rYœ r?„ œ ?r?tU? u u ?u O„ ???„ R œ ?tT? r ?lUr?tU rb?t ... · u u ?uO? „ ???„ R œ...

of 41 /41
O???R ?tT? r? l U r?tU u ? u u rY r??r?t U? r ????o?b? R t ??? rb?t?? tZ u? u U??? Uot? tb??? SU??Rr??? u R ?ur?RU?u?R ? r??U —r?y r?u ?U ur sR ¿ U?R

Embed Size (px)

Transcript of rYœ r?„ œ ?r?tU? u u ?u O„ ???„ R œ ?tT? r ?lUr?tU rb?t ... · u u ?uO? „ ???„ R œ...

Page 1: rYœ r?„ œ ?r?tU? u u ?u O„ ???„ R œ ?tT? r ?lUr?tU rb?t ... · u u ?uO? „ ???„ R œ ?tT?r?lUr?tU 1?u??u?

�Oå???å�Rú?tT?�r?l U � r?tUu?uu�rYúr?å�ú?r?t U?rÉ?ú??å�?oå?b?åRtö???årb?t??å�tÉZ

� u ú?

uúU???�ÉUÉot ?å�tb??å?�¾SU??å�Rr???åuR�É?ur?R�U?u?R�?

r??UÐr?y� r?u?U

�ÉuräsR�¿ äU?R

Page 2: rYœ r?„ œ ?r?tU? u u ?u O„ ???„ R œ ?tT? r ?lUr?tU rb?t ... · u u ?uO? „ ???„ R œ ?tT?r?lUr?tU 1?u??u?

1

ú?tT?�r?l U � r?tUu � O?å???å�R?uu�rYúr?å�ú?r?tU?

rb?t??å�t ÉZ�Rtö???å�rÉ?ú??å�?oå?b?å

� ur?

RúÉ?rö??åröéU?å

RuRtIR�u ?ä?�u?u?s

b?t??R�u?Z�Rt t ???R�¿ ?rU?R�¿Tt?R�Ðr?r

b?t??R�u?Z�tt ???R�??r??R�U?u??R�Ðr?r

??R�u?Z�tt ???R�Ð???rU??R�b??t � ? û � S Ru?zs?R�Ðr?rb ?t

b ?t??R�u?Z�t t ???R�r?t???R�S r?û ts?R�Ðr?r

Sr t rU?o

�??t??R�u?Z�Rtt ???R�r??r??R�S r?r?r?R�¿?Rtä

Page 3: rYœ r?„ œ ?r?tU? u u ?u O„ ???„ R œ ?tT? r ?lUr?tU rb?t ... · u u ?uO? „ ???„ R œ ?tT?r?lUr?tU 1?u??u?

2

Rtåt?å�u ?S?�tÉtbr??R�súrs??rr�?t?sR�Ð R�RuRtI R�u ?ä?�?rU yO�Ð y�rrr??�? ?uU?�å?R???�S r?tT?�r??U � r?uU?�r??t??R�u?Z�Rt t ???R�r??ru?ww�rürrs?�r?s?uU?

� ? � r??s???R�rs?s?R�u?U? ?� ur?

�Ð?�Ð ?�Ð r?�r ??U � ?r???�ÐO�??z?rO�ÐO�É u?uU�?yR?t � Ð ??�??R� ¿ U û� ?R�Rtr?sUO�?r???�?ä�??Rts�?s�ÉU?R�¿ ?ü?R�?r�¿ ?T�Ru??�? ??�??I R�rû ? �?T?urs�? û � É?�u?u?�uT?�Ð �utrU�rW???Rr???t ?RSr??rt?R�Ð t U??�RUÐR�É?y�r?ú??ü?�??t??�????t � Ð r?ur?�r??r�u?u?s?R�??U � ?r???

TrUR�?r??�tryouU?I R�buU?R�r?u??�? û � ?ä?sRusUR�Ð t U

?öU?å�rwú?U � t úrT?

�SUuü?rätO?R�Ruräs?R�u?u T�Y??ä�? û � S r??rt ?rr�Ð t U?R�?r�?û � u?r?�u r?T?R�É?R�Ruz?R?�buU?R�Ð ?r�r?U?úu�Y?rU�??û � S?Tt O�S??�? û � ?�u?rRts�SR?RuäR�UTss�ÐR�r?t ???R�Ð t U?R�u?uTr�S tO?�?¿???R�r?ru�?û � tRU�r??�r ?tT?R�É ?R�r???y�S r??rt � Ð ?U�r???rü?R�Ð ?U?R� s?� t t � u ??Ts

tu?R�?rW?�??rs?�?r?tT?R�Ð ?�? uTR�Ð ?U�SRuTR?�?Ð ?U?R� ???s�¿ äR�Ð ?�r???U�¿ ??�Rtt R??R�r?t????R�?? ?sUR

�Ðr� rüs?R?rätOú?ur�S r??rt ?Rr?rrä?o�??????�?r?u�É?R�Rtr?sUR?R�?r�Ð ?�u?TI R�Yru?�?r� Ð ?�¿ ?I R�Yru?R??R�¿ t y�t?û?RurT�Ð�¿ rä??R�RU?�?û � Ð ???ü??R�??srü??�???�b?üs?�r??ûû � r???rü?R�S r??rt ?R�r?ut�?r�?� Ð�É?�ØØ

Ð O�Y??s?�Ð t ?�???Éu t r?R�¿ ???R�u?uTr�r ??r?�¿ ?rU?�Ð ?�? ?rüs�?s?RSrut?�??zU?�É?y�Ru?r?�u?zU � r Uur??�r?urüU�u ??Ts�¿ äR�Ð ?�S r??rt ?R?TU s?R�é ??r?s�S Rtr?Ur�¿?r??R�?ty???sr?t U�t?t ?sr�uRu?sU??�Ð ???r??R�¿??sUs�ÐR�¿?ü?R�é ?uW?�tr�??�rt???R�??u?uT?�????�??U�Ðr?�r?s?t

�uU�¿ äO�Ð ???s??t�r??uu�r?úr??R?�Rt ?tä?R?�?Us????R�r ?rrü?sUI R�r ?ru?R�Ð y�?? ?rs?rr?�S?tü�É ?y�rWû rt ??RurüUI R�?rúr??R?�?U?�S ???R�? û� r??sU?�u ??Tsé ??r?s?R

RtU?r?tU?å�RúÉ??w�??w�r?úw

r??u�S r??rt ?R�r ut ?�S ?äU�z? é ?O�Ð�¿?I R�Yru?R�¿ ?T�r?u ??�r??rtr�Rt r?U�¿ s??�??u?R�RU??�??rü?R?�rr� ¿ ?R�Yru?R�? û � ???y�S?r?�r??�us?O

�?r�Ð ?� ? � ????R�RU??�u ?úu?R�? ut ??R�Ð r?�t ???rät O�¿?T� ??�¿?ü?R�r?u�??�t?tä�¿ ??yCMA CGM�?r�Ð ?�u?TI R�Yru?R�¿ ?T�?t ? ??R�¿ ????

��??sU�wr?suR?�?U R�r?úr??R�Ð t U?R�u?u T�??W?s�Rt ryo�É?R�r û rU RSr?tT?R

�Ð�S r??rt ?R�rut ?�? û � S rüû Ru?R�r ?ärs?R�S tRtUor???�YruR�? û � r yrU�?r�Ð?�¿?I R�É?r???�?r�Ð ?�¿ ?I R�Yru?R�?û � ryrU

?r??�Ð ?Ut s�?û � uRu?sUI R�rä?s?�Rt r?U?R�?U?�S ?rä?S r???ü?R�R� ?äU�?r�Ð?�u?r??�? û � r?uU?R�???t s�?s�r?ärs?O�??u�É?yOÉst�¿?�Ð ?R

�z?�S ?t � tt R?�u?Ur???ryrU

¿äO�Ð ?t??sU?r??U� ?r???�R ?u??R�? t??R�É?y�Ð�?� s?R�u u??R� t�oU?� Ð�?r?� Ð U?R�u?uT¿?zUsr�u?r?�Ð ?U�w?SU?ru ?r?r?rr�?z??�?r???y�¿?zsU?r?R?�Y????R�¿ s?�r??t ?�R???R�ur??É�?st s?R�?trü??�r??Ru?R�ur?

�¿s�r??t?�é üU ?RRuräs�é üUR?� Ru?sU?r?r?U?R�urs?R?�u?tU s?R�r?är??R�S r???y � Ð y¿r??U?R�? û � r?U u??�Ð�??U?�?� Ð U?R�u?uT�é Rt?sUR�¿ ?T?R�Ð?�Rt?tä�Ð?ü?usR?R�É�Ð�Rt r?sU??ur??R�????U?R�t ?t ä�??Ur�trä?

�?????�U?u?Ð???RU�?�rRU?�uû ?�??t?�?r?t ???R�u?uT?R�r?rU?�Rut?�Sr?ru�r??r�r ?ärs?R?¿?O�é ??r?sr

�?rüR�Ð t U?R�r ut ?�S??Rts�?ät � ¿äU¿?T�Ð u�Ð ????Yru?R� É�tr?Ur?Ur??R�?rü?R�Ð ?�¿ ?I R�Yru?R�?û � ???y�Ð r?�r??�us?O�?sosR�?U?�wr?su�? û � Rtr?U??rätOrûrä?R�YúrU r?R�?rü?�Ð t U?R�rut ?�É ?rsU

�¿??U�¿?T�Ð ?�ur?W�rWû rt ??�r?trU s?I R�r???s?R�? û � RtúRu�Ru?t�Rü?sr?u?Z?�?u rä?R?�?u ???R�uät � ¿ s?�YúrU r?R?�Y?U?R�u?tU s�S r???y

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

1 2 3 4

Container Terminal TEU Yr. 2009

Yr. 2010

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

1 2 3 4

Gross Crane Productivity Yr. 2009

Yr. 2010

0

100 ,000

200 ,000

300 ,000

400 ,000

500 ,000

600 ,000

700 ,000

800 ,000

900 ,000

1,000,000

1,100,000

1,200,000

1 2 3 4

General Cargo Terminal Tonnes

Yr. 2009Yr. 2010

Page 4: rYœ r?„ œ ?r?tU? u u ?u O„ ???„ R œ ?tT? r ?lUr?tU rb?t ... · u u ?uO? „ ???„ R œ ?tT?r?lUr?tU 1?u??u?

3

roÉr?å?�r?l U?å

W??�Y??ä?�r???�¿ ?y�rú?r�u?û ?s�É?y�Rt?rä�r ?uU?R�¿?üsI R�Yru?R�? û � r ?uU?R�S ?W?�?u rUI R�RU?�Ð?�r??u?R?�???u?Z?�?r?ü?�Ð ?t?rüs??R?�r???¿ ?� Ð?R�s?Rur?�?r???R�u?Z�¿r?yI R�Ð y�z??rs?R�u?ur?s�tRtyo�SRu?t ?�?uru?R?�???R�¿ r?ü?�r?y?s�s?Rur�? û � S ?s?s�ry??s?�S r??rüû � ?rü?R�RU?�?????�é ?uüs

r??U?R

��??U�É ?y�R??y?s?s? R�uRt?R?�¿ ?ü??�r t ?rU � rú?r?R�¿ üä�? û � r?sr???OU?r�?Us?s?�?r?Tr???R�S Ru??zs?R�r?oU?�?û � rz??r�r?r?s?o� ? � r??üUr�u?sUsU?�?Rr?ts�??t ?stUÐ?ru??R�t?U??O�??rs�UrZ�S rür?R�SRu?sos�Ð ?�tt ??�r ?uUr?�r???s�S r??

�??U � ?r???�?Us??�Rü?�Ð O�? û?ú?r?R�?RtI R�Ð ?Ut s�? û � r?r?�Ru?tRU?��r?uû ?�r?u?uU � Ru?R�tü?�É?�Y?us?�Ðt ??�?r??r?uO?�r?r???�¿r?sU?�Ð r?U ?�r?r???�S r?t t s?R�r?tü�?s?R�r?ä?sRusU�Ð ?�OUäs?�?�?Uä?R�S r???OU??uUrr?yr?sä?R

r oÉU?�rÉ?ú?�Rú?åtUå

Rtö???å�RåtåtÉ?å�?r�Ð?�¿?I R�Yru??�Sz?�¿rr?�?? ?r?y�¿ r?u�Ð????�?r�Ð ?�r?sRU�Rus???�??r?y�¿r?u�Ð ????�??�z?�R???�?rü?R�Ðt U?R�rut ??�S r??rt ?R�rut ?�S ?äU��?R?s?R�É?y??ur¿?IR�Y

Rt Uúr??å�¾ÉzUr?å�Z É?ú?rS??r�?r� Ð ?�¿ ?I R�Yru?R�?û � r???y�S?r?�? s?R�r?sr??sU?�É?yUI R�RrUrsr?s?R�r?????�¿ s?I R�ur?sé ??�SU?TR?�rrU?�r??rü?R�t ??R�é ??r?s�Y�r?ur???rr�Ø�?r�Ð ?�¿ ?I R�Yru?R�?r� Ð?�??rs?R�Yru?R�¿ ?T�r??rü?R�R???R�tty�u ???sr�r??üs??R�S Rut rr??R�rä?s?

��r?�Srr?us�É?y�?r?r�r ??ü??R�r??rü?R�R???R�t?ä?�b?t ??rät O¿?ü?R

?R�? û � S tRtUo�? ??sUI R�é ??r?s�?r�Ð?�¿?I R�Yru�rrU?� r û r o�RrUr�??U?�Ø� ?U u�S rüû Ru�Y?�? uTI R�RtyrU??R�SRtü??R� ???s?ü?Rr?ut r ?R�SRtü???�Y??s??R�?ärs??R�ut?r�S t s�rü?R?�? uTO�uU r?y�S U ?r?s�???U�Ð ?�?Zu?R�É ?y?�rrU?�RuUrr??R�¿ ?zUs?R�é ??r?s�??U�Ø

� Rutrr?�RrUruR�?s?R�u?û ?s?R�ÐÆ�R?tr�RuRtI R�r?s??�Yru?�Ð�??rs?R�?r

?tT?å�¾ÉzUr?å�Z É?ú?r�rrU?�S tRtUo�?r�Ð ?�r?sRU�Rus??R�?û � ???y�S?r?�r??�us?Or??rü?R�Ur?s?I R�é ??r?s�RrUr

?tT?�RåtåtÉo¿ ?Us�z?r�u??� Ð ????�r?tr�u?Z�SRtRu?o?R�S rut ??�?O�?r�ÉO�r?uU�Ð ?�S ??sUO�?Ru�b t � Ð y � r??t r�S rU ??üs�¿ rr??�S r??rtrr?ü?R�S r??rt � rut ?�? û � ??UI R

rÉ???Y?å?�r Ét åt?å�Z É?ú?r?å�rrU?�SU ?T?R�?r�Ð?�¿ ?I R�Yru?R�Y?�r?ur???r????R�r?U??�?s?R�é ??r?s?R�SRu?û � Ð ?�tty�? û � u ???s�RrUr

¾É??r?å�Z É?ú?r�rrU?�S tRtUo? û � ???y�S?r?�r??�us?O�?r�Ð ?�¿ ?I R�Yru?R�?tUs?�r?ä?R�u ?u??R�R t U�? û � Rt r?U?R�R rUr�??U?�?r�¿? T�r?u?Z?�?S Ru?u???R?�?SRuur??R?�?r?uUä?R�S rüû Ru?R?�?é ?U u?R�S rüû Ru�?RuU�É?y�¿ r??R�u Ou�S r?RUs?R�Srrt U�S tt s�??

�?r�Ð ?�¿ ?I R�Yru?R�¿ ?T�r?û rU R

�ÉúU?å�súrt?åRtö??z?r�??r?�¿r?u�Ð ????�Ð�¿ ?I R�Yru?R�?û� ?ur??Y?� ?R�??r?�¿ r?u�?r�Ð ?�r?sRU�Rus???

�?r �u?r?É ?Ruur?

�u?r?

É ?R

�uur

�¾?Yå�?SöZ ??úr

3,493 Sr??rt?R�rut ?ôr ?u??�r??rt 906 791

3,722 ?r?rü?R�YúrU r?R�rutôÐ u 1,100 728

47,680 �åtåtÉIåZ ??úr12,870 10,761

26.6 �r????�r?ärs?I Rôr???ryrU 31.6 25.7

rÉört?å

5,281 �rr?uUR�¿ r?�örruI R�? û rUu�é ?I rrw 2,199 357

4,535 �rr?uUR�tür�örruI R�? û rUu�é ?I rrw 1,942 300

RU??å

10% Tru?R�u ?r?�? û rU 15% 3%

0.025 � t R??R�??U??�örruI Ruw0.011 0.002

0.221 �??U?�r?usû t?R�r????RBuw 0.214 0.187

Page 5: rYœ r?„ œ ?r?tU? u u ?u O„ ???„ R œ ?tT? r ?lUr?tU rb?t ... · u u ?uO? „ ???„ R œ ?tT?r?lUr?tU 1?u??u?

4

û úz?å?�t ?ur?å

�S??rt ?rr�Ð t U?R�Ruräs�u rüs?R�UUü?�Ð R�Y??s??R�Ð ?�??rü?�? û� Ð?rät O??r??�RuRtI R�Y??ss?�¿?ü?Rr�??rt � Ð ????�?u??�?r�¿? T�Ð?r?u???R�u??u s�uRu?sUR�Y?�t?ä?R�r?úRtor�?rü?R�Ðt U?R�rut ?�u?sUs�Ð R�rU ?R�Y??s??Rr??Ur�Rut ?RSr????R�É??O�Ð??s�uRt I R� ???s�?û � ?rü?R�RU??

r?RtsU??R�SRtúrü?R�Ð ?�t ?U??R�??t?s�Ðr?U ?�?RtI R�Ð ?Ut s?�é ??r?s?R????rU?�É?Rt?ür?R�t?I R�É?y�r

__________________________

?té?U?å�É?w�?r�UÉUY?å�trw

Rtåt?å�u ?S?�u Éot

Page 6: rYœ r?„ œ ?r?tU? u u ?u O„ ???„ R œ ?tT? r ?lUr?tU rb?t ... · u u ?uO? „ ???„ R œ ?tT?r?lUr?tU 1?u??u?

5

u � O?å???å�Rú?tT?�r?l U � r?tU?uu

?úÉr¾Tt?åtö???å�¾?úU?å

� ? � r??� ur?

