S c h e l l e B u u r t - v o o r - B u u r t O n d e r z o e k · 2019-03-04 · S c h e l l e B u...

of 16 /16
Buurt-voor-Buurt Onderzoek Schelle In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze grote respons is het mogelijk uitkomsten niet alleen voor Zwolle als geheel te rapporteren, maar ook voor wijken en buurten. De uitkomsten van het Buurt-voor-Buurt Onderzoek zijn voor een groot deel verwerkt in zogenaamde indexen: de leefbaarheidsindex, veiligheidsindex, fysieke index en sociale index. Via indexen is eenvoudig een beeld te krijgen hoe de stad of een deel van de stad ervoor staat op een bepaald maatschappelijk vlak. Lees de toelichting op indexen voor meer informatie over de opzet van indexen of de korte toelichting op de uitvoering van het Buurt-voor-Buurt Onderzoek voor achtergronden over het onderzoek. Deze rapportage gaat in op de uitkomsten van Schelle. De wijk Schelle bestaat uit de buurten Oud-Schelle, Schellerhoek, Schellerbroek en Schellerlanden. Conclusies Schelle is in vergelijking met 2016 op alle indexen, dus die van leefbaarheid, veiligheid en de fysieke en sociale gesteldheid, stabiel gebleven. Vergeleken met 2012 is de veiligheid en de sociale gesteldheid van de wijk verbeterd. Met uitzondering van de veiligheidsindex scoort Schelle op alle indexen gunstiger dan Zwolle als geheel. Ontwikkeling 2016-2018 Ontwikkeling 2012-2018 Score 2018 t.o.v. Zwolle Leefbaarheidsindex gelijk gebleven gelijk gebleven gunstig Veiligheidsindex gelijk gebleven positief gemiddeld Fysieke index gelijk gebleven geen gegevens beschikbaar gunstig Sociale index gelijk gebleven positief gunstig Bron: O&I, gemeente Zwolle Positieve ontwikkelingen: In Schelle zien we diverse positieve ontwikkelingen. Vergeleken met 2016 zijn de actieve inzet, de participatie van bewoners en het bewonerstoezicht toegenomen. Er wordt minder vandalisme ervaren dan in 2016. Verder is de woonbeleving en de populariteit van de woningen toegenomen en is er meer externe veiligheid door een afname in fijnstof. Deze ontwikkelingen zien we ook in de vergelijking met 2012. Daarnaast zien we ten opzichte van 2012 een vooruitgang van de leefomgeving, de fysieke woonomgeving en de verzorgdheid ervan. Ook zijn bewoners positiever over het functioneren van de gemeente, zijn er minder inbraken en ervaart men minder criminaliteit en overlast. Verder zijn het vertrouwen en de saamhorigheid toegenomen. Negatieve ontwikkelingen: We zien slechts twee negatieve ontwikkelingen in Schelle. Vergeleken met 2016 is er minder waardering voor het functioneren van de gemeente en de luchtkwaliteit is afgenomen.

Embed Size (px)

Transcript of S c h e l l e B u u r t - v o o r - B u u r t O n d e r z o e k · 2019-03-04 · S c h e l l e B u...

 • Buurt-voor-Buurt Onderzoek Schelle

  In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar enouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze groterespons is het mogelijk uitkomsten niet alleen voor Zwolle alsgeheel te rapporteren, maar ook voor wijken en buurten.

  De uitkomsten van het Buurt-voor-Buurt Onderzoek zijn voor eengroot deel verwerkt in zogenaamde indexen: deleefbaarheidsindex, veiligheidsindex, fysieke index en socialeindex. Via indexen is eenvoudig een beeld te krijgen hoe de stadof een deel van de stad ervoor staat op een bepaaldmaatschappelijk vlak.

  Lees de toelichting op indexen voor meer informatie over deopzet van indexen of de korte toelichting op de uitvoering vanhet Buurt-voor-Buurt Onderzoek voor achtergronden over hetonderzoek.

  Deze rapportage gaat in op de uitkomsten van Schelle.

  De wijk Schelle bestaat uit de buurten Oud-Schelle, Schellerhoek, Schellerbroek en Schellerlanden.

