Rpt Bm Tahun 5 (Minggu) Pkjr

42
JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK TAHUN 5 BAHASA MALAYSIA Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2011 1

Transcript of Rpt Bm Tahun 5 (Minggu) Pkjr

Page 1: Rpt Bm Tahun 5 (Minggu) Pkjr

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

SK TAHUN 5

BAHASA MALAYSIA

Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2011

1

Page 2: Rpt Bm Tahun 5 (Minggu) Pkjr

MINGGU/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASAPENGISIAN

KURIKULUM

TEMA : KEKELUARGAAN

1Rumahku Syurgaku(Buku Teks halaman

2–4)

Unit 1Undang-undang

Jalan Raya1.Undang-undang Menyelamatkan KitaF.U : 5.1 Aras 2(i)F.S : 1.1 Aras 2(i)PKJR : 3.1.1, 3.1.4, 6.2.5

2Keluarga Harmoni

Hidup Diberkati(Buku Teks halaman

5-8)

Unit 1Undang-undang

Jalan Raya2.Patuhi Undang-undang dan PeraturanF.U: 1.1 Aras 3(i)F.S: 8.1 Aras 2(i)PKJR: 3.1.1, 3.1.3, 3.1.5, 3.1.6

1.1Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai.

5.1Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

8.1Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk.

Aras 1i. Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan.

Aras 2i. Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi.

Aras 3i. Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan.

Aras 1i. Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.ii. Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa serta ayat.

Aras 2i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. ii. Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks.

Aras 3i. Membaca ayat dalam teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.ii. Menghuraikan maksud ayat dalam teks.

Aras 1i. Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat.

Aras 2i. Membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat.

Aras 3i. Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang tepat.

1. Tatabahasa- KN am, KN khas, KGN, K Hubung, K Panggilan,- T.Baca, - Ayat Tunggal, majmuk, perintah, tanya, seru, penyata

2. Sebutan dan intonasiPerkataan dan ayat yang betul

3. Kosa Kata- salasilah- afiat- bingkisan4. Peribahasa- Sebagaimana acuan begitulah kuahnya.- Ukur baju di badan sendiri.5. Jenis Karangan- Cerita- Surat Kiriman Tidak Rasmi.

1. Ilmu- PSK, KT, AG & Moral

2. Nilai Murni- Hormat-menghormati- Bekerjasama

3. Kewarganegaraan- Berbangga sebagai rakyat Malaysia

4. Kemahiran Bernilai Tambah (KBT)- KB, TKP, BCB Kontekstual, Konstruktivisme

5. Media Pengajaran- Gambar, Kaset, Radio dan C Padat

6. Jendela Webwww.kempadu.gov.my

Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2011

2

Page 3: Rpt Bm Tahun 5 (Minggu) Pkjr

3Kasih Disemai Budi

Dihargai(Buku Teks halaman

9 - 11)Pengukuhan,

Pengayaan, Latihan(Buku Teks halaman

12-14)

Unit 2Persekitaran Trafik

yang Selamat1.Prihatin Terhadap PersekitaranF.U: 1.3 Aras 3(i)F.S: 8.6 Aras 1(ii)PKJR: 1.4.9, 1.5.3, 1.6.2

1.1Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai.

5.1Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

8.1Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk.

Aras 1i. Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan.

Aras 2i. Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi.

Aras 3i. Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan.

Aras 1i. Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.ii. Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa serta ayat.

Aras 2i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. ii. Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks.

Aras 3i. Membaca ayat dalam teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.ii. Menghuraikan maksud ayat dalam teks.

Aras 1i. Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat.

Aras 2i. Membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat.

Aras 3i. Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang tepat.

1. Tatabahasa- KN am, KN khas, KGN, K Hubung, K Panggilan,- T.Baca, - Ayat Tunggal, majmuk, perintah, tanya, seru, penyata

2. Sebutan dan intonasiPerkataan dan ayat yang betul

3. Kosa Kata- salasilah- afiat- bingkisan4. Peribahasa- Sebagaimana acuan begitulah kuahnya.- Ukur baju di badan sendiri.5. Jenis Karangan- Cerita- Surat Kiriman Tidak Rasmi.

1. Ilmu- PSK, KT, AG & Moral

2. Nilai Murni- Hormat-menghormati- Bekerjasama

3. Kewarganegaraan- Berbangga sebagai rakyat Malaysia

4. Kemahiran Bernilai Tambah (KBT)- KB, TKP, BCB Kontekstual, Konstruktivisme

5. Media Pengajaran- Gambar, Kaset, Radio dan C Padat

6. Jendela Webwww.kempadu.gov.my

Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2011

3

Page 4: Rpt Bm Tahun 5 (Minggu) Pkjr

MINGGU/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASAPENGISIAN

KURIKULUM

TEMA : INSTITUSI PELAJARAN

4Sekolah Selamat

(Buku Teks halaman 16 - 18)

Unit 2Persekitaran Trafik

yang Selamat2.Bertindak dengan SelamatF.U: 5.2 Aras 3(i)F.S: 10.1 Aras 2(i)PKJR: 1.4.10, 7.1

5Sekolah Harapan,

Negara Impian Bersama

(Buku Teks halaman 19 - 22)

Unit 3Pengguna Jalan

Raya yang Berhemah

1.Peraturan Menyelamatkan kitaF.U: 3.2 Aras 3(i)F.S: 8.1 Aras 3(i)PKJR: 3.1.4, 10.1.4, 10.1.7

6Usaha Tidak Henti, Kejayaan Menanti

(Buku Teks halaman 23 - 25)

1.2Bertanya dan menjaw ab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

5.1Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

Aras 1i. Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya.ii. Mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan penjelasan lanjut.iii. Menjawab untuk menjelaskan sesuatu perkara yang dikemukakan dengan menggunakan bahasa yang santunAras 2i. Mengemukakan soalan yang relevan tentang topik yang berkaitan.ii. Menjaw ab soalan yang mempunyai makna yang tersirat.Aras 3i. Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras.

