RPT (DSV) THN 2

download RPT (DSV) THN 2

of 48

Transcript of RPT (DSV) THN 2

 • 8/20/2019 RPT (DSV) THN 2

  1/48

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

   JABATAN PELAJARAN SELANGOR

  KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

  DUNIA SENI VISUAL

  TAHUN DUA

 • 8/20/2019 RPT (DSV) THN 2

  2/48

  MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUKPEMBELAJARAN

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

  1

  4.1.2016

  -

  8.1.2016

  Menggambar 

  Tema : Objek Buatan Manusia

  Tajuk :Rumahku

   Aktiviti :Lukisan

  1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni  visual seperti garisan, rupa, bentuk,

   warna, imbangan, dan kepelbagaianyang terdapat pada alam semula jadi,objek buatan manusia dan karyalukisan.

  2. Aplikasi pengetahuan dankefahaman bahasa seni visualmenerusi penentuan media danteknik dalam aktiviti membuat lukisan.

  3. Aplikasi pengetahuan dankefahaman bahasa seni visualmenerusi penghasilan lukisan.

  4. Apresiasi terhadap karya sendiri danrakan berpandukan bahasa senivisual, sejarah seni, dan budaya.

  1.1 Persepsi Estetik :urid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa senivisual yang terdapat pada karya seni.

  1.1.1 !nsur seni1.1.1.1 "arisan # selari dan bersilang.1.1.1.2 $upa # organik dan geometrik.1.1.1.3 %entuk # ilusi1.1.1.4 &arna # primer dan sekunder 1.1.2 Prinsip rekaan1.1.2.2 imbangan # simetri 1.1.2.3 'epelbagaian # rupa dan garisan

  1.2 Apliksi Se!i :urid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, mediaserta proses dan teknik dalam membuat lukisan.

   1.2.1 engenal dan menyatakan jenis( jenis media dalam

  penghasilan karya 1.1.2.1 Alat # tiada1.1.2.2 %ahan # kertas lukisan, pensel, pensel warna, atau oil

  pastel 1.2.2 engetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam

  penghasilan karya1.2.2.1 )eknik # garisan selari atau garisan bersilang

  1." Ekspresi Kreti#:urid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,

  kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalampenghasilan lukisan.

  1.3.1 emilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif1.3.2 engaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam

  penghasilan lukisan1.3.3 enggunakan bahasa seni visuasl + rupa, bentuk, warna,

  imbangan, dan kepelbagaian dalam penghasilan lukisan.

 • 8/20/2019 RPT (DSV) THN 2

  3/48

  MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUKPEMBELAJARAN

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

  1.$ Apresisi Se!i:urid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakandengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

   1.4.1 empamerkan karya yang dihasilkan1.4.2 enyatakan karya sendiri dan rakan se*ara lisan1.4.3 enghargai karya sendiri dan rakan

  EMK+ )', 'eusahawanan, 'reativiti dan inovasi dan nilai murni

  2

  11.1.2016

  -

  15.1.2016

  Membuat Corak dan Rekaan

  Tema : Objek Buatan Manusia

  Tajuk :Hiasan Dinding

   Aktiviti: Lipatan dan Guntingan

  1. Persepsi dan pemahamanbahasa seni visual seperti rupa, warna,

    imbangan, kontra, dan harmoni yangterdapat pada alam semula jadi dankarya seni dalam penghasilan *orakmenggunakan teknik lipatan dan

  guntingan.

  2. Aplikasi pengetahuan dan kefahamanbahasa seni visual menerusipenentuan media dan teknik dalamaktiviti membuat *orak.

  3. Aplikasi pengetahuan dan kefahamanbahasa seni visual dalam penghasilan*orak lipatan dan guntingan.

  4. Apresiasi terhadap karya sendiri  dan rakan berpandukan bahasa

  seni visual, sejarah seni dan budaya.

  2.1 Persepsi Estetik +urid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna, prinsipkeseimbangan dan penegasan pada *orak teknik lipatan danguntingan. 2.1.1 !nsur seni

  2.1.1.1 $upa # organik dan geometri2.1.1.2 &arna # primer

  2.1.2 Prinsip rekaan2.1.2.1 mbangan # simetri2.1.2.2 'ontra # warna2.1.2.3 -armoni # perulangan motif 2.2 Apliksi Se!i:urid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan tekniklipatan dan guntingan..2.2.1 engenal dan menyatakan jenis(jenis media

  2.2.1.1 Alat # gunting dan pensel2.2.1.2 %ahan # kertas lukisan, kertas warna dan gam. 2.2.2 engetahui penggunaan media serta proses dan teknikdalam

  penghasilan karya.2.2.2.1 )eknik # lipatan dan guntingan.

 • 8/20/2019 RPT (DSV) THN 2

  4/48

  MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUKPEMBELAJARAN

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

  2." Ekspresi Kreti# :urid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam

  penghasilan *orak lipatan dan guntingan.

   2.3.1 emilih dan mempelbagaikan bahan se*ara kreatif2.3.2 engaplikasikan proses dan teknik lipatan dan guntingan

  dalam penghasilan *orak teran*ang.2.3.3 enggunakan bahasa seni visual + rupa, warna, imbangan,

  kontra dan harmoni dalam penghasilan karya. 2.$ Apresisi Se!i :urid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakanberpandukan bahasa seni visual.

  2. 4.1 empamerkan karya yang dihasilkan2.4.2 en*eritakan karya sendiri se*ara lisan

  2.4.3 enghargai karya sendiri dan rakan

  EMK +'reativiti dan novasi, )', 'eusahawanan dan ilai murni

   3

  18.1.2016

  -

  22.1.2016

  Membentuk dan MembuatBinaan

  Tema: Alam Semula jadi

  Tajuk: Bunga

   Aktiviti: Stabail

  1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni  visual seperti bentuk, ruang, imbangan

  dan harmoni yang terdapat pada alamsemula jadi, objek buatan manusia dan

    karya seni dalam penghasilan stabail.

  2. Aplikasi pengetahuan dankefahaman bahasa seni visualmenerusi penentuan media dan

  teknik dalam penghasilan stabail.

  3. Aplikasi pengetahuan dan kefahamanbahasa seni visual menerusipenghasilan stabail.

  4. Apresiasi terhadap karya sendiridan rakan berpandukan bahasa

  ".1 Persepsi Estetik: urid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa senivisual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan harmoni.

  3.1.1 !nsur /eni3.1.1.1 %entuk ( konkrit3.1.1.2 $uang # susunan objek 3.1.2 Prinsip rekaan

  3.1.2.1 mbangan # semetri

  ".2 Apliksi Se!i: urid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,media, serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail.

  3.2.1 engenal dan menyatakan jenis(jenis media dalampenghasilan karya

 • 8/20/2019 RPT (DSV) THN 2

  5/48

  MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUKPEMBELAJARAN

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

    seni visual, sejarah seni, dan budaya.3.2.1.1 Alat # gunting3.2.1.2 %ahan # pensel warna, kad manila, gam, straw, doh, botol

  plastik, dan gambar daripada majalah atau salinan

    fotostat. 

  3.2.2 engetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalampenghasilan karya.

  "." Ekspresi Kreti# :urid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalammenghasilkan stabail dalam bentuk 30. 3.3.1 emilih dan memanipulasikan bahan se*ara kreatif3.3.2 engaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam

  penghasilan stabail.3.3.3 enggunakan bahasa seni visual + bentuk, ruang, imbangan,

  dan harmoni dalam penghasilan karya.

  ".$ Apresisi Se!i :urid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakanberpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 empamerkan karya yang dihasilkan3.4.2 enyatakan karya sendiri dan rakan se*ara lisan3.4.3 enghargai karya sendiri dan rakan

  EMK + )', 'reativiti dan novasi, 'eusahawanan, ilai murni 

  4

  25.1.2016

  -

  2.1.2016

  Mengenal Kraf Tradisional

  Tema: Objek Buatan Manusia

  Tajuk : Gasing Mudah

   Aktiviti: Gasing

  1. Persepsi dan pemahaman

  bahasa seni visual seperti bentuk, warna dan imbangan yang terdapatpada objek buatan manusia dan karyaseni dalam penghasilan gasing.

  2. Aplikasi pengetahuan dan  kefahaman bahasa seni visual

  menerusi penentuan media dan

  $.1 Persepsi Estetik :

  urid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadapunsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gasing.

  4.1.1 !nsur seni4.1.1.1 %entuk # konkrit4.1.1.2 &arna # primer dan sekunder

   

 • 8/20/2019 RPT (DSV) THN 2

  6/48

  MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUKPEMBELAJARAN

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

    teknik dalam penghasilan gasing.

  3. Aplikasi pengetahuan dan kefahamanbahasa seni visual menerusi

  penghasilan gasing.

  4. Apresiasi terhadap karya sendiridan rakan berpandukan bahasaseni visual, sejarah seni, danbudaya.

  4.1.2 Prinsip rekaan4.1.2.1 mbangan # simetri

  $.2 Apliksi Se!i:urid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing. 4.2.1 engenal dan menyatakan jenis(jenis media.4.2.2.1 Alat # gunting4.2.2.2 %ahan # gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas

  A4, bo board, gam, lidi sate, dan krayon ataupensel warna.

  4.2.2 engetahui penggunaan media, teknik dan proses dalampenghasilan karya.

  $." Ekspresi Kreti# :

  urid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalammenghasilkan karya seni dalam bentuk 30. 4.3.1 emilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif4.3.2 engaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam

  penghasilan gasing.4.3.3 enggunakan bahasa seni visual + bentuk, warna, dan

  imbangan dalam penghasilan gasing.

  $.$ Apresisi Se!i :urid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakandengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 

  4.4.1 emutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.4.4.2 enyatakan karya seni sendiri dan rakan se*ara lisan.

  4.4.3 enghargai karya sendiri dan rakan.

  EMK + )', 'reatif dan novasi, 'eusahawanan dan ilai murni

 • 8/20/2019 RPT (DSV) THN 2

  7/48

  MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUKPEMBELAJARAN

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

  1.2.2016

  -

  5.2.2016

  Menggambar 

  Tema : Objek Buatan Manusia

  Tajuk :Robot

   Aktiviti : Gosokan

  1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni  visual seperti garisan, rupa, bentuk,

   warna, imbangan, dan kepelbagaian

  yang terdapat pada alam semula jadi,objek buatan manusia dan karyamenggambar teknik gosokan.

  2. Aplikasi pengetahuan dankefahaman bahasa seni visualmenerusi penentuan media danteknik dalam aktiviti menggambarteknik gosokan.

  3. Aplikasi pengetahuan dankefahaman bahasa seni visualmenerusi penghasilan gambar.

  4. Apresiasi terhadap karya sendiri danrakan berpandukan bahasa senivisual, sejarah seni, dan budaya.

  1.1 Persepsi Estetik :urid dapat menghasilkan gambar menggunakan media keringdengan teknik gosokan yang menekankan aspek jalinan.

