Runge-Kutta - ukm.my Kutta.pdf · PDF fileTahu bentuk umum kaedah Runge_Kutta; ......

Click here to load reader

 • date post

  01-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Runge-Kutta - ukm.my Kutta.pdf · PDF fileTahu bentuk umum kaedah Runge_Kutta; ......

 • Kaedah Runge-Kutta

  Bab 25

 • Di akhir bab ini, anda sepatutnya:Boleh menjelaskan gambaran visual kaedahEuler, Heun dan titik tengahFaham hubungan antara kaedah Euler dan siri Taylor dan ralat yang berkaitanDapat membezakan ralat (local & global truncation errors)Tahu bentuk umum kaedah Runge_Kutta; faham terbitan peringkat kedua kaedah RK dan bagaimana ia dikaitkan dengan siri Taylor dan faham terdapat pelbagai versi kaedah RK peringkat kedua dan lebih tinggi

 • Di akhir bab ini, kamu sepatutnya:Tahu bagaimana untuk menggunakan mana-mana kaedah RK ke dalam persamaan sistem; boleh mengurangkan peringkat ke-n ODE ke dalam n sistem ODE peringkat pertama.

 • Kaedah Runge-Kutta

  anggarancerun

  Untuk menyelesaikan persamaan pembezaan biasa (ODE) dalam bentuk:

  Untuk mendapatkan nilai y yang baru :

  ),( yxfdxdy

  ),( yxfdxdy

  hyy ii 1 (25.1)

 • Rajah 25.1

 • Kaedah Euler

 • Daripada rajah, nilai cerun, pada xi

  di mana merupakan persamaan pembezaan pada xi dan yi.Masukkan ke dalam persamaan (25.1):

  ),( ii yxf),( ii yxf

  hyxfyy iiii ),(1 (25.2)

  dikenali sebagi kaedah Euler atau

  Euler-Cauchy

 • Dengan ralat

  )(

  atau!2

  ),('kecil,cukuphJika

  )(...!2

  ),('

  2

  2

  12

  hOE

  hyxfE

  hOhyxfE

  a

  iia

  niit (25.7)

  (25.8)

  (25.9)

 • ingat!penyelesaian sebenar:y=-0.5x4+4x3-10x2+8.5x+1Contoh

  Gunakan kaedah Euler untuk mengamirkan secara berangka fungsi berikut dari x =0 hingga x = 4 dengan saiz langkah 0.5.

  Keadaan awal pada x = 0 adalah y = 1.

  5.820122 23 xxxdxdy

 • Penyelesaian

  Untuk langkah kedua:

  25.5)5.0(5.81)5.0(5.85.8)0(20)0(12)0(2)1,0(

  :0 x padacerunanggarandan1y(0)manadi5.0)1,0()0()5.0(

  23

  yf

  fyy

  875.55.05.8)5.0(20)5.0(12)5.0(225.5

  5.0)25.5,5.0()5.0()1(23

  fyy

  *nilai sebenary(0.5)=3.21875

  dengan ralat-2.03125(-63.1%)

 • Rajah 25.3

 • Mengganggar ralat Kaedah Eulermenggunakan siri Taylor

 • ContohGunakan persamaan (25.7) untuk menganggar ralat pada persamaan di dalam contoh sebelum ini, seterusnya tentukan ralat yang disebabkan oleh siri taylor peringkat tinggi

 • Penyelesaian(1)

  Oleh kerana fungsi adalah dalam bentuk polinomial, siri Taylor boleh digunakan untuk menentukan ralat menggunakan kaedah Euler.Menggunakan persamaan (25.7),

  432

  !4),('

  !3),('

  !2),(' hyxfhyxfhyxfE iiiiiit

 • Penyelesaian(2)

  03125.203125.05.05.2

  03125.0)5.0(2412

  5.0)5.0(6

  24)0(12

  5.2)5.0(2

  20)0(24)0(6:peringkatpadaralatMaka

  12),(

  2412),(''20246),('

  4,3,2,

  44,

  33,

  22

  2,

  )3(

  2

  tttt

  t

  t

  t

  ii

  ii

  ii

  EEEE

  E

  E

  E

  yxf

  xyxfxxyxf

  perhatikan nilai ralat yang didapati adalah tepat untuk langkah pertama

  *perhatikan bagaimana siri Taylor dapat

  menganggarkan ralat bagi kaedah Euler

 • Kesan pada pengurangan saiz langkah pada kaedah Euler

  Gunakan kaedah Euler untuk mengamirkan secara berangka fungsi berikut dari x =0 hingga x = 4 dengan saiz langkah 0.25.

  Keadaan awal pada x = 0 adalah y = 1.

