RRA H · Web view 1.1 Stratégia prínosu Integrovaného regionálneho...

Click here to load reader

 • date post

  15-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of RRA H · Web view 1.1 Stratégia prínosu Integrovaného regionálneho...

Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020

Verzia 5, 24/03/2014, posudzovanie vplyvov na životné prostredie

91

Verzia 5, 24/03/2014, posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Obsah

Oddiel 1 Stratégia prínosu Integrovaného regionálneho operačného programu pre stratégiu Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a dosiahnutie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti 6

1.1 Stratégia prínosu Integrovaného regionálneho operačného programu pre stratégiu Únie na zabezpečenie inteligentného udržateľného a inkluzívneho rastu a dosiahnutie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti 6

1.1.1.Opis stratégie Integrovaného regionálneho operačného programu pre prínos pre realizáciu stratégie Únie pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast a dosiahnutie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti 6

1.1.2 Odôvodnenie výberu tematických cieľov a súvisiacich investičných priorít s ohľadom na Partnerskú dohodu, na základe identifikácie regionálnych, a ak je to vhodné, národných potrieb vrátane potreby riešiť výzvy identifikované v príslušných odporúčaniach špecifických pre jednotlivé krajiny prijatých v súlade s článkom 121 ods. 2 ZFEÚ a v príslušných odporúčaniach Rady prijatých v súlade s článkom 148 ods. 4 ZFEÚ, so zreteľom na hodnotenie ex-ante 37

1.2 Odôvodnenie pridelených finančných prostriedkov 41

Oddiel 2 Prioritné osi IROP 49

2.A Opis prioritných osí IROP 49

2.1 Prioritná os č. 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch 49

2.1.1 Investičná priorita č. 1.1: Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov 49

Akcia, ktorá sa má podporiť v rámci investičnej priority 50

2.1.1.1. Opis druhu a príkladov akcií, ktoré majú byť financované a ich očakávaný prínos pre konkrétne ciele a ak je to vhodné, vrátane identifikácie hlavných cieľových skupín, zacielených osobitných území a druhov príjemcov 50

2.1.1.2. Hlavné zásady výberu operácií 52

2.1.1.3. Plánované využitie finančných nástrojov 53

2.1.1.4. Plánované využitie veľkých projektov 53

2.1.1.5.Ukazovatele výstupov podľa investičnej priority a ak je to vhodné, podľa kategórie regiónu 53

2.1.2. Investičná priorita č. 1.2: Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility 54

Akcia, ktorá sa má podporiť v rámci investičnej priority 57

2.1.2.1. Opis druhu a príkladov akcií, ktoré majú byť financované a ich očakávaný prínos pre konkrétne ciele a ak je to vhodné, vrátane identifikácie hlavných cieľových skupín, zacielených osobitných území a druhov príjemcov 57

2.1.2.2. Hlavné zásady výberu operácií 59

2.1.2.3. Plánované využitie finančných nástrojov 60

2.1.2.4 Plánované využitie veľkých projektov 60

2.1.2.5. Ukazovatele výstupov podľa investičnej priority a ak je to vhodné, podľa kategórie regiónu 60

Výkonnostný rámec 62

Kategórie intervencie 62

Súhrn plánovaného využitia technickej pomoci vrátane, ak je to vhodné, akcií na posilnenie administratívnej spôsobilosti orgánov zapojených do riadenia a kontroly programu a príjemcov 63

2.2.Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 64

2.2.1. Investičná priorita č. 2.1: Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné 64

Akcia, ktorá sa má podporiť v rámci investičnej priority 69

2.2.1.1. Opis druhu a príkladov akcií, ktoré majú byť financované a ich očakávaný prínos pre konkrétne ciele a ak je to vhodné, vrátane identifikácie hlavných cieľových skupín, zacielených osobitných území a druhov príjemcov 69

2.2.1.2. Hlavné zásady výberu operácií 75

2.2.1.3. Plánované využitie finančných nástrojov 76

2.2.1.4.Plánované využitie veľkých projektov 76

2.2.1.5. Ukazovatele výstupov podľa investičnej priority a ak je to vhodné, podľa kategórie regiónu 77

2.2.2. Investičná priorita č. 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry 78

Akcia, ktorá sa má podporiť v rámci investičnej priority 83

2.2.2.1. Opis druhu a príkladov akcií, ktoré majú byť financované a ich očakávaný prínos pre konkrétne ciele a ak je to vhodné, vrátane identifikácie hlavných cieľových skupín, zacielených osobitných území a druhov príjemcov 83