  Conclusies

  Schelle is in vergelijking met 2016 op alle indexen, dus die van leefbaarheid, veiligheid en de fysieke en sociale gesteldheid, stabielgebleven. Vergeleken met 2012 is de veiligheid en de sociale gesteldheid van de wijk verbeterd.

  Met uitzondering van de veiligheidsindex scoort Schelle op alle indexen gunstiger dan Zwolle als geheel.

  Ontwikkeling 2016-2018 Ontwikkeling 2012-2018 Score 2018 t.o.v. Zwolle

  Leefbaarheidsindex gelijk gebleven gelijk gebleven gunstig

  Veiligheidsindex gelijk gebleven positief gemiddeld

  Fysieke index gelijk gebleven geen gegevens beschikbaar gunstig

  Sociale index gelijk gebleven positief gunstig

  Bron: O&I, gemeente Zwolle

  Positieve ontwikkelingen:In Schelle zien we diverse positieve ontwikkelingen. Vergeleken met 2016 zijn de actieve inzet, de participatie van bewoners enhet bewonerstoezicht toegenomen. Er wordt minder vandalisme ervaren dan in 2016. Verder is de woonbeleving en depopulariteit van de woningen toegenomen en is er meer externe veiligheid door een afname in fijnstof. Deze ontwikkelingen zienwe ook in de vergelijking met 2012. Daarnaast zien we ten opzichte van 2012 een vooruitgang van de leefomgeving, de fysiekewoonomgeving en de verzorgdheid ervan. Ook zijn bewoners positiever over het functioneren van de gemeente, zijn er minderinbraken en ervaart men minder criminaliteit en overlast. Verder zijn het vertrouwen en de saamhorigheid toegenomen.

  Negatieve ontwikkelingen:We zien slechts twee negatieve ontwikkelingen in Schelle. Vergeleken met 2016 is er minder waardering voor het functionerenvan de gemeente en de luchtkwaliteit is afgenomen.

  https://zwolle.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/6b1b43c2076c430a98d45a785a27ed33/datahttps://zwolle.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/5f696e3628264a928b4a1d8f817d7965/data

 • Beeld van wijk Schelle

  De wijk Schelle in Zwolle-Zuid heeft op 1 januari 2018 iets meer dan 6.500 inwoners. Schelle is een groene wijk met twee parken eneen wijkboerderij. De bevolkingssamenstelling in de wijk is de afgelopen jaren veranderd: er zijn minder gezinnen met kinderen enmeer tweepersoonshuishoudens.

  De woningvoorraad van de wijk bestaat voor driekwart uit koopwoningen en er is weinig hoogbouw. Het gros van de woningen isgebouwd tussen eind jaren tachtig en midden jaren negentig van de twintigste eeuw. Een klein deel van de woningen is vooroorlogs.Deze woningen bevinden zich in de buurt Oud-Schelle.

  Kernindicatoren

  Schelle Zwolle

  inwoners [2018] 6.525 126.100

  huishoudens [2018] 2.658 54.955

  % jongeren [2018] 12 12

  % ouderen [2018] 18 15

  % koopwoningen [2018] 75 53

  % huurwoningen [2018] 25 47

  % etagebouw [2018] 13 34

  % werkloosheid [2018] 3 5

  % huishoudens < 105% van sociaal minimum [2015] 4 9

  % hoge inkomens [2015] 29 18

  % eenouderhuishoudens [2018] 5 7

  % niet-westerse migratieachtergrond [2018] 5 10

  bevolkingsdichtheid (inwoners per ha) [2018] 34,0 11,3

  Bron: gemeente Zwolle, GBLT, UWV, CBS

 • Uitkomsten Buurt-voor-Buurt Onderzoek en indexen

  In deze rapportage gaan we eerst in op uitkomsten van het Buurt-voor-Buurt Onderzoek die te maken hebben met het algemenebeeld van bewoners over hun buurt en met de ervaren of verwachte ontwikkeling van de buurt. Hierna komen achtereenvolgens dehoofdstukken leefbaarheid, veiligheid, fysiek en sociaal aan bod. De bijbehorende indexen vormen daarbij de basis waarop werapporteren. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een tabel waarin een aantal losse uitkomsten van het Buurt-voor-BuurtOnderzoek worden getoond.

