SAMSUN BİLİRKİŞİLİK BÖLGE...

of 13 /13
SAMSUN BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU 2017 YILI FAALİYET RAPORU Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayımlanan 168 nolu genelgesi uyarınca, 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunun 9/1-ı maddesi ile 03/08/2017 Tarih ve 30143 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren Bilirkişilik Yönetmeliğinin 22/1-ı maddesi gereğince Hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu. 2017

Embed Size (px)

Transcript of SAMSUN BİLİRKİŞİLİK BÖLGE...

 • - 0 -

  SAMSUN

  BİLİRKİŞİLİK

  BÖLGE KURULU 2017 YILI FAALİYET RAPORU Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayımlanan 168 nolu genelgesi

  uyarınca, 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunun 9/1-ı maddesi ile 03/08/2017 Tarih ve 30143 Sayılı

  Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren Bilirkişilik Yönetmeliğinin 22/1-ı maddesi

  gereğince Hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu.

  2017

 • - 1 -

  - İÇİNDEKİLER -

  SAMSUN BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU BAŞKANI SUNUŞU ................................... 2-3

  A- GENEL BİLGİLER ............................................................................................................4

  1- SAMSUN BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULUNUN FİZİKİ YAPISI .................................. 4

  B- İNSAN KAYNAKLARI ....................................................................................................... 5

  1- SAMSUN BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU BAŞKAN VE ÜYELERE İLİŞKİN

  BİLGİLER .................................................................................................................................. 5

  Unvana Göre Dağılım ....................................................................................................... 5

  Cinsiyete ve Öğrenim Bilgelerine Göre Dağılım ............................................................. 5

  2- SAMSUN BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU PERSONELE İLİŞKİN BİLGİLER ........... 5

  Yazı İşleri Müdürlüğü ve Kalem Dağılımı ....................................................................... 5

  Cinsiyete ve Öğrenim Bilgelerine Göre Dağılım ............................................................. 5

  C- TEKNOLOJİK KAYNAKLAR ............................................................................................ 6

  D- MALİ BİLGİLER ................................................................................................................. 6

  E- 2018 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU İSTATİSTİK FORMU .......................................... 6

  1- SAMSUN BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU BİLİRKİŞİ LİSTESİ .................................. 6

  F- 2017 YILI VERİLEN KARAR İSTATİSTİK FORMU ...................................................... 7

  G- SAMSUN BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU 2017 YILI CEZA MAHKEMELERİ VE

  HUKUK MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİ İSTATİSTİK LİSTESİ .............................................. 8

  H- KURUL FAALİYETLERİ .................................................................................................. 9

  I- DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA YAPILAN İŞBİRLİĞİ VE ÇALIŞMALAR .. 10

  K- BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİ ................................................ 11-12

  L- DEĞERLENDİRME VE SONUÇ .................................................................................... 12

 • - 2 -

  SAMSUN BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU

  BAŞKANI SUNUŞU

  Bilirkişilik, yargının olmazsa

  olmaz denilebilecek müesseselerinden

  biri olmak hasebiyle her zaman yargı

  faaliyetleri içerisinde önemli bir yer

  tutmuş, konuşulmuş, tartışılmış bir

  kurumdur.

  Bilirkişilik Kanunundaki tanımı,

  çözümü uzmanlığı, özel veya teknik

  bilgiyi gerektiren hâllerde oy ve

  görüşünü sözlü veya yazılı olarak

  vermesi için başvurulan gerçek veya özel

  hukuk tüzel kişisini ifade eden bilirkişi

  hakimin dürbünü, olaya yakınlaşmasına

  vesile olan kişidir.

  Bilirkişilik tarihin her döneminde ve her

  toplumda, her devlette yargılama faaliyetinin bir parçası olmuş olmakla her zaman gündemde kendine

  olumlu/olumsuz bir yer edinmiştir. 19. Yüzyılın sonlarındaki Dreyfus davasında adli yanılgıya neden

  olan zamanın en ünlü yazı uzmanıdır (grafolog).

  Günümüzde de bilirkişilik, bir hakkın sahibine verilmesinde yani adaletin tecellisinde yargının

  vazgeçilmez bir biçimde yardımcısı olması beklenen bir kurum olarak önemini giderek artırmaktadır.