  1.1.1 !nsur seni1.1.1.1 "arisan # selari dan bersilang.

  1.1.2 Prinsip rekaan1.1.2.1 'ontra # jalinan 1.1.2.2 'epelbagaian # jalinan dan ton warna

  1.2 Apliksi Se!i :urid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, mediaserta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengangosokan. 1.2.1 engenal dan menyatakan jenis( jenis media dalam

  penghasilan karya 1.1.2.1 Alat # pelbagai jenis permukaan berjalinan1.1.2.2 %ahan # kertas lukisan, pensel dan pensel warna. 1.2.2 engetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam

  penghasilan karya1.2.2.1 )eknik # gosokan.

  1." Ekspresi Kreti# :urid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalampenghasilan lukisan.

  1.3.1 emilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif1.3.2 engaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam

  penghasilan karya.1.3.3 enggunakan bahasa seni visuasl + jalinan, kontra, warna,

  dan kepelbagaian dalam penghasilan karya.

  1.$ Apresisi Se!i :urid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan

 • 8/20/2019 RPT (DSV) THN 2

  8/48

  MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUKPEMBELAJARAN

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

  dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 1.4.1 empamerkan karya yang dihasilkan1.4.2 enyatakan karya sendiri dan rakan se*ara lisan

  1.4.3 enghargai karya sendiri dan rakan

  EMK+ )', 'eusahawanan, 'reativiti dan inovasi dan nilai murni

  ,

  8.2.2016

  -

  12.2.2016(CUTI TAHUN

  BARU CINA)

  15.2.2016

  -

  1.2.2016

  Membuat Corak dan Rekaan

  Tema : Alam Semula jadi

  Tajuk : o!ak "embalut Hadiah

   Aktiviti : etakan

  1. Persepsi dan pemahamanbahasa seni visual seperti rupa, warna,

    imbangan, kontra, dan harmoni yangterdapat pada alam semula jadi dankarya seni dalam penghasilan *orakmenggunakan teknik *etakan.

  2. Aplikasi pengetahuan dan kefahamanbahasa seni visual menerusi

  penentuan media dan teknik dalamaktiviti membuat *orak.

  3. Pen5ahiran idea melalui pelbagsisumber, kajian, dan teknologi dalammembuat *orak.

  4. Apresiasi terhadap karya sendiri  dan rakan berpandukan bahasa

  seni visual, sejarah seni dan budaya.

  2.1 Persepsi Estetik +urid dapat menyatakan unsur rupa dan warna, prinsipkeseimbangan pada *orak rekaan. 2.1.1 !nsur seni2.1.1.1 $upa # organik atau geometri2.1.1.2 &arna # primer

  2.1.2 Prinsip rekaan

  2.1.2.1 -armoni # perulangan motif 2.2 Apliksi Se!i:urid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,serta proses dan teknik dalam penghasilan *orak teknik *etakan..2.2.1 engenal dan menyatakan jenis(jenis media2.2.1.1 Alat # bongkah kayu, tali par*el, berus lukisan, palet dan

  surat khabar.2.2.1.2 %ahan # gam !-!, kertas lukisan, dan warna air.

  2.2.2 engetahui penggunaan media serta proses dan teknikdalam

  penghasilan karya.

  2.2.2.1 )eknik # *etakan.

  2." Ekspresi Kreti# :urid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalampenghasilan *orak *etakan.

   2.3.1 emilih dan mempelbagaikan bahan se*ara kreatif

 • 8/20/2019 RPT (DSV) THN 2

  9/48

  MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUKPEMBELAJARAN

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

  2.3.2 engaplikasikan proses dan teknik *etakan dalampenghasilan *orak.

  2.3.3 enggunakan bahasa seni visual + rupa, warna, imbangan,kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.

   2.$ Apresisi Se!i :urid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakanberpandukan bahasa seni visual.

  2. 4.1 empamerkan karya yang dihasilkan2.4.2 en*eritakan karya sendiri se*ara lisan2.4.3 enghargai karya sendiri dan rakan

  EMK +'reativiti dan novasi, )', 'eusahawanan dan ilai murni

  6

  22.2.2016

  -

  26.2.2016

  Membentuk dan MembuatBinaan

  Tema : Alam Semula jadi

  Tajuk : Muka Hai#an$

   Aktiviti : Topeng Muka$

  1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni  visual seperti bentuk, ruang, imbangan

  dan harmoni yang terdapat pada alamsemula jadi, dan karya seni dalampenghasilan topeng muka.

  2. Aplikasi pengetahuan dankefahaman bahasa seni visualmenerusi penentuan media danteknik dalam penghasilan topengmuka.

  3. Aplikasi pengetahuan dan kefahamanbahasa seni visual menerusipenghasilan topeng muka.

  4. Apresiasi terhadap karya sendiridan rakan berpandukan bahasaseni visual, sejarah seni, dan budaya.

  ".1 Persepsi Estetik: urid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni

  visual dari segi bentuk, warna, jalinan imbangan dan kesatuan.

  3.1.1.1 %entuk # konkrit3.1.1.2 &arna ( sekunder3.1.1.2 7alinan # tampak dan sentuh 3.1.2 Prinsip rekaan3.1.2.1 mbangan # semetri3.1.2.2 Penegasan # bahagian muka.

  ".2 Apliksi Se!i: urid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,media, serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng muka.

  3.2.1 engenal dan menyatakan jenis(jenis media dalampenghasilan karya

  3.2.1.1 Alat # tiada3.2.1.2 %ahan # pensel warna, kad manila, gam, benang, tali atau

  gelang getah. 

  3.2.2 engetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam

 • 8/20/2019 RPT (DSV) THN 2

  10/48

  MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUKPEMBELAJARAN

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

    penghasilan karya.

  "." Ekspresi Kreti# :urid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,

  kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalammenghasilkan stabail dalam bentuk 30. 3.3.1 emilih dan memanipulasikan bahan se*ara kreatif3.3.2 engaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam

  penghasilan topeng muka.3.3.3 enggunakan bahasa seni visual + bentuk, warna, jalinan,

  imbangan dan penegasan dalam penghasilan karya.

  ".$ Apresisi Se!i :urid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakanberpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 empamerkan karya yang dihasilkan

  3.4.2 enyatakan karya sendiri dan rakan se*ara lisan3.4.3 enghargai karya sendiri dan rakan

  EMK + )', 'reativiti dan novasi, 'eusahawanan, ilai murni 

  8

  2.2.2016

  -

  4.!.2016

  Membentuk dan MembuatBinaan

  Tema : Alam Semula jadi

  Tajuk : Muka Hai#an$

   Aktiviti : Topeng Muka$

  1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni  visual seperti bentuk, ruang, imbangan

  dan harmoni yang terdapat pada alamsemula jadi, dan karya seni dalampenghasilan topeng muka.

  2. Aplikasi pengetahuan dankefahaman bahasa seni visualmenerusi penentuan media danteknik dalam penghasilan topengmuka.

  3. Aplikasi pengetahuan dan kefahamanbahasa seni visual menerusipenghasilan topeng muka.

  ".1 Persepsi Estetik: urid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa senivisual dari segi bentuk, warna, jalinan imbangan dan kesatuan.

  3.1.1.1 %entuk # konkrit3.1.1.2 &arna ( sekunder3.1.1.2 7alinan # tampak dan sentuh 3.1.2 Prinsip rekaan3.1.2.1 mbangan # semetri3.1.2.2 Penegasan # bahagian muka.

  ".2 Apliksi Se!i: urid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,media, serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng muka.

 • 8/20/2019 RPT (DSV) THN 2

  11/48

  MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUKPEMBELAJARAN

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

  4. Apresiasi terhadap karya sendiridan rakan berpandukan bahasaseni visual, sejarah seni, dan budaya.

  3.2.1 engenal dan menyatakan jenis(jenis media dalampenghasilan karya

  3.2.1.1 Alat # gunting

  3.2.1.2 %ahan # pensel warna, kad manila, gam, benang, tali ataugelang getah.

   

  3.2.2 engetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalampenghasilan karya.

  "." Ekspresi Kreti# :urid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalammenghasilkan stabail dalam bentuk 30. 3.3.1 emilih dan memanipulasikan bahan se*ara kreatif3.3.2 engaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam

  penghasilan topeng muka.

  3.3.3 enggunakan bahasa seni visual + bentuk, warna, jalinan,imbangan dan penegasan dalam penghasilan karya.

  ".$ Apresisi Se!i :urid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakanberpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 empamerkan karya yang dihasilkan3.4.2 enyatakan karya sendiri dan rakan se*ara lisan3.4.3 enghargai karya sendiri dan rakan

  EMK + )', 'reativiti dan novasi, 'eusahawanan, ilai murni 

  19 : 11

  ".!.2016

  Mengenal Kraf Tradisional

  Tema: Objek Buatan Manusia

  Tajuk : Bu%ung$

   Aktiviti : Tembika! &

  1. Persepsi dan pemahamanbahasa seni visual seperti bentuk,

   warna dan imbangan yang terdapatpada objek buatan manusia dan karyaseni dalam penghasilan kraf tembikar (

  buyung.

  2. Aplikasi pengetahuan dan

  $.1 Persepsi Estetik :urid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadapunsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan kraf tembikar (buyung.

  4.1.1 !nsur seni4.1.1.1 %entuk # konkrit4.1.1.2 7alinan ( sentuh

 • 8/20/2019 RPT (DSV) THN 2

  12/48

  MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUKPEMBELAJARAN

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

  8.3.2016

  -

  11.3.2016

  (UJIAN

  SUMATIF 1)

  12.3.2016

  -20.3.2016;

  P=$)="A-A

  P=""A> 1?

  21.!.2016

  -

  25.!.2016

    Teknik Lingka!an$   kefahaman bahasa seni visualmenerusi penentuan media danteknik dalam penghasilan kraftembikar # buyung..

  3. Aplikasi idea melalui pelbagai sumber,kajian, dan teknologi dalampenghasilan kraf tembikar ( buyung.

  4. Apresiasi terhadap karya sendiridan rakan berpandukan bahasaseni visual, sejarah seni, danbudaya.

  4.1.2 Prinsip rekaan4.1.2.1 mbangan # simetri

  $.2 Apliksi Se!i:urid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing. 4.2.1 engenal dan menyatakan jenis(jenis media.4.2.2.1 Alat # tiada.4.2.2.2 %ahan # doh atau tanah liat.

  4.2.2 engetahui penggunaan media, teknik dan proses dalampenghasilan karya.

  4.2.2 )eknik # lingkaran.

  $." Ekspresi Kreti# :urid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,

  kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalammenghasilkan kraf tembikar dalam bentuk 30. 4.3.1 emilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif4.3.2 engaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam

  penghasilan kraf tembikar ( buyung.4.3.3 enggunakan bahasa seni visual + bentuk, jalinan, dan

  imbangan dalam penghasilan kraf tembikar ( buyung.

