Sadhana de Chenrezik Tabla 130708Clase... · ! 2! མ ག་ ན་ རས་ གཟིགས།...

of 18 /18
1 Sadhana de Chenrezik Tabla de significados p.2 སངས་ས་ དང་ གས་་ མག་ མས་ལ་། sangye chö dang tsokyi chok nam la ང་བ་ བར་་ བདག་་ ས་་མ། བདག་ས་ བམ་ jangchub bardu dagni kyabsu chi dagui gom བས་ བིས་པ་ བད་ནམས་ས། འོ་ལ་ ཕན་ ར་ de gyipe sönam kyi drola pen chir སངས་ས་ འབ་པར་ ག། sangye drubpar sho p.3 བདག་གས མཁའ་བ་ མས་ཅན་ི། གག་ པད་ dasog ka chab sem chen gyi chi tsug pe དཀར་ ་བ་ ང་ ཿ ལས་ འཕགས་ kar dawe teng hri le Pa

Transcript of Sadhana de Chenrezik Tabla 130708Clase... · ! 2! མ ག་ ན་ རས་ གཟིགས།...

 • 1

  Sadhana de Chenrezik Tabla de significados p.2

  sangye ch dang tsokyi chok nam la jangchub bardu dagni kyabsu chi dagui gom de gyipe snam kyi drola pen chir sangye drubpar sho p.3

  dasog ka chab sem chen gyi chi tsug pe

  kar dawe teng hri le Pa

 • 2

  chog chen re sig kar sal ser nga den tro dsumden tugje chengyi sig cha shi dangpo tal jar dse og i shel treng pe kar nam dardang r inchen gyengyi tre r idag pagpe t yog sol

 • 3

  pa mepe u gyen chen shab i dorje kyiltrung shug p.4

  drime dawar gyab ten pa kyab ne kn d ngowor gyur p.5

  jowo kyngyi mag ku dog kar dsog sangye kyi ula gyen tugje chengyi drola sig Chenresig la chak tsal lo

 • 4

  p.6

  detar tsechig soltab pe pagpe ku le ser tr madag le nang trul she jang chi n dewachen gyi shing $ nangch kye dr l nga sem chenresig wang ku sung tug nang drag r ig tong yer me gyur

 • 5

  " om mani peme hung p.7

  da shen l nang pagpe ku dra drag yigue drugpe yang dren tog % yeshe chenp long guewa diyi urdu dag chenresig wang drubgyu ne drowa chig kyang mal pa de yi sala g par sho ditar gom de gyi pe s nam kyi da dang dala

 • 6

  dreltog drowa kn p.8

  mitsang l di borwa gyurma tag dewachen du dste kyewar sho kyema tagtu sa chu rab dr ne trulpe chog chur shen dn jepar sho

 • 7

  p.9

  pagpa chenresig wang dang chog chu d sum shugpa yi gyalwa seche tamche la knne dangwe chatsal lo metog dug p marme dri shalse rolmo lasog pa ng jor yikyi trul ne bul pag pe tsokyi shesu sol togma mene date bar migue chu

  dang tsamme nga semni nmong wangyur pe

 • 8

  p.10

  digpa tam che shagpar gyi ent rangyal jangchub sem soso kyewo lasog pe dsum guewa chisag pe snam lani dayi rang semchen namkyi sampa dang loyi jedrag j ita war chechung tnmong tegpa yi chkyi korlo kordu sol korwa j is i matong war a-nguen mida tugje yi dug-ngal

 • 9

  gyamtsor j ingwa yi semchen namla sigsu Sol dagui snam chisag pa p.11

  tamche jangchub gyurgyur ne r ingpor mitog drowa yi drenpe paldu dagyur chig solwa debso Lama chenresig solwa debso yidam chenresig solwa debso pa chog chenresig solwa debso kyabgn chenresig p.12

  solwa debso jamgn chenresig tugje sungshig gyalwa

 • 10

  tugje chen tame korwar drangme cham gyur ching sme dug-ngal ongwe drowa la gnpo Chele kyabshen machi so namchen sangye tobpar j ingyi lob togme dne le nguen sag pe t shedang wangui alwar kyegyur te Tsa drang dug-ngal ongwe semchen nam Lha

 • 11

  & chog chekyi drungdu kye war sho om mani

  peme hung p.13

  togme dne le-nguen sagpe t Serne wangui yidag nesu kye tre kom dug-nga ongwe semchen nam shing chog potala & ru kyewar sho om mani

  peme hung togme dne

  le-nguen sagpe t timug wangui ddror

 • 12

  Kyegyur te len kug dug-ngal ongwe semchen nam gnpo chekyi drungdu kyewar Sho & om mani peme hung p.14

  togme dne le-nguen sagpe t dchag wangui miyi nesu kye drelpong dug-ngal ongwe semchen nam shing chog dewachen du

 • 13

  & kyewar sho om mani

  peme hung togme dne le-nguen

  sagpe t tradog wangui lhamin Nesu kye tabts dug-ngal ongwe semchen Nam & potala yi shingdu kyewar sho om mani peme

  hung p.15

  togme dne le-nguen sagpe t ngagyal wangui lhayi nesu kye potung dug-ngal

 • 14

  ongwe semchen nam potala yi shingdu kyewar sho & om mani peme hung dani kyeshing kyewa tamche du chenresig

  dang dsepa tsungpa yi madag shingui dronam drol wa dang sung chog yigdrug chogchur gyepar sho pachog chela solwa tabpe t dagui duljar gyurpe drowa nam

 • 15

  p.16

  ledre lhurlen guewe le la tsn drowe dndu ch dang denpar sho p.17

  ema ho ngotsar sangye nangwa taye Dang yesu jowo tugje Chenpo dang yndu sempa tuchen tob nam la sangye jangsem Pame korgyi kor dekyi ngotsar pagtu mepa yi dewa chen she jawe shingkam der Dag

 • 16

  shen dine tsep gyurma tag kyewa shengyi barma chpa ru deru kyene nangte shaltong sho deke dagui mnlam tabpa di chogch sangye jangsem tamche kyi p.18

  " guegme drubpar j ingyi labtu sol teya ta petsan driya awa boda naye

  soha chogd gyalwa seche gong tsoi dsola je yi rang dagui dsum gue sag pa kn chog sumla chpa bul gyalwe tenpa

 • 17

  pel gyur chig guewa semchen knla ngo dro kn sangye tob gyur chig guetsa tamche chig d te p.19

  dagui gyla min gyur chig dribi dane tsog-dsog te tsering neme amtog pel tsedir sachu nn gyur chig namshig tsep gyurma tag " dewa chendu kye gyur chig kyene peme kache te lten dela sangye sho jangchub tobne

 • 18

  j is i du trulpe drowa drenpar sho p.20

  s nam di yi tam che zig pa i tob ne e pe dra nam pam je ne kye ga na chi ba lab trug pa yi si pe tso le dro wa drl war shok san gye ku sum e pe j in lab dang ch i min gyur den pe j in lab dang guen dn mi che dn pe j in lab kyi j i tar ngo wa mn lam drub par sho