� u ú? �uur � ??tu Sr t rU?o t �Z ??u u�é ?Ow 47,680 SRtRu??R 12,870 10,761 (28,572) RuUrr??R�¿ ?zUs?R�é ??r?s (7,237) (7,180) (5,741) ?uTO�¿?zUs�S rû ?uU ? (2,347) (1,425) (5,401) r ????y?�r?uRto�S rû ?uU ? (1,349) (1,410) 169 ?uTO�SRtRu?o 1,137 217

8,135 ¾ÉzUr?å�??�ärt?å 3,074 963

(2,854) ¿ ???s?R�é ??r?s (875) (606)

5,281 RoåtU?å�¾r?�r?U?å�súrt? 2,199 357 (746) �¿T?R�r r?uU (257) (57)

4,535 r ?U?å�súrt? 1,942 300

?tT?�r??úU�RåtåtÉo - � Rur?ssU?R�????s�Rt ryo - -

1,238 ?R�S r?û t s?R�S ru?t s�?û � r?ut ?R�?û rUr ?t?? (1,333) (612)

1,238 �rr?U ?R�?U T�tür�r?U??�? uTO�r??rU�SRtRu?o (1,333) (612)

5,773 �UT�tür�r ?U??�r??rU?R�SRtRu??R�??r?äo rr?uU?R 609 (312)

??o�rr?U???å�súrt ?å

4,527 ?I R�r?uU?R�???rU? 1,939 292 8 �uu?U?R�S t s�S U??�b??t 3 8

r??úU?å�RåtåtÉI å�É?ú?So??o�rr?U???å

5,765 ?I R�r?uU?R�???rU? 606 (320)

8 �uu?U?R�S t s�S U??�b??t 3 8

0.025 �??U?�ÉUúU?å�toúY?åtu( 0.011 0.002

�Ð�r ?û u??R�S rt rU ??R�¿ ?Us� ?or??R�S r?r?r?R�?U?�Ð ?�LR?UäRtt???R�r??r??t??R�u?ZRtt???R�r??r??R�S r?r?r??�¿U ???�¿?tä?�?I R�r?uU??�¿ ?rU?R�¿ Tt?R�Ðr?r�u uy �?s?

Page 7: rYœ r?„ œ ?r?tU? u u ?u O„ ???„ R œ ?tT? r ?lUr?tU rb?t ... · u u ?uO? „ ???„ R œ ?tT?r?lUr?tU 1?u??u?

6

u � O?å???å�Rú?tT?�r?l U � r?tU?uu tö???å�É?ú??å�U?t??å�?úÉr

� ? � r??� ur? � u ú? �uur � ??tu Sr t rU?o t�Z ??u u�é ?Ow å�¾U ? r??åtr??å�tÉZ�¾?U ?å 117,728 S Rtü??R?�S r??s???R 116,896 107,044 272 r U????�u?Z�¿?U O 269 283 160 Y?r??�r t rs?�SRur?ssUR 160 160

118,160 117,325 107,487

r??åtr??å�¾?U ?å

2,785 Ð?UT??R 2,771 2,912 8,252 ??Ur?uräsr??t??uTO�r??t ?�??U? 8,357 2,617 1,955 �r?t???�?rU?�r?t?? 525 5,726 4,000 ¿ä? � YúRt? 4,000 3,845 16,992 15,653 15,100 135,152 ¾?U ?å�u??S? 132,978 122,587 � ?bö�?É?úU??å 17,984 �¿r?R�u Ou 17,984 17,984 2,949 ??UI R�uRtU o�R??y 2,949 2,949 3,564 ? ???r?�?ur?st R 3,564 3,114 (2,009) Uäyu?ts?R (3,342) (3,859) 60 ????s?R�Rt ryo�u úrû 60 60 17,163 RUäst?�örruO 17,304 13,384 39,711 �b?tÐ???rU??R?Rr?uU?R�???rU??�rr?U???I R 38,519 33,632 40 �b?t�uu?U?R�S t s�SU?? 43 34 39,751 � ?bö�u??S?�?É?úU??å 38,562 33,666 Rú?åUr??å r??åtr??å�tÉZ�Rú?åUr??å 70,291 � ?u? 70,291 64,260 4,404 r?äO?�RúRuU 4,661 3,832 1,076 Roûr??Ð ??W???R�r?tT�r?r?? 1,076 918 222 r ?sU??R�r??r??R�SR?tI R 1,498 3,304 75,993 77,526 72,314 r ??åtr??å�Rú?åUr??å

13,183 ?uTO�r?úRt�??U?�r?úRt�r?uräs�??U 10,608 11,903 4,438 � ?u? 4,438 4,149 1,787 r ?sU??R�r??r??R�SR?tI R 1,844 555 19,408 16,890 16,607 95,401 Rú?åUr??å�u??S? 94,416 88,921 135,152 � ?bö�u??S???úU??å?É?R ú?åUr??å 132,978 122,587 0.221 �tå??å�??U??�¾?U ?å�ÉzúUt??tÉ?Ét??tu 0.214 0.187

Ð?�r ?û u??R�S rt rU ??R�¿ ?Us� ?or??t??R�u?Z�Rt t ???R�r??r??R�S r?r?r?R�?U?�Ð ?�LR?Uä?Rtt???R�r??r??R�S r?r?r??�¿U ???�¿?tä?�?I R�r?uU??�¿ ?rU?R�¿ Tt?R�Ðr?r�u uy �?s

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB� ?ä?�u ?úu?RRuRtÉU???s?R�u ?úu?RR?Ru??R??r??R

Page 8: rYœ r?„ œ ?r?tU? u u ?u O„ ???„ R œ ?tT? r ?lUr?tU rb?t ... · u u ?uO? „ ???„ R œ ?tT?r?lUr?tU 1?u??u?

7

u � O?å???å�Rú?tT?�r?l U � r?tU?uu

?úÉrzr?å�åtÉ� É� ?bötö???å�?É??úU??å??Rus?� ? � r??s???Ru ur? ??å�r?tU?å�É??úU?�û ?bö�??o�rr?U???å

º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

¾ú??å�u ?t R?l w �åtUo

?å??U å?�ÉúÉrö?åÉ???úb

u oúzUSw

u?ör?å u oúz�túwo?Ébr?å

�úrt?RUSrö?

� ?bö�RUÉ�Rö

RtuÉU?å u??S??å

t�Z ??u t�Z ??u t �Z ??u t�Z ??u t �Z ??u t �Z ??u t �Z ??u t �Z ??u

�u?r? , , 3,114 (3,247) 13,086 32 33,978 �?U?R�Tru�? û rU - - 4,527 8 4535

� RtRu?o? uTO�r??rU - 1,238 - - 1,238

r??rU�SRtRu?o�??r?äo , ,2 3,114 (2,009) 17,613 40 39751 sry? ût?�örruO�S rü?U? - - - - -

�¿?t?? 450 - (450) - -

�u?r?, , 3564 (2,009) 17,163 40 39751 �?U?R�Tru�? û rU - - 1,939 3 1942

? uTO�r??rU�SRtRu?o - (1,333) - - (1,333)

r??rU�SRtRu?o�??r?äo , , 3564 (3,342) 19,102 43 40,360

�ry? û t �örruO�S rü?U?s¿?t??R

- (1,798) - (1,798) -

� tú? , , 3,564 (3,342) 17,304 43 38,562

Ð?�r ?û u??R�S rt rU ??R�¿ ?Us� ?o?R�S r?r?r?R�?U?�Ð ?�LR?UäRtt???R�r??r?Rtt???R�r??r??R�S r?r?r??�¿U ???�¿ ?tä?�?I R�r?uU??�Ð???rU??R�b??t � ? û � S Ru?zs?R�Ðr?r�u uy �?s?

Page 9: rYœ r?„ œ ?r?tU? u u ?u O„ ???„ R œ ?tT? r ?lUr?tU rb?t ... · u u ?uO? „ ???„ R œ ?tT?r?lUr?tU 1?u??u?

8

u � O?å???å�Rú?tT?�r?l U � r?tU?uu?úÉrbztr?åRúÉtb??åtö???å�rrb?t??å�tÉZ

Rus???r??s???R�?� ur? � u ú? � ur? � ??tu t�Z ??u u�é ?Ow ¾ÉzUr?å�ruU??

, r?U?R�Tru�úRuU?R�¿ r? 2,199 357 Ðy �S r??Us

, ?r?uo?�? ??sUR 2,254 1,808 u U T?Roûr??Ð??W????�r?tT�r?r?? - 92 �urUTTruSRtü?�Y?r 3 - t úR?û � SRtRu?o (55) (58) , t úR?û � S rû ?uU ? 869 588 , ??å�u ?t �RåtÉzr�¾r?�¾ÉzUr?å�súrt?¾?úY?å�¾ú 5,270 2,787 Ð?UT??R�? û � u?zs?R 14 (664) ( , ) Rr??t??R�??U?R�? û � u?zs? (105) (504) , r ?úRt?R�??U?R�? û � u?zs?R (2,575) 154 Roû r??�r?r?ry?ût?�r?tTÐ ??W???? (16) (14) , ¾ÉzUr?å�ruU??�??�srú??å�tb??å�ÉzúU 2,588 1,759 t ú?srU?å�ruU?? (29,741) �?Rur??s???�SS Rtü? (1,418) (9,020) , Y?r�r??U tSr??s???S Rtü? 12 - ¿ ä I � YúRt?�? û � u ?? - - �tr?U?uTO�¿ äI � YúRt?�? û - - rU?r??�túR?û 55 58 t ú?srU?å�ruU??�Éz�?tTrU??å�tb??å�ÉzúU (1,351) (8,962) ¾É??r?å�ruU?? , u?�r??U t?� - 6,441 (6,455) � ?u?�tRtU - (2,307) ry? û t?�örruO�S rü?U?s (1,798) - (2,802) ry? û t?�túR?û (869) (588) tb??å�ÉzúU??¾É??r?å�ruU?? (2,667) 3,546 �?ûru ???R�???R�??t � ? û � r??�t???R�?û � Rtr?U?R (1,430) (3,657) , �É�tb??å�??ö�É z�ú??�tb??å�Éú?É 1,955 9,383

, �tb?å�??ö�É z�ú??�tb??å�ÉRtré?å�rÉú??�úUÉo 525 5,726

� ?ûu??R�S rt rU ??R�¿ ?Us�É?Rtt???R�r??r??R�S r?r?r?R�?U?�Ð ?�LR?Uä?R�S r?û ts?R�Ðr?r�u uy �?s?Rtt???R�r??r??R�S r?r?r??�¿U ???�¿ ?t ä?�?I R�r ?uU??�r?t ??

Page 10: rYœ r?„ œ ?r?tU? u u ?u O„ ???„ R œ ?tT? r ?lUr?tU rb?t ... · u u ?uO? „ ???„ R œ ?tT?r?lUr?tU 1?u??u?

9

u � O?å???å�Rú?tT?�r?l U � r?tU?uu

RúöúUÉo�?�???� ???

r??r??R�?úR???R�Ð ?�LR?Uä�¿ ?UsRt t ???R

??�É???úb?å�r?tU?å�WU?rÉUÉot?å�ú?ruU?

u � å?R???R�S r?tT?�r??U � r?uU?wwr?uU?R�?r?uU� Ð?r??�Lr?ru�Ð r?y�r?u?U�? û � r?äU?�r?ry�r??r?y�r??rU?Ðr?y�r?u?U�?û � r?uräs?R�S r?uU?R�Ð?Us�r?uU?�Rtt ???R�r??r??R�?úR???R� ? � r ??s???R�Rus???� ur?É?y�úR??

?�r??r??R�r?uU?Rr??�rürrs?R�r?uU??�r??r??R�?úR???Rr??U � ?r???�r?uUu??us??��?�u?o�urU??Rry??ä??r?�r???�r?uUR�???suräúsUrr?�¿?zUs?�U??äs?RuRto� bRu?� r u tS r??rt?R�rut?� Ð U?R?rü?R�?? U � ?ûÉ??ss�Ð ?t � ?ûr ??U � ?r???�r?uUu??us??R�?�?�uI�¿r?SRur?ü?rr�r??üs??R?r????R�??rr?�bru?�Ð?U

�úrúUö?å�tåtwo�u U?

��u?û?RUs??R

tRtyo�?s�?Ur??r??R�?úR???R�tt???R�rû ???u??rü�???t ?R�r??r??R�u?ur?s?R?R�S rr?us??�b?U�r?rü?R�rú???R�Ð y�RutrU ?R�örU û¿r??R�?r�utrU ?R�r?uräs?R�S r?uU?R�Ð ??r?�S rr?us??�??s??tüs?

Ru rUO�Rtyor??r??R�?úR???R u uy�?s�?Ur??r??R�?úR???R�tt???R?ü?R�¿ r?u?rru??t?R?�??rI R?u?�rr??�??É?ou?OO�Ré ?tRtyo�?sr??r??R�?úR???R�r?r

r ?T?urs?R�r ???s?R�Otr??¿tü??R�r??r??R�S R?t ???sU?rS Rur?ssU?R?s??Rr t r�Y?r?r?äRuto�?s�?s?R?ûr?trü?R�r????R�uü� uU?R�?�¿ ??t s??�?tTsU??R�¿?u�??r?�???u?O�u??t

SR�?tTsU?r?tIR?�SRu?t?s?R

�z?rr?�r?rUrt ??R�S rUr?U?R�b?rus�É ?y�usOs�S rU Rusû R?�SRu?t?s?�?r?t O�YU ?r�?r???R�RuRt?R�Ð ?�r ??r??R�?úR???R�tRtyo�R?us?u?u?s?R�r??y�utrU ?R�S rû ?uU ??R?�¿Tt?R?�S r?RUs??R?�¿ ?U I RSRu?t?s?R�?U?�Ðy � r??ü??R�súrs??R�é ?sTs�t?

�rüäRu�?ssR?�SRu?t?s?�r??üs??�S rU Rusû ?Rr?ru?sU?�¿ ?Ur�r?û � ?s?�? s?R�Rus??R�? û � r?rUrt ??R�S Ru?t?s?R�S??t üs�S rrso�?s?�u?t?s?�¿ ?tüsRusos?�r??r?sU?�SRusû � r ?O�?û ?�???U?�r?r??R�S ?rä??R�Ð y �S r???ü??R�é U ?�?s�t?û � u ?U T?R�?ä?�É?y

?R�b?rus�? û � räut ?R�?r?t I R?�SRu?t?s?R�¿ ?t�úR???R�? û � S rs??R�z?r??R�É?y�ur?I R�É u??ä?R�usI R�r??�? s?R�r?rUrt ??R�S rUr?Ur??r??RRtt???R�örU?R�? û � r?ur?Wo�?s?

r?ú?�RúÉ?úérå

� ?Tt�r?uU?�?r?s?R�r?r??R�S r??r?s?R�¿?zUs�?U??äs?�?u?äos�r??û � r??�bt ?�Ð r?y�r?u?U�r???t � Y?�Ur?s??R�bt � r ??r?sR� ? � S r??rt ?R�rut ?�S?U??�RuRto?�?

�??r?s?R�?U?�É?Us?�?r??U � ?r???S r??rt?R�rut ?�S???Us�r??r?sRt?t?s�r??r?so?s?s�r??r?s?R�?U?�Rt ??�trs�r?U�Ð� Ð�ur?û??R�RusûUr?s??s?R�RU?�¿ rr??u ???�???r?uU?R�Ðr?�r?u?U�r???t ?�Ur?s?R�??Uu�Yû tr

?RUsts�?U?so?�r??�??Uu?R • �??U�Ur?s?� srrs,�rrU?�tRtUs�?r???U�? ?u??O�u??tr?U�¿ ????

• Sr??rt?R�rut ?�S ???Us�r??r?sR�?û � RtuR??R�t ??r??�r?ru�RUt s�Ru?zs?�Ur?s?R�??Uu

• Ur?s?R�??Uur srrs�r?ut�r?û rU o750,?�Yû ts�r?U?R�? û � ? ??u?O�u??tu ?rT?R�é ?U u?U�Ð ?� r�r?�rrU?�tRtUs?�tür?�?r?U�¿??

• �r?ut�r?û rU o�r srrs�Ur?s?R�??Uu750,� ?U�Ð ?�u trU?R�é ?U u??�Yû ts�r?U?R�? û � ? ??u?O�u??t�r?�rrU?�tRtUs?�türr?U�¿??

Page 11: rYœ r?„ œ ?r?tU? u u ?u O„ ???„ R œ ?tT? r ?lUr?tU rb?t ... · u u ?uO? „ ???„ R œ ?tT?r?lUr?tU 1?u??u?

10

u � O?å???å�Rú?tT?�r?l U�r?t U?uuRúöúUÉo

�?�???� ???

?úR???R�Ð ?�LR?Uä�¿ ?UsRt t ???R�r??r??R

�rú?�RúÉ?úéråYrrs

�u???�?r�É O�r?uU�Y?�S r??rt ?R�rut ?�RuRto�r??r?sR?�r?????R�RuRt?R�r???úU?�???s?�?�?�u � S rut ???�r?uU� ?zUs?r?uU?R�Ðy � r rr???rr�?r????Rs�Éu�??r?s?R�?U?�R?u�t ?�Ð?uUUr?s??R�bt � r??r?sRR�¿rr??�? û�?s?�S r?tT??�r??t

?Ru?t?�??U�Yû t r�r?uU?R�???s�?�Ru?zsü?R�?ät ?�r?ru???t s�?s?R�SRtúrrr?uU?RSr??rt?R�S rut ?�?û

�RuRto�b??Us?�¿ ?zUs?�U??äs?�Ð r?y � r?u?U�r???t � Y?�Ur?s??R�bt � r ??r?sRSr?tT�r??� ?r???�??r?sR� bRu?� r u t?rü?R�Ð t U?R� ?ursr�r??r?s?R�S ü??r?srU��Ð�?üäu�usor�r?Ur??�Ð???�Ð O�É?y�ur?s?�

Sr??rt?R�rut ?�S ???Us�r??r?sR�Y?�r?st?�brruss??�T??�¿rr??�r?uU?R�???sUR�Ur?s??� ?o�Ur?s??R�??Uu�Yû tr?so?�r??�Ð r?y�r ?u?U�r???t

• �rsrr�Ur?s?R�??UuY?R?r49,r???U�??r?y � ¿ r?u�??Uu?�?U?�Yû t � Otr?�Ð�RurrsyRRtyrU û� RtUs?�rrU?�r???U??

