RPT THN 4.docx

94
إس  يقنديد ف نو تاه نغخ ر  م ضووجا ت/ غد ب قنرجل ف يس رجل ف  صا حا ف  ا  نرجل ف(1) 04. 1 - 06. 1 !" ن # ر $   #%  ج&& ابم ةر سوول  ي  ول  ةرو س - ٢ :  ف ! ديرو "# خ ل $ ! % و   ن &! ابم " ي ' م () ا ب م  -  *  ق (  ت - "  + ف ا ,  '  س تن # ر $   ي  ول  ةرو س - ٢ :  ف ! ديرو "# خ ل $ ! % و   ن &! ابم " ي ' م () ا ب م  -  *  ق (  ت - "  + ف ا ,  ( و )* +   * ر ,  - د  $* د ) $ امي  #  . ا /0 $ ! " در 0   ن 1  ت # غ ف - . ا /0 $ ! " ر د 0  - . ا /0 $ و  ) 2 لاي  وت و 3  سر ا )#  ف  4 سد 52(  ت 6  ي  ن )  7 ات 8  ت9) و )#   4 ر 793  س " ن ) و ت! ; و م 3) "<  ل =  >?  س2 لاي  ر د 0 ن 1  ت # غ ف -  8 ت  $. ا ا 3  ق (  فوت و 3  س $ و  ) سا ر ا )#  ف"@7 رو  7 ات  >  ي. ا  !  ; مو 3)  21  ل 7   ن ) و ت! 2( ل "<  ل =  >?  سي  # قمل  ة ر و س  :A1  ل! -  "  - ف. B د ي: $ امي  #   -  C ر5$ و  ) ن &!  #  ب D "$. ا C7! ن &! :$ امي  #   @ د 1  ت  ب 0 ا E - ا +  س 7  #   8 لا  - :  ف ! ديرو . 1   ن 1  ت # غ ف  ن ) ات ا F   - . ا /0 $ ! ر د 0 " . 2   ن G3(?   - ف. B د ي$ ماي  #    ن &! . ا /0  " ر د 0 $ ! . 3 @ د 1  ت  ب 0 ا E ن G ير و + غ  -   ن &! $ امي  #   . ا /0 " ر د 0 $ ! H ار )#  ف 6  ت $ را س 6 بو س" I  6  ي ن ي. ا )#   . ا /0 " ر د 0 $ ! J ن 1  ت #  فغ  ن &#  ف" . ا /0 $ ! " ر د 0 K " غخ  1   #  ف6  تB و و L . ا /0  $ ! " ر د 0 M م GN 6  ت  ن &#  ف #& د " I  $ امي  #    ن &! . ا /0 ت #  درس 0 $ ! @ د 1  ت  ب 0 ا E " O   &! $ ماي  #   P 8(  س  وم س  ن G يرا  F  "   ن &#  ف #& د "7 ر و C ن +1 لمو ف' ن ه و ) وغ فة  QQQQQQQQ D R را  QQQQQQQQ 3  ن )# س !#   QQQQQQ  QQQQQQ  :B و و L ة  D ST  7 U#V " : ف ! ديرو ة  D SQT  7 U#QV W و ب F  "% و   ن &! U#V W و ب F   < و ت 21  ت 58() راخ س ة  D ST  7  "7 د ي X يدي  $ ! نل و   و ) 1

Transcript of RPT THN 4.docx

Page 1: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 1/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

 ا ف احاص  فلجرسي فلجرنفلجرن

(1)

04.

1

-

06.

1

!" $ ر#ن

&&ج %# 

ابم

سورة

ول

 ي

 ول

  سورة

-:  ف

!وريد

"# لخ

 $

! %و

 ن

 &!ابم

 ()ابم

 - * ق

 ( ت

 -"

 + اف

 , 

'  ست

 $ ر#ن ي

 ول

  سورة

-:  ف

!وريد

"# لخ

 $

! %و

 ن

 &!ابم

 ()ابم

 - * ق

 ( ت

 -"

 + اف

 , 

*( و) , ر*   +

*$ د-د

 ) $يما

 # 

! /0$ا.  0در"

 ن

 1 ت

 # فغ

 -.ا

 /0$

!"در

 0 -.

ا

 /0$و

 ) 2 يال

 وتو

 3 س

 ي  6ت ) 52سد 4ف #( ار تا ) 7ن  )# و(9ت 8

" س  793ر4( 3مو! ;تو( ن

"< ل

 =

 >? س

2 يال

 در

 0ن

 1 ت

 # فغ

 -  8 

ت

 $.اا

 3 ق

 ( ف

( و $س  3وتوف #( ار سا

  !ا.ي < تا 7ور7@"

;وم 3) 21 ل 7 ن )وت!2( ل"< ل

 =

 >? س

ي

 # لقم

 سورة

 :A1 ل

! - 

" -ف

.Bيد

: $يما

 # 

 - Cر5$و ) !& ن

 Dب # ! C7ا.$" !& ن

-  Eا 0ب ت  1د@  # يما$:- ال  7 #  8س + ا

:  ف

!وريد

.1

 ن

 1 ت

 # فغ

 ن

 )اتا

 F 

 -.ا

 /0$

!در

 0"

.2 ن G3(?  -ف.Bدي$امي #    /0ا.!& ن

! 0 $در".3

 1 ت

 ب

 0ا

 Eن

 G وري

 + غ

 - 

ن

 &! $يما

 # 

 .ا

 /0"در

 0 $

!

Hار

 )# ف

 6 ت

 $سار

 6 سوب

"I  6 ي

 ين

 )# 

 .ا

 /0"در

 0 $

!J

ن

 1 ت

 # فغ

 ن

 &# ف

".ا

 /0$

!

 LووBت6 ف #  1 خغ" 0Kدر"  /0ا. $!

 0در"Mم GN 6 ت ن &# ف #&د"I  $

يما

 # 

 ن

 &!.ا

 /0ت

 # درس

 0 $

!@د

 1 ت

 ب

 0ا

 E" O  &! $امي #  

P8( س ومس ن G يرا F "  د&# ف &# ن

 Cور7"

فغو( وهن'فمول  +1نة  QQQQQQQQD Rرا QQQQQQQQ3 

!# س #( نفخاف  QQQQQQاين وري  QQQQQQد

 :Bوو Lة

 D ST

 7 U#V"

: ف! وريدة  D SQT 7 U#QV Wوب F 

!& ن و%" 

U#V Wوب F  < وت 21 ت58() راخس ة  D ST 7! $يدي  Xيد7"  ( و  ولن

1

Page 2: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 2/94

Page 3: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 3/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

 ا ف احاص  فلجرسي فلجرنفلجرن

(2)

09.1

-

13.

1

!" $ ر#ن

&&ج %# 

ابم

سورة

"8 وي

 ي

 8 وي

 سورة

g:  ف

!وريد

"# لخ

 $

! %و

 ن

 &!ابم

 ()ابم

 - * ق

 ( ت

 -"

 + اف

 , 

'  ست

 $ ر#نسورة

"8 وي

 ي

 8 وي

 سورة

g: 0

!وريد

"# لخ

 $

! %و

 ن

 &!ابم

 ()ابم

 - * ق

 ( ت

 -"

 + اف

 , 

*( و)" , ر*   +

3ا *

<Lوس # رفد

!"81? 

<Lوس #  ن 1 ت # غف -  81?  دفر!

";! N $د

 -81  TI81?  81? 

 ن

 1Cا

 + فمب

 -

:  ف! وريد .1

-$! 81?  !و h ق Wوب F  

  F اتا( ن ق  hو!  # سو N-<Lد;"رفد

 N $

! 81? 

 "; .2

-4ر

! 6 ي

 را

 )# ف

 ن

 )اتا

 F 

 4ر

 7

 <Cا

 6 ي

 ;د

 N# 

"A1 خ

 )-81 

 Tن

 G&# 

 I: 81? 

 -81? 

  خ

- [ وس

 81? 

- i( غ 81?  .4

-81? 

 !و

 h ق

 ن

 G3(? 

  $! < م GN" <  1E 81?  

 Lار #  سو<Lتو ? و@-  81?  دفر!

"<  1E 81?   $! < م GN

Hي.ا )#  $راس 6 بوس"  !& ن فغ # ت  1ن"<Lوس #  

Jس". 31 ل bو T % ن

 &!ين

 )# 

"81? 

 ن

 1 ت

 # فغ

 K G 

غ

" G11 س

 G1 س

81  TI  81?   Cاب #"   # فد )7ن

M81?  را ن )j1 بم"   GNم > !& ن

"<  1E 81?  

ن

 +1 فمول

'وهن

 )فغو

ة

 D Rار

 3 

فخافاين وريد!# س #( ن :Bوو L

ة"  D kD U#V

:  ف

!وريد

ة

 QQD kQQD U#QQV Wو

 QQ ب

 F 

!& ن و%"

 Wبو

 F 

 < وت

 21 ت

U#Vة

 D kD 

$! () ) 58و  ولن راخس"7دي X يدي

3

Page 4: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 4/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

 ا ف احاص  فلجرسي فلجرنفلجرن

جا01ن

 )وا

 / غ

 ا

 دت

 دت

 A غ

Y " Z 2[ ق

:  ف

!وريد

 .1

"2[ ق

 ا

 دت

 A غ

 - .2

R# ي

!# ت

 6 ي

 Wيا

 81 ول

 -!رفد

  $!  ل 1`$".ف #( اتا .3

- ول  81يا Wف 6? ي 6ن

 )وا

 / غ

"%و

 6 ي

 ا

 دت

 

H &! Wيا

 ابم

 وريد

"  6 

ي

 < يواس

"%و

 

J G قل $! ابم ديرو"  تد ق ] 2فد

"Wاي دت ن 07!7د ) -  1 خغ  Gن

  ق ] 2فد"ولن

  و

 )راخس

 Wيا

 2 سال

 7تا

 %و

 ن

 G31 تول

 -وا

 / فغ

 فد

.  $ تد ق ]2"

$.- سوسو$ ف #( اتا

   لغ  $! eGتول  81سمو ? ا! Rيا Wي 6!& ن  ( ق  Gن"2[ 

ق

 دت

 

4

Page 5: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 5/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

 ا ف احاص  فلجرسي فلجرنفلجرن

 2  وفجا01

ن

 )وا

 / غ

 $

! A غ

Wيا

 ` ل

 دت

Y 2[ ق

 دت

 Z > دي

 1 ف

:  ف! وريد- غ A تد ا ق ]2"

! $مبا يا Wي 6 - غ  ?1ا  غاد7&>

"2[ ق

 ا

 دت

 Wو

 G1 غ

 Wيا

 $وسو

 F 

 -  6 

ي

 ا

 دت

 و%"

1.س

 # 

 دت

 bو

 T %

  Rر

! 2[ ق

6 ي

 ن

 3 يمب

 د

 )

!تو ? و G0ن"J6 ي Wاي  ابم < وت 21 ت"

  غاد7&> تد ا ق ]2"

:Bوو L #T

 

 <(E $

!مد

 N

 -"سا 

 6 ي

 2 ول

 G س

!2 سم

 4وبم

 ن

 &ا

 T -"Wر-W # 

 Eال ` -  Tا Cال  ) 2ب # س  +1ن

 "#  1G سK$.اتا )# ف $وسو F  ديرو"  $! R# ! 6 ي

"2[ ق

 ا

 دت

 ن

 G ق

 ( 

 M:

ين

 1 ف

 31 ل

د

 )ن

 )#1 ا

  م

 7ور

 C -  يا Wي  6ت )2

"R#T ف!- وريد مبا يا Wي 6

  دت <&7داغ

%" ق ] &! 2ن يواس > ي 6و

ن

 31 تول

 6 ي

 Wيا

 81 ول

 وريد

 -  دت <&7داغ

ت  +1ن"  ق ]! 2ل ` و( وP سإ e13 ي # ف"

Rرا /N  : فمول  +1ار E $.ال `

"# 

 1G س

^2 

 7ر

 ا

 T#)"(# Tا -  Cور 7مب  G(Gن

  $# لمب

 2 

 7ر

  # تول 81"

(3)

16.

1

-

20.1

!" $ ر#ن

&&ج %# 

ابم

سورة

"8 وي

 ي

 8 وي

 سورة

-:  ف

!وريد

"# لخ

 $

! %و

 ن

 &!ابم

 ()ابم

 - * ق

 ( ت

 -"

 + اف

 , 

'  ست

!ف -: سورة يو 8 ي $  ر#ن  #"وريدلخ

 $

! %و

 ن

 &!ابم

"ي'م () ابم - * ق

 ( ت

 -"

 + اف

 , 

5

Page 6: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 6/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

 ا ف احاص  فلجرسي فلجرنفلجرن

*( و) , ر*   +

*$ د-

 # يما$ ( د! /0$ا. 0در"

 Bوو

 L -:.ا

 /0فا

 7ر

 5<0=ر

 $و

 )$

! cفار

 Eمور س  793ر4"-  Lوو 0 Bدر:

  T# ا! Rل ` ف # تديغن5 ف  #يق  3ا.$"

- م + م > ( 3ن  # يما$ ن

 &!.ا

 /0 "در

 0 $

!وهن

 / 

 ) <+1 ل

 7

 # م

 -يما$"

- (+ 1د 7فن لب  21ا Tو"

 "ا + ف R# ! -

:  ف

!وريد

 .1

 Bوو

 Lن

 )اتا

 F 

 -.ا

 /0"! 0 $در .2

( 3ن -  F اتا( ن R.ايا L# م  $! .ا /0

"( د س  3ا. 7ر 04در .3

 $#?  Cال  F  - 3اتا( ن  

ن

 )

 6 ي

 <+1 ل

 7.

 # ف

!4ر

 7

 21 ل

 7

 $

! $يما

 # 

 6 ي

 /0ا. ت  1د@  # يما$ !& ن    ! 0 $در ل )2"

 # 

".Bوو

 L bو

 T %

I  $

! .ا

 /0در

 0"

JBوو L j1  6 يدبم"I  $! .ا /0

" 0درK 3) "د&# ف &# ن

 R.ايا L# م   /0ا.در

 0 $

!4ر

 793 س

 د

 )"M$

يما

 # 

 ن

 3) Wبو

 F 

"در

 0 $

! .ا

 /0 "( د س  793ر4

فغو( وهن'فمول  +1نة  QQQQQQQQD Rرا QQQQQQQQ3 

ن

 )# س

!# 

د

 QQQQQQ وري

 اين

 QQQQQQ فخاف

:Bوو

 L"$ ! Eا.  0و.Wا Lا

:  ف! وريد! QQEا ا QQ بم. QQ&! Wو QQ  0

"%و

! Eا. ابم < وت 21 ت58() راخس Wو 0

"7يد

 X يدي

 $

!ولن

  و

 )

جا01غ / وا( ن

 ا دت

: ا دت A غY 5 Z - ( وا

:  ف! وريد .1

( وا" ا دت A غ - .2

R# ي

!# ت

 6 ي

 Wيا

 81 ول

 -رفد

!`1 ل

 $

!  

 $".ف #( اتا .3

- ول  81يا Wف 6? ي 6غ / وا( ن

 تد ا ي  6و%"

H< ساوي ن &! Wاي ا"ي  6و%"

Jو ) دت ن G قل $! ا" ` ل

! l1 ت

c"Kو / غ 0 $ تد." 1 خغ  Gن

  ( وا فد يا Wي  # ! 6ي  Gن"

M:81 لوت #  ا T#) @#C" مت دف او ) دت ن G قل -

  6 ي

"Wيا

 ` ل

! Rو

 3 س

 ا

 1 

 5# اب

 Cن

 )7فد

 # 

 -   لق  Gن $! Wاي

 تد ا فد تم  ي 6و%"

6

Page 7: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 7/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

 ا ف احاص  فلجرسي فلجرنفلجرن

 2  وفجا01 

ن

 )وا

 / غ

 $

! A غ

Wيا

 ` ل

 دت

 > دي

 1 ف

Y 2[ ق دت Z

: ف

!وريد

` ل

! 2[ ق

 ا

 دت

 A غ

 -"W

يا

- مبا يا Wي  6غاد7&>  تد ا ق ]2

!& ن يواس > ي  6و%"- مب  1ا يا Wي  6غاد7&>

  تد ا ق ]2"ن

 31 ل

 راخس

 

1.س

 # 

.R.غا

 bو

 T %

  2[ ق

 ا

 دت

6 ي

 ن

 3 يمب

 د

 ) Rر

!

!تو ? و G0ن"J6 ي Wاي  ابم < وت 21 ت"

  غاد7&> تد ا ق ]2"

Bوو Lتا 

 # ف

 6 ي

 $يما

 $و

 )7ر

 - 

د

 ) $يما

 # 

 2 يال

 2( ل

"ST 7 >  mا 1 س -

   [ ا ) <  Eد  7يبو

"mا 3.6 ي Wاي  وريد مب  1ا  دت <&7داغ

 ا ق ] 2سخار ل  31ن!& ن  1 مب  1غن

"7ور

 CM:

ين

 1 ف

 31 ل

 - )ن

 )#1 ا

  م

 7ور

 C  يا Wي  6ت )2

"R#T ف!

 - وريد مبا يا Wي 6 دت <&7داغ ق ] &! 2ن يواس > ي 6

"%و

ن

 31 تول

6 ي

 Wيا

 81 ول

 وريد

 -  دت <&7داغ

ت  +1ن  ق ]! 2ل ` و( وP   /Nار"Rف # ي e13 إس

$.وق ) $! ( ا.يمان"ل ) )2د

^2  7ر ا T#)"ا

 T#)ن

 G(G مب

 7ور

 C -  $# 

لمب

 2 

 7ر

"81 تول

 # 

 

7

Page 8: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 8/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

 ا ف احاص  فلجرسي فلجرنفلجرن

(4)

23.1

-

27.

1

!" $ ر#ن

 ج %# 

ابم

سورة

"8 وي

 ي

 8 وي

 سورة

-:  ف

!وريد

"# لخ

 $

! %و

 ن

 &!ابم

 ()ابم

 - * ق

 ( ت

 -"

 + اف

 , 

'  ست

 $ ر#ن ي

 8 وي

 سورة

-:  ف

!وريد

"# لخ

 $

! %و

 ن

 &!ابم

 ()ابم

  - * ق

 ( ت

 -"

 + اف

 , 

 5ن

 لق 67لم  +

b!

 -

 T# الن"

:الن

 T# 

 b!

$

!ورة

 E mوتو

 -"سوفن

 # 

 Tتو

 ن

 &!الن

 T# 

 -

 ا.ي <"ي 6ابم - )وم .ا E!

 Tالن:ف # ()وت 2( ل `3  

2( ل

 *(Eإ

 وة

 0 7 %و

 N"2( ال

bو ?  7ات R# بم -س

  # تمو س  3ا  1 اف 

$! إس

  L7ن س  )  د6 ي

"  إس

 ن

 )و

 6 ي

 د

 4وبم

 -  lT

ن

 )ايا

 + ب

"R.ومت! l1  ) b! # يد.Bفا

 T# الن:ا + ف $#?  C  فد -

"<Tوف # ت B 7#  -l1  ) b! #  @د 1 ت ب 0ا E

:الن

 T# 

ن

 1(13 ي

!# 

 @د

 1 ت

 -- دف  7! سا

:  ف

!وريد

 cر

1

b!

 ن

 )اتا

 F 

 -Il1 

 )"الن

 T# 

 cر

26 ي

 الن

 T# 

 را

 Lن

 )

j1 مب

 -   &! b! # ن

"b! #  @د 1 ت cر

3

 غ  nم ) Gيد.Bف-  F اتا( ن  T#  b!الن

 1 ت

 ب

 0ا

 E $

!" O 

 G( م

 n غ

Hb!

 6 ت

 $سار

 6 سوب

"I"الن

 T# 

Jb!

 ن

 &# ف

 7ور

 C"I"الن

 T# 

K6 ي نلا T#  را L @و ? وت"   &! b! # ن"b! #  @د 1 ت 6 ي 

Mس # ".ي.ا )#  bو T %b!I 

"الن

 T# 

 Pb!

 81 ول

"I"الن

 T# 

 ^< 

وت

 21 ت

"o ل

$

 "! Eا.

f6 ت نغ 1 خ 1  # ف"فBدي.  غ  nم ) Gن

b! Iب 0ا E $!   T# الن ت  1د@"O 

 G( م

 n غ

 

فغو( وهن'فمول  +1نة

 QQQQQQQQD Rار

 QQQQQQQQ3 

ن

 )# س

!# 

د

 QQQQQQ وري

 اين

 QQQQQQ فخاف

 :Bوو

 L! Eا.  0و"Wا Lا.$ 

:  ف! وريدا

 QQE!ا

 QQ مب

. QQ&! Wو

 QQ 

 0"%و

! Eا. ابم < وت 21 ت58()

راخس

 Wو

 0"7يد

 X يدي

 $

!ولن

  و

 )

8

Page 9: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 9/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

 ا ف احاص  فلجرسي فلجرنفلجرن

جا01ن

 )وا

 G غ

ا

 Lا

 دت

.$

 دت

 A غ

Y \ Z %

.سو

 -:  

ف

!وريد

 .1

سو

 ا

 دت

 A غ

 -."%

 .2R# 

ي

!# ت

 6 ي

 Wيا

 81 ول

 -!رفد

  $!  ل 1`$".ف #( اتا .3

- ول  81يا Wف 6? ي 6ن

 )وا

 / غ

"%و

 6 ي

 ا

 دت

 

H< يواس

 ن

 &! Wيا

 ا

""%و

 6 ي

Jول

  و

 ) ` ل

! 6 خ

 1 

 # 

"

  ! (  $ق  Gن" ا دت 

K" G1 سا G11 س  )Wاي دت Wو G1 غ

 ا ي  6و%"

9

Page 10: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 10/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

 ا ف احاص  فلجرسي فلجرنفلجرن

 2  وفجا01

  )وا

 / غ

 $

! A غ

Wيا

 ` ل

 دت

 > دي

 1 ف

Y ( وا دت Z

 ف

!وريد

 :` ل

!وا

 )ا

 دت

 A غ

 -"W

يا

! $مبا يا Wي 6 - غ  ?1ا!& ن ( وا ا دت <&داغ

يواس > ي  6و%"$.-  F وسو$ ف #( اتا

"Wاي R!ا ? 

1.< 

 7ر

 ا

 دت

 

j1 

 6 دي

"R7ا

 T $

!2

غ

 7ور

 Cن

 &# ف

".R$ . Lار فغ / وا

"وا

 )ا

 دت

 K$! "ت  21تو < غ  ?1ا

Wاي ابم6 ي ( وا" ا دت <&7داغ

:Bوو L  5 7! 5وتاس -p1 ت5

R! 5L mا

 1 س

 -" 

ف

!

M ) $وسو F "تا )# ف .$   Wاي R!ا ? 6 ي

 ا

 دت

 ن

 )وا

 / غ

 و%"

P: ين  1 ف"ل  31ن

 مبا سمو -وريدWاي  R# !

$! ( و  ولن راخس "7يد

 X يدي

وريد

 -وبو

 81 ول

 

 .فد ف #( اتا $"تن

 7ر

 7

 Wو

 G1 غ

 تول  31ن

- وريد ول  81يا Wي 6  دت <&7داغ

ت  +1ن"  ق ]! 2ل ` و( و"ف # ي e13 إس ^

Rار

 /N:وق

 ) $

!يمان

9). ) $"2( ل

f2 

 7ر

 q#)"! R# لمب #$- وريد

ا

 T#) @و

 7

"2  7ر 

(5)

30.

1

-

!" $ ر#ن

 ج %# 

ابم

!هو

 سورة

 ي !وه ةروس-:  ف! وريد"# لخ

 $

! %و

 ن

 &!ابم

"ي'م () ابم - * ق

 ( ت

 -"

 + اف

 , 

'  ست

 $ ر#ن ي !وه ةروس-:  ف! وريد

!& ن و% ! $لخ #" ابم"ي'م () ابم -

 , اف +  -"ت ) ق * 

10

Page 11: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 11/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

 ا ف احاص  فلجرسي فلجرنفلجرن

03.

2*( و)

" , ر*   +-ا *

<Lوس # !رفد

"81? 

"81? 

 ن

 1Cا

 + فمب

 -"<L

سو

 # 

  ل

 'اهن

 -: 

ف

!وريد

 .8- 

ل

'اهن

 Wبو

 F 

 I

"<Lوس # ( ب # س  +1ن"-  1Lا( ن

.9-81  T   F  I" 81? اتا( ن

 Eا 0ب ت  1د@ -  G&# ن  81? 

 رفد

! <Lسو

فن

 7د

 1+) $

!با

 E ` ل

!"ارين

 + س

rا ?  cا 1 س - < ا N7ر ن 1Lو 3)

 "< ام 3T $!.4- ل'نها ن G يرا F  I

  @و

 7

"<Lسو

 # 

 -

ار

 Lن

 G&# 

 I اهن

' ل

 $.وا

 / فغ

  "<Lوس #  @و 7 

 )# 

 تا

 #Lن

 )# ماف

" # اب

 CI  5اهن

 ' ل

 I!و

 Tو

 

 7و@"81?  ن G1Lو F  

Jس # ".6 ت bو T %"81?  ن 1Cابمف

Kها '  ل نغخ 1  # ف"<L

سو

 # 

 @و

 7

M$.وا

 / فغ

 را

 Lن

 &# ف

اهن

 '  ل

"<Lوس #  @و 7 P"81 لوت #  ا T#) @#C"

فغو( وهن'فمول  +1نة

 D Rار

 3 

ن

 )# س

!# 

 :Bفخافاين وريدوو

 L$ ت ."%7  1sا Lا

:  ف! وريد%و

 ن

 &! %7

 

 1s ت

 ابم

"# لخ

 $

!

%7  1s ت ابم < وت 21 ت$

!ولن

  و

 ) 58()راخس

"7يد

 X يدي

جا01غ  Gوا( ن

 ا دت

: ا دت A غY ] Z 7# س -

:  ف! وريد cرH

- غ A تد ا س 7#"cر

JR# 

ي

!# ت

 6 ي

 Wيا

 81 ول

 -رفد

!`1 ل

 $

!  

 $".ف #( اتاcرK

- ول  81يا Wف 6? ي 6غ / وا( ن

 تد ا ي  6و%"

H6 ي < سو 1 س نو )"  غ / اب #( ن

$ !& . ف # سا"7# 

س

 Wا

 )ن

 )وا

 / غ

J6 ي

 Wيا

 ن

 )ور

 () $

"فد

 7# س

 دت

 <&7غاد

 l1 ت

"cKف 7# س  دت ن G قل"

 "Wاي

Mلو  و ) ` ل! 6 خ 1  # "  ! (  $ق  Gن

" ا دت 

11

Page 12: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 12/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

 ا ف احاص  فلجرسي فلجرنفلجرن

 2  وفجا01 

ن

 )وا

 / غ

 $

! A غ

Wيا

 ` ل

 دت

 > دي

 1 ف

Y ( وا دت Z

:  ف

!وريد

 "ا

 دت

 A غ

 -6 ي

 Wيا

 ابم

 $

 ?1 غ

 -

  غاد7&>!& ن ( وا ا دت يواس > ي  6و%"

-  ( ق  Gن تد ا ي  6و%"Wاي دف

1.س

 # 

.R.غا

 bو

 T %

 وا

 )ا

 دت

6 ي

 ن

 3 يمب

 د

 ) Rر

!

!تو ? و G0ن"J$! "ت  21تو < غ  ?1ا

Wاي ابم   ي 6( وا ا دت <&7داغ 

! $ق ]2" Lوو : Bا <(  < و( و5

`C $! ف  1نK%

و

 6 ي

 ا

 دت

 ن

 G ق

 ( 

" ن

 &! Wيا

 فد

"7ور

 Cغن

 1 مب

 1 

 

  Lوو :Bفد 31(  @7!7ا ت #!ي #! Rرفد$!  غ  3ا  يو 1L 5ا

يديا"M2( ت 6 ي Wاي ومس ابم "

 GG لغ

!P:

ين

 1 ف

 31 ل

 وريد

 -تد

 ن

 G لوبم

 Wاي ` ل!! ( وا

"  ?3  ;#3  5B 7د  

فوت #  Tا "b ] Rيبومب )> ي  Gن 561C! 5سايور

  $!"وهن

 - Bو

 p1 

ت

 5ريبو

 

 7! 5يبو

 # س

_"W  R

ار

 _]ريبو

سا 

 

 #1) 1)"وريد

 -سمو

 ابم

 Wيا

  R# 

! 6 ي

 "%و

 6 ي

 < يواس

 ن

 &!ن

 31 تول

- وريد ول  81يا Wي 6  دت <&7داغ

ت  +1ن"  !ل ` و( و ( وا"ف # ي e13 إس ^

ا

 /N: Rر

مو

 (E $.فغوسا

 "$وهاغف

f2 

 7ر

 ا

 T#)"(# Tا -  Cور 7مب  G(Gن

  ر 2  7لمب #$

  # تول 81"

12

Page 13: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 13/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

 ا ف احاص  فلجرسي فلجرنفلجرن

(6)

06.2

-

10.

2

!" $ ر#ن

 ج %# 

ابم

سورة هو!

 ي

 !هو

 سورة

-:  ف

!وريد

"# لخ

 $

! %و

 ن

 &!ابم

 ()ابم

 - * ق

 ( ت

 -"

 + اف

 , 

'  ست

 $ ر#ن ي

 !هو

 سورة

-:  ف

!وريد

"# لخ

 $

! %و

 ن

 &!ابم

 ()ابم

 - * ق

 ( ت

 -"

 + اف

 , 

*( و) , ر*   +

*$ د-د

 ) $يما

 # 

 /0$

!

  0در"

! /0$ا.- فغ # ت  1ن"در

 0 -ف

.Bيد

$يما

 # 

 .ا

 /0"در

 0 $

!4ر

 7

 ن

 3 ال

 $#? 

 C -

  ! $ت  1د@  # يما$ي  #  6يما$ !& ن  /0ا.

! 0 $در ل )2"

:  ف! وريد.8

 ن

 1 ت

 # فغ

 ن

 )اتا

 F 

 -.ا

 /0$

!در

 0" Bوو

 Lن

 )اتا

 F 

 -$

! .ا

 /0

 0" .9در  # يما$يد.Bف-  G3(? ن 

! 0 $در" /0ا.!& ن.4

 1 ت

 ب

 0ا

 Eن

 G وري

 + غ

 - ن

 &! $يما

 # 

 .ا

 /0"در

 0 $

! $#?  Cال  3ن ي  F  -6اتا( ن

   )ن  7ل  7 21ر 4ي !6ف #  7ل 1+> 

$! $امي #  ن &! $امي #  @د 1 ت .ا /0"2( ل

 در

 0 $

!

Hس # ". 1 ت # غف bو T %.ا

 /0  $

!" O 

ووه

 Lتا

 #3 

 در

 0J 

و

 ( م

 n 

 %و

  وغ

" ن

 &!ين

 )# 

! E $ا 0ب ت  1د@يد.Bف   /0ا. # يما$"! 0 $در

K$#?  C $راس 6 بوس"  تا 7ال  3ن

6 ي

 إس

 4ر

 7

 <Cا

 $يما

 # 

 @د

 1 ت

 ن

 &!.ا

 /0د

 0 $

!"M: 81 لوت #  ا T#) @#C"

 /0ا.- ول  81فغ # ت  1ن ! 0 $در"

Bوو L j1  6 يدبم -I   /0ا. $!"در

 0

ن

 +1 فمول

'وهن

 )فغو

ة

 QQQQQQQQD Rار

 QQQQQQQQ3 

ن

 )# س

!# 

فخاف  QQQQQQاين وري  QQQQQQد :Bوو L

"$ ت .%7  1sا Lا

:  ف

!وريد

 ن

 &! %7

 

 1s ت

 ابم

"# لخ

 $

!

%7

 

 1s ت

 ابم

 < وت

 21 ت

$

!ولن

  و

 ) 58()راخس

"7يد

 X يدي

جا01غ / وا( ن

 ا

 دت

: ا دت A غY : Z 2 يد 1 ت #  2[ ق دت

:  ف! وريد .8

2[ ق

 دت

 ا

 دت

 A غ

 -"2 دي

 1 ت

 # 

 .9R# ي!# ت 6 ي Wاي 81 لو -

!رفد  $!  ل 1`

$".ف #( اتا .4

6 ي

 6? ف

 Wيا

 81 ول

 -

%"غ / وا( نو

 6 ي

 ا

 دت

 

Hلو  و ) ` ل! 6 خ 1  # "  ! (  $ق  Gن

 دت

 J G 

و

 ) $

"Y $#T

ف 

 و

 )و

 tو

 T7ر

ZK:81 لوت #  ا T#) @#C"

- لق  Gن تد ق ] #  2ت  1دي 2  فد تم  ي 6

 "Rو 3 س - ول  81سمو يا Wي 6

 <&7غاد

 تد ق ] #  2ت  1دي 2"

13

Page 14: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 14/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

 ا ف احاص  فلجرسي فلجرنفلجرن

 2  وفجا01 

ن

 )وا

 / غ

 $

! A غ

Wيا

 ` ل

 دت

 > دي

 1 ف

( وا" دت -

: ف

!وريد

 31 ل

 راخس

 Wيا

 ا

 1 مب

 -"ا

 1 

! 2( ت

 6 ي

 Wيا

 ابم

 -

-  F وسو$ ف #( اتا.$   ? ا! Rيا &! Wن

( وا ي 6 دت ن )او / غ و%"

 1 مب

 1 

 ن

 &! Wيا

 ا

 1 مب

""7ور

 C : B

وو

 L

2  1  $!  N 5*(Eمد"R7ا T #T  dوسJ21 ت"

Wاي ابم < وت2( ت 6 ي ! 1 ا"

 Lوو : Bا <(  < و( و5"`C $! ف  1ن

K"Wاي ن 1 لا F "M:

ين

 1 ف

 "ن

 31 ل

وريد

 -Wيا

 ابم

 ا

 1 

!

!$ي  1 ! 6ا ( و  ولن راخس يدي  Xيد7"√)( د )ن - وريد

 7تا

)x(

( وا دت $.او / غف دف !!ل ` يا Wي 6

"R# ! تول  31ن

6 ي

 Wيا

 81 ول

 وريد

 - دت

 <&7غاد

ت  +1ن" !ل ` و( و ( وا Pإس 

 e13 ي

 # ف

"Rرا /N:

 فغوسا.$  (Eمو"$وهاغف

^2  7ر ا T#)"(# Tا -  Cور 7مب  G(Gن

  $# لمب

 2 

 7ر

"81 تول

 # 

 

(7)13.

2

-

!" $ ر#ن

 ج %# 

ابم

!هو

 سورة

 ي

 !هو

 سورة

-:  ف! وريد!& ن و% ! $لخ #" ابم

"ي'م () ابم - , اف +  -"ت ) ق * 

'  ست

 $ ر#ن ي

 !هو

 سورة

-:  ف

!وريد

"# لخ

 $

! %و

 ن

 &!ابم

 ()ابم

 - * ق

 ( ت

 -"

 + اف

 , 

14

Page 15: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 15/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

 ا ف احاص  فلجرسي فلجرنفلجرن

17.

2

 6ر- و 1  3 ي # ف

. #N و C!

HS سب

"Iم

 s 

 * ب

 .