  Algemeen

  De bewoners hebben een aantal vragen beantwoord die te maken hebben met het beeld dat zij hebben van hun eigen buurt. Van degezamenlijke uitkomsten is een schaalscore berekend, die inzicht geeft in hoe bewoners hun buurt algemeen beoordelen. Ookhebben ze aangegeven hoe de buurt zich in het afgelopen jaar volgens hen heeft ontwikkeld en welke ontwikkeling zij voor dekomende jaren verwachten.

  Het algemene oordeel van de bewoners van de wijk Schelle over hun buurt is in 2018 min of meer gelijk aan dat in 2016. Debewoners oordelen gunstiger over hun buurt dan de gemiddelde inwoner van Zwolle. Het grootste aandeel ervaart of verwacht geenverandering in hun buurt. De andere bewoners ervaren en verwachten iets vaker vooruitgang dan achteruitgang.

  De vooruitgang die bewoners van Schelle ervaren en verwachten kennen zij voornamelijk toe aan de nieuwbouw of renovatie in debuurt en de komst van nieuwe, veelal jonge mensen. Men verwacht meer sociale samenhang en een verzorgdere buurt. Ook hetSchellerdriehoek park wordt regelmatig genoemd als reden van vooruitgang.

  Uitkomsten Buurt-voor-Buurt Onderzoek

  Schelle Zwolle

  2016 2018 2016 2018

  evaluatie buurt (schaalscore) 8,2 8,3 7,6 7,6

  oordeel ontwikkeling buurt afgelopen jaar (% vooruit) 13 11 16 18

  oordeel ontwikkeling buurt afgelopen jaar (% achteruit) 7 7 11 10

  toekomstverwachting ontwikkeling buurt (% vooruit) 11 12 21 26

  toekomstverwachting ontwikkeling buurt (% achteruit) 5 7 13 11

  rapportcijfer Zwolle als geheel 7,9 8,1 7,8 8,0

  Bron: O&I, gemeente Zwolle

  Vooruitgang/achteruitgang buurt, afgelopen jaar

  Bron: O&I, gemeente Zwolle

  0102030405060708090

  100

  %

  vooruit bleefgelijk

  achteruit weet niet

  11

  79

  7 3

  Vooruitgang/achteruitgang buurt, verwacht

  Bron: O&I, gemeente Zwolle

  0102030405060708090

  100%

  vooruit blijftgelijk

  achteruit weet niet

  12

  69

  712

 • Leefbaarheid

  Om een beeld te krijgen van de leefbaarheid in Zwolle hebben we de leefbaarheidsindex ontwikkeld. Deze index geeft een beeld van(de algehele waardering van) het woon- en leefklimaat. Lees voor meer informatie over de opbouw van deze index de toelichtingop de leefbaarheidsindex.

  We gaan in dit hoofdstuk eerst in op de ontwikkeling tussen 2012 en 2018 op de totaalscore van de leefbaarheidsindex, omvervolgens meer op de inhoud van de index in te gaan met behulp van taartdiagrammen die de ontwikkeling op de index dan wel destand op de index ten opzichte van het gemiddelde van Zwolle tonen.

  Ontwikkeling Leefbaarheidsindex 2012-2018

  De score van de wijk Schelle op de leefbaarheidsindex is licht gestegen in de periode 2012-2018. De grootste toename vond in delaatst twee jaar plaats. De scores zijn gunstiger dan die van Zwolle als geheel.

  Bron: O&I, gemeente Zwolle

  Schelle

  Zwolle

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  inde

  x

  2012

  2014

  2016

  2018

  101

  114

  100

  116

  101

  117

  105

  123

  Ontwikkeling Leefbaarheidsindex 2016-2018

  https://zwolle.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/6a153fd0d0a1408f9c3ce984344c9629/data

 • Het bovenstaande grote taartdiagram toont de ontwikkeling van Schelle op de leefbaarheidsindex tussen 2016 en 2018. De kleineretaartdiagrammen eronder laten zien hoe Schelle zich binnen de leefbaarheidsindex heeft ontwikkeld in vergelijking met 2012 (links)en hoe Schelle er in 2018 voor staat ten opzichte van Zwolle gemiddeld (rechts).