Aras 1i. Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.ii. Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa serta ayat.

Aras 2i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. ii. Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks.

Aras 3i. Membaca ayat dalam teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.ii. Menghuraikan maksud ayat dalam teks.

Aras 1i. Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul.ii. Menerangkan teks yang dibaca secara ringkas.

Aras 2i. Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.

1. Tatabahasa- Ayat tanya tanpa kata tanya- ayat tanya dengan kata tanya- Makna perkataan- Kata Adjektif- Kata Hubung- Tanda baca

2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang Betul.3. Kosa Kata- menyarankan- menuntun- sambalewa4. Jenis Karangan- Cerita- Dialog

1. Ilmu- PSK, KT, Sastera

2. Nilai Murni- Kesyukuran- Kasih sayang- Bekerjasama- Berusaha- Berhemah tinggi

3. KBT- KB, KMD, Kontekstual, BCB, Konstruktivisme, TKP4. Media Pengajaran- Gambar tunggal- Bahan Sastera- Alat Multimedia

Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2011

4

Page 5: Rpt Bm Tahun 5 (Minggu) Pkjr

Pengukuhan, Pengayaan, Latihan(Buku Teks halaman

26 - 28)

Unit 3Pengguna Jalan

raya yang Berhemah

2.Wira Keselamatan Jalan rayaF.U: 4.2 Aras 1(i)F.S: 8.1 Aras 1(i)PKJR: 7.4.3, 10.1.1, 10.1.4

8.2Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk

9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.

11.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana, dan nilai dan pengajaran.

ii. Menghuraikan maklumat yang diperoleh daripada bahan yang dibaca.

Aras 3i. Membaca teks pelbagai laras dengan sebutan, dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.ii. Memahami isi kandungan teks yang dibaca

Aras 1i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

Aras 2i. Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk

Aras 3i. Menulis cerita berdasarkan sesuatu tajuk dengan menggunakan pelbagai jenis ayat

Aras 1i. Menyusun maklumat menggunakan lakaran berbentuk grafik.

Aras 2i. Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan.

Aras 3i. Menterjemahkan maklumat yang terdapat dalam teks prosa ke dalam bentuk grafik.

Aras 1i. Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks.ii. Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.

Aras 2i. Menyaring maklumat untuk mendapatkan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.ii. Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.

Aras 3i. Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.

Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2011

5

Page 6: Rpt Bm Tahun 5 (Minggu) Pkjr

MINGGU/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASAPENGISIAN

KURIKULUM

TEMA:KEMASYARAKAT

ANHalaman

RangsanganPantun Nasihat

(Buku Teks halaman 29)

7Amalan Berbudi Hidup Harmoni

(Buku Teks halaman 30 – 32)

Kerjasama Asas Kesejahteraan

Hidup (Buku Teks halaman 33 - 35)

Unit 4Tanggungjawab

Pengguna Terhadap

Penggunaan Pengangkutan Awam Secara

Selamat1.Perjalanan Selamat Menggunakan Pengangkutan AwamF.U: 2.1 Aras 1(i)(ii)F.S: 9.2 Aras 1(i)PKJR: 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 9.1.3, 9.1.4

1.3Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara

6.1Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

8.3Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkaiyang kemas.

Aras 1i. Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang lain.ii. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan.

Aras 2i. Mendengar dan menerima arahan dengan betul untuk bertindak balas.ii.Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan tersusun.

Aras 3i. Meneliti arahan dan pesanan untuk membuat tindakan w ajar.ii. Melaksanakan arahan serta pesanan mengikut keutamaan.

Aras 1i. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan, dan penggunaan perkataan yang tepat.

Aras 2i. Merujuk kepada ensiklopedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat.

Aras 3i. Mengakses maklumat daripada laman w eb atau pelbagai sumber.

Aras 1i. Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

Aras 2i. Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan betul.

Aras 3i. Menulis perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

1. Tatabahasa- Kata sendi- Kata Bilangan- Kata Majmuk- Kata Arah- Kata Perintah- Sinonim- Ayat Penyata- Ayat Perintah

2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul.

3. Kosa Kata- toleransi- simulasi- pembetung- ensiklopedia- tesaurus- strategi4. Peribahasa- Bulat air kerana pembetung, bulat kata kerana muafakat.- Hidup sepakat membawa berkat.5. Jenis karangan- Catatan- Keperihalan

1. Ilmu- KT, PSK

2. Nilai Murni- Baik hati- Kerjasama- Semangat bermasyarakat

3. Kewarganegaraan- Semangat Kekitaan

4. KBT- KB, Kontekstual, BCB, TKP, TMK

5. Media Pembelajaran- thesaurus- Gambar- Borang PG- Ensiklopedia- My CD

6. Jendela Webwww.tutor.com.mywww.kempadu.com.my

Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2011

6

Page 7: Rpt Bm Tahun 5 (Minggu) Pkjr

8Toleransi Teras Kemakmuran(Buku Teks

Halaman 36 - 38)

Pengukuhan, Pengayaan, Latihan,

Bacaan Luas(Buku Teks halaman 39 - 42)

Unit 4Tanggungjawab

Pengguna Terhadap

Penggunaan Pengangkutan Awam Secara

Selamat

2. Pengguna Bertanggungjawab Tiba SelamatF.U:6.3 Aras 1(i)F.S: 10.2 Aras 2(i)PKJR: 3.1.5, 3.1.6, 9.1.4, 10.1.2

1.3Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.