 #Nو

 /)ة

!با

 E# 

 -

R# ي! - غاس  1غ  Gن   7و@

 خار ) Rغن"Jروس  " *N7ف # تا

  ي >(  n ل u-K Gv

 

 را

 L"  *N7

ن

 G اي

  م

 F 

 ف # تا "-  F   Gv ور B 7ب *

ابم دم s $! @و ( ف! - ب *  s مد  B7روس! ابم

 p1 ت

"< ال

 )61 مب

 1 

!مد

 s 

 * ب

 - سورة

 ابم

">(n ل

 4"

و

 1 

 3 ي

 # ف

 $#Tفغا

"-Bو

 /&سو

 # 

 ا

 + س

 7

 # 

 -Bو /&وس

"2 ات 2(0ده -

- دلم >  (Eمو"

:  ف

!وريد

 .8غاهو

 -.S سب

 RI* ب

 

". #N و /) *N7ف # تا  -  F اتا( ن

!تور G  7ن"*N7 $اميا Cا < م + م -

!تور G  7ن" ف # تا-

رف

! $#Tفغا

 ن

 )اتا

 F 

  $

 1 

 3 ي

 # ف

A ي

 # ب

 T

 Gv 

 را

 L*N7  F م  اي  Gن

 ف # تا "-

dوس"ابم  .9-  G&# ن ت  1د 0ن رسو%

  $! cامس 2( ل"<N7  س ) #  8يما

.4غاهو

 -.ي

 م

 GN Ru- 

سورة

*N7 R!ا

 ? 

 >(n ل

 ف # تا "

$! ابم Rرد F  -

   سا& ف! 61 ل `خار (E Rمو(+ 1د 7فن"

H6 ت

 $سار

 6 سوب

" و

 C!و

 1 

 3 ي

 # ف

سو

 # 

 $

! .

 #N.%

ي  T."Oو bغاJ: 6 ت ن &# ف <  1( ت"

S بس -Iو /) * ب ". #N

- ف # ي  1  3و ب * !& نA ي

 # ب

 T

 Gv 

".

 #Nو

 C!6 ي

 تا

 # ف

 <N7 -!تور G  7ن"

K$! ( و  ولن "(# Tا

: - ت  1د 0ن رسو% ل )2فمبغن$! سب ) و

"<N7يما

 # 

 8( س

 ي

 م

 GN -u-سور

 >(n 

ل

"تا 

 # ف

 <N7 R!ا

 ? 

 را L - فغا! $#Tرفد

 Gv <N7  Tب # ي  F  Aم  اي  Gن

" ف # تا

ن

 +1 فمول

'وهن

 )فغو

ة

 QQQQQQQQD Rار

 QQQQQQQQ3 

ن

 )# س

!# 

فخاف  QQQQQQاين وري  QQQQQQد :Bوو L

 $"#1Lت . 1sا Lا

:  ف

!وريد

 

 1s ت

 ابم

 #1L

 ن

 &!"# لخ

 $

!

 

 1s ت

 ابم

 < وت

 21 ت

 #1L

$

!ولن

  و

 ) 58()راخس

"7يد

 X يدي

جا01ن

 )وا

 / غ

 ا دت

 دت

 A غ

_ Z Wا

 ) G1 فغ

 -Y _

:  ف

!وريد

 .8

G1 غف ا دت A غ -"Wا )

 .9R# ي!# ت 6 ي  Wاي 81 لو -

!رفد  $!  ل 1`

اتا

 )# ف

."$ .4

6 ي

 6? ف

 Wيا

 81 ول

 -  غ / وا( ن

 تد ا ي  6و%"

Hول

  و

 ) ` ل

! 6 خ

 1 

 # 

" ن

 G ق

 ( 

 $

!"ا دت 

J G و ) $! ا"Y $#T ف و )و tو T7رZ

K:81 لوت #  ا T#) @#C"Wا ) G1 غف دت ن G قل -

   مت دف "R

و

 3 س

 6 ي

 6 ي

 Wيا

 سمو

 81 ول

 - <&7

غاد

"Wا ) G1 غف دت 

15

Page 16: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 16/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

 ا ف احاص  فلجرسي فلجرنفلجرن

 2  وفجا01 

ن

 )وا

 / غ

 $

! A غ

Wيا

 ` ل

 دت

c l1 ت

 $

! > دي

 1 ف

B!و R7ا T Z.Y \ - %تد سو

:  ف

!وريد

سو

 دت

 A غ

 -."%

Wيا

 ابم

 $

 ?1 غ

 -.%ي  n  6اد <&7تد سوغ  G1و Wيواس > ي 6

و%""Wاي 81 لو $! - مب  1ا

1.تد

 $سار

 6 سوب

سو

."%

Jوري

"تد

 < 

 1( 

  .سو  %ي 6

"7ور

 C 21 ل

 7

 ن

 G تايغ

!Kدت @و ن G&#  7رو C"

 .سو $! %"<  7ر ن &! $.j1  # ف 

Mيرو" &! !ف # G(  )ن )."%ا Wسو

PWاي ابم < وت 21 ت" ي  6و%" !& ن يواس >

Bوو

 L -

\ A/ غ 1 ت وا ) 2)اا! -mا وبي  - س  1افا( 2ا\او

 )( او\ -  # فا( E 2مور

( او\- فا( 1L 2ا^: ين  1 ف"

ل  31نWيا

 د

 )ن

 )#1 ا

  م

 7ور

 C-  2( 

ت

 6 ي

"R#Tف 

!وريد

 -Wيا

 ابم

 

%" 7 # ل  ) 6ال > !& نو

 6 ي

 < يواس

 تول  31ن  ( ق  Gن تد- وريد

Wاي  سو. %فدf سإ e13 ي # ف"

Rرا /N:"l ي!#  و 1T#  1Eر 

w2  7ر ا T#)"ا

 T#)ن

 G(G مب

 7ور

 C -$# 

لمب

 2 

 7ر

  # تول 81"

(8)

20.

2

-

24.

2

!" $ ر#ن

 ج %# 

ابم

سورة

e يوس

!ف  -: ييوس eسورة  وريد!& ن و% ! $لخ #" ابم

"ي'م () ابم - , اف +  -"ت ) ق * 

'  ست

 $ ر#ن!ف  -: ييوس eسورة  وريد

!& ن و% ! $لخ #" ابم"ي'م () ابم -

 , اف +  -"ت ) ق * 

16

Page 17: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 17/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

 ا ف احاص  فلجرسي فلجرنفلجرن

 5ن

 لق 67لم  +

b! - T# الن

:الن

 T# 

 b!

 - -.

ا

 E!l1 

 ) )مو

 الن

 T# ف

2( ل

 `3 

  :

تو() *(E ل ) N 2و% 0 7وة إ ال )2"

 l1  ) b! # يد.Bف-  T# الن:

"ل )! -2ل  1د7&> ")

ار

 , 

 < 

 #N! -` ل

!   س

 -"الن

 T# ف

b! #  @د 1 ت ب 0ا E -  l1  )

: - ت #!! ) Bد  + ا T#  "Rالن"<Lا L! $! <?)! -

 #N! @د

 1 ت

 -")

ار

 , 

:  ف

!وريد

 .86 ي

 اين

 )فا

 # 

 را

 Lن

 )اتا

 F 

 -

  mوتو

" ! #  $سوفن  Eورة.9

!& ن - مو )ن ف # Tالن ابم.ا E!" .4

 ن

 )اتا

 F 

 -ف

.Bيد

 G( م

 n غ

 الن

 T# 

 b!

! E $ا 0ب ت  1د@" O  G( م n غ

HR.غا

 $سار

 6 سوب

اين

 )فا

 # 

 را

 L"الن

 T# ف

 ` ل

! 1 اف

 

Jابم < وت 21 ت".ا E!"K81 لو"xL.ا E!l1  )

مو )ن ف # Tالن"

MR.اغ نغخ 1  # ف"ف.Bدي ن

 G( م

 n غ

b!

 Iب

 0ا

 E $

!الن

 T# 

 @د

 1 ت

"O  G( م n غ 

فغو( وهن'فمول  +1نة  QQQQQQQQD Rرا QQQQQQQQ3 

!# س #( نفخاف  QQQQQQاين وري  QQQQQQد

 :Bوو

 L$.ا

 Lا

 1s ت

  #1L

"

:  ف! وريد  1s ت ابم #1L%و ن &!! $لخ #"

  1s ت ابم < وت 21 ت #1L$! () ) 58و  ولن راخس

يدي  Xيد7"

جا01غ / وا( ن$.تد ا Lا

: ا دت A غY " Z 2[ ق"JY 5 Z "( واKس".Y \ Z %MY ] Z 7# س  دت"P: Z 2 يد 1 ت #  2[ ق دت"Y^Y _ _ Z W

ا

 ) G1 فغ

"

:  ف! وريد .8

"ا دت A غ - .9 

R# ي!# ت 6 ي Wاي 81 لو -!رفد

`1 ل

 $

!  

 اتا

 )# ف

."$ .4

6 ي

 6? ف

 Wيا

 81 ول

 -غ / وا( ن

 تد ا ي  6و%"

Hلو  و ) ` ل! 6 خ 1  # "  ! (  $ق  Gن" ا دت 

- لغ  GGن يا Wغ / وا( ن  ا دت

 "Rو 3 س 6 ي J R

ار

"

 # 

. ي

 7ار

 )$#T

ف 

 و

 )و

 tو

 T7ر

 Zc"

 

R7ا

 T JwYKWا ) 6(1 س ا G ت ن GG غل"

   # فد7 Cاب #"

17

Page 18: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 18/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

 ا ف احاص  فلجرسي فلجرنفلجرن

 2  وفجا01 

ن

 )وا

 / غ

 $

! A غ

Wيا

 ` ل

 دت

c l1 ت

 $

! > دي

 1 ف

B!و R7ا T Z.Y \ - %تد سو

 ف

!وريد

سو

 دت

 A غ

 -."%

 QQ ي

 ا

 QQ مب

 $

 ?1 غ

 -

  ي  6غاد7&> %غ  G1و .Wتد سو

  يواس > ي 6 و%"

Wاي 81 لو $! - مب  1ا دت

 ن

 )وا

 / غ

سو

 ." %

1. # اب

 Cن

 )#1 ا

  م

 7ور

 CA1 سمب

 ساتو

 # ف

 ساتو

سو

 # 

."bو

 T %

Jيرو $راس 6 بوس"!يالو rي  6س  3و &! Rن

 Cاب #"Kيرو"Wاي ن G !ام 

 Cاب #" !& ن- فا( 2ف  T#Gا.$ ي 2

( او\و

  تم

 2)اا

! -\ا

 T#G 

2 ي

 $# م

 /)را

 7 2)فا

 -

"ت  21تو < مبا سخار )Mاو\$! 8() 5نلو  و )

يدي  Xيد7"P: ين  1 ف"

ن

 31 ل

ا

 1 مب

 وريد

 ا

 1 م

 7ور

 C - 

ين

. Wيا

سو

 دت

 ن

 )وا

 / غ

 ."%

تول  31نWاي 81 لو ديرو -

 !! %ل ` و( .سو ت  +1ن""ف # ي e13 إس ^

Rار

 /N:"< 

 1 ول

 )# 

 فن

 7د

 1+)f2 

 7ر

 ا

 T#)"(# Tا -  Cور 7مب  G(Gن

  ر 2  7لمب #$  # تول 81"

(9)27.

2

-

02.

3

!" $ ر#ن

 ج %# 

ابم

سورة

e يوس

- ييوس eسورة  :  ف! وريد

!& ن و% ! $لخ #" ابم"ي'م () ابم -

 , اف +  -"ت ) ق * 

'  ست

 $ ر#ن- ييوس eسورة 

 :  ف! وريد!& ن و% ! $لخ #" ابم

"ي'م () ابم - , اف +  -"ت ) ق * 

18

Page 19: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 19/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

 ا ف احاص  فلجرسي فلجرنفلجرن

*( و)" , ر*   +

3ا *

<Lوس # 81?  دفر!

را

 L -I G1Lو

 F 

 81? 

"

  خ

81? 

 ن

 1 ت

 # فغ

 -

"  خ81?  -I"  خ 

- G1Lو F  را L81? "

 ل 'نها -I" 

: ف

!وريد

.8-81? 

 ن

 1 ت

 # فغ

 Wبو

 F 

 

"  خ-81?  !و h ق ن )اتا F  

"  خ .9

 Lار F  و G1Lن -  F اتا( ن 81? 

"

  خ

را

 Lن

 G اري

 F 

 -I  81? 

 ن

 G1Lو

 F 

"  خ .4

 81? فغ # ت  F   1اتا( ن- $!   خ Lار F  و  G1Lو ? و@ 

  81? 

 ساتو

 

  خ

"ساتو

 # ف

 cا

 1 س

 -rا

 ? 

  5R# ي

 +1 س

 # ب

 ) مت $!  فا( اين

"A/ غ 1 ت

Hار

 Lن

 G0و

 ? و

"I  81? 

 ن

 G1Lو

 F 

 

  خ

 )وا

 / غ

 ن

 &!LCD/!""

J" # با C !& Iما! G ن"81?  81  T

K"نلو  و )#  ا T#) @#C"Mس # ".6 ت bو T %

  cسما

 ن

 +(y3 

 # ف

 81? 

 $.ا

 )# 

 "

  خخ

Bوو

 L: ن G1Lو F  را L.61 خ ) # ي

 اس  21اي > !ي < ي 6

!سوفا"

ن

 +1 فمول

'وهن

 )فغو

ة

 QQQQQQQQD Rار

 QQQQQQQQ3 

!# س #( ند

 QQQQQQ ور

 اين

 QQQQQQ فخاف

 :Bوو L س ? و! س + و"Rا Lا.$

:  ف

!وريد

 + س

 !و

 ? س

 ابم

 &!

و% ! $لخ #"

 ? س

 ابم

 < وت

 21 ت

58()

راخس

 Rو

 + س

! $يدي  Xيد7" ( و  ولن

جا01غ / وا( ن

 ا

 دت

: ا دت A غY " Z 2[ ق"

JY 5 Zوا

 )"K

س

".Y \ Z %

MY ] Z 7# س

 دت

"P: Z 2 

دي

 1 ت

 # 

 2[ ق

 دت

"Y^Y _ _ Z Wا ) G1 غف"

:  ف! وريد .8

 دت

 A غ

 - .9

R# ي

!# ت

 6 ي

 Wيا

 81 ول

 - رفد

!  $!  ل 1`

$".ف #( اتا .4

- ول  81يا Wف 6? ي 6  غ / وا( ن

"%و

 6 ي

 ا

 دت

 

H""نق 1 ف ابمJWو G1 غ Wاي ن G يرا F "

 دت

Kول

  و

 ) ` ل

! 6 خ

 1 

 # 

" ن

 G ق

 ( 

 $

!"%و

 6 ي

 ا

 دت

 Mن &وتوف Rراخ"اب L5

  $! 2(? Wاي ومس ن 1 لا F  

81  T Wو G1 غ"Wاي 

19

Page 20: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 20/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

 ا ف احاص  فلجرسي فلجرنفلجرن

 2  وفجا01

ن

 )وا

 / غ

 $

! A غ

Wيا

 ` ل

 دت

c l1 ت

 $

! > دي

 1 ف

B!و R7ا T Z.Y \ - %تد سو

: ف

!وريد

سو

 دت

 A غ

 -."%

Wيا

 ابم

 $

 ?1 غ

 -.%ي  6غاد <&7تد سوغ  G1و Wيواس > ي 6

و%"Wاي 81 لو $! - مب  1ا

 %ي .6غ / وا( ن تد سو"%و

1Wيا

 qمبا

  ف

!وريد

" ن

 )#1 اف

! 6 ي

 "7ور

 C 21 ل

 7

 

J )#1 ا  م 7رو C"  # 

فاس

! $سوسا

 # اب

 C"Rر 

Wاي ا 1 بم ديرو -دت ن )او / غ

!#  %س #( . سوس  1وس > ت # تو"

K )

j1 مب

 ا

 1 

!وريد

" دت

 $.وا

 / فغ

سو

 .R. لو

 %و

 6 ي

 %

  !فا )#1 ن" #Lتا ي 6: Bوو L

 \ !ه  )#1ن -  ) 2)  1 او- !اا( ) 2او

 )#1 ه

!<C# 

اوف

 ) 2G+ 

 # ف

 -\ 4

و

 ? 

M:ين

 1 ف

"ل  31ن

( د -  Cور 7م  ا )#1 ن

  يا Wي  6ت )2

"R#T ف!- وريد مبا يا Wي 6

 دت

 <&7غاد

سو

 .< يواس

 ن

 &! %

"%و

 6 ي

تول  31ن- وريد ول  81يا Wي 6

  دت <&7داغت  +1ن". سو ! %ل ` و( و

P سإ e13 ي # ف"Rرا /N:

$

! A ي

 E $.ا

 T

 #)"2 ا

 # 

^2 

 7ر

 ا

 T#)"(# Tا -  Cور 7مب  G(Gن

  ر 2  7لمب #$  # تول 81"

20

Page 21: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 21/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

 ا ف احاص  فلجرسي فلجرنفلجرن

(10)

05.3

-

09.

3

#$%&&' ""$*+,,% ('"1)

(11)

19.

3

-

23.

3

!" $ ر#ن

ج %# ابم

سورة

e يوس

!ف  -: ييوس eسورة  وريد!& ن و% ! $لخ #" ابم

"ي'م () ابم - , اف +  -"ت ) ق * 

'  ست

 $ ر#ن سورة

e ييوس

 -:  ف

!وريد

"# لخ

 $

! %و

 ن

 &!ابم

 ()ابم

 - * ق

 ( ت

 -"

 + اف

 , 

*( و) , ر*   +

*$ د-ل )2

 D# :

 1 د N7

 1 د

 N7ن

 1 ت

 # فغ

 -" ل ) +   D#  2ا س-

"تو&/Aتا7 - !ل  A1ق )> :

 z  L {ي سورة

u*( ق

 E A1 ل

! -

:  ف

!وريد

 .8 F  - Dاتا( ن فغ # ت  1ن 

" 1 د N7-  F بو! Wل  A1ق )*"

 .9 *( ق

 A1 ل

 )اتا

 F 

 - $.

ا

 )# 

  2( ل

 D# 

 $

!

 1 د

 N7ق  hو!;"

 .4$.j1  # ف ن G3(?  -

 ل ) )2ا.سا.$ (? ا!ين "خ ) و@!& ن

H"* 

 3s ل

 .سما

 د

 1, 

"Jراخس c l1 ت ابم"

  $! 8() يدي  Xيد7 "

K"  1 د N7 < تر ن &# ف"

MA1 ل! ابم < وت 21 ت" تا

 # س

 *( ق

"O1 رت

 P: l1 

س

 Rر

!خغن

 1 

 # ف

""ل )9) -2سا.$ "خ ) و@- (? ا!ين 

!$ل )2ف # ا$- ق  hو!;"

^ ).j1  # ف ن G3(? " $.

سا

9)2( ل

 ن

 &!ين

 ?)@و

 ( خ

$

!A1 ل! !& ن ( ا.ين

  "*( ق

 Eفغو( وهن'فمول  +1ن

ة  QQQQQQQQD Rرا QQQQQQQQ3 !# س #( ن

فخاف  QQQQQQاين وري  QQQQQQد :Bوو

 L$.ا

 Lا

"Rو

 + س

 !و

 ? س

 

:  ف! وريد$ س ? و!.مبا ا Lا

Rو + س"# خل $! %و ن &!

$.ت  21تو < مبا ا Lا58() راخس Rو + س !و ? س

! $يدي  Xيد7" ( و  ولن

21

Page 22: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 22/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

 ا ف احاص  فلجرسي فلجرنفلجرن

جا01Wيا

 ابم

6 ي

غاد7&>"ا دت

 دت

 A غ

1Y " Z 2[ ق

"JY 5 Z

وا

 )"

Kس".Y \ Z %MY ] Z 7# س  دت"P: Z 2 يد 1 ت #  2[ ق دت"Y^Y _ _ Z Wا ) G1 غف"

:  ف

!وريد

 .8"ا

 دت

 A غ

 - .9

R# ي!# ت 6 ي Wاي 81 لو -  !رفد

  $!  ل 1`$".ف #( اتا .4 

6 ي

 6? ف

 Wيا

 81 ول

 - ن

 )وا

 / غ

 تد ا ي  6و%"

H""قن

 1 ف

 ابم

JWو

 G1 غ

 Wيا

 ن

 G اري

 F 

""ا

 دت

Kلو  و ) ` ل! 6 خ 1  # "! (  $ق  Gن 

 تد ا ي  6و%"Mن &وتوف  Rراخ"اب L5

  $! 2(?  "W

يا

 سمو

 ن

 1 ال

 F 

 P &! W

يا

 ابم

""%و

 6 ي

 < يواس

 2  وف

 جا01

غ $! A غ / وا( ن

Wاي ` ل! ا دتc l1 ت $! > يد 1 ف  B!و R7ا T

Y ] - 7# س

 دت

 Z

:  ف! وريد

را L $! ا دت A غ -"O .او / غفWيا

 ابم

 $

 ?1 غ

 -  W

و

 G1 غ

 يواس > ي  6و%"Wاي $وسو F  $! - مب  1ا

  دت ن )او / غ سور"

1..%سوب  6سار$ '  # س

  R.اغ bو Tن G غيات! 6 ي 7# س دت  7ل  C 21ور7"

Jوري

"Wيا

 ابم

 Wو

 G1 غ

ن

 &! %و

 6 ي

 < يواس

  Cور7"  1 مب  1غن

KWاي ابم < وت 21 ت"  |8() راخس

! $يدي  Xيد7" ( و  ولنMيرو"$وسو F  

R# ! ! (  $ق  Gن تد ا ي 6ف #( اتا.$ ي 6"Rو

 3 س

P:ين

 1 ف

 31 ل

وريد

 -6 ي

 Wيا

 ابم

 !& ن !سديا( ن

 ي  6و%"  يواس >Wاي ابم < وت 21 ت -

  ي ! 6فا )#1 ن  7ل  C 21ور7"

تول  31ن- وريد ول  81يا Wي 6

 دت

 <&7غاد

 +1 ت

و

 )و

 ` ل

! 7# س

 ^

إس 

 e13 ي

 # ف

 /N: Rر

 فغوسا.$  (Eمو"$وهاغف

f2  7ر ا T#)"(# Tا -  Cور 7مب  G(Gن

   "81ر 2  7لمب #$تول

 # 

 !"

ي

 د

 E# ل

 سورة

g:  ف! () م'ي"وريد ابم -22

Page 23: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 23/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

 ا ف احاص  فلجرسي فلجرنفلجرن

(12)

26.

3-

30.

3

 $ ر#ن ج %# 

ابم

سورة

ل # Eد

"# لخ

 $

! %و

 ن

 &!ابم

* ق

 ( ت

 -"

 + اف

 , 

'  ست

 $ ر#ن ي د E# ل ةروسg:  

ف

!وريد

"# لخ

 $

! %و

 ن

 &!ابم

 ()ابم

 - * ق

 ( ت

 -"

 + اف

 , 

 5ن

 لق 67لم  +

b!

 -";

تا

 # 

  # تا; : b!"  س

 R# مب

 -6 ي

 cا

 + 

 ن

 &! ;تا

 # 

 -"> ي

 ن

 &! ;تا

 # 

 -z 

 L

"

( اس  -"21غو GLن ت # يما- م  1ا ي jين سب ) و 

 # تا;"-  # تا; ف #( ار ي 6

"2 اسب

ن

 &! ;تا

 # 

 < 

 # 

 -"سوفن

  #  b!تا;:يد.Bفا- ت  1د@ س  T 3الن

 #  -@  L"<Tوف # ت ! -"2(y3 ف  3(F  اي  Gن

ن

 G( م

 n غ

 @د

 1 ت

 ب

 0ا

 E";

تا

 # 

 b!

"الن

 T 3 س

 -"2 سوس

  دف

 --  1F غ / و 4ف # سا.$

 7ر. 4ين"

:  ف! وريد c

ر

H";

تا

 # 

 b!

 ن

 )اتا

 F 

 -cر

 J;تا

 # 

 ن

 ( م

 Eن

 )

j1 مب

 -

  b! #  راخس"b! #  @د 1 ت $!cرK

 غ  nم ) Gيد.Bف-  F اتا( ن $! ;ات #  b!

ن

 G( م

 n غ

 @د

 1 ت

 ب

 0ا

 E";

تا

 # 

 b!

Hb! 6 ت $راس 6 بوس"";

تا

 # 

Jb!

 ن

 &# ف

 < 

 1( 

"";

تا

 # 

 # 

".ي

 )# 

 bو

 T %

" F اري  Gن  #  b!تا;" #  b!Mتا;"P;ات #  b! را L " ) و( ن

  ي  6و%! L $ار #  تا; ي  6ت  1د@

"b!

 # 

^وس

 7ر

 Wوبم

"  6 

ي

 ون

 ) R.غا

 ت ) )! 2و( ن"

ن

 +1 فمول

'وهن

 )فغو

ة

 QQQQQQQQD Rار

 QQQQQQQQ3 

ن

 )# س

!# 

فخاف  QQQQQQاين وري  QQQQQQد:Bوو L

$ سورة لقار." Eا Lا

:  ف

!وريد

ن

 QQ&!

 QQEلقار

 سورة

 ابم

"%و

سورة

 ابم

 < وت

 21 ت

58()

راخس

 

 Eلقار

"7يد

 X يدي

 $

!ولن

  و

 )

جا01Wاي ابم

6 ي

<&7غاد

 دت

: ا دت A غY " Z 2[ ق"

JY 5 Zوا

 )"KY \ Z %

.سو

"MY ] Z 7# 

س

 دت

"P: Z 2 

دي

 1 ت

 # 

 2[ ق

 دت

"Y

^Y _ _ Z Wا ) G1 غف"

:  ف! وريد cرH

<&7غاد

 6 ي

 Wيا

 ابم

 -"ا

 دت

 cر

JR# 

ي

!# ت

 6 ي

 Wيا

 81 ول

 -!رفد

  $!  ل 1`$".ف #( اتا cرK 

HWو G1 غ Wاي ن G يرا 1 ""ا دت

Jول

  و

 ) ` ل

! 6 خ

 1 

 # 

" ن

 G ق

 ( 

 $

!"%و

 6 ي

 ا

 دت

 K &

فوتو

 Rخار

"با

 L

 5  $! 2(? 

 "Wاي ومس ن 1 لا F  

23

Page 24: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 24/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

 ا ف احاص  فلجرسي فلجرنفلجرن

6 ي

 6? ف

 Wيا

 81 ول

 -ن

 )وا

 / غ

"%و

 6 ي

 ا

 دت

  2  وف

جا01غ $! A غ / وا( ن

 ا دتY 7# 

س

 Z

:  ف! وريد"ا دت A غ -

Wيا

 ابم

 $

 ?1 غ

 -  W

و

 G1 غ

"%و

 6 ي

 < يواس

 %و

 6 ي

 ا

 دت

 ن

 GG غ

 ( 

 - "Wاي ` ل!

1. )  Cور 7م  ا )#1 ن  يا Wي  6غاد7&>

 تد س 7#"Jيرو" &! ابم 

 6 ي

 < يواس

ن

 G و

 ) 

 A1 سمب

 ن

 &! Rو

 3 س

 < ي

 X1 

 )

"Wيا

 @د

 +)K

وري

" G ق

 ( 

 ا

 1 

!%و

 6 ي

 ا

 دت

"ت  21تو < مبا يا MWفد يا Wي ! 6فا )#1 ن"  Wو G1 غ

 يواس > ي  6و%"P: ين  1 ف"

ن

 31 ل

د

 )ن

 )#1 ا

  م

 7ور

 C -  2( 

ت

 6 ي

 Wيا

"R#T ف!- وريد مبا يا Wي 6

  دت <&7داغ

و%" س  &! 7#ن يواس > ي 6ن

 31 تول

6 ي

 Wيا

 81 ول

 وريد

 - دت

 <&7غاد

 +1 ت

و

 )و

 ` ل

! 7# س

 "ف # ي e13 إس ^

ر /N: Rا فمول  +1ار E $.ال `

"#  1G سf2  7ر ا T#)"

(# Tا -  Cور 7مب  G(Gن"81 

تول

 # 

 $# لمب

 2 

 7ر

24

Page 25: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 25/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

 ا ف احاص  فلجرسي فلجرنفلجرن

(13)

02.

4

-

06.

4

!" $ ر#ن

ج %# 

ابم

سورة

 # ه 1`

 ي

 `1 ه

 # 

 سورة

-:  ف

!وريد

"# لخ

 $

! %و

 ن

 &!ابم

 ()ابم

 - * ق

 ( ت

 -"

 + اف

 , 

'  ست

 $ ر#ن ي `1 ه #  ةروس-:  

ف

!وريد

"# لخ

 $

! %و

 ن

 &!ابم

 ()ابم

 - * ق

 ( ت

 -"

 + اف

 , 

 5ن

 لق 67لم  + 

b!

 -

 # تا;"

1.o مل

 s ل

 _gور

 GV_2( 

ل

"J"

ف

.Bيد

";تا

 # 

 b!

 "

 Tا

 N Rافا

 L# ت

 -

- !سو( ا. -$! Rرا (  ) Rن""<  #N!

K G( م n غ @د 1 ت ب 0ا E" #  b!تا;"

"

 Tا

 N Rافا

 L# ت

 @د

 1 ت

 -"Bوسو

 Rرا

 -")

ار

 , 

 2131 س

! -- !خ > ر )ن"

: ف

!وريد

 cر

H b!

 Wبو

 F 

 -I` ل

! ;تا

 # 

 "فن

 7د

 1+)

 cرJ  - Gi( $! 21 سا )  ت # يما GV# ور"

 cرKيد.Bف- مب  )j1ن 

  ;تا

 # 

 b!

 ن

 G( م

 n غ

 1 ت

 ب

 0ا

 E $

!";

تا

 # 

 b!

 ن

 G( م

 n غ

1< وس

 1 س

 ن

 G و

 ) 

":W

و

 G ي

 # 

"7ور

 Cد

 ) ;تا

 # 

 وريد

 -"m

يبوا

 د

 ) ;تا

 # 

 > 

 -

سبا -"Rوريد  # تا; ( د ر )ن- فمد #  7تا; ر T Bالن"

Jسو 7ر Wوبم"  غا. ) Rون ي 6

 )و

 )! 2( ت

 K< 

وت

 21 ت

"o ل

"ور

 GV4 7

تا

 

 7! $فو

 4غار

"  W#)  

 R.غا

 ف

.Bيد

b!

 ب 0ا E $! ;ات # 

b! ن G( م n غ @د 1 ت ";ات # ن

 +1 فمول

'وهن

 )فغو

ة

 QQQQQQQQD Rار

 QQQQQQQQ3 

ن

 )# س

!# 

فخاف  QQQQQQاين وري  QQQQQQد:Bوو L

$ سورة ل  nا!يا."Wا Lا

:  ف

!وريد

ن

 QQ&! Wيا

 n ل

 سورة

 ابم

"%و

سورة

 ابم

 < وت

 21 ت

58()

راخس

 Wيا

 n ل

"7يد

 X يدي

 $

!ولن

  و

 )

جا01Wيا

 ابم

غاد<&7ي 6"ا

 دت

: ا دت A غY " Z 2[ 

ق

"

JY 5 Z ".Y \ Z %س )"KواMY ] Z 7# 

س

 دت

"P: Z 2 يد 1 ت #  2[ ق دت"Y^_ Z Wا ) G1 غف"

Y _

:  ف! وريد c

ر

H

تد ا - "مبا يا Wي  6غاد7&>cر

JR# ي!# ت 6 ي Wاي 81 لو -

!رفد  $!  ل 1`

$".ف #( اتاcرK

6 ي

 6? ف

 Wيا

 81 ول

 -ن

 )وا

 / غ

"%و

 6 ي

 ا

 دت

 

H"$وف ابم"J )".  "} 

ي

KWو G1 غ Wاي ن G يرا 1 ""ا دتM

ول

  و

 ) ` ل

! 6 خ

 1 

 # 

"! (  $ق  Gن 

 تد ا ي  6و%"Pن &وتوف Rراخ"اب L5

  $! 2(?  "Wاي ومس ن 1 لا F  

 2  وف جا01

!ل ` ياWغ $! A غ / وا( ن ا دتIc l1 ت $! > يد 1 ف

:  ف!  ي  -6مبا ياWوريدغاد ) <&7ا Wس 7# 

1.Wاي ابم ديرو6 ي  !فا )#1 ن  7ل 21 Cور &! 7ن يواس > ي 6

25

Page 26: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 26/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

 ا ف احاص  فلجرسي فلجرنفلجرن

 7# س

 دت

 Z B!و

 R7ا

 TY ] -

"%و

 ~ ي

 < يواس

 ن

 &!ن

 )وا

 / غ

 Wيا

 ا

 1 مب

 -  6 

ي

 7# س

 Wا

 )

 و% غ  G1و Wس  1وس >ت # تو"

Wا ) $.او / غف j1 بم -س  7#ي  6و%"

" %و

-فا

 7ر

 او

 ) 5 2 إي

 -"] ;

فا

 7ر

- بو O1& 7 5Rو& ا"] ا 7ر ين

- تولو ] 4تولو ] 4س  G ن]Rاس > ي!

J # با C " Cور 7م  ا )#1 ن 

تان

! $سوسا

 &و

 وريد

 -

 1 مب

 ا

 1 

!يا Wغ / وا( ن

 تد س !#  7#س #( ن

 ت # سبو"Wس  1وس >5 B 7 5 Rوب 

"2 إي

  5 B7

Kيرو" )j1 بم ا 1 !Wا

 ) $.وا

 / فغ

R. لو

 %و

 6 ي

 7# س

 6 ي

 تا

 #L"ن

 )#1 اف

!- بو O1& 7 5Rو& ا ين

" ]

["-  O1& 7 5B7!و& ا ينRرا T O  1)اس 5B7! -

"]Rسا

Rار

 T O 

 1)سا

 5B

 7 -"]R

سا

M: ين  1 ف"ل  31ن

( د -  Cور 7م  ا )#1 نيا Wي  6ت )2

"R#T ف!- وريد مبا يا Wي 6

 دت

 <&7غاد

6 ي

 < يواس

 ن

 &! 7# س

 "%و

تول  31ن- وريد ول  81يا Wي 6

  دت <&7داغت  +1ن"  س ! 7#ل ` و( و

P سإ e13 ي # ف"Rار

 /N:

 #" فمول  +1ار E $.ال `

 1G س

^2  7ر ا T#)"

26

Page 27: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 27/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

 ا ف احاص  فلجرسي فلجرنفلجرن

(14)

09.

4

-

13.

4

!" $ ر#ن

ج %# 

ابم

سورة

ل +?# 

 ي

 #?+ ل

 سورة

:  ف

!وريد

"# لخ

 $

! %و

 ن

 &!ابم

 ()ابم

 - * ق

 ( ت

 -"

 + اف

 , 

'  ست

 $ ر#ن ي

 #?+ ل

 سورة

:  ف

!وريد

"# لخ

 $

! %و

 ن

 &!ابم

 ()ابم

 - * ق

 ( ت

 -"

 + اف

 , 

*( و)" , ر*   +

3ا *<L

سو

 # 

81?  دفر!

Hار

 L"I G1Lو

 F 

 81? 

"

 [ وس

J81? 

 ن

 1 ت

 # فغ

""

 [ وس

81?  -I" [ سو  K" G1Lو F  را L"81? 

 ل 'نها -I"

:  ف

!وريد

H-81? 

 < رت

 Wبو

 F 

 "

 [ وس

-81?  ن 1 ت # غف ن )اتا F   [ سو &!  و%"

cرJرا L   F و F  -I G1Lاتا( ن

81? 

"

 [ وس

 را

 Lن

 G اري

 F 

 -I  81?  ن G1Lو F 

!  [ سو "%و ن & cرK

 81? فغ # ت  F  - 1اتا( ن  $!  [ سو @و

 ? و

  G1Lو

 F 

 را

 Lو

 81? 