  $.$ Apresisi Se!i :urid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakandengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 4.4.1 emutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.4.4.2 enyatakan karya seni sendiri dan rakan se*ara lisan.

  EMK + )', 'reatif dan novasi, 'eusahawanan dan ilai murni

  12

  Menggambar 

  Tema : Alam Semula jadi$1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni  visual seperti garisan, rupa, bentuk,

   warna, imbangan, dan kepelbagaian

  1.1 Persepsi Estetik :urid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa senivisual yang terdapat pada karya seni.

 • 8/20/2019 RPT (DSV) THN 2

  13/48

  MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUKPEMBELAJARAN

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

  28.!.2016

  -

  1.4.2016

  Tajuk : Bunga 'ebangsaan$

   Aktiviti : Resis$

    yang terdapat pada alam semula jadi,dan karya seni dalam penghasilangambar menggunakan teknik resis.

  2. Aplikasi pengetahuan dankefahaman bahasa seni visualmenerusi penentuan media danteknik dalam aktiviti membuat resis.

  3. Aplikasi pengetahuan dankefahaman bahasa seni visualmenerusi penghasilan resis.

  4. Apresiasi terhadap karya sendiri danrakan berpandukan bahasa senivisual, sejarah seni, dan budaya.

  1.1.1 !nsur seni1.1.1.1 "arisan # kesan lilin atau oil pastel1.1.1.2 $upa # hal benda.1.1.1.3 &arna ( sekunder.

  1.1.2 Prinsip rekaan1.1.2.1 'ontra # garisan dan warna 1.1.2.2 -armoni # rupa dan bentuk.

  1.2 Apliksi Se!i :urid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, mediaserta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknikresis. 1.2.1 engenal dan menyatakan jenis( jenis media dalam

  penghasilan karya 1.1.2.1 Alat # ber us lukisan dan palet.

   

  1.1.2.2 %ahan # kertas lukisan, lilin, atau oil pastel dan warnaberasaskan air.

   1.2.2 engetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam

  penghasilan karya1.2.2.1 )eknik # resis.

  1." Ekspresi Kreti# :urid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalampenghasilan lukisan.

  1.3.1 emilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif1.3.2 engaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam

  penghasilan karya.1.3.3 enggunakan bahasa seni visuasl + garisan, rupa, bentuk,

   warna, kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.

  1.$ Apresisi Se!i :urid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan

 • 8/20/2019 RPT (DSV) THN 2

  14/48

  MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUKPEMBELAJARAN

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

  dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 1.4.1 empamerkan karya yang dihasilkan1.4.2 enyatakan karya sendiri dan rakan se*ara lisan

  1.4.3 enghargai karya sendiri dan rakan

  EMK+ )', 'eusahawanan, 'reativiti dan inovasi dan nilai murni

  13

  4.4.2016

  -

  8.4.2016

   

  Membuat Corak dan Rekaan

  Tema : Alam Semula jadi

  Tajuk : Hiasan Bingkai Gamba!$

   Aktiviti : Tiupan$

  1. Persepsi dan pemahamanbahasa seni visual seperti garisan,

   warna, jalinan, ritma dan pergerakanserta kepelbagaian yang terdapatpada alam semula jadi dan karya senidalam penghasilan *orak teknik tiupan.

  2. Aplikasi pengetahuan dan kefahamanbahasa seni visual menerusipenentuan media dan teknik dalamaktiviti membuat *orak.

  3. Aplikasi pengetahuan dan kefahamanbahasa seni visual menerusipenghasilan *orak.

  4. Apresiasi terhadap karya sendiri  dan rakan berpandukan bahasa

  seni visual, sejarah seni dan budaya.

  2.1 Persepsi Estetik +urid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadapunsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan *orak tekniktiupan. 2.1.1 !nsur seni2.1.1.1 "arisan # pelbagai jenis garisan.2.1.1.2 &arna # sekunder2.1.1.3 7alinan ( tampak

  2.1.2 Prinsip rekaan2.1.2.1 $itma dan pergerakan # garisan pelbagai arah.2.1.2.2 'epelbagaian # warna, garisan dan jalinan. 2.2 Apliksi Se!i:urid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,serta proses dan teknik dalam penghasilan *orak teknik tiupan..2.2.1 engenal dan menyatakan jenis(jenis media2.2.1.1 Alat # berus lukisan, palet, straw dan surat khabar.2.2.1.2 %ahan # gam, kertas lukisan, dan warna berasaskan air. 2.2.2 engetahui penggunaan media serta proses dan teknikdalam

  penghasilan karya.2.2.2.1 )eknik # tiupan.

  2." Ekspresi Kreti# :urid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalampenghasilan *orak tiupan.

 • 8/20/2019 RPT (DSV) THN 2

  15/48

 • 8/20/2019 RPT (DSV) THN 2

  16/48

  MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUKPEMBELAJARAN

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

   1.2.2 engetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam

  penghasilan karya1.2.2.1 )eknik # basah atas kering.

  1." Ekspresi Kreti#:urid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalampenghasilan *atan.

  1.3.1 emilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif1.3.2 engaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam

  penghasilan lukisan1.3.3 enggunakan bahasa seni visuasl + jalinan, bentuk,

   warna, ruang, imbangan dan kesatuan dalam penghasilan*atan.

  1.$ Apresisi Se!i:

  urid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakandengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 1.4.1 empamerkan karya yang dihasilkan1.4.2 enyatakan karya sendiri dan rakan se*ara lisan1.4.3 enghargai karya sendiri dan rakan

  EMK+ )', 'eusahawanan, 'reativiti dan inovasi dan nilai murni

  1

  18.4.2016

  -

  22.4.2016

  Membuat Corak dan Rekaan

  Tema : Objek Buatan Manusia

  Tajuk :Hiasan Dinding

   Aktiviti: Lipatan dan Guntingan

  1. Persepsi dan pemahamanbahasa seni visual seperti rupa, warna,

    imbangan, kontra, dan harmoni yangterdapat pada alam semula jadi dankarya seni dalam penghasilan *orakmenggunakan teknik lipatan danguntingan.

  2. Aplikasi pengetahuan dan kefahamanbahasa seni visual menerusipenentuan media dan teknik dalam

  2.1 Persepsi Estetik +urid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna, prinsipkeseimbangan dan penegasan pada *orak teknik lipatan danguntingan. 2.1.1 !nsur seni2.1.1.1 $upa # organik dan geometri2.1.1.2 &arna # primer

  2.1.2 Prinsip rekaan2.1.2.1 mbangan # simetri2.1.2.2 'ontra # warna

 • 8/20/2019 RPT (DSV) THN 2

  17/48

  MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUKPEMBELAJARAN

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

    aktiviti membuat *orak.

  3. Aplikasi pengetahuan dan kefahamanbahasa seni visual dalam penghasilan

  *orak lipatan dan guntingan.

  4. Apresiasi terhadap karya sendiri  dan rakan berpandukan bahasa

  seni visual, sejarah seni dan budaya.

  2.1.2.3 -armoni # perulangan motif 

  2.2 Apliksi Se!i:

  urid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan tekniklipatan dan guntingan..2.2.1 engenal dan menyatakan jenis(jenis media2.2.1.1 Alat # gunting dan pensel2.2.1.2 %ahan # kertas lukisan, kertas warna dan gam. 2.2.2 engetahui penggunaan media serta proses dan teknikdalam

  penghasilan karya.2.2.2.1 )eknik # lipatan dan guntingan.

  2." Ekspresi Kreti# :

  urid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalampenghasilan *orak lipatan dan guntingan.

   2.3.1 emilih dan mempelbagaikan bahan se*ara kreatif2.3.2 engaplikasikan proses dan teknik lipatan dan guntingan

  dalam penghasilan *orak teran*ang.2.3.3 enggunakan bahasa seni visual + rupa, warna, imbangan,

  kontra dan harmoni dalam penghasilan karya. 2.$ Apresisi Se!i :urid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakanberpandukan bahasa seni visual.

  2. 4.1 empamerkan karya yang dihasilkan2.4.2 en*eritakan karya sendiri se*ara lisan2.4.3 enghargai karya sendiri dan rakan

  EMK +'reativiti dan novasi, )', 'eusahawanan dan ilai murni

 • 8/20/2019 RPT (DSV) THN 2

  18/48

  MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUKPEMBELAJARAN

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

  1

  25.4.2016

  -

  2.4.2016

  Membentuk dan MembuatBinaan

  Tema: Alam Semula jadi

  Tajuk: Hai#an Be!sa%ap

   Aktiviti: Stabail

  1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni  visual seperti bentuk, ruang, imbangan

  dan harmoni yang terdapat pada alam

  semula jadi, objek buatan manusia dan  karya seni dalam penghasilan stabail.

  2. Aplikasi pengetahuan dankefahaman bahasa seni visualmenerusi penentuan media danteknik dalam penghasilan stabail.

  3. Aplikasi pengetahuan dan kefahamanbahasa seni visual menerusipenghasilan stabail.

  4. Apresiasi terhadap karya sendiri

  dan rakan berpandukan bahasaseni visual, sejarah seni, dan budaya.

  ".1 Persepsi Estetik: urid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa senivisual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan harmoni.

  3.1.1 !nsur /eni3.1.1.1 %entuk ( konkrit3.1.1.2 $uang # susunan objek 3.1.2 Prinsip rekaan3.1.2.1 mbangan # semetri

  ".2 Apliksi Se!i: urid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,media, serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail.

  3.2.1 engenal dan menyatakan jenis(jenis media dalam

  penghasilan karya

  3.2.1.1 Alat # gunting3.2.1.2 %ahan # pensel warna, kad manila, gam, straw, doh, botol

  plastik, dan gambar daripada majalah atau salinan  fotostat. 

  3.2.2 engetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalampenghasilan karya.

  "." Ekspresi Kreti# :urid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalammenghasilkan stabail dalam bentuk 30. 3.3.1 emilih dan memanipulasikan bahan se*ara kreatif3.3.2 engaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam

  penghasilan stabail.3.3.3 enggunakan bahasa seni visual + bentuk, ruang, imbangan,

  dan harmoni dalam penghasilan karya.

 • 8/20/2019 RPT (DSV) THN 2

  19/48

  MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUKPEMBELAJARAN

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

  ".$ Apresisi Se!i :urid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakanberpandukan bahasa seni visual. 

  3.4.1 empamerkan karya yang dihasilkan3.4.2 enyatakan karya sendiri dan rakan se*ara lisan3.4.3 enghargai karya sendiri dan rakan

  EMK + )', 'reativiti dan novasi, 'eusahawanan, ilai murni 

  1

  2.5.2016

  -

  6.5.2016

  Mengenal Kraf Tradisional

  Tema: Objek Buatan Manusia

  Tajuk : Gasing Mudah

   Aktiviti: Gasing

  1. Persepsi dan pemahamanbahasa seni visual seperti bentuk,

   warna dan imbangan yang terdapatpada objek buatan manusia dan karyaseni dalam penghasilan gasing.