• ?rü?R�Ð t U?R�r ut ?�r??r?sR�t??r?�r?ru�RUt s�Ru?zs?�Ur?s?R�??Uu

�RuRt�r ??r?sR� bRu????�u????�? r�É O�r ?uU�Y?�?rü?R�Ð t U?R�rut ?��?�u � S ruts�S?t�??rr�w? uU ?r� ???OU?�?r????�RuRto�?????Ry�rrr???rr�?sr???y?�?r?ssUr�r?uU?R�Ðb û Ru?S r??rt?R�rut ?� b � Rt ?�r??u � RUû r?�r??r?s?R�tüs

Ur?s??R?�?s?R�S r?tT?R�¿ rr??�? û??R�r??t?u?t�?U??�É U?R�¿ ?ü?R�?ät ?�r?ru�??Uu�Yû tr�r ?uU?R�???s�?� r u t �bû Ru??rü?R�Ð t U?R

r?ú??å�rÉrUúö??å�RúUúÉU?å

� ?r??rUrt??R�S rUr?U?R�b?rusr�r?uU?R�� ? � r ?tTsU??R�??s�Y?�b?ss�? ??�S rrsr�?r?tO�RtuR??R?R�r?U?Rr?U r???rs?R�?r?ssUOr�?

� ? � r??�r?tü??R?�Rt ?tä?R�r???t?R�r??r??R�u?ur?s?R�u??rü?�r?ä?�SRu?U?s?�r???t?R�r??r??R�u?ur?s?R�u??rü?�ry??ä??R�S?rs�t??�u?r?

• �???t?�r rUrt ??R�ur?ü?R�S r?r?r?R�u uy�Ur???�t ?urs�r??r??�u?r?? • � ??t ?R�??r??R�u?u?s?R�ur?ü?�Ur???�t ?urs�r???zUs?R�S ryru??R�u?r?? • �???t?�r rUrt ??R�ur?ü?�?U ????R?�Rtt ???R�r??r??R�S r?r?r?R¿ Ctüa?? • �???t?�r rUrt ??R�ur?ü?� Rus??R�é ??r?s¿Ctüa??R�Ur???�t ?urs�u?r?? • � ??t ?R�??r??R�u?u?s?R�ur?ü?r??r??R�S R?t I R�Ur???�t ?urs�S rt rU û ?R�u?r?? • �r???t?�r??r??R�u?ur?s?R�u??rü?�É?y�S r??Ut s�??r

�?yb?rus?usO?�?ry??ä??R�?RtO�?O�r??r??R�S r?r?r?R�É?y�u?sos�??�Ð ???�ÐO�ursü?�u?U?s�?O�ur?ü?r???tO�TU ??�???r

�??t?å�rrUúö??å�túÉY?rÉ?ú??å�Rú?úÉr?å�u tw� ???rU??R�b??t � ?û � SRu?zs?R�Ð r?r�Ð?U s?�é ?U�RU??�???r??R�u?Z?�??r???�r?????R�b ??t � É û � S Ru?zs?R�Ð?r�¿Ct üa??R�ur?ü??R�¿U ??

¿ ?sU?�Ð r?r�Éû � ?? ??R�u?Z�Y?�S??rü??R�Ðy �örU û ? R�?s?�r??�u ?û � ?? ??R�Y?�S??rü??R�¿ ?U r?s�ur?ü??�ÐOû � ??U�É ?R�r û rU ?rr� ?sursu?�Ð??r?r�?û � ?R�tt R?�Ð r?r�? û � r?o�r?r�é usü??R�S rû ?uU ??R?�¿Tt?R�t??r�Y??ä�u uü?�ÉU?R�¿ ?rU?R�¿Tt ??�Ð r?r�é ?U ?

r??U ürr�ry??ä?R�S uu?�t??t t R?�Ðr?r�u uy

Page 12: rYœ r?„ œ ?r?tU? u u ?u O„ ???„ R œ ?tT? r ?lUr?tU rb?t ... · u u ?uO? „ ???„ R œ ?tT?r?lUr?tU 1?u??u?

11

u � O?å???å�Rú?tT?�r?l U � r?tU?uu

RúöúUÉo�?�???� ???

r??t??R�u?Z�Rt t ???R�r??r??R�?úR???R�Ð ?�LR?Uä�¿ ?Us

�rú??å�rÉrUúö??å�RúUúÉU?åYrrs�??t?å�É?ú??å�tÉtbr?å�túÉY?rÉ?ÉzUr?å�Rúwúub?å

�???t?�??r??R�u?u?s?R�ur?ü?�¿t ?�???t?�r rUrt ??R�ur?ü?�¿t ???r?uU�t ?urs�Ð ?�RurrsyR�r??r??R�u?ur?s?R�tRtyOr�u rT?R�??�???t?�??r??R�u?u?s?R�ur?ü?�É û � Rt tt ??R�¿ ?zUs?R�S ryru?�ÐO�É?o�ry??ä??R�SU ?T�rrUrt?R�ur?ü?�É û � r?t?t t s�brU�?s?R�r?U??�??

� ??t?R�???t?�??r??R�u?u?s?R�ur?ü?�uruo�É û � r r??u??R�S rt rU û ?R�S tu?�t ??�örU?R�? û�?tü??R�r?ur???R�?r?uO�Lr??U s?�??üs??Rr?

�É??tå�rrUúö??å�túÉY?�?Ué???å?�Rtö???å�rÉ?ú??å�Rú?úÉr?å¾ctY?�??t ?R�?rUrt ??R�ur?ü??R¿tü??RR?us?Ð orLRu??zs�?b??t�r?u�r????rürrsRuu?U?R�Ð Rt?û � Ð ?t�?s?srUrt ?r??rü??�Y

???Ð???r?�??s?U r??U?�?U�¿s?�ÐOû � ?S??rü??R� ÉOs�tüs�??�É?Ru?U�??U?uúrUT�?O�R Ur??�É?o�É tOs�Ð ?�r??O�r??�?�R??? ?U�É?yÐOû � ?rrUrt?�uÐ?z?�¿Ct ü??R�ur?ü??R�r?uUR�r?str?s�? s?R�uúrUT?Rrürrs?RRurUT�? ?U??�Sr?uUR�? tt o�É?y�Ruu?U?R�Ð Rt?û

rürrs?R�RU� SRu?zs?R�???tR�??r??R�u?u?s?R�ur?ü?¿tü??R?�?�RU?R�ur?ü?rUrt?r�???t?¿tü??R�S???y�É ?y�usO?U�???s??r?sU??Rr?É ?y�Ruu ?U?R�Ð Rt?û � ?Orürrs?R�S r?uU?R?�Y�S??rü??RS t s�SU??�b??tRuu?U?R

�??t?å�É?ú??å�tÉtbr?å�túÉY?rÉ?ú??å�Rå?t?åR úöúUzIå� ?us?a??R�ur?ü??RCt ü?r?trü?R�r????R�u r??�¿ ?t � r?û rU o�S rt rU û o�¿r???U?R�uurT??r?trü?R�r????R�S rUr??r ??üs??Rrr�t??rr?äU??R

r� ?trü?R�r ????r?s?s? s�?RtTsUrr�S?Tt ??R�utU ?�RUt � r??y �örU û ? Rr?sU?Sr?�Y??ä�?r?ru?R�RUt � ?r?trü?R�r?????�??u??R�¿U?Us?RSR?tI Rr??r??Rräut??Rr?trü?R�r????rr�???�É?o�rû rU ?rrÐ ? R�R?us?r ??Us�t Rtyo� ?r?úr???R�t?U u?R?�?t rssû ? R�t?U u?R�S??sU???�rs?s??�Ð � ?U û � ?r?trü?R�r????R�S rUr???R�S??t s?Rr?trü?R�r????R�? û � ??u??R�¿U?Us?R�S r??sU?�Ð?r�Ru?r?�TU?�rU ?O�S??tüs?R

Sr t rU ûo�S rr?us?�?sU??R�¿ ?U I R?�S ??rü??rr�b?üs?�r??û � ?r???U?R�uurT??Rr?tTsU?r???U?R�RuRt?u r??�S rt rU û o�?trü?R�r????Rr?Uuy�?s?�?örU??R�uurT�S rt rU û o�???U?RLr?u??ä�usoss�?�S?tüs?R�?ûörU??R�? û � r?U uy�?s??

�É??tå�rrUúö??å�túÉY?� åtr?Iå�Z É?ú?r¾ctY?rUrt??R�ur?ü?r�???t?� Rus??R�é ??r?s¿tü??R�ur?�?z??¿ ?äUsu Rus??R�é ??r?s�Y??äSrû?uU??� ??r?s�r??Uu�R?us??�?

� Rus??Rrr?U???RLRuUrr?�¿?O�Srs?o�?O�?r?r�?O�?RuU�É?or??O?�É?�u?sos�??�Ð???�Ð?�RU??Rr??r??R�S r?r?r?�r?uU� O�S ?tr?sUr?Ur?rUrt ??R�rúr??R� t t ?R�RU?�? ûsu Rus??R�é ??r?s�r??Uu�R?us

?�tÉúYTÉé?r?å�UÉö�¾Ttr�??�RtÉtS�rÉrUúö?�RåtÉUér?� ?rz?�brus�??�r??R�?R�?r??rs?R�r?s? ?tüs?�Rt?tä?R�r?rUrt ??R�SRu?U?s?R?�u??rü??R�Ð ?�tt y�utUu ur?� ?ür�UTOs�??�RU?�?

r??r??R�S r?r?r?R�?U?�tRtyo�t?y �urrsy?Rt?å�É ?ú??å�tÉtbr?å�túÉY?�??�????å�r?öt??å�É?

� ?ursr�urû ??� ??t ?R�??r??R�u?u?s?R�ur?ü?�Ð ?�É??I R�r?t u??R�uU?r�r ???t?R�r rUrt ??R�u??rü?�u ?ä?�?r?�?�?r??r??�S R?tI R�???tR�?rUrt ??R�ur?ü??R�¿t ?�é ru??R�r?r??�? û � ¿ t ?�é ?U�ÉU?R�?rUrt ??R�ur?ü??Rr??r??R�S R?t I Ru r???R?�é Rusy?R�r???

r?ü?�???t?�??r??R�u?u?s?R�u�És� r??RU?o�u ??�?r�u?r??�???rusr�S r?uU?R�???s�ÐO�U?ä???�tü�?O�? û � r??s???R�S Rus?� ur?� Ð�ur?ü??t?y???rusr??r??R�S r?r?r?R�É?y�u?sos�??�Ð ???�é ?Ury??ä???RuRt?R�¿ r?�Ð ?�r?????s�r??rt � É uä?�?s?R�?

ÉúY?�r?S?�t ÉUér�rÉ??tå�rÉ?ú??å�tÉt úbr?å�t?É??ú??å�??w�rÉtb??å�tÉZ�¾?U ?å�WÉU?r�tü�?O�? û � Otrs�? s?R�r ???U?R�SRus???�Uû r?�u?U?s?R�RU?�Ð o�????u?r??R�b ?rus?rr�ör?U?R�Y?� ????�¿ ?t � S RtrUuo�u?U?s?R�?t??

Ð ???r??R�É?y�r?t???R�u?Z�S rü?U?s?R�rrUrt ?o�És?�u?U?s?R�TU ??�?rz?�És??�?rursu??R�¿ ?U I R?�?Ur??�é ???�?RUs??R�SRut?RUs??R?�¿U I rr�é Rusy?R�???t ?R�r??r??R�u?ur?s?R�u??rü?�r?ä?�u?U?s?�Ð???�ÐO�ry??ä??R�Y??ss�?� ?t � r??r??R�S r?r?r?R�É?y�u?sos

?Ur??R�?û � Ð ???rU??R�É?y�r?t??�u?Z�S rü?U?sr�ry??ä??R�??s�??

Page 13: rYœ r?„ œ ?r?tU? u u ?u O„ ???„ R œ ?tT? r ?lUr?tU rb?t ... · u u ?uO? „ ???„ R œ ?tT?r?lUr?tU 1?u??u?

12

Uu � O?å???å�Rú?tT?�r?l U � r?t?uu

RúöúUÉo�?�???� ???

r??t??R�u?Z�Rt t ???R�r??r??R�?úR???R�Ð ?�LR?Uä�¿ ?Us

�rú??å�rÉrUúö??å�RúUúÉU?åYrrsOr??r??R�?úR???R�t?t ?s�u rUO

?R???R�S r?t T?�r??U � r?uU?�r??r??R�?úR???R�Ð ?�Ð ??ss�Rt t ???R�r??r??R�?úR???R�u?ww?� ??U � ?r???�r?uUu??us??u??� ? � r??�rürrs?R�r?s?uU�?r?uu?ry�¿ ?�Ð ?� Rtyo�Rusû � u ???�r?t Rtyo�?s?�rürrs?R�r?uU??�r??r??R�?úR???R

Srrsr�r?rUrt ?�S rUr?U�?RtTsUOr�?I R�r?uU?R�u?ur?s??R�u?Z�r?rUrt ??R�S rUr?U?R�T?t U s�¿äO�Ð?�S ??tüs�?Ruäo�?s?�r?rrr?úr??R�S rUr?U?R�Y?�ÉUr?ss�r??üä?

� Rt?û � t ?urs�Ð ?�r?t ?t ?s�é ??s??�ry??ä??R�É?o�Ruu?U?R�¿r?s?o�t ?urs�Ð ?�¿ ?r??rr�rürrs?R�S r?uU??�r??r??R�S r?r?r?R�t?t ?s�?s?rürrs?R�S r?uU?R�É?y�Ruu?U??�ry??ä??R

?�SRtRu??R?�S ??rü??R?�RtU uI R�r û r?�¿ ?r??rr�trürsUo�?s�t??� ?r�S ??rü??R�Ð y�räsr??R�uúrUT?R?�örruI R?�S rû ?uU ??Rry??ä??R�S r?uU

? û � u?zs?Rzs�Ð ?t r�?rürrs�r?uU�r????�b??tr ????�b??t � r??rü??�?srUrt ?�?s?�?Ruu ?U?R�u??R�R U?sRuu?U??R�u?Z�u U t ?R�t?U u�? û � Uäy�É?o�??U�? tO�??�Ést � r???y�uu ?U??R�u?Z�b??t ?R�É?o�uúrUT

t?û � ¿ rt � ? ûr??Oû � ?r ürrs?R�r?uU?R�É?y�Ruu ?U?R�ry??ä??R�ÐR• �¿?UIr�é Rusy?R�?z?sRu?U?R�r??û � r?r?rürrs?R�r?uU?rr�rU rT?R�S r?RUs??R? • ?Ruu?U?�u?Z�u U t � É I � r?usû t ?R�r????rr�é Rusy?R�?z?s • ?r ?????R�b??t � ?û � räut??R?�r ??Rus??R�¿ ??t s?R�S r??uû � ?z?s • ?ü??�r?trü?R�r????rr�é usüs???sU??R�u • ?É?rsU?�ur?ssUo�É or�é usüs • ?RurUT?R�?O�Tru?R�?û � Uäy �?O�u úrû � É or�é usüs • t?üs�?�örruI R�É?o�? uTO�r??rU�S RtRu?o�?û � Lr?rrU�r?äRuto�?s�?s?R�S r?????R�Ð ?�?I R�r?uU?R�rU t � é ??U s

uúrUT?RRSRtRu??R

�¿?US RtRu??R�¿Tt?b?t??R?�?sR�S r?tT?R�Ð�?sû?s?�r?�?�?st ?�Ð ?�¿ ?S r??rt?R�?srrs�?s??�?rü?R�Ðt U?R?� ?y???sURa?�?�SrÉ OtRu?o� RtusUrr�b?üss�???U�t ?ä?�r?rt � ?ûÉO�Sr?tsU?Or??�r rt rU ?�é ??r?s

S�úR???R�SRtRu?o

R�¿t ü??R�É?y�LR?r?r�???ü??R�túrü?R�r??uu�?RtTsUOr�r??r?t sUo�t?y�túR???R�S RtRu?o�Suts�ut???R�r?t???R�S rU ?r???R�?U T?�?tTsU??r??r??R�SRt?ä????�r?usû t?R�r????R�? û rU � É?o�r??r??R�S Rt?ä????�r?ärs??R�ur?yI R�u?t?s�¿ ?T�Ð ?�r??r?sU??R

tRoûr??Ð ??W???R

�s??ur�Rä??r�Ð ???r?ü?R�Ð??W????�Rttt ??R�tyr?s?R�S r??rU?�ruT�? û � r ??rU??R�S r?RUs?R�SRuto�?s?� ?yr?sä?R�S r???os?Rr?tr?s�t?y�é ?uU ??�¿ Tt ?R�r?úr?�?û � ??r?ü?R

SrUUT?�?r??�Yû r??�Ð???r?ü?�u?Z�Ð??W????�r?tT?R?�Rtt t ?�tyr?s�Yû r??�ruT�Rä??r� RU�SU???�r????�u?Z�ruT�???ru�Ð??s?�Rttt ?�tyr?s�ruTr�oU??�ÉU?R�?RUs??R�É?y�R?r?r�R Ut s?�??r?ü?R�¿?ü?R�Ð ??r??oRU�??r?zsU?R�¿ �S r?tT�Ð y

�Ð??W???� ?ursr? ?r??R�U?u??R�Ð r?r

» ?r ?r?äI R�S??ü?R

r??rü??R�t ?urs�? û � túrU?R�é uU ?R�uüU�b û ?�¿ äUs?�??r?ü?R�¿r?u?R�É?o�r?r?äI R�S ??ü?rr�S??rü??R�¿??t s�?s?� ??t s�?s?r??RU???R�t ?urs�?û � r?r?äO�S??ür�r??r??R�S r?RUs??R?�¿ ?U I R�?U�? û � túrU?R�é uU ?R�uüUr�??r?ü?R�¿r?u?R�É?o�r????ü?R

t ?urs?R�¿T?R�r?úr?r�Ð ?U s�¿ ??t s?R�Ð y�oU?s�?s?R�r?r?äI R�S??ü?R�¿ ??t s�S r??uû�¿??t�?s?�u?�S r?RUs??R?�¿?U I Ré uU?R�uüUr�??r?ü?R�¿r?u?R�É?o�r?T?urs?R�r????rr�rsrs??R�r?r?äI R�S ??ü?rr�rU U T??R�r??r??Rr??rü??R�t ?urs�?û � túrU?R

Page 14: rYœ r?„ œ ?r?tU? u u ?u O„ ???„ R œ ?tT? r ?lUr?tU rb?t ... · u u ?uO? „ ???„ R œ ?tT?r?lUr?tU 1?u??u?