  24/11/2016 tarihinde yürürlüğe giren 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu bu önemin bir sonucu

  olarak bilirkişilik alanında yaşanan sorunlara çözüm bulmak, vatandaşın adalete kavuşmasında en

  doğru, en hızlı, en ekonomik ve en adil bilirkişilik sistemini getirmek amacıyla kabul edilmiştir.

  Bilirkişilik Kanunu ile ilk defa yargı sistemi içerisinde bilirkişilik kurumsal bir yapıya

  kavuşmuş, bilirkişiliğe müracaatları almak, değerlendirmek, sicile ve listeye kayıt etmek üzere

  Bilirkişilik Bölge Kurulları kurulmuştur. Her Bölge Adliye Mahkemesinin Kurulu bulunduğu yerde o

  Bölge Adliye Mahkemesinin yetki çevresindeki bilirkişilik idari işlemleriyle görevli olarak kurulan

  bilirkişilik bölge kurulları halen Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir

  ve Samsun olmak üzere hali hazırda 9 bölgede faaliyettedir.

  Bilirkişilik Bölge Kurulları, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından bölge

  kurulunun bulunduğu yer bölge adliye mahkemesi üyeleri arasından seçilen bir kişi (başkan) ve bölge

  kurulunun bulunduğu il merkezi Adli Yargı İlk Derece Hukuk ve Ceza Mahkemelerinde görev yapan

  birer Hâkim ve bir Cumhuriyet Savcısı ile İdari Yargı İlk Derece İdare ve Vergi Mahkemelerinde

  görev yapan birer Hâkim olmak üzere seçilen toplam beş kişi (üye) den oluşmaktadır.

  Samsun Bilirkişilik Bölge Kurulu da, kanundaki oluşumu gereği bir başkan ve beş üyeden

  müteşekkil olarak 2017 yılı Ocak ayında faaliyete başlamış olup kurul üyelerinden bazılarının tayinleri

  sebebiyle değişimler yaşamak suretiyle 2017 yılında toplamda 21 defa kurul toplantısı yaparak

  çalışmalarını sürdürmüştür.

  Bilirkişilik Bölge Kurulumuz, faaliyete başladığında müstakil bir zabıt kâtibi ve asli görevine

  ilaveten verilen bir görevle bir yazı işleri müdürü kadrosuyla faaliyete başlamış, kısa bir süre sonra bir

  kâtibin büro işlerini yürütmekte yetersiz kalması üzerine geçici görevli bir kâtip görevlendirmesiyle

  çalışmalarını yaklaşık 11 ay boyunca iki kâtiple sürdürmüştür. Adalet Bakanlığı tarafından bütün

  Bölge Kurullarına yapılan resen personel atamaları sonucunda kurulumuza müstakil görevli bir müdür

  ve 3 tane kâtip ataması yapılmış olup Kurulumuz hali hazırda bir müdür 3 kâtip ile çalışmalarını

  sürdürmektedir.

 • - 3 -

  Kurul toplantılarında, haklarında şikâyet veya ihbar olan bilirkişiler hakkındaki disiplin

  işlemleri, 667 Sayılı KHK uyarınca yapılan bilirkişiler hakkındaki güvenlik soruşturmaları sebebiyle

  verilen listelerden çıkarma kararları olmak üzere çeşitli kararlar verilmekte olup, 2017 yılında 12

  bilirkişi hakkında disiplin cezası, 36 bilirkişi hakkında ihraç kararı verilmiştir.

  2018 yılı bilirkişi listesinin oluşturulması için 29/11/2017 tarihinde yapılan duyuru üzerine

  01/12/2017 ila 11/12/2017 tarihleri arasında bilirkişilik başvuruları alınmıştır. Başvurular, gerek bizzat

  Bölge Kuruluna müracaatla, gerek yetki çevresindeki Adli Yargı Komisyon Başkanlıklarına

  müracaatla ve gerekse e-devlet üzerinden alınmış olup, başvuru kayıt süresinin kısalığı, personel

  yetersizliği sebebiyle hafta sonları dâhil gece yarılarına kadar personelin özverili çalışmalarıyla UYAP

  sistemine kaydedilmiştir.

  2018 yılı bilirkişi listelerine kayıt olmak için 2299 başvuru dosyası kurul üyelerimizin de

  katkılarıyla gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmak suretiyle 26/12/2017 tarihinde kabul, ret ve

  eksik belge ilanlarıyla sonuçlandırılmıştır.

