ÅRS - 12rt · PDF file Iver Vatvedt 1.4 ANSATTE NMF har i alt 39 ansatte fordelt...

Click here to load reader

 • date post

  30-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ÅRS - 12rt · PDF file Iver Vatvedt 1.4 ANSATTE NMF har i alt 39 ansatte fordelt...

 • MELDING

  2013

  musikkorps.no

  ÅRS

  T O T U S E N O G T R E T T E N

  årsmelding.indd 1 24.03.2014 10:48:36

  REGN SKAP

  &

 • HANS KONGELIGE HØYHET KRONPRINS HAAKON Norges Musikkorps Forbunds høye beskytter.

  Fo to

  : J o

  M ic

  ha el

  /D et

  ko ng

  el ig

  e ho

  ff

  I N N H O L D

  1. NMF-ORGANISASJONEN 1.1 Innledning 1.2 Økonomi 1.3 Forbundsstyrets arbeid 1.4 Ansatte 1.5 Kontrollkomiteen 1.6 Arbeidsmiljø 1.7 Likestilling 1.8 Hederstegn

  2. RAMMEVILKÅR 2.1. Innledning 2.2. Statlige støtteordninger 2.2.1 Momskompensasjon 2.2.2 Instrumentfondet 2.2.3 Frifond 2.2.4 Voksenopplæring (VO) 2.3 TONO og Kopinor 2.3.1 TONO 2.3.2 Kopinor 2.4. Nasjonale samarbeidsarenaer 2.4.1 Grasrotandelen 2.4.2 Frivillighet Norge 2.4.3 Landsrådet for Norges barne-

  og ungdomsorganisasjoner (LNU)

  2.4.4 Virke Kultur 2.4.5 Studieforbundet

  Folkeuniversitetet (FU)

  3. SAMARBEIDSPARTNERE 3.1. Innledning 3.2. Samarbeidspartnerne 3.2.1 Norsk Tipping AS 3.2.2 Yamaha Scandinavia 3.2.3 Norsk Noteservice AS 3.2.4 If

  3.2.5 Fredskorpset 3.2.6 SAS 3.2.7 Choice 3.2.8 Ringen Forlag 3.2.9 Notehuset.no 3.2.10 Go local

  4. KOMMUNIKASJON 4.1 Innledning 4.2 Nett-tv fra NM 4.3 Synlighet i mediene 4.4 Kampanje

  5. MUSIKKFAGLIGE ARRANGEMENTER, KONKURRANSER OG PROSJEKTER

  5.1. Innledning 5.2. Arenaer og partnere 5.2.1 Toneheim Folkehøgskole 5.2.2 Griegakademiet 5.2.3 Forsvarets Musikk (FMUS) 5.2.4 Sommerkurs 5.2.5 Korpsdrill 5.3 Norgesmesterskapene 5.3.1 NM brass 5.3.2 NM janitsjar 5.3.3 NM skolekorps, brass 5.3.4 NM skolekorps, janitsjar 5.3.5 NM solister og ensembler 5.3.6 NM marsjering 5.3.7 NM korpsdrill 5.4 Internasjonale mesterskap 5.4.1 European Brass Band

  Championships 5.4.2 World Baton Twirling

  Championships

  5.4.3 European Championships for Majorettes

  5.5 Born to play 5.6 Zamspill 5.7 Dirigentutvikling

  6. INTERNASJONALT SAMARBEID OG ARRANGEMENTER

  6.1 Innledning 6.2 Field Band Foundation 6.3 European Brass Band

  Association (EBBA) 6.4 NoMU og MiN 6.5 NBTA

  7. STATISTIKK 7.1 Musikkorps og medlemmer 7.2 Medlemskategorier 7.3 Endringer 7.3.1 Alder 7.3.2 Kjønn

  8. KONTROLLKOMITEENS BERETNING

  9. REGNSKAP

  NMF ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 | 2

 • FORBUNDSSTYRET HAR LAGT BAK SEG ET UTFORDRENDE ÅR, MED FOKUS PÅ Å SNU ØKONOMIEN. MEN DET HAR OGSÅ SKJEDD VIKTIGE TING BÅDE FAGLIG OG ARRANGEMENTSMESSIG. HER ER VÅRE HØYDEPUNKTER:

  • Vi har ferdigstilt regionaliseringen i tråd med Landsmøtets vedtak. • Vi har nye rutiner for positiv drift og opparbeiding av egenkapital. • Vi har god dialog og samarbeid med regionene. • Vi har arrangert vårt første internasjonale drillmesterskap i

  Norge. Solide tilbakemeldinger fra utlandet etter arrangementet i Håkons hall på Lillehammer.