  In vergelijking tot 2016 en 2012 is het sociale klimaat in Schelle verbeterd. Dit komt vooral doordat er meer actieve inzet enbewonerstoezicht is. Verder is vergeleken met 2012 de fysieke woonomgeving verbeterd door positieve ontwikkelingen van hetvoorzieningenniveau en de openbare ruimte.

  Vergeleken met Zwolle doet Schelle het op alle vier de aspecten van de leefbaarheidsindex beter dan Zwolle. Binnen de aspectenzien we dat vooral het voorzieningenniveau gunstig is in Schelle. Op één thema, te weten de samenstelling van de bevolking, is dewijk vergelijkbaar met Zwolle als geheel.

  Meest voorkomende buurtproblemenSchelle Zwolle

  sterk negatief

  negatief

  gelijk gebleven

  positief

  sterk positief

  Leefbaarheidsindex

  Fysiekewoonomgeving

  Sociaal klimaatBuurtproblemen

  Bevolking

  Won

  inge

  n

  Open

  bare

  ruim

  te

  Voorzi

  ening

  ennive

  au

  Stedelijkheid

  Saamhorigheid

  Actieve inzet

  Bewonerstoezicht

  Onderlinge

  spanningen

  Stabiliteit

  bevolking

  Ove

  rlas

  t

  Criminal

  iteit

  Samenstelling

  Sociaal-economisch

  Ontwikkeling 2012-2018

  Vergroot bovenstaande afbeelding

  sterk negatief

  negatief

  gelijk gebleven

  positief

  sterk positief

  Score 2018 t.o.v. Zwolle

  Vergroot bovenstaande afbeelding

  zeer ongunstig

  ongunstig

  gemiddeld

  gunstig

  zeer gunstig

  https://zwolle.buurtmonitor.nl/jive/report?id=bvb_rapp_proft_li_18_vgl12&input_geo=bvbwijk_15https://zwolle.buurtmonitor.nl/jive/report?id=bvb_rapp_proft_li_18_tovz&input_geo=bvbwijk_15

 • te hard rijden (% komt vaak voor) 29 32

  parkeeroverlast (% komt vaak voor) 18 22

  hondenpoep op straat (% komt vaak voor) 14 26

  Bron: O&I, gemeente Zwolle

  Tabel met alle buurtproblemen

  De meest voorkomende buurtproblemen in Schelle zijn te hard rijden, parkeeroverlast en hondenpoep op straat.

  De aan te pakken problemen die in Schelle het vaakst worden genoemd, zijn eveneens te hard rijden, parkeeroverlast enhondenpoep op straat. Ook worden regelmatig zwerfafval en de loopstromen van studenten genoemd.

  Uitkomsten Buurt-voor-Buurt Onderzoek

  Schelle Zwolle

  2016 2018 2016 2018

  woonomgeving (rapportcijfer) 8,0 8,1 7,6 7,6

  leefbaarheid (rapportcijfer) 7,9 7,9 7,5 7,6

  hoeveelheid fysieke voorzieningen (schaalscore) 6,9 6,9 6,3 6,4

  gemeente betrekt bewoners bij buurtveranderingen (% ja) 46 38 44 40

  sfeer in de buurt (rapportcijfer) 7,7 7,7 7,3 7,4

  sociale participatie (schaalscore) 5,8 6,0 5,6 5,8

  verloedering (schaalscore) 2,9 2,5 3,8 3,5

  sociale overlast (schaalscore) 0,9 1,0 1,4 1,3

  verkeersoverlast (schaalscore) 3,2 3,4 3,8 3,8

  % ervaart minimaal 1 vorm van geluidsoverlast vaak 14 16 21 23

  Bron: O&I, gemeente Zwolle

  https://zwolle.buurtmonitor.nl/jive/report?id=bvb_rapp_tabel_buurtproblemen_18&input_geo=bvbwijk_15

 • Veiligheid

  Voor inzicht op het gebied van veiligheid maken we gebruik van de veiligheidsindex. Deze index toont aspecten die van invloed zijnop de veiligheidssituatie en –beleving van inwoners. Lees voor meer informatie over de opbouw van deze index de toelichting opde veiligheidsindex.