13

u � O?å???å�Rú?tT?�r?l U � r?tU?uu

RúöúUÉo�?�???� ???

r??t??R�u?Z�Rt t ???R�r??r??R�?úR???R�Ð ?�LR?Uä�¿ ?Us

�rú??å�rÉrUúö??å�RúUúÉU?åYrrs

??R�r??r??R�SR?tI R?sU?ru?ts?R?

t??y�r?uU?R�S ?urOr?sU?�r??r?�S R?tO?U?úu�¿ ?Ur�Sr?r??�t ??y�Srr??s�r ursu??R�uu rT??R�t U � u?t s??�Rt úr??R�urüUORtúr??R�urüUOSutsr??r??R�S r?sU??RLr?útr?r?trü?R�r????rrr?trü?R�r ????rr�Lr?t ? � r?Ur??�Rt ryo�?s??�bsU??R�t?ü?R�?Ruro�t ?ursr�????

� Ð? � r?äRuto�?s?�r?sU??R�r??r??R�SR?t??�r?trü?R� Ð?úRt?R�Ð ?U � r?äRuto�?s??�r t ru??R�t??ü?R�r?rt � ?û � ? uTI R�S r????t??Rrtru??R�u?Z�t??ü?R�r?rt � ?û � Ð ?uT?R

� ?ä?R�Rt úr??R�urüUO�?RtTsUOr�r??U T??R�r ?t???R�S r?û t s?R�u rUO�É?y�r?rrUst o�?s?�Rt úr??R�urüUO�S rU ?r??�t??ü?�r?trü?R�r????Rbr?t sU?R�u ??r�t ??r?�r??rt ?R

?R�?s�¿ rüû � u?Z�?Uä�É O�r???r�?Ð ???rU??R�b??t � ?û � LRuUrr?�?äRuto�?s?�ru?t ??R�RRtI R�Ð ?�uúrUT?R�?O�ö rruI R�Ð ?�¿ rü??R�?Uä¿Tt?R�Ð r?r�? û � u???R�É?y�?äRuto

?y�¿rs?�?¿ Tt ?R�Ð r?r�É?y�u?t s?R�r??rü?�usOs�r???t � ¿ Tt ?R�Ð r?r�É?o�r????t s�?s?�Ð???rU??R�b??t � ?û � räut??R�z?rr??R�?U�Ér?r�or?sa?�Y?r�r???y�w???�t?y�?O�u?t ?�? ?r?�é ?uU ?�?O�u ?t ?�? ?r?�¿Tt � SRut o�t?y�O�¿U I R�r???s�??�u?t ??R�t?r?R�r???r

�u?�?RUs??R�?O�¿ U ??�r ???I R�r ?usû t?R�r????R�É?o�r????t s�?s?�Ð ???rU??R�b??t � ? û � räut ??R�z?rr??R�ÐOû � ???r??R�u?Z�?RUs??R??r??R

r?rt � ? û� ?o�r????t s�?s?�Ð ???rU??R�b ??t � ? û � Lr?rrU�räut??R�z?rr??R�ÐOû � ?r?s?t t � Y??s?�u?Z�S rurrsu?R�?O�r?r�or?sa??R�r??rü??R¿Tt?R�Ðr?r� ? � Lr?rrU�r äut??R�z?rr??R�ÐOû � ?ru?t ?�RRto?�r?úrz?o�?s�?O�r??RtrsUo�Ð?t r�r?ü?r�?s?�?O�r u?t ??R�RRtI R�?r?s?o�r?rt � ?û

???rU??R�b??tSrurrsu?R�?O�r?r�or?sa??R�r??rü??R�S?tt � Ð?t ?�Ð ???rU??R�b??t � ? û � É?rs�ÐUrU?????R�u?Z�¿ ?U I R

� r ?r?�r???s?R�uüUr�S rû ?uU ??R�?U?�S äutO�t ??�?r??U � ?r???�u??us?�r???I R�S rURut?R�S rû ?uU ?�r??Uur�r?uU?R�S ?r?� ¿ ?UR�r???�?û � u r?T?R�É O?�??Rus??R�?? ?sU?RR�YäRu�r?rUt ??R�rUr?U?@¿�� ? � u??us?R�S rû ?uU ?�?r?uo�Sut?Ð r ?r

¿Tt?R¿?rU?RUr?s??R�Rt?�r??u � S rrs?R�uU??R�r??uur� Urt ?R�s?Rur�?U?úu�¿ ?Ur�Ð ?U ss�? uTI R�rU?????R�u?Z�¿ ?U I R???RR?ä?�?RuU?�Rt r?s??R�é ??r?s?R�u rUO�É?y�RRusU??R�???R�R Urt ?R�s?Rur�u ?TRus�r??Uu�?s?r??ü?�s?Rur�?RtTsU?

�Srrs?�uU??R�r??uu�?RtTsUOr�é ??r?s?R�?U?�?r?uo�?s?�?u?t?s?R�r?ärs??R�r?ur?yO�? t?�É?ySR??U�u ?T�É?o�rs?s�Ð ?

öSRtü??R?�S r??s???R

@>� r???R?�S rrs?RRus??R�?? ?sU?R�LrU ?r?�r?T?urs?R�r???s?rr�S Rtü??R?�S r??s???R�t??r�SRut o�?s?r????R�?û � u r?T??R�uúrUT?�??� Ur?U?R�uW?O

�?rUrt ??RÉ¿ U I R�? ?U�r ???s�Ð ?U � r?äRuto�?s?�¿ U O�Srs?o�?O�??rU?o�????s�É?o�LRuUrr?�r r?U???R�u Rus??R�é ??r?s�?s??R�r ?trU s??R�Yû r???R�Rtr?U�r??y�ss?s�r?t?y�u?û � SRtü??R?�S r??s???rr�r?t ??R�S rû ?uU ??R�r???s�r??Uu� ? � r ???U ?R�r??r?sU

S Rtü??R?�S r??s???R�t?rr?tr?s�t?y�S rû ?uU ??�¿ ?rU?R�¿Tt ?R�Ð r?r�?û � r?srrso�?s?�? uTI R�S rû ?uU ??R�¿ ?�úrUT?R?�örruI R� Ð ? � Suts?�SRtü??R?�S r??s????�r?usû t?R�r????R�Y?�Y?r?R�S ??U t s�r?ur??r�r?t ?tt s�?s?�SRtü??R?�S r??s???R�t?r�Y?r�Ð?

O�S RtRu?o?uT¿?rU?R�¿Tt ?R�Ð r?r�? û

U???s?R�t ??�r??r?UOu�¿r?yO

�?s?�r???�t?U ???R�?RtTsUl ?�RU?rä�¿ ?U I R�Ð??s�ÐO�Ð ?t ?�???sUs�??�r???s?rr�r?Ur??�?s?�U???s?R�t??�r??r?UOu?R�¿ r?yI RS Rtü??R?�S r??s???R�t?r�S t s�r ??ü??R�rú??R�É?o�r????t s

Page 15: rYœ r?„ œ ?r?tU? u u ?u O„ ???„ R œ ?tT? r ?lUr?tU rb?t ... · u u ?uO? „ ???„ R œ ?tT?r?lUr?tU 1?u??u?

14

u � O?å???å�Rú?tT?�r?l U � r?tU?uu

RúöúUÉo�?�???� ???

r??t??R�u?Z�Rt t ???R�r??r??R�?úR???R�Ð ?�LR?Uä�¿ ?Us

r?ú??å�rÉrUúö??å�RúUúÉU?åYrrs@>???sU?R

É?y�?? ?sU?R�¿??t s�?s?Ðr?r¿Tt?R¿?rU?RRrUsto�?s????sU?R�?ärs?R�u?ü?R�? t?�É?y�S rrs?R�uU??R�u rUO�É?y??�ut???RSRtü??R?�S r??s??ur?yI Rr?trUs??R? ?rs?R�?t ??R�É?y�Rut???R

Rå??U?å

RuäosU??R�S Rur?ü?R�É?y�S r??Ut s ô �SrüRu?�r ?uu???r????R�é ?U uô

�r?t s??R�?r????R�S rüû Ru�É?�S rüû RuSRuruor?uru?

S Ru?u???�SRuur?ô�SrüRu¿ ??�S Rtü??�r???USr??rtô�Rtü?r?utrôSRur?Uô�RU?ä?RUrt�???Rô

S Rtü??�S rr??us?�S rsOôO?W?rUuÐ?U?R�?

�Ð?U?�é rä?R�u ?t ?R

�?µ ???�G??µ ?�???? � ????? ???�?T?�? T??�? ???????�? ???T????�O???�??�???�????T?? � G???T???�? ????µ ???�?????�?T??� ? t � ?T????Td???�?µ ????�??? T????�??????�????�? ??�? ?? � ???? ?T??�?T??�??d??�? ?? ??�? ????�? ??�G???T???�? ????µ ???�????? � ?T?

? ????�?d??�? ??�??? ?�??�?????�? ??T???�????�?????Td???�??O?µ T?? ?�???????�??? ?�?????�? ??�??S? ??�? ????µ ???�????? � ?T??�??�???�? ??T???? ???????�? ? ? ??�? ???T????�O????????�???�? ?????�? ????�????�? ?�? ?? ? ?�? ????µ ???�????�? ? ??

u��Y?r�r t rs??R�SRur?ssU?R

Y?r??�rt rs?�r??O�u rUO�É?y�??UI R�? û � S Rur?ssU?R�é ??U s�?s?�Y�r?trü?R�r ????rr�r?äRut o�?s??�?útr??R�S rrs?R�??y�Lr?t ?zs�É O�SRuto�r????�u r?T?R�RurUT�u?Z�?SRu?�� � rrUrt ??R�r Ur?U?R�� ? � ?Y?r??�r t rs??R�r?t???R�¿ ?U I R�??y�uúrUT?R�u?Z?r?????R�b??tr????ü?R�r??RU???R�t ?urs�?û � u ?uü??R�uüU?R�??�Y?r??�r t rs??R�SRur?ssU??�r?trü?R�r????RSrrso�?s?�?rz?

� ? � Y?r??�r t rs??R�SRur?ssU?R�S rrso?RuU?�urrsu?rr�r?uU?R�?r??�t ?ursur?ssU?R�Y?r� ??t s�?s?�?ur?ssUR�S rrso�?rz?R�t?y¿?rU?R�¿Tt ?R�Ð r?r�É?o�r?????R�b??t � ? û � r??Rus??R�uúrUT?R�?O�R Ur???R

Ér??t??R�??U?R

�r????�u r?T?R�RurUT�rU ?r?�br?t sU?R�é ??r?s�r??t??R�??U?R�¿ ?Us�?rUrt??R�rUr?U?R@Ð�

?Ð?UT??R

�Ruto�?s?r�Ð ?UT??R?�uüU�¿?o?R�r????R�?û rU � ?O�r???s?�Ð???R�r?rr??t s???�r?¿?O�r???O� ??uu�É?y�Ð ?UT??R�r???s�t?sUs� Ð ? ss�???�Täu??R�uU?s??R�tr?s??R�S rû ?uU ??R�Y??äÐ?UT??R�¿?U ?�¿?rU�? û�?ü??�É?or??Ru?R�?s?rt ?

¿t ???R�??t � ?û � r??�t??

U?�O�u?UO�rs? s�¿ ?T�??U O�br?t sUR�SRU�¿ äI R�Ru?U ?�YúRt??�? ??r?R�? t??�r?t??�RtU uO�É?y�t???R�??t � ? û � r??�t ???R�¿?s¿?R

Page 16: rYœ r?„ œ ?r?tU? u u ?u O„ ???„ R œ ?tT? r ?lUr?tU rb?t ... · u u ?uO? „ ???„ R œ ?tT?r?lUr?tU 1?u??u?

15

u � O?å???å�Rú?tT?�r?l U � r?tU?uu

RúöúUÉo�?�???� ???

r??t??R�u?Z�Rt t ???R�r??r??R�?úR???R�Ð ?�LR?Uä�¿ ?Us

rÉrUúö??å�RúUúÉU?år?ú??åYrrs?Ru r?T?�r??¿ ? U I R

sr üäRu?�?sI RRt U ur?usût?RI�¿?ry??ä??RÐ?UT??R�Rty�r?�?�?rUrt ??R�rUr?U?R@?��?äO??R�rr?uU ?R�¿ ?U O?� Ur?U?R�?rUrt [email protected]��u r?T??R�É?y�¿ú?t � ÉO�t?ä?�? t?�t?tt s?�r????y�r??RU??�¿ ?�t ?ursrr????R�? ûRU?�¿ s?�tä?�ÐR?¿??t?R�

ÉU?R�z?r??R�u?t?s�?s??t RtusUR�Ð ????�¿T?R�r?úr?r�u r?T??R�RurUT�S rrso�?s� ¿ U � tRtusU??�¿rr??R�z?r??R�U?räs�r?�És?r?usû t ?R�?s???�¿ ?U I R�Ð ?

RrUsto�?s?�Ð??�? s?R�z?rr??Rry??ä???�r?RtusURr?sU??R�r ?t???R�S r?û ts???�r??rt ?R�r????R�r??O�É?y?�?r??�t úr??R�uüUr�r ??U T??U I R¿U I r r �rursu??Ru?U ??R�¿ äI R�S RU�r??t??R�??U?R�?U T�?s?�?

?ü?U?sS rI Rörru

r�Ð ???rU??R�r?û R??�É?y�é ??ss?�örruI R�S rü?U?sr�RuRt?R�u ?ä?�?U ??R�r????ü?R�r?ü?ä?R�wr?särr???U?�Rut o�?s??ü?�?s?R�Rus??R�? û � ?RUs?r?�örruI R�S rü?U?sS rü?U?s?R�? ?s�Ð y�r??û � Ð

ÐRuRt?R�u ?ä?�?rU yO�S ?û r??�t?t t s

� Ð?r?�S rr?us??�¿r??R�b?U?�r?rü?R�rú???R�¿r?�Ð ?�uu???R�é ?U?R�Ð ?U � RuRt?R�u ?ä?�?rU yO�Roû r???�u U T?�Ð ???s�?s?Ðr?ay�r?u?U�? û � r?uräs?R�S r?uU?R

u�SrUUT?R?�r?úRt?R�??U?R ?�???????�?????�? ????�?T?�???????�? ??�????�????? � ????????�????? ????�? ?�? ?µ µ ????�? ????�?T?�???�????T??�?�??????�??? T??

???T???�O??d?�??? ??�??O?µ T??�??????�? ?????�? ?t T?�??�??T? ???�? ??�????�? ?? ?�???T?�???S�? ?? ?T??�?T�??????? � ? ???�? ??�??????�???????�? ????T??�?µ ??�? ?µ µ ????�?????�?????�???????�????d??�? ?? ???T??�ß ???�? ???�??????�G??????�? ????�????T???�?????Td???T???�? ???�GO?????�?s ??????�O?????�???????

wt úR??r�u ?u??R

r??rü???�r r?U???R�é ??r?s?R�LrU ?r?�r ???s?rr�?RUs?r?�Lr?útr?�t úR??r�u ?u??R�S rrso�?s?�útr??R�S rrs?R�Rr?yO�? û�Rut o�?s?�usû� ? t?�É?y�¿ ?rU?R�¿Tt ?R�Ð r?r�? û � tRtusU? ?�r?rr??R�r????R?�r???s?R�Ð ?r�buû � ÉO�S rrso�Y?�Ro?u??R�r???s?rr�túR??r�u ?u??R

??ü??R�Rt úr??R�¿ t ü?r�u Rus??R

U�r???s�Ð?�?Uä?�r?s??Uu�?s?�¿ ?O?�¿U O�Srs?o�?O�?rU?o�?O�????s�É?o�LRuUrr?�r r?U???R�u Ru??R�é ??r?s¿ U I R�??�r ûrr?tr?s�Rusû � ? û � é ?uU ??�r?t ??�?s?�? uTI R�u Ru??R�é ??r?s�r?tr?s�? uTO�é ??r?s?�t úR???R�Ð ?�u Ru??R�é ??r?s�Ð ??ss

¿R??I R�u Rus?o�Ð oUr�RoU???R

é???zUs?R�urä??R�S ry?û t?

rrs?R�uU??R�r ??uu � b û ?�¿ Tt ?R�r ?úr?�? û � ???zUs?R�urä??R�Rä??r�S ry?û t??R�Sutsurä??R�Rusû � É?y�S�rrU?�tRtUs?r ?U�¿ ??

Page 17: rYœ r?„ œ ?r?tU? u u ?u O„ ???„ R œ ?tT? r ?lUr?tU rb?t ... · u u ?uO? „ ???„ R œ ?tT?r?lUr?tU 1?u??u?

16

u � O?å???å�Rú?tT?�r?l U � r?tU?uu

RúöúUÉo�?�???� ???

r??t??R�u?Z�Rt t ???R�r??r??R�?úR???R�Ð ?�LR?Uä�¿ ?Us

r?ú??å�rÉrUúö??å�RúUúÉU?åYrrs

u¿Tt?R�rr?uU

�r?U?�súrs?�É ?y�¿ Tt ?R�r r?uU � ¿?sUsÐ ?r ?äO?�r r?uUr??rt � rr?uU ?�?r?ssUr�¿ Tt ?R�r?úr?�? û � ¿ Tt?R�r r?uU � Suts� ? � r r?uU ?R�??s�Suts�r?rt ?R�?U?�? û ?�?Ð ???rU??R�b??t � ?û � uUrr?�¿ ?Ur�r?srrso�?s�t??rr�rr?uU ?R�r??û � b?üss�?s?R�S?rt ?R

Ð???rU??R�b??t

rUO�É?y�RUst ??R�?r?uU ?R�?RUs??R�É?y�r??rt ?R�r r?uU ?R�¿?sUs�S?tü�?RtTsUrr�r?U??�r r?uU ??�YU rT?R�Y??s??R�¿Tt ?R�u??r??R�U?u??R�Ðr?r�t ?urs�?û � YUR?�?t ?�É?y�r???rus�?s?�?s?R�?O�r ?ru??R�r r?uU ?R

�??T????�??????�???�?T?????�? ?????�? ?? � ????????�????? ????�??�??? T?? ?�????s � ????T???�???????�????p ??�? µ ??�?????�?T?

??�??? ???????p ??�? ?? ?? ?�? ?�????Td???�???T????�????????�???????�?????T??�? ?? ?? � ? ????T??�??????�????p ??�????�a ???

�????????????p ??�??�?????t ?�???T?�? T?????T???�O???�?T?�??�?? ? ?�? ??T?�????S�G?T???