 

 [ س

 ساتو

  &!ساتو

 # ف

  6 ي

 اهن

 ن

 )وا

 / غ

"Rو 3 س -cا 1 س )ا 1L

( ب # س  +1ن"

H81? 

 ن

 1 ت

 # فغ

 ن

 &# ف

" "

 [ وس

JBوو

 L $سار

 6 سوب

"I"

 [ وس

 81? 

K G1Lو F  را L @و ? وت"" [ سو 81? Mرا L < سوم 1 س"I

  81?  ن G1Lو F " [ سو 

 )# 

 $سار

 6 سوب

"  @

د

 1 ت

 ب

 0ا

 E"<L

سو

 # 

 " T#) @#Cا  # تول 81"^

ن

 +1 فمول

'وهن

 )فغو

ة

 QQQQQQQQD Rار

 QQQQQQQQ3 

!# س #( نفخاف  QQQQQQاين وري  QQQQQQد

:Bوو L سورة ل { ل { ل"ا Lا.$

:  ف

!وريد

ن

 QQ&!

 QQ ل

 } ل

 } ل

 سورة

 ابم

و%"

سورة

 ابم

 < وت

 21 ت

58()

راخس

 ل

 } ل

 } ل

! $يدي  Xيد7" ( و  ولن

جا01Wيا

 ابم

6 ي

<&7غاد

 دت

: ا دت A غY " Z 2[ 

ق

"JY 5 Z

وا

 )"K

س

".Y \ Z %

MY ] Z 7# س

 دت

"P: Z 2 يد 1 ت #  2[ ق دت"

Y_ Z Wا ) G1 غف"Y _

:  ف! وريد c

ر

H<&7

غاد

 6 ي

 Wيا

 ابم

 - "ا

 دت

JR# ي!# ت 6 ي Wاي 81 لو -

  $!  ل !`1رفد$".ف #( اتا

H"> يد 1 ف اي #L ابم

 # 

"."bو

 T %

K"$سار

 6 سوب

"MW

و

 G1 غ

 Wيا

 ن

 G اري

 1 

""ا

 دت

Pلو  و ) ` ل! 6 خ 1  # "

 تد ا ي  6و%"! (  $ق  Gن 

27

Page 28: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 28/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

 ا ف احاص  فلجرسي فلجرنفلجرن

K6 ي

 6? ف

 Wيا

 81 ول

 -ن

 )وا

 / غ

 تد ا ي  6و%" 2  وف

جا01غ $! A غ / وا( ن

Wيا

 ` ل

 دت

•c l1 

ت

 $

! > دي

 1 ف

"B!و

 R7ا

 T2 دي

 1 ت

 # 

 2[ ق

 دت

"Y : Z

:  ف! وريدZ 2 دي

 1 ت

 # 

 2[ ق

 دت

 A غ

 - ن

 &! Y :"%و

 Wيا

 ابم

 -I6 ي

 غاد <&7تد ق ]2

  # ت  1دي  &! 2ن يواس >ي  6و%"

- ول  81يا Wي 6

    # ت  1دي  &! 2ن و%"غاد <&7تد ق ]2

"م  G(  )#ن تد ق ]12  $! 2 يد 1 ت # 

&"O13ف JB

وو

 Lن

 )#1 ا

  م

"•  <&7

غاد

 6 ي

 Wيا

"2 دي

 1 ت

 # 

 2[ ق

 دت

 KB

وو

 Lابم

"•Wيا

 58() راخس

! $يدي  Xيد7" ( و  ولن

M<&7داغ 6 ي Wاي ا 1 بم"  تد ق ]2  # ت  1دي  &! 2ن  1 مب  1غن

"7ور

 CP"81 

تول

 # 

 ا

 T#) @#C"-2 

دي

 1 ت

 # 

 2[ ق

 دت

 Rخار

"Wاي ` ل!-  ( ق  Gن تد ق ]2"Wاي ` ل! 2 يد 1 ت # 

(15)

16.

4

-

20.

4

!" $ ر#ن

ج %# ابم

سورة

As ل

 ي As ل ةروس-I:  ف! وريد!& ن و% ! $لخ #" ابم

"ي'م () ابم - , اف +  -"ت ) ق * 

'  ست

 $ ر#ن ي As ل ةروس-I:  ف! وريد

!& ن و% ! $لخ #" ابم"ي'م () ابم -

 , اف +  -"ت ) ق * 

*( و) , ر*   +

*$ د-

 D#  2( ل" 1 د N7

( 3ن  1 ق 9) <  1سا.$"ل )2

:  ف! وريد cرH

"

 1 د

 N7ن

 1 ت

 # فغ

 ن

 )اتا

 F 

 -

cرJ*( ق E A1 ل! -  G3(? ن  $.

سا

9) 6 ت

" ل )2cر K

<  1 ق 1  ن 3) -  G3(? ن"ل )9)2سا.$ 

Hراخس c l1 ت ابم"  $! 8()"7يد

 X يدي

 

Jلو  و ) ` ل!  "ف #  1 خغن <  0و $.

سا

9)2( ل

 )# س

!# 

 (? ا!ين

 Eال `"K 3) $راس 6 بوس"

   # يما$ !& ن  Dب 0ا E $!  1 د N7

$يما

 # 

 @د

 1 ت

 ن

 &! D"

 1 د

 N7ن

 &! $يما

 # 

 ن

 3)ن

 &# ف

 -

 D " 1 د N7

28

Page 29: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 29/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

 ا ف احاص  فلجرسي فلجرنفلجرن

ن

 +1 فمول

'وهن

 )فغو

ة

 QQQQQQQQD Rار

 QQQQQQQQ3 

ن

 )# س

!# 

فخاف  QQQQQQاين وري  QQQQQQد:Bوو L

" $€ل .$oا Lا

:  ف

!وريد

 Wو

 QQQ ب

 F 

oQQQ ل

 QQQ&! $

 "%و

 Wبو

 F 

 < وت

 21 ت

o ل

$

 $

!ولن

  و

 ) 58()راخس

"7يد

 X يدي

جا01ن

 GG غ

 ( 

ا

 Lا

 دت

.$ Wاي دف

 دت

 A غ

Y " Z 2[ ق

"JY 5 Z

وا

 )"K

س

".Y \ Z %

MY ] Z 7# س

 دت

"P: Z 2 يد 1 ت #  2[ ق دت"Y

^_ Z Wا ) G1 غف"Y _

:  ف

!وريد

 cر

H<&7

غاد

 6 ي

 Wيا

 ابم

 - "ا دت

cرJR# ي!# ت 6 ي Wاي 81 لو -

!رفد

$".ف #( اتا  $!  ل 1`cر

K6 ي

 6? ف

 Wيا

 81 ول

 -غ / وا( ن

 تد ا ي  6و%"

H""#1nVابم

JWو

 G1 غ

 Wيا

 ن

 G اري

 F 

""ا

 دت

Kلو  و ) ` ل! 6 خ 1  # "! (  $ق  Gن 

 تد ا ي  6و%"Mدت ن &! Wاي ن GG غ ( "

 2  وفجا01

غ $! A غ / وا( نWاي ` ل! ا دت•

c l1 ت $! > يد 1 ف"B!

و

 R7ا

 T2 دي

 1 ت

 # 

 2[ ق

 دت

"Y : Z

 :  ف! وريد- غ A تد ق ] #  2ت  1دي 2

!& ن و%"<&7

غاد

 6 ي

 Wيا

 ابم

 -  2[ 

ق

 دت

ي  6و%"  # ت  1دي  &! 2ن يواس >Wاي 81 لو -I6 ي 

غاد <&7تد ق ]2  # ت  1دي  &! 2ن و%"

م  G(  )#ن تد ق ]1.2  $! 2 يد 1 ت # 

&"O13ف JB

وو

 Lن

 )#1 ا

  م

"•  <&7

غاد

 6 ي

 Wيا

 Lوو KBتد ق ] #  2ت  1دي 2" ابم"•Wاي 58() راخس

! $يدي  Xيد7" ( و  ولنM2 بم 7ات ن G(  )# م"

(  &# ن": Bوو

 Lوريد

 -•` ل

! 6 ل

 # م

 LR7

ا

 T $#Tف 

"`1Vها

  

 S ي

 = : 2 يال

 () -R#1C8سما cغ  sا

تمب + ن س 1   # ي  Gو •: Wا  7اهن

"c l1 ت و )و -- ل  تول 81"

"وتا

 و

 )و

 -P<&7

غاد

 6 ي

 Wيا

 ا

 1 مب

"  2[ 

ق

 دت

  # ت  1دي  &! 2ن  1 مب  1غن Cور7"

" T#) @#Cا  # تول 81"^

f: ين  1 ف"Bوو L ابم  : •ل  31ن"W

يا

29

Page 30: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 30/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

 ا ف احاص  فلجرسي فلجرنفلجرن

سمو

 81 ول

 :ن

 31 تول

Wيا

•"Wسبو

 # ت

 w: 2 

 7ر

 ا

 T#)"

-  Cور F  7ديا( ن لمب #$2  7ر ا T#)

- وريد  1F اف  Gن لمب #$(# Tا"

-  Cور 1F  7م < تو 3Cن"W

سبو

 # ت

إس 

 e13 ي

 # ف

"Rار

 /N: فغوسا.$  (Eمو

"$وهاغف

(16)

23.

4

-

27.

4

!" $ ر#ن

ج %# ابم

سورة

As ل

 ي As ل ةروس-:  ف! !& ن و% ! $لخ #"وريد ابم"ي'م () ابم - * ق ( ت -" + فا , 

'  ست

 $ ر#ن ي As ل ةروس-:  ف! وريد

!& ن و% ! $لخ #" ابم"ي'م () ابم -

 , اف +  -"ت ) ق * 

*( و)  , ر*   +

 6ر- و

 1 

 3 ي

 # ف

.

 #Nو

 C!

HS بس"Iم s  * ب .

 #Nو

 /) # E#  -Rبا!ة

ي

 G غ

 1 غاس

 -@و

 7

 خار ) Rغن"Jروس  " *N7ف # تا

 ي >(n لu-K Gv  را L"

  *N7  F م  اي  Gن ف # تا "

-  F   Gv ور B 7ب *ابم

 مد

 s 

$! @و ( ف! - ب *  s مد  B7

سور

! ابم

 p1 ت

"< ال

 )! 1 مب 61 - ب *  s مد

  مبا سورة">(n ل 

4"و 1  3 ي # ف $#Tاغف"-Bو /&وس #  ا + س 7 #  -

 /&سو

"2 ات

 2(0هد

 -

- دلم >  (Eمو"

:  ف! وريد c

ر

H

S بس Wوب F  -Iو /) * ب  ".

 #Nتا 

 # ف

 *N7ن

 )اتا

 F 

 -!تور G  7ن"

 cرJ-  F اتا( ن ت  1د 0ن رسو%

  $! cامس 2( ل"*N7  س ) #  8يما

K ي م GN - F  -uاري  Gن

 سورة

*N7 R!ا ?  >(n ل "تا 

 # ف

$

!ابم

 Rدر

 F 

 -  خار (E Rمو

 سا& ف! 61 ل `(+ 1د 7فن"

H6 ت $راس 6 بوس" و

 C!و

 1 

 3 ي

 # ف

 #  $! . #N.%سوغا

 bو

 T."O ي

J: 6 ت

 ن

 &# ف

 < 

 1( 

"S بس -Iو /) * ب 

". #N- ف # ي  1  3و ب * !& ن

A ي # ب T  Gv ". #N و C!

6 ي

 تا

 # ف

 *N7 -"ن

 G 

 7تور

!K$

!ولن

  و

 )ا

 T#)": فمبغن

- ت  1د 0ن رسو% ل ) 2سب ) و   8( س $!"<N7   # يما

ي م GN -u-روس R!ا ?  >(n ل *N7ف # تا "

 Gv  را L - فغا! $#Tرفد  A 

ي

 # ب

 T"

تا

 # ف

 *N7ن

 G اي

  م

 F 

 

30

Page 31: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 31/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

 ا ف احاص  فلجرسي فلجرنفلجرن

ن

 +1 فمول

'وهن

 )فغو

ة

 QQQQQQQQD Rار

 QQQQQQQQ3 

ن

 )# س

!# 

 فخاف  QQQQQQاين ور  QQQQQQد:Bوو L

"  0ال .$oا Lا

:  ف

!وريد

 Wو

 QQ ب

 F 

oQQ ل

 QQ&!

 QQ ا

 0

 "%و

 Wبو

 F 

 < وت

 21 ت

o ل

58()راخس

 ا

 0

"7يد

 X يدي

 $

!ولن

  و

 )

جا01ن

 GG غ

 ( 

ا

 Lا

 دت

.$ Wاي دف

 دت

 A غ

1Y " Z 2[ ق

"JY 5 Z

وا

 )"K

س

".Y \ Z %

MY ] Z 7# س

 دت

"P: Z 2 يد 1 ت #  2[ ق دت"Y

^_ Z Wا ) G1 غف"Y _

:  ف

!وريد

 cر

H<&7

غاد

 6 ي

 Wيا

 ابم

 - "ا دت

cرJR# ي!# ت 6 ي Wاي 81 لو -

!رفد

$".ف #( اتا  $!  ل 1`cر

K6 ي

 6? ف

 Wيا

 81 ول

 -غ / وا( ن

 تد ا ي  6و%"

H""<G ت

 ا

 G ت

 $فو

 ابم

 JW

و

 G1 غ

 Wيا

 ن

 G اري

 F 

 ""ا

 دت

Kلو  و ) ` ل! 6 خ 1  #  "! (  $ق  Gن 

 تد ا ي  6و%"

 2  وفجا01

غ $! A غ / وا( نWاي ` ل! ا دت•

c l1 ت $! > يد 1 ف"B!

و

 R7ا

 T2 دي

 1 ت

 # 

 2[ ق

 دت

"Y : Z

:  ف! وريد- غ A تد ق ] #  2ت  1دي 2

!& ن و%"<&7

غاد

 6 ي

 Wيا

 ابم

 -ن

 &! 2 دي

 1 ت

 # 

 2[ ق

 دت

 ي  -•6ول  81ياWيواس > ي  6و%"غاد <&7تد ق ]2 # ت  1دي  &! 2ن و%"

H2[ ق دت ن G(  )# م"  $! 2 يد 1 ت # 

&"O13ف JB

وو

 Lن

 )#1 ا

  م

"•  <&7

غاد

 6 ي

 Wيا

 Lوو KBتد ق ] #  2ت  1دي 2" ابم"•Wاي 58() راخس

! $يدي  Xيد7" ( و  ولنMوبو ن G+31 م"

   سورة ' ا سورة` ل

! Wيا

 وبور

 رفد

!$

.# لق

"P<&7

غاد

 6 ي

 Wيا

 ا

 1 مب

"  2[ 

ق

 دت

  # ت  1دي  &! 2ن  1 مب  1غن Cور7"

" T#) @#Cا  # تول 81"^-  ( ق  Gن تد ق ]2"Wاي ` ل! 2 يد 1 ت # 

f:ين

 1 ف

"Bوو

 Lابم

 :ن

 31 ل

•"Wيا

 : ول 81تول  31ن

Wاي ومس•"Wوبس # ت

w" 2  7ر ا T#)"$# بمل ن )ايد F  7رو C -"2 

 7ر

 ا

 T#)31

Page 32: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 32/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

 ا ف احاص  فلجرسي فلجرنفلجرن

$# لمب

 ن

 G اف

 1F 

 وريد

  -"ا

 T#)ن

 3Cتو

 > م

 1F 

 7ور

 C -

"Wوبس # ت سإ e13 ي # ف"

Rرا /N: فغوسا.$  (Eمو

"$وهاغف

(17)

30.

4

-

04.

5

!" $ ر#ن

&ج %# 

ابم

سورة

As ل

 ي

 As ل

 سورة

-:  ف

!وريد

!& ن و% ! $لخ #" ابم"ي

 ()ابم

 - , اف +  -"ت ) ق * 

'  ست

 $ ر#ن ي

 As ل

 سورة

-:  ف

!وريد

"# لخ

 $

! %و

 ن

 &!ابم

 ()ابم

 - * ق

 ( ت

 -"

 + اف

 , 

 5ن

ل  67لم  +

-  &! b!ن"وت 4ر 7

H:وت

 4ر

 7

 ن

 &! b!

"$

 R# مب

 -"   # س

-  L# ا( &! eن سوفن"R# بم ايدس #  -

ف # تولو& ن"ن

 (1/ فغ

 ن

 )وا

 / غ

 -

"Rو 3 س 6 ي$

! $ور

 / ت

 يما

 # 

 -"s1h 

- ت  1د@  F م  و@"l ي #  نلو # ف

J &! b! #  ب 0ا E" "وت 4ر 7

- ه  1د +  m 7ا 1Cا"غن

 )  دف

 -"و

 1T"ن

 )ر

 < سايغ

! -")را ,  <  #N! -

 فد - / ي #)$."ل )2

:  ف

!وريد

 cر

H را L   F  -Ib! # اتا( ن

!& ن  7ر4"وت cرJ

b!

 # 

 ن

 ( م

 Eن

 )

j1 مب

 -

  "! $ت  1د@وت

 4ر

 7

 ن

 &! b!

 # 

 cر

Kb! #  م GN -  G&# ن

  !& ن  7ر4"وت 

Hرف

! $!ت 

 يا

 #Lن

 G&# 

""من

 0ر

 ا

 1 ف

J"6 ت bو T %.وس # " ي  #L <3يا

K"b! ن G يرا F I &!"وت 4ر 7

4. &! b! < سوم 1 س

  وت 4ر 7< سو 1 س ن )# س!#  -: W

و

 G ي

 # 

"8 

 ` ل

! -"A 

 1 هوس

! -"2  7ر! - تاو

5.غ نسو 7ر Wوبم.R

  س  1موس > ي  6ت ) )! 2و( ن"

6.ف #  1 خغن ت GN 6 م

   &! b! # ن"وت 4ر 7 

فغو( وهن'فمول  +1نة  QQQQQQQQD Rرا QQQQQQQQ3 

ن

 )# س

!# 

د

 QQQQQQ وري

 اين

 QQQQQQ فخاف

:Bوو

 L$

 QQQQ 

 ن

 07!7د

 QQQQ)"و.ا

:  ف! وريد$! ( د 07!7ن  QQ ا  F اتا( ن

ا

"

ف &# ن ت ) 6 د 07!7ن ا- "و.! $ا

 -< س

مو

 1 س

 07! 7د

 )ا

 $

"

32

Page 33: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 33/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

 ا ف احاص  فلجرسي فلجرنفلجرن

جا01ن

 GG غ

 ( 

ا

 Lا

 دت

.$

 "Wاي دف

 دت

 A غ

1Y " Z 2[ ق

"JY 5 Z

وا

 )"

Kس".Y \ Z %MY ] Z 7# س دت"P: Z 2 يد 1 ت #  2[ ق دت"Y^_ Z Wا ) G1 غف"

Y _

:  ف

!وريد

 cر

H<&7

غاد

 6 ي

 Wيا

 ابم

 -

 "ا دتcرJ

R# ي!# ت 6 ي Wاي 81 لو -!رفد

  $!  ل 1`اتا

 )# ف

."$cر

K6 ي

 6? ف

 Wيا

 81 ول

 -غ / وا( ن

 تد ا ي  6و%"

H"" >Tسا

 ن

 G1 اس

 G دي

J &! Wيا

 ابم

""%و

 6 ي

 < يواس

KWو G1 غ Wاي ن G يرا F ""ا دت

Mلو  و ) ` ل! 6 خ 1  # "! (  $ق  Gن 

 تد ا ي  6و%"

33

Page 34: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 34/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

 ا ف احاص  فلجرسي فلجرنفلجرن

 2  وفجا01

ن

 )وا

 / غ

 $

! A غ

Wيا

 ` ل

 دت

•c l1 

ت

 $

! > دي

 1 ف

"B!و R7ا TG1 غ 0 دت A غ

_ Z >1 ف ' Wا )"Y _

:  ف

!وريد

دت

 ` غخ

 $

! A غ

 -  $

! Wا

 ) G1 فغ

& &! O13ن و%"ف - مبا يا Wي  6غاد7&>

  G1 غف دت( ا &! Wن يواس > ي 6

و%"Wيا

 81 ول

 -•6 ي

 دت

 <&7غاد

 "%و

 ن

 &! Wا

 ) G1 فغ

 

1.G1 فغ

 دت

 ن

 G( 

 )# م

"Wا

 )J

ن

 &# ف

"تدف

 O13&

"Wا ) G1 غفKBوو L ابم"•6 ي Wاي 

دت <&7داغراخس Wا ) G1 غف 

() ) 58و  ولن 

 1 س

Z "7يد

 X يدي

 $

 )و

 tو

 Tر

R7ا

 T $#Tف 

 c l1 ت

  Mتاهو$ dو 

Wروس JJY

Bوو L•: Wاي _7رو 3) 1) Rرا_ - >Tدري 2"

2 سم

 4و

 ن

 &ا

 T_ -ن

 3 ف

 _Wر

-W

 # 

" B€سا

 

 ابم

 2( 

 1Tر

 1Tر

_ -Wا ) _و )و

"#3  7رو CM<&7داغ 6 ي Wاي ا 1 بم"

 فغ  ) G1ا &! Wن دت

tو TرZ "7رو C   1 Y$#1مب  1غنلم

P"81 تول

 # 

 ا

 T#) @#C"-W

ا

 ) G1 فغ

 دت

 ن

 G ق

 ( 

 6 ي

 Wيا

 ` ل

!"ن

 )سديا

!- م  21(1يا Wي  6غ / وا( ن

  G1 غف دت( ا Wي  6و%"

^: ين  1 ف "Bوو L ابم : •ل  31ن

  يا &! Wن

"%و

 6 ي

 < يواس

 سمو

 81 ول

 :ن

 31 تول

Bوو

 L•  Wيا

"Wوبس # ت f: 2  7ر ا T#)"

-  Cور F  7ديا( ن لمب #$2  7ر ا T#)

- وريد  1F اف  Gن لمب #$"ا

 T#)

 C -"Wور 1F  7م < تو 3Cنسبو

 # ت

w سإ e13 ي # ف"Rرا /N: 34

Page 35: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 35/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

 ا ف احاص  فلجرسي فلجرنفلجرن

(18)

07.

5

-

11.5

!" $ ر#ن

ج %# 

ابم

سورة

 # س.

 # س

 سورة

 - 

:  ف

!وريد

"# لخ

 $

! %و

 ن

 &!ابم

 ()ابم

 - * ق

 ( ت

 -"

 + اف

 , 

'  ست

 $ ر#ن # س ةروس.ي -

 

:  ف! وريد"# لخ

 $

! %و

 ن

 &!ابم

"ي'م () ابم - * ق

 ( ت

 -"

 + اف

 , 

*( و)

" , ر*   + 3ا *<L

سو

 # 

81? 

 رفد

!

Hرا LI G1Lو F  

81?  i( غ J81?  ن 1 ت # غف "

 i( غ

81? 

 -I"

 i( غ

 K G1Lو F  را L

"81?  ل 'نها -I"

: ف! وريد

cرH -81?  !و h ق Wوب F  "

 i( غ

-81? 

 ن

 1 ت

 # فغ

 ن

 )اتا

 F 

  i( غ &!"%و 

cرJرا L  F  -Iاري  Gن

  81?  ن G1Lو F " i( غ 

K-

ن

 )اتا

 F 

  1 ت

 # فغ

81? 

 

$!  i( غ @و

 ? و

  G1Lو

 F 

 را

 L  81? 

ف # ساتو"غ )  iساتو : G(G غ ا + س 7 #  cا 1 س 

( ب # س  +1ن$!  فا( اين 5R# ي!  فد

"$# 

 1G س

 # ف

H81?  ن 1 ت # غف ن &# ف "

" i( غJBوو L $راس 6 بوس"I 81? 

"

 i( غ

K ن

 G ايغ

"DCLار

 LI  مب # س  G+1ن

 81?  " i( غM"< لام E"P"m#G س و )و Wوبم""( و.ي {"^

فغو( وهن'فمول  +1نة  QQQQQQQQD Rرا QQQQQQQQ3 

!# س #( ن فخاف  QQQQQQاين ور  QQQQQQد

:Bوو Lا

.@بو

 3 

 و

"

:  ف! وريدو. F اتا( ن فغ # ت  1ن ا

" 3 بو@

و.ف &# ن ت 6 ا

" 3 بو@

35

Page 36: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 36/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

 ا ف احاص  فلجرسي فلجرنفلجرن

جا01ن

 GG غ

 ( 

ا

 Lا

 دت

.$

 Wاي دف

 دت

 A غ

1Y " Z 2[ ق

"JY 5 Z

وا

 )"

Kس".Y \ Z %MY ] Z 7# س دت"P: Z 2 يد 1 ت #  2[ ق دت"Y^_ Z Wا ) G1 غف"

Y _

:  ف

!وريد

 cر

H<&7

غاد

 6 ي

 Wيا

 ابم

 -

 "ا دتcرJ

R# ي!# ت 6 ي Wاي 81 لو -!رفد

  $!  ل 1`اتا

 )# ف

."$cر

K6 ي

 6? ف

 Wيا

 81 ول

 -غ / وا( ن

 تد ا ي  6و%"

H""Yيا

 # 

Zقن

 1 ف

 ابم

Jوري

 روس

 ن

 G م

 0# 

""يا

 # 

 ابم

Kومس ن )#&!# م"  ر 0من سور وريد

" ( د ر )نMWو G1 غ Wاي ن G يرا F "

"ا دتP

ول

  و

 ) ` ل

! 6 خ

 1 

 # 

" ن

 G ق

 ( 

 $

!"%و

 6 ي

 ا

 دت

 

36

Page 37: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 37/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

 ا ف احاص  فلجرسي فلجرنفلجرن

 2  وف جا01

ن

 )وا

 / غ

 $

! A غ

Wيا

 ` ل

 دت

•c l1 

ت

 $

! > دي

 1 ف

"B!و R7ا TG1 غ 0 دت A غ

_ Z >1 ف ' Wا )"Y _

:  ف

!وريد

دت

 ` غخ

 $

! A غ

 -  $

! Wا

 ) G1 فغ

& &! O13ن و%"ف - مبا يا Wي  6غاد7&>

  G1 غف دت( ا &! Wن يواس > ي 6

و%"Wيا

 81 ول

 -•6 ي

 دت

 <&7غاد

"%و

 ن

 &! Wا

 ) G1 فغ

 

1G1 فغ

 دت

 ن

 G( 

 )# م

""W

ا

 )J

ن

 &# ف

"تدف

 O13&

"Wا ) G1 غفKBوو L ابم"•6 ي Wاي 

دت <&7داغراخس Wا ) G1 غف 

() ) 58و  ولن 

 1 س

Z "7يد

 X يدي

 $

 )و

 tو

 Tر

R7ا

 T $#Tف 

 c l1 ت

  Mتاهو$ dو 

Wروس JJY

Bوو L•: Wاي _7رو 3) 1) Rرا_ - >Tدري 2"

2 سم

 4و

 ن

 &ا

 T_ -ن

 3 ف

 _Wر

-تا

 # 

" B€سا

 ابم

 2( 

 1Tر

 1Tر

_ -Wا ) _و )و

"#3  7رو CM<&7داغ 6 ي Wاي ا 1 بم"

 G1 غف  دت

 Cور7"  )tا &! Wن  1 مب  1غنو

 Tر

ZY$#1 

لم

 P"81 

تول

 # 

 ا

 T#) @#C"Wا ) G1 غف  دت ن G ق (  -

  !ل ` يا Wي 6!سديا( ن"

- م  21(1يا Wي  6غ / وا( ن  G1 غف دت

"%و

 6 ي

 Wا

 )^:

ين

 1 ف

"Bوو L ابم : •ل  31ن

 ن

 &! Wيا

 يواس > ي  6و%"ومس 81 لو : تول  31ن

Bوو L•  Wاي

"Wوبس # ت f: 2  7ر ا T#)"

$# لمب

 ن

 )ديا

 F 

 7ور

 C -2 

 7ر

 ا

 T#)$# 

لمب

 ن

 G اف

 1F 

 وريد

 -

(# Tا"-  Cور 1F  7م < تو 3Cن

"Wوبس # تw سإ e13 ي # ف" 37

Page 38: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 38/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

 ا ف احاص  فلجرسي فلجرنفلجرن

(19)

14.5-

18.5

!" $ ر#ن

ج %# 

ابم

سورة

 # س.

 # س

 سورة

 -:  ف

!وريد

"# لخ

 $

! %و

 ن

 &!ابم

 ()ابم

 - * ق

 ( ت

 -"

 + اف

 , 

'  ست

 $ ر#ن

 # س

 سورة

 -:  ف

!وريد

"# لخ

 $

! %و

 ن

 &!ابم

 ()ابم

 - * ق

 ( ت

 -"

 + اف

 , 

 5ن

 لق 67لم  +

ن

 &! b!

 -

   تو 7"ر4

Hb!

 # 

 @د

 1 ت

 ب

 0ا

 E"  4

ر

 7

 ن

 &!"وت

 -< 

خ

!rور

 ()$

!

")را ,  Rل )! -."2ور( ا

- دف  7! سا"

:  ف

!وريد

 cر

H< 

 #s غ

 را

 L Wبو

 F 

 - ن

 )ا

 1 مول

 $

!

"وت 21 بل 6 ي 4ر 7 cرJb! #  ن ( م E - مب  )j1ن

  ! $ت  1د@"وت 4ر 7 ن &! b! #  

K ب

 0ا

 Eن

 G اري

 F 

 -dرها

!  4

ر

 7

 ن

 &!"وت 

H$

! 2 قم

 (E 2h0يا

 #L# 

"";

يبو

Jرف

! $#Tفغا

 ن

 )اتا

 F 

""W

سبو

 # ت

 يا

 #L

Kفر!  #Lيا  "مبا ف 1 قن اهن س  #ت > Wروس 52(?  $!# ب L

 #Lيا" و( و4. و (n  %و  وغ

eG1 س

 R.غا

 21 لب

 6 ي

 4ر

 7

 " 4ر

 7

 m!ها

 # ت

 0ا

 E R.غا

 خغن

 1 

 # ف

" د

 ) dرها

!"وت 4ر 7 

فغو( وهن'فمول  +1نة  QQQQQQQQD Rرا QQQQQQQQ3 

ن

 )# س

!# 

د

 QQQQQQ وري

 اين

 QQQQQQ فخاف

:Bوو

 L"وف >1و .ا

:  ف! وريدو. F اتا( ن فغ # ت  1ن ا

>1 وف

"

و.ف &# ن ت 6 ا

"وف 1<

جا01 ( غ  GGن ا Lا دت.$ W

يا

 فد

: ا دت A غ1.Y " Z 2[ قJY 5 Z "( واK

س

".Y \ Z %

MY ] Z 7# س دت"P2 يد 1 ت #  2[ ق دت"Y : Z

^_ Z Wا ) G1 غف"Y _

:  ف! وريد cرH

- مبا يا Wي  6غاد7&> "ا

 دت

cرJR# ي!# ت 6 ي Wاي 81 لو -رفد

!  $!  ل 1`

$".ف #( اتاcرK

- ول  81يا Wف 6? ي 6غ / وا( ن

"%و

 6 ي

 ا

 دت

 

H" )ايدس! 6 ي نق 1 ف ابم 7ل  C 21ور7"

JWو G1 غ Wاي ن G يرا F ""ا

 دت

Kلو  و ) ` ل! 6 خ 1  # " ن G ق (  $!"%و

 6 ي

 ا

 دت

 M # ف"."$و L #  > تو ) ين

38

Page 39: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 39/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

 ا ف احاص  فلجرسي فلجرنفلجرن

 2  وفجا01

ن

 )وا

 / غ

 $

! A غ

Wيا

 ` ل

 دت

•c l1 

ت

 $

! > دي

 1 ف

"B!و R7ا TG1 غ 0 دت A غ

_ Z >1 ف ' Wا )"Y _

:  ف

!وريد

6 ي

  Wيا

 ن

 )

j1 مب

 -  2[ 

ق

 <&7غاد

G1 غف $! 2 يد 1 ت #  "Wا )

- مبا يا &! Wنيواس > ي  6و%" يا Wي 6 - غ ) G3ن

  Wو

 G1 غ

 ن

 )سديا

!"Rور

 /1 ات

 )

H"$و

 L

 # 

 > وت

 )ين

 # ف

 )ن

 )ديا

 F 

 7ور

 C-•Wيا

 > وت

 ) ` ل

!

  L # و$"-( وت <  L # و$  )ن  # يدر

  l ي =و cامس

!ف #!&#( ن" و= ي  # ! lه G1 ن5 1 اف -

  6 ي

 4ر

 7

  #1L

 # ت

 ) A1 غمب

 2(0هد

 "W

سبو

 # ت

Wوب F  $! Wاي ابم -  ا دت 81  T

- وريد ي  T#  6ا R# ! Rي ! 6ف # لول 1+>"'$#?  Cفو 1Tن"

ACا

 C 6 ي

 وريد

 -"ين

 # ف

 ن

 G س

 7# 

J:ين

 1 ف

 "Wيا

 ابم

  :ن

 31 ل

•6 ي

 ! &! R# ن

 يواس > ي  6و%"K"2  7ر ا T#)"

-  Cور F  7ديا( ن لمب #$

"2  7ر ا T#)$# لمب

 ن

 G اف

 1F 

 وريد

 -"ا

 T#)ن

 3Cتو

 > م

 1F 

 7ور

 C -"Wوبس # ت

M   /Nار"Rف # ي e13 إس :

 فغوسا.$  (Eموفغاهو$"

ZJ‚Y

JH"P-

JP"P

#$%&&' ""$*+,,% ('"2 ,!'%)

39

Page 40: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 40/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

(21)

11.6

-

15.6

 ;و 6

تل1- $ ر#ن 

$

!ابم

os غ

•سورةWو G ي # 

!& ن و%"k1h ف $!

- سورة" Eراقل

 ي  Eراقل  uسورة gƒ

  :!ف وريدcرH

 %و

 ن

 &! Wبو

 F 

 - &يفوتو

 رفد

! سورة

"

 Eلقار

 os غ $! ابم- &وتوف

 يugƒ  !& ن$ ي  6و%". ا Lا cرJ 

os غ $! ابم - &وتوف  يugƒ  !& ن

"ويد

 ? ت

 # 

 $

.# لق

 ي

 ابم

 cا

 1 س

 -  $

! %و

 ن

 &!"k1h 

ف

 

cرK os غ $! ابم - &وتوف يugƒ  !& ن

 ف  #  $! k1hت ? ويد"ن

 G( م

 n غ

 - Lفمبا

.$$

.# لق

 $

! k1h ف

 ن

 &!"ويد

 ? ت

 # 

 

Hابم" &وتوف &! ي سبوتن ي 6"%و

 Jos 

غ

 $

!ابم

 &يفوتو

 u-ƒ Lا ن &!.$ %و

  $!    # ت ? ويد"

K Lا ن 1T7".روس $  C$Cوا 

 7ات ."%و 3 ي „ !7يوM$

!ابم

 < وت

 21 ت

"  os 

غ

 ي

 

 Eلقار

 سورة

 u-ƒ لو

.  R

"مبا لق #. $سخار Pر 0من"   يدي  Xيد57

 8() $! "( و  ولن

'  ست

 $ ر#ن ي

 e+G ل

 سورة

- :!ف وريد !& ن و% ! $لخ #" ابم

e+G ل ةروس c7ردت #  ي- )ر    # سا

 Cور7" !& ن  1 مب  1غن*( و)

 , ر*   +*$ د-لقدرة"

H" 1 ت

 # فغ

"درة

 0

 DJ$! A1 ل!" # غف"O  1 ت

 وريد

 ف

!:cرH

 ن

 )اتا

 F 

 - 1 ت

 # فغ

"درة

 0

 DcرJ

!ل  A1ق )>  )# ا $.-  F اتا( ن   0درة  D#  2( ل! $ق  hو!;"

cرK6 ت

 *( ق

 E A1 ل

 G3(? 