  We zoomen eerst in op de ontwikkeling van de totaalscore op de veiligheidsindex. Vervolgens bekijken we de ontwikkeling vanSchelle binnen de gehele index en de stand van Schelle ten opzichte van het Zwols gemiddelde.

  Ontwikkeling Veiligheidsindex 2012-2018

  De scores van Schelle op de veiligheidsindex laten een gestage stijging zien. De scores van de wijk liggen net iets boven het Zwolsgemiddelde.

  Bron: O&I, gemeente Zwolle

  Schelle

  Zwolle

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  inde

  x

  2012

  2014

  2016

  2018

  100

  108

  100

  111

  106

  117

  112

  118

  Ontwikkeling Veiligheidsindex 2016-2018

  https://zwolle.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/e552fc2ed8dc42e79095afae3b48657b/data

 • Het grote taartdiagram hierboven laat zien hoe Schelle zich op de veiligheidsindex heeft ontwikkeld tussen 2016 en 2018. Dekleinere taartdiagrammen tonen de ontwikkeling van Schelle op de veiligheidsindex in vergelijking met 2012 (links) en de stand vanSchelle in 2018 ten opzichte van Zwolle gemiddeld (rechts).

  Vergeleken met 2016 zijn de scores van Schelle op de vier aspecten van de veiligheidsindex nauwelijks veranderd. Op de thema'szien we dat de bewonersinzet is toegenomen en dat er minder vandalisme wordt ervaren dan in 2016 en 2012. Verder is er mindertevredenheid over de aanpak van de gemeente dan in 2016. Echter, vergeleken met 2012 is er juist meer waardering voor degemeente. Verder zien we dat, vergeleken met 2012, de wijk hoger scoort op de veiligheidsindex. Op drie van de vier aspecten zienwe een positieve ontwikkeling: het leefklimaat is verbeterd, er is meer waardering voor het functioneren van de gemeente en erwordt minder criminaliteit en overlast ervaren. Ook is er minder geregistreerde inbraak dan in 2012.

  Vergeleken met Zwolle, heeft de wijk een beter leefklimaat. Ook zien we dat bewoners in Schelle minder diefstal, geweld, overlast envandalisme ervaren dan in Zwolle als geheel. Echter, er wordt vaker dan gemiddeld inbraak ervaren en geregistreerd. Verder zienwe dat, vergeleken met de gemiddelde Zwollenaar, bewoners minder tevreden zijn over het functioneren van de politie en juist meertevreden zijn over het functioneren van de gemeente.

  sterk negatief

  negatief

  gelijk gebleven

  positief

  sterk positief

  Veiligheidsindex

  Leefklimaat

  Functionerenprofessionals

  Geregistreerdecriminaliteit en

  overlast

  Ervarencriminaliteit en

  overlast

  Bevo

  lkin

  gssa

  men

  stel

  ling

  Verz

  orgd

  e

  woo

  nom

  gevi

  ng

  Socia

  le

  samenh

  ang

  Bewonersinzet

  Gemeente

  Politie

  Inbr

  aakDief

  stal

  Gewe

  ld

  Overlas

  t

  Vandalisme

  Inbraak

  Diefstal

  Geweld

  Overlast

  Vandalisme

  Ontwikkeling 2012-2018

  Vergroot bovenstaande afbeelding

  sterk negatief

  negatief

  gelijk gebleven

  positief

  sterk positief

  Score 2018 t.o.v. Zwolle

  Vergroot bovenstaande afbeelding

  zeer ongunstig

  ongunstig

  gemiddeld

  gunstig

  zeer gunstig

  https://zwolle.buurtmonitor.nl/jive/report?id=bvb_rapp_proft_vi_18_vgl12&input_geo=bvbwijk_15https://zwolle.buurtmonitor.nl/jive/report?id=bvb_rapp_proft_vi_18_tovz&input_geo=bvbwijk_15