  Bilirkişi listelerinde yaşanan sorunlar sürekli olarak kontrol edilerek düzeltilmekte olup,

  itirazları kabul edilen kimi kişilerin sicile kaydedilmesi, sicilden çıkmak isteyen kimi bilirkişilerin

  sicilden çıkarılması, kimi bilirkişilerin de güvenlik soruşturması sonucu sicilden çıkarılmalarına karar

  verilmesi sebebiyle bilirkişi listeleri yıl içerisinde zaman zaman güncellenmektedir.

  Bilirkişiler arasında fırsat eşitliğinin sağlanmasının da bizden beklenen en önemli

  hizmetlerden biridir. 2018 yılında Bölge Kurullarının öncelikle bilirkişi listelerini sağlıklı bir şekilde

  yayımlayıp, UYAP sisteminde düzgün verileri oluşturmalarından sonra, uzmanlık alanlarına göre

  bölge bazlı bilirkişilerin aylık olarak bakacağı iş sayısının Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel

  Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından en uygun zamanda belirleneceğini umuyorum.

  Faaliyet dönemi içerisinde tüm kurul üyelerimizle birlikte bilirkişi görevlendirme mercilerine

  en doğru, en pratik, en kullanışlı bilirkişi listelerini sunabilmek amacına ulaşmak için gayret gösterdik.

  Halka hizmet Hakk’a hizmettir anlayışını düstur edinerek özveriyle çalışan tüm kurul

  üyelerimize, kurulumuz personeline teşekkür ederim.

  Adem ARSLAN

  Samsun Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanı

 • - 4 -

  A- GENEL BİLGİLER

  1- SAMSUN BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULUNUN FİZİKİ YAPISI

  Hizmet Binası Adres ve Ulaşım İmkânları Birimler

  Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Ana Bina

  Adres

  Kılıçdede Mahallesi

  Muhittin Özkefeli

  Bulvarı No:5

  İlkadım/SAMSUN

  D BLOK

  -BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU

  BAŞKANLIĞI

  -BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU

  KALEMİ

  Telefon 0362 311 57 00 0362 311 57 86

  Faks 0 362 311 57 46

  Otopark Adres

  Kılıçdede Mahallesi

  Muhittin Özkefeli

  Bulvarı No:5

  İlkadım/SAMSUN

  -Bölge Adliye Mahkemesi Hizmet

  Binasının -1 katında Hâkim Savcı Otoparkı

  mevcuttur. (2097 m2 80 araçlık)

  -Bölge Adliye Mahkemesi Hizmet

  Binasının -2 katında Personel Otoparkı

  mevcuttur. (8830 m2 218 araçlık)

  -Bölge Adliye Mahkemesi Hizmet

  Binasının dışında adliye kampüsü içerisinde

  vatandaşlar için otopark mevcuttur. (2100

  m2 200 araçlık)

  Engellilere yönelik önlemler

  -2 adet engelli arabası

  -1 adet engelliler için wc

  -Engelliler için 2 adet asansörde sesli kat

  bildirim sistemi,

  -Engelliler için hissedilir yürüme bandı

  -Ayrıca tüm engellilerin binaya

  girişinden itibaren kendilerine özel güvenlik

  görevlileri refakat etmektedir.

  Vatandaşlar tarafından kullanılacak kafeterya veya bekleme

  odaları

  -1 katında bina dışında 1 adet kafeterya

  bulunmaktadır.

  Ayrıca C Blok da bekleme salonu

  mevcuttur.

 • - 5 -

  B- İNSAN KAYNAKLARI

  1- SAMSUN BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU BAŞKAN VE ÜYELERE İLİŞKİN

  BİLGİLER

  Başkan

  Adem ARSLAN

  Samsun BAM Üyesi

  Üye

  Selma ÇETİN

  Samsun 10. Asliye

  Ceza Mah. Hakimi

  Üye

  Aysel Menekşe

  YILDIZ

  Samsun 1. Sulh

  Hukuk Hakimi

  Üye

  Mustafa

  ÖZLÜOĞLU

  Samsun

  Cumhuriyet

  Savcısı

  Üye

  Fuat KÜÇÜK

  Samsun 2. İdare

  Mah. Başkanı

  Üye

  Bayram

  ERÇOBAN

  Samsun Vergi

  Mah. Başkanı

  Cinsiyete Göre Dağılım (BAŞKAN-ÜYE) Cinsiyete Göre Dağılım

  Kadın 2

  Erkek 4

  TOPLAM 6

  Öğrenim Bilgilerine Göre Dağılım (BAŞKAN-ÜYE) Öğrenim Bilgilerine Göre Dağılım

  Lisans (4 yıl) 6

  Yüksek Lisans 1

  Doktora -

  Yabancı Dil -

  TOPLAM 6

  2- SAMSUN BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU PERSONELE İLİŞKİN BİLGİLER