6.1Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

8.3Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkaiyang kemas.

Aras 1i. Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang lain.ii. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan.

Aras 2i. Mendengar dan menerima arahan dengan betul untuk bertindak balas.ii.Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan tersusun.

Aras 3i. Meneliti arahan dan pesanan untuk membuat tindakan w ajar.ii. Melaksanakan arahan serta pesanan mengikut keutamaan.

Aras 1i. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan, dan penggunaan perkataan yang tepat.

Aras 2i. Merujuk kepada ensiklopedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat.

Aras 3i. Mengakses maklumat daripada laman w eb atau pelbagai sumber

Aras 1i. Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

Aras 2i. Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan betul.

Aras 3i. Menulis perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

1. Tatabahasa- Kata sendi- Kata Bilangan- Kata Majmuk- Kata Arah- Kata Perintah- Sinonim- Ayat Penyata- Ayat Perintah

2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul.

3. Kosa Kata- toleransi- simulasi- pembetung- ensiklopedia- tesaurus- strategi4. Peribahasa- Bulat air kerana pembetung, bulat kata kerana muafakat.- Hidup sepakat membawa berkat.5. Jenis karangan- Catatan- Keperihalan

1. Ilmu- KT, PSK

2. Nilai Murni- Baik hati- Kerjasama- Semangat bermasyarakat

3. Kewarganegaraan- Semangat Kekitaan

4. KBT- KB, Kontekstual, BCB, TKP, TMK

5. Media Pembelajaran- thesaurus- Gambar- Borang PG- Ensiklopedia- My CD

6. Jendela Webwww.tutor.com.mywww.kempadu.com.my

Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2011

7

Page 8: Rpt Bm Tahun 5 (Minggu) Pkjr

MINGGU/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASAPENGISIAN

KURIKULUM

TEMA:ALAM SEKITAR

Halaman Rangsangan

Pantun Sayangi Alam (Buku Teks

halaman 43)

9 Alam Bersih

Hidup Selesa(Buku Teks

halaman 44 – 46)

Unit 5Mengenali dan

Menangani Bahaya di Jalan

Raya1. Bagaimana Nahas Jalan Raya Berlaku?F.U:5.1 Aras 2(i)(ii)F.S: 8.3 Aras 2(i)PKJR: 10.1.1, 10.1.7, 10.1.9

10Manusia Prihatin Bumi Terpelihara

(Buku Teks halaman 47 –

51)

1.4Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.

6.2Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

8.2Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 1i. Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan.ii. Menyatakan sebab untuk menyokong sesuatu permintaan.

Aras 2 i. Menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk meyakinkan pihak lain dalam menyatakan permintaan.

Aras 3i. Menyatakan hasrat dengan mengemukakan alasan untuk mengukuhkan permintaan.

Aras 1i. Mengenal pasti penggunaan kata, frasa, ayat, dan peribahasa dalam sesuatu genre.Aras 2i. Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa yang terdapat dalam pelbagai genre.Aras 3i. Menyatakan ciri-ciri penulisan genre.

Aras 1i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

Aras 2i. Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk

Aras 3i. Menulis cerita berdasarkan sesuatu tajuk dengan menggunakan pelbagai jenis ayat

1. Tatabahasa- Kata Tunggal- Kata bilangan- Kata Adjektif- Kata Sendi- Penanda wacana- Imbuhan

2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul.

3. Kosa Kata- strategik- diksi- sistematik- akuatik- laras- sewenang-wenang- format

4. Peribahasa- seperti enau dalam belukar- seperti kera sumbang

5. Sistem ejaan- ejaan kata dasar dan kata terbitan

6. Jenis Karangan- fakta- berita - surat rasmi

1. Ilmu- KT, PSK, Sains

2. Nilai Murni- keberanian- kebersihan fizikal dan mental- kerajinan- kerjasama- semangat bermasyarakat

3. Kewarganegaraan- berusaha dan produktif

4. KBT- KB- Kontekstual, - BCB, - TKP, - TMK

5. Media Pengajaran- Bahan grafik- carta- Borang PG

Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2011

8

Page 9: Rpt Bm Tahun 5 (Minggu) Pkjr

Unit 5Mengenali dan

Menangani Bahaya di Jalan

Raya2.Fikir Sebelum BergerakF.U:3.2 Aras 1(i)F.S:8.6 Aras 1(ii)PKJR: 10.1.3, 10.1.9, 10.1.10

11Khazanah

Negara Tanggungjawab

Kita(Buku Teks

Halaman 52 - 54)

Pengukuhan, Pengayaan,

Latihan, (Buku Teks

halaman 55 - 56)

Unit 6Berbasikal

dengan Orang lain

1.Cabaran Menunggang BasikalF.U:8.1 Aras 1(i)F.S:3.1 Aras 2(ii)PKJR: 1.4, 1.5, 3.1.6, 4.2

8.4Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.

Aras 1i. Membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi.ii. Menyatakan dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis

Aras 2i. Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama

Aras 3i. Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap.

Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2011

9

Page 10: Rpt Bm Tahun 5 (Minggu) Pkjr

MINGGU/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASAPENGISIAN

KURIKULUM

TEMA:SUKAN DAN KESIHATAN

Halaman Rangsangan

Dikir Barat (Buku Teks halaman 57)

12Kesihatan Asas Kesejahteraan

(Buku Teks halaman 68 - 60)

Cegah Sebelum Parah

(Buku Teks halaman 61 – 64)

Unit 6Berbasikal

dengan Orang lain

2.Etika BerbasikalF.U:3.1 Aras 1(i)F.S:10.1 Aras 1(ii)PKJR: 1.2.2, 1.2.3, 5.1.8, 5.1.9

13Awas! Nyamuk

(Buku Teks Halaman 65 – 67

Pengukuhan, Pengayaan,

Latihan, (Buku Teks halaman 68 - 70)

3.1Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul, dan laras bahasa yang sesuai.

6.3Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingandaripada teks.

Aras 1i. Mengelaskan maklumat berdasarkan sesuatu topik yangdibincangkan. ii. Menyampaikan maklumat yangbernas dengan jelas dan tersusun.

Aras 2i. Mengembangkan idea berdasarkan pemerhatian dengan menyatakan bukti yang sahih. ii. Mengemukakan sesuatu maklumat dengan menggunakanlaras bahasa yang sesuai.

Aras 3i. Menerangkan sebab dan akibat tentang sesuatu isu denganmengemukakan bukti yang konkrit.ii. Membentangkan hasil analisis secara tepat.

Aras 1i. Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan.

Aras 2i. Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokonganyang terdapat dalam teks.

Aras 3i. Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapatdalam bahan bacaan.

1. Tatabahasa- Kata kerja- Penanda wacana- Sinonim- Ayat tanya

2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul.

3. Kosa Kata- kesejahteraan- karbohidrat- protein- vitamin- tiruk- kaunseling- mandatory

4. Peribahasa- sebatang kara- bangkai bernyawa- tulang belakang

5. Jenis Karangan- Ucapan- Berita- Fakta

1. Ilmu- PJPK- Sains

2. Nilai Murni- Hemah tinggi- Kebersihan fizikal dan mental- Rasional

3. Kewarganegaraan- Berusaha dan produktif4. Peraturan Sosiobudaya- Menghormati orang lain

5. KBT- KB- BCB- Kontekstual- Konstruktivisme- TKP

6. Media pengajaran- Gambar- Radio Kaset- My CD- Borang PG

Jendela Webwww.moh.gov.my

Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2011

10

Page 11: Rpt Bm Tahun 5 (Minggu) Pkjr

Unit 7Pelan

Kecemasan dan Kontigensi

1.Penyelesaian MasalahF.U:4.1 Aras 1(ii)F.S:10.1 Aras 2(i)PKJR: 10.1.5, 10.1.6

8.4Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.

8.5Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara karangan.

Aras 1i. Membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi.ii. Menyatakan dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis

Aras 2i. Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama

Aras 3i. Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap.

Aras 1i. Memilih dan mengenal pasti penanda wacana.ii. Menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam ayat

Aras 2i. Menghuraikan isi dengan jelas untuk menghasilkan perenggan yang koheren.

Aras 3i. Menghubungkaitkan isi utama dan isi sampingan dengan menggunakan penanda w acana untuk menghasilkan pemerengganan yang kohesi.

Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2011

11

Page 12: Rpt Bm Tahun 5 (Minggu) Pkjr

MINGGU/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASAPENGISIAN

KURIKULUM

TEMA:KEPENGGU

NAANHalaman

RangsanganGurindam untuk Pengguna (Buku

Teks halaman 71)

14Hari Usahawan

Muda(Buku Teks Halaman 72-75

Berdikari Teras Kemajuan

(Buku Teks halaman 76 – 78)

Unit 7Pelan

Kecemasan dan Kontigensi

2. Tindakan Sewaktu KecemasanF.U:4.1 Aras 2(i)F.S:8.1 Aras 1(i)PKJR: 10.1.5, 10.1.6

1.6Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.

6.4Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.

Aras 1i. Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan.ii. Menyoal untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu perkhidmatan yang diperlukan.

Aras 2i. Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam berurusan

Aras 3i. Memujuk dengan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai untuk mendapatkan keyakinan semasa berurusan

Aras 1i. Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum.

ii. Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea.

Aras 2i. Membaca bahagian pengenalan sesebuah teks.

Aras 3i. Membaca indeks, glosari atau bibliografi sesuatu teks atau buku untuk mendapatkan maklumat lanjut.

1. Tatabahasa- Kata kerja- Penanda wacana- Sinonim- Ayat tanya

2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul.

3. Kosa Kata- dana- premis- taktik- urai

4. Peribahasa- seperti rusa masuk kampung- alah membelii menang memakai

5. Jenis Karangan- Cerita- Biografi- Dialog- Perbincangan

1. Ilmu- PJPK- Sains

2. Nilai Murni- Hemah tinggi- Kebersihan fizikal dan mental- Rasional

3. Kewarganegaraan- Berusaha dan produktif4. Peraturan Sosiobudaya- Menghormati orang lain

5. KBT- KB- BCB- Kontekstual- Konstruktivisme- TKP

6. Media pengajaran- Gambar- Radio Kaset- My CD- Borang PG

Jendela Webwww.moh.gov.my

Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2011

12

Page 13: Rpt Bm Tahun 5 (Minggu) Pkjr

15Pengguna

Bermaklumat, Perbelanjaan

Berhemat(Buku Teks

Halaman 78 – 81)Pengukuhan, Pengayaan,

Latihan, (Buku Teks halaman 82 - 83)

Unit 8Masalah Semasa

Perjalanan1.mari Kita SelidikF.U:4.2 Aras 3(i)F.S:8.1 Aras 1(i)PKJR: 3.1.3, 3.1.4, 10.1.9, 10.1.10

8.6 Membina w acana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.

Aras 1i. Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai sebagai kerangka penulisan.ii. Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format.