2.2.2.2.Hlavné zásady výberu operácií 87

2.2.2.3. Plánované využitie finančných nástrojov 89

2.2.2.4.Plánované využitie veľkých projektov 89

2.2.2.5. Ukazovatele výstupov podľa investičnej priority a ak je to vhodné, podľa kategórie regiónu 89

Výkonnostný rámec 90

Kategórie intervencie 90

2.3. Prioritná os č. 3: Konkurencieschopné a atraktívne regióny pre podnikanie a zamestnanosť 92

2.3.1. Investičná priorita č. 3.1: Podpora rastu priaznivého pre zamestnanosť, a to rozvíjaním vnútorného potenciálu ako súčasti územnej stratégie pre konkrétne oblasti vrátane konverzie upadajúcich priemyselných regiónov a posilnenia prístupnosti a rozvoja špecifických prírodných a kultúrnych zdrojov 92

Akcia, ktorá sa má podporiť v rámci investičnej priority 94

2.3.1.1. Opis druhu a príkladov akcií, ktoré majú byť financované a ich očakávaný prínos pre konkrétne ciele a ak je to vhodné, vrátane identifikácie hlavných cieľových skupín, zacielených osobitných území a druhov príjemcov 94

2.3.1.2. Hlavné zásady výberu operácií 95

2.3.2.3. Plánované využitie finančných nástrojov 96

2.3.2.4. Plánované využitie veľkých projektov 96

2.3.2.5. Ukazovatele výstupu podľa investičnej priority a ak je to vhodné, podľa kategórie regiónu 96

Výkonnostný rámec 97

Kategórie intervencie 97

Súhrn plánovaného využitia technickej pomoci vrátane, ak je to vhodné, akcií na posilnenie administratívnej spôsobilosti orgánov zapojených do riadenia a kontroly programu a príjemcov 98

2.4. Prioritná os č. 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie. 99

2.4.1. Investičná priorita č. 4.1: Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v sektore bývania 99

Akcia, ktorá sa má podporiť v rámci investičnej priority 100

2.4.1.1. Opis druhu a príkladov akcií, ktoré majú byť financované a ich očakávaný prínos pre konkrétne ciele a ak je to vhodné, vrátane identifikácie hlavných cieľových skupín, zacielených osobitných území a druhov príjemcov 100

2.4.1.2. Hlavné zásady výberu operácií 100

2.4.2.3. Plánované využitie finančných nástrojov 101

2.4.1.4. Plánované využitie veľkých projektov 101

2.4.1.5. Ukazovatele výstupov podľa investičnej priority a ak je to vhodné, podľa kategórie regiónu 101

2.4.2. Investičná priorita č. 4.2: Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek 101

Akcia, ktorá sa má podporiť v rámci investičnej priority 103

2.4.2.2. Hlavné zásady výberu operácií 104

2.4.2.3. Plánované využitie finančných nástrojov 104

2.4.2.4. Plánované využitie veľkých projektov 105

2.4.2.5. Ukazovatele výstupov podľa investičnej priority a ak je to vhodné, podľa kategórie regiónu 105

2.4.3. Investičná priorita č. 4.3: Prijímania opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku 105

Akcia, ktorá sa má podporiť v rámci investičnej priority 108

2.4.3.1. Opis druhu a príkladov akcií, ktoré majú byť financované a ich očakávaný prínos pre konkrétne ciele a ak je to vhodné, vrátane identifikácie hlavných cieľových skupín, zacielených osobitných území a druhov príjemcov 108

2.4.3.2. Hlavné zásady výberu operácií 109

2.4.3.3. Plánované využitie finančných nástrojov 110

2.4.3.4. Plánované využitie veľkých projektov 110

2.4.3.5. Ukazovatele výstupov podľa investičnej priority a ak je to vhodné, podľa kategórie regiónu 110

Výkonnostný rámec 111

Kategórie intervencie 111

2.5. Prioritná os č. 5: Miestny rozvoj vedený komunitou 113

2.5