 -"2( ل

 درة

 0

H6 ت

 $سار

 6 سوب

" .( Gوسا $! 2( ل $

وسا

 G).$@و

 ( خ

"J" &# ف 1 ت # غف D

 0درة"Kغ bو T %.وس # ".R

 0درة ل )2"Mو () "مبو 7 Wتن

"2Tر

! >1(1 

PA1 ل

!ابم

 < وت

 21 ت

"";!

و

 h ق

  $

!

فمول ' +1فغو( وهنة  QQQQQQD Rرا QQQQQQ3 

!# س #( ن: ف! ة وريد  D ST 7 U#V Wوب F $!

ة  D kD"%و ن &!U#V Wوب F  < وت 21 ت ة  D ST 7kD $!

ة  D58() راخس 

40

Page 41: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 41/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

 وري  QQQفخاف  QQQاي :Bوو L

kD $

! ST

 7 U#V

ة"  D

  ! $يدي  Xيد7" ( و  ولن

*( و)" , ر*   +

-ا *: ة  Dر )7و$

H" 1 ت

 # فغ

 )7ر

 J" 1 ت # غف$و )7ر 

ة  D

 وريد

 ف

!: cرH

 Wوب F  - 1 ت # غف$! $و )7ر ة"  D cرJ

 ر )7و$فغ # ت  -.R 1غاهو"ة

 Dة

 D $و

 )7ر

 !و

 h ق

 ن

 G&# 

 -"%و

 ن

 &!

 cرKوهاغ -.Rj1  # ف.$$و )7ر ة  D $و )7ر $!

$! - مب  )j1ن سخار ل  31ن .تول  31ن  )# ا ين

ة

 D $و

 )7ر

 $

! $و

 )7ر

 

Hbو

 T %

.سو

 # 

" فغ # ت  1ين. )# ا

 ر )7و$ ! $ر )7و$ة"  D

J ) •"غ / وا( ن  يمب  3ن غاد7&>

  1 ت

 # فغ

$

! $و

 )7ر

 ن

 1 ت

 # فغ

  $و

 )7ر

 "ة

 D

K!و h ق نغخ 1  # ف""ة  D $و )7رM"81 لوت #  ا T#) @#C"

فمول ' +1فغو( وهنة  QQQQQQD Rرا QQQQQQ3 

!# س #( ن وري  QQQفخاف  QQQاي 

:Bوو L

kD $! ST 7 U#V"ة

 D

: ف! وريدة   D ST 7 U#V Wوب F $!

U#V  D kD"%و ن &!

U#V Wوب F  < وت 21 تة   D ST 7$!U#Vة  D kD58() راخس 

! $يدي  Xيد7" ( و  ولن

 5ن

 لق 67لم  +

b! } ياره >$! B=ا T

"بور

 0

H< ياره

 } 

 b!

""B=ا T

 mوت # فا( اي-  Eورة" ت  }  nي  - GL2غو ( د

rور

 ()< س

 "< ات

ن

 &! B=ا

 T +1( 

 -Bوف 

" ( h 9افن"  s تا  ل ابم -- د Eا.( ن س >

ات >" ة

 D -B=ا

 T"

 Eما

 T# 

B=ا

 T < يغ

 #1 غ

 -2 ا

 )$بور

 0# ف

" GNم  }  2ياره >>9

  $! B=ا T:روب 0cر ن G لوبم 1  -

وريد

 ف

!:cرH

b! ن )اتا F  -•< هراي }  "B=ا T cرJ

$! b! #  ن ( م E - مب  )j1ن< ياره

 } 

 l1 

 ) b!

 # 

 @د

 1 ت

"B=ا

 T c

ر

K GNم }  ياره > -  F اري  Gن

 Tا= 0 $! Bبور"

 1, 

 #&د

"رف

!

 1 ف

ر 0من"J"س # .%6 ت bو T

 فغالمن   } ياره >"B=ا T

K<  1( " &# فb! •"B=

ا

 T < ياره

 } 

Mb!

 81 ول

"•l1 

 )< ياره

 } 

"B=ا TPb! نو )"•cامس 

 } ياره >"B=ا T

 ت GN 6 مف #  1 خغ"^< ياره

 } 

 "بور

 0 $

! B=ا

 T

41

Page 42: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 42/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

"mا h - د 7ر )  47و( ن

!با

 E"-  # يغ G ن بن

ن

 + دي

 3) 

فمول ' +1فغو( وهنة  QQQQQQD Rرا QQQQQQ3 

!# س #( ن 

اي

 QQQ فخاف

 QQQ وري

 :Bوو

 LkD $

! ST

 7 U#Vة"  D

: ف! وريدة   D ST 7 U#V Wوب F $!

ة  D kD%و ن &!

U#V Wوب F  < وت 21 تة   D ST 7kD $!

ة  D58() راخس "7يد

 X يدي

 $

!ولن

  و

 )

جا01 81 

ول

 Wيا

> دي

 1 ف

6 ي

<&7غاد

ا دتWو G1 غ Bد Eا 0xL

…3 

: Bوو LH"4

ر

 7

 O راي

 5 B

 7 

ن

 131 س

!" < 

ت

 "ر

 "A ي

 ]ين

J" 3 غب ) 2 لو G س.$   تان ا 7ر$! #3    ي 

" >1  LK"2)اف # > ي! روم E

و

 3&و

"\او

 )

:!ف وريدcر

H 6 ي

 Wيا

 ن

 1 ال

 F 

 - aو

  م

.Rتد

 "ا

 cر

J

$".ف #( اتس  Gور )-4ور& Oل  - `1ول  81يا Wغاد7&> cرK

 "  ر )ن - مب  1مب 61

H 31 لوت ومس ن 1 لا F " 7تا

 7ور

 C c l1 ت

! 6 ي

 "21(1 ف

Jتد

 ن

 &! Wيا

 81 ول

""%و

 6 ي

 ا

K"غيدت # فR7ا T  تول  31ن "M" ) م  ا )#1 ن

$".ف #( اتاراخس < وت 21 ت -

  8() 5ولن

  و

 )"7يد

 X يدي

 $

!P` 

ل

! 6 خ

 1 

 # 

"ول

  و

 )  ! $ول 81

 "Wاي  2  وف

جا01Wاي ا 1 بمن

 )وا

 / غ

6 ي

 ا

 دت

"%و

$ف #( اتا.ف  ?  1من

ف #( اتا.$ ف  ?  1من

 + ا cيغ /# ي 8 :  ف! وريد

 ف  ?  1م- غ A ف #( اتا.$ + ا cيغ /# ي 8" ف  ?  1م- مبا ف #( اتا.$ + ا cيغ /# ي 8"

<&7غاد

 6 ي

 Wيا

 81 ول

 -$.اتا

 )# ف

 8 

ي

 #  / يغ

 cا

 + 

 من

 ? 

 1 ف

 !& ن و%"

H ) " Cور 7م  ا )#1 ن

  ف #( اتا.$Bوو L R.اغ ف #( اتا.$ ف  ?  1من

  + ا cيغ /# ي 8"JR.

غا

 7ور

 Cن

 &# ف

"Bوو

 L$.اتا

 )# ف

 "8 

ي

 #/ يغ

 cا

 + 

 من

 ? 

 1 ف

Kابم'Wوب F  < وت 21 ت"58() راخس $.اتا )# ف

! $يدي  Xيد7"  ( و  ولن

M$.اتا )# ف $راس 6 بوس"  cا +  نم ?  1 فين

. 6 ي

 8 ي

 #/ يغ

 

42

Page 43: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 43/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

"YR#T ف! Zي  (  6وP"ا T#) @#C"

سمو

 81 ول

 - 6ف #( اتا.$ ف  ?  1من

ي

 8 ي

 #/ يغ

 cا

 + 

 "R#T ف! 2( ت

^: ين  1 ف": مبا ف #( اتا.$ ل  31ن

  cا +  نم ?  1 ف يغ /# ي  &! 8ن"%و

 6 ي

 < يواس

سمو

 81 ول

 :ن

 31 تول

  $.اتا

 )# ف

cا +  نم ?  1 ف 8 ي #/ غي Cاب #"   # فد )7ن

f: 2  7ر ا T#)"-  Cور F  7ديا( ن لمب #$

"2  7ر ا T#)$# 

لمب

 ن

 G اف

 1F 

 وريد

 -"ا

 T#)ن

 3Cتو

 > م

 1F 

 7ور

 C -"Wوبس # ت

w سإ e13 ي # ف"

 Rرا /N: فغوسا.$  (Eمو

"$وهاغف

(22)

18.6

-

22.6

 ;و 6

تل1-   $ ر#ن$! ابم

os غسورة

Wو G ي # !& ن و%

 k1h ف $!سورة

ي

 

 Eلقار

 g"

 ي

 

 Eلقار

 سورة

g"

 وريد

 ف

!:cر

H %و

 ن

 &! Wبو

 F 

 - &فوتو

"ي ي os غ $! ابم -g

$ ي  6و%".!& ن ا Lا cرJ

 ي os غ $! ابم -g .!& ن ا Lا $

 ي  6و% ! #  $ت ? ويد"ا

 Lا

 ن

 &!ي

 ابم

 -.6 ي

 $"k1h 

ف

 cر

K ي

 os غ

 $

!ابم

 -gk1h ف ن &!

! #  $ت ? ويد"!& .- غ  nم ) Gن ا Lا $ سورة

  $! k1h ف

  # ت ? ويد"

Hos غ

 $

!ابم

 &فوتو

 م

 ()"%و

 6 ي

 سبوتن

 ن

 &!Jي os غ $! ابم" gن &!

$ ي  6و% ! .$ا Lا # ت ? ويد" 

Kروس ابم < وت 21 ت"   Eراقل

 ي gل  .R 1 ف"من

 0ر

راخس

 $

.# لق

 ابم

 -  57

يد

 X يدي

8() $

!ولن

  و

 )"

'  ست

 $ ر#ن ي

 e+G ل

 سورة

 g وريد

 ف

!:"# لخ

 $

! %و

 ن

 &!ابم

e+G ل

 سورة

 c7تدر

 # 

 ي

g )ر

 سا

 # 

 43

Page 44: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 44/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

 Cور7" !& ن  1 مب  1غن*( و)

" , ر*   +-ا *:ة

 Dر )7و$"

H" 1Cا

 + فمب

 )7ر

 $

!O 

 1 ت

 # فغ

"

- ر7( و$ 0) ب >< ول

 0 $و

 )7ر

 -<(n ف $و )7ر -

وريد

 ف

!: c

ر

H

 ر )7و$فمب + ا F  - 1Cاتا( ن "ة

 D ` ل

! cرJ

-  ) و ! $و ? و G0ن $و )# ف" ة  D $و )7ر

 cرK ر )7و$فمب + ا G&#  - 1Cن 

"Bوو

 Lتا

 # س

 ة

 D ` ل

!

H6 ت

 bو

 T %

.سو

 # 

""ة

 D $و

 )7ر

J<  (  $! #&د"ن

 1Cا

 + فمب

 ن

 1 ت

 # فغ

" ة  D ` ل! $و )7ر Kو )و Wوبم"" m#G س

فمول ' +1فغو( وهنة  QQQQQQD Rرا QQQQQQ3 

 وري  QQQفخاف  QQQاي !# س #( ن:Bوو

 L$.ا

 Lا

"Wو

 0 .ا

 E!

:  ف! وريد! Eا ابم."%و ن &! Wو 0

! Eا. ابم < وت 21 ت58() راخس Wو 0

! $يدي  Xيد7" ( و  ولن

 6ر-ة

 }?n 

"$.# قل

Hbا

 ) 2 ل

!

 $

.# لق

"  $

! 2( ل

  }?n ة رسو% ل )2""J h10رافا sD

 Eم # ن bا [ خل"

"K: $

.# لق

 ة

 }?n 

"cا +  Rا C - -ار

 )# ف

• &."S ي

 -"ر

 7فا

ف ) +1ار -"ت # "2  7-2  7 #  @د 1 ت -Rو 3 س ن &7دا )-

 6?   س$ا =

 وريد

 ف

!: c

ر

HRا Cابس $.# قل ن )اتا F  -

 }?n ة  Cو4"-  F اتا( ن  }?n ة لق #.! $ل `

l1 س Rا Cاب ( ف 4د

 1 

 •"$

.# لق

 تن

 }?n م

 )

$.# قل ن )ا 1L - cر

J 2h10

ن

 )يا

 # خ

 -افار

 sDي  6اسو@

(#  $ت # تاري < !& ن  إس"$.# قل

 cرK$.# قل $اميا Cا ن )اتا F  -

 }?n 

 R!ا

 ? 

 $

.# لق

 ن

 )اتا

 F 

 -ار

 +1( ف

 # ت

p غ

 1 ه

 10 Rهار

 

H$

 }?n 

 6 ت

 يا

 #L# 

 1 م

 1 

 3 ي

9).$

.# لق

 $J$راس 6 بوس"R.اغ:

ا sD -•@وسا 6 ي $ #) إس

"$.# قل ن &! > يرات # ت cا

 + 

 يدهن

9) -

"$.# قلK"تديغ

 # ف

2h10يا

 #L# 

 •

رف

! "$.# قل 

MRرا F "os غ $!!ف  ي  6ت # يا V Wا.

"$.# قل ` ل!P$.# قل A1 ل! Wوب F "

e ترا

 +1( ف

 # ت

p غ

 1 ه

 10 Rهار

فمول ' +1فغو( وهنة  QQQQQQD Rرا QQQQQQ3 

!# س #( ن 

اي

 QQQ فخاف

 QQQ وري

 :Bوو

 L$.ا

 Lا

"Wو

 0 .ا

 E!

:  ف! وريد! Eا ابم."%و ن &! Wو 0

! Eا. ابم < وت 21 ت58() راخس Wو 0

! $يدي  Xيد7" ( و  ولن

 5ن

 لق 67لم  +

b! -

$ } ياره >

! B=ا

 T"بور

 0

H< هراي }  b!" 0بور" #  -يا )اف6 ي 

$! Rو 3 س

 Eورة" mوتوس

 R# مب

 - )"بور

 0 <( ه

:!ف وريد cرH

 b! ن )اتا F  -l1  )< هراي }   0بور"

 cرJ$

! b!

 # 

 ن

 ( م

 Eن

 )

j1 مب

 -  b!

 # 

 @د

 1 ت

H<  1( " &# فb! •l1  )    } ياره >

 0بور"Jbو T %.وس # "

 •ين  )# .b!ا l1 

 )"بور

 0 < ياره

 } 

 K

ن

 )

j1 مب

"وت

 # ف

6 ي

 44

Page 45: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 45/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

ي ابم -•<Lوس  لق #. $تا7

"A1(+ ت

 # 

 

"- ت  1د@  ( غ †! 2Gت 8بور

 0ين تا -. 7ت  1د@  # ا

"Rر# - ت  1د@  # و ) %وسو4

" -rا ?  # ف$#  1G س

  2 ات

 $بور

 0# ف

"J< 

ياره

 } 

 م

 GN"

  $! B=ا T"روب 0!&  # س  1م  ات >-

rرو ()  س > ات >"

 (D - غ # ت  Gن"`1N# 

ل

)ار

 , 

 ن

 )#1  ه

 -6 ي

"ف # ي + ات 1  

l1  )$! B=ا T < هراي }   0بور"cر

K

 GNم  }  2ياره > "-  F اري  Gنبور

 0 $

! B=ا

 T

   $! b! # ت  1د@! #  l1  G < هراي }  

$

! B=ا

 T

 0بور" M"خغ

 1 

 # ف

2 م

 GN 6 ت

  } ياره >

 Tا= 0 $! Bبور"PA1Dا N cو 7# "

"ف #  1 خغن

فمول ' +1فغو( وهن

ة  QQQQQQD Rرا QQQQQQ3 !# س #( ن

 وري  QQQفخاف  QQQاي :Bوو

 L$.ا

 Lا

"Wو

 0 .ا

 E!

:  ف! وريد

! Eا ابم."%و ن &! Wو 0

! Eا. ابم < وت 21 ت

58() راخس Wو 0"7دي X يدي $! ( و  ولن

جا01 ول 81

 Wاي> يد 1 ف6 ي

<&7غاد

ا

 دت

Wو G1 غ Bد Eا 0xL

…3 

:!ف وريد cرH

 تد.Rم  و F  - aال  1ن يا Wي 6 "ا

 cر

J<&7

غاد

 Wيا

 81 ول

 -  O&رو )-4رو G س

$".ف #( ات ل 1`  cرK

  - مب  1مب  61ر )ن"

Hدت ن &! Wاي 81 لو"ا ي  6و%"

J"غيدت # ف 31 لوت "R7

ا

 TK

سخار

 Wيا

 81 ول

" ". 

M"bو T %.وس # "P` ل! 6 خ 1  # "لو  و )

  ! $ول 81 "Wاي 

 2  وفجا01

Wيا

 ا

 1 مب

ن

 )وا

 / غ

6 ي

 ا

 دت

و%"

ف  ?  1من"ف #( اتا.$

ف #( اتا.$ ف  ?  1من"b#E c

ا

 + 

:!ف وريد  A غ

 -$.اتا

 )# مف

 ? 

 1 ف

"b#E cا

 + 

 ابم -$.اتا )# فم ?  1 ف ن

 &! b#E cا

 + 

"%و

 

 ف #( اتا.$ - ول  81يا Wي  6غاد7&> ف  ?  1من  "b#E cا +  

H" ) م  ا )#1 ناتا

 )# ف

 $.  RBوو Lتا )# ف .$

  cا +  نم ?  1 ف"b#E

J 7ور

 Cن

 &# ف

"R.غا

Bوو L $.اتا )# فم ?  1 ف "b#E cا + 

45

Page 46: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 46/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

K'Wوب F  < وت 21 ت"  ابم

 # ف

 $.اتا

 )58()راخس

   )"7و  ولنيد

 X يدي

 $

!M$راس 6 بوس"$.اتا )# ف 

cا +  نم ?  1 فZي  (  6و.ين b#Eي 6 "YR#T ف!

PB!و Wاي ا 1 بم ن +1 ت"ن

 )وا

 / غ

 "b#E c

ا

 + 

 من

 ? 

 1 ف

^:81 تول

 # 

 ا

 T#) @#C"

ف #( اتا.$- م 1) $! 21ورا( ن "b#E cا +  نم ?  1 ف

f: ين  1 ف"Wاي ابم :  ي 6ل  31ن

! &! R# ن يواس > ي  6و%"ومس 81 لو : تول  31ن

  cا

 + 

 من

 ? 

 1 ف

ن

 )7فد

 # 

 b#E"# اب

 C

w: 2  7ر ا T#)"$# بمل ن )ايد F  7رو C -(# Tا"

- وريد  1F اف  Gن لمب #$(# Tا"

ن

 3Cتو

 > م

 1F 

 7ور

 C -"W

سبو

 # ت

إس 

 e13 ي

 # ف

"Rار

 /N:$ فغاهو ."$فغوسا

(23)

25.6

-

29.6

 ;و 6

تل1-   $ ر#ن$

!ابم

os غ

سورة

Wو G ي # !& ن و%k1h ف $!

سورة

ي

 

 Eلقار

-"

 ي  Eراقل ةروس-"

:!ف وريد cرH

 %و

 ن

 &! Wبو

 F 

 - &فوتو

 ي

 os غ

 $

!ابم

 -- Lا

 ن

 &!.  $ "%

و

 6 ي

 cرJ

 ي

 os غ

 $

!ابم

 -- Lا ن &!.  $

 ي  6و% ! #  $ت ? ويد"

!& ن ا Lا ي ابم -.6 ي $ "k1h ف cرK 

"Hos غ $! ابم فوتو& ن  !& ن م ()

"%و

 6 ي

 سبوتن

 ي

 os غ

 $

!ابم

 -- 

ن

 &!ا

 Lا

 .$

! %و

 6 ي

 $ "ويد

 ? ت

 # 

Jروس ابم < وت 21 ت"   Eراقل

 ي -ل  .R 1 فر 0من"

Kراخس $.# قل ابم"  58() 

ول

  و

 )"7يد

 X يدي

 $

!46

Page 47: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 47/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

 ي os غ $! ابم --  k1h ف ن &!! #  $ت ? ويد"!& .- غ  nم ) Gن ا Lا $ سورة   $

! k1h ف

 ويد

 ? ت

 # 

 '  ست

 $ ر#ن ي

 e+G ل

 سورة

 g 

وريد

 ف

!:!& ن و% ! $لخ #" ابم

e+G ل

 سورة

 c7تدر

 # 

 يg )ر    # سا Cور7" !& ن  1 مب  1غن

*( و) , ر*   +

*$ د-"لقدرة

$! *( ق  A1 ل! Eق )>"

A) *(E 2( ل

 $

_"_# 

دي

 0 .<V

:!ف وريد cرH

درة

 0

 D# 

 2( ل

 A1 ل

!ابم

 -  *(E 2( 

ل

 $

 _

 0 .<V A)cدي #_ر

J( 3ن  س e1  1ف-  F اري  Gن  ا 7 <Cر 4ي 6

Rا L# ف " cو )#  2( ل cرK

!$ف # وت-  G3(? ن ن

 )ا

 L# ف

 تغن

 # 

 6 ي

 ن

 &! #)اي

 L.2( ل

 $ "c

و

 )# 

H D#  2( ل A1 ل! Wوب F " 0درة 

A) *(E 2( ل

 $

 _<V."_# 

دي

 0

J #&د" &# ف!و h ق  "ي

Kابم"ق 1 ف_$ ل ) G)."_2وسا

M 3) $راس 6 بوس" فو <Cا e1  1 س

 ل )2ف # Lا 7 Rر 4ي 6 "c

و

 )# 

P 3)ن

 G اري

 F 

"فو

"Wسبو

 # ت

 e1 

 1 س

!$ف # وتف #  1 خغ"^ ف # Lا( ن  ي 6

 &! $. Lاي  #   #Gتغن  ل ) +  2ا

"cو )#  f"81 

تول

 # 

 ا

 T#) @#C"فمول ' +1فغو( وهن

ة  QQQQQQD Rرا QQQQQQ3 !# س #( ن

 وري  QQQفخاف  QQQاي :Bوو L$.ا

 Lا

"Wو

 0 .ا

 E!

:  ف! وريد! Eا ابم."%و ن &! Wو 0

! Eا. ابم < وت 21 ت58() راخس Wو 0

! $يدي  Xيد7" ( و  ولن

 6ر-ة

 }?n 

"$.# قل

Hbا ) 2 ل! $.# قل"  $

! 2( ل

  }?n ة رسو% ل )2""J h10رافا sD

 Eم # ن bا [ خل"

"K: $.# قل ة }?n "c

ا

 + 

 Rا

 C - -

ار

 )# ف

• &."S ي

 -"ر

 7فا

- ت  1د@ "2  7-2  7 # ف ) +1ار -"ت # Rو 3 س ن &7دا ) -

:!ف وريد  c

ر

HRا Cابس $.# قل ن )اتا F  -

 }?n ة  Cو4"-  F اتا( ن  }?n ة لق #.! $ل `

"l1 س Rا Cاب ( ف"$.# قل ن )ا 1L -

 cر

J 2h10

ن

 )يا

 # خ

 -افار

 sD@اسو

 6 ي

(#  $ت # تاري < !& ن لق #. "$إس cرK

Hاي #L# "6 تة

 }?n 

 $

! $.و

 1 م

 1 س

9)ي  1  3و ي  F  6بب  Gف #  

   7ر 4ت # تاري <"$.# قل ة }?n  ن &!

Jغ $راس 6 بوس".: Rا sD -•@وسا 6 ي 

$

 #)إس

"$

.# لق

 ن

 &! > تاري

 # ت

 cا

 + 

 يدهن

9)-

"$.# قلK"غيدت # ف2h10   #L# يا !رف•

47

Page 48: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 48/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

6?   س = ا$"

$.# قل $اميا Cا ن )اتا F  - ? ا! }?n  Rة"

$

.# لق

 A1 ل

! Wبو

 F 

 -

 ه  1غ pف ) +1ارت #  Rراه  "ا

 10

"$.# قل MRرا F "os غ $!

 V Wيا

  6 ي

 

!ل ` لق #.!"$ف  ت # 

فغو( وهن'فمول  +1نة  QQQQQQD Rرا QQQQQQ3 

!# س #( ن وري  QQQفخاف  QQQاي 

:Bوو Lا

 Lا

.$ E!.Wو

 0"

:  ف! وريد! Eا ابم."%و ن &! Wو 0

! Eا. ابم < وت 21 ت58() راخس Wو 0

! $يدي  Xيد7" ( و  ولن

 5ن

 لق

 67b!لم  +< ياره

 } 

$

! B=ا

 T"بور

 0

Hن Gi( " L7:_ إا ل ) 7 2إا ل 21

يد }  Bياره >."فJر nTو$_  $

! B=ا

 T:بور

 0- 

دف

$#? 

 Cا

 + ف

"cر ن G لوبم 1  -

"mا h  Wو )ات - )"2( ل 

Wو AT ن 1 قي -!تا& ن توهن"

:!ف وريد cرH

 Tا= 0 $! Bبور"- غ  nم ) Gن  }  b!ياره > c

ر

J o( 

 - L7

21 ل

 إا

 7 2( ل

 إا

_"_$

و

 nTر

 cر

Kيد G3(?  -.b! #  Bن فا

  B=ا T < غي #1 غ cامس

 2 ا )$روب 0# ف"

Hb! ومس ن G يرا F "•l1  ) 

$! B=ا T < هراي }  "روب 0Jo 

ل

 Wبو

 F 

 < وت

 21 ت

إا

 7 2( ل

 إا

 _ _$

و

 nTر

 21 ل

 l1 

 )!  

م

 1 ت

 ب

 1h 

 ( مات  1ن"  تا 7د&#  # يا

Kغخ 1  # ف"ف 6 ت .Bدي b! # سما cغ  #1يغ >

 2 ا ) B=ا T$روب 0# ف"MA1Dا N cو 7# "

"ف #  1 خغنوهن

 )فغو

' +1 فمول

ة

 QQQQQQD Rار

 QQQQQQ3 

!# س #( ن وري  QQQفخاف  QQQاي 

:Bوو L! Eا.  0و"Wا Lا.$

:  ف

!وريد

ا

 E!ابم

."%و

 ن

 &! Wو

 0.ا

 E!ابم

 < وت

 21 ت

58()

راخس

 Wو

 0! $يدي  Xيد7" ( و  ولن

جا01 81 

ول

 Wاي> يد 1 ف

غاد<&7ي 6ا دت

Wو G1 غ Bد

 Eا

 0xL…3 

: Bوو

 LH<C

ا

 ST

 7

 D"  رسو% ل )2

52 ا 5 > يد D 2 لاي 61( بت  $!"2 ا [ ف 

Jmا 2)افا 1 س"ا

 G ي

!# م

 ).  $\ا

 131( 

 KO+1/ 

غ

 L 5Rبو

"l ير   و@

"] Rوب د ?3  

وريد

 ف

!:cر

H تد.Rم  و F  - aال  1ن يا Wي 6 

"ا cرJ- ول  81يا Wغاد7&>

  O&رو )-4رو G س `1 

ل

 ات

 )# ف

."$ c

ر

K "ن

 )ر

  61 مب

 1 مب

 -

H 31 تول

 سمو

 ن

 1 ال

 F 

" 7تا

 7ور

 C c l1 ت! ف  "21(1ي 6

Jدت ن &! Wاي 81 لو""%و 6 ي اK"bو T %.وس # "M` ل! 6 خ 1  # "لو  و )

  81 ول

 $

! "W

يا

 

 2  وفجا01

$.ف #( اتامن

 ? 

 1 ف

$ ف  ?  1م.ف #( اتا$! 8 ي #/ غي cا + 

b#E

 : ف! وريد ف  ?  1م•$.- غ A ف #( اتا

cا +  Rر!ن

 &! b#E $

! 8 ي

 #/ يغ

 "%و

H ) •"م  ا )#1 ن$ !ر +  Rا.cف #( اتا

"b#E $! 8 ي #/ غي Jغ

 7ور

 Cن

 &# ف

".RBوو

 L• 48

Page 49: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 49/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

•$.- مبا ف #( اتا  cا +  Rر! ف  ?  1من'س # فن

ن

 &! b#E $

! 8 ي

 #/ يغ

 

و%"اتا

 )# ف

 

j1 

 6 مبدي

 -.$•  Rر! ف  ?  1من'س # فن

 "b#E $! 8 ي #/ غي cا +   ف  ?  1م•$.- ول  81ف #( اتا

cا +  Rر! "b#E $! 8 ي #/ غي 

$ !ر +  Rا .cف #( اتا  $! 8 ي #/ غي

"b#E

K'Wوب F  < وت 21 ت"اتا

 )# ف

 ابم

.  $cا +  Rر!  ف  ?  1من

$! 8 ي #  / غي58() راخس b#E

$! ( و  ولن يدي  Xيد7"

Mات

 )# ف

 $سار

 6 سوب

".$  c

ا

 + 

 Rر

!6 ي

 b#E $

! 8 ي

 #/ يغ

 

.  Zي  (  6و !ف "YR#TينPB!و Wاي ا 1 بم ن +1 ت"

  غ / وا( ن$ !ر +  Rا .cف #( اتا

  $! 8 ي #/ غي"R#T

ف 

! 2( ت

 6 ي

 b#E^:81 

تول

 # 

 ا

 T#) @#C"اتا

 )# ف

 21(1 م

 -.$!رفد   ف  ?  1من ف 1 قن

 ي ! 6سديا( ن" ف  1دي <

f: ين  1 ف":  F بو Wف #( اتا $.ل  31ن

  ف  ?  1من8 

ي

 #/ يغ

 cا

 + 

 b#E $

!"قن

 1 ف

 رفد

!سمو

 81 ول

 :ن

 31 تول

 .ف #( اتا $!رفد  ف  ?  1من

"Wوبس # ت نق 1 فw: 2  7ر ا T#)"

-  Cور F  7ديا( ن لمب #$"ا

 T#)$# 

لمب

 ن

 G اف

 1F 

 وريد

 -"ا

 T#)-  Cور 1F  7م < تو 3Cن

"Wوبس # ت سإ e13 ي # ف"

Rرا /N:( ) قو9)$.يمان

"2( ل

 ;و 6-1لت   $ ر#ن

 ي  Eراقل ةروس- " :!ف وريد  cر

H ي os غ $! ابم --

Hos غ $! ابم"  $

! %و

 ن

 &! Eراقل ةروس k1h ف 

49

Page 50: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 50/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

(24)

02.7-

06.7

$! ابم

os غسورة

Wو G ي # %و

 ن

 &!k1h ف $!

 سورةي  Eراقل

-"

 Lا ن &!.  $ ي 6 و%"

ي

 os غ

 ا

 + س

 7

 # 

 cا

 1 س

 -

"$.# قل cر

J ي os غ $! ابم --

 Lا ن &!.  $ ي  6و% ! #  $ت ? ويد"

z  L -  م"$.# قل R#T!& ن ا Lا ي ابم -.6 ي $

"k1h ف

 cر

K ي

 os غ

 $

!ابم

 --

  $! k1h ف ن &!"ديو ? ت #  $ سور.- غ  nم ) Gن ا Lا

ة"  D ` ل!

 ي-"Jي  + فا ,  < ق ( ت"•

 سورة

 Rر

!

58() راخس  Eراقل ولن

  و

 )  $

! يدي  Xيد7"

K 4وبا F "$.ا Lا 7ر. * ! 4سا

 7ر ."4ساM:81 لوت #  ن +1 ت"

 - GG غ

 ( 

 "ي

 $وسو

 F 

 -"م

 () . 

 -

'  ست

 $ ر#ن : ي e+G ل ةروس

 g:!ف وريد 

"# لخ

 $

! %و

 ن

 &!ابم

e+G ل ةروس c7ردت #  ي

g )ر

 سا

 # 

 "7ور

 Cغن

 1 مب

 1 

 ن

 &!*( و)

 , ر*   +*$ د-لقدرة

Hj1 

 # ف

".$$ ل ) G). &! 2وساد •Wو! 6 ي 

."<3 ا

Jسو G)"." 2( ل $ 7 #GL -  ? ا!ي  Gنيدر

 # 

"O 

 1 ر

 7

 Wو

 G1 غ

 -

 1 خ

 ( خ

 ` ل

!Rا

 Cبا

 ( ف

 $! @و ف 7ر"

< و ن G ي!ا ?  - # 61 سوف 

"ف †!O13Gت 8$! 4ا 1 س روتاغ -

ال ` س 1)21"< 

 C# 

 

وريد

 ف

!:cرH

 0درة"فغ # ت  F  - 1اتا( ن   DcرJ

$. 1Lيد F  -.Bاري  Gن فا  ." <3 ( ل )2  c

ر

K وسا

 G)ن

 )

j1 مب

 -.2( ل

 $وسا

 G)ن

 &!.  $ @

و

 ( خ

"

HWبو

 F 

" 1 ت

 # فغ

"درة

 0Jد Wوب F "•Wو!  ي 6."<3 اKسو G) $."مب  1خغ  Gن

  $! 2( ل ).<3 بول  +1ن ا

ا

 1 خ

"M

 n 

 bو

 T %

.سو

 # 

".R  2( 

ل

 درة

 0 

 1 خ

R# مب

 6 ي

  n د )@و ( خ"

P@#C" T#)" 81 لوت #  

فغو( وهن'فمول  +1نة  QQQQQQD Rرا QQQQQQ3 

!# س #( ناين

 QQQQQ فخاف

 QQQQQ وري

 :Bوو

 Lا

 Lا

."%7

 

 1s ت

 $

:  ف! وريد$! %و ن &! %7  1s ت ابم

لخ #"

%7  1s ت ابم < وت 21 ت() ) 58و  ولن راخس

! $يدي  Xيد7"

*( و)" , ر*   +

 -ا *ة  D $و )7ر

ن

 1Cا

 + فمب

 )7ر

 ة"  D

- ر )7و$  0ول >- ر7( و$ 0) ب >  <(n ف $و )7ر -

 وريد

 ف

!: cرH

" ة  D $و )7ر Wوب F  - cرJة  D $و )7ر ن G يرا F  -

H$و

 )7ر

 ن

 G 

!ما

"• 

 DWو G1 غ

 0ول > ! +  •$ا 1Cن "<(n فJ$و )7ر را L @و ? و"•

50

Page 51: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 51/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

" S1 ت # ت راخس cرK

 ن

 G&# 

 - 1Cا

 + فمب

 )7ر

 ة س # تا  D ` ل!" B

وو

 Lة  D !ل ` غ # Tا( ن اقس -

"

"<(n فK$و )7ر ن Gi( "•

 راخس

 < ول

 0

! )$و  ول يدي  Xيد57  "8()M Lا < وت 21 ت".$•

ر 0 $#)7ول >"فغو( وهن'فمول  +1ن

ة  QQQQQQD Rرا QQQQQQ3 !# س #( ن

اين

 QQQQQ فخاف

 QQQQQ وري

 :Bوو

 Lا

 Lا

."%7

 

 1s ت

 $

:  ف! وريد$! %و ن &! %7  1s ت ابم

لخ #"

%7  1s ت ابم < وت 21 ت() ) 58و  ولن راخس

! $يدي  Xيد7"

 5ن

 لق 67لم  +ن

 )ا

 b!