Aras 2i. Membina perenggan isi yang lengkap menggunakan ayat topik dan ayat huraian

Aras 3i. Menulis karangan yang lengkap menepati ciri-ciri w acana yang baik.

Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2011

13

Page 14: Rpt Bm Tahun 5 (Minggu) Pkjr

MINGGU/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASAPENGISIAN

KURIKULUM

TEMA:KESUSASTERAAN

Halaman Rangsangan

Sajak Bicara Seni (Buku Teks halaman 85)

16 Ke Puncak Jaya

(Buku Teks Halaman 86-89)

Unit 8Masalah Semasa

Perjalanan

2. RumuskanF.U:5.2 Aras 3(ii)F.S:9.2 Aras 2(i)PKJR: 3.1.4, 10.1.9, 10.1.10

17Buat Baik Dibalas

Baik(Buku Teks

Halaman 90-92)

18Berundur Sebelum

Terlajak(Buku Teks

Halaman 93-96)

Pengukuhan, Pengayaan, Latihan (Buku Teks Halaman 97-98)

2.1Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat, dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera.

11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, w atak dan perw atakan, nilai dan pengajaran, dan gaya bahasa.

Aras 1 i. Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. ii. Menyampaikan cerita dengan menggunakan diksi yang telah dipilih.

Aras 2i. Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat.

Aras 3i. Mempersembahkan cerita dengan sebutan, intonasi, dan penghayatan yang sesuai.

ii. Menerangkan w atak yang terdapat dalam cerita.

Aras 1i. Mengecam diksi, istilah, dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab.

Aras 2i. Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan.

Aras 3i. Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan

Aras 1i. Mengenal ciri-ciri puisi tradisional dan moden.ii. Mengenal pasti w atak dan perwatakan yang terdapat dalam teks.iii. Memberi pandangan tentang watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks.

Aras 2i. Mentafsir latar yang terdapat dalam karya.ii. Menjelaskan plot yang terdapat dalam karya.

Aras 3i. Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam karya.

1. Tatabahasa- Kata banyak makna

2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul.

3. Kosa Kata- menggapai- sengsara- kecundang- plot- sasa

4. Peribahasa- tenggelam punca- terlajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padahnya

5. Sistem ejaan - kata dasar dan kata terbitan

6. Jenis Karangan- Cerita- Cereka

1. Ilmu- Sastera- Pendidikan Moral

2. Nilai- baik hati- berdikari- hemah tinggi- kebebasan- kejujuran- kerajinan- kerjasama- kesederhanaan- kesyukuran- rasional3. Kewarganegaraan- berbangga sebagai rakyat Malaysia4. Peraturan social- peribahasa- laras bahasa

-5. KBT- KB- Kontekstual- Konstruktivisme- TKP- KMD

6. Media pengajaran- Grafik- Carta- My CD- Borang PG Jendela Webwww.dbp.gov.mywww.karya.net.my

Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2011

14

Page 15: Rpt Bm Tahun 5 (Minggu) Pkjr

MINGGU/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASAPENGISIAN

KURIKULUM

TEMA:PERTANIAN

Halaman RangsanganBoria Petani

Jaya(Buku Teks halaman 99)

19 Buah Seribu

Khasiat(Buku Teks

Halaman 100 - 102)

20Tanaman Organik

(Buku Teks halaman 103 –

106)

21Hasil Ternakan

Kita(Buku Teks

Halaman 107 - 109)

Pengukuhan, Pengayaan,

Latihan, (Buku Teks

halaman 110 – 112)

2.2Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.

6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu.

9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan.

Aras 1i. Mengemukakan data yang diperoleh tentang sesuatu perkara.

Aras 2i. Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul.

Aras 3i. Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci.

Aras 1i. Mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan.ii. Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks untuk membuat ramalan.

Aras 2i. Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberi.

Aras 3i. Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapat kew ajaran ramalan.

Aras 1i. Mengeja dan menulis perkataan dan rangkai kata yang dibacakan.

Aras 2i. Menulis ayat yang diperdengarkan dengan menggunakan tanda baca yang betul.

Aras 3i. Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan teks yang diperdengarkan

1. Tatabahasa- Frasa Nama- Kata keterangan- Tanda baca- kata Bantu- ayat majmuk- ayat aktif- ayat pasif

2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul.

3. Kosa kata- dikomersialkan - masyarakat tempatan- organic- unik- system penghadaman- kolesterol- lawas- filament

4. Ejaan- Huruf Besar

5. Jenis Karangan- Fakta- Doalog- Surat Rasmi- Laporan

1. Ilmu- Sains Pertanian- KT- Matematik

2. Nilai Murni- Berdikari- Kerajinan

3. Kewarganegaraan- Berusaha dan produktif

4. Peraturan sosiobudaya- semangat bermuafakat-5. KBT- KB- Kontekstual- Konstruktivisme- TKP- BCB

6. Media pengajaran- Grafik- Carta- My CD- Borang PG Jendela Webwww.moa.gov.my

Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2011

15

Page 16: Rpt Bm Tahun 5 (Minggu) Pkjr

MINGGU/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASAPENGISIAN

KURIKULUM

TEMA:KEBUDAYAAN

MALAYSIA

Halaman RangsanganPantun Budi(Buku Teks

halaman 113)

22Kebudayaan

Negara Kebanggaan

Kita(Buku Teks

Halaman 114 - 117)

23Budi Bahasa Budaya Kita(Buku Teks

halaman 118 - 120 )

1.5Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan, dan ayat yang sesuai.