 • Uitkomsten Buurt-voor-Buurt Onderzoek

  Schelle Zwolle

  2016 2018 2016 2018

  veiligheid buurt (rapportcijfer) 7,6 7,8 7,3 7,5

  % voelt zich weleens onveilig in eigen buurt 12 10 17 15

  bedreigende voorvallen (schaalscore) 0,6 0,5 1,2 0,8

  vermogensdelicten (schaalscore) 2,1 1,6 2,6 2,0

  aandacht van gemeente voor buurtproblemen (% veel + voldoende) 58 53 52 50

  functioneren gemeente bij aanpak leefbaarheid en veiligheid (rapportcijfer) 6,9 6,9 6,8 6,8

  tevredenheid functioneren politie in de buurt (score) 5,5 5,4 5,5 5,6

  Bron: O&I, gemeente Zwolle

 • Fysiek

  Om de fysieke gesteldheid van een gebied inzichtelijk te maken, gebruiken we de fysieke index. De fysieke index is in 2016ontwikkeld. Lees voor meer informatie over de opbouw van deze index de toelichting op de fysieke index.

  In dit hoofdstuk laten we eerst de ontwikkeling van Schelletussen 2016 en 2018 zien van de totaalscore op de fysieke index, gevolgddoor de ontwikkeling binnen de index en de stand van Schelle ten opzichte van het gemiddelde van Zwolle.

  Ontwikkeling Fysieke index 2016-2018

  De wijk Schelle is tussen 2016 en 2018 heel iets vooruitgegaan op de fysieke index. De wijk scoort gunstiger dan Zwolle gemiddeld.

  Bron: O&I, gemeente Zwolle

  Schelle

  Zwolle

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  inde

  x

  2016 2018

  100

  113

  104

  117

  Ontwikkeling Fysieke index 2016-2018sterk negatief

  negatief

  gelijk gebleven

  positief

  sterk positief

  Fysieke index

  Woning

  Socialevoorzieningen

  Buitenruimte

  Mobiliteit

  Fysieke Overlast

  Woo

  nbel

  evin

  g

  Kwal

  iteit

  eig

  enw

  onin

  g

  Kwal

  iteit

  won

  inge

  n in

  de

  buur

  tPo

  pula

  riteit

  woni

  ngen

  in d

  e

  buur

  t

  Kwali

  teit

  wonin

  gvoo

  rraad

  Energie

  /

  duurzaa

  mheid

  Scholen

  Kinderopvang

  Winkels

  Wijk- enontmoetingscentraHorecavoorzieningen

  Cultuurvoorzieningen

  Zorgvoorzieningen

  Straatmeubilair

  Straat en pad

  Gro

  en

  Spor

  t en

  spelO

  penb

  aar v

  ervoe

  r

  Autovoorz

  ieningen

  Fietsvoorzieningen

  Schoon

  Stank

  Geluid

  Water en klim

  aatExterne veiligheid

  Veilig (verkeer)

  Lucht

  https://zwolle.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/3cd4ce8eb47c4c5ead4d7e244d1dc0d5/data

 • Het grote taartdiagram geeft weer hoe Schelle zich binnen de fysieke index heeft ontwikkeld tussen 2016 en 2018. De fysieke indexis in 2016 voor het eerst uitgebracht, waardoor alleen de ontwikkeling ten opzichte van 2016 kan worden getoond. Het kleinetaartdiagram laat de vergelijking van Schelle op de fysieke index van 2018 met het gemiddelde van Zwolle zien.

  De totaalscore en de scores op de aspecten van de fysieke index zijn nauwelijks gewijzigd tussen 2016 en 2018. We zien alleen opde thema's enkele ontwikkelingen. De woonbeleving en populariteit van woningen zijn toegenomen en er is meer externe veiligheiddoordat de concentratie fijnstof is afgenomen. De luchtkwaliteit daarentegen is achteruitgegaan.