  • Vi har i samarbeid med Norsk Tipping etablert en prisutdelings- konsert som synliggjør viktigheten av arbeidet som legges ned i skolekorpsene.

  • Vi har samlet 25 skolekorpsdirigenter med suksess over tid i eget dirigentnettverk.

  • Vi har i samarbeid med Fredskorpset etablert prosjektet Pulse – et prosjekt med fokus på variert kulturbakgrunn og sammensatte lærevansker

  • Vi har nå 90 veiledere i korpsbyggingsprogrammet «Bli bedre – få det bedre». 62 korps deltar i programmet.

  • Vi har arrangert EM brass i Oslo, et flott arrangement med meget god mediedekning.

  2013 H Ø Y D E P U N K T E R

  Ulriken Janitsjar fra Bergen

  NMF ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 | 4 NMF ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 | 5

 • oppstartsfasen har flere av regionene hatt utfordringer med negativ egenkapital og påfølgende ubetalt gjeld til NMF sentralt. For å gi regionene det løftet som skulle til for en positiv utvikling, besluttet Forbundsstyret i 2012 å ettergi gjeld for flere regioner, unntatt region Nord-Norge. Forbundsstyret har etter en grundig vurdering besluttet å avsette til tap på krav fordringen på region Nord-Norge på til sammen 2,1 millioner kroner i 2013-regnskapet.

  Forbundsstyret har i samarbeid med admini- strasjonen og regionene drøftet og iverksatt tiltak for å sikre positiv drift, likviditet og opparbeiding av egenkapital. Dette har blant annet skjedd gjennom reduksjon av antall stillinger, sterk kostnadsfokus, nedleggelse av prosjekter, reforhandling av leieavtaler og forsikringsavtaler, og forbedrede faktureringsrutiner og fordringsoppfølging. Forbundsstyret har videre innført nye to- månedlige rapporteringsrutiner for resultat- regnskap, balanse, likviditet og prosjekter. Alle viktige prosjekter skal før oppstart presenteres og forankres i Forbundsstyret. Ny økonomisjef med solid erfaring og kompetanse kom på plass i første kvartal 2013.

  Resultatregnskapet for 2013 for NMF sentralt viser et negativt resultat på kr 4.365.639 og egenkapitalen er negativ med kr 3.249.424

  I samsvar med innførte tiltak og stram regn- skaps- og budsjettoppfølging forutsettes de regnskapsmessige overskuddene i 2014 og 2015 å dekke opp negativ egenkapital, slik at NMF har positiv egenkapital pr 31.12.2015. Forbundsstyret har stor fokus på likviditet og vil i 2014 søke om kassekredittavtale i bank for

  ved behov å sikre nødvendig driftslikviditet.

  I henhold til ovenstående redegjørelse mener Forbundsstyret det er riktig å legge forutset- ningene om fortsatt drift til grunn ved avleg- gelsen av årsregnskapet.

  1.3 FORBUNDSSTYRETS ARBEID Forbundsstyrets plattform reguleres av organisasjonens vedtekter, landsmøtevedtak og handlingsplan. Hovedoppgavene har vært å bedre de økonomiske rammevilkår, organisasjonsutvikling, bedre service mot medlemmene og videreutvikle det musikalske feltet.

  Det er avholdt ni styremøter i perioden. Det har i samme periode vært avholdt fem møter i Arbeidsutvalget (AU).