و 

 1 

 $

!81(? 

!(# اين"

H$!  " b!ا( ن 81(? !  1 و:"اين

 #):W

و

 G ي

 ن

 )ا

 A1 ب

 " $#1(1C

" Wرو

-Wو

 # 

 @د

 1 ت

 -- ب  A1ا( ن سقدر

"ف # لو ي 6ف # ل C -وا( ن " !سديا( ن

6 ت ن &! @7!7! -

! مت  " ي 6ن

 )سديا

!$

 )ا

 ن

 )و

 - ن

 &!و

 1 

! Eا." ابم Jف".:b! #  Bدي

 #  - 1(13 ي!"$! <  #N! -

"< ووه

 L! -L$

! 6F)"< 

 )# 

!K"b! #  @د 1 ت ب 0ا E"

دف  -ت  1د@ ( ب #( ن ل )2 "

( nا يبن".-  1 مبول  Gن

:!ف وريد  cرHb!

 ن

 )اتا

 F 

 -•$

 )ا

  81(? 

 1 

"اين

 #)cر

J را L ! G&#  -•$ن  ا( ن

 ي 6   1 و سوفن

$! #  @د 1 ت 6 ي را Lفوس" cرK

  G3(?  -.$! b! # ن فا Bدي

   Eا 0ب 7 ر 4ي 6ن

 )ا

 cسما

 b!

 # 

 @د

 1 ت

 81(? 

 1 

 $

!"اين

 #)

H$اسوس # با C  "تايغن !!ل ` ساتواين

 #) 81(? 

  لو

. يديو

 „يو

!7

 Rbو

 T %

.سو

 # 

 $

!غا

."O ي

Jاي #L# "ملاغفl ي # l1  )   ! ! # ل `

"81(?  K<  1( " &# فb! 6 ت •  $!  ا( ن

81(? ! "  1 واين

 #)Mb!

 را

 L @و

 ? وت

"• 

و

 1 

 $

 )ا

! #) 81(? اين"P"غخ 1  # فغ .R .فا $! b! #  Bدي

 Eا 0ب 7 ر 4ي  6ت  1د@cسما

 b!

 # 

و 

 1 

 $

 )ا

 "اين

 #) 81(? 

!"ت  +1ن  # تول 81"^

فغو( وهن'فمول  +1نة

 QQQQQQD Rار

 QQQQQQ3 

ن

 )# س

!# 

اين

 QQQQQ فخاف

 QQQQQ وري

 :Bوو

 L$ ت ."%7  1sا Lا

:  ف! وريد$

! %و

 ن

 &! %7

 

 1s ت

 ابم

"# لخ

%7  1s ت ابم < وت 21 تولن

  و

 ) 58()راخس

"7يد

 X يدي

 $

!

 81جا01 ول

 Wيا

> دي

 1 ف

: Bوو LH57ا

 ?1 ه

 $سايور

"  $

! B#1 

 > ول

:!ف وريد  cر

H 6 ي

 Wيا

 ن

 1 ال

 F 

 - aو

  م

.Rتد

 H"نغخ 1  # فراخس "

ولن

  و

 )J

تد

 ن

 &! Wيا

 81 ول

"51

Page 52: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 52/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

ي 6غاد7&>ا

 دت

Wو G1 غ Bد

 Eا

 0xL"…3 

>aا نهو -Bو غاد7&>

 1 اي

 „

J$امقل"dوس )ا 

.  ` ي

 #G3 ي

 Rا G1 بمت Bو $!

"ا cرJ

<&7غاد

 Wيا

 81 ول

 -

  O&رو )-4رو G س `1 ل

 ات

 )# ف

."$ cرK

  - مب  1مب  61ر )ن"

ا ي  6و%"K 1 بم $راس  "سوب 6

Wيا

Mراخس Wاي Wوب F " "ن

 31 ل

P "ايابس ن )ر < ي X1  )"

 2  وفجا01

ف #( اتا.$4و

  ي

!

!ي  و"4ف #( اتا.$  :  ف! وريد R.ي •! غ A ف #( اتا.$-  4Z"%و ن &! Y -$.

اتا

 )# ف

 ابم

•6 ي

 ! <&7

غاد

  ي

 &! R.

 4"%و

 &! R. 4ي  ف #( اتا.$ !ول  81يا Wي  6غاد7&>- و%"

HR.اغ 7رو C "ف &# ن  ف #( اتا.$

!  يZ R.  4Y6 ي "ن

 )#1 اف

!J' W

بو

 F 

 < وت

 21 ت

"  $.

اتا

 )# ف

 ابم

() ) 58و  ولن راخس $! يدي  Xيد7" 

K$.اتا )# ف $راس 6 بوس"!  ي  R. 4

Z"YMB!و Wاي ا 1 بم ن +1 ت"

 ن

 )وا

 / غ

<&7غاد

 6 ي

 $.اتا

 )# ف

 !

  ي

"R.

 4P: 81 

تول

 # 

 ا

 T#) @#C"

ومس 81 لو -$.اتا )# ف•!  ي  4  "R#T ف! 2( ت 6 ي R. 

^: ين  1 ف"$! Wوب F  : ل  31ن

  $.اتا

 )# ف

 ابم

!

  ي

"R.

  4سمو

 81 ول

 :ن

 31 تول

  ف #( اتا.$!  ي6 ي R. 4

"R#T ف! 2( تf: 2  7ر ا T#)"

-  Cور F  7ديا( ن لمب #$"2 

 7ر

 ا

 T#)$# 

لمب

 ن

 G اف

 1F 

 وريد

 -"ا

 T#)ن

 3Cتو

 > م

 1F 

 7ور

 C -"Wوبس # ت

w سإ e13 ي # ف"Rرا /N:

 فغوسا.$  (Eمو

"$وهاغف

52

Page 53: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 53/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

=9>?

‚"f-

HK"f

سوهن

ت  7ة$

.# لق

$! ابمos غ

سورة

Wو G ي # !& ن و%k1h ف $!

سورة

 Wيا

 n ل

 QQ ي Wا QQ ي!ا n ل ةرو QQ س-

  :!ف وريدcرH

 م

 () %و

 ن

 &! Wبو

 F 

 -رف

!

  سورة

Wيا

 n ل

 ي نت #) os غ -فر!

"Wاي!ا n ل ةروس cرJ

!& ن  # ت ? ويد سورة ابم -"Wاي!ا n ل

ن

 &! Wيا

 n ل

 سورة

  os غ

 -"%و

 cر

K

! $غ  osسورة ابم - ي Wاي!ا n ل-k1h ف ن &!ويد

 ? ت

 # 

 $

!

HWاي!ا n ل ةروس os غ" ي -$! %و ن &!"k1h فJ< وت 21 ت"

  Wاي!ا n ل ةروس os غ 58()راخس

 ول

  و

 )  $

!"7يد

 X يدي

 Kروس ن iN ~1 م 3 ت"

 Wاي!ا n ل ) 7ات 7رو Cق  S1سخار تد 7ي #"

M$! #&د 5 `0# "  ومس > م 1F 

ا

 Lا

 .oN! 2( ت

 6 ي

 $

"  7ل  21وريد

'  ست

 $ ر#ن ي ` ي #  ةروس- :!ف وريد 

!& ن و% ! $لخ #" ابم  # تدر c7سورة  # ي `

ي- )ر    # سا Cور7" !& ن  1 مب  1غن

*( و)" , ر*   +

 -ا * ر )7و$ة  D

H: * ب

 (0 $و

 )7ر

"

 1 

J: < لو 0 $و )7ر"  #s ل ة #1 ب G ت -- مبا سورة

 s تا  ل  1s ت ابم - #1L -< 

ب

 8 ت

9) Wو

 (D ` ل

 1s ت

  #1L

  س

 R# مب

 -6 ي

 "ف # تا

وريد

 ف

!: c

ر

H Wوب F  - 1 ت # غف* ب (0 $و )7ر 

! 0 $ول * " cرJ

 (0ب * ة  D $و )7ر ن G يرا F  -" * لو 0 $! c

ر

K ن

 G&# 

 - 1Cا

 + فمب

 )7ر

 تا

 # س

 ة

 D ` ل

!$

! * ب

 (0 $و

 )7ر

 Bوو

 L 0ول * "

- س 1 ا 7 #  cس + ا غ  G(Gنة"  D

H"خغن

 1 

 # ف

 )7ر

 DJ$و )7ر $راس 6 بوس"

  ة  D Wو G1 غ  1Cا + بمف

   #Lتا   C# اب # "!# س #( نK"$

و

 )# ف

 6 ت

 خغن

 1 

 # ف

  * ب

 (0 $و

 )7ر

" * ول

 0 $

!M$

و

 )7ر

 *( م

 Eن

 )و

 ) 

" (0ب * ! 0 $ول * "

فغو( وهن'فمول  +1نة

 QQQQQQD Rار

 QQQQQQ3 

!# س #( ناين

 QQQQQ فخاف

 QQQQQ وري

 :Bوو

 L"  $ #1Lت . 1sا Lا

:  ف! وريد 

 1s ت

 ابم

 #1L

$

! %و

 ن

 &!لخ #"

 1s ت ابم < وت 21 ت #1L

58()راخس

 ! $يدي  Xيد7" ( و  ولن

*( و) , ر*   +

 6ر3%رسو

 Bو

 E!راخس

 2( ل

1 لوس

H2( ل %وسر ةو E!" 

راخس

"Yا

 13 ره

Z 1 سول

 ي

 .

 #n, ل

 سورة

 -

"JS سب

•2( ل

 %رسو

 

  E!# "1وةسول

 راخس

 -2 

ي

 # ف

2( ل

 

:!ف وريدcر

H%رسو

 وة

 E! @و

 Wبو

 F 

 -"2( ل

 Wبو

 F 

 -@ 

 L

2( ل

 %رسو

   E!# وة" cامس

ف  T#Gا.$-  ) و( ن سوتو    Wو G1 غ( 33وين"

Hغ 6 خ 1  # ".: Rراخس

 2( ل

 %رسو

 وة

 E! -"1 

سول

2( ل

 %رسو

 S سب

 - 

راخس

 وة

 E!# 

"1 لوس 

J81 لو"نفا 1 س # ف $! س # ت 1/>  7و@  T# ا!! Rل `

53

Page 54: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 54/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

- س  3و &! Rن (+ 1د 7فن  0و

 #)سو

 b#Eف #  +  7ن" # يما "K

و

 6 ي

 4ر

 7

•  ! Eوة  # يما

راخس 2( ل %وسر : 1 لوس

-  Lدي ?  L   وي ) د- و  #G ل  hدي <

 ن

 <(E -S ال

 ‡

 aار

 Nن

 يد

 = -

 يمن  -

cرJ- خ # يا( ن رسو% ل )21 

سول

 راخس

 وة

 E!# 

 cرK4ر

 7

 ن

 G اري

 F 

 -و

 6 ي

  %رسو

 وة

 E!يما

 # 

"1 سول

 راخس

 2( ل

 ف # ل-  ) و( ن س  3وتو

 ف # س  1افن  $! ف # خغن"

 .ف  #يق  3ا $! $!!ل ` ()8"  مبغ  Gن

K4ر

 7

 Rراس

 ن

 )ديا

 F 

"

و 6 ي• %رسو

 وة

 E!يما

 # 

 راخس 2( ل"1 لوس 

فغو( وهن'فمول  +1نة  QQQQQQD Rرا QQQQQQ3 

!# س #( ن وري  QQQQQفخاف  QQQQQاين

:Bوو

 Lا

 Lا

. 1s ت

 $ #1L

 "

:  ف! وريد  1s ت ابم #1L$! %و ن &!

لخ #"

 1s ت ابم < وت 21 ت #1L58() راخس 

! $يدي  Xيد7" ( و  ولن

 5ن

 لق 67لم  + b!ا( ن ?) 1  $!81و 

!"اين

 #)

! 1  $و   b!ا( ن! #) 81(? اين"

H #3  2  #  "! ?1 ا  تاو س  3ا

ه  1د& ن"ا

 # 

 ن

 &ا

 T -.l1 

 )ين

 )ا

 ن

 &! @7!7! -سوف

"- مباسو Bتا& ن

 ا( ن" سب ) ووت 21 بل 6 ي ن )ولوه! -

غمب  A1ا( ن"J

ف

".: b!

 # 

 Bيد

$

 )ر

 < سغ

! -4ر

 7

"Rار $.ف # سموفو@-

"ب s -  ت ! 21ي # D#  Rب # 

$!"<  1 لو )#  

:!ف وريدcرH

b! ن )اتا F  -•$!  ا( ن! #) 81(? اين"  1 و

 cرJرا

 Lن

 G&# 

 -•$

 )ا

 6 ي

 و

 1 فوس

  # 

 @د

 1 ت

 6 ي

 را

 L $

!سوف

" cرK

$! b! #  Bد vاف ن G3(?  -   Eا 0ب 7 ر 4ي 6

 ت  1د@  b! # سما cا( ن81(? 

 1 

 $

!"اين

 #)

Hb! 81 لو"•l1  )  $! ا( ن

81(? !   1 و(# اين"

Jن )j1 بم"تو # ف6 ي  @د

 1 ت

 $

! b!

 # 

 b!

 # 

 l1 

 )$

 )ا

 و

 1 

! #) 81(? اين"Kا 1 بم"اف6 ت د 1  .فا ب 0ا E $! Bدي

b! #  @د 1 ت 6 ي 4ر 7 ن

 )ا

 cسما

81(? 

 1 

 $

!"اين

 #)

ن

 +1 فمول

'وهن

 )فغو

ة

 QQQQQQD Rار

 QQQQQQ3 

ن

 )# س

!# 

 وري  QQQQQفخاف  QQQQQاين

:Bوو L"  $ #1Lت . 1sا Lا

:  ف

!وريد

 

 1s ت

 ابم

 #1L

$

! %و

 ن

 &!"# لخ

 1s ت

 ابم

 < وت

 21 ت

 #1L

58()راخس

 "7يد

 X يدي

 $

!ولن

  و

 )

54

Page 55: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 55/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

جا01 ول 81

 Wيا

> دي

 1 ف

<&7ي 6غاد

ا دتWو G1 غ Bد Eا 0xL

…3 

 : Bوو LH )ايد F  ا 1L " 0و

 7ا

 &

  سم

 $.ف # ي سمبوتن  7ار

 $تاهو

 1Lا"J2)اا!"> ف 7ا 

A1 بمغ$! R # س 

"\ 1aو ) 

:!ف وريدcرH

 6 ي

 Wيا

 ن

 1 ال

 F 

 - aو

  م

.Rتد

 

"ا cر

J- ول  81يا Wغاد7&>

 ل 1` O&رو )-4رو G س$".ف #( اتا cرK

- مب  1مب  61ر )ن" 

H 31 لوت ومس ن 1 لا F "   Cور 7تا7

 l1 ت

! 6 ي

 c"21(1 ف

Jدت ن &! Wاي 81 لو""%و

 6 ي

 ا

K"غيدت # فراخس  يدي  Xيد7 

 2  وفجا01

!ي  و4ف #( اتا.$

 ! 7.ي  ف #( اتا.$  4Z"Y

: ف! وريد ي •6غ A ف #( اتا.$- 

 ي  غاد7&> ! 7. 4 Z"%و ن &! Y -$.

اتا

 )# ف

 Wبو

 F 

•6 ي

 ! <&7

غاد

  ي

  7.

 4"%و

 ن

 &!ول  81يا Wي  6غاد7&>-

 ي  ف #( اتا.$ ! 4  &! 7.ن و%"

H" ) •م  ا )#1 ن  ف #( اتا.$ ي 6

Z 7. 4ي   غاد7&> ! "YJR.

غا

 7ور

 Cن

 &# ف

"  $.

اتا

 )# ف

!

  ي

6 ي

 7.

 4!فا )#1 ن" 

K' Wوب F  < وت 21 ت"  مبا ف #( اتا.$

() ) 58و  ولن راخس $

! "7يد

 X يدي

 

M$.اتا )# ف $راس 6 بوس" !

  ي

 7.

  4"P"B!و Wاي ا 1 بم ن +1 ت

  ي  6غاد7&>!  ي"7.  4

 T#) @#Cا  # تول 81 :"^ ! 7.ل `!ي  و -4ول G ن 

6 ي

 $.اتا

 )# ف

"R# 

!f:

ين

 1 ف

"$.اتا

 )# ف

 Wبو

 F 

 :ن

 31 ل

  ي  6غاد7&>!  ي6 ي 7. 4

  !سديا( ن"ومس 81 لو : تول  31ن

  $.اتا

 )# ف

 "Wسبو

 # ت

 w: 2 

 7ر

 ا

 T#)"$# 

لمب

 ن

 )ديا

 F 

 7ور

 C -(# Tا"

- وريد  1F اف  Gن لمب #$

(# Tا"-  Cور 1F  7م < تو 3Cن

"Wوبس # ت55

Page 56: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 56/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

 سإ e13 ي # ف"Rرا /N:

مو

 (E $.فغوسا

 

"$وهاغف

=9@?

H^"

f-J‚"f

 ;و 6

تل1- $ ر#ن

$! ابمos غسورة

 G ي

 # 

 ن

 &!"k1h 

ف

 $

!

ل  nا!ياWسورة

 ي

 Wيا

 n ل

 سورة

 -

 وريد

  ف

!:cرH

- م () %و ن &! Wوب F فر!Wاي!ا n ل ةروس

- QQQ  ن QQQ  #) oQQQs غ QQQ فر!"Wاي!ا n ل ةروس

 cر

J-

ور

 QQ س

 د

 QQ وي

 ? ت

 # 

 ن

 QQ&!ا

 QQ مب

"Wيا

 n ل

- QQ&! Wاي!ا n ل ةروس os غ"%و cرK

! $غ  osسورة ابم - ي Wاي!ا n ل-k1h ف ن &!"ويد

 ? ت

 # 

 $

!

H iNي

 ابم

"  Wاي!ا n ل  سورة

 ي -' 8() راخس يدي  Xيد7"

Jروس  os غ"Wاي!ا n ل

 ي -$! %و ن &!"k1  h ف

Kos غ

 < وت

 21 ت

"

راخس Wاي!ا n ل ةروس 58()لو  و )$!يدي  Xيد7"

MWاي!ا n ل ةروس ~1 م 3 ت" ( د  Cور7

 تا 7ق  S1سخار تد 7ي #"P$! #&د 5`0# "

 سمو

 > م

 1F 

ا

 Lا

.21 ل

 7

 oN! 2( ت

 6 ي

 $"وريد

'  ست

 $ ر#ن

 ي ` ي #  ةروسg :!ف وريد 

!& ن و% ! $لخ #" ابم # تدر c7سورة  # ي `

 يg )ر   Cور #  "7سا !& ن  1 مب  1غن*( و)

 , ر*   +*$ د-

"   ل 3 

-_ن

 1 ت

 # فغ

"_ 

 3 ل

 R#1L -•"_

 

 3 ل

_وريد

 ف

!:cر

H ن

 )اتا

 F 

 - 1 ت

 # فغ

 3 ل

_"O ي #1L-R#1L س # تا

 cرJ _ ي 6 _ R#1Lل 3  -  F اري  Gن

 فوفو@ول 21 !"R# ي! ` ل!

K را L دف  -غ + وري  Gن

 # 

 +?3).$رف

! "2( ل

 

Hسم

 د

 1, 

 # 

"."* 

 3s ل

 J

س

 # 

".bو

 T %غ

 .Rا 

•  2( ل

 "Y  Zل 3 

K #&د" &# فغ .R _"   فغ # ت  1ن _ل 3 

MR#1L $راس 6 بوس"•"_  _ل 3 

P"خغ

 1 

 # ف

$ايما

 Cا

 R#1L•  _  _ل 3 

 n 

 R# مب

  )ا

."<3 

• Lارف #  1 خغ"^ فد 

 #  +?3)."2( ل Rر! $فغو( وهن'فمول  +1ن

ة

 QQQQQQD Rار

 QQQQQQ3 

ن

 )# س

!# 

اين

 QQQQQ فخاف

 QQQQQ وري

 

:Bوو L"  $ #1Lت . 1sا Lا

:  ف! وريد 

 1s ت

 ابم

 #1L

$

! %و

 ن

 &!"# لخ

 1s ت ابم < وت 21 ت #1L

58()راخس

 "7يد

 X يدي

 $

!ولن

  و

 )

56

Page 57: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 57/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

*( و) , ر*   +

 6ر3

! Eوة رسو%راخس

 2( ل

ت 4#"

H2( ل %وسر ةو E!"سخار ت 4# :

ي

 ة

 #?s ل

 سورة

 - 

J2( ل %وسر S بس"   E!# وة

: 4# ت

 راخس

 -2 

ي

 # ف

"2( ل

 Rرا

 ن

 1)سما

 -"W

و

 0 $

!K6  6 ي 4ر 7"

"$ 7# سA+T - وS+ ل و -

:!ف وريدcرH

وة

 E!را

 L $

! @و

 ن

 )اتا

 F 

 -

   "4#رسو% ل )2ت

 راخس

 cرJ

-  F اتا( ن سب  Sرسو% ل )2  راخس ةو E!# 

 ت 4#"cرK

ن

 )و

 ) 

 ن

 3)ن

 )اتا

 F 

 - ن

 &!وتو

 3 س

افن

 1 س

 # ف

 $

!6 ي

 خغن

 # ف

"<  1( ت

Hغ 6 خ 1  # ".: Rراخس 2( ل %وسر ةو E! -

"4# ت

!$ف # س  1افن- ول 81  </1 ت

 # س

  7و@  T# ا!! Rل ` .ف  #يق  3ا $! $

!!ل ` ()8"  مبغ  GنJا Rراس ن )ايد F "

! Eوة   # يما  7ر 4ي 6"2( ل

 %رسو

K"د

 1, 

 # 

"

فغو( وهن'فمول  +1نة  QQQQQQD Rرا QQQQQQ3 

!# س #( ن وري  QQQQQفخاف  QQQQQاين

:Bوو

 Lا

 Lا

. 1s ت

 $ #1L

 "

:  ف! وريد  1s ت ابم #1L$! %و ن &!

لخ #"

 1s ت ابم < وت 21 ت #1L58() راخس 

! $يدي  Xيد7" ( و  ولن

 5ن

 لق 67لم  + b!ا( ن ?) 1  $!81و 

!"اين

 #)

H" .ا E! o ل " `+( ل _ #&ب Nا h ل

 7ر= +0ا ه  jل ] nان ل  T7 %  sب + ا

 "_  #s ل ن E

:!ف وريد cرH

سوفتور #  5$ف # - ماتوه > 

  سو$ س # تا

$!  ?) b! #  81سما cا( ن

 1 

"اين

 #)cر

Jcامس .ا E! ابم -

 R#1Cغ  sا 81(? (# اين" 

cرKرا L  غ  G3(?  -<  #sن

4ر 7 >N."ني

H"غخ 1  # فغ .را L R ي 6   1 و $! ا( ن

 # فوس@د 1 ت $! # فوسcامس 

" . #) 81(? !Jاينا

 E!ابم

 < وت

 21 ت

"  c

سما

ا

 s غ

 R#1C81(? 

 (# اين"

K81 لو"xL.ا E!" ! 1  $و ا( ن

Mو )و Wوبم"m#G س"

ن

 +1 فمول

'وهن

 )فغو

ة  QQQQQQD Rرا QQQQQQ3 !# س #( ن

 وري  QQQQQفخاف  QQQQQاين:Bوو L

"  $ #1Lت . 1sا Lا

:  ف

!وريد

  1s ت ابم #1L$! %و ن &!لخ #"

 1s ت

 ابم

 < وت

 21 ت

 #1L58() راخس 

! $يدي  Xيد7" ( و  ولن

جا01 81 

ول

 Wيا

> دي

 1 ف

6 ي

غاد7&>

ا دتWو G1 غ Bد Eا 0xL

: Bوو

 LH-6G 

غ

 1 

 6 ي

 الن

 T"  

ي

 @و

 G غ

 1 

" Rا

 + 

 # 

 &سا

 J$.# قل ابم وبي"

 رامس 07و  و&/ و

" #+ˆ

 وريد

 ف

!:cر

H 6 ي

 Wيا

 ن

 1 ال

 F 

 - aو

  م

.Rتد

 "ا

 cرJ

$".ف #( اتس  Gور )-4ور& Oل  - `1ول  81يا Wغاد7&> cرK

H 31 تول

 سمو

 ن

 1 ال

 F 

"  7

تا

 7ور

 C c l1 ت

! 6 ي

 "21(1 ف

Jتد

 ن

 &! Wيا

 81 ول

"ا ي  6و%

K"$راس    # تول "M"81سوب 6 " T#) @#Cادت ن &! Wاي ن G يوس -

57

Page 58: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 58/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

…3    ا ي  6و%" - مب  1مب  61ر )ن"

 2  وف

جا01ف #( اتا.$

"4و

  ي

!

!4ي  ف #( اتا.$ 

Z R7."YR7!7! 5 Rوب

:!ف وريد 

 ي •6غ A ف #( اتا.$-  ي  غاد7&> ! R7. 4

Z"%و

 ن

 &! Y -$.

اتا

 )# ف

 Wبو

 F 

•6 ي

 ! <&7

غاد

  ي

  4"%و

 ن

 &! R7.

 - ول  81يا Wي  6غاد7&>

 ف #( اتا.$ !ي  و4 ."%و ن &! R7

H" ) •م  ا )#1 ن

  ف #( اتا.$ ي 64ي   غاد7&> !

Z R7.

"YJR.

غا

 7ور

 Cن

 &# ف

"  $.

اتا

 )# ف

!

  ي

6 ي

 R7.

 4!فا )#1 ن"

K' Wوب F  < وت 21 ت"  مبا ف #( اتا.$

() ) 58و  ولن راخس 

$! "7دي X يدي M$.

اتا

 )# ف

 $سار

 6 سوب

"!

  ي

R7.

 4"PB!

و

 Wيا

 ا

 1 مب

 ن

 +1 ت

"  ي  6غاد7&>

!  ي"R7.  4" T#) @#Cا  # تول 81"^

 -ومس 81 لو$.اتا

 )# ف

•!

  ي

  4"R#T

ف 

! 2( ت

 6 ي

 R7.

 

f: ين  1 ف"$

! Wبو

 F 

 :ن

 31 ل

  مبا ف #( اتا.$!  ي" R7.  4

ومس 81 لو : تول  31ن  ف #( اتا.$

!  ي2( ت 6 ي  R7.  4"R#T

ف 

!w"2 

 7ر

 ا

 T#)"$# 

لمب

 ن

 )ديا

 F 

 7ور

 C -"ا

 T#)- وريد  1F اف  Gن لمب #$

(# Tا"-  Cور 1F  7م < تو 3Cن

"Wوبس # ت

إس 

 e13 ي

 # ف

"Rار

 /N:مو

 (E $.فغوسا

 "$وهاغف

(27)

 ;و 6

تل1-

! $ $ر#ن ابمos 

غ

ي Wاي!ا n ل ةروس -

  :!ف وريدcرH

 م () %و ن &! Wوب F  - QQ فر! Wاي!ا n ل ةروس 

 QQ ي

 ن

 QQ ت

 #) oQQs غ

 - QQ رف

!

HWاي!ا n ل ةروس os غ"  ي -%و ن &!

$!"k1h ف Jos غ < وت 21 ت"راخس

 Wيا

 n ل

 سورة

58

Page 59: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 59/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

23.7

-

27.7

سورة

Wو G ي # %و

 ن

 &!

 $!k1h فسورة

"Wاي!ا n ل

"Wاي!ا n ل ةروس cرJ

ورة

 QQ س

 د

 QQ و

 ? ت

 # 

 ن

 QQ&!ا

 QQ م

 -

"Wاي!ا n لن

 &! Wيا

 n ل

 سورة

 os غ

 -و%" cرK

! $غ  osسورة ابم -  ي Wاي!ا n ل-ن &!k1h ف! #  $ت ? ويد"

! )$و  ول()58 يدي  Xيد7"

Kسور

 ن

 iN ~1 م

 3 ت

"

 Wاي!ا n ل  ( د  سخار

 S1 ق

 7تا

 7ور

 Cتد 7ي #"

M$! #&د 5 `0# "  ومس > م 1F 

$ ي  6ت ) .oN! 2ا Lا"  7ل  21وريد

'  ست

 $ ر#ن ي 2‡ gسورة :!ف وريد 

!& ن و% ! $لخ #" ابمي 2‡  # تدر c7سورة

g &!  ر )ن   # سا

 Cور7" *( و) 1 مب  1غن , ر*   +

*$ د-"  ل 3 

را

 L•@موفو

 D` ل

! _ 

 3 ل

 _:R# 

ي

!  1   - مب # Rس

 # تمو"-  C# وتو g 4ر 7يو4"

-  # تول <  h ور""cر 6 بم 1 ت #  -"مبو

 61 سال

 ->N < 

 #s غ

 -

4ر 7."ني

 وريد

 ف

!:cر

Hساتو

 2 ل

!

 _ 

 3 ل

 )اتا

 F 

 -   • ا!رفا

 ل )2"Wوب F  - 1 ت # غف"_  _ل 3 

cرJرا L موفو@•-  F اري  Gن

  ` ل

! _ 

 3 ل

_

 D" R# 

ي

!

cرKوسن

 7ر

 Wوبم

 -غ

 1 

 ) D < تا 1s غ

 _ !ل `  "ه  1د_m7ل 3 

H"سم

 د

 1, 

 # 

."* 

 3s ل

J" )#1 ا

  م

 )•را L 6 ت # با C# • 

 Dموفو@"_  _ل 3 

K"غخ 1  # فرا L 6 ت • موفو@  D

 # 

 _ 

 3 ل

_ )7فد

"# اب

 C

M" &# فS بس 7رو C•ا

.  <3 

ف # ل  1د  &7م # لو( ن ل )2"

فغو( وهن'فمول  +1نة  QQQQQQD Rرا QQQQQQ3 

ن

 )# س

!# 

اين

 QQQQQ فخاف

 QQQQQ وري

 :Bوو

 L$ س ? و! س + و."Rا Lا

:  ف! وريدRو + س !و ? س ابم%و ن &!

"# لخ

 $

!

ت  21تو < مبا س ? و!58() راخس Rو + س

"7يد

 X يدي

 $

!ولن

  و

 )

*( و)" , ر*   +

 -ا *ة:   D

ة

 D $و

 )7ر

 )7ر

 ZY <(n 

ف

: <(n ف $و )7ر- !# ي # Rو%"- ر( و tس # تا

 1 .ام ‡"تا

 # س

 %د

 Eإ

 -"

 1 

.ما

 ‡ !و

 ? س

 -ت

 # س

"

 1 

.ما

 ‡ 7! را @7!7! -

 @7!7! -"#1Lت   1sس ? و!""S1 ت # ت -

:!ف وريد cرH

" <(  n ف $و )7ر ن 1 ت # غف Wوب F  - cرJ

 ن

 G اري

 F 

 -$و

 )# ف

 )7ر

"<(n ف

 cر

K` ل

! <(n ف

 $و

 )7ر

 ن

 G&# 

 -  ة س # تا  D

"Bوو L

H$راس 6 بوس" 1 ت # غف"<(n ف $و )7ر

J"ت #L م  ا )#1 ن  C# اب #  <(n ف $و )7ر

 D ` ل

!K

را

 L @و

 ? وت

"$و

 )# ف

 <(n ف

 $و

 )7ر

M"خغ

 1 

 # ف

" <(n ف

 $و

 )ر

 6 ت

Pومس ن G يرا F "

" <(n ف $و )7ر^"< لام E$و )# ف$و )7ر " <(n ف

59

Page 60: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 60/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

فغو( وهن'فمول  +1نة  QQQQQQD Rرا QQQQQQ3 

ن

 )# س

!# 

 وري  QQQQQفخاف  QQQQQاين :Bوو

 L$ س ? و! س + و."Rا Lا

:  ف! وريد$ س ? و! س + و.Rمبا ا Lا

"# لخ

  $

! %و

 ن

 &!

 ابم < وت 21 ت Lا.$راخس Rو + س !و ? س$

!ولن

  و

 ) 58()

يدي  Xيد7"

  5ن لق

 67لم  +b!

"$#1T# 

H" 1 ت # غف:$#1TA/ غ 1 ت 6 ي 4ر 7 -   # سب )+ ن تا7

 $#1 مه #  &!"1) 2 

 7ر

J:$#1T# 

 b!

"81 

ا

 # 

 cا

 1 س

 -

dو""< تا #s غ   #N -- = يار }  Bياره >"

"سغ lي <.-  # اKف"Bدي.:$#1T#  -m7

د

 1 ه

21 اس

 )# 

 "6 ساي

g  

 #N 61 سال

 -"< 

 #s غ

 (D - هوو& نل # #  `Nتمب 2

 "Wر 

:!ف وريدcرH

"$#1Tفغ # ت  F  - 1اتا( ن b! ن )اتا F  -•"$#1T# 

 cر

J$

! b!

 # 

 ن

 ( م

 Eن

 )

j1 مب

 - ن

 &! b!

 # 

 @د

 1 ت

 "$#1TcرKي <.يد F  -. #  Bاري  Gن فا

"$#1T !& ن

Hb! 81 لو"•"$#1T# 

JA غ"<  3 فتو # ف   $! b! # ت  1د@

"$#1Tا

 3 س

 b!

 # 

 K" # 

غف

 خغن

 1 

.Rفا

.

 # 

 Bيد

. ن

 &! > ي

"$#1T MA1Dا N cو 7# " 1 خغن"ف # 

ن

 +1 فمول

'وهن

 )فغو

ة

 QQQQQQD Rار

 QQQQQQ3 

ن

 )# س

!# 

 وري  QQQQQفخاف  QQQQQاين:Bوو L

$ س ? و! س + و."Rا Lا

:  ف

!وريد

ا

 Lا

 ابم

.Rو

 + س

 !و

 ? س

 $"# لخ

 $

! %و

 ن

 &!

 ابم

 < وت

 21 ت

 Lا

.$راخس

 Rو

 + س

 !و

 ? س

$

!ولن

  و

 ) 58()يدي  Xيد7"

جا01  #)

و

l1 ت

cR7ا

 T$

! < 

 7#) ( غ  GGن ا دت

 : Bوو L"يمن

 #1) Wسور

 و

 )و

 tو

 T7ر

 Z$#Tف 

YR7ا

 T

:!ف وريد cر

H ابم

 -c l1 ت

"< 

 7#) R7ا

 Tcر

J Tا<  7#) R7ت  -c l1و(# 

!# س #( ن Tا"R7ف  $#Tو( و 

cرKي .$6ف #( ات- ول 81 

  7ور

 C 21 ل

 7

 ن

 ). 

†! "ن

 )ر

 7تا

 

Hابم"c l1 ت6 ي ن

 G ي

 # 

!J

ن

 )#)و

"c l1 ت

 ن

 &! Wو

 G ي

 # 

 Tا R7س # تا  تول  31ن  ( غ  GGن دت 

"Rو 3 س 6 ي ا K` ل! 6 خ 1  # "لو  و )

  ! $ول 81 

ات

 )# ف

.$ ). 

†! 6 ي

 21 ل

 7

 7ور

 C "ن

 )ر

 7تا

 

 2  وف

ف #( اتا.$جا01!ي  و4

 $.اتا

 )# ف

  ي

!

"R7. $! 7. 5R.

 وريد

 ف

!:

 ي •6غ A ف #( اتا.$-   ي  غاد7&> ! 4"R7. $! 7. 5R. 