???�??T? ?�? ???�????�???�???�??? ????�????p ??�?? ?�? ????�?T?�??????�??�????�???? p ??�??? ??�?????Td?�????? ? � ?????�?????

?T?????�? ?????�?? ?T??�???�???�????�? � ? ???�??????�??p ????�?T??�?????�??�F?? ??�? ?�???????�???? p ??�??? ?�????? ?�?T?

??µ ??�? ??�????? p ??�???????

b� t R??R�??U??�örruI RR�S r?r?r�ur?WOr�r?uU?R�???sr?trü?R�??U??�t t R??R�??U??�ö rruI�O�örruI R�r ?U?r�tt R??R�??U??�r ?UrUI R�örruI R�R rUst o�?s?

r?U?R�¿ ? T�r?úr??R�r?trü?R�??UI R�tt ü?�Täu??R�uU?s??R�É?y�r?uU??�Ð??trü?R�Ð ???rU???�r r?U???R�uúrUT?R ¾ÉzUr?å�Z É?ú?r Rt Uúr??å � ??? � ??? ?�? ??? ?�???? ?�? ??? �???????�? ?????�??p?3,726 3,841 �??T??�?p ??2,161 1,755 ????? ?�? ?S?? ?577 718 O????�???s618 648

? ???�? ????µ ?

155 218

7,237 7,180

?tT?å�¾ÉzUr?å�Rúz?t U?

� ??? � ??? ?�? ??? ?�???? ?�? ???

???????�???S�?????�? ???�?????1,512 613 G??O?�? ???? 386 312 �??T??�?p ??72 32 ? ??? 377 468

2,347 1,425

Page 18: rYœ r?„ œ ?r?tU? u u ?u O„ ???„ R œ ?tT? r ?lUr?tU rb?t ... · u u ?uO? „ ???„ R œ ?tT?r?lUr?tU 1?u??u?

17

u � O?å???å�Rú?tT?�r?l U � r?tU?uu

RúöúUÉo�?�???� ???

r??t??R�u?Z�Rt t ???R�r??r??R�?úR???R�Ð ?�LR?Uä�¿ ?Us

Rúz?tU?rÉ???w?�rÉt åto

� ??? � ??? � ???? ?�???? ?�? ???

�?????�? ?????�?p ?? 937 859 �??T??�?p ?? 18 17 ???d??�? ?????3 61 ???µ???�???68 90 ??????�???????�? ????171 97 ???? 152 286 1,349 1,410

?tT?�RåtåtÉo

� ??? � ??? ?�? ??? ?�? ??? ?�? ???

� ?????�? ???T??�???�G??d? (3)

-

�?????�???d?�? ?µ µ ??�???�ß ?? 84

47

-??????�?????�???d?1000 - ???????�? ?O???? 55

58 ????T?�? ?O???? -

112 �G????�??? - -

1,137 217

9 ¾É??r?å�Z É?ú?r

� ??? � ??? ?�???? ?�? ??? ?�? ???

???�? ????�????? 869 588 ????�?????�? ????µ ? 6 18 ????T??�? ?????�????? 875 606

Page 19: rYœ r?„ œ ?r?tU? u u ?u O„ ???„ R œ ?tT? r ?lUr?tU rb?t ... · u u ?uO? „ ???„ R œ ?tT?r?lUr?tU 1?u??u?

18

u � O?å???å�Rú?tT?�r?l U � r?tU?uu

RúöúUÉo�?�???� ???

r??t ??R�u?Z�Rtt ???R�r??r??R�?úR???R�Ð ?�LR?Uä�¿ ?Us

10�?ÉéU??å�Z É?ú?r

� ??? � ??? � ???? ?�???? ?�? ???

??????�? ??????3,781 3,733 ????�????? 729 512 GO?????�????T??�?????�?t ?�???T??�??�GO?????- 305 GO?????�????T??�? ????d?�?t ?�??�? ????d?

153 150

4,663 4,700

RåtY??å?�Rú??r???å

� ?st ?U ?R�? û � räut ?�S Rtü??R?�S r??s???R�¿ ?U r?s�

�??�? TS�??Td?�?????�????�? ??µ ?? ??�?????�G? ???�??�G? ??Td?�? ? ?�? ??�??????�? ?????�???� ? ?d??�? ???? ?�?????????�?T?�?T??�??????T??�? ?? ???�? ??�??O??T??�O?O???�? ????�? ??????????�??�????? � ?

???�???�?????�?????�??�???T???�? ????µ ?�? ??O? � ??? � ??? ?�? ??? ?�???? ?�? ???

�???????�????T??�? ????? 2,161 1,755 � ???�?????�? ????µ ? 72 32 �????O�? ????µ ? 18 17 2,251 1,804

rU????�tÉZ�¾?U?

� ??? � ??? ?�? ??? ?�???? ?�? ??? ��????????d?O 425 425 �?????T�???s?�? ????? ????? (153) (139) ? ???? ?(3) (3) ???d?O 156- 142- ???T????�?????? ????? 272 286 ???s ?(3) (3) G?T???�?????269 283

Page 20: rYœ r?„ œ ?r?tU? u u ?u O„ ???„ R œ ?tT? r ?lUr?tU rb?t ... · u u ?uO? „ ???„ R œ ?tT?r?lUr?tU 1?u??u?

19

????�???? � ????e � ???????�? ????

??S?p ??�?�???� ???

???????�???�G?S????�???????�???????�??�?????�????

WÉr??�röúr?�Råtú?srUå

�z?r�r?uU?R�S u?ssUR100,�?RuU�??r?y � ¿ r?u100,w�w�?�u � ur?W�rü?rä�? û � ??U � ??? � ??? ?�? ??? ?�???? ?�? ??? �?O??�?????????

??rs?r?�??�Y?r??�r t rs??R�S Rur?ssU?R�Ð ?�rúUr??R�r?trü?R�????R�? û � r??Rus??R�SRu?zs?R�r?ut

� ??? � ??? ?�???? ?�???? ?�? ??? �????�???�G??d?�????

??UT??å � ??? � ??? ?�???? ?�???? ?�? ??? �?????T?�O????�????�?t ? 3,456 3,581 ?µ ?????????�?t ?�?????�? µ ?? (685) (669) 2,771 2,912

??rs?r?�??�r?ut ?R�åur�Ð?UT?�u U T?�r?ut

� ??? � ??? ?�? ??? ?�???? ?�? ??? �???? 658 627

�??d?�???�??????�??�? µ ??27 42 �?T�?T???�????? 685 669

Page 21: rYœ r?„ œ ?r?tU? u u ?u O„ ???„ R œ ?tT? r ?lUr?tU rb?t ... · u u ?uO? „ ???„ R œ ?tT?r?lUr?tU 1?u??u?

20

e � ???????�? ?????�???? � ?????????S?p ??

�?�???� ???

r??t??R�u?Z�Rt t ???R�r??r??R�?úR???R�Ð ?�LR?Uä�¿ ?Us

?tT?�r?Ét?�??T?�r?Ét?�r ÉtúSr�??T

� ??? � ??? � ???? ?�???? ?�? ???

, �???�? ??�? ??s?�??�???Td?�?????

4,094 -

, ??????�?????�??? 3,436 1,251 �?µ ?????????�??�? ??????�? µ ??(33) (24) , 3,403 1,227 ????�??t ??�????S�??�???Td?�????? 54 514

�??O??�???�??????�??????�????? 101

-

?????�??????�? ????µ ? 537 605 ????�?????�??? 168 271 , 8,357 2,617

r? t IR?�u?uU??�r rU??rr�örU?R�É ?o�w?äu?R�?räu?R�?r??ü?R�SRU�é Ruu I R�???t?r�r??üs??R�?�t úrû� r???y�RUt s�?�r?uräs?R�r??t??R�??U?R� ?�tRtU�u?uUr�Lr?ry�???�É????

� ? � r??u ur?�r?ut�r???O�r???r�r?uräs?R�r??t??R�??U?R�?�??r?� ¿ r?u??r?y�¿ r?u� ??Ts�?s¿?r??rr�r??�u U T?�Ð ???s�?s?�r?s???�?r?O�Ð???t??R�r???�u r?T?o�u U T?�t???�r?ut � É ?o�w?äu?R�?räu?R�uurT�É?o�w?äu?R�?räu?R

�ör??R�? û � r??y�örU û ?R�?s?�?s?R�Ðr?sú?RtrUu?R�Ð ?�t?U?? � ??? � ??? � ???? ?�???? ?�? ??? �????

�??d?�?????? �???d?

tb??å�??ö�Éz�ú??�tb?

� ???

� ???

?�? ??? ?�? ??? ?�? ??? ??????�? ???�????µ ???�??? 224 303 , ??dS? ?t ??�? ??�???O???�? ? 301 5,423 , 525 5,726

�?r�¿ ?T�rrU�Ð ?r�ö?Russ�Rtúrû � R ?u?R�S t s�YúRt??R�S rrrUt � S ??t�r???�?r�? û � r???U

Page 22: rYœ r?„ œ ?r?tU? u u ?u O„ ???„ R œ ?tT? r ?lUr?tU rb?t ... · u u ?uO? „ ???„ R œ ?tT?r?lUr?tU 1?u??u?

21

?tT?�r?l U � r?tUu � O?å???å�Rú?uu

RúöúUÉo�?�???� ???

r??t??R�u?Z�Rt t ???R�r??r??R�?úR???R�Ð ?�LR?Uä�¿ ?Us �Wot?¾S?

� ??? � ??? � ???? ?�???? ?�? ???

, �?????�????�???O? , 3,845 , , ,

?�?¿ ???s?R�r ??r?sR�u?uU�b û ?s�r?uU?�Ð ?�R ?uÐOsr�W?st� ????t?�S r?tT�rü?t?r ??rU?�?�r?s???�r??tRtU?R�t???R� sUu?UO?R� u??R�Ð ?�uU?�uT?�t?tUs�Ð ?t ??�r?t ?¿äI�Rt?o�?s�úRt??R�?U?¿r?u?rr?u??R�Ðr?r�t ?urs�?û � r??�??r?ü?R? ?r??R�U

Ðr?ay�r?u?U�?û � r?uräs�???r�? t?�t úrU�r ???U�Rtúrû � ¿ ?t s?�uüU???u?I R�u??t?rr�YúRt??R�?U?�wRt?o�?s�urüUor?s???�r???U

�?É?úU??å�û ?bö?¾ú??å�u ?t ?r�stU ??å¾?ú??úr�u?zt??å?�t tU ??å � u ú? �uur � ??? � ur?

�r???�??UO�??r?� ¿ r?u??U??u�é ?Ow 0, , , ,

�??U�r???�??U?�??r?y � ¿ r?uu�é ?Ow???u?O ,

�?r ?rü?R�r?ü?ä?R�wr?säo?trü?R�u?Zr�?ü???R?û�uur�??U?R�r????R�??U?s�É?y�r ?û R???R�É ?y�¿?U t ?R�?s�?

�Ð�?I R�r?uU?R�? û � ??U??�É?�??r?y�¿ r?u�U?r� ?R�??U�¿ ?�??U?s�?s�Ð ????UO

Rw??U?�tåtUo�R?l �??I R�uRtU o�R??y � ¿ s?sr?ut??�?r�¿ ?T�??UO�uRtU o�R?? y�??r?y�¿r?u�Rrt � É?o�S ??t � t??

�?r�¿ ?T�??UI R�uRtU o�R?? y

Page 23: rYœ r?„ œ ?r?tU? u u ?u O„ ???„ R œ ?tT? r ?lUr?tU rb?t ... · u u ?uO? „ ???„ R œ ?tT?r?lUr?tU 1?u??u?

22

u � O?å???å�Rú?tT?�r?l U � r?tU?uu

RúöúUÉo�?�???� ???

??R�?úR???R�Ð ?�LR?Uä�¿ ?Usr??t??R�u?Z�Rt t ???R�r??r

�?É?úU??å�û ?bö�Wrúr

R�Yrr??U?�tåtU o�R?l w

?I R�r?uU?R�???rU?�???�r??ûÐ???s??�Ð ?U?RrrU??Ous?O�Ð??UOr??r?U?R�r?r??�? û � r??Ðr?�?R?U??U�???Ur?O¿?T�Ð ?�RrU???y�R???�Ð ??�tt??UI R�túrü?R???�¿ ???

å?å�?U?úU??� u ú?�uur??U?å�t tw??UI R�tty

----------------------------------------

----------------------------------------

� ? � ?r�U?r??u?s�?r�É O�r?uU�Ðr?�r?u?U�r???tr??r??R�RuRU?r�r?s??

���É O�?U�¿O�?r�R rUt � ?U�?r�u O�u sO�??rwrût?R�RuRU?�ty r?s�b?t?U

É???úb?å�ÉuúÉrö?å� ???�?r�ut rU ?R�r?uräs?R�S r?uU?R�Ð ??r?rÐ o??s�¿??t�r?uU?�Tru�? û rU � Ð ?É?o�u?�????r?�?ur?st R

¿rr?�Y?U?s?�É?ÐO�TrU�?U u�?u?st ? R�RU??rU?� ?s?¿ r?UOur?uU?RÉ?y¿ ?I R�RUY?U?s??�¿ rr?�u?Z�?ur?st ?R

� ?bö�t uÉU?å�Rör�RUÉ?� ¿?�r?�S?r?r?uU?R�r?rü?�r UUO??R�Y?bur????r?yr?U?Ru ?Uosr�rrU?�r?RuUr ??U � ?r???�r?uU

u??us???�?�uürrs??�?U ?R�S RU�u u??R�rS Rur?ü?rr�?ut�¿r?UOur??r?y�¿ r?u� ??U � ?r???�r?uU�SOtr?�?�u � u??us???sr???yr�r?uräs?�?U�? û

töå??å�??U?å�toúw

T�r ?úr??R�r ?trü?R�??UI R�ttü?�Täu??R�uU?s??R�É?y�r?U?R�Tru�? û rU � r?U?r�t t R??R�??U??�?UrUI R�túrü?R�RrUst R�?s� ?U?R�¿??so?�r??

� tú? �uur Tru�? û rU r??s???R�Rus??Ru�é ?Ow 1,942 300

�?U?R�¿?T�r?úr??R�r?trü?R�??UI R�ttü?�Täu??R�uU?s??R

é ?Irr 179,837 179,837 � tR??R�??U??�?UrUI R�túrü?Ru??t 0.011 0.002

r????t s�t?y�??U?R�É?y�t úrü?R�É?y�u?sos�r??�Ð ???�t ?�SR?tI � ?I R�r ?uU?R�uRtU o�?t ü?�??U??�u ?T??R�Tru?R�u uy�?s?�??

súrt?å�RúYÉU?r?U?s�Yû t?�Ðy � Ð ? y?R�?s�?r?U?R�¿ ? TörruO�S rü�Y?R?�örrI R�w??ä?�z?r?�?tt R??R�??U??�rU?r�?rü

�?rü�ö rruR�Y?U?s�?s?�??

Page 24: rYœ r?„ œ ?r?tU? u u ?u O„ ???„ R œ ?tT? r ?lUr?tU rb?t ... · u u ?uO? „ ???„ R œ ?tT?r?lUr?tU 1?u??u?

23

u � O?å???å�Rú?tT?�r?l U � r?tU?uu

RúöúUÉo�?�???� ???

r??t??R�u?Z�Rt t ???R�r??r??R�?úR???R�Ð ?�LR?Uä�¿ ?Us

�ÉúU¾?U?å??töå??å�??U

RrUstR�?s?�? û r¿ ? U I R?U?r�t t R??R�??U??�? û r � r¿ ? U I Rr?uU??�Ð ??t rü?R�Ð ???rU??R�É?o�r r?U???R�?r ?r??É?y�r?U?R�rúr??R�??UI R�ttü?�Täu??R�uU?s??R�r????

� ???

� ??? � ???

�????�?????�? ??? 38,519 33,632

�?T???�?????�?TS�???????�?????�O???�??????�???T???

? ???? 179,837 179,837 �?S???�??d??�??? ??�???????? 0.214 0.187

u ?t?S?U t?Rr?uU� ?U�¿ ? T¿ ??Us�É ?yI R�¿??u�u u?¿ ä???u?IR�u??t?rr�z?r?�r ??r?�S rUUO?�Ð ???r?äo??R?t

Ð????� ?r?y�¿ r?u???u?O�u? ?t � Ð????s� ?os???Us?RS� ÐÐ?uU?r????�¿?�z?r?�¿?u�Ð????�??r????u?O�u??t�Ð ????�Sr tr?uU?R� ¿?R�uU??R�Rt??r�u u??R�S???Us�Ð ?�??r?�¿ r?u�Ð????

???u?O�u??t � Ð????�?r�¿ ? T�z?r�r?uU?R�S rt U�??r?�¿ r?u�Ð ????u??t�Ð????�?r�? û ?�z?r�r?uU?R�S rt U�??r?�¿r?u�Ð ???????u?O�u??t�Ð ????�Ð?RuU?Ð?�??rs?RS???Usu u??Rz?r??R

??rs??R�ÐS???Us�??rsR�uU??R?rtU�?s� ur?�? û¿?r??rr�??rs?R�uU??R�Ð?�Rt r?sU?R�??rs?rr�?

� ?U�¿ ? T�r?uU?R�S?U tI R�¿??u�u u?�¿ ??Us�É ?y¿ ä�?R?t � ??r?äo�z?r?r�r ??r?�S rUUO?�Ð ?�???u?I R�u??t?rr�??r?�¿ r?u�Ð ???????u?O�u??t � Ð ????s� ?uU?�Ð?�S???Us?R�é ?osYrRu?R?�S ?rs?R�uRt??

�??r?�¿ r?u�Ð???????u?O�u??t � Ð?????� ?r?y�¿ r?u�Ð ???????u?O�u? ?t � Ð ????�Ð�Rt r?sU?R�?s�?ut�?úr??�R t Ur�? ?U?�¿?r??rr�S ?rs?R�uU??R�????�u?U�¿? T�??r?y�¿ r?u�Ð ????rUo�z?r?�?ut�?û

�?ut?�z?r?�??r?äOr�Rt r?sU?R�? ?rs?rr?�S???Us??�YrRu?R�uU??R�Ð ?�?rt U�?s�??r?y�¿ r?u�Ð ????�És� ? ?r?y�¿ r?u�Ð ????Ð?R

Ð?Uu??�ur?W�??r?�???t?R�s??T?R�??r?�u?U?�??r�tü?Ð r?UrÐ??üs�?s�u?U�??r?U � ¿????Ð r????r?�?U ??� ÐRÐr?Ur�Ð ?U u????�??O�r?�Ð ?rU ?R�¿????RRuRt�r?Ru??¿??Us� u??R???r?r

?RuU?I R?� u??R�Ð ?�¿�¿ä� ? � r??�¿ ?r??rr�?t RtU�?s�ur?U?