  Samsun Bilirkişilik Bölge Kurulu Yazı İşleri Müdürlüğü ve Kalem Dağılım

  Yazı İşleri Müdürü 1

  Zabıt Kâtibi 3

  TOPLAM 4

  Cinsiyete Göre Dağılım (Yazı İşleri Müdürlüğü ve Personel) Cinsiyete Göre Dağılım

  Kadın 1

  Erkek 3

  TOPLAM 4

  Öğrenim Bilgilerine Göre Dağılım (Yazı İşleri Müdürü ve Personel) Samsun Bilirkişilik Bölge Kurulu Yazı İşleri Müdürlüğü ve Kalem Dağılım

  Lisans (4 yıl) 0

  Ön Lisans 3

  Lise 1

  TOPLAM 4

 • 6

  C. TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

  Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2017 Yılı

  Masaüstü Bilgisayar 4 Adet Bilgisayar

  Dizüstü Bilgisayar 1 Adet Dizüstü Bilgisayar

  Yazıcı 1 Adet Yazıcı

  Tarayıcı 1 Adet Tarayıcı

  D. MALİ BİLGİLER

  Samsun Bilirkişilik Bölge Kurulunun Mali Bütçesi Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

  Başsavcılığına bağlı bulunduğundan Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığının

  hazırlayarak 05/04/2018 tarihinde yayımlamış olduğu 2017 yılı faaliyet raporunda belirtilmiştir.

  E- 2018 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU İSTATİSTİK FORMU

  Fiziki

  Başvuruda

  Bulunan

  Bilirkişi Sayısı

  E-Devlet Üzerinden

  Başvuruda Bulunan

  Bilirkişi Sayısı

  Bilirkişi

  Başvuruları Kabul

  Edilen Bilirkişi

  Sayısı

  Bilirkişi

  Başvuruları Red

  Edilen Bilirkişi

  Sayısı

  Bilirkişilik

  Başvurularında

  Eksik Evrakı

  Olanların

  Sayısı

  2018 Yılı

  Bilirkişi

  Başvuru Sayısı

  2186 113 2139 113 47 2299

  1- SAMSUN BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU BİLİRKİŞİ LİSTESİ

  29/12/2017 Tarihinde Yayımlanan nihai Bilirkişi Sayısı 2007, 11/04/2018 Tarihinde güncel nihai Bilirkişi

  Sayısı 2203 kişidir.

