RUUKKI Valcprofils c9 (1)

of 4 /4
Jumti Valcprofils Montâþas instrukcija 1 CLV 00.000 LV/12.2006 Ruukki jumta materiâlu komplektâ ietilpst visi nepiecieðamie materiâli: jumta seguma loksnes, papilddetaïas, antikondensâta plçve, ûdensnoteku sistçma, vçdinâmâs tçrauda latas, ventilâcijas un antenas izvadi, jumta kâpnes, lûkas, laipas un sniega aiztures elementi, kâ arî nepiecieðamie stiprinâjumi. Visi komplekta izstrâdâjumi ir pârbaudîti un savstarpçji savienojami, kas ïauj viegli un âtri uzbûvçt droðu un ilgmûþîgu jumtu. Pielietojums ìimenes mâjas rindu mâjas daudzstâvu mâjas atpûtas mâjas sabiedriskâs çkas Ruukki ir metâlu eksperts, uz kuru Jûs varat païauties, ja Jums ir nepiecieðami metâla materiâli, komponenti, sistçmas un risinâjumi. Lai palîdzçtu Jums izdarît izvçli, mçs pastâvîgi attîstâm piedâvâto produktu klâstu un pilnveidojam uzòçmuma darbîbu.

Embed Size (px)

Transcript of RUUKKI Valcprofils c9 (1)

Page 1: RUUKKI Valcprofils c9 (1)

Jumti

ValcprofilsMontâþas instrukcija

1CLV 00.000 LV/12.2006

Ruukki jumta materiâlu komplektâ ietilpst visi nepiecieðamie materiâli: jumta segumaloksnes, papilddetaïas, antikondensâta plçve, ûdensnoteku sistçma, vçdinâmâs tçrauda latas,ventilâcijas un antenas izvadi, jumta kâpnes, lûkas, laipas un sniega aiztures elementi, kâ arînepiecieðamie stiprinâjumi. Visi komplekta izstrâdâjumi ir pârbaudîti un savstarpçji savienojami,kas ïauj viegli un âtri uzbûvçt droðu un ilgmûþîgu jumtu.

Pielietojums ìimenes mâjas rindu mâjas daudzstâvu mâjas atpûtas mâjas sabiedriskâs çkas

Ruukki ir metâlu eksperts, uz kuru Jûs varat païauties, ja Jums ir nepiecieðami metâlamateriâli, komponenti, sistçmas un risinâjumi. Lai palîdzçtu Jums izdarît izvçli, mçspastâvîgi attîstâm piedâvâto produktu klâstu un pilnveidojam uzòçmuma darbîbu.

Page 2: RUUKKI Valcprofils c9 (1)

2

Lietderîgais platums - 545 mm Maksimâlais garums - 8000 mm

Minimâlais garums - 1000 mmMinimâlais jumta slîpums - 5° (1:12)

Materiâla biezums - 0,50 - 0,60 mm

Materiâlu raksturojoðie lielumi: Montâþa

Jumta klâðana praktiski ir analoga parastam “falcçtâm” cinkotâ skârda jumtam, tâpçc vajadzîgi pieredzçjuðiskârdnieki - jumiíi.

Pamats ir retinâts dçïu klâjs no sausiem, antiseptçtiemkokmateriâliem. Dçïu ðíçrsgriezums 22 x 100 vai 25x100 mm, un attâlums starp dçïiem jumta slîpç ir 20 - 60 mm (ðie izmçri atkarîgi no jumta slîpuma un attâluma starp spârçm). Dçïus pie spârçm stiprina ar 2 cinkotâm naglâm.

Vienlaidus dçïu klâju veido dzegâ, korç, sateknç, kâ arîpie dûmeòiem un lûkâm, zem sniega barjerâm,kâpnçm, laipâm un guloðajiem ielokiem. Zem dçïu klâjajâieklâj antikondensâta plçve TAK vai TAE KATE.Lokðòu stiprinâðanai izmanto skavas no 0,5 mm bieza skârda vai t.s. stiprinâðanas sloksnes (20 x 60 mm), koizgatavo sagrieþot skârda lokðòu atgriezumus. Skavas stiprina pie dçïiem ar cinkotâm skrûvçm vai naglâm.Skavu daudzums atkarîgs no vçju iedarbîbas uz jumta segumu, resp., no mâjas atraðanâs vietas un

2augstuma. Minimâlais skavu daudzums ir: 4 gab./m2jumta vidusdaïâ; 5 gab./m jumta sânu malâs un

dzegâ. Tas nozîmç, ka attâlums starp skavâm (solis) vçlams apm. 350 - 450 mm. Horizontâlajâs guloðajâsðuvçs, kâ arî ïoti lçzenu jumtu garenðuvçs ielokus vajag noblîvçt ar mastiku.

Attçlos parâdîti daþi jumta mezglu risinâjuma varianti. Ielokus ðuvçs savieno ar speciâlu rullîðu ierîci, protams,var lietot arî koka veseri.

Montâþas instrukcija, Valcprofils

2627

54513

10 9

VALCPROFILS ir nedaudz profilçtas vai arîtikai gludas tçrauda loksnes, kas paredzçtastradicionâlâ “falcçtâ” skârda jumta veidoðanai.Izejmateriâls - karsti cinkotâs un krâsotâsSomijas koncerna "RAUTARUUKKI OYJ" tçrauda loksnes. Iespçjami 18 krâsu toòi.Pârklâjuma veids - PURAL, PVDF, cinks.

Pârklâjuma struktûra (cinks, pasivâcijas slânis,gruntçjums un polimçrpârklâjums no abâmloksnes pusçm) nodroðina jumta materiâlamizcilu izturîbu pret koroziju un ilgu mûþu.

Dçïu klâjs:- sateknçs minimums 500 mm uz abâm pusçm;- ap skursteni minimums 1000 mm uz visâm pusçm.

2627

54513

10 9

W

S

Page 3: RUUKKI Valcprofils c9 (1)

3

Loksnes stiprinâðanapie mûra sienas

Vçjdçïa mezgls

Kores mezgls

Antenas izvads

Karnîzes mezgls

Montâþas instrukcija, Valcprofils

Skavas stiprinâðana

Page 4: RUUKKI Valcprofils c9 (1)

Montâþas instrukcija, Valcprofils

Kontaktinformâcija

Rîga Mûkusalas iela 41b, LV-1004 tâlr.: 67044900, fakss: 67044900 [email protected]çzekne Rîgas iela 16, LV-4601 tâlr.: 64625477, fakss: 64622161Liepâja Dîíu iela 11, LV-3401 tâlr.: 63480004, fakss: 63480787Ventspils Lâèplçða iela 7, LV-3601 tâlr.: 63607571, fakss: 63629185Daugavpils Stacijas iela 85, LV-5403 tâlr.: 65429555, fakss: 65422524

SIA Ruukki Latvija www.ruukki.lv

4

Sateknes mezgls

Dûmeòa iestrâde

Dubultais ieloks

Autortiesîbas © 2006 Rautaruukki Corporation. Visas tiesîbas aizsargâtas.Ruukki un Rautaruukki ir Rautaruukki Corporation preèu zîmes.

More With Metals ir Rautaruukki Corporation reìistrçta preèu zîme.

Ðî instrukcija ir rûpîgi pârbaudîta, tomçr mçs neatbildam par tieðiem vai netieðiem zaudçjumiem,kas raduðies pieïaujot kïûdas vai neievçrojot instrukciju. Mums ir tiesîbas papildinât un izmainît instrukciju.