?� t tuU??R�??rs?� u??R�Ð ?É?y�ruUÉ ??U�é U ?s�t r�Ð�????�¿?�Ð?�Rt úr??R�uüU�r?uU?R�S srs�??r?sRrU?r??�túr??R�uüU�¿tü?�п??Us� Ð �Rt úr??R�uüU�t?U?�??�u u??R�r???uRYäörU?o

� u??R�Ð ?�S?rs?R�uU??R�ttU?É?y�????�Ð ?�Otrs�É ??U�é U ?�ruU?�??r?sR�¿? T�Ð ?�Rtúr??R�uüU�r?uU?R�Ssrs�¿tü?�Rtúr??R�uüU�r U ?r??�Ð �Rt úr??R�uüU�t?U?�??�u u??R�¿??Us�Ð ?r???U�örU?�YäRu

�É?�u u??R�Ð ?�YrRu?R�uU??R�ttU?�????�Ð ?�Otrs�É ??U�é U ?�ruU?�??r?sR�¿? T�Ð ?�Rtúr??R�uüU�r?uU?R�Ssrs�¿tü?�Rtúr??R�uüU�r U ?r??�Ð �Rt úr??R�uüU�t?U?�??�u u??R�¿??Us�Ð ?�r???�örU?�YäRu

Page 25: rYœ r?„ œ ?r?tU? u u ?u O„ ???„ R œ ?tT? r ?lUr?tU rb?t ... · u u ?uO? „ ???„ R œ ?tT?r?lUr?tU 1?u??u?

24

ú?tT?�r?l U � r?tUu � O?å???å�R?uu

RúöúUÉo�?�???� ???

r??t??R�u?Z�Rt t ???R�r??r??R�?úR???R�Ð ?�LR?Uä�¿ ?Us� ?t ?�Wrúr

�t?U?R�Sr?tsU�Ð�r?úr??Ru??R?u� ? � r??�uur??rs?r?

btsU?¿?T btsU?Ð ?r btsU?Ð ?r btsU?tür ??r?y�¿ r?u�é ?O w??ä??R �t t R?�r?U UÐ ?s?U?�r ? SR??U S R??U

uU??R? ?rs?R

� ?rs?R�uU??RYrRu?R�uU??R

� ¿ ä � u ?u??R�u?y�? t?�É?y�r?srrso�?s?�?s�Ð ??�u u??R�r ???�¿ rr??�r??U T�?s?�¿ äI � u ?u??rr�r??üs??R�r??rü??R�é ??r?sRtúrU?R�Rtúr??R�r??uu � ?RtTsUOr

?�¿U O�Srs?o�?O�?rU??R�????s?R�É?o�LRuUrr?�r r?U???R�u Ru??R�é ??r?s¿ U I R�??U�r???s�Ð ?�?Uä?�r?s??Uu�?s?�¿ ?O�r?û ?�???tR�?rUrt ??R�ur?ü???u Ru??R�é ??r?s�¿t ü??R

�t t t? �Rt???�u u??R�r??r?sR�Ð ?U ssÐ?Uss??uTO�u??O�Ð?U � ??tT�É?y�t???r� ? û r � t?tt ?�Ð ?t?R¿ ? U I RrU??r?R?t?��É???R�b??tr????R�r rU??�¿Rtss�Ð r?U ??uzr??ü?�LRt???�rÉ?y�r??rU??�u??tRtU?�Srü?U?örruO??R�trürsUR�Sr??s?

?�S Rtü??R?o�?rUÉ O�Sr?r?o� ?y�r?û rU¿ ? U I RÐ?u??�rüU rT?R

�?y�Rtúr??R�RUst s???UsSu??R?u¿äIuüUr�t úr??R?ut??�túrU?R�?Uu?sos�¿ ?U?�É U?R?RRtO??r??R�u ?t s?Ru?U?�u ?u??R� ¿ ä R�Rr?U?R�¿ ?T�r?tRtU�?s

�???U?�S???Us?R�¿?r�? ???r??�É uräs�Ð?ur�É?I R�räut?R�Ð ?�Y??�É?y¿?UOr?uU?R

R?zú??rÉú???ÉéU???å�r?tT

Sr?RUs??R�?û � r?ut ?Rräut??R�???r??R�U?u??R�Ð r?r�??rs?r

� ??? � ??? � ???? ?�???? ?�? ???

????? 1,076 840 ??d??�???�??Td??? - 92 ??????�????�?????�G????? - (14) G?T???�????? 1,076 918

Page 26: rYœ r?„ œ ?r?tU? u u ?u O„ ???„ R œ ?tT? r ?lUr?tU rb?t ... · u u ?uO? „ ???„ R œ ?tT?r?lUr?tU 1?u??u?

25

�rl U � r?tUu � O?å???å�Rú?tT??uuRúöúUÉo

�?�???� ???

r??t??R�u?Z�Rt t ???R�r??r??R�?úR???R�Ð ?�LR?Uä�¿ ?Usr?oåt�rÉtúSr�??T�r?åt�??T??tT?

� ??? � ??? � ???? ?�? ??? ?�? ???

???????�?????T??�????? 1,103 1,653

�????�??t ??�??????�? ???Td?

�???�? ??�? ??s?�? ???Td?�?p ?? 1,726 2,286 ????�? ????T???�???Td?�? ????µ ? 7,779 7,9 10,608 11,

RoåtU?å

??p??�?T?????p ??�?µ ???�????�????T??�??T??? ?�???�???? ??�??d?�? ???? � ?????�???�???? ??�?p ??�????�? ???????p ??�? ??? ?�????????�?????�?????�??�???�???d??�????p ??�? ??µ ???�?�????�????T?�O???�????p ??�? ????�? ????T??�??p T?�????

? ???p ????�?T?�?? ????T??�???�???? ?�??????d??�????p ??�????�?? ?T?�????T??�? ???µ ????�?????p ??�??? ??�??T??�?�?????�????? � ?????�? ?d?�????�??????�????p ??�?????�?�???�???????�? ???p ??�? ????�???�?????�

?µ ? ??�?????�????�??�??T??�?� ? ???T??�???�??Td??? ?????????�????????�???????�?????p ??�????????�??????�???????�???�???�????? � ?????�???????�????p ??�? ?dTS?�?T?

�?T??�F???T�??????�????p ??�???? ??�??T??�?�?????T??�????p ??�??? ??�? ??? ?�???? ??�???�????T???�?????� ????�???�????p ??�??d??�?TS�??????�? ???p ??�G???O

�????p ??�??d??�G?O?µ ??�??????�? ???p ??�G???O�? ???�?????�??�? ???p ??�G???O�??????�?T??�? ? ???T??�? ??�??�??????�??t ?�?�?????p ??�? ???d??�G?O?µ ??�??? ???T???�????? � ??�???T??�?S???�??�??�?T?????�??T?d?�??t ????�??????�? ???

�??T???p ??�G??Td?�?�? ???d??�??????�?????�?T?�??�??? ???p ??�G???O�??

� ??? � ??? ?�? ??? ?�? ??? ?�? ???

?????�???? ????d??�??d?? - - ?????�????? 257 57

G?T???�?????�?? 257 57

???????�? ????T???

????d??�??d?? 124 7 �?T???�?????�?? 124 7

????�????? � ???T??

�?�???? 4,404 3,775 �??d?�???S 257 57

BBBBBBB BBBBBBBB

Page 27: rYœ r?„ œ ?r?tU? u u ?u O„ ???„ R œ ?tT? r ?lUr?tU rb?t ... · u u ?uO? „ ???„ R œ ?tT?r?lUr?tU 1?u??u?

26

u � O?å???å�Rú?tT?�r?l U � r?tU?uu

RúöúUÉo�?�???� ???

r??t??R�u?Z�Rt t ???R�r??r??R�?úR???R�Ð ?�LR?Uä�¿ ?Us�WúrRoåtU?å

�É?ur??�r?l U�Nú?É?�r?tUu??� ?uU??�r r?uU ?R�u?ru�Ð?�ÉO�RúRuU ?R�RuúRt�C??s�??rürrs?R

?åRå?t�rÉú??å?�rbrU??åu?ör?å�USw

�¿tü?�¿ äI � u ?u???�r?uU?R�S???Us�É?y�Rtúr??R�RUst s�É?�r û rU o�Ð t ??�b?U�? û � é urU ??R�Ð ?r�túrU?R�uüU?R� ?r?�Tru?bru??R� ?sT?�É?y�r?ru?�r srrs�Rt úrû � S ?tü?�r?uU?R�? t?�¿ äI � u u??R�r??r?s?�Lr?û ?urU?OsR�ury�u u??R�S??r?

Rtúr??R�uüU�r U ?r??

�?�uur??�???u?I R�u??t?rr�Ð t??�? û � é urU ??R�Ð?r�t úrU?R�Rtúr??R�uüU�Ð r? �????�??�? ?�? ??�???d�rrU??r�¿ äI R�r ???u � u ?u??R�É?y�Rt úr??R�uüU�Ssrs�t ?�r ?uU?R�Ð O�Ð ?t � ?û�uU????rs?R�rrU?�uU???rs?RS?�rrU?�uU???�rrU?�YrRu?R �É?�R?r?r?� ? � é ?sT?RurüUO��Rt úr??R�????�? ??�????

??????�???d???�?�???� ???�?�G??????�? ?? � ?p ????�???????�? ?�??? ????�? ?? s ? ?�? ??�? ?�? ???�???�????????�??�? ?????? ??d?????? ??????.�?�??????? ?�??????�??????�????�???S�? ?�???d?�??

�???�???d? � ???T?�????�????�??�?????????d????????????�??�????T? ? ?�? ????�G??�???????�???????�??? ??T??�??????? ??O? ????????a ??????�??? ?? ?�??�??????�???T??�? ??O?�????�???d??�??O????�??????

?????�????�??�? ????????d????????????� ???� ??????�?????�? ?O?????�???d�???? ????T?? ?�???�? ??�?????�????

û úbörUIå�Rtrz�RUö�rÉt úrrwI å�r?Éb?å º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ?S?u? r?É? r?É?

Rtoúé?å�túYU?�RúUÉúb? ??�ts??�å??U

�?�??Rå??U

�r?�¾l TRtöå?

rÉtúrrwI å�?Éb?å r?túwrr?úU

r?túwrrS??

t �Z ??u t�Z ??u t�Z ??u t�Z ??u t�Z ??u t �Z ??u

Page 28: rYœ r?„ œ ?r?tU? u u ?u O„ ???„ R œ ?tT? r ?lUr?tU rb?t ... · u u ?uO? „ ???„ R œ ?tT?r?lUr?tU 1?u??u?

27

u � O?å???å�Rú?tT?�r?l U � r?tU?uu

RúöúUÉo�?�???� ???

r??t??R�u?Z�Rt t ???R�r??r??R�?úR???R�Ð ?�LR?Uä�¿ ?Us �W�Rl ?úY??åZ åtu?år?lY?å�RåT

� ?Ttr?uU?R�?�Y�S??rü?é RuuO� ??y�SRU?r???y�?r?�u?sos�rUur??�RuRt?R�u ?ä?�?rU yO�u ür�Y?u sU�urU??�uruo�?û�Étr?sy?�É??sr?uU?R�Sr?t�É??ss�r??�r ?uräs?R�u ?uU??�Lr?û ??�É uräs�u rUO�É?y�r?? ü?R�SRU�é RuuI R�É?o?�Ð ?�S r?tT�?t ?s?

??rü?�???S?uTO�é RuuO�Ð?�r???y�¿ ?U t ?R�Ð ???�?s?R�??s?�r?sr??rü??R�?ät� ?U?R�¿ ? T�r??ü?R�S RU�é RuuI R�Y?�Ru?r??R�S ??�rrU�Ð ?????�Ð ?U?R�Ð???rU??R�Y???Ous?O�Ð??UOr?uU?R???rs?R�?t ??R�É?y�r??ü?R�É ?U�RuRt?R�u ?ä?�?rU yO�?O

� ???� ???? ???T???????????????? ???T????? ???????????

�??��?�??�?� ???�?� ??��?� ???�?� ???�?

� ????�??????�? ??�? ??s??????????????????????????????????????

??R�r?? ü?R�SRU�é RuuI R�Y?�RtU uI R??rs?r?�??�??r??R�U?u??R�Ð r?r�Ð?U � räut� ???� ???

�?????�???�????

?????

�?????�???�????

?????

�?????�???? ????�?????

�?????�????????�????O

��?�????�?�? ??��?�? ???�?�? ??

???????�? ??????

?R�?s?� ? t r ?o�?û � r??ü?R�SRU�é RuuI R�É?o?�Ð ?�r?t sU??R�z?rr??R�Ð y�örU û�??R?s?R�É ?y

r?trü?R�¿ r?yI R�br?U�Ð ?U � r?U?R�r?r??�? û � r y?û t??R�u?Z�RtU uI R�oU?s�RuTos�u?Z�??�r ??ü?R�SRU�é Ruu I R�Ð ?�r?t sU??R�z?rr??R???Uts�?s?U�??or�uCt?Ls?�r????�u ?TLs�???�Yû t ?R�Ð yr?rrU?R�RurT?R�É?y�LR?r?r�r

Page 29: rYœ r?„ œ ?r?tU? u u ?u O„ ???„ R œ ?tT? r ?lUr?tU rb?t ... · u u ?uO? „ ???„ R œ ?tT?r?lUr?tU 1?u??u?

28

u � O?å???å�Rú?tT?�r?l U � r?tU?uu

RúöúUÉo�?�???� ???

r??t??R�u?Z�Rt t ???R�r??r??R�?úR???R�Ð ?�LR?Uä�¿ ?Us

Rú???Y?uúu?�¾ÉzUr?

? ????? ?G??O�?????�? ???�?????�??�???????�?t ? ?�???�? ??d???�???d????????�? ?? ??�?t ? ??�? ??�? t? �?d?�????

??????�???? ??�??????�????T? ??�? ??G??O??t????�????�????�? ???? � ??????�???p ???�????T?�?????�?????�?? ???�?t ??�?d?�??

? ? ? ? ??????�? ??? ??�??d??????�???? T??�? ???t ?�???T?�? ???T??�? ???t ?�?????�?T?�??

? ?d??�G??O??�????�?????�O? ?????�? ?µ ?T?�????T???�? ???????�??? ??�?? ?�??�?µ ???�????�????�?T??�? ???t ???�????T??�???T?

??O? ?�??????�? ???????�? ?�??????T??�G??d???�?�? ????�??�? ????�a ????�??????T??�G? ?d? ??�?�?????�a ???�? ??�? ?t ???�??O?�?????�?T?

G?S????

????????�?t ????�?t ???????�??????????

� ???

� ???

� ???

� ???

� ???

� ???

?�???? ?�? ??? ?�? ??? ?�? ??? ?�???? ?�? ???

? ?O????? 11,078

9,457 ,79

1,304

12,870

10,761

???s???�???T???

(2,186)

(1,773) (84)

(52) (2,270)

(1,825)

�?t ???�??? 1,579 18 363 282

1,942 300

�????T?�??? ?

128,063

118,677 4,915 390 132,978 119,067

�????T?�? ????T??

128,063

118,677 132,978

122,587

�???�??S?µ ??

�???????�? ????µ ?

9,012

r??r??R�S r?r?r?R�t ?t ?s�t ?y�S ryru??R�Ð ?r�S RtRu??R�é Ut � ?s?SRtü??R?�S r??s???R�S rû rU o�Ð ?�r??r?UOu?R�S rû ?uU ??R�Ð??ss

Page 30: rYœ r?„ œ ?r?tU? u u ?u O„ ???„ R œ ?tT? r ?lUr?tU rb?t ... · u u ?uO? „ ???„ R œ ?tT?r?lUr?tU 1?u??u?

29

u � O?å???å�Rú?tT?�r?l U � r?tU?uu

RúöúUÉo�?�???� ???

???R�r??r??R�?úR???R�Ð ?�LR?Uä�¿ ?Usr??t??R�u?Z�Rt t

�úub?å�Rú???Y?Yrrs

�rÉåtzS�Rú???Y? � ??? � ???

?�???? ?�? ??? ?�? ???

?????�??t ?? 1,769 1,255

�?????9,870 8,537 �???�??????�??O1,136 969

�??????95 - BBBBBBB BBBBBB BBBBBB

�?S???�?????�????�???�? ?O???? 12,870 10,761

o tå?u?å�RúU UT??�Rú?åUr??å

� ??? � ??? ?�? ??? ?�? ??? ?�? ???

????????�? ?s?????�? ????µ ? BBBBBBB BBBBBB BBBBBB

r ???zUs?R�urä??R�t??y�S r?RUs?R �S?urr?uU?R�urû ??�? ûÐr?y� r?u ?U�r???t � Y?�???zUs�urä?o�t?yS r??rt?R�rut ??�ur?sr�?û ?�uso

�Ð�LRurrsyo�?üäu�ur?s???rü?R�Ð t U?R�rut ??�r???tR�???s�S?t�?st s?R�r??r?R?�u uI R�urä?o�r?uU?R�T??r� ?U??Rr??ü??R�b û Ru???�t??Ur?s??R�r??r?sR�u?uU�Rä??r�r?U???�r??�urä??R�t ??y�S r?RUs?o

� ??? � ??? ?�???? ?�? ??? ?�? ???

G?S??�???�??�????�ß ?? 398 387 �??�G?S??�???�???�??? ???? 1,707 1,669 �?�????? ???? 7,744 8,180 BBBBBBB BBBBBB BBBBBB 9,849 10,236

�rÉú??å�tuúT??å�Rt åto

u uüssuU?Rr?�Étr?sy?�r?urU?�uruo�? û�uurT?r??r??R�S R?t I R�?RtTsUR�rä?s?• ?R�uu rT?Ðr?sú• r???U?R�uu rT?• b?U?R�uu rT?

SüU?�t??r?uU?R�r?suRt�S???O?�uu rT???�rUr?Uo� Éu ?úu?RÉU???s?R?u ?úu?R�t?tt s�?s�t???r??RR�r???ü?�túr??�uurT?�?rUI R�?Rut ?�Ð ?�Ð ??ss�r ú????s¿ s�uurT?R�RuRto�r?ä??�¿r?O�b?U?s�?s?� Ð � ??yO�??�r??�uurT??R�RuRto�uuR�tRtyo

b??ts?R�r?ä?�b?uu

Page 31: rYœ r?„ œ ?r?tU? u u ?u O„ ???„ R œ ?tT? r ?lUr?tU rb?t ... · u u ?uO? „ ???„ R œ ?tT?r?lUr?tU 1?u??u?