  2. Aplikasi pengetahuan dan

    kefahaman bahasa seni visualmenerusi penentuan media danteknik dalam penghasilan gasing.

  3. Aplikasi pengetahuan dan kefahamanbahasa seni visual menerusipenghasilan gasing.

  4. Apresiasi terhadap karya sendiridan rakan berpandukan bahasaseni visual, sejarah seni, danbudaya.

  $.1 Persepsi Estetik :urid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadapunsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gasing.

  4.1.1 !nsur seni4.1.1.1 %entuk # konkrit4.1.1.2 &arna # primer dan sekunder

   4.1.2 Prinsip rekaan4.1.2.1 mbangan # simetri

  $.2 Apliksi Se!i:urid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing. 4.2.1 engenal dan menyatakan jenis(jenis media.4.2.2.1 Alat # gunting4.2.2.2 %ahan # gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas

  A4, bo board, gam, lidi sate, dan krayon ataupensel warna.

  4.2.2 engetahui penggunaan media, teknik dan proses dalampenghasilan karya.

  $." Ekspresi Kreti# :urid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalammenghasilkan karya seni dalam bentuk 30. 

 • 8/20/2019 RPT (DSV) THN 2

  20/48

  MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUKPEMBELAJARAN

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

  4.3.1 emilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif4.3.2 engaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam

  penghasilan gasing.

  4.3.3 enggunakan bahasa seni visual + bentuk, warna, danimbangan dalam penghasilan gasing.

  $.$ Apresisi Se!i :urid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakandengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 4.4.1 emutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.4.4.2 enyatakan karya seni sendiri dan rakan se*ara lisan.4.4.3 enghargai karya sendiri dan rakan.

  EMK + )', 'reatif dan novasi, 'eusahawanan dan ilai murni

  16

  .5.2016

  -

  1!.5.2016

  Menggambar 

  Tema : Objek Buatan Manusia

  Tajuk : "asu Bunga

   Aktiviti : Gosokan

  1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni  visual seperti garisan, rupa, bentuk, warna, imbangan, dan kepelbagaianyang terdapat pada alam semula jadi,objek buatan manusia dan karyamenggambar teknik gosokan.

  2. Aplikasi pengetahuan dankefahaman bahasa seni visualmenerusi penentuan media danteknik dalam aktiviti menggambarteknik gosokan.

  3. Aplikasi pengetahuan dankefahaman bahasa seni visualmenerusi penghasilan gambar.

  4. Apresiasi terhadap karya sendiri danrakan berpandukan bahasa senivisual, sejarah seni, dan budaya.

  1.1 Persepsi Estetik :urid dapat menghasilkan gambar menggunakan media keringdengan teknik gosokan yang menekankan aspek jalinan. 1.1.1 !nsur seni1.1.1.1 "arisan # selari dan bersilang.

  1.1.2 Prinsip rekaan1.1.2.1 'ontra # jalinan 1.1.2.2 'epelbagaian # jalinan dan ton warna

  1.2 Apliksi Se!i :urid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, mediaserta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengangosokan. 1.2.1 engenal dan menyatakan jenis( jenis media dalam

  penghasilan karya 1.1.2.1 Alat # pelbagai jenis permukaan berjalinan1.1.2.2 %ahan # kertas lukisan, pensel dan pensel warna. 

 • 8/20/2019 RPT (DSV) THN 2

  21/48

  MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUKPEMBELAJARAN

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

  1.2.2 engetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalampenghasilan karya

  1.2.2.1 )eknik # gosokan.

  1." Ekspresi Kreti# :urid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalampenghasilan lukisan.

  1.3.1 emilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif1.3.2 engaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam

  penghasilan karya.1.3.3 enggunakan bahasa seni visuasl + jalinan, kontra, warna,

  dan kepelbagaian dalam penghasilan karya.

  1.$ Apresisi Se!i :

  urid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakandengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 1.4.1 empamerkan karya yang dihasilkan1.4.2 enyatakan karya sendiri dan rakan se*ara lisan1.4.3 enghargai karya sendiri dan rakan

  EMK+ )', 'eusahawanan, 'reativiti dan inovasi dan nilai murni

  18

  16.5.2016

  -

  20.5.2016

  Membuat Corak dan Rekaan

  Tema : Alam Semula jadi

  Tajuk : o!ak "embalut Hadiah

   Aktiviti : etakan

  1. Persepsi dan pemahamanbahasa seni visual seperti rupa, warna,

    imbangan, kontra, dan harmoni yangterdapat pada alam semula jadi dankarya seni dalam penghasilan *orakmenggunakan teknik *etakan.

  2. Aplikasi pengetahuan dan kefahamanbahasa seni visual menerusipenentuan media dan teknik dalamaktiviti membuat *orak.

  2.1 Persepsi Estetik +urid dapat menyatakan unsur rupa dan warna, prinsipkeseimbangan pada *orak rekaan. 2.1.1 !nsur seni2.1.1.1 $upa # organik atau geometri2.1.1.2 &arna # primer

  2.1.2 Prinsip rekaan2.1.2.1 -armoni # perulangan motif 

 • 8/20/2019 RPT (DSV) THN 2

  22/48

  MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUKPEMBELAJARAN

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

  3. Pen5ahiran idea melalui pelbagsisumber, kajian, dan teknologi dalammembuat *orak.

  4. Apresiasi terhadap karya sendiri  dan rakan berpandukan bahasa

  seni visual, sejarah seni dan budaya.

  2.2 Apliksi Se!i:urid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,serta proses dan teknik dalam penghasilan *orak teknik *etakan..

  2.2.1 engenal dan menyatakan jenis(jenis media2.2.1.1 Alat # bongkah kayu, tali par*el, berus lukisan, palet dan

  surat khabar.2.2.1.2 %ahan # gam !-!, kertas lukisan, dan warna air. 2.2.2 engetahui penggunaan media serta proses dan teknikdalam

  penghasilan karya.2.2.2.1 )eknik # *etakan.

  2." Ekspresi Kreti# :urid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalampenghasilan *orak *etakan.

   2.3.1 emilih dan mempelbagaikan bahan se*ara kreatif2.3.2 engaplikasikan proses dan teknik *etakan dalam

  penghasilan *orak.2.3.3 enggunakan bahasa seni visual + rupa, warna, imbangan,

  kontra dan harmoni dalam penghasilan karya. 2.$ Apresisi Se!i :urid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakanberpandukan bahasa seni visual.

  2. 4.1 empamerkan karya yang dihasilkan2.4.2 en*eritakan karya sendiri se*ara lisan2.4.3 enghargai karya sendiri dan rakan

  EMK +'reativiti dan novasi, )', 'eusahawanan dan ilai murni

  29Membentuk dan MembuatBinaan

  1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni  visual seperti bentuk, ruang, imbangan

  dan harmoni yang terdapat pada alamsemula jadi, dan karya seni dalam

  ".1 Persepsi Estetik: urid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa senivisual dari segi bentuk, warna, jalinan imbangan dan kesatuan.

 • 8/20/2019 RPT (DSV) THN 2

  23/48

  MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUKPEMBELAJARAN

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

  23.5.2016

   –

  27.5.2016

  (PKSR 1)

  28.5.2016

   –

  12.6.2016(CUTI

  PERTENGAHAN

   TAHUN)

  Tema : Alam Semula jadi

  Tajuk : Muka Hai#an$

   Aktiviti : Topeng Muka$

    penghasilan topeng muka.

  2. Aplikasi pengetahuan dankefahaman bahasa seni visual

  menerusi penentuan media danteknik dalam penghasilan topengmuka.

  3. Aplikasi pengetahuan dan kefahamanbahasa seni visual menerusipenghasilan topeng muka.

  4. Apresiasi terhadap karya sendiridan rakan berpandukan bahasaseni visual, sejarah seni, dan budaya.

  3.1.1.1 %entuk # konkrit3.1.1.2 &arna ( sekunder3.1.1.2 7alinan # tampak dan sentuh 

  3.1.2 Prinsip rekaan3.1.2.1 mbangan # semetri3.1.2.2 Penegasan # bahagian muka.

  ".2 Apliksi Se!i: urid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,media, serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng muka.

  3.2.1 engenal dan menyatakan jenis(jenis media dalampenghasilan karya

  3.2.1.1 Alat # gunting3.2.1.2 %ahan # pensel warna, kad manila, gam, benang, tali atau

  gelang getah.

   

  3.2.2 engetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalampenghasilan karya.

  "." Ekspresi Kreti# :urid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalammenghasilkan stabail dalam bentuk 30. 3.3.1 emilih dan memanipulasikan bahan se*ara kreatif3.3.2 engaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam

  penghasilan topeng muka.

  3.3.3 enggunakan bahasa seni visual + bentuk, warna, jalinan,imbangan dan penegasan dalam penghasilan karya.

  ".$ Apresisi Se!i :urid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakanberpandukan bahasa seni visual.

 • 8/20/2019 RPT (DSV) THN 2

  24/48

  MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUKPEMBELAJARAN

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

   3.4.1 empamerkan karya yang dihasilkan3.4.2 enyatakan karya sendiri dan rakan se*ara lisan3.4.3 enghargai karya sendiri dan rakan

  EMK + )', 'reativiti dan novasi, 'eusahawanan, ilai murni 

  21

  1!.6.2016-

   1".6.2016

  Mengenal Kraf Tradisional

  Tema: Objek Buatan Manusia

  Tajuk : Bu%ung$

   Aktiviti : Tembika! &

  Teknik Lingka!an$

  1. Persepsi dan pemahamanbahasa seni visual seperti bentuk,

   warna dan imbangan yang terdapatpada objek buatan manusia dan karyaseni dalam penghasilan kraf tembikar (

  buyung.

  2. Aplikasi pengetahuan dan  kefahaman bahasa seni visual

  menerusi penentuan media dan

  teknik dalam penghasilan kraftembikar # buyung..

  3. Aplikasi idea melalui pelbagai sumber,kajian, dan teknologi dalampenghasilan kraf tembikar ( buyung.

  4. Apresiasi terhadap karya sendiridan rakan berpandukan bahasaseni visual, sejarah seni, danbudaya.

  $.1 Persepsi Estetik :urid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadapunsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan kraf tembikar (buyung.

  4.1.1 !nsur seni4.1.1.1 %entuk # konkrit4.1.1.2 7alinan ( sentuh 4.1.2 Prinsip rekaan

  4.1.2.1 mbangan # simetri

  $.2 Apliksi Se!i:urid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing. 4.2.1 engenal dan menyatakan jenis(jenis media.4.2.2.1 Alat # tiada.4.2.2.2 %ahan # doh atau tanah liat.

  4.2.2 engetahui penggunaan media, teknik dan proses dalampenghasilan karya.

  4.2.2 )eknik # lingkaran.

  $." Ekspresi Kreti# :

  urid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalammenghasilkan kraf tembikar dalam bentuk 30. 4.3.1 emilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif4.3.2 engaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam

  penghasilan kraf tembikar ( buyung.

