U fl - , fl U U U pi U UR U flfl U fl U U pi pi U fl U w} fl w SU U UU U U U? fl fl w SU U fl U U piU () UflU U U ? U U U fl flU U U flfl U-U U U U U U U! pi fl pi fl flU UU U - S U fl S U fl U U UCU U fl ^U fl CU UU UU U- fl U

  U U-U U U U fl U U U U Upi U U U fl U U U U US pi U U U U U UU U Upi fl U U U U fl U fl U U U UCU U U UCU U U M U fl U U U U Upi fl % UCU MU

  U MU U U Upi S U U UU ? fl pi U U pi pi Upi U fl U pi U U U fl pi U U UflU U U MU fl fl U U? U U ^ U UUU w} Ug U U UU w SU U UU U flU

  U fl U U U -

  flU UU U

 • w v UflU vz UflU wvv

  SflU U , U flE U fl U U U U U U U U UP U U U flU w Sfl fl flU fl U U Upi UP U U . U fl fl fl fl fl fl U U # fl, U U Q fl U U fl U p M . U fl U fl , U fl U fl pi , , , , ,SflS U fl fl , fl U flSU S pi fl U pi fl U U M U M fl U U , fl N U U U N U Q flS U U U U , U U Upi S USfl U flS U UU SC U M U UP U U flSfl fl U fl U fl Ufl , fl U fl Ufl U pi pi U UU U fl flU S fl U U flU U fl flU , U fl U , SU fl U fl U mU fl U M flU fl fl fl fl xw U mU fl, U piU fl fl , MU fl UU U U U fl U U U U U U - , U w} UU M Qfl U vwz M U x} U M U U U fl U UU fl U S fl UflU vvv U M - , fl flwv-vv U U |{w U M U SflMU wx U xw fl wx wv pi x{ U UUU fl fl U fl U , U fl U U xxx U U }z , xx pi UU U U { pi UU U fl flU U fl mU U U wv U SUU U , U, flU U, U, U U U U pi x} U fl UU SUU flwy MU UpiU fl, }| U U {|} Sfl U xv.vw U {z U U U xwy Q S

  , U pi yy U UUU U U xz U {~ pi M U fl w{ U v{x U yx pi M wy Uvwy U U U U piU pi || U UUU U U x~ U {{} UUU fl flSU y| U fl- M U flU U U U U pi U fl U U

  fl U U fl U U y flS M U flfl wv-vv wv U wv piU pi ~ U x~ pi M U UUU wv U zx U M fl piU U flS U fl w~-v yy pi UU U piU U U U | U M , fl fl pi UU U piU w~ pi U fl

  U fl U

 • xv UflU vz UflU wvv

  UU U piUU UU U U ? fl , U flSU Q U UQ U UU fl Q fl CU S UC pi U pi w- SU U U U fl U, fl flU , U U U U pi U U U U CU U U fl l U, , fl U UU UU , UU UU U , flU , U LSU UU U U SCU U U UU U - U UU fl U U U flm . flU U fl U N UU Q , Upi fl fl C fl , flS: fl U fl U , flSfl U , UU CU U Ufl U fl UUC S , S U CU UU fl ^ fl UU fl LS U UU CU pi UU pi Sfl U M U fl

  Q fl mU U D U U U UU U U CU fl U U U Sfl S Sfl S fl -Sfl UU fl v~||,UC UU flv~}~, fl UU flv~~{ U U UU fl v~~} U , Ufl UU fl v~}z U Upi

  S S CU U fU CU p M U S U flh U U UU U CU UU fl, U U U flS fl U U U , U, , , ,U CU Q U U U Sfl fl RCU U M U UcU U U U fl U U U U U U SU Sfl SflU C U C U fl U mU CU U U U fl U U fl U S U C pi Sfl U U fl fl U U S U U l U fl UflU fl UU fl pi , U U U U U Ufl mU UUfl SU U U U U UU U U fl U, fl , Sfl U, U % U U U fl fl U U U fl SU Q U U fl M U U piUfl U UE U U Sfl U fl U U U U pi fl U UU % UU UU U U C U fl UU U U U LUE U L U U U