  5.820122 23 xxxdxdy

 • Rajah 25.4

 • Rajah 25.5

 • Pembaikan kepada Kaedah Euler

 • Kaedah Heun

 • Rajah 25.9

 • Menggunakan dua persamaan penganggardan pembetul:

  hyxfyxfyy

  yxfyxfyy

  yxfy

  hyxfyy

  yxfy

  iiiiii

  iiiiii

  iii

  iiii

  iii

  2),(),(

  2),(),(

  2''y'

  :adalahcerunPurata),('

  ),(

  seterusnyanilaimanadi),('

  01

  1

  011

  011

  01

  (25.12)

  (25.13)

  (25.14)persamaanpenganggar

  persamaanpembetul

 • Dengan ralat,

  %1001

  111

  ji

  ji

  ji

  a yyy

 • Contoh

  Gunakan kaedah Heun dengan saiz langkah, h = 1, untuk mengamirkan persamaan

  dari x = 0 hingga x = 4 dengan keadaan awal x = 0 dan y = 2.

  yey x 5.04' 8.0

 • hyxfyy iiii ),(:penganggarPersamaan*

  01Penyelesaian(1)

  1. cerun pada (x0, y0) adalah2. Gunakan psn penganggar mencari y pada x = 1.0

  3. Cari nilai y1

  4. Cari nilai purata y

  3)2(5.04' 00 ey

  5)1(3201y

  402164.6)5(5.04' )1(8.01 ey

  701082.42402164.63'y

 • Penyelesaian(2)

  5. Masukkan ke dalam persamaan pembetul:701082.6)1(701082.421y

 • Kaedah Titik Tengah

  Kaedah ini menggunakan kaedah Euler bagimencari titik tangah nilai y:

  Bagi cerun pada titik tengah,

  2),(2/1hyxfyy iiii (25.25)

  ),(' 2/12/12/1 iii yxfy (25.26)

 • Kaedah Titik Tengah

  Cerun ini kemuadian digunakan untuk mencari nilai yi+1

  hyxfyy iiii ),( 2/12/11(25.27)

 • Rajah 25.12

 • Kaedah Runge-Kutta

 • Kaedah Heun dengan pembetul tunggal

  Dengan andaian a2 = , maka a1 = danp1=q11=1.

  di mana k1 = f(xi,yi) dan k2 = f(xi +0.5h, yi + 0.5k1h)

  hkkyy ii 211 21

  21

  (25.36)

  (25.36b)(25.36a)

 • Kaedah Titik Tengah (a2 = 1)

  Dengan andaian a2 = 1, maka a1 = 0 danp1=q11=1/2.

  di mana k1 = f(xi,yi) dan k2 = f(xi +h, yi + k1h)

  hkyy ii 21 (25.37)

  (25.37a)

  (25.37b)

 • Kaedah Ralston ( a2 = 2/3 )Dengan andaian a2 = 2/3, maka a1 = 1/3 danp1=q11=3/4.

  di mana k1 = f(xi,yi) dan k2 = f(xi +0.75h, yi + 0.75k1h)

  (25.38)

  (25.38a)

  (25.38b)

  hkkyy ii )32

  31( 211

 • Contoh

  Menggunakan kaedah titik tengah dan kaedah Ralston, kamirkan secara berangka:

  dari x = 0 hingga x = 4 dengan saiz langkah 0.5. Keadaan awal adalah x = 0 dan y =1.

  5.820122),( 23 xxxyxf

 • Penyelesaian(1)

  Menggunakan kaedah titik tengah,

  109375.3)5.0(21875.41)5.0(menganggaruntukdigunakanbolehgah titik tendicerun

  21875.45.8)25.0(20)25.0(12)25.0(2

  5.85.8)0(20)0(12)0(223

  2

  231

  y

  k

  k

 • Penyelesaian(2)Menggunakan kaedah Ralston,

  27734375.3)5.0(5546875.41)5.0(menganggaruntukdigunakanbolehmanayang

  5546875.4)58203125.2(32)5.8(

  31

  puratacerundengan58203125.2

  5.8)375.0(20)375.0(12)375.0(2 232

  y

  k

 • Rajah 25.14

 • Kaedah Runge-Kutta peringkat ke-3

  )2,(

  )21,

  21(

  ),(manadi

  )4(61

  213

  12

  1

  3211

  hkhkyhxfk

  hkyhxfk

  yxfk

  hkkkyy

  ii

  ii

  ii

  ii (25.39)

  (25.39a)

  (25.39b)

  (25.39c)

 • Kaedah Runge-Kutta peringkat ke-4

  ),(

  )21,

  21(

  )21,

  21(

  ),(manadi

  )22(61

  34

  23

  12

  1

  43211

  hkyhxfk

  hkyhxfk

  hkyhxfk

  yxfk

  hkkkkyy

  ii

  ii

  ii

  ii

  ii (25.40)

  (25.40a)

  (25.40b)

  (25.40c)

  (25.40d)