30

u � O?å???å�Rú?tT?�r?l U � r?tU?uuRúöúUÉo

�?�???� ???

r??t??R�u?Z�Rt t ???R�r??r??R�?úR???R�Ð ?�LR?Uä�¿ ?Us

�túT??ú?roI å�uurTÐr?sú?R�r??r??�uúrUT?R�uu rT?�??r?uU??�r??r??�SR?tI rr�uT?�é uu�?O�¿ ??ü?R�¿Uû � r?�RUo� r?RUs??R�r?rr??�?û

???ü?R�É?y�r??t??R�??U?R�Ð y�Rtry�oU?s�???�?�r ?t?rüs?R�z?r??RÉusût?R?�r??r??R�¿?U ? ?r??r?�uu rT?�É?yO�¿ s?

rÉ?ú??å�tuúT??å�Rt åtoWrúr ? ?�?????�?T?�????�??? ??�? ???�???�?? ????�???T???????� ????�??�??µ ?T???�?? ????�???T?? ?�???�?? � ?d?????�?????d????

�????T?�????�??? � ???�??????�???�? ??�? ??????�??�? ?????�??�???T?? ??�????????p ??�????p ??�?? ?�??�???� ? ???�G? ?O? � ??�???T????????�???????? ?�???? ????�????�???�? ???�?????�???T??�? ??�?????�?? ?�?????�????�??�???????�?dT?�??????�????

� ???� ?? ?�??�??�???T??�?????�G? ???�? ??�????�? ?d??�? ???S�? ???�??? � ?? ??T??�???????�??�? ??T??�???�???T???�??µ ???�????????S?�???�? ????�? ???????

?????????�? ????�???�????�????�??????�?T?????�? dS�? ? ?�? ??�??S�??�? ?T???�? s ?? ???�??�???T?�?�??????�? ?? ?

�?????�???� ? ??�? ???�??�? ????? � ??�? ?????�????T??�???�?????�?? ????�??�? ?�??? ??�??�?????�??????�??????�? ? ?S�???

�?????T???�?????�? ???�?????T?? ?�???? ???�?????�?T??�?T�?�???????�O?????�? ??s � ?? � ???�????T???�???T???�???? � ??�???T?

??????�???�???�?????�???d????�?? ????�?? ??�??�?S??�? ?�? ?�???T??�??�?? ?�? ?� ???�?????�???�? O?µ ?�???????�?????

�??????�?????????�??????? ??�??�??? ?�???????�?????�?T?�?????T?? ?�? ??S�? ????????�? ?µ µ ?

� ?ursr�u?ü?R�b û ?�r??t??R�r?uräs?R�??U?R�R?sus�Ð r???r??R�U?u??R�Ðr?r???�r?? � ??? � ???

?�? ??? ?�? ??? ?�? ???

???T???�G??�???�?�? ????T?�???????�? ????T?�?????�?�? ????T?�?????

�?�???????

Ðr?�?rü?R�¿ ? T�r??t??R�r?uräs?R�??U?rr�r??üs??R�r????R�u r?T?R�S rU U T?�? û � S r?ut s?R??rs?r?

� ??? � ??? ?�? ??? ?�? ??? ?�? ???

?????

??d??�??�G??d? G?T???�?????�?TS???T????

?t??R�r?uräs?R�??U??�Ðr?sú?R�uu rT??�T???� ? Ruzä?R�?????R�b û ?�??r??R�U?u??R�Ð r?r�t ?ursr�r?

� ??? � ??? ?�? ??? ?�? ??? ?�? ???

????�??t ??

?????? ?????�????�G???�??O

Page 32: rYœ r?„ œ ?r?tU? u u ?u O„ ???„ R œ ?tT? r ?lUr?tU rb?t ... · u u ?uO? „ ???„ R œ ?tT?r?lUr?tU 1?u??u?

31

u � O?å???å�Rú?tT?�r?l U � r?tU?uu

RúöúUÉo�?�???� ???

r??t??R�u?Z�Rt t ???R�r??r??R�?úR???R�Ð ?�LR?Uä�¿ ?Us

�rÉú??å�tuúT??å�Rt åtoWrúr

???T???�?s????�????�??????�?????T??�?????�?????�???�???�????T??�F???T?

� ??? � ??? ?�? ??? ?�? ??? ?�? ???

? ???�???�??t ? ????

ÉU?å�t uúT?�??�Ð??s�?�?s?R�uu rT??R�??r?uU?Rt?y�r??r??R�r?sr?RUs?o�r?rr??r�r?ü?R?tsUr??r�R?UO?r?uU?R�uurT�É?y�R?zs?R�?û

� Ð �Ð r???R�ut?r�t?os?R�?û � ??�r???U?R�r?sr?RUs?�r ?rr???�r???U�? ?s?s�r??O�r??rt sUR�t?y� ?y�?O�r ?trü?R�é ?uW?R�?s?rt � ? û � ??�ruZrU ?R�é ?uW?R�uurT??R�?R�?�oU?s�t?�uRuU O�?O�r??r??�u?Z�uúrUT�¿?t s�Ð?trü?Urr?uU?R

?tT?å?�r?oåt?å�rÉtúSr?å�??T?å� üsr ?uU?R�rUrU�¿s??�RU??�uT?�É ?R�Ð ?t � Ð ?�r ???U?R�S rr?us?�????s?�?rWs?Or�rü??s??R�r?t ???R�S r?û t s?RÐ? �ö rs??R�Y?U?s?

r?t???R�??t � ?û � r??�r?t???R

Ur??å�rÉú??å�Rú?å�? tr?uU?Rsrrs�rü?t?�YU ??�rr?sus�r??U u??�Y?�br?so�??rs?�uU???�?rU?�z?r??�r�??Rt??S U??�u?U�rsU�Ð?�¿?O� O�? ûS ??�t?O�?s?R?t?ä?r ?ûr?�r?r?y

R�t ?uR?s�u rUO�É?y�ry??ä???�r??U T??R�u?Z�r??r??R�S r?RUs??R�S r?r?t sU? � u T??�tu??�? ?rs?R�¿ ?tä?Rr ?t?rüs?R�Yû t ?

� ????????????????????????????????

� ????????????????????????????

�?�???????

�??????

�??

???�?�?????????????

�?�???

????

�??

????

�??

???

�???�?

?????????

??�? ????�? ??� ??????�? ????�? ??

� ????

� ????

� ????

� ????

� ????

??????�???????O?????�?????O? 415011585314688823791965131635399610

?????1333683213839466157043933363832

� ???22050223370291747292066020836426

06840

9? ??s?�???�??Td???????�? ??132445645504172610448881571972286

6620814478477780899996958185339957133

28413

8

Page 33: rYœ r?„ œ ?r?tU? u u ?u O„ ???„ R œ ?tT? r ?lUr?tU rb?t ... · u u ?uO? „ ???„ R œ ?tT?r?lUr?tU 1?u??u?

32

u � O?å???å�Rú?tT?�r?l U � r?tU?uu

RúöúUÉo�?�???� ???

r??t??R�u?Z�Rt t ???R�r??r??R�?úR???R�Ð ?�LR?Uä�¿?Us

�rÉú??å�tuúT??å�Rt åtoWrúrb?U?R�uu rT?

�S?tü?�??UI R�urüUO?�Rt úr??R�S?tü?�¿ s?�b?U?rr�urüUI R�? û � S rr??s?R�Ð ?�oU?s�?s?R�uurT??R�??s�??�b?U?R�uurT??äI R�S ??ü?R�é uU�¿T� É?y�usOs�r?rr?uU?R�r??�?OÐ?�???s??�r?r??r??R�S R?t I R�?�b?U?R�uurT?�RuRto�Ð?�u uz?R

�t?t � ? û � b?U?R�uu rT??�u uüs?R�É?y�Ruu?U?R?�RuRto?ü??Sr?� ¿ U O�É?y�¿ ?U t ?R�??û � ?s?�ÉU?R�S???R�u ??�?û � r??r??túry

r ??ü?R�uu rT? � RtRu?or?uU?Ru??t?rr�u rUI R�?û � ??�??u? IR?�?us?R�ur?R�¿r?u?ü???u??R�u??t ?rr�??r?y?�Ður??R�usI R�ÐOû � ?�??�S????� ?úU�?uTR�S??ü?rr�S r?usU??R�? û � usOs�r??ü?R�uu rT?û � ¿ ?�É?y?�RuU?R�ur?sTOr�r?úUä�¿ ???�RU???�S??ü

�Ð??s�r?t?y �? uTI Rr?uU?Rs�Ð ??r?rU?�S r?usU??R�?U?�Y???U??�r?û ??�oä?�ÐR�Ð???�Ouus�?s?R�S r???urr?uU?R�É?uurT??R�??s�¿ ???s?�r rUr???R�R ??rUI R

Rtúr??R�urüUO�uurT?�?r??R�é ????R�É?y�usOs�Rt úr??R�urüUO�? û � S Ru?zs?Rr?uU??�SürR�usI R�RU?�¿ ???s�¿?rU�? û � ?r?uU?R�ut s?R�r Ur?U�É?

?UäuüU�¿ tü?�S ?t rrsr�r?t sU??R�u ?u??R�Ð ?Rtúr??Rtt t??R�?�ur?U?�Ru??�r?�?� ?u??R�Ð?U??R�t t t ? �Rtúrû � urüUO�¿ t ü?r�??�r?t s�?r�?û

Rtúr??R�urüUR�S Ru?zs�usR�u T??�?r?tO�¿?t ä?R � ??? � ???

?�???? ?�? ??? ?�? ???

????????�GO?????�????????p ??�???�??????�???�????

????????�? ??????�???? ????p ??�???�??????�???�????

S Rur?ssU?R�u?ssU�?r?uU?R�ttü�r??û � u?ssU?�r????�??UO�r??t ??�?�r??r??R�bRu?I R�b?U�?û � r???yt R??R�??U?R�uüU�??U�

w�w�?�u � ur?W�r ü?rär�??r?y�¿ r?uur?W�r ?u??r�??rü?R�???üs?R�Y?äUs�é t?r�rUrUO�ur?ssU?R�Ðr?�t??

�¾ú??�u ?t�Rtåtob?U?R?�Ð ??úRt?R?�?u?ssU??R�r ?s�É ?y�rWû rt ??R�? û � ??rU?�Ð ?s?�u rUO�?U�¿r?UOu�É?y�Wr?t ?R�r ???O�r?uU?R�? uts�b??ts?

???�r?uU?R�S üU ?�?é t??R�RU?Ð ???rU???�r????R�b ?T?�?¿ r??R�u Ou�É?y�t úrü?R�r r?Ru??�r?û r??�r rUr??�rt ?R

� ?ä?�R?Ru?r ?????R�b??t � É ?y�túrü?R�RuRt?R�r?ûuü�? s?R?�?r?uU?R� ?y�r ?U??�örruI R�?û rU rw??ä?� ????�b??tÐ???rU??R??sU?�RuRt?R�u ?ä?�R?Ru?�r???sÉ?y�örruI R�S rü?U??trü?R�Ð ???rU??RÐ

tä?s�?�¿?r?�? û � S Ru??zsr ?uU?R�?rü?�¿? T�¿ r??R�u Ou�RuRt?�SU??r?uU?RrUuü?�rürrs?R�r?s?uU�?O?Srr?us?r ??üs?¿ r??R�u Ourr?äurT?R�é ?uW?R�rä?s?�r???y�rU ?u??

Page 34: rYœ r?„ œ ?r?tU? u u ?u O„ ???„ R œ ?tT? r ?lUr?tU rb?t ... · u u ?uO? „ ???„ R œ ?tT?r?lUr?tU 1?u??u?

33

u � O?å???å�Rú?tT?�r?l U � r?tU?uuRúöúUÉo

�?�???� ???Ð ?�LR?Uä�¿ ?Usr??t??R�u?Z�Rt t ???R�r??r??R�?úR???R

r É?ú??å�Rå?t??�r?túY?å�?Éb?å

r??r??R�S r?RUs??R?�¿ ?U I R�É ?y�r??r??R�SR?tI R�¿?sUsr??t?�??U?�¿äI � YúRt??�???r�? t?�RtU uI R?�b?t ?U ?rr�t???R�Ð?�r??r??R�¿ ?U I R�Ð??ss�??U?�Ð?�r??r??R�S r?RUs??R�Ð ??ss

� ?u??R?�r?úRt?Rr?t sU??R�S rû ?uU ??R?�¿ äIr?uU?R�r?s?urO�Rtúr??R�urüUO�r U ?r??�S r??r?so�É?y�r??r??R�S r?sU??R�¿?sUs�r???�Ð y � É u??ä�¿ ?Ur�r????ü?R�r??RU???R�t ?urs�? û � r??r??R�S r?sU??R?�r??r??R�S r?RUs??R?�¿ ?U ??�r?trü?R�????R�é ?sTs�?

r?usût?R�???T???�?????

?????????????????????????�??O???�?????

?????????????????????????� ???

????????????� ???

????????????� ???

????????????� ???

??????????????�? ????�? ????�? ????�? ??

?????�??? ?�????�??????�???

?????4,263 2,617 4263 2,617 T??�?S?T�? ?????

?????160 160 160 160 � ??s ?�??�??Td?

????�? ??4,094 - 4094 -

�????�G?? ???�?????525 5726 525 5,726

�?????9,042 8,5039,042 8,503

�????T???????

�????�??????�????????

8,8829,6108,8829,610

� ??s ?�???�??Td?????�? ??

1,7262,2861,7262,286

�????�? ???----? ????4,6613,8324,6613,832

�??�? ??74,72968,40974,72968,409

??????89,99984,13789,99984,137

ZRu?R�é RuuI R�Ð?r�r?urä?R�r??rü??R�Éû � RRtI R�¿ trrs�r?t ?y�Ð ???�És?R�r????rr�r??r??R�S r?RUs??R?�¿ ?U ??�r?trü?R�r????R�SRuto�?s� rr??U s?R�Y?r�?O�? urä?R�Y?r?R�b?uu�Ð y�u ???

tTsUR�?sr?trü?R�????R�u?t ?s?�r??rs?R�S rU Rusû ?R�?�buu ?R�?R• � ?urä?R�S r?RUs??R?�Ð??uräs?R�Ð??úRt?R?�?Ð??uräs?R�Ð ???t??R?�?¿ äI R�Ru?U ?�YúRt??R?�r?t???R�Ð?�¿ ??�r?trü?R�r????R

SR?tI R�??sr�r U rT?R�¿ äI R�Ru?U ?�S r?r?t sU??�RuW?�r?usû t ?R�r????R�Rur?s�? uTI R• ??R�u?t?s�?sÉ?U�Ð ???trs?R�¿ tü??RÉ?U�Ð ???t??R�??U??�¿äI R�¿??u�S r� ?y�?r?r�ry??ä??R�¿? T�Ð ?�u?zs??R�¿tü??R

�uurT�u úrU T?�¿ ??ü??�É tu??R�??r??R�U?u??R�R???�Rttt ??R�ÐRt?r?R�uurT?�¿ ?R?y?�Rtúr??R�S?t ü?�¿s?�S ??rü??R¿????R�w?uU??R� rt??U?�RrUst R�?s�?�????s?R�RU?�É?y�?r?rr??t??R�??U?R�??s?�rü??s??R�uúrUT??� É û�ur?U?

??r�rU rT?R�r?trü?R�????R�Ð?�S rt ??U??R�?U T�tür�r??t??R�??U?R�? ?s?�r??t ??R�????R�S rur? • ??r??R�U?u??R�Ð r?r�t ?ursr�räut??R�urüUI R�É?y�räut??R�SR?t? ?�r?trü?R�r????R�t ?sUs • rr�r U rT?R�r?trü?R�r????R�bsr?s�RU�?�ruU??R�b?U?R�Éû � rU u?r?rr�räut??R�b?U?R�urüUO�Ð ?�Y?r??�rt rs??R�r??r??R�¿ ?U I

Ð??O • �S?tü�? ?s?s�És?R�r??r??R�S rUUO??R�ÉUrUR�¿ ?Ur�?�Ð ?ttüs?�?RuW?�¿? T�Ð ?�r?sU??R�r??r??R�S R?tI R�É?o�ry??ä??R�¿Tt s

�??r?súR�ur?ssUR?�r?trü?R�r ????R�R rUst R�t?süs?�?�RU?�É?�SR?tI R�w??�É?y�r?sU??R�r??r??R�SR?t ?�¿tü�SRU�t??y�r?sU�Rtúrûô� ?sU?�Rt úrû � ¿ t ü?�SRU�t ??ür�rU rT?R�r?trü?R�r????R�u?t ?s�?s?�¿rs??�¿ ?rU�É?yRt úr??R�¿ t ü?�r?trr?�S r??r?sR

É û � Rtúr??R�S ?tü?�?RtTsUrr�rü??s??R�r??r?sU??R�r?t???R�S r?û ts?R�?U T�¿ ?T�Ð ?� ?y�túrü?R�É?t ??�??U??�r ??rt ?R�bR?U?R�Rt??�r??rs??R�Rt??R�?sU??R�r??ü?R�t??yô�uü�É?y�r?t u??R�r?r?ä?R�S??ü?R�é uU � uüU�t??ü?�r ?trü?R�r????R�t?süs

¿tu??R�é uU ?R • � ? � r??� ur?� ???U?R�r????R�r??y �?t?ä???R�U?u???R�bsU� ?? û rU¿?tüssú?R�????s�ÐrR ?U???R� ?o

? U Rusû ? R�¿ rr???R�S r?sU??R�uu rT?�?sos�r??�Ð ??�??�r ??r?sú?R�uurT??R�É ?y�SOuu�?s?R�S Ru?zs?RÉu??ä�????�É ?yr?trü?R�r????rr�r??r??R�S R?tI R�Ð ?�r?u?Z?�u?t s?R�r?? y�? û � r ??ü??R�S r?sU??R?�u?t s?R�r??rüû

Page 35: rYœ r?„ œ ?r?tU? u u ?u O„ ???„ R œ ?tT? r ?lUr?tU rb?t ... · u u ?uO? „ ???„ R œ ?tT?r?lUr?tU 1?u??u?