  SAMSUN 534

  AMASYA 150

  ÇORUM 201

  GİRESUN 161

  ORDU 227

  RİZE 187

  SİNOP 88

  TOKAT 134

  TRABZON 521

  TOPLAM 2203

 • 7

  F- 2017 YILI VERİLEN KARAR İSTATİSTİK FORUMU

  2017 Yılı içerisinde Toplam 21 Adet Toplantı Yapılmıştır.

  Toplantı Sayısı Toplantı Tarihi

  2017/1 13.01.2017

  2017/2 14.02.2017

  2017/3 16.03.2017

  2017/4 30.03.2017

  2017/5 11.04.2017

  2017/6 25.04.2017

  2017/7 04.05.2017

  2017/8 11.05.2017

  2017/9 23.05.2017

  2017/10 19.06.2017

  2017/11 14.07.2017

  2017/12 05.09.2017

  2017/13 27.09.2017

  2017/14 11.09.2017

  2017/15 31.10.2017

  2017/16 08.11.2017

  2017/17 16.11.2017

  2017/18 22.11.2017

  2017/19 13.12.2017

  2017/20 18.12.2017

  2017/21 22.12.2017

  Terör Örgütü İle

  İrtibatlı Olanlarla ilgili

  Verilen Kararlar

  İdari Soruşturma

  Nedeni ile Verilen

  Kararlar

  2018 Yılına Ait

  Bölge Bilirkişilik

  Listelerinin

  Oluşturulmasında

  Verilen Kabul

  Kararları

  2018 Yılına Ait Bölge

  Bilirkişilik

  Listelerinin

  Oluşturulmasında

  Verilen Red Kararları

  Bilirkişilikten

  İstifa Talebi ile

  İlgili Verilen

  Kabul Kararı

  Bilirkişilik

  Listesinden

  Çıkarma Kararı

  36

  Karar

  Verilmesine

  Yer

  Olmadığına

  Dair Verilen

  Karar

  1 4 114 1

  İtiraz Nedeni İle

  Kabul Edilen

  Kararlar

  2

  Şikâyetin

  Reddine Dair

  Verilen

  Kararlar

  8 - - -

  İtiraz Edilerek Red

  Edilen Kararlar 12

  3 Ay Süre ile

  Listeden

  Çıkarılmasına

  Dair Verilen

  Karar

  3 - - -

  Toplam 50 12 4 114 1

  Genel Toplam Verilen Karar Sayısı: 181

  Samsun Bilirkişilik Bölge Kurulu Kararının İptali İstemi ile Samsun İdare Mahkemesine Açılan Dava Sayısı: 2

  adettir.

 • 8

  G- SAMSUN BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU 2017 YILICEZA MAHKEMELERİ VE

  HUKUK MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİ İSTATİSTİK LİSTESİ

  Samsun Bilirkişilik Bölge Kurulu İllere Göre Ceza Mahkemeleri Bilirkişi Sayısı: 1667

  Samsun Bilirkişilik Bölge Kurulu İllere Göre Hukuk Mahkemeleri Bilirkişi Sayısı: 1952

  Samsun Bilirkişilik Bölge Kurulu İllere Göre Ceza ve Hukuk Mahkemeleri Bilirkişi Sayısı: 3619

 • 9

  H- KURUL FAALİYETLERİ

 • 10

  I- DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA YAPILAN İŞBİRLİĞİ VE ÇALIŞMALAR

  Bilirkişilik Temel Eğitimi Veren Kurum ve Kuruluşlar

  SAMSUN TRABZON AMASYA

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AMASYA BAROSU BAŞKANLIĞI

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TMMOB MAKİNA

  MÜHENDİSLERİ ODASI

  SAMSUN BAROSU BAŞKANLIĞI TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

  TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ

  ODASI TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

  TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ

  MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ

  MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ

  TMMOB ELEKTRİK

  MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

  TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

  TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

  TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ

  ODASI TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

  TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ

  ODASI TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI

  TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

  TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

  TMMOB MİMARLAR ODASI TMMOB MİMARLAR ODASI

  TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

  TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI

  TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ

  MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ

  MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ

  TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

  TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

  TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE

  YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ

  ÇORUM RİZE ORDU

  ÇORUM BAROSU BAŞKANLIĞI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

  TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ

  ODASI TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

  TMMOB MAKİNA

  MÜHENDİSLERİ ODASI

  TMMOB MİMARLAR ODASI TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

  TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

  TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ

  MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ

  MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ

  TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ

  ODASI TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE

  TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ

  MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ

  MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI

  BİRLİĞİ

  TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE

  YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ

  TOKAT GİRESUN SİNOP

  TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

  TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

  TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ

  MALİ MÜŞAVİRLER VE

  TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ

  MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ

  MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ

  TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE

  YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ

  TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ

  MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ

  MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ

 • 11

  K- BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİ

 • 12

  L- DEĞERLENDİRME ve SONUÇ: Samsun Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığı; kuruluşundaki temel amaç ve gaye olan yargı hizmetlerinin

  hızlandırılması ve adil yargılama ilkesini göz önünde bulundurarak 2017 yılı faaliyet dönemi içerisinde bilirkişi

  görevlendirme, mercilerine en doğru, en pratik, en kullanışlı bilirkişi listelerini sunmaya gayret gösterilmiştir.

  Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayınlanan 168 nolu genelgesi uyarınca, 6754

  Sayılı Bilirkişilik Kanunun 9/1-ı maddesi ile Bilirkişilik Yönetmeliğinin 22/1-ı maddesi gereğince Adalet

  Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire

  Başkanlığına sunulmak üzere iş bu faaliyet raporu hazırlanmıştır. 11/04/2018

  Adem ARSLAN

  Samsun Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanı