Ruukki Segedlet Meretezes Jav

of 52 /52
Segédlet és méretezési táblázatok CHU 00.000 HU/01.2006  A R uukki az acéli par szakértője. A le gkisebb részle ttől a legnagyo bb építőipari pr ojektig minde n területen számíthat ránk, legyen szó fémszerkezetes épületeleme kről, burkolatokról, rendszer- elemekről, vagy akár komplett fémszerkezetes építőipari megoldásokról. Vevőink igényeinek maximális kiszolgálása érdekében folyamatosan fejlesztjük termékeinket, szolgáltatásainka t és rendszereinket. Tr apézlemezekhez és falkazettákhoz 1  Segédlet az Eurocode használ atához  Méretezési táblá zatok trapézleme zekhez és falkaz ettákhoz

Embed Size (px)

Transcript of Ruukki Segedlet Meretezes Jav

Page 1: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 1/52

Segédlet és méretezési táblázatok

CHU 00.000 HU/01.2006

 A Ruukki az acélipar szakértője. A legkisebb részlettől a legnagyobb építőipari projektig mindenterületen számíthat ránk, legyen szó fémszerkezetes épületelemekről, burkolatokról, rendszer-

elemekről, vagy akár komplett fémszerkezetes építőipari megoldásokról. Vevőink igényeinekmaximális kiszolgálása érdekében folyamatosan fejlesztjük termékeinket, szolgáltatásainkat ésrendszereinket.

Trapézlemezekhez és falkazettákhoz

1

●  Segédlet az Eurocode használatához●  Méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

Page 2: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 2/52

Segédlet és méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

2

• A rendszer az eddigi táblázatoktól eltérően nem a korábban használatos ún. megengedett terhelési értékeket, hanem az Eurocode

(ENV 1993-1-3) alapján kétfajta teherértéket tartalmaz. Az egyik táblázatcsoport – ezeket a füzet bal oldalán közöljük – a terheket ateherbírási határállapotra vonatkozóan állapítja meg, míg a másik táblázatcsoportban – a füzet jobb oldalán – a különböző lehajlá-sokra vonatkozó használhatósági határállapotokhoz tartozó terhelési értékeket találjuk.

• A fenti felosztáson belül minden hullámmagasságra két fajta táblázatcsoportot közlünk, a lemezek fektetési módjától függően, pozi-tív és negatív fektetésre vonatkozó terhelési adatokkal. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a lemez hullámfelületének keskenyebbik(pozitív) vagy szélesebbik (negatív) oldala fekszik fel a támaszokra.

• Minden táblázatcsoport három részből áll, az alátámasztás módjától függően az egymezős, kétmezős és hárommezős változat ter-helési adataival. Ez természetesen a kéttámaszú, háromtámaszú vagy többtámaszú tartó elvét jelenti.

• Minden használhatósági határállapotra vonatkozó táblázatban a függőleges első oszlop a lehajlás mértékét, a vízszintes első soregy támaszköz hosszát jelenti. Ezek metszéspontjában leolvasható a terhelési határérték kN/m2-ben. A teherbírási határállapotokravonatkozó táblázatokban természetesen nincsenek lehajlás adatok.

• A maximális terhelhetőség számításához meg kell határoznunk az előrelátható maximális terhelést a lemezen. Ennek az értéknekfödém esetén a következő alapadatokat kell tartalmaznia:

  – az adott égövön érvényes hivatalos meteorológiai teher (ld. a segédletet)  – a lemezre kerülő különféle szigetelő- és egyéb rétegek súlya  – a lemezre felfüggesztett gépészeti és egyéb terhek.

Itt jegyezzük meg, hogy a táblázatok értékei nem tartalmazzák a lemezek önsúlyterhét, ezért ezt a terhek számítása során semkell figyelembe venni! A fenti adatokra vonatkozóan a következő biztonsági tényezőket kell figyelembe venni:önsúlyterhek esetén: – teherbírási határállapotra: 1,35  – használhatósági határállapotra: 1,00esetleges terhek esetén: – teherbírási határállapotra: 1,50  – használhatósági határállapotra: 1,00 Az így felszorzott teher értékek összesítése után megkapjuk a várható összterhelést. A táblázatban kikereshető a kapott értékhezlegközelebb eső, de annál nagyobb érték, ez a maximális terhelhetősége – használhatósági határállapot esetén az adott lehajlás-hoz tartozó terhelhetősége – az ebben a sorban megtalálható fesztávolságon az adott vastagságú lemeznek. Abban az esetben,

ha ez az adott hullámmagasságnál nem felel meg vagy a lemezvastagságra vagy a fesztávra, a következő hullámmagasságúlemezre vonatkozó adatok már jók lehetnek. Itt ez a hullámmagasságú lemez javasolt a kívánt igénybevételre. Méretezéskor ellen-őrizni kell mind a teherbírási, mind pedig a használhatósági határállapotra vonatkozó teher értékeket!

• Oldalfal burkolatok terhelési értékének számításakor terhelésként az adott égövön elfogadott, hivatalos szélnyomás pozitív vagynegatív értékét kell figyelembe venni.

● Tanácsok a táblázatok kezeléséhez

Page 3: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 3/52

Segédlet és méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

3

 Az alábbiakban összefoglaljuk az Eurocode szerinti számítás elvégzéséhez szükséges legfontosabb információkat, illetve két példánkeresztül bemutatjuk a számítás menetét.

1. A méretezési eljárás

 A számítás során kétfajta határállapotra kell kimutatni a szerkezet megfelelőségét:1. a teherbírási határállapotra (tönkremenetel vizsgálata), illetve2. a használhatósági határállapotra (lehajlás vizsgálata).

Egyszerűsített ellenőrzés épületek tartószerkezeteire:

• egy esetleges hatás esetén: Σ γg*G

k + 1,5*Q

k1

• több esetleges hatás esetén: Σ γg*G

k + 1,35*Σ Q

k

γg

 értéke általában 1,35, azonban ha kedvező az önsúlyteher hatása (pl. tetőlemezek szélszívásra való méretezése esetén), akkor aγ

g értéke 1,00.

Használhatósági határállapotnál az épületek tartószerkezeteinek ellenőrzése egyszerűsített módszerrel:Σ G

k + Q

k1  (egy esetleges teherrel)

Σ Gk + 0,9 * Σ Q

k  (több esetleges teherrel)

 A Ruukki trapézlemezek és kazetták tervezése során az esetleges terhek közül leggyakrabban a hóteher és a szélteher fordul elő,ezért ezek meghatározását részletesebben is leírjuk.

2. Hóteher meghatározása

 Az alábbi fejezetben leírtak nem alkalmazhatók a következő esetekre:

• tengerszint feletti 1500m-es magasság felett• tetőről lecsúszó hó okozta ütközési teherhez• csatorna eldugulásából származó jég- és hóterhekhez• olyan területeken, ahol a hó egész évben jelen van•  jégteherre• hóra lezúduló eső okozta teherre

 A hóteher értékének meghatározása:  s = µi

*Ce*C

t*s

k

ahol:  µ

i - a hóteher alaki tényezője

  sk - a felszíni hóteher karakterisztikus értéke (kN/m2-ben)

  Ce - a szél miatti csökkentő tényező, általában 1,0  C

t – hőmérsékleti tényező, általában 1,0

 A hóteher függőleges irányú és a tető vízszintes vetületére vonatkozik.

● Segédlet az Eurocode használatához

● 

● 

Page 4: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 4/52

Segédlet és méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

4

 A felszíni hóteher karakterisztikus értéke:

sk = 0,25*(1+A/100) kN/m2

ahol A a talajfelszín tengerszint feletti magassága [m]-ben, de teljesülnie kell, hogy:

a Dunántúlon (I. zóna): sk ≥ 1,25 kN/m2

az ország egyéb részén (II. zóna): sk ≥ 1,00 kN/m2

 Az alaki tényezőket és a vizsgálandó teherelrendezéseket az egyes tető típusokra vonatkozóan a következő ábrák tartalmazzák:

Nyeregtetők

 A nyeregtetők hóterhének alaki tényezőit az alábbi grafikon és táblázat tartalmazza.

 A tető hajlásszöge   0° < α < 15° 15° < α < 30° 30° < α < 60° α > 60°

µ1 alaki tényező    0,8 0,8 0,8*(60-α)/30 0

µ2  alaki tényező    0,8 0,8+0,6*(α-15)/30 1,1*(60-α)/30 0

● 

Page 5: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 5/52

Segédlet és méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

5

 A következő teheresetek közül a legkedvezőtlenebbet kell figyelembe venni.

Félnyeregtetők

 A félnyeregtetők hóterhének alaki tényezőjét az alábbi táblázat tartalmazza. Az értékek meghatározása azon a feltevésen alapul,hogy nincs akadályozva a hó lecsúszása a tetőről. Ha a tető alsó szélén parapetfal, hófogó vagy más, a hó mozgását akadályozóelem helyezkedik el, a hóteher alaki tényezője legalább 0,8 legyen.

 A tető hajlásszöge   0° < α < 30° 30° < α < 60° α > 60°

µ1 alaki tényező    0,8 0,8*(60-α)/30 0

Két teherelrendezést kell figyelembe venni:

 – az egyenletes teherelrendezést (i) – a tető kedvezőtlenebb felén ható, a teherintenzitás felével egyenlő nagyságú, féloldalas teherelrendezést (ii)

● 

Page 6: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 6/52

Segédlet és méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

6

Összekapcsolódó nyeregtetők

Összekapcsolódó nyeregtetők esetén a nyeregtetőkre meghatározott egyenletes és aszimmetrikus hóteher, valamint az alábbi ábránmegadott, hófelhalmozódáshoz tartozó hóteher közül a legkedvezőtlenebbet kell figyelembe venni.

 A hóteher alaki tényezőjét külön kell meghatározni abban az esetben, ha az összekapcsolódó nyeregtetők valamely vápájába be-csatlakozó tetőfelületek közül legalább az egyik 60°-nál nagyobb hajlású.

 A tető hajlásszöge   0° < α < 15° 30° < α < 60°

µ1 alaki tényező    0,8 0,8+(60-α)/30

µ2  alaki tényező    0,8+0,8*α/30 1,6

● 

Page 7: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 7/52

Segédlet és méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

7

A hóteher alaki tényezői a tetőmagasság hirtelen változásánál

 A tetőmagasság hirtelen változásánál a nyeregtetőkre meghatározott, egyenletes és aszimmetrikus hóteher, valamint az alábbi áb-rán megadott, hófelhalmozódáshoz tartozó hóteher közül a legkedvezőtlenebbet kell figyelembe venni.

 A többszintű tetőkön a hófelhalmozódás a szél hatása és a hó magasabb tetőrészekről való lecsúszása következtében alakul ki. A hóteher alaki tényezőjét a következő összefüggések határozzák meg:

µ1 = 0,8 (feltételezve, hogy az alacsonyabb tető lapos)

µ2 = µ

s + µ

w

ahol:µs

  a hó lecsúszásához tartozó alaki tényezőµw

  a szél hatásához tartozó alaki tényező

Meghatározásuk:

Ha α < 15°: µs = 0

Ha α > 15°: µs a szomszédos magasabb tetősíkon érvényes, a nyeregtetőkre meghatározott legnagyobb hóteher 50%-ánakmegfelelő többlethóteherből határozandó meg.

µw = (b

1+b

2)/2*h < γ*h/s

k

● 

Page 8: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 8/52

Segédlet és méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

8

a következő megszorítással: 0,8 < µw < 4,0

ahol:

γ  a hó halmazsűrűsége, felvehető értéke ebben az összefüggésben 2 kN/m3

 A hófelhelmozódás hossza: ls = 2*h

a következő megszorítással: 5 m < ls < 15 m

Megjegyzés: Ha b2 < l

s, az alacsonyabb tetősík végén az alaki tényezőt µ

1 és µ

2 között lineáris interpolációval határozzuk meg, és

az alacsonyabb tetősík végén túl már nem tételezünk fel hóterhet.

Hófelhalmozódás kiálló részek és akadályok mögött

 A hóteher alaki tényezőjét és a hófelhalmozódás hosszát a következőképpen kell meghatározni:

µ1 = 0,8, µ

2 = γ*h/s

k

a következő megszorítással: 0,8 < µ2 < 2,0

ahol:

γ  a hó halmazsűrűsége, felvehető értéke ebben az összefüggésben 2 kN/m3

 A hófelhelmozódás hossza: ls = 2*h

a következő megszorítással: 5 m < ls < 15 m

● 

Page 9: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 9/52

Segédlet és méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

9

3. Szélteher meghatározása

 A szélnyomás számítása egyszerű eljárás esetén (olyan szerkezetekre vonatkozik, amelyek nem érzékenyek a dinamikus gerjesz-tésre, illetve legfeljebb 200 m magas épületekre):

Külső nyomás: we = q

ref *c

e(z

e)*c

pe

Belső nyomás: wi = q

ref *c

e(z

i)*c

pi

ahol cpe

, ill. cpi a külső, ill. belső nyomási tényező.

 A falra vagy tartószerkezeti elemre ható összes szélnyomás a két felületre ható nyomás különbsége. A nyomásokat előjelhelyesenkell figyelembe venni. (Pozitívnak tekintjük a felület felé irányuló nyomást és negatívnak a felület felől irányuló szívást.)

 A torlónyomás referenciaértékét a következő összefüggéssel kell számítani:

qref 

 = ρ/2*vref 

2  (N/m2-ben)

ahol – v

ref  a szélsebesség referenciaértéke, mely Magyarországon 20 m/sec értékű

 – ρ a levegő sűrűsége, amelyre felvehető érték 1,25 kg/m3

 

vagyis qref 

 = 0,25 kN/m2 adódik.

 A helyszíntényező ce(z) meghatározása

 A ce(z) helyszíntényezővel figyelembe vehető a terep érdessége, a topográfia és a terepszint feletti magasság.

 Az EC az alábbi beépítettségi kategóriákat különbözteti meg:I. Nyílt tenger; szélirányban legalább 5 km hosszú tó; egyenletes sík szárazföldi terület, akadályok nélkülII. Mezőgazdasági terület kerítésekkel, elszórtan mezőgazdasági építményekkel, házakkal vagy fákkalIII. Külvárosi vagy ipari övezetek; erdőkIV. Városi övezet, ahol a földfelület legalább 15%-án olyan épületek vannak, amelyek átlagos magassága legalább 15 m

Sík terep esetén a ce(z) helyszíntényező értéke a z terepszint feletti magasság és a beépítettségi kategória függvényében az alábbi

grafikonról olvasható le:

● 

Page 10: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 10/52

Page 11: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 11/52

Segédlet és méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

11

 Az alábbi táblázatokban a különböző épületrészekre és a legjobban terhelt zónákra vonatkozó cpe,1

 és cpe,10

 értékek találhatók.

Függőleges falak

Zóna A B D

d/h   cpe,10

  cpe,1

  cpe,10

  cpe,1

  cpe,10

  cpe,1

< 1 -1,0 -1,3 -0,8 -1,0 0,8 1,0

> 4 -1,0 -1,3 -0,8 -1,0 0,6 1,0

Lapos tetők

  F

  cpe,10

  cpe,1

Szögletes eresz    -1,8 -2,5

Parapet 

hp/h = 0,025    -1,6 -2,2

hp/h = 0,05    -1,4 -2,0

hp/h = 0,10    -1,2 -1,8

● 

● 

Page 12: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 12/52

Segédlet és méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

12

Félnyeregtetők

Tetőhajlás F (  Θ = 0°) F (  Θ = 180°) F (  Θ = 90°)α c 

 pe,10 c  pe,1

c  pe,10 

c  pe,1

c  pe,10 

c  pe,1

5° -1,7 -2,5 -2,3 -2,5 -1,6 -2,2

15° -0,9 -2,0 -2,5 -2,8 -1,3 -2,0

  0,2

30° -0,5 -1,5 -1,1 -2,3 -1,2 -2,0

  0,7

45° 0,7 0,7 -0,6 -1,3 -1,2 -2,0

60° 0,7 0,7 -0,5 -1,0 -1,2 -2,0

75° 0,8 0,8 -0,5 -1,0 -1,2 -2,0

● 

Page 13: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 13/52

Segédlet és méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

13

Nyeregtetők

Tetőhajlás F (  Θ = 0°) F (  Θ = 90°)

α c  pe,10  c  pe,1 c  pe,10  c  pe,1

 -45° -0,6 -1,4 -2,0

 -30° -1,1 -2,0 -1,5 -2,1

 -15° -2,5 -2,8 -1,9 -2,5

 -5° -2,3 -2,5 -1,8 -2,5

5° -1,7 -2,5 -1,6 -2,2

15° -0,9 -2,0 -1,3 -2,0

  0,2

30° -0,5 -1,5 -1,1 -1,5

  0,7

45° 0,7 0,7 -1,1 -1,5

60° 0,7 0,7 -1,1 -1,5

75° 0,8 0,8 -1,1 -1,5

A belső nyomási tényező meghatározása

Válaszfalak nélküli épületek cpi belső nyomási tényezőjének értékét a lenti ábra a µ nyíláshányad arányában adja meg.

µ = a szélárnyékos és a széllel párhuzamos oldalon lévő nyílások összfelülete / a valamennyi oldalon lévő nyílások összfelülete

● 

● 

Page 14: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 14/52

Segédlet és méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

14

Válaszfalakkal ellátott, zárt, nyitható ablakos épületek esetére a cpi belső nyomási tényező szélsőséges értékei alkalmazhatók, ame-

lyek a következők:c

pi = 0,8, illetve c

pi = -0,5

Page 15: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 15/52

Segédlet és méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

15

4. Mintapélda

Határozzuk meg a következő paraméterekkel rendelkező csarnokszerkezet oldalfal kazettájának és tető trapézlemezének típusát:

 A csarnok geometriája:

b = 40 md = 80 mh = 8,0 mα = 15°

 A csarnok telepítésének körülményei: Az új, nyeregtetős csarnok Zalaegerszegen épül, sík területen, a helyi ipari övezeti területen. A csarnok minden oldalról zárt, a rö-

videbbik oldalain 5x5 m méretű kapuk találhatók, hosszabbik oldalain nincsenek nyílások. Az oldalfalak a 6,0 m-es keretállásokrailleszkednek, a tetőszelemenek 2,0 m-enként vannak kiosztva.

A tetőlemez terheinek meghatározása

 – önsúlyteher:

Kiindulásként vegyük fel a RAN 35 típusú 0,75 mm vastag trapézlemezt. Figyelem! A lemez önsúlyát nem kell figyelembe venni aterhek meghatározásakor, mert a táblázatokban található értékek is a lemez önsúlya nélküli értékeket tartalmazzák!

 – a lemezre kerülő különféle szigetelő- és egyéb rétegek, valamint a lemezre felfüggesztett gépészeti terhek összege:

grtg

 = 0,30 kN/m2

 – hóteher:

 A tengerszint feletti magasság a telepítés helyszínén: A = 300 m A hóteher karakterisztikus értéke:s

k = 0,25*(1+ 300/100) = 1,0 kN/m2,

de mivel a Dunántúlon épül a szerkezet, ezérts

k = 1,25 kN/m2

● 

● 

Page 16: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 16/52

Segédlet és méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

16

 Az α = 15°-os hajlású nyeregtetőhöz tartozó alaki tényező:µ = 0,8

ebből a hóteher értéke:s = 1,00 kN/m2

 – szélteher:

 A torlónyomás referencia értéke Magyarországon a következő értékre adódik:q

ref  = 0,25 kN/m2

 A ce helyszíntényező meghatározása a 9. oldalon található grafikon segítségével:

(z = 8,0 m, beépítettség: III. kategória)c

e = 1,63

 A külső nyomási tényező meghatározása:

Θ = 0° szélirány esetén

Nyeregtetők esetén a legjobban terhelt zóna (F) méretei:

e = min (b, 2h) = 16 m; e/4 = 4,0 m; e/10 = 1,6 m

 A terhelt felület nagysága: A = 4,0*1,6 = 6,4 m2

1 < A < 10, ezért cpe = cpe,1+ (cpe,10- cpe,1)*log10 A = 0,1938* cpe,1+0,8062* cpe,10

 A cpe,1

 és a cpe,10

 értékeket a nyeregtetőkre vonatkozó táblázatból kikeresve:

cpe

 = 0,1938*(-2,0)+0,8062*(-0,9) = -1,11 (szélszívás)illetvec

pe = 0,1938*(+0,2)+0,8062*(+0,2) = +0,20 (szélnyomás)

● 

Page 17: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 17/52

Segédlet és méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

17

 A belső nyomási tényező meghatározása:

 A szélárnyékos és a széllel párhuzamos oldalon lévő nyílások összfelülete: A1=2*5*5 = 50 m2

 A valamennyi oldalon lévő nyílások összfelülete: A2 = 50 m2

µ = A1/A

2 = 1

 Az ehhez tartozó belső nyomási tényező: szélszívás: cpi = -0,5

 A szélteher összesített értékei tehát:w

(-) = 0,25*1,63*(-1,11+0,5) = -0,25 kN/m2

w(+) = 0,25*1,63*(+0,20+0,5) = 0,29 kN/m2

Θ = 90° szélirány esetén

Külső nyomási tényező:

cpe

 = 0,1938*(-2,0)+0,8062*(-1,3) = -1,44 (szélszívás)

 A belső nyomási tényező meghatározása:

 A szélárnyékos és a széllel párhuzamos oldalon lévő nyílások összfelülete: A1=5*5 = 25 m2

 A valamennyi oldalon lévő nyílások összfelülete: A2 = 50 m2

µ = A1/A

2 = 0.5

 Az ehhez tartozó belső nyomási tényező: szélnyomás: cpi = +0,15

 A szélteher összesített értékei tehát:

w(-)

 = 0,25*1,63*(-1,44-0,15) = -0,65 kN/m2

Megjegyzés: A mértékadó teherértékek vastaggal kiemelve szerepelnek.

● 

Page 18: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 18/52

Segédlet és méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

18

A tetőlemez teherbírásának ellenőrzése

Szélnyomásra (pozitív fektetést vizsgálva):

• egy esetleges hatás esetén: Σ γg*Gk + 1,5*Qk1

p = 1,35*0,30+1,5*1,00 = 1,91 kN/m2

• több esetleges hatás esetén: Σ γg*G

k + 1,35*Σ Q

k

p = 1,35*0,30+1,35*(1,00+0,29) = 2,15 kN/m2

Ez utóbbi értékre ellenőrizzük a trapézlemezt:

 A táblázatból vett maximális teher értéke: 2,99 kN/m2 > 2,15 kN/m2  megfelel.

Szélszívásra (negatív fektetés):

• csak a szélszívás esetleges hatását figyelembe véve: Σ γg*G

k + 1,5*Q

k1

p = 1,00*0,30-1,5*0,65 = -0,68 kN/m2

 A táblázatból vett maximális teher értéke: 3,56 kN/m2 > 0,68 kN/m2  megfelel.

Lehajlás vizsgálat

 A terhek alapértékével számolva:

p = 1,00*0,30+0,90*(1,0+0,29) = 1,46 kN/m2

 A táblázatból az L/250 lehajlási határértékhez tartozó teher értéke:

2,26 kN/m2 > 1,46 kN/m2  megfelel.

Az oldalfal terheinek meghatározása

Oldalfalként használjunk Ruukki C125-ös, 0,75 mm lemezvastagságú kazettákat, 6,0 m-es nyílásközű, kéttámaszú tartókként!

 – szélteher:

qref  = 0,25 kN/m2

ce = 1,63

● 

● 

● 

Page 19: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 19/52

Segédlet és méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

19

Θ = 0° szélirány esetén

 A külső nyomási tényező meghatározása:

Függőleges falak esetén a legjobban terhelt (a csarnok sarkainál lévő) zóna (A) méretei:

e/5 = 3,2 m; h = 8,0 m

 A terhelt felület nagysága: A = 3,2*8,0 = 25,6 m2

10 < A, ezért cpe

 = cpe,10

 A cpe,10 értékeket az oldalfalakra vonatkozó táblázatból kikeresve:

cpe

 = -1,0 (szélszívás,„A” zóna)illetvec

pe = +0,80 (szélnyomás,„D” zóna)

Tájékoztatásul a következő leginkább terhelt,„B” jelű zóna cpe tényezője:

cpe

 = -0,8 (szélszívás,„B” zóna)

Itt elvileg csökkenthető lenne a falkazetta lemezvastagsága.

Belső nyomási tényező: szélszívás: cpi = -0,5

 A szélteher összesített értékei tehát:

„A” zóna: w(-) = 0,25*1,63*(-1,00+0,5) = -0,20 kN/m2 „D” zóna: w

(+) = 0,25*1,63*(+0,80+0,5) = 0,53 kN/m2

„B” zóna: w(-)

 = 0,25*1,63*(-0,8+0,5) = -0,12 kN/m2

● 

Page 20: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 20/52

Segédlet és méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

20

Θ = 90° szélirány esetén

 A külső nyomási tényező az előző esethez hasonóan:

cpe

 = -1,0 (szélszívás,„A” zóna)c

pe = +0,80 (szélnyomás,„D” zóna)

cpe

 = -0,8 (szélszívás,„B” zóna)

Belső nyomási tényező: szélnyomás: cpi = +0,15

 A szélteher összesített értékei tehát:

„A” zóna: w(-) = 0,25*1,63*(-1,00-0,15) = -0,47 kN/m2 „D” zóna: w(+)

 = 0,25*1,63*(+0,80-0,15) = 0,26 kN/m2

„B” zóna: w(-)

 = 0,25*1,63*(-0,8-0,15) = -0,39 kN/m2

Megjegyzés: A mértékadó teherértékek vastaggal kiemelve szerepelnek.

Az oldalfal kazetta teherbírásának ellenőrzése

Szélnyomásra:

• egy esetleges hatás esetén: 1,5*Qk1

p = 1,5*0,53 = 0,80 kN/m2

 A táblázatból vett maximális teher értéke: 0,85 kN/m2 > 0,80 kN/m2  megfelel.

Szélszívásra:

p =1,5*(-0,47) = -0,71 kN/m2

 A táblázatból vett maximális teher értéke: 1,17 kN/m2 > 0,71 kN/m2  megfelel.

● 

● 

Page 21: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 21/52

Segédlet és méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

21

Lehajlás vizsgálat

 A terhek alapértékével számolva:

p = 1,00*(-0,47) = -0,47 kN/m2

 A táblázatból az L/150 lehajlási határértékhez tartozó teher értéke:

0,83 kN/m2 > 0,47 kN/m2  megfelel.

● 

Page 22: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 22/52

Segédlet és méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

22

   K   é   t   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

t Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

[mm]    0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50

0.50 7.19 C1 3.20 C1 1.78 C1 1.12 C1 0.76 C1 0.55 C1 0.40 C1 0.31 C1 0.24 C1

0.63 11.14 C1 4.97 C1 2.78 C1 1.76 C1 1.20 C1 0.87 C1 0.65 C1 0.50 C1 0.39 C1

   H   á  r  o  m   t   á  m  a  s  z   ú

   t  a  r   t   ó   (   b   >   3   8  m  m   ) t Maximális terhelés (g+q)S

d  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

[mm]    0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50

0.50 3.89 C4 2.14 C4 1.35 C1 0.93 C1 0.67 C1 0.50 C1 0.37 C1 0.29 C1 0.22 C1

0.63 6.29 C4 3.45 C4 2.18 C1 1.50 C1 1.08 C1 0.80 C1 0.61 C1 0.47 C1 0.37 C1

   N   é  g  y  - ,  v  a  g  y

   t   ö   b   b   t   á  m  a  s  z   ú

   t  a  r   t   ó   (   b   >   3   8  m  m   ) t Maximális terhelés (g+q)S

d  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

[mm]    0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50

0.50 4.69 C4 2.60 C4 1.66 C4 1.14 C1 0.83 C1 0.63 C1 0.48 C1 0.37 C1 0.30 C1

0.63 7.60 C4 4.20 C4 2.67 C4 1.84 C1 1.35 C1 1.01 C1 0.77 C1 0.61 C1 0.48 C1

● Profillemez 19, pozitív fektetés (A profil)

Teherbírási határállapot (teherbírás számításhoz)(a terhek szélső értekeivel számolva, a lemez önsúlya nélkül)

 A tönkremenetel módja:C1 Támasz-, vagy mezőnyomaték hatásáraC2 Támaszerő hatásáraC4 Támasznyomaték és támaszerő együttes hatására

● Méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

20

4 x 287,5=1150

237,518

R

Page 23: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 23/52

Segédlet és méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

23

Használhatósági határállapot (lehajlás számításhoz)(a terhek alap értekeivel számolva, a lemez önsúlya nélkül)

   K   é   t   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

[mm] 

  Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50

0.50L/100 7.21 3.22 1.80 0.99 0.56 0.34 0.21 0.14 0.09

L/200 7.21 2.31 0.96 0.48 0.26 0.15 0.09 0.05 0.02

0.63L/100 11.16 4.99 2.65 1.34 0.76 0.46 0.29 0.19 0.13

L/200 10.22 3.10 1.30 0.64 0.35 0.20 0.12 0.07 0.04

   H   á  r  o  m   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó t 

[mm] 

  Maximális terhelés (g+q)Sk  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50

0.50L/100 3.91 2.16 1.37 0.95 0.69 0.52 0.39 0.31 0.22

L/200 3.91 2.16 1.37 0.95 0.56 0.34 0.22 0.14 0.09

0.63L/100 6.31 3.47 2.20 1.51 1.10 0.82 0.62 0.44 0.31

L/200 6.31 3.47 2.20 1.33 0.76 0.46 0.30 0.19 0.13

   N   é  g  y  - ,  v  a  g  y

   t   ö   b   b   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

[mm] 

  Maximális terhelés (g+q)Sk  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50

0.50L/100 4.71 2.62 1.68 1.16 0.85 0.61 0.40 0.27 0.18

L/200 4.71 2.62 1.65 0.84 0.47 0.28 0.18 0.11 0.07

0.63L/100 7.62 4.22 2.69 1.86 1.33 0.82 0.54 0.36 0.25

L/200 7.62 4.22 2.22 1.13 0.64 0.39 0.24 0.16 0.10

● Profillemez 19, pozitív fektetés (A profil)

20

4 x 287,5=1150

237,518

R

Page 24: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 24/52

Segédlet és méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

24

   K   é   t   t   á  m  a  s  z

   ú   t  a  r   t   ó

t Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

[mm]    0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.500.50 7.24 C1 3.37 C1 1.91 C1 1.21 C1 0.83 C1 0.59 C1 0.44 C1 0.34 C1 0.26 C1

0.63 11.34 C1 5.29 C1 3.01 C1 1.92 C1 1.32 C1 0.96 C1 0.72 C1 0.55 C1 0 .44 C1

   H   á  r  o  m   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

   (   b   >   3   8  m  m   )

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50

0.50 4.53 C4 2.39 C4 1.47 C4 0.99 C1 0.71 C1 0.52 C1 0.39 C1 0.29 C1 0.23 C1

0.63 7.29 C4 3.83 C4 2.35 C4 1.59 C1 1.14 C1 0.83 C1 0.62 C1 0.48 C1 0.38 C1

   N   é  g  y  - ,  v  a  g  y

   t   ö   b   b   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

   (   b   >   3   8  m  m   )

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50

0.50 5.44 C4 2.89 C4 1.80 C1 1.22 C1 0.88 C1 0.66 C1 0.50 C1 0.38 C1 0.30 C1

0.63 8.77 C4 4.65 C4 2.88 C4 1.95 C1 1.41 C1 1.05 C1 0.79 C1 0.61 C1 0.49 C1

Teherbírási határállapot (teherbírás számításhoz)(a terhek szélső értekeivel számolva, a lemez önsúlya nélkül)

 A tönkremenetel módja:C1 Támasz-, vagy mezőnyomaték hatására

C2 Támaszerő hatásáraC4 Támasznyomaték és támaszerő együttes hatására

● Profillemez 19, negatív fektetés (B profil)

20

4 x 287,5=1150

237,518

R

Page 25: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 25/52

Segédlet és méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

25

Használhatósági határállapot (lehajlás számításhoz)(a terhek alap értekeivel számolva, a lemez önsúlya nélkül)

   K   é   t   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

[mm] 

  Maximális terhelés (g+q)Sk  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50

0.50L/100 7.26 2.91 1.23 0.62 0.34 0.20 0.12 0.07 0.04

L/200 4.65 1.44 0.60 0.29 0.15 0.08 0.04 0.02 0.00

0.63L/100 11.36 4.01 1.70 0.86 0.48 0.28 0.17 0.11 0.06

L/200 6.38 1.98 0.82 0.40 0.21 0.12 0.06 0.03 0.01

   H   á  r  o  m   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó t 

[mm] 

  Maximális terhelés (g+q)Sk  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50

0.50L/100 4.55 2.41 1.49 1.01 0.73 0.54 0.40 0.27 0.19

L/200 4.55 2.41 1.49 0.84 0.48 0.29 0.18 0.12 0.07

0.63L/100 7.31 3.85 2.37 1.61 1.15 0.85 0.55 0.38 0.26

L/200 7.31 3.85 2.25 1.15 0.66 0.40 0.25 0.16 0.11

   N   é  g  y  - ,  v  a  g  y

   t   ö   b   b   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

[mm] 

  Maximális terhelés (g+q)Sk  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50

0.50L/100 5.46 2.91 1.82 1.24 0.73 0.45 0.29 0.19 0.13

L/200 5.46 2.85 1.22 0.62 0.34 0.20 0.12 0.08 0.04

0.63L/100 8.78 4.67 2.90 1.75 1.00 0.62 0.40 0.27 0.18

L/200 8.78 3.90 1.67 0.85 0.47 0.28 0.17 0.11 0.07

● Profillemez 19, negatív fektetés (B profil)

20

4 x 287,5=1150

237,518

R

Page 26: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 26/52

Segédlet és méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

26

Teherbírási határállapot (teherbírás számításhoz)(a terhek szélső értekeivel számolva, a lemez önsúlya nélkül)

 A tönkremenetel módja:C1 Támasz-, vagy mezőnyomaték hatásáraC2 Támaszerő hatásáraC4 Támasznyomaték és támaszerő együttes hatására

   K   é   t   t   á  m  a  s  z

   ú   t  a  r   t   ó t 

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50

0.50 17.95 C1 7.95 C1 4.44 C1 2.82 C1 1.94 C1 1.41 C1 1.07 C1 0.83 C1 0.66 C1

0.63 26.54 C1 11.75 C1 6.58 C1 4.18 C1 2.88 C1 2.10 C1 1.58 C1 1.24 C1 0.99 C1

0.75 32.22 C1 14.27 C1 7.99 C1 5.08 C1 3.50 C1 2.55 C1 1.93 C1 1.51 C1 1.21 C1

   H   á  r  o  m   t   á  m  a  s  z   ú

   t  a  r   t   ó   (   b   >   6   0  m  m   )

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50

0.50 14.14 C4 6.78 C4 3.92 C1 2.45 C1 1.67 C1 1.20 C1 0.90 C1 0.70 C1 0.55 C1

0.63 22.46 C4 10.75 C4 6.19 C1 3.87 C1 2.64 C1 1.90 C1 1.43 C1 1.11 C1 0.88 C1

0.75 29.65 C4 14.09 C4 7.99 C1 5.00 C1 3.42 C1 2.47 C1 1.86 C1 1.44 C1 1.14 C1

   N   é  g  y  - ,  v  a  g  y   t   ö   b   b   t   á  m  a  s  z   ú

   t  a  r   t   ó   (   b   >   6   0  m  m   )

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50  

0.50 17.45 C4 8.43 C4 4.94 C4 3.13 C1 2.13 C1 1.54 C1 1.15 C1 0.90 C1 0.71 C1

0.63 27.72 C4 13.37 C4 7.82 C4 4.93 C1 3.37 C1 2.43 C1 1.84 C1 1.42 C1 1.14 C1

0.75 36.61 C4 17.54 C4 10.18 C1 6.37 C1 4.35 C1 3.14 C1 2.37 C1 1.85 C1 1.48 C1

● Profillemez 20, pozitív fektetés (A profil)

30

8 x 136,25=1090

7218

Page 27: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 27/52

Segédlet és méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

27

Használhatósági határállapot (lehajlás számításhoz)(a terhek alap értekeivel számolva, a lemez önsúlya nélkül)

   K   é   t   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

[mm] 

  Maximális terhelés (g+q)Sk  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50

0.50

L/150 17.80 5.24 2.19 1.09 0.61 0.38 0.24 0.15 0.10L/250 10.66 3.12 1.29 0.64 0.36 0.20 0.12 0.08 0.04

L/300 8.88 2.60 1.07 0.53 0.29 0.16 0.09 0.06 0.03

0.63

L/150 24.31 7.16 2.99 1.50 0.85 0.51 0.33 0.21 0.14

L/250 14.56 4.28 1.77 0.89 0.49 0.28 0.17 0.11 0.06

L/300 12.13 3.56 1.47 0.73 0.40 0.23 0.14 0.08 0.04

0.75

L/150 31.14 9.18 3.83 1.93 1.09 0.66 0.42 0.28 0.18

L/250 18.65 5.48 2.28 1.14 0.63 0.37 0.22 0.14 0.09L/300 15.54 4.56 1.88 0.93 0.51 0.29 0.18 0.11 0.06

   H   á  r  o  m   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

[mm] 

  Maximális terhelés (g+q)Sk  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50

0.50

L/150 14.14 6.78 3.92 2.48 1.64 1.01 0.67 0.46 0.33L/250 14.14 6.78 3.92 1.70 0.96 0.59 0.38 0.25 0.17

L/300 14.14 6.69 2.80 1.41 0.80 0.49 0.31 0.20 0.13

0.63

L/150 22.46 10.75 6.19 3.87 2.24 1.39 0.91 0.63 0.44

L/250 22.46 10.75 4.60 2.33 1.32 0.82 0.53 0.35 0.24

L/300 22.46 9.13 3.82 1.93 1.09 0.67 0.43 0.29 0.19

0.75L/150 29.65 14.09 7.99 5.00 2.87 1.78 1.17 0.81 0.57

L/250 29.65 14.03 5.88 2.98 1.69 1.05 0.68 0.46 0.31L/300 29.65 11.67 4.89 2.47 1.40 0.86 0.55 0.37 0.25

   N   é  g  y  - ,  v  a  g  y   t   ö   b   b   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

[mm] 

  Maximális terhelés (g+q)Sk  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50

0.50

L/150 17.45 8.43 4.35 2.20 1.25 0.77 0.51 0.34 0.24

L/250 17.45 6.20 2.59 1.31 0.74 0.45 0.29 0.19 0.12

L/300 17.45 5.16 2.15 1.08 0.61 0.37 0.23 0.15 0.10

0.63

L/150 27.72 13.37 5.94 3.02 1.72 1.07 0.70 0.47 0.33

L/250 27.72 8.47 3.54 1.79 1.02 0.62 0.40 0.26 0.17

L/300 23.90 7.04 2.94 1.48 0.83 0.51 0.32 0.21 0.14

0.75L/150 36.61 17.54 7.61 3.86 2.21 1.37 0.90 0.61 0.43L/250 36.61 10.84 4.54 2.29 1.30 0.79 0.51 0.33 0.23L/300 30.59 9.02 3.77 1.90 1.07 0.65 0.42 0.27 0.18

● Profillemez 20, pozitív fektetés (A profil)

30

8 x 136,25=1090

7218

Page 28: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 28/52

Segédlet és méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

28

● Profillemez 20, negatív fektetés (B profil)

Teherbírási határállapot (teherbírás számításhoz)(a terhek szélső értekeivel számolva, a lemez önsúlya nélkül)

 A tönkremenetel módja:C1 Támasz-, vagy mezőnyomaték hatásáraC2 Támaszerő hatásáraC4 Támasznyomaték és támaszerő együttes hatására

   K   é   t   t   á

  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó t 

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50

0.50 15.48 C1 6.85 C1 3.83 C1 2.42 C1 1.67 C1 1.21 C1 0.91 C1 0.71 C1 0.56 C1

0.63 24.35 C1 10.78 C1 6.03 C1 3.83 C1 2.64 C1 1.92 C1 1.45 C1 1.13 C1 0.90 C1

0.75 31.38 C1 13.89 C1 7.78 C1 4.94 C1 3.41 C1 2.48 C1 1.88 C1 1.46 C1 1.17 C1

   H   á  r  o  m   t   á  m  a  s  z   ú

   t  a  r   t   ó   (   b   >   6   0  m  m   ) t 

[mm] Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m

 ] az L(m) támaszköz függvényében

0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50

0.50 16.58 C4 8.16 C4 4.83 C4 3.19 C1 2.17 C1 1.57 C1 1.18 C1 0.91 C1 0.73 C1

0.63 25.55 C4 12.43 C4 7.32 C4 4.71 C1 3.22 C1 2.32 C1 1.75 C1 1.36 C1 1.08 C1

0.75 32.66 C4 15.67 C4 9.13 C1 5.71 C1 3.90 C1 2.81 C1 2.12 C1 1.65 C1 1.31 C1

   N   é  g  y  - ,  v  a  g  y   t   ö   b   b   t   á  m  a  s  z   ú

   t  a  r   t   ó   (   b   >   6   0  m  m   )

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50

0.50 19.93 C4 9.88 C4 5.89 C1 3.74 C1 2.58 C1 1.88 C1 1.43 C1 1.12 C1 0.89 C1

0.63 30.79 C4 15.11 C4 8.94 C4 5.88 C1 4.01 C1 2.90 C1 2.19 C1 1.70 C1 1.36 C1

0.75 39.53 C4 19.10 C4 11.21 C4 7.13 C1 4.87 C1 3.52 C1 2.66 C1 2.07 C1 1.65 C1

30

8 x 136,25=1090

7218

Page 29: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 29/52

Segédlet és méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

29

Használhatósági határállapot (lehajlás számításhoz)(a terhek alap értekeivel számolva, a lemez önsúlya nélkül)

   K   é   t   t   á  m  a  s  z   ú   t  a

  r   t   ó

[mm] 

  Maximális terhelés (g+q)Sk  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50

0.50

L/150 15.48 6.21 2.60 1.31 0.74 0.46 0.29 0.19 0.12L/250 12.63 3.71 1.54 0.77 0.42 0.26 0.15 0.09 0.06

L/300 10.52 3.09 1.28 0.63 0.35 0.20 0.12 0.07 0.04

0.63

L/150 24.35 8.46 3.54 1.78 1.01 0.62 0.40 0.26 0.18

L/250 17.19 5.06 2.10 1.05 0.59 0.35 0.22 0.14 0.08

L/300 14.32 4.20 1.74 0.87 0.48 0.28 0.17 0.10 0.07

0.75L/150 31.38 10.79 4.51 2.28 1.30 0.79 0.51 0.34 0.23

L/250 21.93 6.45 2.68 1.34 0.75 0.45 0.27 0.18 0.11L/300 18.25 5.36 2.22 1.11 0.62 0.36 0.22 0.14 0.08

   H   á  r  o  m   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

[mm] 

  Maximális terhelés (g+q)Sk  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50

0.50

L/150 16.58 8.16 4.83 3.04 1.75 1.08 0.71 0.48 0.35L/250 16.58 8.16 3.58 1.81 1.03 0.63 0.41 0.27 0.19

L/300 16.58 7.10 2.97 1.50 0.85 0.52 0.34 0.22 0.15

0.63

L/150 25.55 12.43 7.32 4.15 2.38 1.48 0.97 0.67 0.47

L/250 25.55 11.63 4.88 2.46 1.41 0.87 0.56 0.38 0.26

L/300 25.55 9.69 4.06 2.05 1.16 0.71 0.46 0.31 0.21

0.75L/150 32.66 15.67 9.13 5.31 3.04 1.89 1.25 0.86 0.61

L/250 32.66 14.84 6.23 3.15 1.80 1.11 0.73 0.49 0.33L/300 32.66 12.36 5.18 2.62 1.49 0.91 0.59 0.40 0.27

   N   é  g  y  - ,  v  a

  g  y   t   ö   b   b   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

[mm] 

  Maximális terhelés (g+q)Sk  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50

0.50

L/150 19.93 9.88 4.87 2.47 1.41 0.87 0.57 0.39 0.27L/250 19.93 6.94 2.91 1.47 0.83 0.50 0.32 0.22 0.15

L/300 19.58 5.78 2.41 1.21 0.68 0.41 0.26 0.17 0.12

0.63

L/150 30.79 15.11 6.63 3.37 1.93 1.19 0.78 0.53 0.37

L/250 30.79 9.46 3.96 2.00 1.13 0.70 0.45 0.30 0.20

L/300 26.67 7.87 3.29 1.66 0.94 0.57 0.36 0.24 0.16

0.75L/150 39.53 19.10 8.46 4.30 2.46 1.53 1.00 0.68 0.48

L/250 39.53 12.06 5.05 2.55 1.45 0.89 0.57 0.39 0.26L/300 34.00 10.04 4.20 2.12 1.20 0.74 0.47 0.31 0.21

● Profillemez 20, negatív fektetés (B profil)

30

8 x 136,25=1090

7218

Page 30: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 30/52

Segédlet és méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

30

Teherbírási határállapot (teherbírás számításhoz)(a terhek szélső értekeivel számolva, a lemez önsúlya nélkül)

 A tönkremenetel módja:C1 Támasz-, vagy mezőnyomaték hatásáraC2 Támaszerő hatásáraC4 Támasznyomaték és támaszerő együttes hatására

   K   é   t   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00

0.50 7.10 C1 4.52 C1 3.12 C1 2.27 C1 1.73 C1 1.35 C1 1.08 C1 0.89 C1 0.73 C1 0.61 C1 0.52 C1 0.45 C1 0.39 C1

0.63 11.45 C1 7.30 C1 5.05 C1 3.69 C1 2.81 C1 2.20 C1 1.77 C1 1.45 C1 1.20 C1 1.02 C1 0.87 C1 0.74 C1 0.64 C1

0.75 14.39 C1 9.18 C1 6.34 C1 4.63 C1 3.53 C1 2.77 C1 2.22 C1 1.82 C1 1.52 C1 1.28 C1 1.09 C1 0.94 C1 0.81 C1

0.88 17.28 C1 11.01 C1 7.62 C1 5.57 C1 4.24 C1 3.32 C1 2.67 C1 2.19 C1 1.82 C1 1.54 C1 1.31 C1 1.13 C1 0.97 C1

1.00 19.94 C1 12.72 C1 8.80 C1 6.43 C1 4.89 C1 3.84 C1 3.09 C1 2.52 C1 2.10 C1 1.78 C1 1.51 C1 1.30 C1 1.13 C1

   H   á  r  o  m   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

   (   b   >   6   0  m  m   )

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00

0.50 4.67 C4 3.2 C4 2.32 C4 1.76 C4 1.38 C4 1.1 C4 0.9 C4 0.73 C1 0.6 C1 0.51 C1 0.42 C1 0.36 C1 0.31 C1

0.63 7.64 C4 5.25 C4 3.82 C4 2.9 C4 2.28 C4 1.83 C4 1.5 C4 1.24 C1 1.03 C1 0.86 C1 0.73 C1 0.62 C1 0.54 C1

0.75 10.09 C4 6.91 C4 5.03 C4 3.82 C4 2.99 C4 2.4 C4 1.96 C1 1.6 C1 1.33 C1 1.11 C1 0.95 C1 0.81 C1 0.7 C1

0.88 12.99 C4 8.87 C4 6.44 C4 4.88 C4 3.82 C4 3.07 C4 2.48 C1 2.03 C1 1.68 C1 1.41 C1 1.2 C1 1.03 C1 0.89 C1

1.00 15.85 C4 10.81 C4 7.83 C4 5.93 C4 4.64 C4 3.72 C4 2.99 C1 2.44 C1 2.03 C1 1.7 C1 1.45 C1 1.24 C1 1.07 C1

   N   é  g  y  - ,  v  a  g  y   t   ö   b   b   t   á  m  a  s  z   ú

   t  a  r   t   ó   (   b   >   6   0  m  m   )

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00

0.50 5.70 C4 3.93 C4 2.87 C4 2.18 C4 1.71 C4 1.38 C4 1.13 C4 0.94 C4 0.78 C1 0.65 C1 0.55 C1 0.47 C1 0.40 C1

0.63 9.33 C4 6.44 C4 4.72 C4 3.60 C4 2.84 C4 2.28 C4 1.88 C4 1.57 C4 1.32 C1 1.11 C1 0.94 C1 0.82 C1 0.70 C1

0.75 12.34 C4 8.49 C4 6.21 C4 4.73 C4 3.72 C4 3.00 C4 2.47 C4 2.06 C1 1.71 C1 1.44 C1 1.23 C1 1.05 C1 0.91 C1

0.88 15.89 C4 10.92 C4 7.96 C4 6.05 C4 4.76 C4 3.83 C4 3.15 C4 2.60 C1 2.16 C1 1.82 C1 1.55 C1 1.34 C1 1.16 C1

1.00 19.42 C4 13.31 C4 9.68 C4 7.36 C4 5.78 C4 4.65 C4 3.82 C1 3.12 C1 2.60 C1 2.18 C1 1.87 C1 1.60 C1 1.39 C1

● Profillemez 35, pozitív fektetés (A profil)

Megjegyzés: ez a metszetcsak a 0,50 mm vastagságú

 profilra vonatkozik.

5 x 207=1035

35119 40

5 x 207=1035

88 8

16711935

40

Page 31: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 31/52

Segédlet és méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

31

Használhatósági határállapot (lehajlás számításhoz)(a terhek alap értekeivel számolva, a lemez önsúlya nélkül)

   K   é   t   t   á  m  a  s  z   ú   t  a

  r   t   ó

t [mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sk  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00

0.50L/150 6.83 3.47 1.99 1.24 0.81 0.55 0.40 0.29 0.21 0.16 0.12 0.09 0.06L/250 4.08 2.07 1.18 0.72 0.47 0.31 0.22 0.16 0.11 0.08 0.05 0.04 0.02L/300 3.39 1.71 0.97 0.59 0.38 0.25 0.17 0.12 0.08 0.06 0.03 0.02 0.01

0.63

L/150 9.31 4.74 2.71 1.70 1.11 0.77 0.55 0.39 0.29 0.22 0.16 0.12 0.09

L/250 5.56 2.81 1.61 1.00 0.65 0.44 0.30 0.21 0.15 0.10 0.07 0.05 0.04L/300 4.63 2.34 1.33 0.81 0.53 0.35 0.24 0.17 0.12 0.09 0.05 0.03 0.02

0.75L/150 11.93 6.08 3.48 2.17 1.44 0.99 0.70 0.51 0.38 0.28 0.21 0.16 0.12L/250 7.13 3.62 2.06 1.27 0.83 0.56 0.39 0.27 0.20 0.14 0.10 0.07 0.05L/300 5.93 3.00 1.71 1.05 0.68 0.46 0.32 0.21 0.15 0.10 0.07 0.05 0.03

0.88L/150 14.94 7.61 4.37 2.72 1.80 1.24 0.89 0.64 0.48 0.36 0.27 0.21 0.15L/250 8.93 4.53 2.59 1.60 1.05 0.72 0.50 0.35 0.25 0.18 0.13 0.09 0.07L/300 7.43 3.76 2.14 1.32 0.86 0.58 0.40 0.28 0.20 0.14 0.09 0.06 0.04

1.00L/150 17.85 9.09 5.22 3.26 2.15 1.48 1.06 0.77 0.57 0.43 0.33 0.25 0.19L/250 10.67 5.42 3.10 1.91 1.25 0.85 0.60 0.43 0.30 0.22 0.16 0.11 0.08L/300 8.88 4.50 2.56 1.58 1.03 0.70 0.48 0.34 0.24 0.17 0.12 0.08 0.05

   H   á  r  o  m   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

t [mm] 

  Maximális terhelés (g+q)Sk  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00

0.50L/150 4.67 3.20 2.32 1.76 1.38 1.10 0.90 0.80 0.60 0.47 0.36 0.30 0.23L/250 4.67 3.20 2.32 1.76 1.28 0.88 0.62 0.46 0.34 0.26 0.20 0.15 0.12L/300 4.67 3.20 2.32 1.59 1.06 0.73 0.52 0.37 0.28 0.21 0.16 0.12 0.10

0.63L/150 7.64 5.25 3.82 2.90 2.28 1.83 1.50 1.11 0.84 0.65 0.51 0.40 0.32L/250 7.64 5.25 3.82 2.67 1.76 1.22 0.88 0.64 0.49 0.37 0.28 0.22 0.17L/300 7.64 5.25 3.54 2.21 1.46 1.01 0.72 0.53 0.40 0.30 0.22 0.17 0.13

0.75L/150 10.09 6.91 5.03 3.82 2.99 2.40 1.92 1.42 1.08 0.84 0.66 0.52 0.42L/250 10.09 6.91 5.03 3.40 2.26 1.57 1.13 0.83 0.62 0.47 0.37 0.28 0.22L/300 10.09 6.91 4.54 2.83 1.87 1.29 0.93 0.68 0.51 0.38 0.30 0.22 0.17

0.88L/150 12.99 8.87 6.44 4.88 3.82 3.07 2.40 1.79 1.36 1.05 0.83 0.65 0.53L/250 12.99 8.87 6.44 4.27 2.83 1.96 1.41 1.04 0.79 0.60 0.46 0.36 0.28L/300 12.99 8.87 5.67 3.54 2.35 1.62 1.16 0.86 0.64 0.49 0.37 0.28 0.22

1.00L/150 15.85 10.81 7.83 5.93 4.64 3.72 2.87 2.13 1.62 1.26 0.99 0.78 0.64L/250 15.85 10.81 7.83 5.09 3.38 2.34 1.68 1.24 0.94 0.72 0.55 0.43 0.34L/300 15.85 10.81 6.76 4.22 2.80 1.94 1.39 1.02 0.76 0.59 0.45 0.35 0.27

   N   é  g  y  - ,

  v  a  g  y   t   ö   b   b   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

t [mm] 

  Maximális terhelés (g+q)Sk  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00

0.50 

L/150 5.70 3.93 2.87 2.18 1.65 1.14 0.82 0.61 0.46 0.36 0.27 0.21 0.17L/250 5.70 3.93 2.37 1.48 0.97 0.67 0.48 0.35 0.25 0.19 0.15 0.11 0.08L/300 5.70 3.43 1.97 1.22 0.80 0.55 0.39 0.28 0.20 0.15 0.11 0.08 0.06

0.63

L/150 9.33 6.44 4.72 3.60 2.27 1.58 1.14 0.84 0.63 0.49 0.38 0.30 0.24L/250 9.33 5.67 3.25 2.03 1.34 0.93 0.66 0.48 0.36 0.27 0.21 0.15 0.11L/300 9.26 4.71 2.70 1.68 1.11 0.76 0.54 0.39 0.28 0.21 0.16 0.12 0.10

0.75 

L/150 12.34 8.49 6.21 4.38 2.91 2.03 1.46 1.08 0.81 0.63 0.49 0.38 0.31L/250 12.34 7.25 4.17 2.60 1.72 1.19 0.84 0.62 0.46 0.35 0.26 0.20 0.15L/300 11.84 6.03 3.46 2.15 1.42 0.98 0.70 0.51 0.38 0.28 0.21 0.16 0.12

0.88  L/150 15.89 10.92 7.96 5.48 3.65 2.54 1.83 1.35 1.03 0.79 0.62 0.49 0.39L/250 15.89 9.08 5.22 3.25 2.15 1.49 1.07 0.78 0.58 0.44 0.34 0.26 0.20L/300 14.81 7.55 4.34 2.70 1.78 1.23 0.88 0.64 0.47 0.36 0.27 0.20 0.15

1.00 

L/150 19.42 13.31 9.68 6.54 4.35 3.03 2.18 1.62 1.23 0.95 0.74 0.58 0.47L/250 19.42 10.83 6.23 3.89 2.58 1.78 1.27 0.94 0.70 0.53 0.41 0.31 0.24L/300 17.68 9.01 5.18 3.23 2.13 1.47 1.04 0.76 0.57 0.43 0.32 0.25 0.18

Megjegyzés: ez a metszetcsak a 0,50 mm vastagságú

 profilra vonatkozik.

5 x 207=1035

35119 40

5 x 207=1035

88 8

16711935

40

● Profillemez 35, pozitív fektetés (A profil)

Page 32: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 32/52

Segédlet és méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

32

Teherbírási határállapot (teherbírás számításhoz)(a terhek szélső értekeivel számolva, a lemez önsúlya nélkül)

 A tönkremenetel módja:C1 Támasz-, vagy mezőnyomaték hatásáraC2 Támaszerő hatásáraC4 Támasznyomaték és támaszerő együttes hatására

   K   é   t   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00

0.50 6.09 C1 3.88 C1 2.67 C1 1.95 C1 1.48 C1 1.16 C1 0.93 C1 0.75 C1 0.62 C1 0.52 C1 0.44 C1 0.38 C1 0.32 C1

0.63 10.26 C1 6.53 C1 4.51 C1 3.29 C1 2.51 C1 1.96 C1 1.57 C1 1.29 C1 1.07 C1 0.90 C1 0.77 C1 0.66 C1 0.57 C1

0.75 13.22 C1 8.42 C1 5.83 C1 4.25 C1 3.23 C1 2.54 C1 2.04 C1 1.67 C1 1.39 C1 1.17 C1 0.99 C1 0.85 C1 0.74 C1

0.88 16.64 C1 10.61 C1 7.33 C1 5.36 C1 4.08 C1 3.20 C1 2.57 C1 2.10 C1 1.75 C1 1.48 C1 1.26 C1 1.08 C1 0.94 C1

1.00 19.93 C1 12.71 C1 8.78 C1 6.42 C1 4.89 C1 3.84 C1 3.08 C1 2.53 C1 2.11 C1 1.77 C1 1.51 C1 1.30 C1 1.13 C1

   H   á  r  o  m   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

   (   b   >   6   0  m  m   )

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00

0.50 5.48 C4 3.81 C4 2.79 C4 2.14 C4 1.69 C4 1.36 C4 1.12 C4 0.94 C4 0.79 C4 0.67 C1 0.57 C1 0.48 C1 0.42 C1

0.63 8.90 C4 6.20 C4 4.56 C4 3.50 C4 2.76 C4 2.23 C4 1.84 C4 1.54 C4 1.31 C4 1.13 C4 0.95 C1 0.82 C1 0.71 C1

0.75 11.61 C4 8.04 C4 5.90 C4 4.51 C4 3.56 C4 2.88 C4 2.37 C4 1.98 C4 1.67 C4 1.42 C1 1.20 C1 1.04 C1 0.90 C1

0.88 14.57 C4 10.03 C4 7.32 C4 5.58 C4 4.39 C4 3.53 C4 2.90 C4 2.42 C1 2.01 C1 1.69 C1 1.44 C1 1.24 C1 1.07 C1

1.00 17.41 C4 11.93 C4 8.68 C4 6.60 C4 5.17 C4 4.16 C4 3.41 C4 2.79 C1 2.32 C1 1.95 C1 1.67 C1 1.43 C1 1.24 C1

   N   é  g  y  - ,  v  a  g  y   t   ö   b   b   t   á  m  a  s  z   ú

   t  a  r   t   ó   (   b   >   6   0  m  m   )

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00

0.50 6.52 C4 4.55 C4 3.36 C4 2.58 C4 2.05 C4 1.66 C4 1.37 C4 1.15 C4 0.97 C4 0.82 C1 0.71 C1 0.61 C1 0.52 C1

0.63 10.56 C4 7.39 C4 5.47 C4 4.21 C4 3.34 C4 2.71 C4 2.24 C4 1.88 C4 1.60 C4 1.37 C4 1.19 C4 1.04 C1 0.90 C1

0.75 13.81 C4 9.61 C4 7.08 C4 5.44 C4 4.30 C4 3.49 C4 2.88 C4 2.41 C4 2.05 C4 1.76 C4 1.51 C1 1.30 C1 1.13 C1

0.88 17.37 C4 12.02 C4 8.82 C4 6.74 C4 5.32 C4 4.30 C4 3.54 C4 2.96 C4 2.51 C1 2.12 C1 1.81 C1 1.56 C1 1.35 C1

1.00 20.80 C4 14.33 C4 10.47 C4 7.98 C4 6.28 C4 5.07 C4 4.17 C4 3.48 C1 2.90 C1 2.44 C1 2.08 C1 1.80 C1 1.57 C1

● Profillemez 35, negatív fektetés (B profil)

Megjegyzés: ez a metszetcsak a 0,50 mm vastagságú

 profilra vonatkozik.

5 x 207=1035

35119 40

5 x 207=1035

88 8

16711935

40

Page 33: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 33/52

Segédlet és méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

33

Használhatósági határállapot (lehajlás számításhoz)(a terhek alap értekeivel számolva, a lemez önsúlya nélkül)

   K   é   t   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

t [mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sk  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00

0.50L/150 6.09 3.88 2.39 1.49 0.99 0.68 0.48 0.35 0.26 0.20 0.15 0.11 0.08L/250 4.89 2.48 1.42 0.88 0.57 0.39 0.27 0.20 0.13 0.10 0.07 0.05 0.04L/300 4.07 2.06 1.18 0.73 0.47 0.32 0.22 0.15 0.10 0.07 0.05 0.03 0.02

0.63

L/150 10.26 5.94 3.41 2.13 1.41 0.97 0.69 0.51 0.38 0.28 0.22 0.16 0.13

L/250 6.97 3.54 2.03 1.25 0.83 0.56 0.39 0.27 0.20 0.15 0.11 0.09 0.05L/300 5.80 2.94 1.68 1.04 0.67 0.46 0.32 0.22 0.16 0.11 0.08 0.06 0.03

0.75L/150 13.22 7.57 4.35 2.71 1.79 1.24 0.89 0.65 0.49 0.37 0.28 0.22 0.17L/250 8.88 4.51 2.58 1.60 1.06 0.72 0.51 0.36 0.26 0.19 0.14 0.10 0.07L/300 7.38 3.75 2.14 1.32 0.86 0.59 0.41 0.28 0.21 0.15 0.11 0.07 0.05

0.88L/150 16.64 9.41 5.41 3.38 2.24 1.54 1.10 0.81 0.61 0.46 0.36 0.27 0.21L/250 11.04 5.61 3.21 1.99 1.31 0.90 0.63 0.46 0.33 0.24 0.17 0.13 0.09L/300 9.19 4.66 2.66 1.65 1.08 0.73 0.51 0.37 0.26 0.19 0.14 0.09 0.06

1.00L/150 19.93 11.17 6.43 4.01 2.66 1.84 1.32 0.96 0.72 0.55 0.42 0.33 0.25L/250 13.10 6.66 3.82 2.37 1.56 1.07 0.76 0.55 0.40 0.29 0.21 0.16 0.11L/300 10.91 5.54 3.17 1.96 1.28 0.88 0.62 0.44 0.32 0.22 0.16 0.11 0.08

   H   á  r  o  m   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

t [mm]    Maximális terhelés (g+q)Sk  [kN/m2 

 ] az L(m) támaszköz függvényében1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00

0.50L/150 5.48 3.81 2.79 2.14 1.69 1.36 1.12 0.85 0.64 0.50 0.39 0.32 0.25L/250 5.48 3.81 2.79 2.05 1.36 0.95 0.67 0.49 0.37 0.28 0.22 0.17 0.13L/300 5.48 3.81 2.73 1.70 1.12 0.78 0.55 0.40 0.30 0.23 0.17 0.13 0.10

0.63L/150 8.90 6.20 4.56 3.50 2.76 2.23 1.63 1.21 0.92 0.71 0.56 0.44 0.35L/250 8.90 6.20 4.56 2.89 1.92 1.33 0.96 0.71 0.53 0.40 0.31 0.24 0.19L/300 8.90 6.20 3.84 2.40 1.59 1.10 0.78 0.58 0.43 0.33 0.24 0.19 0.15

0.75L/150 11.61 8.04 5.90 4.51 3.56 2.88 2.08 1.54 1.18 0.91 0.71 0.57 0.46L/250 11.61 8.04 5.90 3.69 2.45 1.70 1.22 0.91 0.68 0.52 0.40 0.31 0.24L/300 11.61 8.04 4.90 3.06 2.03 1.40 1.01 0.74 0.55 0.42 0.32 0.25 0.19

0.88L/150 14.57 10.03 7.32 5.58 4.39 3.53 2.59 1.93 1.47 1.14 0.90 0.71 0.58L/250 14.57 10.03 7.32 4.60 3.06 2.12 1.52 1.13 0.86 0.65 0.51 0.40 0.31L/300 14.57 10.03 6.11 3.82 2.53 1.76 1.26 0.93 0.69 0.53 0.41 0.31 0.24

1.00L/150 17.41 11.93 8.68 6.60 5.17 4.16 3.09 2.30 1.75 1.36 1.07 0.85 0.69L/250 17.41 11.93 8.68 5.48 3.63 2.53 1.82 1.34 1.02 0.78 0.61 0.47 0.38L/300 17.41 11.93 7.27 4.55 3.02 2.09 1.50 1.10 0.83 0.63 0.49 0.38 0.29

   N   é  g  y  - ,  v  a  g  y   t   ö   b   b   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

t [mm] 

  Maximális terhelés (g+q)Sk  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00

0.50L/150 6.52 4.55 3.36 2.58 1.87 1.30 0.93 0.68 0.52 0.40 0.31 0.25 0.19L/250 6.52 4.55 2.67 1.67 1.10 0.75 0.54 0.40 0.30 0.22 0.17 0.13 0.10L/300 6.52 3.87 2.22 1.38 0.91 0.63 0.44 0.32 0.24 0.17 0.13 0.10 0.07

0.63L/150 10.56 7.39 5.47 3.97 2.64 1.84 1.33 0.98 0.75 0.57 0.45 0.35 0.28L/250 10.56 6.58 3.78 2.36 1.56 1.08 0.78 0.57 0.42 0.31 0.24 0.19 0.14L/300 10.56 5.47 3.14 1.96 1.29 0.90 0.64 0.46 0.35 0.26 0.19 0.15 0.11

0.75L/150 13.81 9.61 7.08 5.06 3.37 2.35 1.69 1.26 0.95 0.73 0.57 0.46 0.36L/250 13.81 8.38 4.82 3.01 2.00 1.38 0.99 0.73 0.54 0.41 0.31 0.24 0.19L/300 13.69 6.97 4.01 2.50 1.65 1.14 0.82 0.59 0.44 0.34 0.25 0.19 0.14

0.88 L/150 17.37 12.02 8.82 6.31 4.20 2.93 2.11 1.57 1.19 0.92 0.72 0.57 0.45L/250 17.37 10.43 6.01 3.75 2.48 1.72 1.23 0.91 0.68 0.52 0.40 0.31 0.24L/300 17.05 8.68 4.99 3.12 2.06 1.42 1.01 0.74 0.55 0.42 0.31 0.24 0.19

1.00L/150 20.80 14.33 10.47 7.50 4.99 3.48 2.51 1.86 1.41 1.10 0.86 0.68 0.54L/250 20.80 12.41 7.14 4.46 2.96 2.05 1.47 1.09 0.81 0.62 0.48 0.38 0.28L/300 20.25 10.32 5.94 3.70 2.45 1.69 1.21 0.89 0.66 0.50 0.38 0.29 0.23

● Profillemez 35, negatív fektetés (B profil)

Megjegyzés: ez a metszetcsak a 0,50 mm vastagságú

 profilra vonatkozik.

5 x 207=1035

35119 40

5 x 207=1035

88 8

16711935

40

Page 34: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 34/52

Segédlet és méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

34

Teherbírási határállapot (teherbírás számításhoz)(a terhek szélső értekeivel számolva, a lemez önsúlya nélkül)

   K

   é   t   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó t 

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00

0.63 15.76 C1 10.06 C1 6.95 C1 5.09 C1 3.87 C1 3.04 C1 2.45 C1 2.01 C1 1.67 C1 1.41 C1 1.20 C1 1.04 C1 0.90 C1

0.75 20.03 C1 12.78 C1 8.84 C1 6.47 C1 4.93 C1 3.87 C1 3.12 C1 2.56 C1 2.13 C1 1.80 C1 1.54 C1 1.33 C1 1.15 C1

0.88 24.06 C1 15.36 C1 10.63 C1 7.77 C1 5.92 C1 4.66 C1 3.75 C1 3.08 C1 2.57 C1 2.17 C1 1.85 C1 1.60 C1 1.39 C1

1.00 27.81 C1 17.74 C1 12.28 C1 8.99 C1 6.84 C1 5.38 C1 4.33 C1 3.56 C1 2.96 C1 2.51 C1 2.14 C1 1.84 C1 1.60 C1

   K   é   t   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó t 

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ]

az L(m) támaszköz függvényében

4.25 4.50 4.75 5.00

0.63 0.79 C1 0.69 C1 0.61 C1 0.55 C1

0.75 1.01 C1 0.89 C1 0.78 C1 0.70 C1

0.88 1.21 C1 1.07 C1 0.95 C1 0.84 C1

1.00 1.40 C1 1.24 C1 1.10 C1 0.98 C1

   H   á  r  o  m   t   á  m  a  s  z   ú

   t  a  r   t   ó   (   b   >   6   0  m  m   ) t 

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00

0.63 10.14 C4 7.01 C4 5.14 C4 3.92 C4 3.09 C4 2.49 C4 2.05 C4 1.71 C4 1.44 C1 1.22 C1 1.03 C1 0.89 C1 0.77 C1

0.75 13.40 C4 9.24 C4 6.77 C4 5.16 C4 4.06 C4 3.27 C4 2.69 C4 2.24 C4 1.87 C1 1.57 C1 1.34 C1 1.15 C1 1.00 C1

0.88 17.28 C4 11.89 C4 8.68 C4 6.61 C4 5.19 C4 4.19 C4 3.44 C4 2.85 C1 2.37 C1 1.99 C1 1.70 C1 1.46 C1 1.27 C1

1.00 21.10 C4 14.50 C4 10.56 C4 8.04 C4 6.31 C4 5.08 C4 4.18 C4 3.43 C1 2.85 C1 2.40 C1 2.04 C1 1.76 C1 1.53 C1

   H   á  r  o  m   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

   (   b   >   6   0  m  m   )

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ]

az L(m) támaszköz függvényében

4.25 4.50 4.75 5.00

0.63 0.66 C1 0.58 C1 0.52 C1 0.46 C1

0.75 0.88 C1 0.77 C1 0.68 C1 0.60 C1

0.88 1.11 C1 0.97 C1 0.86 C1 0.76 C1

1.00 1.33 C1 1.18 C1 1.04 C1 0.92 C1

   N   é  g  y  - ,  v  a  g  y

   t   ö   b   b   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

   (   b   >   6   0  m  m   )

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00

0.63 12.35 C4 8.59 C4 6.32 C4 4.85 C4 3.83 C4 3.10 C4 2.56 C4 2.15 C4 1.82 C4 1.56 C1 1.33 C1 1.15 C1 0.99 C1

0.75 16.35 C4 11.33 C4 8.33 C4 6.38 C4 5.04 C4 4.07 C4 3.36 C4 2.81 C4 2.38 C4 2.03 C1 1.72 C1 1.49 C1 1.29 C1

0.88 21.08 C4 14.58 C4 10.69 C4 8.17 C4 6.44 C4 5.21 C4 4.30 C4 3.60 C4 3.03 C1 2.56 C1 2.19 C1 1.89 C1 1.64 C1

1.00 25.77 C4 17.78 C4 13.03 C4 9.95 C4 7.84 C4 6.33 C4 5.21 C4 4.37 C4 3.65 C1 3.08 C1 2.63 C1 2.27 C1 1.98 C1

   N   é  g  y  - ,  v

  a  g  y

   t   ö   b   b   t   á  m  a  s  z

   ú   t  a  r   t   ó

   (   b   >   6   0  m

  m   )

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ]

az L(m) támaszköz függvényében

4.25 4.50 4.75 5.00

0.63 0.87 C1 0.77 C1 0.68 C1 0.60 C1

0.75 1.14 C1 1.00 C1 0.89 C1 0.79 C1

0.88 1.43 C1 1.26 C1 1.13 C1 1.00 C1

1.00 1.73 C1 1.53 C1 1.36 C1 1.21 C1

● Profillemez 40, pozitív fektetés (A profil)

 A tönkremenetel módja:C1 Támasz-, vagy mezőnyomaték hatásáraC2 Támaszerő hatásáraC4 Támasznyomaték és támaszerő együttes hatására

40

40119

5 x 183 = 915

Page 35: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 35/52

Segédlet és méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

35

Használhatósági határállapot (lehajlás számításhoz)(a terhek alap értekeivel számolva, a lemez önsúlya nélkül)

   K   é   t   t   á  m  a  s  z   ú

   t  a  r   t   ó

t [mm] 

 Maximális terhelés (g+q)S

k  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00

0.63L/150 15.51 7.91 4.55 2.84 1.88 1.29 0.93 0.68 0.51 0.39 0.30 0.23 0.18 0.14 0.11 0.08 0.06L/250 9.28 4.72 2.71 1.68 1.10 0.76 0.53 0.38 0.28 0.21 0.15 0.11 0.08 0.06 0.04 0.02 0.01L/300 7.72 3.92 2.24 1.39 0.91 0.62 0.43 0.30 0.22 0.16 0.12 0.08 0.06 0.04 0.02 0.01 -

0.75 L/150 19.86 10.13 5.83 3.64 2.41 1.67 1.20 0.88 0.66 0.50 0.39 0.30 0.23 0.18 0.14 0.11 0.08L/250 11.88 6.04 3.47 2.15 1.42 0.98 0.68 0.50 0.36 0.27 0.20 0.15 0.11 0.08 0.06 0.04 0.02L/300 9.88 5.02 2.87 1.78 1.17 0.80 0.56 0.39 0.29 0.21 0.15 0.11 0.08 0.05 0.03 0.01 -

0.88L/150 24.06 12.66 7.30 4.55 3.03 2.10 1.50 1.11 0.84 0.64 0.49 0.38 0.30 0.23 0.18 0.14 0.11L/250 14.86 7.57 4.34 2.70 1.78 1.22 0.87 0.63 0.46 0.34 0.26 0.20 0.14 0.10 0.07 0.05 0.04L/300 12.37 6.29 3.60 2.23 1.47 1.00 0.71 0.51 0.37 0.27 0.20 0.14 0.10 0.07 0.05 0.03 0.01

1.00L/150 27.81 15.12 8.71 5.44 3.62 2.51 1.80 1.33 1.00 0.77 0.59 0.46 0.36 0.29 0.22 0.18 0.13L/250 17.74 9.04 5.19 3.23 2.12 1.46 1.04 0.76 0.56 0.42 0.31 0.23 0.17 0.13 0.09 0.06 0.04L/300 14.77 7.51 4.30 2.67 1.76 1.20 0.85 0.62 0.45 0.33 0.24 0.18 0.13 0.09 0.06 0.03 0.02

   H   á  r  o  m   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

t [mm] 

 Maximális terhelés (g+q)S

k  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00

0.63L/150 10.14 7.01 5.14 3.92 3.09 2.49 2.05 1.71 1.43 1.11 0.88 0.70 0.57 0.46 0.38 0.32 0.26L/250 10.14 7.01 5.14 3.92 2.97 2.07 1.49 1.10 0.84 0.64 0.50 0.39 0.31 0.25 0.20 0.16 0.13L/300 10.14 7.01 5.14 3.71 2.47 1.71 1.23 0.91 0.69 0.52 0.41 0.32 0.25 0.19 0.15 0.12 0.10

0.75L/150 13.40 9.24 6.77 5.16 4.06 3.27 2.69 2.24 1.83 1.43 1.13 0.90 0.73 0.60 0.49 0.40 0.34L/250 13.40 9.24 6.77 5.16 3.80 2.64 1.91 1.41 1.08 0.83 0.65 0.51 0.41 0.32 0.26 0.21 0.17L/300 13.40 9.24 6.77 4.74 3.15 2.19 1.57 1.17 0.88 0.67 0.53 0.41 0.33 0.26 0.21 0.16 0.13

0.88L/150 17.28 11.89 8.68 6.61 5.19 4.19 3.44 2.85 2.30 1.79 1.41 1.13 0.92 0.75 0.62 0.51 0.42L/250 17.28 11.89 8.68 6.61 4.74 3.30 2.38 1.77 1.34 1.04 0.81 0.64 0.51 0.42 0.33 0.27 0.22L/300 17.28 11.89 8.68 5.92 3.94 2.74 1.97 1.46 1.10 0.85 0.66 0.52 0.41 0.32 0.26 0.21 0.17

1.00L/150 21.10 14.50 10.56 8.04 6.31 5.08 4.18 3.43 2.74 2.13 1.68 1.36 1.10 0.90 0.74 0.61 0.51L/250 21.10 14.50 10.56 8.04 5.65 3.94 2.84 2.11 1.60 1.24 0.97 0.77 0.62 0.50 0.40 0.32 0.26L/300 21.10 14.50 10.56 7.06 4.69 3.27 2.35 1.74 1.32 1.01 0.80 0.63 0.49 0.40 0.32 0.26 0.20

   N   é  g  y  - ,  v  a  g  y   t   ö   b   b   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

t [mm] 

 Maximális terhelés (g+q)S

k  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00

0.63L/150 12.35 8.59 6.32 4.85 3.82 2.66 1.92 1.42 1.08 0.84 0.66 0.52 0.42 0.34 0.27 0.22 0.18L/250 12.35 8.59 5.45 3.41 2.26 1.57 1.13 0.83 0.63 0.48 0.36 0.28 0.23 0.17 0.14 0.11 0.08L/300 12.35 7.87 4.53 2.83 1.87 1.29 0.93 0.68 0.51 0.39 0.30 0.22 0.18 0.13 0.11 0.09 0.06

0.75L/150 16.35 11.33 8.33 6.38 4.87 3.40 2.46 1.83 1.39 1.08 0.85 0.67 0.54 0.44 0.36 0.29 0.24L/250 16.35 11.33 6.97 4.36 2.89 2.01 1.44 1.07 0.80 0.62 0.48 0.37 0.29 0.23 0.18 0.14 0.11L/300 16.35 10.06 5.79 3.62 2.40 1.66 1.19 0.87 0.66 0.50 0.39 0.30 0.23 0.18 0.14 0.10 0.08

0.88L/150 21.08 14.58 10.69 8.17 6.10 4.25 3.07 2.29 1.74 1.35 1.07 0.85 0.68 0.56 0.46 0.37 0.31L/250 21.08 14.58 8.71 5.45 3.62 2.51 1.81 1.34 1.01 0.78 0.60 0.47 0.37 0.30 0.24 0.19 0.14L/300 21.08 12.57 7.24 4.53 3.00 2.08 1.49 1.10 0.82 0.63 0.49 0.38 0.29 0.23 0.18 0.14 0.11

1.00L/150 25.77 17.78 13.03 9.95 7.27 5.07 3.67 2.73 2.08 1.62 1.27 1.02 0.82 0.66 0.54 0.45 0.37L/250 25.77 17.78 10.38 6.50 4.32 3.01 2.16 1.60 1.21 0.93 0.73 0.57 0.45 0.36 0.28 0.22 0.18L/300 25.77 14.99 8.64 5.40 3.58 2.49 1.78 1.31 0.99 0.76 0.59 0.46 0.36 0.28 0.22 0.17 0.13

● Profillemez 40, pozitív fektetés (A profil)

40

40119

5 x 183 = 915

Page 36: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 36/52

Segédlet és méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

36

Teherbírási határállapot (teherbírás számításhoz)(a terhek szélső értekeivel számolva, a lemez önsúlya nélkül)

   K

   é   t   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó t 

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00

0.63 14.30 C1 9.11 C1 6.30 C1 4.61 C1 3.51 C1 2.75 C1 2.22 C1 1.81 C1 1.51 C1 1.27 C1 1.08 C1 0.93 C1 0.81 C1

0.75 18.42 C1 11.76 C1 8.13 C1 5.94 C1 4.53 C1 3.55 C1 2.86 C1 2.35 C1 1.95 C1 1.65 C1 1.41 C1 1.21 C1 1.06 C1

0.88 23.19 C1 14.79 C1 10.24 C1 7.49 C1 5.71 C1 4.48 C1 3.61 C1 2.96 C1 2.47 C1 2.08 C1 1.78 C1 1.53 C1 1.33 C1

1.00 27.78 C1 17.73 C1 12.27 C1 8.98 C1 6.84 C1 5.37 C1 4.33 C1 3.55 C1 2.96 C1 2.50 C1 2.14 C1 1.84 C1 1.60 C1

   K   é   t   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó t 

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ]

az L(m) támaszköz függvényében

4.25 4.50 4.75 5.00

0.63   0.71 C1 0.62 C1 0.55 C1 0.49 C1

0.75 0.92 C1 0.81 C1 0.72 C1 0.64 C1

0.88 1.17 C1 1.03 C1 0.91 C1 0.81 C1

1.00 1.41 C1 1.24 C1 1.10 C1 0.98 C1

   H   á  r  o  m   t   á  m  a  s  z   ú

   t  a  r   t   ó   (   b   >   6   0  m  m   ) t 

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00

0.63 11.69 C4 8.19 C4 6.06 C4 4.67 C4 3.70 C4 3.01 C4 2.49 C4 2.09 C4 1.78 C4 1.53 C4 1.32 C4 1.15 C1 0.99  C1

0.75 15.34 C4 10.71 C4 7.91 C4 6.07 C4 4.81 C4 3.90 C4 3.22 C4 2.70 C4 2.29 C4 1.97 C4 1.70 C1 1.46 C1 1.27 C1

0.88 19.32 C4 13.39 C4 9.84 C4 7.54 C4 5.95 C4 4.81 C4 3.97 C4 3.32 C4 2.82 C4 2.39 C1 2.03 C1 1.76 C1 1.52 C1

1.00 23.14 C4 15.97 C4 11.69 C4 8.92 C4 7.03 C4 5.67 C4 4.67 C4 3.91 C4 3.27 C1 2.76 C1 2.35 C1 2.03 C1 1.76 C1

   H   á  r  o  m   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

   (   b   >   6   0  m  m   )

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ]

az L(m) támaszköz függvényében

4.25 4.50 4.75 5.00

0.63 0.87 C1 0.77 C1 0.68 C1 0.60 C1

0.75 1.12 C1 0.99 C1 0.87 C1 0.77 C1

0.88 1.34 C1 1.18 C1 1.04 C1 0.92 C1

1.00 1.54 C1 1.36 C1 1.20 C1 1.07 C1

   N   é  g  y  - ,  v  a  g  y

   t   ö   b   b   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

   (   b   >   6   0  m  m   )

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00

0.63 13.83 C4 9.74 C4 7.25 C4 5.60 C4 4.46 C4 3.63 C4 3.01 C4 2.54 C4 2.16 C4 1.87 C4 1.62 C4 1.42 C4 1.25 C1

0.75 18.20 C4 12.77 C4 9.47 C4 7.30 C4 5.80 C4 4.71 C4 3.90 C4 3.29 C4 2.80 C4 2.41 C4 2.10 C4 1.83 C1 1.59 C1

0.88 22.96 C4 16.02 C4 11.82 C4 9.08 C4 7.19 C4 5.83 C4 4.82 C4 4.05 C4 3.44 C4 2.96 C4 2.55 C1 2.20 C1 1.91 C1

1.00 27.56 C4 19.13 C4 14.05 C4 10.76 C4 8.51 C4 6.89 C4 5.69 C4 4.77 C4 4.05 C4 3.44 C1 2.94 C1 2.53 C1 2.21 C1

   N   é  g  y  - ,  v

  a  g  y

   t   ö   b   b   t   á  m  a  s  z

   ú   t  a  r   t   ó

   (   b   >   6   0  m

  m   )

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ]

az L(m) támaszköz függvényében

4.25 4.50 4.75 5.00

0.63 1.09 C1 0.97 C1 0.86 C1 0.76 C1

0.75 1.40 C1 1.24 C1 1.10 C1 0.98 C1

0.88 1.68 C1 1.48 C1 1.32 C1 1.17 C1

1.00 1.94 C1 1.71 C1 1.52 C1 1.36 C1

● Profillemez 40, negatív fektetés (B profil)

 A tönkremenetel módja:C1 Támasz-, vagy mezőnyomaték hatásáraC2 Támaszerő hatásáraC4 Támasznyomaték és támaszerő együttes hatására

40

40119

5 x 183 = 915

Page 37: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 37/52

Segédlet és méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

37

Használhatósági határállapot (lehajlás számításhoz)(a terhek alap értekeivel számolva, a lemez önsúlya nélkül)

   K   é   t   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

t [mm] 

 Maximális terhelés (g+q)S

k  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00

0.63L/150 14.30 9.11 5.73 3.58 2.38 1.65 1.19 0.87 0.66 0.51 0.39 0.31 0.24 0.19 0.15 0.12 0.09L/250 11.67 5.95 3.41 2.13 1.40 0.97 0.68 0.50 0.37 0.27 0.21 0.16 0.12 0.09 0.06 0.05 0.03L/300 9.71 4.94 2.83 1.76 1.16 0.79 0.56 0.40 0.30 0.22 0.16 0.12 0.08 0.07 0.04 0.03 0.01

0.75

L/150 18.42 11.76 7.28 4.56 3.03 2.10 1.51 1.12 0.84 0.65 0.50 0.40 0.31 0.25 0.20 0.15 0.12

L/250 14.83 7.55 4.34 2.70 1.78 1.23 0.87 0.64 0.48 0.36 0.27 0.21 0.15 0.12 0.08 0.07 0.05L/300 12.35 6.28 3.60 2.24 1.47 1.01 0.72 0.52 0.39 0.28 0.21 0.16 0.11 0.08 0.07 0.04 0.03

0.88L/150 23.19 14.79 9.05 5.66 3.76 2.61 1.88 1.39 1.05 0.81 0.63 0.50 0.39 0.31 0.25 0.20 0.16L/250 18.42 9.39 5.39 3.36 2.22 1.53 1.09 0.81 0.60 0.45 0.34 0.26 0.20 0.15 0.11 0.08 0.06L/300 15.33 7.81 4.48 2.78 1.84 1.26 0.90 0.65 0.48 0.36 0.27 0.20 0.15 0.11 0.07 0.05 0.03

1.00L/150 27.78 17.73 10.73 6.72 4.47 3.10 2.24 1.65 1.25 0.97 0.75 0.59 0.47 0.37 0.30 0.24 0.19L/250 21.84 11.13 6.40 3.99 2.64 1.82 1.30 0.96 0.71 0.54 0.41 0.30 0.23 0.18 0.14 0.10 0.07L/300 18.19 9.26 5.31 3.31 2.18 1.50 1.07 0.78 0.58 0.43 0.33 0.24 0.18 0.13 0.10 0.07 0.04

   H   á  r  o  m   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

t [mm] 

 Maximális terhelés (g+q)S

k  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00

0.63L/150 11.69 8.19 6.06 4.67 3.70 3.01 2.49 2.04 1.56 1.21 0.96 0.77 0.62 0.50 0.42 0.35 0.29L/250 11.69 8.19 6.06 4.67 3.23 2.25 1.62 1.21 0.91 0.70 0.55 0.43 0.34 0.27 0.22 0.18 0.15L/300 11.69 8.19 6.06 4.03 2.68 1.86 1.34 0.99 0.75 0.58 0.44 0.35 0.27 0.22 0.17 0.14 0.11

0.75L/150 15.34 10.71 7.91 6.07 4.81 3.90 3.22 2.61 1.99 1.55 1.23 0.98 0.80 0.65 0.54 0.44 0.37L/250 15.34 10.71 7.91 6.07 4.11 2.87 2.07 1.54 1.16 0.90 0.71 0.56 0.45 0.36 0.28 0.23 0.19L/300 15.34 10.71 7.91 5.14 3.41 2.38 1.71 1.27 0.96 0.74 0.58 0.45 0.36 0.29 0.23 0.18 0.15

0.88L/150 19.32 13.39 9.84 7.54 5.95 4.81 3.97 3.25 2.48 1.94 1.53 1.23 1.00 0.82 0.67 0.56 0.47L/250 19.32 13.39 9.84 7.54 5.12 3.57 2.58 1.91 1.45 1.13 0.88 0.70 0.56 0.45 0.37 0.30 0.24L/300 19.32 13.39 9.84 6.40 4.25 2.96 2.13 1.58 1.20 0.92 0.72 0.57 0.45 0.36 0.29 0.23 0.18

1.00L/150 23.14 15.97 11.69 8.92 7.03 5.67 4.67 3.86 2.96 2.30 1.82 1.46 1.19 0.98 0.80 0.67 0.56L/250 23.14 15.97 11.69 8.92 6.09 4.25 3.06 2.28 1.73 1.34 1.06 0.84 0.67 0.54 0.44 0.36 0.28L/300 23.14 15.97 11.69 7.60 5.06 3.52 2.54 1.88 1.43 1.10 0.86 0.68 0.54 0.43 0.35 0.28 0.23

   N   é  g  y  - ,  v  a  g  y   t   ö   b   b   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

t [mm] 

 Maximális terhelés (g+q)S

k  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00

0.63L/150 13.83 9.74 7.25 5.60 4.44 3.10 2.24 1.67 1.27 0.98 0.77 0.62 0.50 0.41 0.34 0.27 0.23L/250 13.83 9.74 6.34 3.97 2.64 1.83 1.32 0.98 0.74 0.56 0.44 0.34 0.27 0.21 0.17 0.13 0.11L/300 13.83 9.16 5.27 3.30 2.19 1.52 1.09 0.80 0.60 0.46 0.36 0.27 0.21 0.17 0.13 0.10 0.08

0.75L/150 18.20 12.77 9.47 7.30 5.66 3.95 2.86 2.12 1.62 1.26 1.00 0.80 0.64 0.52 0.43 0.35 0.29L/250 18.20 12.77 8.07 5.06 3.36 2.34 1.68 1.24 0.94 0.72 0.57 0.44 0.35 0.28 0.22 0.18 0.14L/300 18.20 11.66 6.72 4.20 2.79 1.93 1.39 1.02 0.77 0.59 0.46 0.36 0.28 0.22 0.17 0.13 0.10

0.88L/150 22.96 16.02 11.82 9.08 7.03 4.91 3.56 2.65 2.02 1.57 1.24 0.99 0.80 0.65 0.53 0.44 0.37L/250 22.96 16.02 10.04 6.29 4.18 2.90 2.10 1.55 1.18 0.91 0.71 0.56 0.45 0.35 0.28 0.23 0.18L/300 22.96 14.49 8.35 5.22 3.47 2.41 1.73 1.28 0.96 0.74 0.57 0.45 0.35 0.28 0.22 0.17 0.13

1.00L/150 27.56 19.13 14.05 10.76 8.35 5.84 4.22 3.15 2.40 1.86 1.47 1.18 0.96 0.78 0.64 0.53 0.44L/250 27.56 19.13 11.92 7.47 4.97 3.46 2.49 1.85 1.40 1.08 0.85 0.67 0.53 0.42 0.34 0.27 0.22L/300 27.56 17.21 9.92 6.20 4.12 2.87 2.06 1.52 1.15 0.88 0.69 0.54 0.42 0.34 0.26 0.21 0.17

● Profillemez 40, negatív fektetés (B profil)

40

40119

5 x 183 = 915

Page 38: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 38/52

Segédlet és méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

38

   K   é   t   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25

0.75 6.12 C1 5.04 C1 4.21 C1 3.57 C1 3.07 C1 2.66 C1 2.32 C1 2.05 C1 1.81 C1 1.62 C1 1.45 C1 1.30 C10.88 7.37 C1 6.08 C1 5.09 C1 4.32 C1 3.70 C1 3.21 C1 2.80 C1 2.47 C1 2.19 C1 1.95 C1 1.75 C1 1.58 C11.00 8.55 C1 7.05 C1 5.90 C1 5.00 C1 4.30 C1 3.72 C1 3.25 C1 2.87 C1 2.54 C1 2.26 C1 2.03 C1 1.83 C11.25 11.01 C1 9.07 C1 7.59 C1 6.44 C1 5.53 C1 4.80 C1 4.20 C1 3.69 C1 3.27 C1 2.92 C1 2.62 C1 2.36 C1

1.50 13.33 C1 10.98 C1 9.19 C1 7.80 C1 6.69 C1 5.81 C1 5.08 C1 4.48 C1 3.97 C1 3.54 C1 3.17 C1 2.86 C1

   K   é   t   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

5.50 5.75 6.00 6.25 6.50 6.75 7.00

0.75 1.18 C1 1.07 C1 0.97 C1 0.88 C1 0.81 C1 0.75 C1 0.69 C10.88 1.43 C1 1.30 C1 1.18 C1 1.07 C1 0.99 C1 0.91 C1 0.84 C11.00 1.66 C1 1.50 C1 1.37 C1 1.25 C1 1.15 C1 1.05 C1 0.97 C11.25 2.14 C1 1.94 C1 1.77 C1 1.62 C1 1.48 C1 1.36 C1 1.25 C11.50 2.59 C1 2.35 C1 2.14 C1 1.96 C1 1.79 C1 1.64 C1 1.51 C1

   H   á  r  o  m   t   á  m  a  s  z   ú

   t  a  r   t   ó   (   b   >   6   0  m  m   ) t [mm]  Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m

 ] az L(m) támaszköz függvényében2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25

0.75 4.58 C4 3.90 C4 3.35 C4 2.91 C4 2.55 C4 2.26 C4 2.00 C4 1.79 C4 1.61 C4 1.46 C4 1.32 C4 1.20 C40.88 5.89 C4 5.00 C4 4.30 C4 3.73 C4 3.27 C4 2.88 C4 2.56 C4 2.28 C4 2.05 C4 1.85 C4 1.67 C4 1.52 C41.00 7.17 C4 6.08 C4 5.22 C4 4.52 C4 3.96 C4 3.48 C4 3.09 C4 2.76 C4 2.48 C4 2.23 C4 2.02 C4 1.83 C11.25 10.01 C4 8.46 C4 7.24 C4 6.26 C4 5.47 C4 4.81 C4 4.26 C4 3.80 C4 3.41 C4 3.04 C1 2.72 C1 2.45 C11.50 12.71 C4 10.70 C4 9.13 C4 7.89 C4 6.87 C4 6.03 C4 5.31 C1 4.67 C1 4.13 C1 3.68 C1 3.30 C1 2.97 C1

   H   á  r  o  m   t   á  m  a  s  z   ú

   t  a  r   t   ó   (   b   >   6   0  m  m   )

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

5.50 5.75 6.00 6.25 6.50 6.75 7.00

0.75 1.09 C4 1.00 C4 0.92 C4 0.84 C1 0.77 C1 0.71 C1 0.65 C10.88 1.39 C4 1.27 C1 1.15 C1 1.05 C1 0.96 C1 0.88 C1 0.81 C11.00 1.66 C1 1.50 C1 1.36 C1 1.25 C1 1.14 C1 1.05 C1 0.96 C11.25 2.21 C1 2.01 C1 1.83 C1 1.67 C1 1.53 C1 1.40 C1 1.29 C11.50 2.68 C1 2.43 C1 2.21 C1 2.02 C1 1.85 C1 1.70 C1 1.56 C1

   N   é  g  y  - ,  v  a  g  y

   t   ö   b   b   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

   (   b   >   6   0  m  m   )

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25

0.75 5.58 C4 4.76 C4 4.11 C4 3.58 C4 3.15 C4 2.79 C4 2.48 C4 2.23 C4 2.00 C4 1.81 C4 1.65 C4 1.50 C40.88 7.20 C4 6.12 C4 5.27 C4 4.59 C4 4.02 C4 3.55 C4 3.17 C4 2.83 C4 2.55 C4 2.30 C4 2.09 C4 1.91 C41.00 8.77 C4 7.45 C4 6.40 C4 5.57 C4 4.88 C4 4.31 C4 3.83 C4 3.43 C4 3.08 C4 2.78 C4 2.53 C4 2.30 C41.25 12.25 C4 10.38 C4 8.90 C4 7.72 C4 6.75 C4 5.95 C4 5.29 C4 4.72 C4 4.24 C4 3.83 C4 3.47 C4 3.12 C11.50 15.60 C4 13.17 C4 11.26 C4 9.73 C4 8.50 C4 7.48 C4 6.63 C4 5.91 C4 5.25 C1 4.68 C1 4.20 C1 3.79 C1

   N   é  g  y  - ,  v  a

  g  y

   t   ö   b   b   t   á  m  a  s  z   ú

   t  a  r   t   ó

   (   b   >   6   0  m  m

   )

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

5.50 5.75 6.00 6.25 6.50 6.75 7.00

0.75 1.38 C4 1.26 C4 1.16 C4 1.07 C4 0.99 C4 0.92 C4 0.84 C10.88 1.75 C4 1.61 C4 1.47 C4 1.36 C1 1.25 C1 1.14 C1 1.05 C11.00 2.10 C4 1.93 C1 1.76 C1 1.61 C1 1.48 C1 1.35 C1 1.24 C11.25 2.83 C1 2.57 C1 2.34 C1 2.14 C1 1.97 C1 1.81 C1 1.67 C11.50 3.42 C1 3.11 C1 2.84 C1 2.59 C1 2.38 C1 2.19 C1 2.02 C1

Teherbírási határállapot (teherbírás számításhoz)(a terhek szélső értekeivel számolva, a lemez önsúlya nélkül)

● Teherhordó trapézlemez 85, pozitív fektetés (A profil)

 A tönkremenetel módja:C1 Támasz-, vagy mezőnyomaték hatásáraC2 Támaszerő hatásáraC4 Támasznyomaték és támaszerő együttes hatására

119

   8   3

40

280

1120

Page 39: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 39/52

Segédlet és méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

39

Használhatósági határállapot (lehajlás számításhoz)(a terhek alap értekeivel számolva, a lemez önsúlya nélkül)

   K   é   t   t   á  m  a  s  z   ú

   t  a  r   t   ó

t [mm] 

 Maximális terhelés (g+q)S

k  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50 5.75 6.00 6.25 6.50 6.75 7.00

0.75  L/250 3.03 2.26 1.72 1.34 1.06 0.84 0.68 0.55 0.45 0.38 0.31 0.26 0.21 0.19 0.15 0.12 0.10 0.08 0.06

L/300 2.52 1.87 1.42 1.11 0.87 0.69 0.56 0.45 0.37 0.30 0.25 0.20 0.17 0.13 0.11 0.09 0.07 0.05 0.04

0.88

  L/250 3.77 2.81 2.14 1.66 1.32 1.05 0.86 0.69 0.57 0.47 0.39 0.33 0.27 0.23 0.19 0.15 0.13 0.11 0.08

L/300 3.12 2.33 1.77 1.37 1.08 0.86 0.70 0.56 0.46 0.37 0.31 0.25 0.21 0.17 0.14 0.12 0.10 0.08 0.06

1.00  L/250 4.46 3.33 2.53 1.98 1.56 1.25 1.01 0.82 0.68 0.57 0.47 0.39 0.33 0.27 0.23 0.19 0.16 0.13 0.10

L/300 3.70 2.76 2.10 1.63 1.29 1.02 0.83 0.67 0.54 0.45 0.37 0.31 0.26 0.21 0.17 0.14 0.11 0.09 0.07

1.25  L/250 5.96 4.44 3.39 2.63 2.09 1.68 1.36 1.11 0.91 0.76 0.63 0.53 0.45 0.37 0.31 0.26 0.22 0.18 0.15

L/300 4.94 3.68 2.80 2.18 1.72 1.37 1.11 0.90 0.74 0.60 0.50 0.42 0.34 0.29 0.24 0.20 0.16 0.13 0.10

1.50  L/250 7.31 5.45 4.16 3.24 2.56 2.05 1.67 1.36 1.12 0.93 0.77 0.66 0.54 0.46 0.39 0.32 0.27 0.22 0.19

L/300 6.06 4.51 3.44 2.67 2.11 1.69 1.36 1.11 0.92 0.75 0.63 0.52 0.43 0.36 0.30 0.25 0.20 0.17 0.13

   H   á  r  o  m   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

t [mm] 

 Maximális terhelés (g+q)S

k  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50 5.75 6.00 6.25 6.50 6.75 7.00

0.75  L/250 4.58 3.90 3.35 2.91 2.55 2.23 1.82 1.51 1.26 1.06 0.90 0.77 0.65 0.56 0.49 0.42 0.36 0.32 0.28

L/300 4.58 3.90 3.35 2.87 2.28 1.84 1.51 1.24 1.04 0.87 0.73 0.62 0.53 0.46 0.39 0.34 0.29 0.25 0.22

0.88  L/250 5.89 5.00 4.30 3.73 3.27 2.75 2.25 1.86 1.55 1.30 1.11 0.94 0.81 0.70 0.60 0.52 0.46 0.40 0.35

L/300 5.89 5.00 4.30 3.55 2.82 2.28 1.86 1.54 1.28 1.08 0.90 0.77 0.66 0.57 0.49 0.42 0.36 0.31 0.27

1.00  L/250 7.17 6.08 5.22 4.52 3.96 3.25 2.66 2.20 1.83 1.54 1.31 1.12 0.96 0.83 0.71 0.62 0.54 0.47 0.41

L/300 7.17 6.08 5.22 4.19 3.33 2.69 2.20 1.81 1.51 1.27 1.07 0.92 0.78 0.67 0.58 0.50 0.43 0.37 0.32

1.25  L/250 10.01 8.46 7.24 6.26 5.47 4.31 3.53 2.92 2.44 2.05 1.74 1.49 1.28 1.10 0.96 0.83 0.72 0.64 0.56

L/300 10.01 8.46 7.09 5.55 4.42 3.57 2.92 2.41 2.01 1.69 1.44 1.22 1.04 0.90 0.77 0.66 0.57 0.50 0.44

1.50  L/250 12.71 10.70 9.13 7.89 6.50 5.26 4.31 3.56 2.98 2.51 2.13 1.82 1.56 1.35 1.17 1.01 0.88 0.78 0.68

L/300 12.71 10.70 8.65 6.77 5.39 4.35 3.56 2.95 2.46 2.06 1.75 1.49 1.28 1.10 0.95 0.82 0.70 0.62 0.53

   N   é  g  y  - ,  v  a  g  y   t   ö   b   b   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

t [mm] 

 Maximális terhelés (g+q)S

k  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50 5.75 6.00 6.25 6.50 6.75 7.00

0.75  L/250 5.58 4.48 3.44 2.68 2.14 1.72 1.40 1.16 0.96 0.81 0.68 0.58 0.49 0.42 0.36 0.31 0.27 0.23 0.20

L/300 4.98 3.72 2.85 2.22 1.77 1.42 1.16 0.95 0.79 0.66 0.56 0.47 0.40 0.34 0.29 0.25 0.21 0.18 0.15

0.88  L/250 7.20 5.55 4.25 3.32 2.64 2.13 1.74 1.43 1.19 1.00 0.85 0.72 0.62 0.53 0.45 0.39 0.34 0.29 0.25

L/300 6.16 4.60 3.53 2.76 2.19 1.76 1.44 1.18 0.97 0.82 0.69 0.58 0.50 0.42 0.36 0.31 0.26 0.23 0.19

1.00  L/250 8.76 6.56 5.03 3.93 3.13 2.52 2.06 1.70 1.41 1.19 1.01 0.85 0.73 0.63 0.54 0.46 0.40 0.35 0.30

L/300 7.28 5.45 4.17 3.26 2.59 2.08 1.70 1.40 1.16 0.97 0.82 0.70 0.59 0.51 0.43 0.37 0.31 0.28 0.24

1.25   L/250 11.64 8.72 6.68 5.23 4.16 3.36 2.74 2.26 1.89 1.59 1.34 1.14 0.98 0.85 0.72 0.63 0.54 0.47 0.41L/300 9.68 7.24 5.55 4.33 3.45 2.78 2.27 1.87 1.55 1.30 1.10 0.93 0.79 0.67 0.58 0.50 0.43 0.37 0.32

1.50  L/250 14.23 10.65 8.17 6.40 5.09 4.11 3.36 2.77 2.31 1.94 1.64 1.40 1.19 1.03 0.88 0.77 0.66 0.57 0.50

L/300 11.84 8.85 6.78 5.30 4.22 3.40 2.77 2.29 1.91 1.59 1.35 1.14 0.97 0.83 0.71 0.61 0.53 0.46 0.39

● Teherhordó trapézlemez 85, pozitív fektetés (A profil)119

   8   3

40

280

1120

Page 40: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 40/52

Segédlet és méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

40

● Teherhordó trapézlemez 85, negatív fektetés (B profil)

   K   é   t   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25

0.75 5.89 C1 4.85 C1 4.06 C1 3.44 C1 2.96 C1 2.56 C1 2.24 C1 1.97 C1 1.75 C1 1.56 C1 1.40 C1 1.26 C10.88 7.25 C1 5.97 C1 5.00 C1 4.24 C1 3.64 C1 3.15 C1 2.75 C1 2.43 C1 2.15 C1 1.92 C1 1.72 C1 1.55 C11.00 8.54 C1 7.03 C1 5.89 C1 5.00 C1 4.29 C1 3.72 C1 3.25 C1 2.86 C1 2.54 C1 2.26 C1 2.03 C1 1.83 C11.25 11.29 C1 9.29 C1 7.79 C1 6.61 C1 5.68 C1 4.92 C1 4.30 C1 3.79 C1 3.36 C1 3.00 C1 2.69 C1 2.42 C1

1.50 13.60 C1 11.19 C1 9.38 C1 7.96 C1 6.83 C1 5.93 C1 5.18 C1 4.57 C1 4.05 C1 3.62 C1 3.24 C1 2.92 C1

   K   é   t   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

5.50 5.75 6.00 6.25 6.50 6.75 7.00

0.75 1.13 C1 1.03 C1 0.94 C1 0.85 C1 0.78 C1 0.72 C1 0.66 C10.88 1.40 C1 1.27 C1 1.16 C1 1.06 C1 0.97 C1 0.89 C1 0.82 C11.00 1.65 C1 1.50 C1 1.37 C1 1.24 C1 1.14 C1 1.05 C1 0.97 C1

1.25 2.19 C1 1.99 C1 1.81 C1 1.66 C1 1.52 C1 1.40 C1 1.29 C11.50 2.64 C1 2.40 C1 2.19 C1 2.00 C1 1.83 C1 1.68 C1 1.55 C1

   H   á  r  o  m   t   á  m  a  s  z   ú

   t  a  r   t   ó   (   b   >   1   2   0  m  m

   ) t 

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25

0.75 4.45 C4 3.81 C4 3.30 C4 2.89 C4 2.55 C4 2.26 C4 2.02 C4 1.82 C4 1.64 C4 1.49 C4 1.35 C4 1.24 C40.88 5.62 C4 4.81 C4 4.16 C4 3.63 C4 3.19 C4 2.83 C4 2.52 C4 2.26 C4 2.04 C4 1.85 C4 1.68 C4 1.53 C41.00 6.77 C4 5.77 C4 4.98 C4 4.34 C4 3.81 C4 3.38 C4 3.01 C4 2.69 C4 2.43 C4 2.20 C4 1.99 C4 1.82 C41.25 9.31 C4 7.91 C4 6.80 C4 5.91 C4 5.18 C4 4.57 C4 4.06 C4 3.63 C4 3.26 C4 2.95 C4 2.67 C4 2.43 C41.50 11.98 C4 10.13 C4 8.68 C4 7.52 C4 6.57 C4 5.79 C4 5.13 C4 4.58 C4 4.11 C4 3.71 C4 3.34 C1 3.00 C1

   H   á  r  o  m   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

   (   b   >   1   2   0  m  m   )

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

5.50 5.75 6.00 6.25 6.50 6.75 7.00

0.75 1.13 C4 1.04 C4 0.96 C4 0.88 C4 0.82 C4 0.75 C4 0.70 C40.88 1.40 C4 1.29 C4 1.18 C4 1.09 C4 1.01 C4 0.94 C4 0.87 C41.00 1.66 C4 1.52 C4 1.40 C4 1.29 C4 1.19 C4 1.10 C4 1.03 C11.25 2.22 C4 2.04 C4 1.86 C1 1.70 C1 1.55 C1 1.43 C1 1.31 C11.50 2.71 C1 2.46 C1 2.24 C1 2.04 C1 1.87 C1 1.72 C1 1.58 C1

   N   é  g  y  - ,  v  a  g  y

   t   ö   b   b   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

   (   b   >   1   2   0  m  m   )

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25

0.75 5.32 C4 4.57 C4 3.97 C4 3.48 C4 3.08 C4 2.74 C4 2.45 C4 2.21 C4 2.00 C4 1.81 C4 1.66 C4 1.52 C40.88 6.74 C4 5.78 C4 5.01 C4 4.38 C4 3.87 C4 3.44 C4 3.07 C4 2.76 C4 2.49 C4 2.26 C4 2.06 C4 1.88 C41.00 8.13 C4 6.96 C4 6.02 C4 5.26 C4 4.63 C4 4.11 C4 3.67 C4 3.30 C4 2.97 C4 2.69 C4 2.45 C4 2.24 C41.25 11.25 C4 9.59 C4 8.27 C4 7.20 C4 6.32 C4 5.59 C4 4.98 C4 4.46 C4 4.02 C4 3.64 C4 3.30 C4 3.01 C41.50 14.54 C4 12.34 C4 10.60 C4 9.19 C4 8.06 C4 7.11 C4 6.31 C4 5.65 C4 5.08 C4 4.59 C4 4.16 C4 3.79 C4

   N   é  g  y  - ,  v  a

  g  y

   t   ö   b   b   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

   (   b   >   1   2   0  m

  m   )

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

5.50 5.75 6.00 6.25 6.50 6.75 7.00

0.75 1.39 C4 1.28 C4 1.18 C4 1.10 C4 1.01 C4 0.94 C4 0.88 C40.88 1.73 C4 1.59 C4 1.47 C4 1.36 C4 1.25 C4 1.16 C4 1.09 C41.00 2.05 C4 1.88 C4 1.73 C4 1.61 C4 1.49 C4 1.38 C4 1.28 C41.25 2.76 C4 2.53 C4 2.33 C4 2.15 C4 1.98 C1 1.82 C1 1.68 C11.50 3.44 C1 3.13 C1 2.85 C1 2.61 C1 2.39 C1 2.20 C1 2.03 C1

 A tönkremenetel módja:C1 Támasz-, vagy mezőnyomaték hatásáraC2 Támaszerő hatásáraC4 Támasznyomaték és támaszerő együttes hatására

Teherbírási határállapot (teherbírás számításhoz)(a terhek szélső értekeivel számolva, a lemez önsúlya nélkül)

119

   8   3

40

280

1120

Page 41: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 41/52

Segédlet és méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

41

Használhatósági határállapot (lehajlás számításhoz)(a terhek alap értekeivel számolva, a lemez önsúlya nélkül)

   K   é   t   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

t [mm] 

 Maximális terhelés (g+q)S

k  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50 5.75 6.00 6.25 6.50 6.75 7.00

0.75  L/250 3.41 2.54 1.94 1.51 1.19 0.96 0.77 0.63 0.52 0.43 0.36 0.30 0.25 0.21 0.18 0.15 0.13 0.10 0.08

L/300 2.83 2.10 1.60 1.25 0.98 0.78 0.63 0.51 0.42 0.35 0.29 0.24 0.20 0.16 0.13 0.11 0.09 0.07 0.06

0.88  L/250 4.15 3.10 2.36 1.84 1.45 1.17 0.94 0.77 0.64 0.53 0.44 0.37 0.31 0.26 0.22 0.18 0.15 0.13 0.11

L/300 3.45 2.56 1.96 1.52 1.20 0.96 0.77 0.63 0.51 0.42 0.35 0.29 0.24 0.20 0.17 0.14 0.11 0.09 0.07

1.00  L/250 4.86 3.63 2.77 2.15 1.71 1.37 1.11 0.90 0.75 0.62 0.52 0.43 0.36 0.30 0.25 0.22 0.18 0.15 0.12

L/300 4.03 3.01 2.29 1.78 1.40 1.12 0.90 0.74 0.60 0.50 0.41 0.34 0.29 0.24 0.19 0.16 0.13 0.11 0.09

1.25  L/250 6.35 4.74 3.62 2.82 2.23 1.79 1.45 1.19 0.98 0.83 0.68 0.58 0.48 0.40 0.34 0.28 0.24 0.20 0.17

L/300 5.28 3.93 3.00 2.33 1.84 1.47 1.19 0.97 0.79 0.66 0.54 0.46 0.38 0.32 0.26 0.23 0.18 0.15 0.12

1.50  L/250 7.67 5.73 4.38 3.41 2.70 2.17 1.75 1.44 1.19 0.99 0.83 0.69 0.58 0.49 0.41 0.35 0.29 0.24 0.20

L/300 6.37 4.74 3.62 2.82 2.22 1.78 1.44 1.17 0.96 0.80 0.66 0.55 0.46 0.38 0.32 0.26 0.22 0.18 0.14

   H   á  r  o  m   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

[mm]  

Maximális terhelés (g+q)Sk  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50 5.75 6.00 6.25 6.50 6.75 7.00

0.75  L/250 4.45 3.81 3.30 2.89 2.55 2.26 1.90 1.58 1.31 1.10 0.93 0.80 0.68 0.58 0.50 0.44 0.38 0.33 0.29

L/300 4.45 3.81 3.30 2.89 2.39 1.92 1.57 1.30 1.08 0.91 0.77 0.65 0.56 0.48 0.41 0.35 0.31 0.27 0.23

0.88  L/250 5.62 4.81 4.16 3.63 3.19 2.83 2.33 1.93 1.61 1.35 1.15 0.98 0.84 0.73 0.63 0.54 0.48 0.42 0.36

L/300 5.62 4.81 4.16 3.63 2.92 2.36 1.93 1.59 1.33 1.12 0.94 0.80 0.69 0.58 0.50 0.43 0.38 0.33 0.28

1.00  L/250 6.77 5.77 4.98 4.34 3.81 3.35 2.74 2.27 1.89 1.60 1.35 1.15 0.99 0.85 0.74 0.65 0.56 0.49 0.43

L/300 6.77 5.77 4.98 4.31 3.43 2.77 2.27 1.87 1.56 1.32 1.11 0.94 0.80 0.70 0.59 0.52 0.45 0.39 0.34

1.25  L/250 9.31 7.91 6.80 5.91 5.18 4.41 3.61 2.99 2.50 2.10 1.78 1.52 1.31 1.13 0.98 0.85 0.74 0.65 0.57

L/300 9.31 7.91 6.80 5.68 4.52 3.65 2.99 2.47 2.06 1.73 1.47 1.25 1.07 0.92 0.80 0.68 0.59 0.52 0.45

1.50  L/250 11.98 10.13 8.68 7.52 6.57 5.35 4.38 3.63 3.03 2.55 2.17 1.85 1.59 1.37 1.19 1.03 0.90 0.79 0.70

L/300 11.98 10.13 8.68 6.89 5.49 4.43 3.62 3.00 2.50 2.10 1.78 1.52 1.30 1.12 0.96 0.83 0.72 0.63 0.55

   N   é

  g  y  - ,  v  a  g  y   t   ö   b   b   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

t [mm] 

 Maximális terhelés (g+q)S

k  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50 5.75 6.00 6.25 6.50 6.75 7.00

0.75  L/250   5.32 4.57 3.71 2.90 2.31 1.86 1.52 1.25 1.04 0.88 0.74 0.63 0.53 0.46 0.40 0.34 0.29 0.25 0.23

L/300   5.32 4.02 3.08 2.40 1.91 1.54 1.26 1.03 0.86 0.72 0.60 0.51 0.44 0.37 0.32 0.27 0.23 0.20 0.17

0.88  L/250   6.74 5.78 4.54 3.55 2.82 2.28 1.86 1.54 1.28 1.07 0.91 0.77 0.66 0.57 0.49 0.42 0.37 0.31 0.28

L/300   6.57 4.91 3.76 2.95 2.34 1.88 1.54 1.27 1.05 0.88 0.74 0.63 0.53 0.45 0.39 0.33 0.29 0.25 0.22

1.00  L/250   8.13 6.93 5.32 4.16 3.31 2.67 2.18 1.80 1.50 1.26 1.06 0.91 0.78 0.67 0.58 0.50 0.43 0.37 0.33

L/300   7.70 5.76 4.41 3.45 2.74 2.21 1.81 1.49 1.24 1.03 0.87 0.74 0.63 0.54 0.46 0.40 0.34 0.30 0.25

1.25  L/250   11.25 9.09 6.98 5.46 4.35 3.51 2.87 2.37 1.97 1.66 1.41 1.20 1.02 0.88 0.77 0.66 0.57 0.50 0.43

L/300   10.10 7.56 5.79 4.53 3.60 2.90 2.37 1.95 1.63 1.37 1.15 0.98 0.82 0.71 0.61 0.53 0.45 0.39 0.33

1.50  L/250   14.5411.00 8.45 6.61 5.26 4.25 3.47 2.87 2.39 2.01 1.70 1.45 1.24 1.07 0.92 0.80 0.70 0.61 0.53

L/300   12.22 9.15 7.01 5.48 4.36 3.51 2.87 2.37 1.97 1.65 1.39 1.19 1.01 0.86 0.74 0.64 0.55 0.47 0.41

● Teherhordó trapézlemez 85, negatív fektetés (B profil)119

   8   3

40

280

1120

Page 42: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 42/52

Segédlet és méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

42

   N   é  g  y  - ,  v  a  g  y

   t   ö   b   b   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

   (   b   >   1   6   0  m  m   )

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

5.00 5.25 5.50 5.75 6.00 6.25 6.50 6.75 7.00 7.25 7.50 7.75 8.00

0.75 2.97 C4 2.73 C4 2.51 C4 2.32 C4 2.15 C4 1.99 C4 1.85 C4 1.73 C4 1.62 C4 1.51 C4 1.42 C4 1.33 C4 1.25 C40.88 3.92 C4 3.60 C4 3.31 C4 3.06 C4 2.83 C4 2.63 C4 2.45 C4 2.29 C4 2.14 C4 2.00 C4 1.87 C4 1.76 C4 1.65 C41.00 4.83 C4 4.44 C4 4.08 C4 3.77 C4 3.50 C4 3.24 C4 3.02 C4 2.81 C4 2.63 C4 2.46 C4 2.31 C4 2.17 C4 2.03 C41.25 6.88 C4 6.31 C4 5.81 C4 5.36 C4 4.97 C4 4.61 C4 4.29 C4 4.00 C4 3.73 C4 3.50 C4 3.28 C4 3.07 C4 2.90 C41.50 7.90 C4 7.27 C4 6.70 C4 6.20 C4 5.75 C4 5.35 C4 4.98 C4 4.65 C4 4.36 C4 4.08 C4 3.83 C4 3.61 C4 3.39 C4

   N   é  g  y  - ,  v  a  g  y

   t   ö   b   b   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

   (   b   >   1   6   0  m  m   )

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz

függvényében

8.25 8.50 8.75 9.00 9.25 9.50

0.75 1.18 C4 1.11 C4 1.05 C4 0.99 C4 0.94 C4 0.88 C40.88 1.56 C4 1.47 C4 1.39 C4 1.31 C4 1.24 C4 1.17 C41.00 1.92 C4 1.81 C4 1.71 C4 1.62 C4 1.53 C4 1.45 C41.25 2.73 C4 2.57 C4 2.43 C4 2.30 C4 2.17 C4 2.06 C41.50 3.20 C4 3.03 C4 2.86 C4 2.71 C4 2.57 C4 2.44 C4

Teherbírási határállapot (teherbírás számításhoz)(a terhek szélső értekeivel számolva, a lemez önsúlya nélkül)

 A tönkremenetel módja:C1 Támasz-, vagy mezőnyomaték hatásáraC2 Támaszerő hatásáraC4 Támasznyomaték és támaszerő együttes hatására

   K   é   t   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó t 

[mm] Maximális terhelés (g+q)S

d  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

5.00 5.25 5.50 5.75 6.00 6.25 6.50 6.75 7.00 7.25 7.50 7.75 8.00

0.75 3.49 C1 3.16 C1 2.87 C1 2.61 C1 2.38 C1 2.19 C1 2.01 C1 1.85 C1 1.72 C1 1.59 C1 1.48 C1 1.37 C1 1.28 C10.88 4.22 C1 3.81 C1 3.46 C1 3.15 C1 2.88 C1 2.64 C1 2.43 C1 2.24 C1 2.07 C1 1.92 C1 1.79 C1 1.66 C1 1.55 C11.00 4.88 C1 4.41 C1 4.00 C1 3.64 C1 3.33 C1 3.05 C1 2.81 C1 2.59 C1 2.39 C1 2.22 C1 2.06 C1 1.92 C1 1.79 C11.25 6.26 C1 5.65 C1 5.13 C1 4.67 C1 4.27 C1 3.92 C1 3.61 C1 3.33 C1 3.08 C1 2.85 C1 2.65 C1 2.47 C1 2.30 C11.50 7.59 C1 6.85 C1 6.22 C1 5.67 C1 5.19 C1 4.76 C1 4.38 C1 4.04 C1 3.73 C1 3.46 C1 3.22 C1 3.00 C1 2.79 C1

   K   é   t   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó t 

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz

függvényében

8.25 8.50 8.75 9.00 9.25 9.50

0.75 1.19 C1 1.12 C1 1.05 C1 0.98 C1 0.92 C1 0.86 C10.88 1.44 C1 1.35 C1 1.27 C1 1.19 C1 1.12 C1 1.05 C11.00 1.67 C1 1.56 C1 1.47 C1 1.38 C1 1.29 C1 1.21 C11.25 2.15 C1 2.01 C1 1.89 C1 1.77 C1 1.66 C1 1.56 C11.50 2.61 C1 2.44 C1 2.29 C1 2.15 C1 2.02 C1 1.89 C1

   H   á  r  o  m   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

   (   b   >   1   6   0  m  m   )

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

5.00 5.25 5.50 5.75 6.00 6.25 6.50 6.75 7.00 7.25 7.50 7.75 8.000.75 2.42 C4 2.22 C4 2.04 C4 1.88 C4 1.74 C4 1.61 C4 1.50 C4 1.40 C4 1.30 C4 1.21 C4 1.14 C4 1.06 C4 1.00 C40.88 3.19 C4 2.93 C4 2.69 C4 2.48 C4 2.29 C4 2.13 C4 1.97 C4 1.84 C4 1.71 C4 1.61 C4 1.50 C4 1.41 C4 1.32 C41.00 3.93 C4 3.60 C4 3.32 C4 3.06 C4 2.82 C4 2.62 C4 2.43 C4 2.26 C4 2.11 C4 1.97 C4 1.85 C4 1.73 C4 1.62 C41.25 5.59 C4 5.12 C4 4.71 C4 4.34 C4 4.01 C4 3.72 C4 3.45 C4 3.21 C4 2.99 C4 2.80 C4 2.61 C4 2.46 C4 2.31 C41.50 6.44 C4 5.92 C4 5.45 C4 5.04 C4 4.66 C4 4.32 C4 4.02 C4 3.76 C4 3.51 C4 3.28 C4 3.08 C4 2.89 C4 2.72 C4

   H   á  r  o  m   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

   (   b   >   1   6   0  m  m   )

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz

függvényében

8.25 8.50 8.75 9.00 9.25 9.50

0.75 0.94 C4 0.88 C4 0.82 C4 0.78 C4 0.73 C4 0.69 C40.88 1.24 C4 1.17 C4 1.10 C4 1.04 C4 0.98 C4 0.93 C41.00 1.52 C4 1.44 C4 1.36 C4 1.28 C4 1.21 C4 1.14 C11.25 2.17 C4 2.04 C4 1.93 C1 1.80 C1 1.70 C1 1.59 C11.50 2.56 C4 2.41 C4 2.28 C4 2.15 C4 2.04 C4 1.93 C4

● Teherhordó trapézlemez 153, pozitív fektetés (A profil)119 161

   1   5   3

40   840

Page 43: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 43/52

Segédlet és méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

43

Használhatósági határállapot (lehajlás számításhoz)(a terhek alap értekeivel számolva, a lemez önsúlya nélkül)

   K   é   t   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

t [mm] 

 Maximális terhelés (g+q)S

k  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

5.00 5.25 5.50 5.75 6.00 6.25 6.50 6.75 7.00 7.25 7.50 7.75 8.00 8.25 8.50 8.75 9.00 9.25 9.50

0.75  L/250 1.51 1.29 1.11 0.95 0.83 0.72 0.62 0.55 0.48 0.42 0.37 0.33 0.29 0.25 0.22 0.19 0.17 0.15 0.14

L/300 1.24 1.06 0.90 0.78 0.67 0.58 0.51 0.44 0.39 0.34 0.29 0.26 0.22 0.19 0.17 0.15 0.13 0.11 0.09

0.88  L/250 1.87 1.59 1.37 1.18 1.03 0.90 0.78 0.69 0.61 0.54 0.47 0.41 0.36 0.32 0.28 0.25 0.22 0.20 0.17

L/300 1.53 1.31 1.12 0.96 0.83 0.73 0.63 0.55 0.48 0.42 0.37 0.32 0.28 0.25 0.22 0.19 0.17 0.14 0.121.00

  L/250 2.18 1.87 1.61 1.39 1.21 1.05 0.92 0.81 0.72 0.63 0.55 0.49 0.43 0.38 0.33 0.30 0.26 0.23 0.20

L/300 1.80 1.54 1.32 1.14 0.98 0.85 0.74 0.65 0.57 0.49 0.44 0.38 0.34 0.29 0.26 0.22 0.19 0.17 0.15

1.25  L/250 2.87 2.46 2.11 1.82 1.59 1.38 1.21 1.06 0.94 0.83 0.73 0.64 0.58 0.51 0.45 0.39 0.35 0.31 0.27

L/300 2.36 2.02 1.74 1.50 1.29 1.13 0.98 0.86 0.75 0.66 0.58 0.51 0.44 0.39 0.34 0.30 0.26 0.23 0.20

1.50  L/250 3.52 3.01 2.59 2.24 1.95 1.70 1.49 1.31 1.15 1.02 0.90 0.80 0.70 0.62 0.55 0.50 0.44 0.39 0.34

L/300 2.89 2.47 2.12 1.83 1.59 1.38 1.21 1.06 0.92 0.81 0.71 0.62 0.55 0.48 0.43 0.37 0.33 0.28 0.25

   H   á  r  o  m   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

[mm]  

Maximális terhelés (g+q)Sk  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

5.00 5.25 5.50 5.75 6.00 6.25 6.50 6.75 7.00 7.25 7.50 7.75 8.00 8.25 8.50 8.75 9.00 9.25 9.50