 • 8/20/2019 RPT (DSV) THN 2

  25/48

  MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUKPEMBELAJARAN

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

  4.3.3 enggunakan bahasa seni visual + bentuk, jalinan, danimbangan dalam penghasilan kraf tembikar ( buyung.

  $.$ Apresisi Se!i :

  urid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakandengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 

  4.4.1 emutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.4.4.2 enyatakan karya seni sendiri dan rakan se*ara lisan.

  EMK + )', 'reatif dan novasi, 'eusahawanan dan ilai murni

  22

  20.6.2016 -

   24.6.2016

  Menggambar 

  Tema : Alam Semula jadi$

  Tajuk : Bunga 'ebangsaan$

   Aktiviti : Resis$

  1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni  visual seperti garisan, rupa, bentuk,

   warna, imbangan, dan kepelbagaianyang terdapat pada alam semula jadi,

  dan karya seni dalam penghasilangambar menggunakan teknik resis.

  2. Aplikasi pengetahuan dankefahaman bahasa seni visualmenerusi penentuan media danteknik dalam aktiviti membuat resis.

  3. Aplikasi pengetahuan dankefahaman bahasa seni visualmenerusi penghasilan resis.

  4. Apresiasi terhadap karya sendiri danrakan berpandukan bahasa senivisual, sejarah seni, dan budaya.

  1.1 Persepsi Estetik :urid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa senivisual yang terdapat pada karya seni. 

  1.1.1 !nsur seni1.1.1.1 "arisan # kesan lilin atau oil pastel1.1.1.2 $upa # hal benda.1.1.1.3 &arna ( sekunder.

  1.1.2 Prinsip rekaan1.1.2.1 'ontra # garisan dan warna 1.1.2.2 -armoni # rupa dan bentuk.

  1.2 Apliksi Se!i :urid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, mediaserta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknikresis. 1.2.1 engenal dan menyatakan jenis( jenis media dalam

  penghasilan karya 1.2.1.1. Alat # berus lukisan dan palet.

  1.2.1. 2 %ahan # kertas lukisan, lilin, atau oil pastel dan warnaberasaskan air.

   

 • 8/20/2019 RPT (DSV) THN 2

  26/48

  MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUKPEMBELAJARAN

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

  1.2.2 engetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalampenghasilan karya

  1.2.2.1 )eknik # resis.

  1." Ekspresi Kreti# :urid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalampenghasilan lukisan.

  1.3.1 emilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif1.3.2 engaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam

  penghasilan karya.1.3.3 enggunakan bahasa seni visuasl + garisan, rupa, bentuk,

   warna, kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.

  1.$ Apresisi Se!i :urid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakandengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 1.4.1 empamerkan karya yang dihasilkan1.4.2 enyatakan karya sendiri dan rakan se*ara lisan1.4.3 enghargai karya sendiri dan rakan

  EMK+ )', 'eusahawanan, 'reativiti dan inovasi dan nilai murni

  23

  2".6.2016 -

  1.".2016

  Menggambar 

  Tema : Alam Semula jadi$

  Tajuk : "okok Bunga$

   Aktiviti : atan$

  1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni  visual seperti jalinan, bentuk,

   warna, ruang, imbangan dan kesatuan  yang terdapat pada alam semula jadi,

  objek buatan manusia dan karya*atan.

  2. Aplikasi pengetahuan dankefahaman bahasa seni visualmenerusi penentuan media danteknik dalam aktiviti membuat *atan.

  3. Aplikasi pengetahuan dan

  1.1 Persepsi Estetik :urid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa senivisual yang terdapat pada karya seni.

  1.1.1 !nsur seni1.1.1.1 %entuk # ilusi1.1.1.2 7alinan # tampak

  1.1.1.3 &arna ( sekunder 1.1.2 Prinsip rekaan1.1.2.2 mbangan # ruang lukis.

  1.2 Apliksi Se!i :urid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media

 • 8/20/2019 RPT (DSV) THN 2

  27/48

  MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUKPEMBELAJARAN

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

    kefahaman bahasa seni visualmenerusi penghasilan *atan.

  4. Apresiasi terhadap karya sendiri danrakan berpandukan bahasa senivisual, sejarah seni, dan budaya.

  serta proses dan teknik dalam membuat *atan. 1.2.1 engenal dan menyatakan jenis( jenis media dalam

  penghasilan karya

   1.1.2.1 Alat # berus lukisan, palet.1.1.2.2 %ahan # kertas lukisan, warna berasaaskan air, tempera,

  *at poster. 1.2.2 engetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam

  penghasilan karya1.2.2.1 )eknik # basah atas kering.

  1." Ekspresi Kreti#:urid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalampenghasilan *atan.

  1.3.1 emilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif1.3.2 engaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam

  penghasilan lukisan1.3.3 enggunakan bahasa seni visuasl + jalinan, bentuk,

   warna, ruang, imbangan dan kesatuan dalam penghasilan*atan.

  1.$ Apresisi Se!i:urid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakandengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 1.4.1 empamerkan karya yang dihasilkan1.4.2 enyatakan karya sendiri dan rakan se*ara lisan

  1.4.3 enghargai karya sendiri dan rakan

  EMK+ )', 'eusahawanan, 'reativiti dan inovasi dan nilai murni

 • 8/20/2019 RPT (DSV) THN 2

  28/48

  MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUKPEMBELAJARAN

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

  24 : 2

  .7.2016

   –8.7.2016(CUTI

  SEK!"AH)

  11.".2016-

  15.".2016

  Membuat Corak dan Rekaan

  Tema : Objek Buatan Manusia

  Tajuk :Hiasan Dinding

   Aktiviti: Lipatan dan Guntingan

  1. Persepsi dan pemahamanbahasa seni visual seperti rupa, warna,

    imbangan, kontra, dan harmoni yang

  terdapat pada alam semula jadi dankarya seni dalam penghasilan *orakmenggunakan teknik lipatan danguntingan.

  2. Aplikasi pengetahuan dan kefahamanbahasa seni visual menerusipenentuan media dan teknik dalamaktiviti membuat *orak.

  3. Aplikasi pengetahuan dan kefahamanbahasa seni visual dalam penghasilan*orak lipatan dan guntingan.

  4. Apresiasi terhadap karya sendiri  dan rakan berpandukan bahasa

  seni visual, sejarah seni dan budaya.

  2.1 Persepsi Estetik +urid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna, prinsipkeseimbangan dan penegasan pada *orak teknik lipatan dan

  guntingan. 2.1.1 !nsur seni2.1.1.1 $upa # organik dan geometri2.1.1.2 &arna # primer

  2.1.2 Prinsip rekaan2.1.2.1 mbangan # simetri2.1.2.2 'ontra # warna2.1.2.3 -armoni # perulangan motif 2.2 Apliksi Se!i:urid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan tekniklipatan dan guntingan..2.2.1 engenal dan menyatakan jenis(jenis media2.2.1.1 Alat # gunting dan pensel2.2.1.2 %ahan # kertas lukisan, kertas warna dan gam. 2.2.2 engetahui penggunaan media serta proses dan teknikdalam

  penghasilan karya.2.2.2.1 )eknik # lipatan dan guntingan.

  2." Ekspresi Kreti# :urid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalampenghasilan *orak lipatan dan guntingan.

   2.3.1 emilih dan mempelbagaikan bahan se*ara kreatif2.3.2 engaplikasikan proses dan teknik lipatan dan guntingan

  dalam penghasilan *orak teran*ang.2.3.3 enggunakan bahasa seni visual + rupa, warna, imbangan,

  kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.

 • 8/20/2019 RPT (DSV) THN 2

  29/48

  MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUKPEMBELAJARAN

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

  2.$ Apresisi Se!i :urid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakanberpandukan bahasa seni visual.

  2. 4.1 empamerkan karya yang dihasilkan2.4.2 en*eritakan karya sendiri se*ara lisan2.4.3 enghargai karya sendiri dan rakan

  EMK +'reativiti dan novasi, )', 'eusahawanan dan ilai murni

  2

  18.".2016#

   22.".2016

  Membentuk dan MembuatBinaan

  Tema: Alam Semula jadi

  Tajuk: Hai#an

   Aktiviti: Stabail

  1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni  visual seperti bentuk, ruang, imbangan

  dan harmoni yang terdapat pada alamsemula jadi, objek buatan manusia dan

    karya seni dalam penghasilan stabail.

  2. Aplikasi pengetahuan dankefahaman bahasa seni visualmenerusi penentuan media danteknik dalam penghasilan stabail.

  3. Aplikasi pengetahuan dan kefahamanbahasa seni visual menerusipenghasilan stabail.

  4. Apresiasi terhadap karya sendiridan rakan berpandukan bahasaseni visual, sejarah seni, dan budaya.

  ".1 Persepsi Estetik: urid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa senivisual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan harmoni.

  3.1.1 !nsur /eni3.1.1.1 %entuk ( konkrit3.1.1.2 $uang # susunan objek 3.1.2 Prinsip rekaan3.1.2.1 mbangan # semetri

  ".2 Apliksi Se!i: urid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,media, serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail.

  3.2.1 engenal dan menyatakan jenis(jenis media dalampenghasilan karya

  3.2.1.1 Alat # gunting3.2.1.2 %ahan # pensel warna, kad manila, gam, straw, doh, botol

  plastik, dan gambar daripada majalah atau salinan  fotostat.

   

  3.2.2 engetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalampenghasilan karya.

 • 8/20/2019 RPT (DSV) THN 2

  30/48

  MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUKPEMBELAJARAN

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

  "." Ekspresi Kreti# :urid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalammenghasilkan stabail dalam bentuk 30.

   3.3.1 emilih dan memanipulasikan bahan se*ara kreatif3.3.2 engaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam

  penghasilan stabail.3.3.3 enggunakan bahasa seni visual + bentuk, ruang, imbangan,

  dan harmoni dalam penghasilan karya.

  ".$ Apresisi Se!i :urid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakanberpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 empamerkan karya yang dihasilkan3.4.2 enyatakan karya sendiri dan rakan se*ara lisan3.4.3 enghargai karya sendiri dan rakan

  EMK + )', 'reativiti dan novasi, 'eusahawanan, ilai murni 

  2

  25.".2016 #

   2.".2016

  Mengenal Kraf Tradisional

  Tema: Objek Buatan Manusia

  Tajuk : Gasing Mudah

   Aktiviti: Gasing

  1. Persepsi dan pemahamanbahasa seni visual seperti bentuk,

   warna dan imbangan yang terdapatpada objek buatan manusia dan karyaseni dalam penghasilan gasing.

  2. Aplikasi pengetahuan dan  kefahaman bahasa seni visual

  menerusi penentuan media danteknik dalam penghasilan gasing.

  3. Aplikasi pengetahuan dan kefahamanbahasa seni visual menerusi penghasilangasing.

  $.1 Persepsi Estetik :urid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadapunsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gasing.

