ÅRSANMÄLAN Uppgifter om lån och räntor (Kreditinstitut och ... · PDF...

Click here to load reader

 • date post

  31-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ÅRSANMÄLAN Uppgifter om lån och räntor (Kreditinstitut och ... · PDF...

 • SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2016

  A138/200/2015 version 3.2

  ÅRSANMÄLAN

  Uppgifter om lån och räntor

  (Kreditinstitut och finansiella institut, försäkrings- anstalter,

  kommuner och arbetsgivare)

  Postbeskrivning

  för år 2016

 • 2

  INNEHÅLL

  1 ÄNDRINGAR FRÅN FJOLÅRET ........................................................................ 3

  2 ALLMÄNT ........................................................................................................... 4

  3 DATAPOSTER MED FAST POSTLÄNGD .......................................................... 5

  4 POSTBESKRIVNING ................................................................................................ 6

 • 3

  1 ÄNDRINGAR FRÅN FJOLÅRET

  Inga ändringar i år.

 • 4

  2 ALLMÄNT

  Enligt 16 § i lagen om beskattningsförfarande ska kreditinstitut och finansiella institut, intressekon- tor, försäkrings- och pensionsanstalter, kommuner och arbetsgivare lämna uppgifter till Skatteför- valtningen om lån som beviljats skattskyldiga samt om lånens användningsändamål och om rän- tan på lånet.

  I Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter definieras vad skyldig- heten att lämna uppgifter innebär samt när och hur uppgifterna ska lämnas.

  Skulduppgifter behöver inte lämnas om sådana fortlöpande krediter som avses i 7 kap. 7 § 1 punkten i konsumentskyddslagen. Med fortlöpande kredit avses enligt definitionen i konsument- skyddslagen alla sådana krediter som tidigare omfattades av definitionen av kontokredit. Fortlö- pande krediter är t.ex. universal- och specialkreditkort, konton med kredit och andra krediter som konsumenten inom ramen för kreditgränsen får använda kontinuerligt utan separat kreditbeslut av långivaren.

  Uppgifterna ska lämnas in senast den 31 januari året efter kalenderåret. Exempelvis uppgifterna för tiden 1.1–31.12.2016 ska lämnas in senast 31.1.2017.

  Om inlämningsdagen är lördag, söndag eller annan helgdag måste deklarationen vara hos Skatte- förvaltningen följande vardag.

  Om kreditgivarens FO-nummer ändras t.ex. vid en bankfusion, ombeds uppgiftslämnaren (överlå- tande/övertagande bolag) kontakta någon av följande personer innan uppgifter lämnas:

  Skatteförvaltningen

  Eija Kytöläinen eija.kytolainen@vero.fi

  Raija Heliste raija.heliste@vero.fi

  Om lånets nummer (eller annan beteckning) ändras t.ex. till IBAN-format, se närmare punkten LÅNETS FÖREGÅENDE NUMMER ELLER ANNAN BETECKNING.

  Du behöver inte lämna några uppgifter alls om lånet om både lånekapitalet och räntan är 0 euro.

  Uppgifterna om ett lån ska ingå i en enda post. Med andra ord, lånets nummer eller annan be- teckning är den uppgift som individualiserar lånet.

  Korrigering av uppgifterna

  Om du upptäcker fel eller brister i materialet, rätta felen redan innan du skickar in upp- gifterna. För att undvika fel kontrollera att alla FO-nummer, personbeteckningar och andra obligatoriska uppgifter är rätt, t.ex. postkoder, transaktionsslag, prestationsslag och belopp.

  Specifikationer som innehåller bristfälliga eller felaktiga uppgifter returneras till upp- giftslämnaren för korrigering.

  Information om korrigering av årsanmälningsuppgifterna finns i anvisningen Korrige- ring av årsanmälningarna. Anvisningen har publicerats på adressen www.skatt.fi > Detaljerade skatteanvisningar > Elektronisk kommunikation > Utvecklare > Postbe- skrivningar av årsanmälningar.

  TABELL 1

  BLANKETTER SOM MOTSVARAR POSTMODELLERNA I DENNA ANVISNING

  Blankett Blankettnummer

  Anmälan om lån och räntor Veroh 3764r

  mailto:eija.kytolainen@vero.fi mailto:raija.heliste@vero.fi

 • 5

  3 DATAPOSTER MED FAST POSTLÄNGD

  Postens uppgifter placeras enligt positionen och det får inte finnas blanktecken mellan uppgiftsfäl- ten.

  TABELL 2

  VARJE POST INLEDS MED EN POSTKOD PÅ 8 TECKEN

  Dataflöde Postkod

  Uppgifter om lån och räntor VSLAINAE

  Alla uppgifter i posterna med fast postlängd ska vara i teckenformat.

  Beloppsfälten förses med inledande nollor. Alla belopp anges i euro och cent utan skiljetecken, t.ex. 1681 euro 89 cent anges som talet 168189. Om uppgiften saknas ska beloppsfältet fyllas med nollor. Använd inte förtecken i beloppsfälten. Ett belopp får inte vara negativt.

  Alfabetiska uppgifter justeras mot uppgiftsfältets vänstra kant och de skrivs med stora bokstäver.