  De wijk staat er vergeleken met Zwolle als geheel op drie aspecten gunstiger voor, te weten de woningen, buitenruimte en mobiliteit.Verder zien we dat de wijk schoner is, minder geluidsoverlast kent en een grotere mate van verkeersveiligheid heeft dan Zwolle alsgeheel. Ook scoort de wijk gunstiger wat betreft de nabijheid van kinderopvang. De wijk scoort echter minder gunstig wat betreftenkele andere sociale voorzieningen, te weten de zorgvoorzieningen, cultuurvoorzieningen en wijk- en ontmoetingscentra.

  Meest gemiste voorzieningenSchelle Zwolle

  voorzieningen voor ouderen (% te weinig aanwezig) 38 30

  straatmeubilair (% te weinig aanwezig) 32 40

  horecavoorzieningen (% te weinig aanwezig) 30 29

  Bron: O&I, gemeente Zwolle

  Tabel met alle gemiste voorzieningen

  De bewoners hebben van meerdere voorzieningen aangegeven of deze volgens hen voldoende aanwezig zijn in hun buurt. Depercentages in de tabel zijn gebaseerd op mensen die hun mening hierover hebben gegeven.

  De meest gemiste buurtvoorzieningen in Schelle zijn voorzieningen voor ouderen, straatmeubilair en horecavoorzieningen.Voorzieningen voor ouderen worden in Schelle iets meer gemist dan gemiddeld in Zwolle.

  Uitkomsten Buurt-voor-Buurt Onderzoek

  Schelle Zwolle

  2016 2018 2016 2018

  eigen woning (rapportcijfer) 8,2 8,3 7,9 7,9

  aantrekkelijkheid woningen in de buurt (score) 7,2 7,3 6,4 6,6

  aanwezigheid winkels (score) 7,5 7,7 7,4 7,5

  tevredenheid groenvoorziening (score) 7,4 7,5 6,9 6,9

  tevredenheid parkeergelegenheid (score) 6,5 6,5 6,1 6,2

  onderhoud fysieke voorzieningen (schaalscore) 6,6 6,7 6,2 6,3

  aanwezigheid straatverlichting (score) 7,7 7,7 7,0 7,3

  overlast door water in tuinen of binnenterreinen (score) 0,3 0,5 0,8 0,8

  Vergelijking 2012-2018 niet mogelijk. Fysiekeindex bestaat vanaf 2016.

  Score 2018 t.o.v. Zwolle

  Vergroot bovenstaande afbeelding

  zeer ongunstig

  ongunstig

  gemiddeld

  gunstig

  zeer gunstig

  https://zwolle.buurtmonitor.nl/jive/report?id=bvb_rapp_tabel_voorzieningen_18&input_geo=bvbwijk_15https://zwolle.buurtmonitor.nl/jive/report?id=bvb_rapp_proft_fi_18_tovz&input_geo=bvbwijk_15

 • Bron: O&I, gemeente Zwolle

 • Sociaal

  Inzicht in de sociale gesteldheid van de Zwolse inwoners verkrijgen we via de sociale index. Deze index laat aspecten zien die vaninvloed zijn op de maatschappelijke weerbaarheid van de Zwolse inwoners. Lees voor meer informatie over de opbouw van dezeindex de toelichting op de sociale index.

  We gaan eerst in op de ontwikkeling tussen 2012 en 2018 op de totaalscore van de sociale index, waarna we meer op de inhoudvan de index ingaan met behulp van taartdiagrammen; deze tonen de ontwikkeling op de index en de stand van de Schelle tenopzichte van het gemiddelde van Zwolle.

  Ontwikkeling Sociale index 2012-2018

  Op de sociale index laat Schelle een lichte stijging zien tussen 2012 en 2018. De wijk heeft alle jaren gunstigere scores dan Zwolleals geheel.

  Bron: O&I, gemeente Zwolle

  Schelle

  Zwolle

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  inde

  x

  2012

  2014

  2016

  2018

  99

  110

  100

  114

  102

  116

  106

  120

  Ontwikkeling Sociale index 2016-2018

  https://zwolle.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/f98aea3bfd5e492db7322c0bb6e818f7/data

 • Het grote taartdiagram hierboven laat zien hoe Schelle zich op de sociale index heeft ontwikkeld tussen 2016 en 2018. De kleineretaartdiagrammen tonen de ontwikkeling van Schelle op de sociale index in vergelijking met 2012 (links) en de stand van Schelle in2018 ten opzichte van Zwolle gemiddeld (rechts).