2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

Aras 1i. Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan sesuatu topik yang dibualkan.

Aras 2i. Menghubungkaitkan dan menjelaskan isi tersurat dan tersirat dalam sesuatu bahan.

Aras 3i. Membuat perbandingan maklumat tersurat untuk menjelaskan maksud tersirat.

Aras 1i. Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita.ii. Menyampaikan cerita dengan menggunakan diksi yang telah dipilih.

Aras 2i. Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat.

Aras 3i. Mempersembahkan cerita dengan sebutan, intonasi, dan penghayatan yang sesuai.

ii. Menerangkan watak yang terdapat dalam cerita.

1. Tatabahasa- Kata Hubung- Kata Seru- Frasa Nama- Ayat tunggal- kata kerja- ayat seru

2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul.

3. Kosa kata- mantera- produk- angklung- dokumentasi- demonstrasi- interaktif- kertuk- lungsur- rampanau

4. Peribahasa- Hidup muafakat membawa berkat

5. Jenis Karangan- Keprihalan- Surat Kiriman Tidak Rasmi- Fakta - Laporan

1. Ilmu- KT- Pend.Moral2. Nilai Murni- Baik hati- hormat-menghormati3. Kewarganegaraan- Berbangga sebagai rakyat Malaysia4. Peraturan sosiobudaya- semangat bermuafakat-5. KBT- KB- Kontekstual

6. Media pengajaran- Grafik- Carta- My CD- Borang PG Jendela Webwww.heritage.gov.my

Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2011

16

Page 17: Rpt Bm Tahun 5 (Minggu) Pkjr

24Tajuk 3

Warisan Disemai Budi Dikekal (Buku Teks

Halaman 121-112)

Pengukuhan, Pengayaan,

Latihan, (Buku Teks

halaman 123-126)

7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik, dan bermakna.

Aras 1i. Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat.ii. Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas.

Aras 2i. Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.

Aras 3i. Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.

Aras 1i. Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk.ii. Membina draf karangan yang lengkap.

Aras 2i. Melakukan transformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai genre.ii. Menulis karangan menggunakan bahasa deskriptif.

Aras 3i. Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik

Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2011

17

Page 18: Rpt Bm Tahun 5 (Minggu) Pkjr

MINGGU/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASAPENGISIAN

KURIKULUM

TEMA:NILAI MURNI

HALAMAN RANGSANGAN

PESANAN BESTARI

(Buku Teks halaman 127)

25 Bersatu Teras Keharmonian(Buku Teks

Halaman 128 - 130)

26Aku Tetap

Bersamamu (Buku Teks

halaman 131 - 133 )

27Budi Dikenang Bakti disanjung

(Buku TeksHalaman 134-

137) Pengukuhan, Pengayaan,

Latihan, (Buku Teks

halaman 138-140)

3.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alas an yang meyakinkan.

6.1Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

Aras 1i. Membentangkan dapatan tentang sesuatu isu dengan memberikan penjelasan yang setimpal.

Aras 2i. Mengembangkan idea berdasarkan pemerhatian dengan menyatakan bukti yang sahih.

Aras 3i. Menerangkan sebab dan akibat tentang sesuatu isu dengan mengemukakan bukti yang konkrit.

Aras 1i. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan, dan penggunaan perkataan yang tepat.

Aras 2i. Merujuk kepada ensiklopedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat.

Aras 3i. Mengakses maklumat daripada laman w eb atau pelbagai sumber.

1. Tatabahasa- Imbuhan ke … an- sinonim- ayat penyata- ayat perintah- kata ganda

2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul.

3. Kosa kata- tunjang- menyemarakkan- bayonet

4. Sistem Ejaan- kata penuh- kata singkatan

5. Peribahasa- Bersatu teguh bercerai roboh- Seperti cincin dengan permata

6. Jenis Karangan- Fakta- Peribahasa- Boigrafi

1. Ilmu- KT- PSK- Pend.Moral2. Nilai Murni- kasih sayang- kebebasan- kerajinan3. ewarganegaraan- Berbangga sebagai rakyat 4. Peraturan sosiobudaya- Menghormati orang lain-5. KBT- KB- TKP- BCB- TMK6. Media pengajaran- Kamus Peribahasa- Kamus ekabahasa- Gambar tunggal- My CD- Borang PG Jendela Webwww.heritage.gov.my

Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2011

18

Page 19: Rpt Bm Tahun 5 (Minggu) Pkjr

7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat, dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera.

9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.

Aras 1i. Mengecam diksi, istilah, dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab.

Aras 2i. Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan.

Aras 3i. Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan.

Aras 1i. Menyusun maklumat menggunakan lakaran berbentuk grafik.

Aras 2i. Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan.

Aras 3i. Menterjemahkan maklumat yang terdapat dalam teks prosa ke dalam bentuk grafik.

Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2011

19

Page 20: Rpt Bm Tahun 5 (Minggu) Pkjr

MINGGU/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASAPENGISIAN

KURIKULUM

TEMA:PATRIOTISME

Halaman RangsanganSajak Tanah

Pusaka(Buku Teks

halaman 127)

28 Setia Kepada

Negara(Buku Teks

Halaman 142 - 144)

29Ulang Tahun Kemerdekaan

(Buku Teks halaman 145 -

148 )

30Negaraku Tercinta

(Buku TeksHalaman 149-

151) Pengukuhan, Pengayaan,

Latihan, (Buku Teks

halaman 152-154)

3.3Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang.

6.2 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

Aras 1 i. Mengemukakan hujah yang bernas tentang sesuatu topic dengan intonasi dan sebutan yang betul.

Aras 2i. Menyampaikan pengucapan umum tentang sesuatu tajuk dengan menggunakan diksi, ayat, sebutan, intonasi, dan gaya yang sesuai.

Aras 3i. Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema.

Aras 1i. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan, dan penggunaan perkataan yang tepat.

Aras 2i. Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa yang terdapat dalam pelbagai genre.

Aras 3i. Menyatakan ciri-ciri penulisan genre.

1. Tatabahasa- Kata adjektif- sinonim

2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul.

3. Kosa kata- bertoleransi- suburkan patriotisme- kedaulatannya- mengimbau- membelenggu- menerjah- menyoroti- derapan

4. Peribahasa- Bagai telur di hujung tanduk- bersatu teguh bercerai roboh

5. Jenis Karangan- Syarahan- Cerita- Fakta

1. Ilmu- KT- Kesusasteraan- Pend.Moral

2. Nilai Murni- kesyukuran- kebebasan- patriotisme

3. Kewarganegaraan- Bersemangat cinta akan negara4. Peraturan sosiobudaya- Semangat bermuafakat

-5. KBT- KB- TKP- BCB- Kontekstual

6. Media pengajaran- Gambar tunggal- Keratan akhbar- My CD- Borang PG- Buku teks kajian tempatan Jendela Webwww.mcsl.gov.mywww.bkn.gov.my

Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2011

20

Page 21: Rpt Bm Tahun 5 (Minggu) Pkjr

7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca.

9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.

Aras 1i. Memilih bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai untuk dibaca.

Aras 2i. Mengumpul maklumat tentang isi kandungan bahan yang dibaca.

Aras 3i. Menceritakan isi kandungan bahan yang dibaca dengan jelas dan terperinci

Aras 1i. Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh.

Aras 2i. Mengklasifikasi dan merekodkan maklumat daripada pelbagai sumber.

Aras 3i. Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca.

Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2011

21

Page 22: Rpt Bm Tahun 5 (Minggu) Pkjr

MINGGU/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASAPENGISIAN

KURIKULUM

TEMA:SAINS

TEKNOLOGI DAN REKA

CIPTA

Halaman Rangsangan

Syair Teknologi Teras Wawasan

(Buku Teks halaman 155)

31 Aku dan Astronaut

(Buku Teks Halaman 156 -

158)

32Maju Sains Maju

Negara (Buku Teks halaman

159 - 162 )

33Kreatif dan

Inovatif

(Buku TeksHalaman 163-

165)Pengukuhan, Pengayaan,

Latihan, (Buku Teks

halaman 166-168)

2.2Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.

4.1Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan tersusun.

Aras 1i. Mengemukakan data yang diperoleh tentang sesuatu perkara.

Aras 2i. Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul.

Aras 3i. Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci.

Aras 1i. Mengamati idea dalam perbincangan untuk memberikan pendapat.ii. Menerangkan idea yang dikemukakan dengan jelas.

Aras 2i. Menyumbang idea yang bernas dalam sesuatu perbincangan.

ii. Membandingkan dan membezakan idea pihak lain dengan idea sendiri.

Aras 3i. Menganalisis idea yang dikemukakan untuk memberikan respons.

ii. Mendengar dan menerima pendapat orang lain dengan rasional.

1. Tatabahasa- Kata kerja- frasa kerja- kata dasar- kata terbitan- imbuhan apitan- imbuhan

2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul.

3. Kosa kata- astronomi- multimedia- inovatif- produk- astronaut- cakerawala- aerodinamik- hidrogen- karbon dioksida- automotif

4. Sistem Ejaan- ejaan kata pinjaman

5. Jenis Karangan- Fakta- Autobiografi- Cereka

1. Ilmu- KT- Sains- KH

2. Nilai Murni- Berdikari- kebebasan- keberanian- kerajinan- patriotisme- rasional

3. Kewarganegaraan- Berusaha dan produktif4. Peraturan sosiobudaya- laras bahasa

-5. KBT- TMK- KB- TKP- BCB- Kontekstual- konstruktivisme

6. Media pengajaran- Grafik- Catra- My CD- Borang PG- MyCD

Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2011

22

Page 23: Rpt Bm Tahun 5 (Minggu) Pkjr

6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.

10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

Aras 1i. Membaca dan mencari fakta yang relevan.

Aras 2i. Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat.

Aras 3i. Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan.

Aras 1i. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam teks.

Aras 2i. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan kosa kata, kesilapan struktur ayat, dan kesilapan penggunaan imbuhan.

Aras 3i. Membuat pembetulan kesesuaian isi dengan tajuk.

Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2011

23

Page 24: Rpt Bm Tahun 5 (Minggu) Pkjr

MINGGU/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASAPENGISIAN

KURIKULUM

TEMA:KEGIGIHAN

Halaman Rangsangan

Sajak Menongkah Arus

(Buku Teks halaman 169)

34 Jasamu Dihargai

(Buku Teks Halaman 170 -

173)

35Kegigihan Tangga

Kejayaan (Buku Teks

halaman 174 - 176 )

36Dirimu

Cemerlang Negara

Gemilang(Buku Teks

Halaman 177-179)

Pengukuhan, Pengayaan,

Latihan, (Buku Teks

halaman 180-

4.1Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan tersusun.