H" )ن

 )#1 ا

  م

  5R. 4ي   غاد! <&7ف #( اتا.$ ي 6  $! 7.

60

Page 61: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 61/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

 7. 5R."R7. $!

 ي  F •6بو Wف #( اتا.$-  ي  غاد7&> ! 4

ن

 &! R7.

 $

! 7.

 5R.

 

  -6و%"ي

 $.اتا

 )# ف

 81 ول

 ي  غاد7&> ! 4  &! R7. $! 7. 5R.ن

و%"

"R7. Jس # ".bو T %

! Rور

 / ات

 )

  ي

  4

! !  5R. 4ي   سا  "R7.

 7تا

 7.

Wوب F  < وت 21 ت - •ف #( اتا.$  ي 6

!فا )#1 ن"K< ي X1  ) ن G لا ? "

"( و.ي {  - 7!

د

 ) <Cا

 + 

!وريد

"ولن

  و

 )bو

 ? 

 ا

 1 

!وريد

 -

81  T!  يف  ف!# ت 6 ي 4  ف #( اتا.$ ي 6

!فا )#1 ن  7ل  C 21ور7"Rا T#  6 ي نلو  و ) -

   ? و &! bن"2)# 

 R# 

! %و

 M:

ين

 1 ف

"Wبو

 F 

 :ن

 31 ل

ف #( اتا.$ ي ! 6سديا( ن ومس 81 لو : تول  31ن

 •ف #( اتا.$  ت )! 2ف  "R#Tي 6P: 2  7ر ا T#)"

$# لمب

 ن

 )ديا

 F 

 7ور

 C -"ا

 T#)$# 

لمب

 ن

 G اف

 1F 

 وريد

 -"ا

 T#)-  Cور 1F  7م < تو 3Cن

"Wوبس # ت"ف # ي e13 إس ^

Rرا /N: فغوسا.$  (Eمو

"$وهاغف

(28)

30.7

-

03.8

 ;و 6

تل1- $ ر#ن

$! ابمos غسورة

Wو G ي # %و

 ن

 &!

 $!k1h فسورة

"Wاي!ا n ل

 ي

 Wيا

 n ل

 سورة

 - وريد

 ف

!:cر

H  QQ م () %و ن &! Wوب F  - QQ فر!

oQQQs غ - Wا QQQ ي!ا n ل ةرو QQQ س  QQQ ي ن &و QQQ توف QQQ فر!رو QQQ س 

" Wاي!ا n ل cرJ

ورة

 QQ س

 د

 QQ وي

 ? ت

 # 

 ن

 QQ&!ابم

 -

" Wاي!ا n لن

 &! Wيا

 n ل

 سورة

 os غ

 -و% "

 7ور

 (3)ابم

"  58()

راخس

! $يدي  Xيد )"7و  ول Jس".%و GN bو T

ت ? ويد"K Lا  $  Cور F "."7ابو4M$! #&د 5 `0# "

  سمو

 > م

 1F 

 $ ي  6ت ) .oN! 2ا Lاوريد

 21 ل

 7

 غ / وا( ن !7يو61

Page 62: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 62/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

 cرK! $غ  osسورة ابم -

 ي

 Wيا

 n ل

-$! k1h ف ن &!"ويد

 ? ت

 # 

 "%و 3 ي „P$! ابم < وت 21 ت"

"سورة

 os غ

'  ست

 $ ر#ن: ي 2‡ gسورة :!ف وريد 

"# لخ

 $

! %و

 ن

 &!ابم

ي 2‡  # تدر c7سورةg &!  ر )ن   # سا

 Cور7"  1 مب  1غن*( و)

" , ر*   +  -ا *ر )7و$ة:   D

 

ة

 D $و

 )7ر

 ن

 3)وريد

 ف

!:

 cرH Wوب F  - 1 ت # غف" ة  D $و )7ر cرJ

ة  D $و )7ر ن G يرا F  -" S1 ت # ت راخس

 cر

K ن

 G3(? 

 -< اس

 G1( يم

 ( م

 Eة

 D $و

 )7ر

m!ها

 # ت

"4ر

 793 س

H )ن

 )در

 1 غ

"$و

 )7ر

  $! ة  D" ة  D $و )7ر ن 3)J ) ابم ديرو"

  ت # سبو &! Wن و% "

K! 6 ي $.اتا a# ف ن G !ام"   &! 5ن ( د فد

 ن

 3) D $و

 )7ر

m!ها

 # ت

 "4ر

 793 س

M )# س

!# 

 6 خ

 1 

 # 

"

  !و T"Wوفن ي 6إ Lz  Lوو 1  ) : Bغن

فغو( وهن'فمول  +1نة

 QQQQQQD Rار

 QQQQQQ3 

ن

 )# س

!# 

اين

 QQQQQ فخاف

 QQQQQ وري

 :Bوو

 L$ س  QQQQQQور.ا QQQQQQLا" Eراقل

:  ف! وريدن

 QQ&!

 QQEلقار

 ورة

 QQ س

 ا

 QQ مب

"%و

ت  21تو < مبا سورة58()

راخس

 

 Eلقار

"7يد

 X يدي

 $

!ولن

  و

 )

*( و) , ر*   +

 6ر-ة

 #? ه

  , ب s)

H"ة

 #? ه

 !و

 h ق

"ف # ف  1دهن-  - # ف

 + 

 7

J< ال

 )

 , ب

 s) B#? ه

"تا "ف # : تاهو$ ()`1تاري …- 

  ( ب  1ن ^HP" :  ل  (1  -H‚<)غن

P "$و

  

 # ف

:  , ب N qر ني -qر

 ل ? ا #  *Vيما

وريد

 ف

!:cرH

"B#? ه

 !و

 h ق

 < م

 + م

 -غاهو

 -.5$سوسا

 5cا

 R $! S بس # ف  و 1  3 ي

" , ب s) B#? ه ;و )#   , ب N qر ني -  F اتا( ن

m!اه # ت    7ر4"   إس< 

 -@ 

 L

` ل

! <Tفو

 # ت

  # ف

"B#? ه

 و

 1 

 3 ي

 cا 1 س - # م."R# ي! < قي cرJ ه ?#•"Bيد -.Bم + م > فا

H"%و

  وغ

:  و

 (n 

 B#? ه !و h ق -

-… تاري

 , ب

 s) B#? ه

 $

! S سب

 5$سوسا

 - ف #  و 1  3 ي

"B#? ه و )#  " , ب N qر ني -

Jغ 6 خ 1  # ".S بس R•   )# و;

"B#? ه

 K:@

و

 Tتا

 # 

  7فور

" # ف

  $! و )! 6 ي 4ر 7  1 م 1 ف"

62

Page 63: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 63/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

  ( دتغن "•  7ر4  إس

K< ال

 )

 , ب

 s)ة

 #? ه

" 7د ) -… 

تاري

$تاهو

 :Bو Tو )

 )^Hfب  1ن" 

:  7ر (1  -H‚H4غن ZwK'<) ل 

Hw$و

  

 # ف

YMS 

سب

"•"ة

 #? ه

 

 G 

 ن

 1)#, 

 و

 0 -

R# بم " ب 1 ه نغت •-  F ا( 7 <  1ر4

"  إس

! -2 ي # ف21 ل 7 رسو% ل )2"

B#? ه و )#  S بس ن G يرا F  -" , ب s)

 cر

K

 ه ?#!! Bل `( 1  غ- م + م >  Rا

 Cبا

 ( ف

  4د

 1 

 "(+ 1د 7ف

فغو( وهن'فمول  +1نة  QQQQQQD Rرا QQQQQQ3 

ن

 )# س

!# 

اين

 QQQQQ فخاف

 QQQQQ وري

 

:Bوو Lا

 QQQQQQLا

.ور

 QQQQQQ س

 $" Eراقل

:  ف! وريد!& QQن  QQEراقل ةرو QQ س ا QQ بم

"%و

ت  21تو < مبا سورة58() راخس  Eراقل

"7يد

 X يدي

 $

!ولن

  و

 )

 5ن

 لق 67لم  +

b!

"$#1T# 

"$#1T#  b!"ور

 h 

 > تول

 # 

 -"افن

 n 

-mا

 n 

 # 

 -تاا

 79) R# مب

 -.$د

 )  $#1T")!# ت 

يب.- وتو n) mا"$#1T

 را +1( م - &دف"$#1T 2  7ر!

 R# مب

 سديا

 - 7تا

  # ف

 &تولو

ا

 Eد

 -. )  $! ن  3)

$  ?)."$#1Tايايد.:$#1T#  Bفا سما&موفو@- 

( #1?)ن"ار

 , 

 ن

 )#1  ه

 -6 اي

 F ف

"

:!ف وريد cر

Hb!

 ن

 )اتا

 F 

 -•"$#1T# 

 cر

J$

! b!

 # 

 ن

 ( م

 Eن

 )

j1 مب

 -  ت  1د@  &! b! # ن

"$#1T#  cرK

ي <.يد F  -. #  Bاري  Gن فا"$#1T !& ن

Hb! 81 لو"•"$#1T# 

JA غ

"< 

 3 وتف

 # ف

  @د

 1 ت

 $

! b!

 # 

"$#1Tا

 3 س

 b!

 # 

 K" # فغ نغخ 1 .R .يد. #  Bفا ي < !& ن

"$#1TMA1Dا N cو 7# "

 1 خغن"ف # 

63

Page 64: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 64/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

فغو( وهن'فمول  +1نة  QQQQQQD Rرا QQQQQQ3 

ن

 )# س

!# 

 وري  QQQQQفخاف  QQQQQاين :Bوو

 L$ س  QQQQQQور.ا QQQQQQLا" Eراقل

:  ف! وريد!& QQن  QQEراقل ةرو QQ س ا QQ بم

"%و

ت  21تو < مبا سورة58() راخس  Eراقل

"7يد

 X يدي

 $

!ولن

  و

 )

جا01 ت l1و(# 

cR7ا T$

! < 

 7#)ن

 GG غ

 ( 

 ا

 دت

 : Bوو Lسور #1) Wيمن"

ف  Z$#Tر T7و 4و( و YR7

ا

 T

:!ف وريد cرH

 ابم -c l1 ت"<  7#) R7ا Tcر

J #)

و

 -c l1 ت

 7#) R7ا

 Tن

 )# س

!# 

 Tا"R7ف  $#Tو( و  cرKي .$6ف #( ات- ول 81 

  !† ). ن  7ل  C 21ور7 تا 7ر )ن"

Hابم"c l1 ت6 ي ! # ي  Gن"

Jن )#)و"c l1 ت ن

 &! Wو

 G ي

 # 

تا

 # س

 R7ا

 Tن

 31 تول

 ن

 GG غ

 ( 

 دت

 

"Rو 3 س 6 ي ا K` ل! 6 خ 1  # "لو  و )  ! $ول 81

ي .$ ). †! 6ف #( ات    7ل  C 21ور7

ن

 )ر

 7تا

 M" GG 

تدلغ

 ن

 &! Wيا

 6 ي

 ا

"%و

  2  وف

جا01

$! A غن

 )وا

 / غ

ا

 دت

Wيا

 ` ل

!•$! > يد 1 ف

l1 تc"B!و R7ا T

Bوف د C Wا ) : ف! وريد- مبا يا Wي  6غاد7&>

 .ف #( اتا Wا ) $"د

 C<&7

غاد

 6 ي

 Wيا

 ا

 1 مب

 -اتا

 )# ف

.  Wا

 ) $"د C

"R7ا ?) <  7ر Wاي #)و -

HWاي ابم < وت 21 ت"  ي  6غاد7&>

  Gا C Wد"ف #( اتا.  ي  Lوو :Bرا

">1 

 LJ

ات

 )# ف

 $وسو

 F 

".6 ي

 $  <&7

غاد

سوفايا

 د

 C Wا

 ) ? ا! Rيا Wي 6

 سم  ورا" ي  Lوو :Bرا

">1  LK<  7ر Wاي #)و"

  (? ا R7ي 6"د

 C Wا

 ) <&7غاد

 وريد

 : Bوو

 L"7روس

 ن

 G+1 س

 # مب

M<T7

 Zين

 1 ف

": Y د 1 

  ن )ايد F  7رو C - .( د ف #( اتا $

"د C#  -  Cور 7م  ا )#1 ن

  يا Wي 6فافن

! eG لغ

 @د

 1 ت

 "81 

تول

64

Page 65: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 65/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

-  Cور 7غاره  Gن وريدغمب  ) A1د

راخس

 د

 C Wا

 )

$! @7ر6 ي

 Wيا

 فد

 ن

 G ق

 ( 

 "Rو 3 س

P"2  7ر q#)"$ # بمل ن )ايد F  7رو C -

q#)-  Cور 1  #  7خ  &! 6ن

6 ت

 وريد

"2 

 7ر

 q#)q#) > 

م

 1F 

 7ور

 C -

"ف # ي e13 إس ^ # يد"Rرا /N:

$.را +1( مف ومس ` لا E"R!ا T

(29)

06.8

-10.8

 ;و 6

تل1- $ ر#ن $

!ابم

os غسورة

Wو G ي # %و ن &!k1h ف $!

سورة

ي

 ل

 } ل

 } ل

-"

ي

 ل

 } ل

 } ل

 سورة

-  وريد

 ف

!:cر

H ن

 &! Wبو

 F 

 -ي

 ن

 &فوتو

 %و

سورة

 رفد

! "ل } ل } ل 

os غ $! ابم - &وتوف

 ي-   ا Lا.$ ي  6و%"!& نcرJ

 os غ

 $

!ابم

 - &فوتو

 ي-  !& ن"ويد

 ? ت

 # 

 ن

 &! $

.# لق

 ابم

 cا

 1 س

 -"k1h 

ف

 $

! %و

 cرK os غ $! ابم - &وتوف

 ي-  راخس $! "ف  #  k1hت ? ويد

 لق #.$فمبا Lا.$- غ  nم ) Gن $

! k1h ف

 ن

 &!"ويد

 ? ت

 # 

 

H< هات

 # م

 $

! #&د

 Lا

 $$فافار

 LCD

Jابم" &وتوفي •  6 

ي

 سبوتن

 ن

 &!"%و

 

K Lا < وت 21 ت".$ن

 &فوتو

 Mي ابم"-راخس 

58()! $يد„ يد7   "( و  ولنP" )#&!# م Lا .$

 ر 0من"!رفد ف  1ا^ L

ا

 ~1 م

 3 ت

"."$

'  ست

 $ ر#ن2‡ سورة

 :ي

 2‡سورة

g  وريد

 ف

!:!& ن و% ! $لخ #" ابم

ي

 2‡سورة

 c7تدر

 # 

g )ر    # سا Cور7" !& ن  1 مب  1غن

*( و) , ر*   +

*$ د-

"  ل 3 

 _:.فا يد_ Bل 3 - ر cت &! # ن

  ( اس 21 م n 

 ساي 6"ان

9) R# مب

 2( ل

 -د

 )  B7ور

 ( س

 

:!ف وريدcرH

R#1L  _"_•-  F اتا( ن ل 3 

 cرJ21 ول

 _ 

 3 ل

 )يا

 # خ

 -فا

 R# مب

.Bيد

 ) 

H"bو T %.وس # R#1L"_  _ل 3 

J" )#1 ا  م # با C

 ي  )#  6و"ف  &#ن Kخغ

 1 

 # ف

 .Bيد

  ` ل

! _ 

 3 ل

_65

Page 66: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 66/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

 Eال `" - ف!< لا ?  

فن

 7د

 1+) 

!& ن ا$  س + ارينا

  ت

  cر

 "Wو )ات 

" خ ) و@ cرK

_ < 

 1 ق

 1 

 ن

 3)ن

 G3(? 

 -

   _ يال 2 @ ل 3 و

 7

 تا

 7

 بور

 G ف

  دف

 #  +?3)."$

خ ) و@"(+ 1د 7ف M" &# ف<  1 ق 1  ن 3)

 7

 _ 

 3 ل

_

 Rافاخ #  +?3).$ m7د

 1 ه

"P" 81 لوت #  ن +1 ت"

" Wا ) 6(1 س ا G ت -- GG غل مت

( وسو4"فغو( وهن'فمول  +1ن

ة

 QQQQQQD Rار

 QQQQQQ3 

ن

 )# س

!# 

اين

 QQQQQ فخاف

 QQQQQ وري

 

:Bوو Lا QQQQQLا -.رو QQQQQ س $"Wاي!ا n ل

:  ف! وريدن

 QQ&! Wا

 QQ ي

 n ل

 ورة

 QQ س

 ا

 QQ مب

"%و

ت  21تو < مبا سورة58()

راخس

 Wيا

 n ل

"7يد

 X يدي

 $

!ولن

  و

 )

*( و) , ر*   +

 6ر-B#? ه , ب s)

فا

."B#? ه

 Bيد

 # ب

 1 س

 # ت

 إس

 -$

! 2, ب

 N!R#/  •"ن )!#  

-B7راغف21 بل   إس$! 2 ات

"<  #  

وريد

 ف

!:cر

H"B#? 

ه

 !و

 h ق

 < م

 + م

 - Rا5cسوسا -.5$غاهو

 $! S بس # ف  و 1  3 ي" , ب s) B#? ه ;و )#   , ب N qر ني -  F اتا( ن

m!اه # ت    7ر4

"   > إس

 -@ 

 L

 # ت

 <Tفو

` ل

! # ف

"B#? ه

 و

 1 

 3 ي

 cا

 1 س

 - # م

."R# ي

! < يق

 cرJ  # ه ?#•"Bيد -.Bم + م > فا

B#? ه و )#  S بس ن G يرا F  -" , ب s)

 cر

K < م

 + م

 -غ

 1 

 )` ل

!! B#? ه

 Rا

 Cبا

 ( ف

 1 

 ف

 7د

 1+)"

H:  و

 (n 

 %و

  وغ

"B#? 

ه

 !و

 h ق

 - -… 

تاري

 , ب

 s) B#? ه

 $! S بس5$اسوس -

 ف #  ي  1  3و ي 6  )# و;   F بب  Gن

"B#? ه , ب N qر ني -

"Y *Vا ? ل ZJغ

 6 خ

 1 

 # 

".S سب

 R•"B#? 

ه

 ;و

 )# 

K" 7فور

:@و

 Tتا

 # 

  # ف

! 7 $ر 4ي 6 و )! 1 م 1 ف"

فغو( وهن'فمول  +1نة  QQQQQQD Rرا QQQQQQ3 

!# س #( ن وري  QQQQQفخاف  QQQQQاين

:Bوو Lا

 QQQQQLا

 -.ور

 QQQQQ س

 $"W

يا

 n ل

:  ف! وريدمب  QQا س  QQورة ل  nا!ي  QQا QQ&! Wن

و%"

ت  21تو < مبا سورة58() راخس Wاي!ا n ل

! $يدي  Xيد7" ( و  ولن

 5ن

 لق 67لم  +

b!"$#1T# 

را )# ف•<  1)ا F  6 ي :$#1T

(  # ن - غ / غ / و

"$#1T Bرد

 4مد

 - )"$#1T

:!ف وريد cرH

b! ن G( م n غ -•` ل! $#1T#  

 1+) cد 7فن"ر

J ن

 )اتا

 F 

 -ار

 )# ف

21 ول

 6 ي

 

Hها ابم"• )#  .ي  b! ن &!

 !  !رف  $#1T# سا

Wروس 52(?    # ب

 L $

!.ي

•"# سوب

66

Page 67: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 67/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

- ت  1د@  T#G اسا "R# بم ن /& -

 # ف

 &تولو

 "$#1T <  1)ا F  cرK

 ن

 G3(? 

 -غ

 1 

 )b!

 # 

 

$! $#1T  !& نب

 0ا

 ElT"b!

 # 

 @د

 1 ت

 

Jن &را ) 81 لو"> يد 1 ف .غا R

ا

 # 

 ."$#1Tن

 &! > ي

K"%و  وغ6 ت  و (n  را

 )# ف

•  6 ي

 "$#1T <  1)ا F  21 لو 

M"Wاي ا 1 بم"فغو( وهن'فمول  +1ن

ة  QQQQQQD Rرا QQQQQQ3 !# س #( ن

اين

 QQQQQ فخاف

 QQQQQ وري

 :Bوو

 Lا

 QQQQQLا

 -.ور

 QQQQQ س

 $

"Wاي!ا n ل

:  ف! وريدمب  QQا س  QQورة ل  nا!ي  QQا QQ&! Wن

و%"

ت  21تو < مبا سورة58() راخس Wاي!ا n ل

! $يدي  Xيد7" ( و  ولن

جا01  #)

و

l1 ت

cR7ا

 T$

! < 

 7#)ن

 GG غ

 ( 

 ا دت

Ztو T7ر  )و $#T

ف 

YR7ا

 Tdو

Wسور

 Pw

:!ف وريد cر

H ابم

 -c l1 ت

R7ا

 T" < 

 7#) c

ر

J Tا<  7#) R7ت  -c l1و(# 

!# س #( ن Tا" R7ف  $#Tو( و 

cرKي .$6ف #( ات- ول 81 

  " !† ). ن  7ل  C 21ور7ن

 )ر

 7تا

 

Hابم"c l1 ت6 ي "ن

 G ي

 # 

!J

ن

 )#)و

"c l1 ت

 ن

 &! Wو

 G ي

 # 

تا

 # س

 R7ا

 Tن

 31 تول

   ( غ  GGن دت 

" Rو 3 س 6 ي ا Kا $! .$5ف #( ات"ي ? ا

  ( مو!ين تول ! 81ل ` تول  31ن

" <  7رM"81 تول

 # 

 ا

 T#) @#C" W

يا

 ن

 )#)تو

 - )  < 

 7ر

 ن

 31 تول

دت ن )او / غ ن &!ا ي  6و%"

 2  وفجا01

$

! A غ

ن

 )وا

 / غ

ا

 دت

Wاي ` ل!$! > يد 1 ف

l1 تc"B!و R7ا T

"را  س د C Wا ) : ف! وريدغ F  5A بو $! Wغ 1? - 

 د

 C Wا

 ) $.اتا

 )# ف

"را

  س

 -<&7

غاد

 6 ي

 Wيا

 ابم

  د C Wا ) $.اتا )# ف"را  س 

مب  1ا يا Wو! Bي 6-  Wا ) $.اتا )# ف <&7داغ

"را  س د C

H" )  Cور 7م  ا )#1 ن  ي  6غاد7&>

د

 C Wا

 ) $.اتا

 )# ف

 "را

  س

Jسخار

 Wبو

 F 

 وريد

"  58()

! $يدي  Xيد7" ( و  ولنKWاي د ) A1 بمغ ديرو"

  ي 6 غاد <&7ف #( اتا.$

$

 C Wا

 )"W

سبو

 # ت

 Wيا

 ابم

 M" 

تم

 <31 غ

 وريد

  4وسو

 )Wا ) # با C   # فد )7ن

"را  س د CP"ي.ا # ف Z ين  1 ف: Y فخ  61ي  Gن

67

Page 68: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 68/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

( د -  Cور F  7ديا( ن  Wا ) $.اتا )# ف

 # 

 را

  س

 د

 C

Wي  Gن"ا

 ن

 )ديا

 F 

 7ور

 C -"A ي.ا )

-  Cور F  7ديا( ن يا Wي 6  ت  1د@"eG غل 

-  Cور 7غاره  Gن وريد 

ن

 G ي

 61 مخ

$.اتا

 )# ف

 Wبو

 F 

 $

!Wسبو

 # ت

يا Wي  6س 7# س  (  Oق  Gن فد

"Rو 3 س ومس ا 1 م 7رو C -

  Wاي ابم ديرو"Wوبس # ت 

^:2 

 7ر

 q#)"$# 

لمب

 ن

 )ديا

 F 

 7ور

 C-"q#)

- وريد  1F اف  Gن لمب #$(# Tا"

ت # سبو C -"Wور 1F  7م < تو 3Cنf سإ e13 ي # ف"

Rار

 /N:مو

 (E $.فغوسا

 "$وهاغف

=4A

?

HK"w-

Hf"w

#$%&&' ""$*+,,% ('"3)

(31)

 ;و 6

تل1- $ ر#ن 

$! ابمos غ

 ي

 ل

 } ل

 } ل

 سورة

-  وريد

 ف

!:cرH

 Wوب F  - &وتوف &! ي 

و%" ي ابم --" %و 

Hos غ

 $

!ابم

"  م () ي ن &وتوف

!& ن سبوتن ي  6و%"

Jي os غ $! ابم" -  !& ن

68

Page 69: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 69/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

27.8

-

31.8

سورة

Wو G ي # !& ن و%

k1h ف $!سورة

ي

 ل

 } ل

 } ل

 -"

 cر J ي os غ $! ابم --

 .!& ن ا Lا $ ي 6

 cو% ! #  $ت ? ويد"ر

 K ي

 os غ

 $

!ابم

 --  $

! %و

 ن

 &!"k1h ف 

!& .- غ  nم ) Gن ا Lا $ سورة  $! k1h ف

"   # ت ? ويد

$ ي  6و% ! .$ا Lا # ت ? ويد" 

 os غ

 < وت

 ن

 +1 ت

" - 

فاسغ

 # 

 راخس

"M L

ا

 ~1 م

 3 ت

"."$

'  ست

 $ ر#ن

2‡ سورة

: ي 2‡ سورة

4- :!ف وريد "# لخ

 $

! %و

 ن

 &!ابم

ي 2‡  # تدر c7سورة4- )

ر

 سا

 # 

 

 Cور7" *( و)!& ن  1 مب  1غن , ر*   +

*$ د-R!ا + ل

H" 1 ت

 # فغ

"_R!ا

 + ل

_JR#1L"•6 ي 4ر 7 

 D < تا 1s غ"_R!ا + ل_

 وريد

 ف

!:cرH

- م + م >_ل + ا!! _Rل  2سال 2 ل )!" 2رفساتو   ا

_ل + ا!"_Rفغ # ت  F  - 1اتا( نcرJ

R#1L < م

 + م

 $

! Wبو

 F 

 -•  < 

ات

 1s غ

 6 ي

 4ر

 7

"_R!ا

 + ل

_

 DcرK

S بس ن G3(?  -I.<3  "_R!ا + ل_ م # لو( ن

Hسم

 د

 1, 

 # 

 -."*  3s ل

Jس #  -.bو T % ل ) R•2ا.غا

!# س #( ن  1, د"Kابم -c l1 ت 1 ت # غف

 "_R!ا

 + ل

_M

ن

 )# س

!# 

 - &# ف

R#1L 6 ت

 $سار

 6 سوب

• D < تا 1s غ 6 ي 4ر 7

"_R!ا + ل_P-غخ 1  # فS بس • <3 م # لو( .ا

  "_R!ا + ل_ن

 +1 فمول

'وهن

 )فغو

ة  QQQQQQD Rرا QQQQQQ3 !# س #( ن

 وري  QQQQQفخاف  QQQQQاين:Bوو L$ س  QQQQQQور.ا QQQQQQLا"ل

 } ل

 } ل

:  ف

!وريد

!& QQن  QQ ل } ل } ل ةرو QQ س ا QQ بمو%"

سورة

 ابم

 < وت

 21 ت

58() راخس ل } ل } ل

! $يدي  Xيد7" ( و  ولن

*( و)" , ر*   +

 -ا *ر )7و$ة"  D

ة"  D $و )7ر ن 3) :!ف وريد c

ر

Hراخس ة  D $و )7ر ن )اتا F  -

" S1 ت # ت cرJ

!& ن ة  D  Eم ) ن -  ) و( نو% " c

ر

K ن

 G3(? 

 -< اس

 G1( يم

 ( م

 Eة

 D $و

 )7ر

 ت # ها! mس  3ا. 7ر4 "

H # با C#  ات #L "ماف #( ن  $

و

 )# ف

" ة  DJ$راس 6 بوس"$و )7ر

" ة  DK" ة  D <( م E " ) و( نMغخ 1  # ف"6 ي ة  D ( 3ن

يما

 # ت

!"ة

!با

 E Rا

 Cسبا

 P%

.سو

 4ور

 <31 غ

"

 س ) 1دي < ( #Gفن  " 2  7ر ! ة  D  ) و( ن" T#) @#Cا  # تول 81"^

69

Page 70: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 70/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

فغو( وهن'فمول  +1نة  QQQQQQD Rرا QQQQQQ3 

ن

 )# س

!# 

 وري  QQQQQفخاف  QQQQQاين :Bوو

 L$ س  QQQQQQور.ا QQQQQQLا"ل } ل } ل

:  ف! وريد!& QQن  QQ ل } ل } ل ةرو QQ س ا QQ بم -

"%و

ت  21تو < مبا سورة58() راخس ل } ل } ل

"7يد

 X يدي

 $

!ولن

  و

 )

 5ن

 لق 67لم  +

b!

  و

 )# 

"

 b!%و  و )# :!$سوف # فا( اي-

mوتو "ورة

 Eن

 # 

 )را

 +1( م

 -"

و

 E

هات  1ف # و  و( -  m!اه # ت ( اتا( ن"ف #  ي  3و ي 6 !

->131  #  @د 1 ت -   >131 س  3ا

"R# سدي

 R# 

مب

 - تم

 )  7

ار

 6 ي

 "#1Cا

 Nيد.:b! #  Bفا

- غ  sا G(1Dن

   "n  # س  3وتو ي 6- ! Lووه >  7ل 21

")ار

 , 

ن

 G س

 7غور

 >?1 

 -"c

ا

:b! #  @د 1 ت ب 0ا E- !خ >  7ل  7 21ر4

"Rار-  ? ا! #  C Rس > ي 6

ود 7ر""cا 4وبم -

:!ف وريد cرH

b! ن )اتا F  -•l1  )%و

  و

 )# 

" c

ر

J$

! b!

 # 

 ن

 ( م

 Eن

 )

j1 مب

 -

 ت  1د@  l1  )"%و  و )#  cرK

يد G&#  -.$! b! #  Bن فاcامس b! #  @د 1 ت  ب 0ا E

"%و

  و

 )# 

Hb! 81 لو"•" )# و  و%

JA غ"<  3 فتو # ف  @

د

 1 ت

 $

! b!

 # 

 b!

 # 

 %و

  و

 )# 

 l1 

 )"K"

خغ

 1 

 # غف

 .R

 .فا $! b! #  Bديb! #  @د 1 ت ب 0ا Ecامس%و  و )# "

MA1Dا N cو 7# ""ف #  1 خغن

فغو( وهن'فمول  +1نة  QQQQQQD Rرا QQQQQQ3 

!# س #( ن وري  QQQQQفخاف  QQQQQاين

:Bوو Lا

 QQQQQQLا

.ور

 QQQQQQ س

 $"ل

 } ل

 } ل

:  ف! وريد!& QQن  QQ ل } ل } ل ةرو QQ س ا QQ بم

و%"

ت  21تو < مبا سورة58() راخس ل } ل } ل

! $يدي  Xيد7" ( و  ولن

جا01 ت l1و(# 

cR7ا T$! <  7#) ( غ  GGن

 و

 )و

 tو

 T7ر

 Z$#Tف 

YR7ا T

dوWروس P

 وريد

 ف

!:cرH

 ابم -c l1 تR7ا T " <  7#) cرJ

H` ل

! 6 خ

 1 

 # 

"ول

  و

 )  ! $ول 81

 ي .$ ). †! 6ف #( ات   7ل  C 21ور7 تا 7ر )ن"

70

Page 71: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 71/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

 ا دت  Tا<  7#) R7ت  -c l1و(# !# س #( ن

 و

 )و

 $#Tف 

" R7ا

 T

cرK 81 ول

 -ات

 )# ف

.$6 ي

  !† ). ن  7ل  C 21ور7"  تا 7ر )ن

J" # ف." ينRراخ 2G غ (  Rرا -

مو

 (E

 2  وفجا01

$! A غن

 )وا

 / غ

` ل

 دت

Wيا

$! > يد 1 فl1 تc"B!و R7ا T

">  #  د C Wا ) :  ف!  # يدابم $! Wوب F  A غ -

 .ف #( اتا د C Wا ) $"> 

 # 

 اتا

 )# ف

 ن

 )

j1 مب

 -.Wا

 ) $ لو

 > 

 # 

 د

 C.  R

- و(# يا! Wر T Rا CR7اب #""<  7#)

Hيرو 4ر 79 س"   Cاب # ي 6 م  ا )#1 ن

!سديا( ن"J

وريد

".ي

 ن

 )#1 ا

  م

  $.اتا

 )# ف

  # اب

 C 2( سب

!

"Wوبس # تK G&#  7رو C".اتا )# ف  د C Wا G 

  $! >  # وريدت 21 راخس Wوب F 

"< وت

 M6 

ي

 Wيا

 ابم

 وريد

"  <&7

غاد

 .اتا

 )# دف

 C Wا

 G ">  # 

PR7ا T Rر! Wاي #)و"

"<  7#) )Z ين  1 ف"."Y } ي( د ! + ا G1Cن - وريد

"ولن

  و

 )

 7! ن

 )ديا

 F 

 7ور

 C -س

و

 )."} ي

f سإ e13 ي # ف"Rرا /N:

را +1( مف .ومس ` لا E $"R!ا T

(32)

03.9

-

07.9

 ;و 6

تل1- $ ر#ن $

!ابم

os غسورة

 G ي

 # 

و &! Wن

$! %و

k1h فسورة

ي ل } ل } ل

 ي ل } ل } ل ةروس-"

 وريد

 ف

!:cر

 &!ي

 ن

 &فوتو

 Wبو

 F 

 -"%و

 ي

 ابم

 --"%و

 ن

 &! c

ر

 J ي os غ $! ابم --

  !& ن ا Lا.$ ي 6

" و% ! #  $ت ? ويد!& ن ا Lا ي ابم -.6 ي $

"k1h ف

Hos غ

 $

!ابم

" م

 ()ن

 &فوتو

 "%و

 6 ي

 سبوتن

 ن

 &!J"

ي

 os غ

 $

!ابم

- ن

 &!$

! %و

 6 ي

 $.ا

 Lا

 " # ت ? ويد

Kي ابم < وت 21 ت "-

.4. # 

لق

 ابم

.$

  6 ي

 %

 7د

 Tن

 )# س

!# 

71

Page 72: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 72/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

-"  cرK ي os غ $! ابم --

  $! k1h ف ن &!"  # ت ? ويد

ن

 &!سورة

  $.ا

 Lا

 ن

 G( م

 n غ

 -"ويد

 ? ت

 # 

 $

! k1h ف

!سديا( ن"

'  ست

 $ ر#نسورة

. ‰ب  1ا

ا

 1 ب

 ‰

 سورة

.:ي

 g 

:!ف وريد!& ن و% ! $لخ #" ابم

. # تدر c7سورة  ‰ب  1ا يg )ر    # سا

 Cور7" !& ن  1 مب  1غن

*( و) , ر*   +

*$ د-

R!ا + ل

H"_R!ا

 + ل

 1 ت

 # فغ

"J"m

غا

 .<3 

"_R!ا

 + ل

 )لو

 # م

 وريد

 ف

!:cر

H W

بو

 F 

 - 1 ت

 # فغ

"_R!ا

 + ل

_

cرJرا L $اميا Cا ن G يرا F  -

 فد"2 يده را L   7ر 4ي 6ه  1د G&#  -m7ن

 فد "2 يده cر

K ن

 G وري

 + غ

 -mغا

 .<3 

لو

 # ف

"2 هدي

 ن

 )

H &# ف

" 7ور

 Cا

 )# 

.:ين

 -فار

"%رسو

 

"$#1G1 ف A ق E -" $.# قل -J"غخ 1  # فmاغ: 2( ل 

>1   -راف%وسر "$.# قل ن G  7رو -

K" &# ف

%

.سو

 $

 )# 

 bو

 T. ين

R#1L•6 ي

 4ر

 7

  D < تا 1s غ

"_R!ا + ل_ن

 +1 فمول

'وهن

 )فغو

ة  QQQQQQD Rرا QQQQQQ3 ن

 )# س

!# 

د

 QQQQQ وري

 اين

 QQQQQ فخاف

:Bوو L" $€ل .$oا Lا

:  ف

!وريد

 Wوب F o ل"%و ن &! $€ 

Wبو

 F 

 < وت

 21 ت

o ل

58() راخس $€"7يد

 X يدي

 $

!ولن

  و

 )

*( و)" , ر*   +

 -ا *$و

 )7ر

 D

ر )7و$ ! $و( نر )7و$

:!ف وريد  cرH

راخس

 ة

 D $و

 )7ر

 Wبو

 F 

 - "S1 

ت

 # ت

 cر

J

س  G11اس  G1ن  + ا 1Cن  G غ - "ة  D $و )7ر cرK

يم  G1(اس >-  G3(? ن ة  D $و )7ر ن ( م E

 ت # ها! mس  793ر4"

H # با C#  ات #L "ماف #( نة   D $و )7رJ6 بوس"

 $ارسار

 )# ف

 &! $و

 )7ر

 " $

و

 )7ر

 ن

 )و

 K G1 

اس

 G11 س

 G غ

"

  Dف #  1 خغ" + Mا 1Cن ر )7و$" ( 3نm!اه # ت

 س  793ر4"PA1Dا N " F اري  Gن

"ف #  1 خغن^" 81 

تول

 # 

 ا

 T#) @#C"فغو( وهن'فمول  +1ن

ة  QQQQQQD Rرا QQQQQQ3 !# س #( ن

فخاف  QQQQQاين وري  QQQQQد

:Bوو Lا

 Lا

.$o ل

$

 "

:  ف! وريد Wوب F o ل"%و ن &! $€ 

Wوب F  < وت 21 تo ل58() راخس $€

! $يدي  Xيد7" ( و  ولن

 5ن

 %و

  و

 )# 

 b!