0.75  L/250 2.42 2.22 2.04 1.88 1.74 1.61 1.50 1.40 1.30 1.18 1.05 0.95 0.85 0.76 0.69 0.62 0.56 0.51 0.46

L/300 2.42 2.22 2.04 1.88 1.74 1.56 1.38 1.22 1.09 0.96 0.86 0.77 0.69 0.62 0.56 0.50 0.45 0.41 0.37

0.88  L/250 3.19 2.93 2.69 2.48 2.29 2.13 1.97 1.84 1.64 1.47 1.32 1.18 1.06 0.96 0.87 0.79 0.71 0.64 0.59

L/300 3.19 2.93 2.69 2.48 2.22 1.95 1.72 1.52 1.35 1.21 1.08 0.96 0.86 0.78 0.70 0.63 0.57 0.52 0.47

1.00  L/250 3.93 3.60 3.32 3.06 2.82 2.62 2.43 2.18 1.94 1.73 1.55 1.40 1.25 1.13 1.02 0.93 0.84 0.76 0.70

L/300 3.93 3.60 3.32 2.99 2.61 2.30 2.03 1.80 1.60 1.43 1.27 1.14 1.02 0.92 0.82 0.75 0.67 0.61 0.56

1.25  L/250 5.59 5.12 4.71 4.34 4.01 3.69 3.26 2.89 2.58 2.30 2.06 1.85 1.67 1.51 1.36 1.24 1.12 1.02 0.93

L/300 5.59 5.12 4.55 3.96 3.47 3.04 2.69 2.39 2.12 1.89 1.69 1.52 1.36 1.23 1.11 1.00 0.91 0.82 0.74

1.50  L/250 6.44 5.92 5.45 5.04 4.66 4.32 4.00 3.55 3.16 2.82 2.53 2.27 2.04 1.85 1.67 1.51 1.38 1.25 1.14

L/300 6.44 5.92 5.45 4.85 4.25 3.73 3.30 2.93 2.60 2.32 2.08 1.86 1.67 1.51 1.36 1.23 1.11 1.01 0.91

   N   é

  g  y  - ,  v  a  g  y   t   ö   b   b   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

t [mm] 

 Maximális terhelés (g+q)S

k  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

5.00 5.25 5.50 5.75 6.00 6.25 6.50 6.75 7.00 7.25 7.50 7.75 8.00 8.25 8.50 8.75 9.00 9.25 9.50

0.75  L/250 2.97 2.56 2.22 1.93 1.69 1.48 1.30 1.15 1.02 0.91 0.82 0.73 0.65 0.58 0.52 0.47 0.42 0.38 0.34

L/300 2.47 2.12 1.83 1.59 1.39 1.21 1.07 0.94 0.83 0.74 0.66 0.59 0.53 0.47 0.42 0.38 0.34 0.31 0.28

0.88  L/250 3.70 3.18 2.76 2.39 2.09 1.84 1.62 1.43 1.27 1.13 1.01 0.90 0.82 0.73 0.65 0.60 0.53 0.48 0.44

L/300 3.06 2.63 2.27 1.98 1.72 1.51 1.33 1.18 1.04 0.92 0.82 0.73 0.66 0.59 0.53 0.47 0.43 0.38 0.34

1.00  L/250 4.35 3.74 3.24 2.82 2.46 2.16 1.91 1.68 1.50 1.33 1.19 1.07 0.96 0.86 0.78 0.70 0.64 0.57 0.52

L/300 3.60 3.09 2.67 2.32 2.03 1.78 1.57 1.38 1.23 1.09 0.97 0.86 0.77 0.69 0.62 0.56 0.50 0.45 0.41

1.25  L/250 5.74 4.93 4.27 3.71 3.25 2.85 2.52 2.23 1.98 1.77 1.57 1.42 1.27 1.14 1.03 0.93 0.84 0.77 0.69

L/300 4.75 4.08 3.53 3.06 2.68 2.35 2.07 1.83 1.62 1.45 1.29 1.15 1.03 0.93 0.83 0.74 0.67 0.61 0.55

1.50  L/250 7.03 6.04 5.23 4.55 3.98 3.50 3.09 2.74 2.43 2.16 1.94 1.74 1.56 1.40 1.27 1.14 1.03 0.94 0.85

L/300 5.82 5.00 4.32 3.76 3.28 2.88 2.54 2.24 1.99 1.77 1.58 1.42 1.27 1.14 1.02 0.91 0.82 0.75 0.67

● Teherhordó trapézlemez 153, pozitív fektetés (A profil)119 161

   1   5   3

40   840

Page 44: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 44/52

Segédlet és méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

44

   N   é  g  y  - ,  v  a  g  y

   t   ö   b   b   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

   (   b   >   1   6   0  m  m   )

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

5.00 5.25 5.50 5.75 6.00 6.25 6.50 6.75 7.00 7.25 7.50 7.75 8.00

0.75 3.07 C4 2.84 C4 2.63 C4 2.44 C4 2.27 C4 2.11 C4 1.97 C4 1.85 C4 1.73 C4 1.63 C4 1.53 C4 1.44 C4 1.37 C40.88 3.95 C4 3.64 C4 3.36 C4 3.12 C4 2.90 C4 2.70 C4 2.52 C4 2.36 C4 2.21 C4 2.07 C4 1.95 C4 1.83 C4 1.73 C41.00 4.81 C4 4.43 C4 4.09 C4 3.79 C4 3.52 C4 3.27 C4 3.05 C4 2.85 C4 2.67 C4 2.51 C4 2.35 C4 2.21 C4 2.09 C41.25 6.78 C4 6.23 C4 5.74 C4 5.31 C4 4.92 C4 4.57 C4 4.25 C4 3.97 C4 3.71 C4 3.48 C4 3.26 C4 3.06 C4 2.88 C41.50 7.94 C4 7.30 C4 6.73 C4 6.23 C4 5.78 C4 5.37 C4 5.01 C4 4.68 C4 4.38 C4 4.10 C4 3.85 C4 3.63 C4 3.42 C4

   N   é  g  y  - ,

  v  a  g  y

   t   ö   b   b   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

   (   b   >   1   6   0

  m  m   )

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz

függvényében

8.25 8.50 8.75 9.00 9.25 9.50

0.75 1.29 C4 1.22 C4 1.15 C4 1.09 C4 1.04 C4 0.98 C40.88 1.64 C4 1.54 C4 1.47 C4 1.39 C4 1.31 C4 1.25 C41.00 1.96 C4 1.86 C4 1.76 C4 1.66 C4 1.58 C4 1.50 C41.25 2.72 C4 2.57 C4 2.42 C4 2.29 C4 2.18 C4 2.06 C41.50 3.22 C4 3.04 C4 2.88 C4 2.72 C4 2.58 C4 2.44 C4

Teherbírási határállapot (teherbírás számításhoz)(a terhek szélső értekeivel számolva, a lemez önsúlya nélkül)

 A tönkremenetel módja:C1 Támasz-, vagy mezőnyomaték hatásáraC2 Támaszerő hatásáraC4 Támasznyomaték és támaszerő együttes hatására

   K   é   t   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó t 

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

5.00 5.25 5.50 5.75 6.00 6.25 6.50 6.75 7.00 7.25 7.50 7.75 8.00

0.75 2.87 C1 2.59 C1 2.35 C1 2.14 C1 1.95 C1 1.79 C1 1.64 C1 1.51 C1 1.40 C1 1.29 C1 1.20 C1 1.11 C1 1.03 C10.88 3.76 C1 3.39 C1 3.07 C1 2.80 C1 2.56 C1 2.34 C1 2.16 C1 1.99 C1 1.83 C1 1.70 C1 1.58 C1 1.47 C1 1.37 C11.00 4.58 C1 4.14 C1 3.75 C1 3.42 C1 3.12 C1 2.86 C1 2.63 C1 2.43 C1 2.25 C1 2.08 C1 1.93 C1 1.80 C1 1.68 C11.25 6.39 C1 5.77 C1 5.24 C1 4.77 C1 4.37 C1 4.01 C1 3.69 C1 3.40 C1 3.15 C1 2.91 C1 2.71 C1 2.52 C1 2.35 C11.50 7.93 C1 7.16 C1 6.50 C1 5.93 C1 5.42 C1 4.97 C1 4.58 C1 4.22 C1 3.91 C1 3.62 C1 3.37 C1 3.13 C1 2.93 C1

   K   é   t   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó t 

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz

függvényében

8.25 8.50 8.75 9.00 9.25 9.50

0.75 0.97 C1 0.90 C1 0.84 C1 0.79 C1 0.74 C1 0.70 C10.88 1.28 C1 1.19 C1 1.12 C1 1.05 C1 0.98 C1 0.92 C11.00 1.57 C1 1.46 C1 1.37 C1 1.28 C1 1.20 C1 1.13 C11.25 2.20 C1 2.05 C1 1.93 C1 1.81 C1 1.70 C1 1.60 C11.50 2.73 C1 2.56 C1 2.40 C1 2.25 C1 2.12 C1 2.00 C1

   H   á  r  o  m   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

   (   b   >   1   6   0  m  m   )

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

5.00 5.25 5.50 5.75 6.00 6.25 6.50 6.75 7.00 7.25 7.50 7.75 8.000.75 2.54 C4 2.34 C4 2.16 C4 2.01 C4 1.86 C4 1.74 C4 1.62 C4 1.51 C4 1.41 C4 1.33 C4 1.24 C4 1.17 C4 1.10 C40.88 3.26 C4 3.00 C4 2.77 C4 2.56 C4 2.37 C4 2.21 C4 2.06 C4 1.92 C4 1.80 C4 1.69 C4 1.58 C4 1.48 C4 1.40 C41.00 3.96 C4 3.65 C4 3.36 C4 3.11 C4 2.88 C4 2.68 C4 2.49 C4 2.32 C4 2.17 C4 2.03 C4 1.91 C4 1.79 C4 1.68 C41.25 5.58 C4 5.11 C4 4.70 C4 4.34 C4 4.02 C4 3.73 C4 3.46 C4 3.23 C4 3.01 C4 2.82 C4 2.64 C4 2.47 C4 2.33 C41.50 6.54 C4 6.01 C4 5.53 C4 5.11 C4 4.73 C4 4.39 C4 4.09 C4 3.81 C4 3.56 C4 3.33 C4 3.13 C4 2.93 C4 2.76 C4

   H   á  r  o  m   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

   (   b   >   1   6   0  m  m   )

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz

függvényében

8.25 8.50 8.75 9.00 9.25 9.50

0.75 1.04 C4 0.98 C4 0.93 C4 0.88 C4 0.83 C4 0.78 C40.88 1.32 C4 1.24 C4 1.17 C4 1.11 C4 1.05 C4 0.99 C41.00 1.59 C4 1.50 C4 1.41 C4 1.34 C4 1.26 C4 1.20 C41.25 2.19 C4 2.06 C4 1.94 C4 1.84 C4 1.74 C4 1.65 C41.50 2.60 C4 2.45 C4 2.31 C4 2.18 C4 2.07 C4 1.96 C4

● Teherhordó trapézlemez 153, negatív fektetés (B profil)119 161

   1   5   3

40   840

Page 45: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 45/52

Segédlet és méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

45

Használhatósági határállapot (lehajlás számításhoz)(a terhek alap értekeivel számolva, a lemez önsúlya nélkül)

   K   é   t   t   á  m  a  s

  z   ú   t  a  r   t   ó

t [mm] 

 Maximális terhelés (g+q)S

k  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

5.00 5.25 5.50 5.75 6.00 6.25 6.50 6.75 7.00 7.25 7.50 7.75 8.00 8.25 8.50 8.75 9.00 9.25 9.50

0.75  L/250 1.53 1.31 1.13 0.98 0.85 0.73 0.64 0.56 0.49 0.43 0.38 0.33 0.29 0.26 0.23 0.20 0.18 0.15 0.14

L/300 1.26 1.08 0.92 0.79 0.69 0.59 0.52 0.45 0.40 0.34 0.30 0.26 0.23 0.20 0.17 0.15 0.13 0.11 0.10

0.88  L/250 1.94 1.66 1.43 1.24 1.08 0.93 0.82 0.72 0.64 0.56 0.49 0.44 0.38 0.34 0.30 0.26 0.23 0.21 0.18

L/300 1.60 1.37 1.18 1.01 0.88 0.76 0.67 0.58 0.51 0.44 0.39 0.34 0.30 0.26 0.23 0.20 0.17 0.15 0.13

1.00  L/250 2.32 1.99 1.71 1.48 1.29 1.12 0.98 0.86 0.76 0.67 0.59 0.53 0.46 0.41 0.36 0.32 0.29 0.25 0.22

L/300 1.91 1.64 1.40 1.21 1.05 0.91 0.80 0.70 0.61 0.54 0.47 0.41 0.36 0.32 0.28 0.25 0.22 0.19 0.16

1.25  L/250 3.14 2.69 2.32 2.00 1.75 1.53 1.34 1.17 1.04 0.92 0.82 0.72 0.64 0.57 0.50 0.45 0.40 0.35 0.31

L/300 2.59 2.22 1.91 1.65 1.43 1.24 1.09 0.95 0.83 0.74 0.64 0.57 0.50 0.44 0.39 0.34 0.30 0.27 0.23

1.50  L/250 3.86 3.31 2.85 2.47 2.15 1.88 1.64 1.45 1.28 1.13 1.00 0.88 0.79 0.70 0.63 0.56 0.49 0.44 0.39

L/300 3.19 2.72 2.35 2.03 1.76 1.53 1.34 1.17 1.03 0.90 0.79 0.70 0.62 0.54 0.48 0.42 0.37 0.33 0.29

   H   á  r  o  m   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

[mm]   

Maximális terhelés (g+q)Sk  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

5.00 5.25 5.50 5.75 6.00 6.25 6.50 6.75 7.00 7.25 7.50 7.75 8.00 8.25 8.50 8.75 9.00 9.25 9.50

0.75  L/250 2.54 2.34 2.16 2.01 1.86 1.74 1.62 1.50 1.33 1.19 1.06 0.95 0.86 0.77 0.70 0.63 0.57 0.51 0.47

L/300 2.54 2.34 2.16 2.01 1.79 1.57 1.38 1.23 1.09 0.97 0.87 0.77 0.70 0.63 0.56 0.51 0.46 0.41 0.37

0.88  L/250 3.26 3.00 2.77 2.56 2.37 2.21 2.06 1.88 1.67 1.49 1.33 1.20 1.08 0.97 0.88 0.80 0.72 0.66 0.60

L/300 3.26 3.00 2.77 2.56 2.25 1.98 1.74 1.55 1.37 1.22 1.09 0.98 0.87 0.78 0.71 0.64 0.58 0.53 0.48

1.00  L/250 3.96 3.65 3.36 3.11 2.88 2.68 2.49 2.23 1.99 1.77 1.58 1.42 1.28 1.16 1.05 0.95 0.86 0.79 0.71

L/300 3.96 3.65 3.36 3.05 2.67 2.35 2.07 1.84 1.64 1.45 1.30 1.17 1.05 0.94 0.85 0.77 0.70 0.63 0.57

1.25  L/250 5.58 5.11 4.70 4.34 4.02 3.73 3.36 2.98 2.65 2.38 2.13 1.92 1.72 1.55 1.41 1.28 1.16 1.06 0.96

L/300 5.58 5.11 4.69 4.09 3.58 3.14 2.78 2.47 2.19 1.95 1.75 1.57 1.41 1.27 1.15 1.04 0.94 0.85 0.78

1.50  L/250 6.54 6.01 5.53 5.11 4.73 4.39 4.09 3.67 3.27 2.92 2.62 2.36 2.12 1.91 1.73 1.57 1.43 1.30 1.18

L/300 6.54 6.01 5.53 5.02 4.39 3.86 3.41 3.03 2.69 2.40 2.15 1.93 1.73 1.56 1.41 1.28 1.16 1.05 0.95

   N   é  g  y  - ,  v  a  g  y   t   ö   b   b   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó

t [mm] 

 Maximális terhelés (g+q)S

k  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

5.00 5.25 5.50 5.75 6.00 6.25 6.50 6.75 7.00 7.25 7.50 7.75 8.00 8.25 8.50 8.75 9.00 9.25 9.50

0.75  L/250 3.02 2.60 2.25 1.96 1.71 1.50 1.32 1.17 1.04 0.92 0.82 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35

L/300 2.50 2.15 1.85 1.61 1.40 1.23 1.09 0.95 0.84 0.75 0.67 0.60 0.53 0.48 0.43 0.38 0.34 0.31 0.28

0.88  L/250 3.81 3.27 2.83 2.46 2.15 1.89 1.66 1.47 1.31 1.17 1.04 0.94 0.84 0.76 0.68 0.61 0.56 0.50 0.45

L/300 3.15 2.71 2.34 2.04 1.77 1.56 1.37 1.21 1.07 0.95 0.85 0.75 0.67 0.60 0.54 0.49 0.44 0.40 0.36

1.00  L/250 4.52 3.89 3.37 2.93 2.56 2.25 1.98 1.76 1.56 1.39 1.24 1.12 1.00 0.90 0.82 0.73 0.67 0.60 0.54

L/300 3.75 3.22 2.78 2.42 2.11 1.86 1.63 1.44 1.28 1.14 1.02 0.91 0.81 0.73 0.65 0.59 0.53 0.47 0.43

1.25  L/250 6.08 5.23 4.52 3.94 3.45 3.03 2.68 2.37 2.11 1.88 1.68 1.51 1.35 1.22 1.10 0.99 0.90 0.82 0.74

L/300 5.04 4.33 3.74 3.25 2.84 2.50 2.20 1.94 1.73 1.54 1.37 1.23 1.10 0.99 0.89 0.80 0.72 0.64 0.58

1.50  L/250 7.47 6.42 5.56 4.84 4.24 3.72 3.29 2.91 2.59 2.31 2.07 1.85 1.66 1.50 1.35 1.22 1.11 1.00 0.91

L/300 6.18 5.32 4.59 4.00 3.49 3.07 2.70 2.39 2.13 1.90 1.69 1.51 1.36 1.22 1.10 0.99 0.88 0.80 0.72

● Teherhordó trapézlemez 153, negatív fektetés (B profil)119 161

   1   5   3

40   840

Page 46: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 46/52

Segédlet és méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

46

Teherbírási határállapot (teherbírás számításhoz)(a terhek szélső értekeivel számolva, a lemez önsúlya nélkül)

nyomás

 A tönkremenetel módja:C1 Támasz-, vagy mezőnyomaték hatásáraC2 Támaszerő hatására

   K   é   t   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó t 

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében, 100 mm felfekvéssel 

3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50 5.75 6.00

0.75 2.82 C1 2.38 C1 2.05 C1 1.78 C1 1.55 C1 1.37 C1 1.22 C1 1.09 C1 0.98 C1 0.89 C1 0.80 C1 0.73 C1 0.67 C10.88 3.66 C1 3.09 C1 2.64 C1 2.28 C1 1.99 C1 1.75 C1 1.55 C1 1.38 C1 1.25 C1 1.12 C1 1.02 C1 0.93 C1 0.85 C11.00 4.43 C1 3.75 C1 3.22 C1 2.78 C1 2.43 C1 2.14 C1 1.89 C1 1.69 C1 1.52 C1 1.36 C1 1.24 C1 1.13 C1 1.03 C11.25 5.92 C1 5.05 C1 4.35 C1 3.78 C1 3.32 C1 2.93 C1 2.62 C1 2.34 C1 2.11 C1 1.91 C1 1.74 C1 1.59 C1 1.45 C1

   K   é   t   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó t 

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében, 100 mm felfekvéssel 

6.25 6.50 6.75 7.00 7.25 7.50 7.75 8.00 8.25 8.50 8.75 9.00

0.75 0.62 C1 0.57 C1 0.53 C1 0.49 C1 0.46 C1 0.43 C1 0.40 C1 0.38 C1 0.36 C1 0.34 C1 0.32 C1 0.30 C10.88 0.78 C1 0.72 C1 0.67 C1 0.62 C1 0.58 C1 0.54 C1 0.50 C1 0.47 C1 0.44 C1 0.42 C1 0.40 C1 0.37 C11.00 0.94 C1 0.87 C1 0.81 C1 0.75 C1 0.69 C1 0.65 C1 0.61 C1 0.56 C1 0.53 C1 0.50 C1 0.47 C1 0.45 C11.25 1.33 C1 1.23 C1 1.14 C1 1.05 C1 0.98 C1 0.91 C1 0.85 C1 0.80 C1 0.75 C1 0.70 C1 0.66 C1 0.62 C1

   K   é   t   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó t 

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében, 100 mm felfekvéssel 

3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50 5.75 6.00

0.75 3.43 C1 2.92 C1 2.52 C1 2.19 C1 1.93 C1 1.71 C1 1.52 C1 1.36 C1 1.23 C1 1.12 C1 1.02 C1 0.93 C1 0.85 C10.88 4.08 C1 3.48 C1 3.00 C1 2.61 C1 2.30 C1 2.03 C1 1.81 C1 1.63 C1 1.47 C1 1.32 C1 1.21 C1 1.11 C1 1.02 C11.00 4.61 C1 3.93 C1 3.39 C1 2.95 C1 2.60 C1 2.30 C1 2.06 C1 1.84 C1 1.66 C1 1.51 C1 1.38 C1 1.26 C1 1.16 C11.25 5.86 C1 4.99 C1 4.30 C1 3.75 C1 3.30 C1 2.92 C1 2.60 C1 2.34 C1 2.11 C1 1.91 C1 1.75 C1 1.59 C1 1.46 C1