  4.1.1 !nsur seni4.1.1.1 %entuk # konkrit4.1.1.2 &arna # primer dan sekunder 4.1.2 Prinsip rekaan4.1.2.1 mbangan # simetri

  $.2 Apliksi Se!i:urid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing.

   

 • 8/20/2019 RPT (DSV) THN 2

  31/48

  MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUKPEMBELAJARAN

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

  4. Apresiasi terhadap karya sendiridan rakan berpandukan bahasaseni visual, sejarah seni, danbudaya.

  4.2.1 engenal dan menyatakan jenis(jenis media.4.2.2.1 Alat # gunting4.2.2.2 %ahan # gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas

  A4, bo board, gam, lidi sate, dan krayon atau

  pensel warna.

  4.2.2 engetahui penggunaan media, teknik dan proses dalampenghasilan karya.

  $." Ekspresi Kreti# :urid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalammenghasilkan karya seni dalam bentuk 30. 4.3.1 emilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif4.3.2 engaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam

  penghasilan gasing.4.3.3 enggunakan bahasa seni visual + bentuk, warna, dan

  imbangan dalam penghasilan gasing.

  $.$ Apresisi Se!i :urid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakandengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 4.4.1 emutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.4.4.2 enyatakan karya seni sendiri dan rakan se*ara lisan.4.4.3 enghargai karya sendiri dan rakan.

  EMK + )', 'reatif dan novasi, 'eusahawanan dan ilai murni

  26

  1.8.2016

   -

  5.8.2016

  Menggambar 

  Tema : Objek Buatan Manusia

  Tajuk : Rumahku

  1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni

    visual seperti garisan, rupa, bentuk, warna, imbangan, dan kepelbagaianyang terdapat pada alam semula jadi,objek buatan manusia dan karyalukisan.

  1.1 Persepsi Estetik :

  urid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa senivisual yang terdapat pada karya seni.

  1.1.1 !nsur seni1.1.1.1 "arisan # selari dan bersilang.1.1.1.2 $upa # organik dan geometrik.1.1.1.3 %entuk # ilusi

 • 8/20/2019 RPT (DSV) THN 2

  32/48

  MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUKPEMBELAJARAN

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

   Aktiviti : Lukisan 2. Aplikasi pengetahuan dankefahaman bahasa seni visualmenerusi penentuan media danteknik dalam aktiviti membuat lukisan.

  3. Aplikasi pengetahuan dankefahaman bahasa seni visualmenerusi penghasilan lukisan.

  4. Apresiasi terhadap karya sendiri danrakan berpandukan bahasa senivisual, sejarah seni, dan budaya.

  1.1.1.4 &arna # primer dan sekunder 1.1.2 Prinsip rekaan1.1.2.2 imbangan # simetri

   1.1.2.3 'epelbagaian # rupa dan garisan

  1.2 Apliksi Se!i :urid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, mediaserta proses dan teknik dalam membuat lukisan. 1.2.1 engenal dan menyatakan jenis( jenis media dalam

  penghasilan karya 1.1.2.1 Alat # tiada1.1.2.2 %ahan # kertas lukisan, pensel, pensel warna, atau oil

  pastel 1.2.2 engetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam

  penghasilan karya1.2.2.1 )eknik # garisan selari atau garisan bersilang

  1." Ekspresi Kreti#:urid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalampenghasilan lukisan.

  1.3.1 emilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif

  1.3.2 engaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalampenghasilan lukisan

  1.3.3 enggunakan bahasa seni visuasl + rupa, bentuk, warna,imbangan, dan kepelbagaian dalam penghasilan lukisan.

  1.$ Apresisi Se!i:urid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakandengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 1.4.1 empamerkan karya yang dihasilkan

 • 8/20/2019 RPT (DSV) THN 2

  33/48

  MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUKPEMBELAJARAN

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

  1.4.2 enyatakan karya sendiri dan rakan se*ara lisan1.4.3 enghargai karya sendiri dan rakan

  EMK+ )', 'eusahawanan, 'reativiti dan inovasi dan nilai murni

  28

  .8.2016

  -

   12.8.2016

  Menggambar 

  Tema : Objek Buatan Manusia

  Tajuk : "asu Bunga

   Aktiviti : Gosokan

  1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni  visual seperti garisan, rupa, bentuk,

   warna, imbangan, dan kepelbagaianyang terdapat pada alam semula jadi,objek buatan manusia dan karyamenggambar teknik gosokan.

  2. Aplikasi pengetahuan dankefahaman bahasa seni visualmenerusi penentuan media danteknik dalam aktiviti menggambarteknik gosokan.

  3. Aplikasi pengetahuan dankefahaman bahasa seni visualmenerusi penghasilan gambar.

  4. Apresiasi terhadap karya sendiri danrakan berpandukan bahasa senivisual, sejarah seni, dan budaya.

  1.1 Persepsi Estetik :urid dapat menghasilkan gambar menggunakan media keringdengan teknik gosokan yang menekankan aspek jalinan. 1.1.1 !nsur seni1.1.1.1 "arisan # selari dan bersilang.

  1.1.2 Prinsip rekaan1.1.2.1 'ontra # jalinan 1.1.2.2 'epelbagaian # jalinan dan ton warna

  1.2 Apliksi Se!i :urid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, mediaserta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengangosokan. 1.2.1 engenal dan menyatakan jenis( jenis media dalam

  penghasilan karya 1.1.2.1 Alat # pelbagai jenis permukaan berjalinan1.1.2.2 %ahan # kertas lukisan, pensel dan pensel warna. 1.2.2 engetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam

  penghasilan karya1.2.2.1 )eknik # gosokan.

  1." Ekspresi Kreti# :

  urid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalampenghasilan lukisan.

  1.3.1 emilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif1.3.2 engaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam

  penghasilan karya.

 • 8/20/2019 RPT (DSV) THN 2

  34/48

  MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUKPEMBELAJARAN

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

  1.3.3 enggunakan bahasa seni visuasl + jalinan, kontra, warna,dan kepelbagaian dalam penghasilan karya.

  1.$ Apresisi Se!i :

  urid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakandengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

  1.4.1 empamerkan karya yang dihasilkan1.4.2 enyatakan karya sendiri dan rakan se*ara lisan1.4.3 enghargai karya sendiri dan rakan

  EMK+ )', 'eusahawanan, 'reativiti dan inovasi dan nilai murni

  39

  15.8.2016-

  1.8.2016

  Membuat Corak dan Rekaan

  Tema : Objek Buatan Manusia

  Tajuk :Hiasan Dinding

   Aktiviti: Lipatan dan Guntingan

  1. Persepsi dan pemahamanbahasa seni visual seperti rupa, warna,

    imbangan, kontra, dan harmoni yangterdapat pada alam semula jadi dankarya seni dalam penghasilan *orakmenggunakan teknik lipatan danguntingan.

  2. Aplikasi pengetahuan dan kefahamanbahasa seni visual menerusipenentuan media dan teknik dalamaktiviti membuat *orak.

  3. Aplikasi pengetahuan dan kefahamanbahasa seni visual dalam penghasilan*orak lipatan dan guntingan.

  4. Apresiasi terhadap karya sendiri  dan rakan berpandukan bahasa

  seni visual, sejarah seni dan budaya.

  2.1 Persepsi Estetik +urid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna, prinsipkeseimbangan dan penegasan pada *orak teknik lipatan danguntingan. 2.1.1 !nsur seni2.1.1.1 $upa # organik dan geometri2.1.1.2 &arna # primer

  2.1.2 Prinsip rekaan2.1.2.1 mbangan # simetri2.1.2.2 'ontra # warna2.1.2.3 -armoni # perulangan motif 

  2.2 Apliksi Se!i:urid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan tekniklipatan dan guntingan.

  .2.2.1 engenal dan menyatakan jenis(jenis media2.2.1.1 Alat # gunting dan pensel2.2.1.2 %ahan # kertas lukisan, kertas warna dan gam. 2.2.2 engetahui penggunaan media serta proses dan teknikdalam

 • 8/20/2019 RPT (DSV) THN 2

  35/48

  MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUKPEMBELAJARAN

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

    penghasilan karya.

  2.2.2.1 )eknik # lipatan dan guntingan.

  2." Ekspresi Kreti# :urid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalampenghasilan *orak lipatan dan guntingan.

   2.3.1 emilih dan mempelbagaikan bahan se*ara kreatif2.3.2 engaplikasikan proses dan teknik lipatan dan guntingan

  dalam penghasilan *orak teran*ang.2.3.3 enggunakan bahasa seni visual + rupa, warna, imbangan,

  kontra dan harmoni dalam penghasilan karya. 

  2.$ Apresisi Se!i :urid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan

  berpandukan bahasa seni visual.

  2. 4.1 empamerkan karya yang dihasilkan2.4.2 en*eritakan karya sendiri se*ara lisan2.4.3 enghargai karya sendiri dan rakan

  EMK +'reativiti dan novasi, )', 'eusahawanan dan ilai murni

  3122.8.2016

  -26.8.2016

  Membentuk dan MembuatBinaan

  Tema: Alam Semula jadi

  Tajuk: Hai#an

   Aktiviti: Stabail

  1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni  visual seperti bentuk, ruang, imbangan

  dan harmoni yang terdapat pada alamsemula jadi, objek buatan manusia dan

    karya seni dalam penghasilan stabail.

  2. Aplikasi pengetahuan dankefahaman bahasa seni visualmenerusi penentuan media danteknik dalam penghasilan stabail.

  3. Aplikasi pengetahuan dan kefahamanbahasa seni visual menerusi

  ".1 Persepsi Estetik: urid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa senivisual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan harmoni.

  3.1.1 !nsur /eni3.1.1.1 %entuk ( konkrit

  3.1.1.2 $uang # susunan objek 3.1.2 Prinsip rekaan3.1.2.1 mbangan # semetri

  ".2 Apliksi Se!i: urid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,

 • 8/20/2019 RPT (DSV) THN 2

  36/48

  MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUKPEMBELAJARAN

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

    penghasilan stabail.

  4. Apresiasi terhadap karya sendiridan rakan berpandukan bahasa

  seni visual, sejarah seni, dan budaya.

  media, serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail.

  3.2.1 engenal dan menyatakan jenis(jenis media dalampenghasilan karya

  3.2.1.1 Alat # gunting3.2.1.2 %ahan # pensel warna, kad manila, gam, straw, doh, botol

  plastik, dan gambar daripada majalah atau salinan  fotostat. 

  3.2.2 engetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalampenghasilan karya.

  "." Ekspresi Kreti# :urid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalammenghasilkan stabail dalam bentuk 30. 3.3.1 emilih dan memanipulasikan bahan se*ara kreatif

  3.3.2 engaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalampenghasilan stabail.

  3.3.3 enggunakan bahasa seni visual + bentuk, ruang, imbangan,dan harmoni dalam penghasilan karya.