:وريد

 ف

!: Hb!

 81 ول

"•72

Page 73: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 73/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

 لق 67لم  +

b!

 )# و  و%

!$سوف # فا( اي- mوتو "ورة

 E(  # ن را +1( م -

 و

 Eهات  1ف # و  و( - 

m!اه # ت ( اتا( ن"ف #  ي  3و ي 6 !

->131  #  @د 1 ت -   >131 س  3ا

"R# سدي

 R# 

مب

 - تم

 )  7

ار

 6 ي

 "#1Cا N يد.:b! #  Bفا- غ  sا G(1Dن  س  3وتو ي 6

"n  #  - ! Lووه >  7ل 21

")ار

 , 

ن

 G س

 7غور

 >?1 

 -"c

ا

:b! #  @د 1 ت ب 0ا E- !خ >  7ل  7 21ر4

"Rار6 ي < س #  C R!ا ?  -ود 7ر"

"cا

 4وبم

-

 cرHb! ن )اتا F  -•l1  )

  و

 )# 

"

 cرJ$

! b!

 # 

 ن

 ( م

 Eن

 )

j1 مب

 - ت  1د@  l1  )

"  )# و  و% cرK

 .$! b! # يدBف-  G&# ن b! #  @د 1 ت ب 0ا E

cسما

 "%و

  و

 )# 

 

" )# و  و%JA غ"<  3 فتو # ف

  @د

 1 ت

 $

! b!

 # 

 b! #  %و  و )#  l1  )" K"خغ

 1 

 # ف

R.غا

 يد.Bفا $! b! #  b! #  @د 1 ت ب 0ا E

cامس%و  و )# "MA1Dا N cو 7# "

"ف #  1 خغن

ن

 +1 فمول

'وهن

 )فغو

ة

 QQQQQQD Rار

 QQQQQQ3 

!# س #( نفخاف  QQQQQاين وري  QQQQQد

:Bوو L" $€ل .$oا Lا

:  ف

!وريد

 Wبو

 F 

o ل

"%و

 ن

 &! $

 Wبو

 F 

 < وت

 21 ت

o ل

58()راخس

 $

! $يدي  Xيد7" ( و  ولن

جا01 

ت l1و(# cR7ا T

$! <  7#) ( غ  GGن ا دت

: Bوو

 Lف  Z$#Tر T7و 4و( و 

YR7ا TdوWروس ^‚

 وريد

 ف

!:cرH

 ابم -c l1 ت"<  7#) R7ا TcرJ

 Tا<  7#) R7ت  -c l1و(# !# س #( ن

 Tا"R7ف  $#Tو( و cر

K 81 

ول

 -ات

 )# ف

.$6 ي

  7ور

 C 21 ل

 7

 ن

 ). 

†! "ن

 )ر

 7تا

 

Hابم

"c l1 ت

6 ي

 ! # ي  Gن"

Jن )#)و"c l1 ت  !& ن Wو G ي # 

 Tا R7س # تا  تول  31ن  ( غ  GGن دت 

"Rو 3 س 6 ي ا K` 

ل

! 6 خ

 1 

 # 

"ول

  و

 )  81 

ول

 $

ات

 )# ف

.$ ). 

†! 6 ي

  7ور

 ) 21 ل

 7

فوتو& غو  و%" Mتا 7ر )ن" Lبار"

73

Page 74: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 74/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

 2  وفجا01

$

! A غ

 `غ  Gوا( نل

 دت

Wيا

$

! > دي

 1 ف

l1 تc"B!و R7ا T

"Bوف د C Wا )-"را  س د C Wا )-"> 

 # 

 د

 ) Wا

 )-

: ف! وريد!ل ` يا Wي 6 ا دت ن G ق (  -

 )سديا

!

 را!  ف #( اتا.$- مب  )j1ن 5Bفو

 د

 C Wا

 )د C Wا ) $! را  س 

">  # - مب  1ا يا! Wرفد

.اتا )# ف    Gا C Wد ي 6"R# !

Hا دت ن G ق (  ديرو"  !ل ` يا Wي 6

 "R# 

!

Jيرو" 

 G غ

 G11 س

 )ن

 G1 س

!فافن تول 81" د CK &! Wاي ا 1 بم ديرو"

 .ف #( اتا $R# ! 6 ي د C Wا )

سخار ل  31ن"M

 # ف

".Lافا

 1 س

Zين

Y ف

! R!اتا

 )# ف

 ن

 G ق

 ( 

 -.$Wا

 )

!ف  )! R#Tا 7سن لور Cد ي 62Tر

! >1(1 

 ي  6ت )! 2ت G ن" فد %7 6 ي ديرو -

$ .ف #( اتاO توب F  $! Wوبس # ت 

!& ن و%  )ن "2 هدي

 R# 

!P"2 

 7ر

 ا

 T#)"$# 

لمب

 ن

 )ديا

 F 

 7ور

 C -

   غاد ) <&7ا C Wد T#)"ا ي 6$.- تول  81سمو ف #( اتا

  ( ا C Wد ي 6"R# !

^إس 

 e13 ي

 # ف

" : R

ار

 /N 

فغوس

 (E $"$وهاغف

(33)

10.9

-

14.9

 ;و 6

تل1- $ ر#ن 

$

!ابم

os غ

سورة

•Wو G ي # 

!& ن و%"k1h ف $!

سورة

 ي ل } ل } لg

ي "ل } ل } ل ةروس g

  :!ف وريدcرH

 يفوتو& -  F بو &! Wن و% رفد

! سورة

 "ل

 } ل

 } ل

 os 

غ

 $

!ابم

 - &فوتو

 ي

 &!ا

 Lا

 ."%و

 6 ي

 $ cرJ

 os غ $! ابم - &وتوف يgن &!

  # ت ? ويد"

 - مبا ي لق #. &! $ن و% $

!"k1h 

ف

 

Hابم" &وتوف &! ي سبوتن ي 6

 و%"J" )#&!# 

م

 Lا

 .$  R

ر

! $

! 7ور

 C 

 1 ف

"من

 0ر

 K

ي

 ابم

 < وت

 21 ت

" g.

Mراخس  + فا ,  < ق ( ت"  ( و  ول()58

! $يدي  Xيد7"P81 لوت #  ن +1 ت"

"ي ن GG غ ( ^"ي

 $وسو

 F 

"

74

Page 75: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 75/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

 cرK os غ $! ابم - &وتوف

 يgن &!

"k1h ف $!   # ت ? ويدن

 G( م

 n غ

 - Lا

.$ &!سورة

 $

! k1h ف

"ويد

 ? ت

 # 

 '  ست

 $ ر#نسورة

ا

 1 ب

 ‰

.

:.سورة  ‰ب  1ا ي  g

:!ف وريد !& ن و% ! $لخ #" ابم

. # تدر c7سورة  ‰ب  1ا يg )ر    # سا

 Cور7" !& ن  1 مب  1غن

*( و)" , ر*   +

 -ا *$و )7رة:  D

ة

 D $و

 )7ر

 وريد

 ف

!: c

ر

H

 Wوب F  - 1 ت # غف" ة  D $و )7ر  cرJة  D $و )7ر ن G يرا F  -

"S1 ت # ت راخسcرK

` ل

! $و

 )7ر

 81 

 Tن

 G&# 

 - 

تا

 # س

 ة

 D "Bوو

 L

H &!ة

 D < وت

 21 ت

""S1 

ت

 # ت

J$و )7ر <( م E"•< لو 0 "<(n ف $!

فغو( وهن'فمول  +1نة  QQQQQQD Rرا QQQQQQ3 

ن

 )# س

!# 

 وري  QQQQQفخاف  QQQQQاين :Bوو

 Lا

 Lا

."ا

 0

 o ل

 $

:  ف! وريد!& ن و%" ا 0 o ل Wوب F 

 Wوب F  < وت 21 تo ل58() راخس ا 0

 7يد

 X يدي

 $

!ولن

  و

 )"

*( و) , ر*   +

 6ر- 2G فمب #3 يما

 # 

$

 7# س

2( ل

 %رسو

 7 21(Eس )`  *(Dل )2

  2G ي 6فمب #3 :  # يما إس

H"> يد h ل #G  و"J""bا [ خل # م EK" } 

م

 Nب

 Eن

 "S([ 

لم

:!ف وريد cرH

   G ي •6فمب  F  - #3اتا( ن  # B7راغفف  = ا$

"  إس

 %7

 $ايما

 Cا

 < م

 + م

 -l ي

 # 

  %رسو

 $

 7# س

 يما

 # 

"   •2G فمب  < !  -@  L #3ل ) $! 2م ) و@ إسي  #  6يما

 س  $ 7#رسو%" (Eمو ي 6 "!ف  -R#Tغ  nم ) Gن

 cرJ ن

 )اتا

 F 

 -j1 

 # ف

.$eG1 س

$

!را

 Lm7د

 1 ه

  #3 

فمب

 •و

 ( سب

 Wسبو

 # ت

 $

!8( س

"  إس

 cرK

( 3ن  ف # يما.$- غ + وري  Gن  •فمب #3  Wوبس # ت m!اه # ت"2( ل %وسر $ 7# س 

H h0 <  1(  $! #&د"   Eم # س  1دا

   م ) و@ إسJغ bو T %.وس # ".R

  6 ي

 يا

 #L"#&!!

 $سار

 6 سوب

".R

 Eم #:  س  1دا  م ) و@ إس - سب ) و-8( س سإ @و ( م M"ن GG غ ( ي #L

 س  1دفغ .RŠغا س ن

 Eم #"P"

خغ

 1 

 # ف

 3) 6 ت

 • #  ف إس

 مبغن

 )8( س

"  إس

 @و

 ( م

 # م

 Eدا

 1 س

^ )". } ي

f"%و  وغ و (n  

eG1 س # م E  "س ) 8س  1دا  م ) و@ إس

75

Page 76: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 76/94

Page 77: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 77/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

l1 تc"B!و R7ا T

  Wا ) $.اتا )# ف هوو &! 4ن و%"

Wا ) $.اتا )# ف هوو! 4ل ` يا Wي 6

"Rو

 3 س

M"$وسو F  ديرو سوفايا

 $.اتا

 )# ف

  ? ا! Rيا Wي 6سم  ورا غ / وا( ن!ل ` ( د يمب  3ن

( و  ولن"P:ني  1 ف"

 ن

 31 ل

Bوو

 Lابم

 :•"W

يا

 تم

 <31 غ

 :ن

 31 تول

   Tوفن ي  6و%"( وسو &! 4ن^:2  7ر ا T#)"

-  Cور F  7ديا( ن لمب #$(# Tا"

- وريد  1F اف  Gن لمب #$"ا

 T#)ن

 3Cتو

 > م

 1F 

 7ور

 C -"W

سبو

 # ت

fe13 ي

 # ف

"  : /NارRإس

"< لو )#  نف 7د 1+)

ZKMY

Hf"-

JH"

 ;و 6

تل1-   $ ر#ن$

!ابم

os غ

سورة

Wو G ي # !& ن و%k1h ف $!

سورة

 ل } ل } لg

 ي ل } ل } ل ةروسg :!ف وريد  cرHفوتو& -  F بو &! Wن و% 

 ي

 os غ

 $

!ابم

 -gا

 Lا

 ن

 &!.  $ ي  6و%" 

cرJي os غ $! ابم -g

 .!& ن ا Lا $ ي  6و% ! #  $ت ? ويد"!& ن ا Lا ي ابم -.6 ي $

"k1h فcر

K ي

 os غ

 $

!ابم

 -gk1h 

ف

 ن

 &!"ويد

 ? ت

 # 

 $

!!& .- غ  nم ) Gن ا Lا $ سورة  $! k1h ف

  # ت ? ويد" 

os غ $! ابم - فوتو& ن

!& ن سبوتن ي 6 م ()"%و

ي

 os غ

 $

!ابم

 -g"

$ ي  6و%.!& ن ا Lا  $!

  # ت ? ويد" - ت  21تو < مبا سورة

ل } ل } ل ي gل  .R 1 فر 0من"

$

.# لق

 ابم

 -  %

 7د

 Tن

 )# س

!# 

 )سديا

! 6 ي

 

'  ست

 $ ر#نسورة

ا

 1 ب

 ‰

.

:.سورة  ‰ب  1ا ي 

 g

:!ف وريد 

!& ن و% ! $لخ #" ابم

. # تدر c7سورة  ‰ب  1ا

 يg )ر   #  "7ساور

 Cغن

 1 مب

 1 

 ن

 &!

77

Page 78: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 78/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

*( و) , ر*   +

*$ د-

R!ا + ل

را )# ف•6 ي غو( وه  Gن يما$

 @و

 7

 هديدف

 

ل )2"

:!ف وريد  cرH

 ن

 )اتا

 F 

 - 1 ت

 # فغ

R#1L $

!•

" _R!ا + ل_ cر

J Lار ه  1د 7 m7ر 4ي 6 -  G&# ن

 فد " يده 

cرK -.<3 غ + وري  Gن غا mا 2( ل

 يده

 ن

 )لو

 # م

H<  1(  $! +1( " • Cاب #   ي 6

 )سديا

!

Jbو T %.وس # "$و

 )# ف

•  6 ي

 : Bوو L ! Cاب #( ن

( ي  -.2مب # ) Rو"$ #1T

-  C# وتو 4ر 7يو4""B7!ا C#  -"R!

و

 T# 

 -K

ن

 G خغ

 1 مب

"ار

 )# ف

•6 ي

 :W

و

 G ي

 # 

 R# ي! ( - د(  G ن ل )2"   7ر 4ي 6د 1 غ >- ي <".ا

 7ه >  ?  -." 1hn ا ي •6ف #( ار-  ) و( ن ن

 G وه

 )غو

 @و

 7

 $يما

 "2( ل

 يده

Mbو T %.وس # "mاغ

 .ا <3 

  "يده ن )ول # م فغو( وهن'فمول  +1ن

ة  QQQQQQD Rرا QQQQQQ3 ن

 )# س

!# 

د

 QQQQQ وري

 اين

 QQQQQ فخاف

:Bوو

 L$! ( QQQد 07!7ن  QQQ ا

"و.ا

:  ف! وريد$! ( QQQد 07!7ن  QQQ ا  F ا  QQQا( ن

ا

"

 ف &# ن ت ) 6 د7 !07 -$! ا

"و 

 ن

 07!7د

 ) < س

مو

 1 س

 -  $

 ا.و "

*( و)" , ر*   +

 -ا *

ة:  DST 7 U#V

U#V• 

 D ST

 7س

 - -6 

ال

A ق E#  - <Lوس - <LوسZفر!p1N

Ycا   $!

 وريد

 ف

!: c

ر

Hغاهو

 -."ة

 D ST

 7 U#V RU#V Wوب F  -•  D ST 7

ساتو"ف # ساتو cرJ

U#V  F  -•ST 7اري  GنWو G1 غ ة  D

  7ر 7تن"U#V

ن

 G&# 

 -• 

 D ST

 7Wو

 G1 غ

"%و

 6 ي

 سوسون

 cر

K

 Wوبم -m#G س و )و . )# ا ST 7 U#V ين

ة"  D

" # ف

6 ي

 د

 )'تا

 #Lن

 )  <&7

غاد

U#V• 

 D ST

 7J< تاه # م $! #&د"

 Cور"7ف &# نK"$راس 6 بوس"M"81 لوت #  q#) @#C"

78

Page 79: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 79/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

راخس ة  D - واي  Gن # ت  7#سن"

ن

 +1 فمول

'وهن

 )فغو

ة  QQQQQQD Rرا QQQQQQ3 ن

 )# س

!# 

فخاف  QQQQQاين وري  QQQQQد:Bوو L

$! ( QQQد 07!7ن  QQQ ا"و.ا

:  ف

!وريد

$! ( QQQد 07!7ن  QQQ ا  F ا  QQQا( ن"و 

ن

 07!7د

 ) 6 ت

 ن

 &# ف

 -

  $! ا

"و 

 - س  1موس > ( د 07!7ن

  $! ا

 ا.و "

 5ن

 لق 67لم  +

b!

Wوو"وم (Ecسما

 b!

2 ول

 G س

!

H: 2 ول

 G س

! b!

"

 1 

 ن

 G مس

 -!!ل ` وو (E Wمو

 هات >"

  #N -rر 7 س  Gول 2" 

 Eا

 ‡ -2 ي

 # ف

"7ور

 CJ # 

ف

": 2 ول

 G س

 $تور

 Rا

 )ما

 -اي

 G ف

"2 ول

 G س

 `C

 # س

- !ت  $! 6ال 1<  غ  G1و 07 Wو

" !تو( ن  ي 6تور$ف # - ماتوه >

 !ت G ي  6ت )2 

 س  Gول "2ف  7 >+1ل 21 -rا

 ? 

 1(13 ي

!  $

! R# ي

 ا

 ."2 ول

 G س

 > ي

 #F  ST 7 -.Rتا  < يو 1  )

 س  Gول 2"

وريد

 ف

!:cر

Hb! ن )اتا F  -•"2 لو G س!

cرJ

 Lار مول  1ا( ن   7ر G&#  -rن س  Gول 2" c

ر

K ن

 G اري

 F 

 - # ف

6 ي

 2 ول

 G س

 $تور

لو

 # ف

!"< فاتوه

H$

 #0

 ابم

" 2 ول

 G س

 و

 Cن

 G1aا

 F 

Jb! 6 ت $راس 6 بوس"!س  Gول 2"•

K<  1( " &# فb! • !س  Gول 2"Mb

و

 T %

.سو

 # 

 )# 

.  b!

 ين

"2 ول

 G س

!P

ار

 Lن

 G خغ

 1 مب

"• 7رrمول  1ا( ن  س  Gول 2"

^ابم" # ف2 لو G س $روت . لو R

 #Lيا"

فغو( وهن'فمول  +1نة

 QQQQQQD Rار

 QQQQQQ3 

ن

 )# س

!# 

د

 QQQQQ وري

 اين

 QQQQQ فخاف

:Bوو L$! ( QQQد 07!7ن  QQQ ا

ا.و "

:  ف! وريد$

 QQQ 

 ن

 07!7د

 QQQ)ن

 )ا

 QQQ ا

 F 

"و 

- ف &# ن ت ) 6 د 07!7ن  $

"و 

 ن

 07!7د

 ) < س

مو

 1 س

 -  $! ا

 ا.و "

جا01 #)

و

l1 ت

c< 

 7ر

 $! R7ا ?) ( غ  GGن ا دت

 : Bوو

 L$فور

 #C7# ف

 و

 )و

 tو

 T7ر

 Z$#Tف 

YR7ا T

 وريد

 ف

!:cر

H ابم

 -c l1 ت

"R7ا

 ?) < 

 7ر

 cرJ

 ر ?) <  7اR7ت  -c l1و(# !# س #( ن

 Tا"R7ف  $#Tو( و 

cرK 81 ول

 -ات

 )# ف

.$6 ي

  7ور

 C 21 ل

 7

 ن

 ). 

†!

Hابم

"c l1 ت

6 ي

 "ن

 G ي

 # 

!J

ن

 )#)و

"c l1 ت

  !& ن Wو G ي #  Tا R7س # تا  تول  31ن

  ( غ  GGن دت "Rو 3 س 6 ي ا 

K"غيدت # ف ). } يا

 ? ي

."$M` 

ل

! 6 خ

 1 

 # 

"ول

  و

 )79

Page 80: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 80/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

"  تا 7ر )ن ! $ول 81ي .$ ). †! 6ف #( ات 

  7ور

 C 21 ل

 7

 تا 7ر )ن"  2  وف

جا01$! A غغ  Gوا( ن

!ل ` ا دتWاي

$

! > دي

 1 ف

l1 ت

c"B!

و

 R7ا

 T

اتا

 )# ف

.4هوو

 Wا

 ) $ : ف

!وريد

ابم $! Wوب F   5A غ -( ا Wهوو4"

" ت ن &! 4ووه Wا ) ` خغ -- مب  1ا يا Wو! Bي 6

غاد ) <&7ا Wهوو4"

Hات

 )# ف

 Wبو

 F 

 وريد

".$  ( ا Wهوو4

 ي ! 6فا )#1 ن"JBوو L "وريد  G&# ن

  ( ا Wهوو4_!ر C! _Rوا( ن  7و@

5cا

"Bر

 $

!  تم

 ا

 مد

 N

 : Bوو

 L.< يق

  و ) Rر! 8 "نب #3)  لم  ورK"Wا ) 21(1 م ديرو

   ت 6 ي 4ووه!سديا( ن  ا <Cيا Wي 6

"7ور

 C 21 ل

 7

M:ين

 1 ف

 ""ن

 31 ل

 Wبو

 F 

 وريد

 -m7#N6 ي

 A/ غ 1 ت # ت

Wا )_ Wا ) 6(1 س ` ل!

تول  31ن"هوو4_-  Cور F  7ديا( ن لمب #$

ا

 T#)ن

 3Cتو

 ن

 G اف

 1F 

 وريد

 -R# 

! 6 ي

P2  7ر ا T#)"-  Cور F  7ديا( ن لمب #$

(# Tا"- Cور 1  #  7خ  &! 6ن

6 ت ديرو"R# ! 6 ي 8Cوت ا

 3 يق

 # م

 7ور

 C-"W

سبو

 # ت

 ن

 3Cتو

^إس 

 e13 ي

 # ف

"Rرا /N:

$  (Eم. فغوسا$وهاغف

(35)

24.9

 ;و 6

تل1-   $ ر#ن

( +من سورة

لما Eو$"

"$و

 Eلما

 سورة

ن

 1 ت

 # يفغ

 -

 وريد

 ف

!:cر

 ا

 n 

 ن

 )اتا

 F 

 $

!ابم

 -

-"cر

J Eا 0ب 7 ر 4ي 6 - خ # يا( ن

H" &# ف

6 ت

 فغال

"سورة

JWبو

 F 

 ن

 &فوتو

  ! n  $ا م ()"م ()K"ي ابمu:ƒ$!

80

Page 81: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 81/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

-

28.9

 يفغ # ت  1ن-

د 7سا( ن  Cا "  cرK

با

 ) Wبو

 F 

 -.21 ول

 6 ي

 يقن

(  ت #  7تا ( د ر )! )و( ن  > 

"`1 ي

 

"O  1 ت # غفM"ويدي „ "وو$ تايغنP"

ي

 هورين

 ن

 &# ف

"

"سوب  6سار$"^

'  ست

 $ ر#نسورة

ا

 1 ب

 ‰

.

ا

 1 ب

 ‰

 سورة

.:ي

  -

 وريد

 ف

!:"# لخ

 $

! %و

 ن

 &!ابم

ا

 1 ب

 ‰

 سورة

 c7تدر

 # 

. ي

g )ر

 سا

 # 

 "7ور

 Cغن

 1 مب

 1 

 ن

 &!

*( و)" , ر*   +

 -ا *

ة:  DkD U#Vة

 D

ة  D kD U#V:H<Lوس"فر!

 81? ف

  Bتوو

 

! $ا!5$ فا( اين  مت"ة  DJ<L

سو

"رف

! N;"K"mوتو"ةرو EM"m!ا + غ" ( ب 0P"و 07 @وسا ن 1 قي"

:!ف وريد  cرH

غاهو

 -.kD U#V 6 ت

 R

ة=   D"ة  D kD U#V -  F اتا( ن c

ر

JU#V  F  -•  D kDاري  Gن

سخار ل  31ن! $تول  31ن"

cرKU#V

ن

 G&# 

 -• 

 D kD # ت

 راخس

< يخ

 # ف

 cا

 1 س

 -rا

 ? 

 +1 س

 # ب

 )5R# 

ي

!اي

 )فا

  $

!

" مت

H$! # با C " F ديا( ن( "O ف # ما

J # اب

 C $سار

 6 سوب

"•

"Wوبس # تK" )# فام )•6 ي <&7

غاد

 a# ف

$.تا

  ي ! 6سديا( ن"

Mابم" a# ف$.ات  راخس Wوبس # ت

! )$و  ول()58 "7يد

 X يدي

P"81 تول

 # 

 q#) @#C"

فغو( وهن'فمول  +1نة  QQQQQQD Rرا QQQQQQ3 

!# س #( ند

 QQQQ وري

 اين

 QQQQ فخاف

 :Bوو

 L"@بو

 3 

 و

:  ف! وريد F اتا( ن فغ # ت  1ن ا.و 

 3 بو@"

ف &# ن ت 6 ا.و  3 بو@"

*( و) , ر*   +

 6ر- #3 

فمب

2G 

  # يما

$

 7# س

2( ل

 %رسو

 *(Dل )2 7 21(Eس )` 

  2G ي  #  6يمفمب #3 : إس

H> يد h ل #G  و"J"b

ا

 [ لخ

 # م

 EK"ب E  Nم { ة ن

S([ لم

:!ف وريد cرH

   G ي •6فمب  F  - #3اتا( ن  # 

B7ففغار

  $ا

 ="    %7إس

$ايما

 Cا

 < م

 + م

 -l ي

 # 

  %رسو

 $

 7# س

 يما

 # 

"   ل ) $! 2م ) و@ إس< !  -@  L #3 بمف•2G  ي  #  6يما

 س  $ 7#رسو%" (Eمو ي 6 "!ف  -R#Tغ  nم ) Gن

 cر

J ن

 )اتا

 F 

 -j1 

 # ف

.$eG1 س

$

!

را Lm7د 1 ه   ت # سبو Wسب ) و• فمب #3 $!8( س"   إس

H<  1(  $! #&د"   Eم #   h10س  1دا

"   م ) و@ إسJ

غ

 bو

 T %

.سو

 # 

".R   #Lيا ي 6

"#&!!K

د

 1 س

 $سار

 6 سوب

" Eم #:

"   م ) و@ إس - سب ) و-8( س"   م ) و@ إسM"ن GG غ ( غ اي #L.R

 فغ Šس ن"# م

 Eدا

 1 س

 P"

خغ

 1 

 # ف

 3) 6 ت

 •

 ف #   ( مبغن  س  1دس ) 8إس Eم # م ) و@

81

Page 82: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 82/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

 cرK( 3ن  $.ف # يم- غ + وري  Gن

 #3 فمب

•  Wسبو

 # ت

 

m!اه # ت"2( ل %وسر $ 7# س ن

 G وري

 + غ

 -B7فغار

 .ي  1  3م  1و.( ا $ س  1دا و  E 5#G م # ! N $م { ة"

"   إسي {"."( ^f"%

و

  وغ

 و

 (n 

 

eG1 س   #  س  1دام

 E8( س

 ( م

 "  إس

فغو( وهن'فمول  +1نة  QQQQQQD Rرا QQQQQQ3 

!# س #( ند

 QQQQ وري

 اين

 QQQQ فخاف

 :Bوو

 L"@بو

 3 

 و

:  ف! وريد F اتا( ن فغ # ت  1ن ا.و 

 3 بو@"

ف &# ن ت 6 ا.و  3 بو@"

 5ن

 لق 67لم  +

 b!

 مو

 (Ecسما

 b!

!س  Gول 2"

H: 2 لو G س! b!""ايابس ن )ر < غياس -ا

 C# ه

 -.$

! R د

 تا

 # ه

 < سايغ

"2 ول

 G س

 -r

ا

 ? 

 ا

 .> ي

س  Gول 2"Wو G ي -$روت # ف س  Gول 2"

Jف".: b! #  Bدي #  ديرو -"ن 1(13 ي!

 L -"$#Tم # ل ! 6ل `ف 

وريد

 R!ا

 ? 

 -"Bوو

 L$!  #1 بم C - وريد

dوس #T  K@د 1 ت ب 0ا E"

: b! # @د

 1 ت

 وريد

 -"ن

 1(13 ي

!# 

"< اره

! $

!! -Bوم L! $! < خ! -

 7ر4"!ل ` - ت  1د@ ا Tو

"$#T ف

:!ف وريد  cرH b!

 ن

 )اتا

 F 

 -•"2 ول

 G س

!6 ي

 2 ول

 G س

 د

 تا

 # ه

 ن

 G&# 

 -را

 +1( ف

! Wفاتو

 cر

J Lار م ) +1ار ه # تا -  F اتا( ن

د س  Gول 2" cرK

يد G&#  -.$! b! #  Bن فا  cامس b! #  @د 1 ت

!س  Gول 2"

Hb! 81 لو"• !س  Gول 2"J

غ

 $سار

 6 سوب

".R # ت

  6 ي

 د

 تا

 # ه

 ف

!"2 ول

 G س

!K"

خغ

 1 

 # ارف

 +1( م

 را

 Lد ات # ه

 س  Gول 2"Mف ن G غخ 1 بم".Bدي

b! #  @د 1 ت $! b! # سما! cس  Gول 2"

فغو( وهن'فمول  +1نة

 QQQQQQD Rار

 QQQQQQ3 

ن

 )# س

!# 

د

 QQQQ وري

 اين

 QQQQ فخاف

 :Bوو

 L  3 بو@" ا.و

:  ف! وريدو 

 ن

 1 ت

 # فغ

 ن

 )اتا

 F 

"@بو

 3 

ف &# ن ت 6 ا.و "@بو

 3 

(# جا01 و

l1 ت

c< 

 7ر

 : Bوتو L 

و

 )و

 tو

 T7ر

 Z$#Tف 

YR7ا

 T:!ف وريد  c

ر

H ابم

 -c l1 ت

"R7ا

 ?) < 

 7ر

 Hابم"c l1 ت6 ي  "

ن

 G ي

 # 

!J

ن

 )#)و

"c l1 ت

82

Page 83: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 83/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

$! R7ا ?) ( غ  GGن ا

 دت

dوWروس ^J  cرJ ر ?) <  7اR7ت  -c l1و(# 

ن

 )# س

!# 

 Tا"R7ف  $#Tو( و  cر

Kي .$6ف #( ات- ول 81 

  !† ). ن  7ل  C 21ور7 تا 7ر )ن" 

Wو G ي #  )  Tا R7س # تا  تول  31ن

ن

 GG غ

 ( 

 دت

 

"Rو 3 س 6 ي ا K )". ? ي

 } ي

."$( و  ول-  1  # خ ! 6ل `   ! $ول 81

( .ي .$†! 6ف #( ات    7ل  C 21ور 7تا7

 ر )ن" M"81 

تول

 # 

 ا

 T#) @#C" ن

 )#)تو

 -ات

 )# ف

.$ ) ن

 31 تول

"R7ا Tن 31 لوت دق ) Wاي #)وت -"R7ا T

 2  وفجا01

$

! A غ

ن

 )وا

 / غ

` ل

 دت

Wيا

$! > يد 1 فl1 تc

"B!و R7ا T

$ ( ا Wهوو.4ف #( اتا :  ف! وريدابم $! Wوب F   5A غ -

"4هوو

 Wا

 ) 81 

ول

 -Pات

 )# ف

 .Wا

 ) $  2( 

ت

 6 ي

 4هوو

"R#Tف 

!"R7ا ?) <  7ر Wاي #)و -

H$! "وريد غ  ?1ا  Wا ) Wوب F 

 )#1 اف

! 6 ي

 4هوو

 J

ات

 )# ف

 ابم

".$  21 

ت

راخس

 Wسبو

 # ت

"< وت

 KWاي #)و ديرو"

"R7ا ?) <  7ر

M"ني  1 ف"Wا ) Wوب F  ديرو -  هوو 4ي  6ت )2

"R#Tف 

!Wا

 ) 81 ول

 وريد

 -  2( 

ت

 6 ي

 4هوو

"R#T ف!

(36)

01.10

-

05.10

 ;و 6

تل1-   $ ر#ن

 من

 +)سورة

لما Eو$"ي

g

ي $و Eامل ةروس g

" ي ن 1 ت # غف - فد 6 ي ن &ولو C -

"#3  $.ا ) خ )

:!ف وريدcر

 n 

 ن

 )اتا

 F 

 $

!ابم

 -  R

ر

 ()ن

 &فوتو

 ي ‹gŒ" cرJ

 ي ا n  ن )اتا F  $! ابم -‹ gŒ"

cرK فد 6 ي ن &ولو C -  F اتا( ن

  $.ا

 )خ 

 )"#3 

 

H"ت #3  م () Wوب F ";

ا

 n 

 ابم

"‹gŒت

 #3 

 "ن

 1 ت

 # فغ

Kيروه ن &# ف #&د"" ي

M$#Tاغف $راس 6 بوس""ي دفر!

PR#1L   7ر F "4اري  Gن فد 6 ي

"#3  $.ا ) خ )

'  ست

 $ ر#ن

s ل ةروس

 s ل

 سورة

-  وريد

 ف

!:!& ن و% ! $لخ #" ابم

ي

 s ل

 سورة

 c7تدر

 # 

- &!  ر )ن   # سا

 Cور7" *( و) 1 مب  1غن , ر*   +

H" 1 ت # غف $! ! 7سا"ا + ف

:!ف وريدcرH

Hابم"c l1 تراخس $! 8()

83

Page 84: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 84/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

*$ د- $! ! 7سا

 + ف

JU#V"•6 ي ن ( م E!ت # يما"

KBوو

 L"•6 ي

 ن

 ( م

 E ?#$ول ! 21ت # يما

 C R# 

! $

!"ا + ف

!$فغ # ت  F  - 1اتا( ن  ! 7سا"ا + ف

Bوو

 L Wبو

 F 

 -•6 ي

 ن

 ( م

 E

R# ! 21 لو $#? 