   K   é   t   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó t 

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében, 100 mm felfekvéssel 

6.25 6.50 6.75 7.00 7.25 7.50 7.75 8.00 8.25 8.50 8.75 9.00

0.75 0.79 C1 0.74 C1 0.68 C1 0.63 C1 0.59 C1 0.55 C1 0.51 C1 0.48 C1 0.46 C1 0.43 C1 0.40 C1 0.38 C10.88 0.94 C1 0.87 C1 0.80 C1 0.75 C1 0.70 C1 0.65 C1 0.61 C1 0.57 C1 0.54 C1 0.51 C1 0.48 C1 0.45 C11.00 1.06 C1 0.98 C1 0.92 C1 0.85 C1 0.79 C1 0.73 C1 0.69 C1 0.65 C1 0.61 C1 0.57 C1 0.54 C1 0.51 C11.25 1.35 C1 1.25 C1 1.15 C1 1.08 C1 1.00 C1 0.94 C1 0.88 C1 0.83 C1 0.77 C1 0.73 C1 0.69 C1 0.65 C1

● C-kazetta 100, nyomás

szívás

● C-kazetta 100, szívás

         4         8

         3        5

         4         8

         3        5

Page 47: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 47/52

Segédlet és méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

47

Használhatósági határállapot (lehajlás számításhoz)(a terhek alap értekeivel számolva, a lemez önsúlya nélkül)

 A tönkremenetel módja:C1 Támasz-, vagy mezőnyomaték hatásáraC2 Támaszerő hatására

   K   é   t   t   á  m  a  s  z   ú

   t  a  r   t   ó

t [mm] 

 Maximális terhelés (g+q)S

k  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50 5.75 6.00

0.75 L/150 2.82 2.38 2.05 1.78 1.55 1.37 1.22 1.09 0.96 0.82 0.72 0.62 0.550.88 L/150 3.66 3.09 2.64 2.28 1.99 1.75 1.55 1.37 1.17 1.01 0.89 0.77 0.68

1.00 L/150 4.43 3.75 3.22 2.78 2.43 2.14 1.87 1.59 1.36 1.18 1.02 0.89 0.801.25 L/150 5.92 5.05 4.35 3.78 3.32 2.86 2.41 2.05 1.76 1.52 1.33 1.16 1.02

   K   é   t   t   á  m  a  s  z   ú

   t  a  r   t   ó

t [mm] 

 Maximális terhelés (g+q)S

k  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

6.25 6.50 6.75 7.00 7.25 7.50 7.75 8.00 8.25 8.50 8.75 9.00

0.75 L/150 0.48 0.43 0.38 0.35 0.31 0.28 0.26 0.24 0.21 0.20 0.18 0.170.88 L/150 0.60 0.53 0.48 0.43 0.38 0.35 0.32 0.28 0.26 0.24 0.22 0.20

1.00 L/150 0.70 0.63 0.56 0.50 0.45 0.40 0.37 0.33 0.30 0.28 0.26 0.241.25 L/150 0.90 0.80 0.72 0.64 0.58 0.52 0.47 0.43 0.39 0.36 0.33 0.30

   K   é   t   t   á  m  a  s  z   ú

   t  a  r   t   ó

t [mm] 

 Maximális terhelés (g+q)S

k  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50 5.75 6.00

0.75 L/150 3.43 2.92 2.46 1.99 1.64 1.37 1.16 0.98 0.84 0.73 0.63 0.56 0.490.88 L/150 4.08 3.48 2.98 2.43 2.00 1.67 1.41 1.19 1.02 0.88 0.77 0.67 0.59

1.00 L/150 4.61 3.93 3.36 2.73 2.25 1.88 1.58 1.34 1.15 1.00 0.86 0.76 0.671.25 L/150 5.86 4.99 4.42 3.60 2.96 2.47 2.08 1.77 1.51 1.31 1.13 0.99 0.88

   K   é   t   t   á  m  a  s  z   ú

   t  a  r   t   ó

t [mm] 

 Maximális terhelés (g+q)S

k  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

6.25 6.50 6.75 7.00 7.25 7.50 7.75 8.00 8.25 8.50 8.75 9.00

0.75 L/150 0.43 0.39 0.35 0.31 0.27 0.25 0.22 0.20 0.19 0.17 0.16 0.150.88 L/150 0.52 0.47 0.41 0.37 0.34 0.30 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19 0.18

1.00 L/150 0.58 0.52 0.47 0.42 0.37 0.34 0.31 0.28 0.26 0.24 0.22 0.201.25 L/150 0.77 0.69 0.61 0.55 0.50 0.45 0.40 0.37 0.34 0.31 0.28 0.26

nyomás

● C-kazetta 100, nyomás

szívás

● C-kazetta 100, szívás

         4         8

         3        5

         4         8

         3        5

Page 48: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 48/52

Segédlet és méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

48

Teherbírási határállapot (teherbírás számításhoz)(a terhek szélső értekeivel számolva, a lemez önsúlya nélkül)

   K   é   t   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó t 

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében, 100 mm felfekvéssel 

3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50 5.75 6.00

0.75 2.91 C2 2.68 C2 2.49 C2 2.24 C1 1.96 C1 1.73 C1 1.54 C1 1.37 C1 1.23 C1 1.12 C1 1.01 C1 0.93 C1 0.85 C10.88 3.90 C2 3.60 C2 3.34 C2 2.99 C1 2.61 C1 2.30 C1 2.04 C1 1.82 C1 1.64 C1 1.47 C1 1.34 C1 1.23 C1 1.12 C11.00 4.93 C2 4.55 C2 4.23 C2 3.73 C1 3.27 C1 2.88 C1 2.56 C1 2.28 C1 2.05 C1 1.85 C1 1.68 C1 1.53 C1 1.40 C11.25 7.43 C2 6.85 C1 5.90 C1 5.14 C1 4.52 C1 3.99 C1 3.56 C1 3.19 C1 2.88 C1 2.59 C1 2.37 C1 2.16 C1 1.98 C1

   K   é   t   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó t 

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében, 100 mm felfekvéssel 

6.25 6.50 6.75 7.00 7.25 7.50 7.75 8.00 8.25 8.50 8.75 9.00

0.75 0.78 C1 0.73 C1 0.67 C1 0.62 C1 0.58 C1 0.54 C1 0.50 C1 0.48 C1 0.44 C1 0.42 C1 0.39 C1 0.38 C10.88 1.03 C1 0.95 C1 0.88 C1 0.81 C1 0.76 C1 0.71 C1 0.66 C1 0.62 C1 0.58 C1 0.55 C1 0.51 C1 0.49 C11.00 1.28 C1 1.18 C1 1.08 C1 1.00 C1 0.93 C1 0.87 C1 0.81 C1 0.75 C1 0.70 C1 0.67 C1 0.63 C1 0.59 C11.25 1.82 C1 1.68 C1 1.55 C1 1.44 C1 1.34 C1 1.25 C1 1.16 C1 1.09 C1 1.03 C1 0.96 C1 0.91 C1 0.86 C1

   K   é   t   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó t 

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében, 100 mm felfekvéssel 

3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50 5.75 6.00

0.75 4.67 C1 3.98 C1 3.43 C1 2.99 C1 2.62 C1 2.32 C1 2.07 C1 1.86 C1 1.68 C1 1.52 C1 1.38 C1 1.27 C1 1.17 C10.88 5.54 C1 4.72 C1 4.07 C1 3.54 C1 3.12 C1 2.76 C1 2.46 C1 2.21 C1 1.99 C1 1.81 C1 1.64 C1 1.51 C1 1.38 C11.00 6.27 C1 5.34 C1 4.60 C1 4.01 C1 3.53 C1 3.12 C1 2.78 C1 2.51 C1 2.26 C1 2.05 C1 1.86 C1 1.71 C1 1.57 C11.25 7.98 C1 6.80 C1 5.86 C1 5.11 C1 4.49 C1 3.98 C1 3.55 C1 3.18 C1 2.87 C1 2.61 C1 2.38 C1 2.17 C1 2.00 C1

   K   é   t   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó t 

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében, 100 mm felfekvéssel 

6.25 6.50 6.75 7.00 7.25 7.50 7.75 8.00 8.25 8.50 8.75 9.00

0.75 1.07 C1 0.99 C1 0.92 C1 0.86 C1 0.80 C1 0.75 C1 0.70 C1 0.65 C1 0.62 C1 0.58 C1 0.55 C1 0.52 C10.88 1.27 C1 1.18 C1 1.09 C1 1.01 C1 0.95 C1 0.88 C1 0.83 C1 0.78 C1 0.73 C1 0.69 C1 0.65 C1 0.61 C11.00 1.44 C1 1.34 C1 1.24 C1 1.15 C1 1.08 C1 1.00 C1 0.94 C1 0.88 C1 0.82 C1 0.77 C1 0.74 C1 0.69 C11.25 1.84 C1 1.70 C1 1.58 C1 1.47 C1 1.37 C1 1.28 C1 1.19 C1 1.12 C1 1.05 C1 0.99 C1 0.94 C1 0.88 C1

 A tönkremenetel módja:C1 Támasz-, vagy mezőnyomaték hatásáraC2 Támaszerő hatására

● C-kazetta 125, nyomás

● C-kazetta 125, szívás

nyomás

szívás

         4         8

         3        5

         4         8

         3        5

Page 49: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 49/52

Segédlet és méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

49

Használhatósági határállapot (lehajlás számításhoz)(a terhek alap értekeivel számolva, a lemez önsúlya nélkül)

   K   é   t   t   á  m  a  s  z   ú

   t  a  r   t   ó

t [mm] 

 Maximális terhelés (g+q)S

k  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50 5.75 6.00

0.75 L/150 2.91 2.68 2.49 2.24 1.96 1.73 1.54 1.37 1.23 1.12 1.01 0.93 0.850.88 L/150 3.90 3.60 3.34 2.99 2.61 2.30 2.04 1.82 1.64 1.47 1.34 1.23 1.09

1.00 L/150 4.93 4.55 4.23 3.73 3.27 2.88 2.56 2.28 2.05 1.85 1.68 1.47 1.29

1.25 L/150 7.43 6.85 5.90 5.14 4.52 3.99 3.56 3.19 2.88 2.56 2.23 1.95 1.71

   K   é   t   t   á  m  a  s  z   ú

   t  a  r   t   ó

t [mm] 

 Maximális terhelés (g+q)S

k  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

6.25 6.50 6.75 7.00 7.25 7.50 7.75 8.00 8.25 8.50 8.75 9.00

0.75 L/150 0.76 0.68 0.61 0.54 0.49 0.44 0.40 0.36 0.33 0.30 0.28 0.26

0.88 L/150 0.97 0.86 0.77 0.69 0.62 0.56 0.51 0.46 0.42 0.38 0.35 0.32

1.00 L/150 1.14 1.02 0.91 0.82 0.73 0.67 0.60 0.55 0.50 0.45 0.42 0.381.25 L/150 1.52 1.35 1.20 1.08 0.97 0.89 0.79 0.73 0.66 0.61 0.55 0.51

   K   é   t   t   á  m  a  s  z   ú

   t  a  r   t   ó

t [mm] 

 Maximális terhelés (g+q)S

k  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50 5.75 6.00

0.75 L/150 4.67 3.98 3.43 2.99 2.62 2.32 1.97 1.67 1.44 1.24 1.08 0.94 0.830.88 L/150 5.54 4.72 4.07 3.54 3.12 2.76 2.35 2.00 1.71 1.48 1.29 1.13 0.99

1.00 L/150 6.27 5.34 4.60 4.01 3.53 3.12 2.65 2.25 1.93 1.67 1.45 1.27 1.121.25 L/150 7.98 6.80 5.86 5.11 4.49 3.98 3.49 2.97 2.54 2.20 1.91 1.67 1.47

   K   é   t   t   á  m  a  s  z   ú

   t  a  r   t   ó

t [mm] 

 Maximális terhelés (g+q)S

k  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

6.25 6.50 6.75 7.00 7.25 7.50 7.75 8.00 8.25 8.50 8.75 9.00

0.75 L/150 0.74 0.65 0.59 0.53 0.47 0.43 0.39 0.35 0.32 0.29 0.27 0.250.88 L/150 0.88 0.78 0.69 0.62 0.56 0.51 0.46 0.42 0.38 0.35 0.32 0.29

1.00 L/150 0.99 0.88 0.78 0.70 0.63 0.57 0.52 0.47 0.43 0.39 0.36 0.331.25 L/150 1.30 1.16 1.03 0.92 0.83 0.75 0.68 0.62 0.57 0.51 0.47 0.44

 A tönkremenetel módja:C1 Támasz-, vagy mezőnyomaték hatásáraC2 Támaszerő hatására

● C-kazetta 125, nyomás

● C-kazetta 125, szívás

nyomás

szívás

         4         8

         3        5

         4         8

         3        5

Page 50: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 50/52

Segédlet és méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

50

Teherbírási határállapot (teherbírás számításhoz)(a terhek szélső értekeivel számolva, a lemez önsúlya nélkül)

   K   é   t   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó t 

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében, 100 mm felfekvéssel 

3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50 5.75 6.00

0.75 2.91 C2 2.68 C2 2.49 C2 2.32 C2 2.18 C2 2.01 C1 1.78 C1 1.59 C1 1.43 C1 1.29 C1 1.17 C1 1.07 C1 0.98 C10.88 3.90 C2 3.60 C2 3.34 C2 3.12 C2 2.93 C2 2.75 C2 2.45 C1 2.18 C1 1.95 C1 1.77 C1 1.60 C1 1.45 C1 1.33 C11.00 4.93 C2 4.55 C2 4.23 C2 3.95 C2 3.70 C2 3.48 C2 3.12 C1 2.78 C1 2.50 C1 2.26 C1 2.05 C1 1.87 C1 1.70 C11.25 7.43 C2 6.86 C2 6.37 C2 5.95 C2 5.56 C1 4.92 C1 4.39 C1 3.94 C1 3.55 C1 3.22 C1 2.93 C1 2.68 C1 2.45 C1

   K   é   t   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó t 

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében, 100 mm felfekvéssel 

6.25 6.50 6.75 7.00 7.25 7.50 7.75 8.00 8.25 8.50 8.75 9.00

0.75 0.90 C1 0.83 C1 0.77 C1 0.71 C1 0.67 C1 0.62 C1 0.58 C1 0.55 C1 0.51 C1 0.48 C1 0.45 C1 0.43 C10.88 1.22 C1 1.12 C1 1.04 C1 0.96 C1 0.89 C1 0.83 C1 0.77 C1 0.72 C1 0.68 C1 0.64 C1 0.60 C1 0.56 C11.00 1.56 C1 1.43 C1 1.32 C1 1.22 C1 1.13 C1 1.05 C1 0.98 C1 0.91 C1 0.85 C1 0.80 C1 0.75 C1 0.71 C11.25 2.27 C1 2.09 C1 1.93 C1 1.79 C1 1.67 C1 1.56 C1 1.46 C1 1.37 C1 1.28 C1 1.20 C1 1.13 C1 1.07 C1

   K   é   t   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó t 

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében, 100 mm felfekvéssel 

3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50 5.75 6.00

0.75 5.12 C5 4.72 C5 4.38 C5 3.87 C1 3.40 C1 3.01 C1 2.69 C1 2.41 C1 2.18 C1 1.97 C1 1.80 C1 1.65 C1 1.51 C10.88 7.17 C1 6.11 C1 5.27 C1 4.59 C1 4.03 C1 3.57 C1 3.19 C1 2.86 C1 2.58 C1 2.34 C1 2.14 C1 1.95 C1 1.79 C11.00 8.13 C1 6.92 C1 5.97 C1 5.20 C1 4.57 C1 4.05 C1 3.61 C1 3.24 C1 2.92 C1 2.65 C1 2.42 C1 2.22 C1 2.03 C11.25 10.37 C1 8.83 C1 7.62 C1 6.64 C1 5.83 C1 5.17 C1 4.61 C1 4.14 C1 3.74 C1 3.38 C1 3.09 C1 2.83 C1 2.60 C1

   K   é   t   t   á  m  a  s  z   ú   t  a  r   t   ó t 

[mm] 

Maximális terhelés (g+q)Sd  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében, 100 mm felfekvéssel 

6.25 6.50 6.75 7.00 7.25 7.50 7.75 8.00 8.25 8.50 8.75 9.00

0.75 1.39 C1 1.29 C1 1.20 C1 1.11 C1 1.04 C1 0.97 C1 0.90 C1 0.85 C1 0.80 C1 0.75 C1 0.71 C1 0.68 C10.88 1.65 C1 1.53 C1 1.41 C1 1.31 C1 1.23 C1 1.15 C1 1.08 C1 1.01 C1 0.95 C1 0.89 C1 0.84 C1 0.80 C11.00 1.87 C1 1.73 C1 1.61 C1 1.49 C1 1.39 C1 1.30 C1 1.22 C1 1.14 C1 1.08 C1 1.01 C1 0.95 C1 0.91 C11.25 2.39 C1 2.21 C1 2.05 C1 1.90 C1 1.78 C1 1.66 C1 1.55 C1 1.46 C1 1.37 C1 1.28 C1 1.22 C1 1.15 C1

 A tönkremenetel módja:C1 Támasz-, vagy mezőnyomaték hatásáraC2 Támaszerő hatására

● C-kazetta 150, nyomás

● C-kazetta 150, szívás

nyomás

szívás

         4         8

         3        5

         4         8

         3        5

Page 51: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 51/52

Segédlet és méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

51

Használhatósági határállapot (lehajlás számításhoz)(a terhek alap értekeivel számolva, a lemez önsúlya nélkül)

   K   é   t   t   á  m  a  s  z   ú

   t  a  r   t   ó

t [mm] 

 Maximális terhelés (g+q)S

k  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50 5.75 6.00

0.75 L/150 2.91 2.68 2.49 2.32 2.18 2.01 1.78 1.59 1.43 1.29 1.17 1.07 0.98

0.88 L/150 3.90 3.60 3.34 3.12 2.93 2.75 2.45 2.18 1.95 1.77 1.60 1.45 1.33

1.00 L/150 4.93 4.55 4.23 3.95 3.70 3.48 3.12 2.78 2.50 2.26 2.05 1.87 1.701.25 L/150 7.43 6.86 6.37 5.95 5.56 4.92 4.39 3.94 3.55 3.22 2.93 2.68 2.45

   K   é   t   t   á  m  a  s  z   ú

   t  a  r   t   ó

t [mm] 

 Maximális terhelés (g+q)S

k  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

6.25 6.50 6.75 7.00 7.25 7.50 7.75 8.00 8.25 8.50 8.75 9.00

0.75 L/150 0.90 0.83 0.77 0.71 0.67 0.62 0.57 0.52 0.47 0.43 0.39 0.360.88 L/150 1.22 1.12 1.04 0.98 0.89 0.80 0.72 0.66 0.60 0.55 0.50 0.46

1.00 L/150 1.56 1.43 1.31 1.18 1.06 0.96 0.87 0.79 0.71 0.65 0.61 0.561.25 L/150 2.27 1.99 1.77 1.59 1.43 1.29 1.17 1.07 0.97 0.89 0.82 0.75

   K   é   t   t   á  m  a  s  z   ú

   t  a  r   t   ó

t [mm] 

 Maximális terhelés (g+q)S

k  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50 5.75 6.00

0.75 L/150 5.12 4.72 4.38 3.87 3.40 3.01 2.69 2.41 2.18 1.90 1.65 1.45 1.280.88 L/150 7.17 6.11 5.27 4.59 4.03 3.57 3.19 2.86 2.58 2.27 1.97 1.73 1.52

1.00 L/150 8.13 6.92 5.97 5.20 4.57 4.05 3.61 3.24 2.92 2.56 2.23 1.94 1.711.25 L/150 10.37 8.83 7.62 6.64 5.83 5.17 4.61 4.14 3.74 3.37 2.93 2.56 2.26

   K   é   t   t   á  m  a  s  z   ú

   t  a  r   t   ó

t [mm] 

 Maximális terhelés (g+q)S

k  [kN/m2  ] az L(m) támaszköz függvényében

6.25 6.50 6.75 7.00 7.25 7.50 7.75 8.00 8.25 8.50 8.75 9.00

0.75 L/150 1.13 1.00 0.90 0.81 0.73 0.65 0.59 0.54 0.49 0.45 0.42 0.380.88 L/150 1.34 1.19 1.06 0.95 0.86 0.78 0.71 0.64 0.59 0.53 0.49 0.45

1.00 L/150 1.52 1.35 1.20 1.08 0.97 0.88 0.79 0.72 0.66 0.60 0.55 0.501.25 L/150 2.00 1.77 1.58 1.42 1.28 1.15 1.04 0.95 0.87 0.79 0.73 0.67

 A tönkremenetel módja:C1 Támasz-, vagy mezőnyomaték hatásáraC2 Támaszerő hatására

● C-kazetta 150, nyomás

● C-kazetta 150, szívás

nyomás

szívás

         4         8

         3        5

         4         8

         3        5

Page 52: Ruukki Segedlet Meretezes Jav

8/17/2019 Ruukki Segedlet Meretezes Jav

http://slidepdf.com/reader/full/ruukki-segedlet-meretezes-jav 52/52

Segédlet és méretezési táblázatok trapézlemezekhez és falkazettákhoz

●  Elérhetőségek:

Értékesítési iroda:  Tel.: (36-1) 346-3010 Fax: (36-1) 346-3020Gyári ügyfélszolgálat:  Tel.: (36-23) 530-650 Fax: (36-23) 530-699

1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28., 2051 Biatorbágy, Rozália park 5-7.www.ruukki.com/hu