  ".$ Apresisi Se!i :urid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakanberpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 empamerkan karya yang dihasilkan3.4.2 enyatakan karya sendiri dan rakan se*ara lisan

  3.4.3 enghargai karya sendiri dan rakan

  EMK + )', 'reativiti dan novasi, 'eusahawanan, ilai murni 

  32Mengenal Kraf Tradisional

  Tema: Objek Buatan Manusia

  1. Persepsi dan pemahamanbahasa seni visual seperti bentuk,

   warna dan imbangan yang terdapatpada objek buatan manusia dan karya

  $.1 Persepsi Estetik :urid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadapunsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gasing.

 • 8/20/2019 RPT (DSV) THN 2

  37/48

  MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUKPEMBELAJARAN

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

  2.8.2016

   -

   2..2016

  31.8.2016

  (C#$% H&'%K&*+,&&*)

  Tajuk : Gasing Mudah

   Aktiviti: Gasing

    seni dalam penghasilan gasing.

  2. Aplikasi pengetahuan dan  kefahaman bahasa seni visual

  menerusi penentuan media danteknik dalam penghasilan gasing.

  3. Aplikasi pengetahuan dan kefahamanbahasa seni visual menerusipenghasilan gasing.

  4. Apresiasi terhadap karya sendiridan rakan berpandukan bahasaseni visual, sejarah seni, danbudaya.

  4.1.1 !nsur seni4.1.1.1 %entuk # konkrit4.1.1.2 &arna # primer dan sekunder 

  4.1.2 Prinsip rekaan4.1.2.1 mbangan # simetri

  $.2 Apliksi Se!i:urid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing. 4.2.1 engenal dan menyatakan jenis(jenis media.4.2.2.1 Alat # gunting4.2.2.2 %ahan # gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas

  A4, bo board, gam, lidi sate, dan krayon ataupensel warna.

  4.2.2 engetahui penggunaan media, teknik dan proses dalampenghasilan karya.

  $." Ekspresi Kreti# :urid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalammenghasilkan karya seni dalam bentuk 30. 4.3.1 emilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif4.3.2 engaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam

  penghasilan gasing.4.3.3 enggunakan bahasa seni visual + bentuk, warna, dan

  imbangan dalam penghasilan gasing.

  $.$ Apresisi Se!i :urid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakandengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

   4.4.1 emutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.4.4.2 enyatakan karya seni sendiri dan rakan se*ara lisan.4.4.3 enghargai karya sendiri dan rakan.

  EMK + )', 'reatif dan novasi, 'eusahawanan dan ilai murni

 • 8/20/2019 RPT (DSV) THN 2

  38/48

  MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUKPEMBELAJARAN

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

  33

  5..2016#..2016

  10..2016–

  18..2016(CUTI

  PERTENGAHAN PENGGA" II)

  Menggambar 

  Tema : Alam Semula jadi$

  Tajuk : "okok Bunga$

   Aktiviti : atan$

  1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni  visual seperti jalinan, bentuk,

   warna, ruang, imbangan dan kesatuan  yang terdapat pada alam semula jadi,objek buatan manusia dan karya*atan.

  2. Aplikasi pengetahuan dankefahaman bahasa seni visualmenerusi penentuan media danteknik dalam aktiviti membuat *atan.

  3. Aplikasi pengetahuan dankefahaman bahasa seni visualmenerusi penghasilan *atan.

  4. Apresiasi terhadap karya sendiri danrakan berpandukan bahasa senivisual, sejarah seni, dan budaya.

  1.1 Persepsi Estetik :urid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni

  visual yang terdapat pada karya seni.

  1.1.1 !nsur seni1.1.1.1 %entuk # ilusi1.1.1.2 7alinan # tampak1.1.1.3 &arna ( sekunder 1.1.2 Prinsip rekaan1.1.2.2 mbangan # ruang lukis.

  1.2 Apliksi Se!i :urid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, mediaserta proses dan teknik dalam membuat *atan.

   1.2.1 engenal dan menyatakan jenis( jenis media dalam

  penghasilan karya 1.1.2.1 Alat # berus lukisan, palet.1.1.2.2 %ahan # kertas lukisan, warna berasaaskan air, tempera,

  *at poster. 1.2.2 engetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam

  penghasilan karya1.2.2.1 )eknik # basah atas kering.

  1." Ekspresi Kreti#:

  urid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalampenghasilan *atan.

  1.3.1 emilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif1.3.2 engaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam

  penghasilan lukisan

 • 8/20/2019 RPT (DSV) THN 2

  39/48

  MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUKPEMBELAJARAN

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

  1.3.3 enggunakan bahasa seni visuasl + jalinan, bentuk, warna, ruang, imbangan dan kesatuan dalam penghasilan*atan.

  1.$ Apresisi Se!i:urid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakandengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 1.4.1 empamerkan karya yang dihasilkan1.4.2 enyatakan karya sendiri dan rakan se*ara lisan1.4.3 enghargai karya sendiri dan rakan

  EMK+ )', 'eusahawanan, 'reativiti dan inovasi dan nilai murni

  34

  1..2016

  -

  2!..2016

  Membuat Corak dan Rekaan

  Tema : Alam Semula jadi

  Tajuk : Hiasan Bingkai Gamba!$

   Aktiviti : Tiupan$

  1. Persepsi dan pemahamanbahasa seni visual seperti garisan,

   warna, jalinan, ritma dan pergerakan

  serta kepelbagaian yang terdapatpada alam semula jadi dan karya senidalam penghasilan *orak teknik tiupan.

  2. Aplikasi pengetahuan dan kefahamanbahasa seni visual menerusipenentuan media dan teknik dalamaktiviti membuat *orak.

  3. Aplikasi pengetahuan dan kefahamanbahasa seni visual menerusipenghasilan *orak.

  4. Apresiasi terhadap karya sendiri  dan rakan berpandukan bahasa

  seni visual, sejarah seni dan budaya.

  2.1 Persepsi Estetik +urid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadapunsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan *orak teknik

  tiupan. 2.1.1 !nsur seni2.1.1.1 "arisan # pelbagai jenis garisan.2.1.1.2 &arna # sekunder2.1.1.3 7alinan ( tampak

  2.1.2 Prinsip rekaan2.1.2.1 $itma dan pergerakan # garisan pelbagai arah.

  2.1.2.2 'epelbagaian # warna, garisan dan jalinan. 2.2 Apliksi Se!i:urid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,

  serta proses dan teknik dalam penghasilan *orak teknik tiupan..2.2.1 engenal dan menyatakan jenis(jenis media2.2.1.1 Alat # berus lukisan, palet, straw dan surat khabar.2.2.1.2 %ahan # gam, kertas lukisan, dan warna berasaskan air. 2.2.2 engetahui penggunaan media serta proses dan teknik

  .

 • 8/20/2019 RPT (DSV) THN 2

  40/48

  MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUKPEMBELAJARAN

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

  dalampenghasilan karya.

  2.2.2.1 )eknik # tiupan.

  2." Ekspresi Kreti# :urid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalampenghasilan *orak tiupan.

   2.3.1 emilih dan mempelbagaikan bahan se*ara kreatif2.3.2 engaplikasikan proses dan teknik *etakan dalam

  penghasilan *orak.2.3.3 enggunakan bahasa seni visual + garisan, warna, jalinan,

  irama dan pergerakan dalam penghasilan karya.

   2.$ Apresisi Se!i :urid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan

  berpandukan bahasa seni visual.

  2. 4.1 empamerkan karya yang dihasilkan2.4.2 en*eritakan karya sendiri se*ara lisan2.4.3 enghargai karya sendiri dan rakan

  EMK +'reativiti dan novasi, )', 'eusahawanan dan ilai murni

  3

  26..2016

  -

  !0..2016

  Menggambar 

  Tema : Alam Semula jadi$

  Tajuk : "okok Bunga$

   Aktiviti : atan$

  1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni  visual seperti jalinan, bentuk,

   warna, ruang, imbangan dan kesatuan  yang terdapat pada alam semula jadi,

  objek buatan manusia dan karya

  *atan.

  2. Aplikasi pengetahuan dankefahaman bahasa seni visualmenerusi penentuan media danteknik dalam aktiviti membuat *atan.

  1.1 Persepsi Estetik :urid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa senivisual yang terdapat pada karya seni.

  1.1.1 !nsur seni

  1.1.1.1 %entuk # ilusi1.1.1.2 7alinan # tampak1.1.1.3 &arna ( sekunder 1.1.2 Prinsip rekaan1.1.2.2 mbangan # ruang lukis.

 • 8/20/2019 RPT (DSV) THN 2

  41/48

  MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUKPEMBELAJARAN

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

  3. Aplikasi pengetahuan dankefahaman bahasa seni visualmenerusi penghasilan *atan.

  4. Apresiasi terhadap karya sendiri danrakan berpandukan bahasa senivisual, sejarah seni, dan budaya.

  1.2 Apliksi Se!i :urid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, mediaserta proses dan teknik dalam membuat *atan. 1.2.1 engenal dan menyatakan jenis( jenis media dalam

  penghasilan karya 1.1.2.1 Alat # berus lukisan, palet.1.1.2.2 %ahan # kertas lukisan, warna berasaaskan air, tempera,

  *at poster. 1.2.2 engetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam

  penghasilan karya1.2.2.1 )eknik # basah atas kering.

  1." Ekspresi Kreti#:urid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,

  kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalampenghasilan *atan.

  1.3.1 emilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif1.3.2 engaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam

  penghasilan lukisan

  1.3.3 enggunakan bahasa seni visuasl + jalinan, bentuk, warna, ruang, imbangan dan kesatuan dalam penghasilan*atan.

  1.$ Apresisi Se!i:urid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakandengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

   1.4.1 empamerkan karya yang dihasilkan1.4.2 enyatakan karya sendiri dan rakan se*ara lisan1.4.3 enghargai karya sendiri dan rakan

  EMK+ )', 'eusahawanan, 'reativiti dan inovasi dan nilai murni

 • 8/20/2019 RPT (DSV) THN 2

  42/48

  MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUKPEMBELAJARAN

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

  3 : 3

  !.10.2016

  -

  14.10.2016

  Membuat Corak dan Rekaan

  Tema : Objek Buatan Manusia

  Tajuk :Hiasan Dinding

   Aktiviti: Lipatan dan Guntingan

  1. Persepsi dan pemahamanbahasa seni visual seperti rupa, warna,

    imbangan, kontra, dan harmoni yangterdapat pada alam semula jadi dankarya seni dalam penghasilan *orakmenggunakan teknik lipatan danguntingan.

  2. Aplikasi pengetahuan dan kefahamanbahasa seni visual menerusipenentuan media dan teknik dalamaktiviti membuat *orak.

  3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman

  bahasa seni visual dalam penghasilan*orak lipatan dan guntingan.

  4. Apresiasi terhadap karya sendiri  dan rakan berpandukan bahasa

  seni visual, sejarah seni dan budaya.