 Cا

 + ف

6 ي

 ن

 ( م

 E $

!!ال  7! 8سا"

 cرJ را L ف + ادف  F  -اري  Gن

  ! $غ 1)<! 7سا"

K ن

 G1 اس

 G11 س

 G غ

 -وت

 # ف

• 

 7مبا

 21 ول

 6 ي

 

 )$! ف + ا 7!"سا

 يد X يد7 "J" &# ف 1 ت # غفا + ف5

  R# 

! 6 ي

 ن

 ( م

 E

 $#?  Cا + فرا L $!ن

 G فد

 "ا + ف

K" &# ف: 6 ت ! 7سا"فغ # ت 1 - ي  R# ! 6ال  3ف #( ار-

! 7سا سا

 7! >(1 غ

 را

 L -Mb

و

 T %

.سو

 # 

" ن

 )# س

!# 

 &# ف

 

 Cور7" P"غخ 1  # فتو # ف•6 ي  7ابم 21 لو

 $! ف + ا 7!"سا"ت  +1ن"^

فغو( وهن'فمول  +1نة  QQQQQQD Rرا QQQQQQ3 

!# س #( ند

 QQQQQ وري

 اين

 QQQQQ فخاف

:Bوو

 L

 وف <" ا.و

:  ف! وريد F اتا( ن فغ # ت  1ن ا.و 

وف <"

ف &# ن ت 6 ا.و وف <"

*( و) , ر*   +

 6ر- #3 

فمب

2G 

 يما

 # 

$

 7# س

2( ل

 %رسو

 *(Dل )2 7 21(Eس )` 

  2G ي  #  6يمفمب #3 : إس

H> يد h ل #G  و"J # 

م

 E"bا

 [ لخ

K" } م

 Nب

 Eن

 S([ 

لم

:!ف وريد cرH

   G ي •6فمب  F  - #3اتا( ن  # 

B7ففغار

%7

  $ا

 ="  إس

l ي

 # 

 $ايما

 Cا

 < م

 + م

 -  %

رسو

 $

 7# س

 يما

 # 

"   ل ) $! 2م ) و@ إس< !  -@  L #3 بمف•2G  ي  #  6يما

 س  $ 7#رسو% ل )2" (Eمو ي 6 "!ف  -R#Tغ  nم ) Gن

 cر

J ن

 )اتا

 F 

 -j1 

 # ف

.$eG1 س

$

!را

 Lm7د

 1 ه

  #3 

فمب

 •و

 ( سب

 Wسبو

 # ت

 $!8( س"   إس

cرK( 3ن  ف # يما.$- غ + وري  Gن

 •فمب #3  Wوبس # ت 

m!اه # ت"2( ل %وسر $ 7# س ن

 G وري

 + غ

 - 7فغار

 ).و

 1 م

 1 

 3 ي

. و

 دا

 1 س

 $

H<  1(  $! #&د"   Eم #   h10س  1دا

"   م ) و@ إسJ

غ

 bو

 T %

.سو

 # 

".R  6 

ي

 يا

 #L"#&!!

 1 س

 $سار

 6 سوب

" Eم # :

"   م ) و@ إس - سب ) و-8( س"   م ) و@ إسM"ن GG غ ( غ اي #L.R

 فغ Šس ن"# م

 Eدا

 1 س

 P"

خغ

 1 

 # ف

 3) 6 ت

 •مبغن

 )# ف

 إس

 8( دس

 1 س

  Eم # م ) و@

"   إسي { ."( ^fغ"%و   و (n  

eG1 س   #  س  1دام

 E8( س

 ( م

 "  إس

84

Page 85: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 85/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

 $! # م E 5#G   } م N"ن

 +1 فمول

'وهن

 )فغو

ة

 QQQQQQD Rار

 QQQQQQ3 

!# س #( ند

 QQQQQ وري

 اين

 QQQQQ فخاف

:Bوو L وف 1<" ا.و

:  ف

!وريد

و 

 ن

 1 ت

 # فغ

 ن

 )اتا

 F 

وف 1<"

و 

 6 ت

 ن

 &# ف

">1 وف

 5ن

 لق 67لم  +

cسما

 b!

( G3ول 2"

2 ول

 G س

! cسما

 b!

:H6 

ي

 د

 تا

 # ه

"Wفاتو

را

 +1( ف

!:- ( 7#س >  ?1 ا"

 -Wو # ف>1(1  •

"zا L -ل # ف$#T بمف $

!"ن

 )سو

 -"# وت

  و

 )

 وريد

 ف

!: c

ر

H6 ي

 2 ول

 G س

 د

 تا

 # ه

 ن

 G&# 

 -"را

 +1( ف

! Wفاتو

 cرJرا L  م ) +1ار ه # ت•-  F اتا( ن

Kر cد س  Gول 2" ن

 G&# 

 -ف

Bيد

.$

! b!

 # 

 b!

 # 

  @د

 1 ت

"2 ول

 G س

! cسما

 

 )

!غا

"l1T7# ف

  4يو

 7ر

-4وتو

 Cسن

 7ا

 )ن

 G+1 س

 # مب

 "2 ول

 G س

JWوبم"فد 1   . Rف.غا b! #  Bدي

b! #  @د 1 ت $!"2 لو G س! cامس

K )". } ي

ن

 +1 فمول

'وهن

 )فغو

ة  QQQQQQD Rرا QQQQQQ3 !# س #( ن

فخاف  QQQQQاين وري  QQQQQد:Bوو L

"> وف

 و

:  ف

!وريد

 F اتا( ن فغ # ت  1ن ا.و وف <"

و 

 6 ت

 ن

 &# ف

وف <"

جا01  ت l1و(# 

c<  7ر $! R7ا ?) ( غ  GGن ا

 دت

: Bوو L و )و tو T7ر Z$#T فYR7ا T

dوWروس ^K

:!ف وريد  cرH ابم -c l1 ت"R7ا ?) <  7ر 

cرJ ر ?) <  7اR7ت  -c l1و(# 

ن

 )# س

!# 

 و

 )و

 $#Tف 

"R7ا

 Tcر

K 81 

ول

 -ات

 )# ف

.$6 ي

 †!.  ( ن  7ل  C 21ور7

 تا 7ر )ن" 

Hابم"c l1 ت6 ي  ! # ي  Gن"Jن )#)و"c l1 ت

  !& ن Wو G ي #  Tا R7س # تا  تول  31ن

ن

 GG غ

 ( 

 دت

 "Rو

 3 س

 6 ي

 ا

 K"%

و

  وغ

!اهن

 ن

 &فوتو

  2(? 

  Lبار" تا7 

 2  وفجا01

$

! A غ

ن

 )وا

 G غ

` ل

 دت

Wيا

$! > يد 1 فl1 تc

"B!و R7ا T

 cر<  7ت l1و(# R7ا ?)

: ف! وريد ابم -l1 ت"ن )ايدس! 6 ي c

"%و

 ن

 &!ا

 دت

 ن

 G ق

 ( 

 - #)

و

  -l1 ت

 7ر

 c"R7

ا

 Tن

 31 ول

 )

Hc l1 ت ابم ديرو"  فو$ ي 6

 "ن

 )#1 اف

!J G 

ق

 ( 

 ا

 1 

!وريد

"  6 

ي

 ا

 دت

$فو

 ` ل

! %و

 "Wوبس # ت

Kc l1 ت ابم ديرو"  فو$ ي 6

!سديا( ن" ( مو!ين

c l1 ت #)ون

 &! R7ا

 ?) Wسبو

 # ت

 ن

 &!ا

 دت

85

Page 86: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 86/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

 و%"M> تو )Z "ف # ا.ين

"Y$و

 L

 # 

 -  Cور F  7ديا( ن فو$ @و

 ` ل

 )$

! A1 خ

 )` دل

 )ن

 G0اسو

!l ي =و "> تو )

! ) $وت < !ا.ي G ن" !ار وريد !†يدر( ن

l ي =و  1 اف -  ! # ه G1 ن" وريد

> وت

 ) 6/ م

 6 ي

 #1L

 # ت

 

!!ل ` ( وت <ي  ) ن  غمب  ) A1د"W

سبو

 # ت

ابم 2(0ده ديرو -c l1 ت

 "Wوبس # ت ابم Rا T#  6 ي ديرو -

  ت  &! c l1نR# 

 )

  5%و

 "ن

 0و

  ت

 $

 1Tفو

 T# 

 @د

 1 ت

 6 ي

 وريد

 -

   )ن  7# س  Gن ف # ا.ين

"Wوبس # ت

(37)

08.10

-

12.10

 ;و 6

تل1- $ ر#ن 

 من

 +)سورة

"$و

 Eلما

ن

 1 ت

 # يفغ

 g

ي $و Eامل ةروس g

:!ف وريد cرH

! F  $اتا( ن  n ا ابم -ن

 &فوتو

  Rر

 ()ي g"cر

 Jي

 ا

 n 

 ن

 )اتا

 F 

 $

!ابم

 -g"

 K - فد 6 ي ن &ولو C  F اتا( ن

 .( خ ( ا $"#3  

H$! $راس 6 بوس"  bو T %.وس

 $وهاغف"! ايدس Jي ابم"gراخس 

( و  ولن"K

س

 ي

 ا

 n 

 Wبو

 F 

"ساتو

 # ف

M6 ي 6 ت نغخ 1  # ف"  

دف

 )خ 

 ).  $ !#  #3 س #( ن ق  hو!

"يP"ن 31 لوف ن + بت"

'  ست

 $ ر#نs 

ل

 سورة

: ي s ل ةروس - :!ف وريد !& ن و% ! $لخ #" ابم

ي s ل ةروس c7ردت # - &!  ر )ن   # سا

 Cور7"  1 مب  1غن*( و)

 , ر*   +*$ د- 

$! ! 7سا

H" 1 ت

 # فغ

$

!سا

 7!

"ا + فJU#V"•6 ي ن ( م E" !ت # يما

:  ف

!وريد

 cرH ن )اتا F  - 1 ت # غف$! ! 7سا"ا + ف

HWبو

 F 

 وريد

 ا

 1 م

"

 ف + افغ # ت  1ن ! 7! $سا"JWوب F  ن 31 ل < وت 21 ت"

86

Page 87: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 87/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

ا + ف KBوو L"•6 ي ن ( م Eول ! 21ت # يما

$#? 

 C R# 

! $

!

"ا + ف

Bوو L Wوب F  -•6 ي ن ( م ER# ! 21 لو $#? 

 Cا

 + ف

6 ي

 ن

 ( م

 E $

!

! cال  7! 8سا"ر

Jدف ف # )و -$مب  )j1ن  $! ف + ا 7!"سا

 cرKس  G11اس  G1ن   G غ -تو # ف•

   7ابم 21 لو 6 ي  )$

!سا

 7!"ا

 + ف

 ف + افغ # ت  1ن! 7! $سا

K" )#1 ا

  م

: # اب

 C

>1(1  ن G+1 س # بم -" 2Tر

!- و  G&ار4"( ا$7 "•-  # تا ) 7ن

 4وبم -2 مس-W #  "Wر

M6 ت bو T %.وس # "فا

.  6 ي

 Bيد

!<+1 ل

 7

 # ف

$#? 

 C $

!يما

 # ت

! 6 ي

 Cاب #" !ل `ف #  1 خغ"!#  Pس #( ن( و  ولن"

A1Dا N - مبغ  Gنف #  1 خغن"

ن

 +1 فمول

'وهن

 )فغو

ة

 D Rار

 3 

ن

 )# س

!# 

وريفخافاين

 :Bوو L

cامس $.ا Lا

$! !و ? س 5tو )7ر"%د E

:  ف

!وريد

 ابم

"# لخ

 $

! %و

 ن

 &!ا

 Lا

 ابم

 < وت

 21 ت

.$!و

 ? س

 5tو

 )7ر

 cسما

 %د

 E

 $

!58()راخس

"7يد

 X يدي

 $

!ولن

  و

 )

*( و)" , ر*   +

 -ا *:ة

 Dة

 Dم

 GN

: ة  D م GN"$يما

 ن

 G غوت

 - R# 

ي

 G بدي

 n غ

 - )2( ل

ن

 G واي

 - bو ?&و / غت ) 

 ل )2"-  ه  )#1ن  3 ا$ ي 6

"Žوقت # 

:!ف وريد  c

ر

H2 م

 GN 6 ت

 < م

 + م

-•"ة

 D2 م

 GN Wبو

 F 

 -•"ة

 Dcر

Jم GN !& •-  F اري  Gن ة  D

و%" GNم 2  -•  Dغ + وري  Gن

ي <".!& ن ا cرK

Bوو

 L R# مب

 -• 

 Dم

 GN` ل

 7د

 1+) "ارين

 + س

 $

! R# ي

! < ات

 T @مبو

 -@  L"6 ل # م L 6 ي 

H"غيدت # فف ا 1 خا

 )# 

 د

 1 

. ين

م

 GNن

 &!•"ة

 DJ" $

سار

 6 سوب

"K"81 

تول

 # 

 ا

 T#) @#C"

فغو( وهن'فمول  +1نة  QQQQQQD Rرا QQQQQQ3 

!# س #( ن

:Bفخاف  QQQQQاين وري  QQQQQدوو

 Lcسما

 $.ا

 Lا

:  ف! وريد!& ن و% ! $لخ #" ابم

ت  21تو < مبا ا Lا.$سما cر )7و 5tس ? و!

58() راخس %د E $!

! $يدي  Xيد7" ( و  ولن

87

Page 88: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 88/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

$! !و ? س 5tو )7ر"%د E

 5ن

 لق 67لم  +

b! -"2?N# 

: 2?N# 

 b!

 سب ) و  - مب # Rس "2?N# 

  7ر4 - ي ) ق  Gن غ + 1ا.  ين l1  )"2?N#  

-  F و( و &! 2?N 4ن ف  Gا  ي 6

8(TR#1L•6 

ي

 2?N# 

 ا

.: > ي

"8  #  6 ي ايدي - 6 ي <3 ي -"W!اف"A و 1 سر -

"8(T 6 ي ا G ف -- ت  1د@  1F غ / و4

سا

 # ف

."$

 وريد

 ف

!:

cرHb!

 ن

 )اتا

 F 

 -•l1 

 )"2?N# 

 cرJ

$! b! #  ن ( م E - مب  )j1ن  b! #  @د 1 ت

 2?N#  l1  )" cرK

R#1Lن

 G3(? 

 -•2?N# 

 ا

 ن

 &!."> ي

Hيدي

 „ $وو

""Os ف # تديغن

Jbو

 T %

.سو

 # 

" . )# ا !& ن تايغن ين

"Wوبس # ت ويدي „K<  1( " &# فb! •

"2?N# M"غخ 1  # فb! 6 ت •

"2?N# 

PR#1L $سار

 6 سوب

"•  6 

ي

 

 ?N# 

ي <". ا

فغو( وهن'فمول  +1نة  D Rرا 3 !# س #( ن وريفخافاين:Bوو L

cامس $.ا Lا$

! !و

 ? س

  5tو

 )7ر

"%د

 E

:  ف! وريد ابم"# خل $! %و ن &!

$.ت  21تو < مبا ا Lاسما cر )7و 5tس ? و!

 %د E $!58() راخس! $يدي  Xيد7" ( و  ولن

جا01 ت l1و(# 

c<  7ر $! R7ا ?) ( غ  GGن "ا

 دت

: Bوو Lف  Z$#Tر T7و tو( و 

YR7ا T dوWروس^M

:!ف وريد cرH

 ابم -c l1 ت<  7ر "R7ا ?)

 cرJ #)

و

 -c l1 ت

R7ا

 ?) < 

 7ر

 ن

 )# س

!# 

 و

 )و

 $#Tف 

"R7ا

 TcرK

ي .$6ف #( ات- ول 81   !† ). ن  7ل  C 21ور7

"  تا 7ر )ن

Hابم"c l1 ت6 ي ! # ي  Gن"

Jن )#)و"c l1 ت  !& ن Wو G ي # 

 Tا R7س # تا  تول  31نن

 GG غ

 ( 

 دت

 "Rو

 3 س

 6 ي

 ا

 KW

وبم

""m#G س

 و

 )و

 2  وفجا01

$

! A غ

ن

 )وا

 G غ

` ل

 دت

Wاي$

! > دي

 1 ف

l1 ت

c

 cر<  7ت l1و(# "R7ا ?)

:  ف! وريد ابم -l1 ت"ن )ايدس! 6 ي c

"R# 

! 6 ي

 <G ت

 ا

 G ت

 bو

 ? 

 - #)

و

 $

!وفن

 T 81 ول

 -l1 ت

 ن

 &! c

 و%"

Hl1 ت ابم ا 1 ! "وريد <G ت ا G ت c

Jbو

 ? 

 ا

 1 

!وريد

"  <G 

ت

 ا

 G ت

"Wسبو

 # ت

 

Kفو T 81 لو ديرو"  ت # سبو!! Wل `ت  +1ن"   و( و

88

Page 89: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 89/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

"B!و R7ا T M: ين  1 ف"A1Dا N -  Cور 7م # يق  3ا

 وريد

 ا

 T#)

"Wوبس # ت 

(38)

15.10

-

19.10

 ;و 6

تل1- $ ر#ن 

( +من سورة

لما Eو$"ن

 1 ت

 # يفغ

 g

ي

 $و

 Eلما

 سورة

 gن

 1 ت

 # فغ

 -ي

 دف  C -ولو& ن ي 6

$  )."#3 خ ( ا

 وريد

 ف

!:cرH

! F  $اتا( ن  n ا ابم - فوتو& ن Rر! م ()ي g"

 cر J ي ا n  Wوب F  $! ابم -

 g%و ن &!.

 cر

K

( 3ن  ) و( -  •ف #( ار F  اتا( ن  ي  6ول 21"#3  $.ا ) خ )  فد 

H"

 n 

 $سار

 6 سوب

"م ()J$! ي ابم"

"O  1 ت # غفKت #L "م  ا )#1 ن

 C# اب # :"ة

 D ` ل

! R -"$و

 R# مب

 ن

 /&

 -m!

ها

 # ت

 # اس

 )و

 )# 

 -

"`1 ي > د ) - مب # Rف # تولو& ن 7ر 4ي 6

 م # لو( ن"'  ست

 $ ر#نs ل ةروس

: ي s ل ةروس- وريد

 ف

!:"# لخ

 $

! %و

 ن

 &!ابم

ي

 s ل

 سورة

 c7تدر

 # 

- &!ن

 )ر

 سا

 # 

 "7ور

 Cغن

 1 مب

 1 

*( و) , ر*   +*$ د- 

$

!سا

 7!

ا + ف

A1 بمغ 6 ي 4ر 7 Bد vاف 6 ت W# ا + ف$!

! 7سا

 cرH A1 بمغ - # ف a$.ات21 لو 6 ي 

R!ا ?  ديرو وبمسا

 .

 6 ي

 4ر

 7."> ي

 cرJ ن

 )

j1 مب

-$و

 )# ف

 6 ي

 .> ي

"@7ور

 $

! cرK

يد Bي  F -.6اري  Gن فا غمب W#  A1فا 1 ف #  7ل 1+>!

6 تا + ف"اس 7! $!

Hم" # فت #L ابم $!6 ت # ف a$.ات   ي 6

 ول  21مبو وريدR!ا

 ? 

 #Tف 

  6 ي

 ي <". ا JS 

سب

  $سار

 6 سوب

ب

 0ا

 E $

! $و )# فYات #L ` ل! Z

 م  غار 7ه >@  L"ديرو 

K" &# فف .6 ي 4ر 7 Bدي  W#  A1 بمغ

 6 ت

 ا

 + سف

 7! $

! # 

 Z )7فد

 "Yتا

 #LMف ومس ن G يرا F ".Bدي

سخار ل  31ن" 

ن

 +1 فمول

'وهن

 )فغو

ة  D Rرا 3 !# س #( ن

فخافاين وريد:Bوو L

را @7!7! $.ا Lا"!و

 ? س

 

 7!

:  ف

!وريد

!& ن و% ! $لخ #" ابم$.ا

 Lا

 ابم

 < وت

 21 ت

!  7س ? و! را @7!7!() ) 58و  ولن راخس

! $يدي  Xيد7"

*( و)" , ر*   +

 -ا *

H""ن 1(13 ي!#  J"bو ?&و / غت # "K""z  L

:!ف وريد   cرHة"• -. 3) Rغاهو  D

H"غيدت # ف ).راخس } ي  # لو  و ) ( )#  . 3ا !& ن •ين

89

Page 90: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 90/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

ة:  D•( 3نة

 D

MBووت ن G  s1F "ا!$"

P"r# ف

"يا

 )

ف # وت"خ /2^ "#G&و

( 3ن ة سخار•-  F اتا( ن  Dل  31ن" c

ر

J( 3ن !& •-  F اري  Gن ة  D

ا

.> ي

 )  $! )را ,  5 R# ي!.ي

•"( 3ن !& •-  G&# ن ة  D

$! 8(Tيخ >"ف #  ت #  c

ر

 3) 6 ت

 A1 ل

!ابم

 -• 

 D";!

و

 h ق

 تا

 #3 

ة   D ت  -س 1 ا )  cو( ن  07و;"فد

ة"  DJ"$راس 6 بوس"K # 

اب

 Cن

 )!و

 Tو

"•6 ي

  . )# ا !& ن ين

ن

 3)•:ة

 D CZوتو-4ر 7يو4 5

درا 5تولو4 -Y4ولو 

M"81 لوت #  ا T#) @#C"

فغو( وهن'فمول  +1نة  QQQQQQD Rرا QQQQQQ3 

!# س #( ناين

 QQQQQ فخاف

 QQQQQ وري

 :Bوو

 Lرا

 QQ 

 @7!7! $.ا

 QQLا

"!و

 ? س

 

 7!

:  ف! وريد ابم"# خل $! %و ن &!

 ابم < وت 21 ت$.ا Lا!  7س ? و! را @7!7!() ) 58و  ولن راخس

"7يد

 X يدي

 $

!

 5ن

 لق

 67لم  +"2?N# 

 b!

: 2?N#  b! روس ن G هدر -l1  )

"2?N# Wو

 G1 غ

 ن

 G ق

 ( ي

 -  $

! < يموس

"< هات

  4و

 / غ

 1F 

 -rا ? < ساوي 

 1  روس"راخ 1  #  

( l1 يد.b! #  Bفا: 2?N# 

 يما

 # 

 -وتوس

 ) تديغن

 # ف

 ن

 &!!"!ف 6 

$! <  / س! -  "$7 <  #N!

 - فد 1Tوف"

:!ف وريد  cرH

b! ن )اتا F  -•l1  )"2?N#   cر

J$

! b!

 # 

 ن

 ( م

 Eن

 )

j1 مب

 -  b!

 # 

 @د

 1 ت

l1  )"2?N#  cرK

يد G&#  -.$! b! #  Bن فا  b! #  @د 1 ت ب 0ا E

 l1 

 )"2?N# 

 

HA غ"<  3 ف$! •خات  ي 3>

61 فl1  )2?N#    # 

 )7فد

  G1 ت

8 $فو

"Jb!

 ن

 G3(? 

"•l1 

 )"2?N# 

KA غ"<  3 فرا )# ف•  $! b! #  6 ي b! #  @د 1 ت l1  )

"2?N# 

M"خغ

 1 

 # غف

 .Rفا

.  $

! b!

 # 

 Bيد

 b! #  @د 1 ت l1  )"2?N# 

فغو( وهن'فمول  +1نة

 QQQQQQD Rار

 QQQQQQ3 

ن

 )# س

!# 

اين

 QQQQQ فخاف

 QQQQQ وري

 :Bوو

 Lرا QQ  @7!7! $.ا QQLا

!  7س ? و!"

:  ف! وريد ابم

"# لخ

 $

! %و

 ن

 &! ابم < وت 21 ت$.ا Lا

 ? س

 

 7!را

 @7!7!ولن

  و

 ) 58()راخس

"7يد

 X يدي

 $

!

90

Page 91: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 91/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

جا01 ت l1و(# 

c< 

 7ر

 

$! R7ا ?)ن

 GG غ

 ( 

 ا دت

: Bوو Lف  Z$#Tر T7و tو( و 

YR7ا

 T

dوWروس ^P

:!ف وريد cرH

 ابم

 -c l1 ت

"R7ا

 ?) < 

 7ر

 

cرJ #)و

 -c l1 ت

R7ا

 ?) < 

 7ر

 !# س #( ن

 Tا"R7ف  $#Tو( و cرK

ي .$6ف #( ات- ول 81  †!.  ( ن  7ل  C 21ور7

 "ن

 )ر

 7تا

 

Hابم"c l1 ت6 ي ! # ي  Gن"

 )#)و

"c l1 ت

  !& ن Wو G ي # تا

 # س

 R7ا

 Tن

 31 تول

   ( غ  GGن دت 

"Rو 3 س 6 ي ا K"غيدت # ف )و

 "m#G سM" )#1 ا  مها 

 W7!سو

! $#T

ف 

 7تا

 8()!2 ول

 G س

 2  وف01اج$! A غغ  Gوا( ن

!ل ` ا دتWيا

•$

! > دي

 1 ف

l1 ت

c"B!

و

 R7ا

 T

 cر<  7ت l1و(#  "R7ا ?) :  ف!  cي ! 6سديا( ن"ت  -l1مبا وريدي <". &! cن ت  -l1م + م > &! cن و% "ت  -l1و(# 

H )#&!# م 7رو C"  B7 ا 131( _  Cو 2 ات .ي!وم ) _و )# ي

   F ا G1aن "Rار-Rا #  

 #Lن

 )#1 ا

  م

 7ور

 C" و

 C"W

سبو

 # ت

 K

ابم

 وريد

"l1 ت

c$! Wوبس # ت

 و(#(  ) O ول  31ن

"<  7رM: ين  1 ف " ابم ديرو -l1 تc

"Wسبو

 # ت

(39)

22.10

-

26.10

 ;و 6

تل1- $ ر#ن 

( +من سورة

"$و

 Eلما

ن

 1 ت

 # يفغ

 g

ي

 $و

 Eلما

 سورة

 gj1  # ف -.$ ( م E

 .ا $! > ي ور7@"

R#G غياغ ب 0ا E -2 ي # ف"2( ل ! $#Tر Rسور- فغا

"$و

 Eلما

:!ف وريد cرH

ي  ! F  $اتا( ن  n ا ابم - g"

cر Jي  ! F  $اتا( ن  n ا ابم -

g" Eم ) ن ا ي < ! F  -.$ااري  Gن

ور7@" c

ر

 K<3 

ي

 ن

 G وري

 + غ

 $

!ابم

 - 

سورة

 ن

 &7اد

 ) لما Eو$"

 ابم

"gت

 # س

 ن

 1 ت

 # سورفغ

 J6 ي ي !و h ق ن )اتا F "

  !ا Lا( ن  7ل 21 Cور7"

K:81 لوت #  ن +1 ت""ي ا n  81 لو -س  G11اس  G1ن  G غ -

ا

 ن

 ( م

 E. $

! > ي

6 ي

 < ت

 # س

 @7ور

 ت #( اد!! 47ل `

 سورة لما Eو$" ي"فغا F  -$#Tاري  Gن

ب 0ا E -  F اتا( نR#G غياغ2 ي # ف"2( ل 

'  ست

 $ ر#ن

s ل ةروس

 s ل

 سورة

-  وريد

 ف

!:!& ن و% ! $لخ #" ابم

ي

 s ل

 سورة

 c7تدر

 # 

- &!ن

 )ر

 سا

 # 

 

 Cور7" *( و) 1 مب  1غن" , ر*   +

Hف "."BديJ<( م E $! Rرو 1 ت "

:  ف! وريد Cور• 7ل. ? و bسو

H"ي  1 ف$! Rرو 1 ت راخس <( م E

91

Page 92: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 92/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

 -ا *<Lوس #  -

رفد

81?  ة

 D -Zر )7و$

Yة  D

ة   Dr# ف cر Wو G1 غ•"وت # ت  ! )$و  ول()58يدي  Xيد7"

J"تديغ

 # ف

` ل

!!& .  ) )# و  ولن $ين

و

 )7ر

 $

! <Lسو

 # 

 •ة"  D

K" +1 لومفس 7# ت #  "cر Wو G1 غ

فغو( وهن'فمول  +1نة  QQQQQQD Rرا QQQQQQ3 

ن

 )# س

!# 

اين

 QQQQQ فخاف

 QQQQQ وري

 :Bوو

 L

س  QQE!8(QQا.ا Lا.$   C7و.

:  ف! وريد ابم"# خل $! %و ن &!

 ابم < وت 21 ت.ا E! 8( س.و C7راخس 

$

!ولن

  و

 ) 58()"7يد

 X يدي

*( و) , ر*   +

 6ر-تغن

m!اه # ترسو% ل )2 *(Dل )2

 7 21(Eس )`"

"H6 

 6 ي

 4ر

 7

" 2( ل

 %رسو

"  ي

 #0 # اف

 )و

 0 -S+ 

ول

 5$ا

 1 س

 و

 -  ! $و

"A+T"J@و $! را L

" فغن"Wو C7! -

 `"- تا 7ر$"خ

†! -"$7

فمو

 -"K 3)•

ف

e1 

 1 س

 !رفد را L رسو% ل )2

غ + ا!ف > تغن"M: R  1 "

"# ب

 D -"اقس

 -"< هات

 AGL -س <" - تاهن

-  +T#  <  # ا!"

 وريد

 ف

!:cر

H4ر

 7

 ن

 )اتا

 F 

 -•6 

 6 ي

 "2( ل

 %رسو

! $و@ را L -  F اتا( ن  # ي  lي 6فغن

 )و( ن"- م + م >  + ا  7رسو% ل )2

  ا ن G لا ?  AGL

$ ل )!"2رف 

 ( م

 E < 

 -@ 

 L

 2( ل

 %رسو

l1 

 ) "تغن

 < ف

 + غ

 2 ا ن )اا 3 ق (  cا 1 س -

! C $ا "اmيبو -  F در 1  $! Rق  3) <  1و(#$

  #T  cامس

$

! + اي

 )m7د

 1 ه

 1 ت

 ا

 + س

 7

 6 ال

 + غ

"#T 

 cرJ

( 3ن س e1  1ف•-  F اتا( ن !رفد  Lار رسو%

 0 $7وفم ل ) 2غ + ا!ف >  ي #0m!اه # ت 

 ب * *  5ها 7 $! `1Vر4"  إس

 cر

 3)ن

 G&# 

 -•$7فمو

 4ر

 7

•   ي

 #0

m!اه # ت`1Vاه *  5* ب   "•! 7 $ر4  إس

 #L < 

 1( 

 $

! #&د

"غا

. تغن

 R 

ي

 #0 #1 اف

 ) 4ر

 7

 m!

ها

 # ت

  2( ل

 %رسو

  *(Dل ) 7 21(E 2س )`":

"Wو C7! -- تا 7ر$"- !†خ `"

-"$7ومف

Jغ bو T %.وس # ".R  يا

 #L"W

سبو

 # ت

 K )# 

 اهن

 ابم

".ي

  !& ن ي 3> $#T ف"Mل.وس bو ? "

  ( +من !# س #( ن"ا

! 6 ي

 اهن

 P6 

ت

 $سار

 6 سوب

" U#V

فم

 و

 0 $7  ي #0m!اه # ت$! * ب 

"`1Vاه *  ت 3) 6 ف #  1 خغ"^

"$7فموf6 ي R  1  ن G3(? "

 ف!  A1 ب!رف

! 1 

 3 ي

 # ف

$7فمو

 " ي

فغو( وهن'فمول  +1ن :  ف! د ي ر و ا  E! ابم < وت 21 ت.92

Page 93: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 93/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

ة  QQQQQQD Rرا QQQQQQ3 !# س #( ن

د

 QQQQQ وري

 اين

 QQQQQ فخاف

:Bوو Lا

 QQE! $.ا

 Lا

.8(QQ س

  C7و.

!& ن و% ! $لخ #" ابم  8( س.و C7راخس $! () ) 58و  ولن

"7يد

 X يدي

 5ن

 لق 67لم  +

"2?N#  b!

: b! #  @د 1 ت ب 0ا E-  Cا! ACل `

"ف # تديغن- ت  1د@  # يما

وتوسن

 ) ن

 &!6 ف

"

!

! 4

ر

 7

 ن

 G+ ال

 1 

 -."ين

:!ف وريد  cرH

b! ن G( م n غ -•l1  )"2?N# 

 cر

J$

! b!

 # 

 ن

 ( م

 Eن

 )

j1 مب

 -  b!

 # 

 @د

 1 ت

l1  )"2?N#   cرKيد G&#  -.$! b! #  Bن فا

  b! #  @د 1 ت ب 0ا E l1  )"2?N#  

Os ف # تديغ- غا! )ن ف  1دتتا7 

!!ل ` ()8"" - ف #  1 خغن

ن

 +1 فمول

'وهن

 )فغو

ة  QQQQQQD Rرا QQQQQQ3 !# س #( ن

 وري  QQQQQفخاف  QQQQQاين:Bوو Lس  QQE!8(QQا.ا Lا.$ 

 C7و.

:  ف

!وريد

 ابم"# خل $! %و ن &! ابم

 < وت

 21 ت

 E! 8( س.و C7راخس 

$! () ) 58و  ولنيدي  Xيد7"

جا01  #)

و

l1 ت

c<  7ر $! R7ا ?) ( غ  GGن ا دت

: Bوو

 L و

 )و

 tو

 T7ر

 Z$#Tف 

YR7ا TdوWروس ^^

 وريد

 ف

!:cر

H ابم -c l1 ت"R7ا ?) <  7ر 

cرJ ر ?) <  7اR7ت  -c l1و(# 

!# س #( ن Tا"R7ف  $#Tو( و 

K 81 

ول

 -ات

 )# ف

.$6 ي

 

†!.  7ور

 C 21 ل

 7

 ن

 ) تا 7ر )ن" 

ابم

 -c l1 ت

6 ي

 ن

 G ي

 # 

!ت  -c l1و(#( ن 

  !& ن Wو G ي #  Tا R7س # تا  تول  31ن

 تد ا ي  ( 6غ  GGنRو 3 س

 -تديغ

 # ف

m

 #G س

 و

 )و

 - )#1 ا

  اهم

 Wا

 W7!سو

!$#Tف 

!() 8تا 7س  Gول 2  2  وف

جا01$

! A غ

ن

 )وا

 G غ

` ل

 دت

Wيا

$

! > دي

 1 ف

l1 ت

c"B!و R7ا T

<  7ر c l1 ت #)و"R7ا ?)

: ف! وريد$ ر -.<  7و(#( ن ف #( اتا

 ن

 &! R7ا

 ?)"%و

 R7

ا

 ?) < 

 7ر

 Wيا

 ن

 )#)و

 -!& ن و%"

 cر<  7ت  -l1و(#( ن (? ا &! R7ن و%

Hmا 1 ت ا ?1 غ ديرو" .ف #( اتا $

$. ت # سبو &! Wن ي ? ا  $! R7ا T"O31 

ول

 "JW

يا

 #)و

 وريد

 ن

 31 ول

 ) < 

 7ر

"R7ا

 T"K #)و ديروl1 تc

<  7ر"R7ا T ( ول  31نM" ين  1 ف "

93

Page 94: RPT THN 4.docx

8/18/2019 RPT THN 4.docx

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-thn-4docx 94/94

  رخغن تاهون فديديقن إس

  م

ضو

ب دغ/تاجوق

فلجرسي    صاحرجلف  ا ا ف

فلجرن

A1Dا N -  Cور 7م # ق  3ا(# Tا وريد"

R# 

! 2 لم

 6 ي

 وريد

 -

  $!  1 مب  1غن لو

 ن

  مف

 . T#) R"2  7ر

=BA?

J"H

‚-‚J"H

H

#$%&&' ""$*+,,% ( '"4-,*!$ ,!'%)

=B8?

‚P"H

H-‚"H

H

#$%&&' "L,",% "+,+$ #'$D