34

u � O?å???å�Rú?tT?�r?l U � r?tU?uu

oRúöúUÉ�?�???� ???

r??t??R�u?Z�Rt t ???R�r??r??R�?úR???R�Ð ?�LR?Uä�¿ ?Us rÉ?ú??å�Rå?t??�r?túY?å�?Éb?å�Wrúr

É?t??å�¾U?Ur?å�r?túY?å�r?Éb?ås?tTsUry??ä??R� ?tts?�??rs?R�??u??R�¿U?Us?RörU û?R????s?R�R??UO�b?uu�Ð y � r??r??R�SR?t? ?�r?trü?R�r????R�Ð y

�??sU??�urüI Rr?tü??R�u?Zräut??R??UT?R�?O�¿ ?U ??�ruU??R�bR?UI R�?û?Rr?rru??�??sU??�?trü?R�r????R�É?y�u?r?�u?sos�r??�?s?R�S ?Tt ??R�Y??ä?�? uTO�S r???s?R?äU?r�u?�?O�uUrr?�¿ ?Ur�r?o�?�r?sWt ??�Ð ???

uUrr??�??sU????R�?tTsUs�?s?R�S r???s?Rb?U?R�S r?r?r�É?o�t?sUs�? � ?s?R�r?äU??R�r?trü?R�r????R�É ?y�u?r?�u?sos�r??�?s?R�S?Tt?s?R�Ð??r?sWt ? ?

¾?U ?r?túY?å�r?Éb?úr�ú?UúÉ?�?r???�??????

� ???� ?Td???�??Td??� ?Td???

� ??��??�?�????�?�? ???�?�???

� ?????T???S?T?�????

?????T??�??O???�???????�??????�??

???�??????

� ???� ?Td???�??Td??� ?Td???

��?�? ???�?�????�?�? ???�?�???

�??????�?????�?p ????�O???

?rr�r???U??R�Rus??R�¿ ?T� ? � r??s???R�u?u?s� ur?�??sU??�Ð ?r�S???t s�?Ruäo�?s?�??�?�??sU??R�r????�S rUr???� ?sU??R�É?o?�Ð ?�¿ ??t s�?s?�??�r??�?r?trü?Rr?trü?R�r????R�S rUr???

Page 36: rYœ r?„ œ ?r?tU? u u ?u O„ ???„ R œ ?tT? r ?lUr?tU rb?t ... · u u ?uO? „ ???„ R œ ?tT?r?lUr?tU 1?u??u?

35

u � O?å???å�Rú?tT?�r?l U � r?tU?uuRúöúUÉo

�?�???� ???¿ ?Usr??t??R�u?Z�Rt t ???R�r??r??R�?úR???R�Ð ?�LR?Uä

å�t??å�tÉtbr?�rÉUÉot?å�t túU??�tÉ?å�t I?O?RåtY??å?�R??å?�RåtúbY??�ÉSúr?I å�t?Y?å

???sU?R�R rUst o�¿ äO�Ð ?�r?sRtü??�r?s???�r?sRur?ü?�É u?t?s?R�?ärs??R�u?ü?R�t ?tt sr�ry??ä??R�RuRto�???sR�RU?�t ?tt s�?s?�tü�u?t?s???ü??R�?Rus??R?�¿U ??�Y??s??R�?RtTsU?R�urrsy?R�Ð ?y�? û � UTI R�?s?�? ärs??R�u?ü?R?�r??rs??R�r ????R�rüäRu?r�Lr???U�RuRt?R�???s

r ?rrU?R�S Ru?t?s?R�Ðy � é ?sT?�?ärs??R�u?ü?R�Ð or�RuRt?R�t ?süs�S?t � ??r?sU??R�?? ?sU?R�é ?uU ?�¿ ?tüsÉ?Ét??å�r?É?�u úéT?o�

Ð ???t???�¿?U t s??�r?rr??R�z?rr???�u?t?s�¿?y�?s?Ð??uräs?R?�u?Z�¿ ?r??rr�z?r??R�¿ ?U t s�Ð ???�r?t?yÆL??st�¿?U�r?r??R�z?rr???�r rU??rrÉ t u û � u rUO�É?y�? tO?�u?t ?s?R�RU?�Ð o�?É tu û�?sû � ?r??r?t sUo�ty??�S rû � ? s?R?�?É tu û � ¿ ?Ur�r ?r?�SU??�? s?R�z?rr???�r rU??rr�r?O

???s?T?urs?R�tRtusU?R�S?tü?�É?y�LRtr?sUo�?Yû t ?R�Ð y �RuTos??R�br?t sU?R�Rusû � ¿?u?�Lr?û ?�u U T?�bru??�?yr?ä�¿ ?Ur�r??Ð ???t??R�??r?äo�z?r�?r ????ü?R�r??RU???R�t ?urs�? û�Ð??uräs?�??r?� ¿ r?u??r?y�¿ r?u�z?r

r???U t s�?û � ???U??R�Ð ??t?R�u U T?�??r?�¿ r?u??r?y�¿r?u� ? � SRuto�?s?U�¿?rU?�¿Tt?R�Ðr?r� Érü??s??R�z?rr??R?�r ??r?sU??R�S Rus??R�? û � r?U t ??R�r??ü??R�z?rr??R�Ð?r�bu û

�??UT?å�r?É?�u úéT?o?»�Ð?UT?R�Sutr� ???s?r?O?ûrUr????R�Y??s??�?r???t sr???O¿?O?UT??R�TrU ?�r?t?y?�u?t?s�¿?y�?s?�?Lr?z??�?O�Lr??t?�Ð�? û r

r????RY??s??Rr????t sÉ tu û � u rUO�É?y�u?t?s?R�RU?�¿ ?y�?s?�t u???�¿ ?Ur�r?r??R�z?rr??R�????�?s?�?É tuû � ¿ ?Ur�r ?r??R�u?Z�z?rr??Rrz??R�?O�r?u?ü?R�räut?R?�Ð ?UT??R�w???�Lr?û ?�u U T?�bru ??�?y r?ä�¿ ?Ur�?z???R�?O�??t??R�Ð ?UT??R�Y?r?�urüUO�É?y�c?r?r�??

r?T?urs?R�??r?ä�z?r�?r??RU???R�t ?urs�? ûÐ?UT??R�??r?�¿ r?u??r?y�¿ r?u� ÐUT??R�S rU U T?�Sz?r?

�?z???�?�??t??R,??r?y�¿ r?u??r?y�¿r?u??t??R�r ??ü??R�z?rr??R�Ð ?r�S r??uû � r?O�S rrso�?s?� Rus??R�? û � r¿Tt?R�r?úr?�? û � rü??s??R�z?rr??R?�r??r?sU??R

r ?túb?�?ú?t?

r?ur???R�?r?uO�u ür�é ??U s�Rt ryo�S?s�??uu�Y?�b?ss?�r?U r??R�r?U??� uü?Rrürs??R?rü?R�RU?�usO�??Rtryo�É?�?U?�é ??U s?R??R�b ??t � É?y�?O�ö rruI R�? û rUr??y�u?u?s?R�brrU?R�r???

Page 37: rYœ r?„ œ ?r?tU? u u ?u O„ ???„ R œ ?tT? r ?lUr?tU rb?t ... · u u ?uO? „ ???„ R œ ?tT?r?lUr?tU 1?u??u?

36 u � O?å???å�Rú?tT?�r?l U � r?t U?uu

RúöúUÉoR åtY??å?�Rú??r???å

� ? � r??s???R�Rus???�uur

�É?�S r??Ut s�Rur?ü?RRuäosU??R

�r?uu?�Srüû Rur?UuIrr

�É?�Srüû Rur ?uru?�SRuruo

��SRuur?SRu?u??

�r???�Srüû Ru�¿?�SRtü??

Sr??rt r�SRtü?r?ut S Rur?U

�r???us??�SrrUrt�sRur?�RU?äO

? ??�RUrt

�Srr??us�SrsO�Rtü??

�??r?UOu�¿r?yOU???s?R�t?? w??ä??R

u�é ?Ow u�é ?Ow u�é ?Ow u�é ?Ow u�é ?Ow u�é ?Ow u�é ?Ow u�é ?Ow u�é ?Ow u�é ?Ow u�é ?Ow

ré??r?å

�u?r?2010

2,353 67,859 41,225 7,810 1,995 8,032

789 2,371 2,874 16,744 152,052

�S r û rUSrrso - - - - - - - - - 1,424 1,424

U???s?R�St s�r??r?UOu�¿ r?y O�Ð ?�¿ ?t ?

434

75 -

376 - - -

140

16

(1,041) -

� RtrürsUR?rz?o

-

(16) - -

(4) - - - - -

(20)

� ur?

2,787 67,918 41,225 8,186 1,991 8,032

789 2,511 2,890 17,127 153,456

??åtr??å�?l ?rU?å

�u?r?

(1,414)

(12,802)

(10,796)

(2,810)

(921)

(888)

(544)

(1,939)

(2,210) -

(34,324)

r?U?R�???sUR

(112)

(734)

(688)

(172)

(85)

(272)

(35)

(72)

(80) -

(2,250)

S RtrürsUR

-

10 - -

4 - - - - -

14

� ur?

(1,526)

(13,526)

(11,484)

(2,982)

(1,002)

(1,160)

(579)

(2,011)

(2,290) -

(36,560)

rÉtrzt?å�r?Éb?å

� u ú?

1,261 54,392 29,741 5,204

989 6,872

210

500

600 17,127 116,896

� ur?

351 36,262 27,274 4,882 1,333 7,356

322

262

740 28,262 107,044

Page 38: rYœ r?„ œ ?r?tU? u u ?u O„ ???„ R œ ?tT? r ?lUr?tU rb?t ... · u u ?uO? „ ???„ R œ ?tT?r?lUr?tU 1?u??u?

37

Rtt ???R�r??r??R�S r?r?r?R�¿ ?t � ¿ ?tär??t??Ru?Zu � O?å???å�Rú?tT?�r?l U � r?tU?uu??å�r?t U?å

?úÉr¾Tt?å¾?úU?åû ?t??å�tÉZ

�??s???R�r?U??� ? � r??�uur

� u ú? �uur t �Z ??u t �Z ??u u�é ?Ow 47,669 S RtRu??R 12,870 10,757

28,610 RuUrr??R�¿ ?zUs?R�é ??r?s (7,253) (7,189)

5,741 ? uTO�¿ ?zUs�S rû ?uU ? (2,347) (1,422)

5,398 r ????y?�r?uRto�S rû ?uU ? (1,348) (1,410)

?uTO�SRtRu?o 1,137 217

7,880 ¾ÉzUr?å�??�ärt?å 3,059 953

2,639 ¿???s?R�é ??r?s�? û rU (875) (606)

5,241 RoåtU?å�¾r?�r?U?å�súrt? 2,184 347

�¿T?R�r r?uU (257) (57)

4,495

súrt?r?U?å 1,927

290

?tT?�r??úU�RåtåtÉo

� Rur?ssU?R�????s�Rt ryo 1,238r ?t???R�S r?û t s?R�S ru?t s�? û � r?ut ?R�? û rU(1,333) (612)

1,238�?uO�r??rU�SRtRu?o�r?uU ?R�?U T�tür�r?U?? (1,333) (612)

�?U�tYr�r?U??�r??úU?å�RåtåtÉI å�É?ú?So

5,733rrÉtU?å 594 (322)

�tå??å�??U??�ÉUúU?å�toúY?å?Ét??�t ??tÉÉ?ú?w�¾úÉt

0.011

0.002

Page 39: rYœ r?„ œ ?r?tU? u u ?u O„ ???„ R œ ?tT? r ?lUr?tU rb?t ... · u u ?uO? „ ???„ R œ ?tT?r?lUr?tU 1?u??u?

38

Rt t ???R�r??r??R�S r?r?r?R�¿ ?t � ¿ ?tär??t??R�u?Z

u � O?å???å�Rú?tT?�r?l U � r?tU?uu??å�r?t U?å

�Éú??å�U?t??å�?úÉr? û � r??�uur

� tú? �uur t�Z ??u Z ??tu u�é ?Ow �¾?U? r??åtr??å�tÉZ�¾?U?å , S Rtü??R?�Sr??s???R 116,691 106,826 r U????�u?Z�¿?U O 269 283 Y?r??�r t rs?�SRur?ssUR 280 280 118,069 117,240

107,389

�r?åtr??å�¾?U?å 2,785 Ð?UT??R 2,771 2,912 7,809 ?uTO�r??t?�??U?�r??t?�r?uräs�??U 8,331 2,616 1,864 �r?t???�?rU?�r?t?? 434 5,651 4,000 ¿ä?�YúRt? 4,000 3,845 16,458 15,536

15,024

134,527 ¾?U?å�u??S? 132,776

122,413

�?É?úU??å�û ?bö 17,984 �¿r??�u Ou 17,984 17,984 2,949 ??UI R�uRtU o�R??y 2,949 2,949 3,114 ????r?�?ur?st R 3,564 3,114 u?ts?R�Uäy (3,342) (3,858) ????s?R�Rtryo�u úrû 60 60 17,578 RUäst?�örruO 17,257 13,373 39,677 ?É??úU??å�û ?bö�u??S? 38,472

33,622

åUr??åRú? r??åtr??å�t ÉZ�Rú?åUr??å 70,291 � ?u? 70,291 64,260 4,404 r ?äO?�RúRuU 4,661 3,832 1,076 Ð??W???R�r?tT�r?r??�Roû r?? 1,076 918 r?sU??R�r??r??R�SR?tI R 1,498 3,304 75,993 77,526

72,314

r??åtr??å�Rú?åUr??å 12,633 ?uTO�r?úRt�??U?�r?úRt�r?uräs�??U 10,496 11,773 , � ?u? 4,438 4,149 , r?sU??R�r??r??R�SR?tI R 1,844 555

18,858 16,778

16,477

9,4851 Rú?åUr??å�u??S? 94,304

88791

134,528 �ú?åUr??å?�?É??úU??å�û ?bö�u??S? 132,776

122413

0.221

�tå??å�??U??�¾?U ?å�ÉzúUÉ?Ét??�t??tÉ?ú?w�¾úÉt 0.214

0.187

Page 40: rYœ r?„ œ ?r?tU? u u ?u O„ ???„ R œ ?tT? r ?lUr?tU rb?t ... · u u ?uO? „ ???„ R œ ?tT?r?lUr?tU 1?u??u?

39

Rt t ???R�r??r??R�S r?r?r?R�¿ ?t � ¿ ?tär??t??R�u?Z

u � O?å???å�Rú?tT?�r?l U � r?tU?uu??å�r?t U?å

?úÉr� ?bö�É z�RåtÉzr?å�?É?úU??å� ? � r??s???R�Rus???� ur?

??å�r?tU?å�É??úU?�û ?bö�??o�r r?U???å

¾ú??å�u ?t R?l w �åtUo??U?å

å?�ÉúÉröÉ???úb?å

u oúzUSw

u?ör?å �túwo�u oúz

?Ébr?å �úrt?

ö?RUSr u??S??å t�Z ??u t�Z ??u t �Z ??u t �Z ??u t �Z ??u t �Z ??u t �Z ??u

u?r?? (3,247)60 13,083 �?U?R�Tru�? û rU - - 4,495 4495

�?uO�r??rU�SRtRu?o 1,238 - - 1238

�??rU�SRtRu?o�??r?äo (2,009)6017,57839,676ry? û t?�örruO�S rü?U?s - - - -

¿??t s - - (450) (450)

u?r??2010 (2,009)60 17,128 39,676 �?U?R�Tru�? û rU - - 1,927 1,927

�?uO�r??rU�SRtRu?o (1,333)- - (1,333)

�??rU�SRtRu?o�??r?äo (3,342)6019,05540,270ry? û t?�örruO�S rü?U?s - - (1,798) (1,798)

¿??t s - - - -

31� tú? (3,342)17,25738,472

Page 41: rYœ r?„ œ ?r?tU? u u ?u O„ ???„ R œ ?tT? r ?lUr?tU rb?t ... · u u ?uO? „ ???„ R œ ?tT?r?lUr?tU 1?u??u?

40

Rt t ???R�r??r??R�S r?r?r?R�¿ ?t � ¿ ?tär??t??R�u?Z

u � O?å???å�Rú?tT?�r?l U � r?tU?uu??å�r?t U?å

?úÉrbztr?åRúÉtb??årr ??s???R�Rus??? Ést� ur?

� tú? � ur? t�Z ??u t�Z ??u u�é ?Ow ¾ÉzUr?å�ruU?? 5,241 r?U?R�Tru�úRuU?R�¿ r? 2,184 347

Ðy �S r??Us 8,328 ?r?uo?�? ??sUR 2,251 1,805 u U T?Roûr??Ð??W????�r?tT�r?r?? - 92 1,341 �úrUTRUr??S Rtü?�Y?r 3 - t úR?û � SRtRu?o (55) (58) 2,802 t úR?û � S rû ?uU ? 869 588

17,810 ¾?úY?å�¾ú??å�u ?t �RåtÉzr�¾r?�¾ÉzUr?å�súrt? 5,252 2,774 Ð?UT??R�? û � u?zs?R 14 (664) (5,696) r??t ??R�??U?R�? û � u?zs?R (522) (503) r ?úRt?R�??U?R�? û � u?zs?R (2,141) 165 Roû r??ry?ût?�r?tT�r?r??Ð ??W???? (16) (14)

12,409 ¾ÉzUr?å�ruU??�??�srú??å�tb??å�ÉzúU 2,587

1,758

ú?srU?å�ruU??t (29,741) SRtü?�?RuU (1,418) (9,020) 2,176 S Rtü?�Y?r�r??U t 12 - ¿ ä I � YúRt?�? û � u ?? - - Rtr?U?uTO�¿äI � YúRt?�? û - - rU?r??�túR?û 55 58

SRur?ssU?R�? û � Rt r?U?R - -

(27,505) t ú?srU?å�ruU??�Éz�?tTrU??å�tb??å�ÉzúU (1,351) (8,962)

¾É??r?å�ruU?? 16,909 u?�r??U t?� - 6,441 (6,455) � ?u?�tRtU - (2,307) ry? û t?�örruO�S rü?U?s (1,798) - (2,802) ry? û t?�túR?û (869) (588)

7,652 tb??å�ÉzúUÉz�?tTrU??å¾É??r?å�ruU?? (2,667)

3,546

(7,444) ?ûrUu ???R�???R�??t � ? û � r??�t???R�?û � Rtr?U?R (1,431) (3,658) 9,309 �É�tb??å�??ö�É z�ú??�tb??å�Éú?É 1,865 9,309

1,865 �tb?å�??ö�É z�ú??�tb??åRtré?å�rÉú??�Éz 434

5,651