  Het enige verschil met 2016 is dat bewoners meer zijn gaan participeren. Een groter aandeel is aan het werk en er is meermaatschappelijke inzet. Ook in vergelijking met 2012 is de participatie toegenomen. Er is nu geen verschil in deelname aan werk,maar wel in de deelname aan sociale en culturele activiteiten. Ook de leefomgeving is in alle opzichten verbeterd. Verder is hetopleidingsniveau gestegen, zijn er minder voortijdig schoolverlaters en is er meer vertrouwen.

  Schelle heeft op alle vier de aspecten van de sociale index een hogere score dan Zwolle gemiddeld: bewoners beschikken overmeer capaciteiten, de leefomgeving is beter, de participatie is groter en de binding is sterker. Op één thema, namelijk het vertrouwendat bewoners hebben in hun buurt, scoort de wijk minder gunstig dan Zwolle gemiddeld.

  Uitkomsten Buurt-voor-Buurt Onderzoek

  Schelle Zwolle

  sterk negatief

  negatief

  gelijk gebleven

  positief

  sterk positief

  Sociale index

  Capaciteiten

  LeefomgevingParticipatie

  Binding

  Opl

  eidi

  ng

  Gezo

  ndhe

  id

  Inkom

  en en

  vermo

  gen

  Taalbeheersing

  Woonomgeving ensociaal klimaat

  Socialevoorzieningen

  Leefbaarheid

  VeiligheidWer

  kSoci

  ale

  cont

  acte

  n

  Socia

  le en

  cultur

  ele

  activit

  eiten

  Maatschappelijk

  e

  inzet

  Stabiliteitbevolking

  Betrokkenheid

  Vertrouwen

  Ontwikkeling 2012-2018

  Vergroot bovenstaande afbeelding

  sterk negatief

  negatief

  gelijk gebleven

  positief

  sterk positief

  Score 2018 t.o.v. Zwolle

  Vergroot bovenstaande afbeelding

  zeer ongunstig

  ongunstig

  gemiddeld

  gunstig

  zeer gunstig

  https://zwolle.buurtmonitor.nl/jive/report?id=bvb_rapp_proft_si_18_vgl12&input_geo=bvbwijk_15https://zwolle.buurtmonitor.nl/jive/report?id=bvb_rapp_proft_si_18_tovz&input_geo=bvbwijk_15

 • 2016 2018 2016 2018Schelle Zwolle

  2016 2018 2016 2018sociale cohesie (schaalscore) 6,4 6,4 6,0 6,0

  gehechtheid aan buurt (score) 6,9 6,9 6,2 6,2

  buurt prettig om in te wonen (score) 8,4 8,5 7,9 7,9

  verhuisgeneigdheid (schaalscore) 1,9 1,9 2,7 2,7

  inzet voor buurt (schaalscore) 3,5 3,6 3,5 3,5

  tevredenheid sociale voorzieningen (schaalscore) 6,7 6,9 6,6 6,7

  ervaren gezondheid (score) 6,8 6,9

  rondkomen met inkomen (score) 8,2 8,5 7,7 7,9

  eenzaamheidsgevoelens (score) 1,8 1,6 2,0 1,9

  sociale eenzaamheidsscore 1,0 1,0 1,1 1,1

  emotionele eenzaamheidsscore 0,8 0,8 1,0 1,0

  Bron: O&I, gemeente Zwolle

 • Meer cijfers

  In deze rapportage is een deel van de uitkomsten van het Buurt-voor-Buurt Onderzoek verwerkt. Het merendeel van alle uitkomstenhebben we opgeslagen in onze database ‘Cijfers over Zwolle’. Behalve de onderzoeksuitkomsten zijn in deze database ook anderecijfers over Zwolle terug te vinden, voor meerdere jaren. Wilt u meer weten over Zwolle of over uw buurt of wijk, ga dan naar dedatabase 'Cijfers over Zwolle'.

  http://zwolle.buurtmonitor.nl/