  U U US S fl L U U U fl U U U , CU Q U pi UU U U L U pi U QU U fl U U fl fl U fl UUUfl pi U U UU U SU U UU U U U U U U UU UU flU U U L CU pi U U fl U fl Ufl Q g fl U fl, , Sfl U U fl g fl fl g U UU U U CU fl Sflfl cU U fl # # , fl U fl Sfl S flfl pi fl fl g Upi pi fl U U Ufl U U U Sfl U U U U UU U CU U fl CU U flS U U U flU Ufl R fl pi U U U UU fl CU # U fl U U U CU fl U flS U U SU U D U R U U flLh CU flU fl

  fl M CU U flS

  U fl ~}fl fl fl g U U flEfll Ufl S fl U fl S fl fl ? U flC U piUU mU fl fl U U flC MSU Uflfl piU fl U fl ,U U fl fl U U fl U fl U U fl fl m flSfl U

  fl U U U U fl U flSfl U flflU U fl U fl U fl Ufl fl U U R fl,fl U U U fl U U fl piU fl U fl M U SflU fl MU U fl flUU U U fl S

  fl fl MU -fl

  UC fl UQ U fl fl U fl U UC UU U UU U pi R fl U U U U U U UC U UU U flU U fl fl -R ? fl U fl U . SC - flU UU M U U U p U UU U S fl U L U U U U U S U U U U U U U U-U flS: U U fl U fl fl U U U UU U U U?

  laiknd

  eks- fljkt ^lkfgy* egkizca/kd

  lqys[kk tSufoKkiu izca/kd

  ehuk tSu czkaM eSustj

  cj[kkizlkj izca/kd

  ,l-,l- feJkfofk lykgdkj

  vuqie 'kekZ,MoksdsVizeq[k laoknnkrk

  vQ'kk lkfgy fnYyh] eks- fegukt m-iz-,- dikfM;k egkjk"V]

  Mk- ,e-,l- fln~nhdh e-iz-pkS- gfjvkse flag ,u-lh-vkj-

  fo'ks"k laoknnkrk

  uljhu gkfen] vkn'kZ 'kekZ] ofj"B laoknnkrk

  xqyuktQksVksxzkQj

  ,e-oh-jsM~Mh] lrh'k oekZ] eks- Qk:dysvkmV fMtkbuj

  nsojkt@ rkSQhd mejlaikndh; dk;kZy;

  ljksdkj] izrki Hkou] prqFkZ ry] 5] cgknqj'kkg tQj ekxZ]

  ubZ fnYyh&110002Qksu u-&011&23724096

  iz'kklfud dk;kZy;ch&58] Vh&5] fny'kkn dkyksuh] fnYyh&110095

  eksckbZy& 9899352749] 9958449947osc % www.sarokar.com

  e-mail : sarokar@sarokar.comLoRokf/kdkjh] eqnzd] izdk'kd ,oa laiknd eks-fljkt ^lkfgy* }kjk ,l,l fizaVj] 201] ;wds II bZdksVsd 3] xszVj uks,Mk] xkSrecq)uxj m-iz- ls eqfnzr vkSj ljksdkj] izrki Hkou]

  prqFkZ ry] 5] cgknqj'kkg tQj ekxZ] ubZfnYyh&110002 ls izdkf'krAlaiknd % eks- fljkt ^lkfgy*

  ihvkjch vfkfu;e ds vuqlkj lekpkj p;u vkSjlaiknu ds fy, mkjnk;hA

  uksV&if=kdk ls lacaf/kr fdlh Hkh fookn ds fuiVkjsds fy, U;k;{ks=k fnYyh gksxkA

  U

  -U

 • y v UflU vz UflU wvv

  U SU S Sfl UU U U M pi flU U ? U U fl U UU ? U U mU w| pi M U SU M U U ? flU UflU , pi U U fl U U v| flU wvv U U SU flU U U Uflfl UU fl fl S fl flU

  Q U S U , U U S SU U U U S fl U, U fl U U U U UC Sflfl h U U S U SU wy U wy SU U, fl , U cfl U U ( U, flU vz,wvv) Sfl S SU fl v} wy flU U flU UU fl S flU UU U flU pi U U flU UflU S

  fl UU # U flflU S U U Upi U pi UflU U U fl UU mU U UU pi UU pi U U U v~~} wy U U UflU U Ufl U U U U UU U U U UflU U fl U U U U }.~x U U U fl UU SU U U UflU U U fl U U R U v~~} wy U U wwz U U U vwz U UU U v U S U Q U U U U U fl flU U piUpi UU flU R U U, U U fl U , U U UU U U U UU U UU fl U fl U flQ U Ufl U U U U U U U Upi U fl UflU Upifl S/ U Ufl UflU U UflU SU U, fl U, SflU , flE U flE fl , piU flfl , U U pifl S U S SUU U U U U Upi flflU flQ flflU U U U UflE U flE fl SS fl pi U U flU fl U fl fl U , fl fl U U U U U UU UpiUfl U / pi U U fl fl U pi _ U U U U flU U Upi U flU piU U U U SUU U mU U U Upi U flU U U ? SC fl U U U piU fl - pi Ufl U U U h U fl fl, fl SU SU U UpiU , MU U U U fl flU mU U U U SC U U U.... S fl SUU flfl U

  U U U U

  UC Sflfl

  U UU U UU fl U fl U flQ U