  Forbundsstyrets sammensetning – etter ekstraordinært Landsmøte januar 2013: President: Suzette Paasche, Sør-Trøndelag Visepresident: Alfred Stabell, Finnmark Styremedlemmer: Hilde Sandvær, Nordland Merit Kristiansen, Telemark Lise Hagen Rebbestad, Akershus Harald Eikaas, Hordaland Jørgen Foss, Oslo Varamedlemmer: 1. Hilde Vedvik Thomassen, Vestfold 2. Christian Børresen, Hedmark 3. Anita Nøring, Møre og Romsdal Ansattes repr.: Morten S. Wensberg Ansattes vararepr.: Iver Vatvedt

  1.4 ANSATTE NMF har i alt 39 ansatte fordelt på 35,5 årsverk. 20 personer er tilsatt ved det nasjonale kontoret, mens 19 personer har sin arbeidsplass ved region-/avdelingskontor.

  1.1 INNLEDNING Norges Musikkorps Forbund er musikk- korpsenes interesseorganisasjon. Organisa- sjonen har sitt hovedkontor etablert i Bergen. NMF har også åtte regionskontorer: NMF Nord-Norge, NMF Trøndelag, NMF Nordvest, NMF Hordaland, NMF Rogaland, NMF Sør, NMF Viken og NMF Hedmark/Oppland.

  Antall medlemskorps i organisasjonen er 1613 med totalt 59 456 medlemmer.

  Virksomheten er forankret i organisasjonens vedtekter, landsmøtevedtak og handlings- plan. NMF er medlem i Studieforbundet Folkeuniversitetet. Landsmøtet er organisa- sjonens høyeste myndighet.

  1.2 ØKONOMI Forbundsstyret har gjennom 2012 og 2013 hatt stor fokus på å snu den negative utviklingen i økonomien i NMF sentralt, og få på plass sunn drift i hele organisasjonen. Bunnen er nådd og Forbundsstyret forventer positivt driftsresultat fra 2014 og positiv egenkapital ved utgangen av 2015. NMF har de siste årene gjennomført en betydelig omorganisering ved sammenslåing av kretsene til åtte regioner. Den siste regionen, NMF Øst, kom på plass i 2013. I

  NMF O R G A N I S A S J O N E N

  1

  NMF ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 | 6 NMF ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 | 7

 • Kontoret i Bergen: Anita Finnebråten, generalsekretær, sluttet 31.10.13 Harald Eikaas, Konst. generalsekretær, 22.04.13 – 31.10.13 Tor Abild, politisk rådgiver, sluttet 30.09.13 Arne Amland, administrasjons- og personalsjef / konst. generalsekretær, 18.11.13 – 31.12.13 Kenneth Helle, administrasjonskonsulent, sluttet 31.05.13 Odd Petter Saltnes, seniorkonsulent IKT Erlend Veland Thorsen, Konsulent IKT Åse Espevik, administrasjonskonsulent (50 %) fra 16.09.13 Geir Ulseth, musikksjef Berit Handegard, nasjonal produsent Per Einar Fon, korpsbygger Trond Brenne, korpsbygger, sluttet 04.10.13 Øyvind Klingberg, korpsbygger, sluttet 31.12.13 Morten S. Wensberg, nasjonal musikkonsulent (20 %) Ingrid Yerlikaya, nasjonal drillkonsulent Stig Rylan, kommunikasjonssjef, sluttet 31.07.13 Håkon Mogstad, kommunikasjonsrådgiver / konst. kommunikasjonssjef fra 24.06.13 Olga Wergeland, nettredaktør Birgit Berg-Olsen, markedskonsulent Elisabeth Steinset Vindi, grafiker Silvelin Havnevik, nasjonal rådgiver Trine Lise Skorpen, økonomisjef Evy Langeland, økonomikonsulent, sluttet 31.03.13 Ann-Mari Solheim Eide, økonomikonsulent fra 12.03.13 Unni Seim Eidsnes, regnskaps- og kontormedarbeider Sandra Halilovic , regnskaps – og kontormedarbeider

  NMF Øst Holger Gulbrandsen, daglig leder Liv Bente Olufsen, administrasjonssekretær Iver Vatvedt, musikkonsulent Mads Myr Munthe-Kaas, produsent Ragnhild Sandbakk, musikkonsulent, sluttet 30.09.13

  NMF Hedmark-Oppland Botolv Gjeldaker, daglig leder Kristin Børresen, administrasjonssekretær (80 %)

  NMF Sør Fin