  2.1 Persepsi Estetik +urid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna, prinsipkeseimbangan dan penegasan pada *orak teknik lipatan danguntingan. 2.1.1 !nsur seni2.1.1.1 $upa # organik dan geometri2.1.1.2 &arna # primer

  2.1.2 Prinsip rekaan2.1.2.1 mbangan # simetri2.1.2.2 'ontra # warna2.1.2.3 -armoni # perulangan motif

  2.2 Apliksi Se!i:urid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan tekniklipatan dan guntingan.

  .2.2.1 engenal dan menyatakan jenis(jenis media2.2.1.1 Alat # gunting dan pensel.

  2.2.1.2 %ahan # kertas lukisan, kertas warna dan gam. 2.2.2 engetahui penggunaan media serta proses dan teknikdalam

  penghasilan karya.2.2.2.1 )eknik # lipatan dan guntingan.

  2." Ekspresi Kreti# :urid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam

  penghasilan *orak lipatan dan guntingan.

   2.3.1 emilih dan mempelbagaikan bahan se*ara kreatif2.3.2 engaplikasikan proses dan teknik lipatan dan guntingan

  dalam penghasilan *orak teran*ang.2.3.3 enggunakan bahasa seni visual + rupa, warna, imbangan,

  kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.

 • 8/20/2019 RPT (DSV) THN 2

  43/48

  MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUKPEMBELAJARAN

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

  2.$ Apresisi Se!i :urid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakanberpandukan bahasa seni visual.

  2. 4.1 empamerkan karya yang dihasilkan2.4.2 en*eritakan karya sendiri se*ara lisan2.4.3 enghargai karya sendiri dan rakan

  EMK +'reativiti dan novasi, )', 'eusahawanan dan ilai murni

  36 : 38

  1".10.2016 -

   28.10.2016

  Membentuk dan MembuatBinaan

  Tema: Alam Semula jadi

  Tajuk: Hai#an Be!sa%ap

   Aktiviti: Stabail

  1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni  visual seperti bentuk, ruang, imbangan

  dan harmoni yang terdapat pada alamsemula jadi, objek buatan manusia dan

    karya seni dalam penghasilan stabail.

  2. Aplikasi pengetahuan dankefahaman bahasa seni visual

  menerusi penentuan media danteknik dalam penghasilan stabail.

  3. Aplikasi pengetahuan dan kefahamanbahasa seni visual menerusipenghasilan stabail.

  4. Apresiasi terhadap karya sendiridan rakan berpandukan bahasaseni visual, sejarah seni, dan budaya.

  ".1 Persepsi Estetik: urid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa senivisual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan harmoni.

  3.1.1 !nsur /eni3.1.1.1 %entuk ( konkrit3.1.1.2 $uang # susunan objek 

  3.1.2 Prinsip rekaan3.1.2.1 mbangan # semetri

  ".2 Apliksi Se!i: urid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,media, serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail.

  3.2.1 engenal dan menyatakan jenis(jenis media dalampenghasilan karya

  3.2.1.1 Alat # gunting3.2.1.2 %ahan # pensel warna, kad manila, gam, straw, doh, botol

  plastik, dan gambar daripada majalah atau salinan

    fotostat. 

  3.2.2 engetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalampenghasilan karya.

 • 8/20/2019 RPT (DSV) THN 2

  44/48

  MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUKPEMBELAJARAN

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

  "." Ekspresi Kreti# :urid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalammenghasilkan stabail dalam bentuk 30. 3.3.1 emilih dan memanipulasikan bahan se*ara kreatif3.3.2 engaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam

  penghasilan stabail.3.3.3 enggunakan bahasa seni visual + bentuk, ruang, imbangan,

  dan harmoni dalam penghasilan karya.

  ".$ Apresisi Se!i :urid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakanberpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 empamerkan karya yang dihasilkan3.4.2 enyatakan karya sendiri dan rakan se*ara lisan3.4.3 enghargai karya sendiri dan rakan

  EMK + )', 'reativiti dan novasi, 'eusahawanan, ilai murni 

  49 : 41

  !1.10.2016

   -

  11.11.2016

  Mengenal Kraf Tradisional

  Tema: Objek Buatan Manusia

  Tajuk : Gasing Mudah

   Aktiviti: Gasing

  1. Persepsi dan pemahamanbahasa seni visual seperti bentuk,

   warna dan imbangan yang terdapatpada objek buatan manusia dan karyaseni dalam penghasilan gasing.

  2. Aplikasi pengetahuan dan  kefahaman bahasa seni visual

  menerusi penentuan media danteknik dalam penghasilan gasing.

  3. Aplikasi pengetahuan dan kefahamanbahasa seni visual menerusipenghasilan gasing.

  4. Apresiasi terhadap karya sendiridan rakan berpandukan bahasa

  $.1 Persepsi Estetik :urid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadapunsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gasing.

  4.1.1 !nsur seni4.1.1.1 %entuk # konkrit4.1.1.2 &arna # primer dan sekunder 4.1.2 Prinsip rekaan4.1.2.1 mbangan # simetri

  $.2 Apliksi Se!i:urid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing. 4.2.1 engenal dan menyatakan jenis(jenis media.4.2.2.1 Alat # gunting

 • 8/20/2019 RPT (DSV) THN 2

  45/48

  MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUKPEMBELAJARAN

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

    seni visual, sejarah seni, danbudaya.

  4.2.2.2 %ahan # gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertasA4, bo board, gam, lidi sate, dan krayon ataupensel warna.

  4.2.2 engetahui penggunaan media, teknik dan proses dalampenghasilan karya.

  $." Ekspresi Kreti# :urid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalammenghasilkan karya seni dalam bentuk 30. 4.3.1 emilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif4.3.2 engaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam

  penghasilan gasing.

  4.3.3 enggunakan bahasa seni visual + bentuk, warna, danimbangan dalam penghasilan gasing.

  $.$ Apresisi Se!i :urid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakandengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 4.4.1 emutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.4.4.2 enyatakan karya seni sendiri dan rakan se*ara lisan.4.4.3 enghargai karya sendiri dan rakan.

  EMK + )', 'reatif dan novasi, 'eusahawanan dan ilai murni

  42

  14.11.2016

   -

  18.11.2016

  Menggambar 

  Tema : Objek Buatan Manusia

  Tajuk : "asu Bunga

   Aktiviti : Gosokan

  1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni  visual seperti garisan, rupa, bentuk,

   warna, imbangan, dan kepelbagaian

  yang terdapat pada alam semula jadi,objek buatan manusia dan karyamenggambar teknik gosokan.

  2. Aplikasi pengetahuan dankefahaman bahasa seni visualmenerusi penentuan media dan

  1.1 Persepsi Estetik :urid dapat menghasilkan gambar menggunakan media keringdengan teknik gosokan yang menekankan aspek jalinan.

   1.1.1 !nsur seni1.1.1.1 "arisan # selari dan bersilang.

  1.1.2 Prinsip rekaan1.1.2.1 'ontra # jalinan

 • 8/20/2019 RPT (DSV) THN 2

  46/48

  MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUKPEMBELAJARAN

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

    teknik dalam aktiviti menggambarteknik gosokan.

  3. Aplikasi pengetahuan dankefahaman bahasa seni visualmenerusi penghasilan gambar.

  4. Apresiasi terhadap karya sendiri danrakan berpandukan bahasa senivisual, sejarah seni, dan budaya.

  1.1.2.2 'epelbagaian # jalinan dan ton warna

  1.2 Apliksi Se!i :urid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, mediaserta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengangosokan. 1.2.1 engenal dan menyatakan jenis( jenis media dalam

  penghasilan karya 1.1.2.1 Alat # pelbagai jenis permukaan berjalinan

  1.1.2.2 %ahan # kertas lukisan, pensel dan pensel warna. 1.2.2 engetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam

  penghasilan karya

  1.2.2.1 )eknik # gosokan.

  1." Ekspresi Kreti# :urid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalampenghasilan lukisan.

  1.3.1 emilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif

  1.3.2 engaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalampenghasilan karya.

  1.3.3 enggunakan bahasa seni visuasl + jalinan, kontra, warna,dan kepelbagaian dalam penghasilan karya.

  1.$ Apresisi Se!i :urid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakandengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 1.4.1 empamerkan karya yang dihasilkan

 • 8/20/2019 RPT (DSV) THN 2

  47/48

  MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUKPEMBELAJARAN

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

  1.4.2 enyatakan karya sendiri dan rakan se*ara lisan1.4.3 enghargai karya sendiri dan rakan

  EMK+ )', 'eusahawanan, 'reativiti dan inovasi dan nilai murni

  43

  21.11.2016 -

  25.11.2016

  Membuat Corak dan Rekaan

  Tema : Alam Semula jadi

  Tajuk : o!ak "embalut Hadiah

   Aktiviti : etakan

  1. Persepsi dan pemahamanbahasa seni visual seperti rupa, warna,

    imbangan, kontra, dan harmoni yangterdapat pada alam semula jadi dankarya seni dalam penghasilan *orakmenggunakan teknik *etakan.

  2. Aplikasi pengetahuan dan kefahamanbahasa seni visual menerusipenentuan media dan teknik dalamaktiviti membuat *orak.

  3. Pen5ahiran idea melalui pelbagsi

  sumber, kajian, dan teknologi dalammembuat *orak.

  4. Apresiasi terhadap karya sendiri  dan rakan berpandukan bahasa

  seni visual, sejarah seni dan budaya.

  2.1 Persepsi Estetik +urid dapat menyatakan unsur rupa dan warna, prinsipkeseimbangan pada *orak rekaan. 2.1.1 !nsur seni2.1.1.1 $upa # organik atau geometri2.1.1.2 &arna # primer

  2.1.2 Prinsip rekaan2.1.2.1 -armoni # perulangan motif

  2.2 Apliksi Se!i:

  urid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,serta proses dan teknik dalam penghasilan *orak teknik *etakan..2.2.1 engenal dan menyatakan jenis(jenis media2.2.1.1 Alat # bongkah kayu, tali par*el, berus lukisan, palet dan

  surat khabar.2.2.1.2 %ahan # gam !-!, kertas lukisan, dan warna air. 2.2.2 engetahui penggunaan media serta proses dan teknikdalam penghasilan karya.2.2.2.1 )eknik # *etakan.

  2." Ekspresi Kreti# :urid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,

  kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalampenghasilan *orak *etakan.

   2.3.1 emilih dan mempelbagaikan bahan se*ara kreatif

 • 8/20/2019 RPT (DSV) THN 2

  48/48

  MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUKPEMBELAJARAN

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

  2.3.2 engaplikasikan proses dan teknik *etakan dalampenghasilan *orak.

  2.3.3 enggunakan bahasa seni visual + rupa, warna, imbangan,kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.

  2.$ Apresisi Se!i :urid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakanberpandukan bahasa seni visual.

  2. 4.1 empamerkan karya yang dihasilkan

  2.4.2 en*eritakan karya sendiri se*ara lisan

  2.4.3 enghargai karya sendiri dan rakan

  EMK +'reativiti dan novasi, )', 'eusahawanan dan ilai murni