  Alla de uppgifter i postbeskrivningen som har bokstaven P i villkorlighetskolumnen är obligatoriska uppgifter.

  Alla de uppgifter i postbeskrivningen som har P/V i villkorlighetskolumnen är villkorliga uppgifter.

  Skatteförvaltningen förutsätter att teckenuppsättningen för årsanmälningarna ska vara ISO 8859-1

  (ISO-Latin-1).

 • 6

  4 POSTBESKRIVNING

  Posten med fast postlängd ska bestå av 350 tecken.

  Fast post-

  längd Position

  Kod:upp-

  gift Kod

  Uppgift

  Villkor-

  lighet Längd

  1–8 000 POSTKOD (=VSLAINAE) P 8 9–12 020 KALENDERÅR P 4 År för vilket uppgifterna lämnas (åååå).

  (Räntor som betalats under tiden 1.1–31.12.2016 och lånekapitalet per 31.12.2016  som kalen- derår antecknas 2016)

  13 010 TRANSAKTIONSSLAG P 1 0 = tillägg (ursprunglig transaktion)

  1 = radering (tar bort den ursprungliga transakt- ionen) 2 = korrigeringstillägg (ersätter den ursprungliga transaktionen) Om uppgifterna i en datapost som lämnats in tidigare för samma kalenderår har varit felaktiga eller bristfälliga, lämna uppgifterna på nytt enligt följande: Den ursprungliga dataposten med fast längd eller specifikationstransaktionen av typ kod:uppgift anges på nytt så, att transaktionssla- get ändras till 1, dvs. radering. Den nya data- posten med fast postlängd med de rätta uppgif- terna eller specifikationstransaktionen av typ kod:uppgift anges som ett korrigeringstillägg så att dataposten innehåller alla uppgifter om trans- aktionen och koden för transaktionsslaget änd- ras till 2, dvs. korrigeringstillägg.

  14 098 RESERVUTRYMME 1 Tillåtna värden: blankt, 0–9. 15–25 030 KREDITGIVARENS PERSONBETECKNING

  ELLER FO-NUMMER P 11

  Kreditgivarens FO-nummer: Uppgiften justeras mot fältets vänstra kant och anges med skiljetecken i form 1234567-8bb (b:et är ett blanktecken). Obs! FO-numrets alla siffror måste anges, även om den inledande siffran är noll. Kreditgivarens personbeteckning anges med skiljetecken i formen ddmmåå-NNNT. Skiljetecknet för personer som är födda på 1800- talet är + (plustecken), för personer som är födda på 1900-talet – (minustecken) och för personer födda på 2000-talet A (ett stort A).

  26–36 040 UPPGIFTSLÄMNARENS FO-NUMMER 11 Om uppgiftslämnaren är någon annan än kredit-

  givaren, ange uppgiftslämnarens (t.ex. servicefö- retagets) FO-nummer.

 • 7

  Fast post-

  längd Position

  Kod:upp-

  gift Kod

  Uppgift

  Villkor-

  lighet Längd

  Uppgiften justeras mot fältets vänstra kant och anges med skiljetecken i formatet 1234567-8bb (b:et är ett blanktecken). Obs! FO-numrets eventuella inledande nolla ska finnas med.

  37–47 050 GÄLDENÄRENS PERSONBETECKNING

  ELLER FO-NUMMER P 11

  Kontrollerad uppgift om gäldenärens personbe- teckning eller fysisk persons FO-nummer. Låne- och ränteuppgifterna lämnas bara om gäldenä- ren eller gäldenärerna är fysiska personer eller dödsbon. Uppgifter lämnas således även om näringsidkarnas och jord- och skogsbruksidkar- nas lån. Om kreditgivaren inte känner till en fy- sisk persons FO-nummer eller personbeteckning i sin helhet, utan endast födelsetiden (t.ex. ut- ländska personer), ange födelsetid. ddmmåå-NNNK Skiljetecknet för personer som är födda på 1800- talet är + (plustecken), för personer som är födda på 1900-talet – (minustecken) och för personer födda på 2000-talet A (ett stort A). eller FO-nummer 1234567-8bb (där b:et är ett blanktecken). Obs! Ange FO-numrets alla siffror, också om den första siffran är noll.

  48–82 051 GÄLDENÄRENS NAMN P/V 35 Uppgiften är obligatorisk om gäldenärens per-

  sonbeteckning eller FO-nummer fattas eller om uppgiften är bristfällig, t.ex. om du i stället för personbeteckning uppger födelsetiden. Gäldenärens namn anges i den form som kredit- institutet eller det finansiella institutet har regi- strerat uppgiften. Gäldenärens namn är alltså namnet på den kund som hänför sig till den första personbeteckningen eller det första FO- numret, inte det namn som står i skuldebrevet. Uppgiften justeras mot vänstra kanten, tomt i slutet.

  83–112 052 GÄLDENÄRENS NÄRADRESS P/V 30 Uppgiften är obligatorisk om gäldenärens per-

  sonbeteckning eller FO-nummer fattas eller om uppgiften är bristfällig, t.ex. om du i stället för personbeteckning uppger födelsetiden. Gäldenä- rens näradress anges i den form som kreditinsti- tutet eller det finansiella institutet har registrerat uppgiften (i första hand hemadress). Uppgiften justeras mot vänstra kanten, tomt i