4.2Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman, dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.

Aras 1i. Mengamati idea dalam perbincangan untuk memberikan pendapat.ii. Menerangkan idea yang dikemukakan dengan jelas.

Aras 2i. Menyumbang idea yang bernas dalam sesuatu perbincangan.

ii. Membandingkan dan membezakan idea pihak lain dengan idea sendiri.

Aras 3i. Menganalisis idea yang dikemukakan untuk memberikan respons.

ii. Mendengar dan menerima pendapat orang lain dengan rasional.

Aras 1i. Mengelaskan kekuatan dan kelemahan sesuatu maklumat yang diterima.

ii. Menyusun idea tentang sesuatu isu untuk membuat komen.

Aras 2i. Menghuraikan maklumat untuk memberikan teguran yang positif dan meyakinkan.

Aras 3i. Membandingkan maklumat yang diterima untuk memberikan teguran.

1. Tatabahasa- Sinonim- Frasa nama- Ayat topik

2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul.

3. Kosa kata- profesor emeritus- sarjana muda- doktor falsafah- frasarana- lingustik- tutor- profesor madya

4. Peribahasa- sedikit demi sedikir, lama-lama jadi bukit- sehari selembar benang lama-lama menjadi kain

5. Jenis Karangan- Cerita- Peribahasa

1. Ilmu- KT- Pend.Moral- PSK

2. Nilai Murni- Kesyukuran- keberanian- patriotisme

3. Kewarganegaraan- Berusaha dan produktif4. Peraturan sosiobudaya- kerajinan membawa kejayaan

-5. KBT- KB - KMD- TKP- Kontekstual

6. Media pengajaran- Buku teks KT - Grafik- Gambar berkaitan- My CD- Borang PG- Carta permainan

7. Jendela Webwww.mcls.gov.mywww.bkn.gov.my

Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2011

24

Page 25: Rpt Bm Tahun 5 (Minggu) Pkjr

182)6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.

10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

Aras 1i. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan, dan penggunaan perkataan yang tepat.

Aras 2i. Merujuk kepada ensiklopedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat.

Aras 3i. Mengakses maklumat daripada laman w eb atau pelbagai sumber.

Aras 1i. Membaca dan mencari fakta yang relevan.

Aras 2i. Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat.

Aras 3i. Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan.

Aras 1i. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam teks.

Aras 2i. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan kosa kata, kesilapan struktur ayat, dan kesilapan penggunaan imbuhan.

Aras 3i. Membuat pembetulan kesesuaian isi dengan tajuk.

Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2011

25

Page 26: Rpt Bm Tahun 5 (Minggu) Pkjr

10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca.

11.1Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

Aras 1i. Mengecam dan menyusun idea utama daripada petikan yang dibaca.

Aras 2i. Mencatat isi daripada pelbagai bahan yang dibaca.

Aras 3i. Meringkaskan karangan.

Aras 1i. Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

ii. Mengemukakan idea dengan jelas tentang sesebuah karya. suasana, suspens

Aras 2i. Menyatakan pendapat tentang sesebuah karya secara kritis dan kreatif.

Aras 3i. Merumus pandangan pelbagai pihak tentang sesebuah karya.

Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2011

26

Page 27: Rpt Bm Tahun 5 (Minggu) Pkjr

MINGGU/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASAPENGISIAN

KURIKULUM

TEMA:KESELAMA-TAN JALAN

RAYAHalaman

RangsanganLagu Pemandu

Berhemah(Buku Teks

halaman 183)

37 Berhati-hati Di

Jalan Raya(Buku Teks

Halaman 184 - 186)

38Lebuh Raya Di

Malaysia (Buku Teks

halaman 187 - 189)

39Bertimbang

Rasa Di Jalan raya

(Buku TeksHalaman 190-

194)Pengukuhan, Pengayaan,

Latihan, (Buku Teks

halaman 195-196)

4.3Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan.

6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.

11.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana, dan nilai dan pengajaran.

Aras 1 i. Memberikan hujah secara spontan untuk membidas hujah lawan.

Aras 2i. Menyatakan pendirian sendiri untuk menolak hujah law an dengan sopan.

Aras 3i. Membidas hujah law an dengan memberi alasan yang w ajar secara sopan.

Aras 1i. Membaca dan mencari fakta yang relevan.

Aras 2i. Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat.

Aras 3i. Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan.

Aras 1i. Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks.

ii. Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.

Aras 2i. Menyaring maklumat untuk mendapatkan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.

ii. Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.

Aras 3i. Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.

1. Tatabaasa- Kata majmuk- ayat perintah- ayat penyata

2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul.

3. Kosa kata- konsentrasi- pemantul-penyelenggaraan- identiti

4. Jenis karangan-Perbincangan-Fakta-syarahan-Peribahasa-Berita

1. Ilmu- KT- Pend.Moral- PSK

2. Nilai Murni- berhemah tinggi- hormat-menghormati- kasih saying- rasional- kerjasama

3. Peraturan sosiobudaya- menghormati orang lain- mematuhi peraturan dan undang-undang

4. KBT- KB - BCB- TKP- Kontekstual

5. Jendela Webwww.jpj.gov.mywww.rmp.gov.my

Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2011

27

Page 28: Rpt Bm Tahun 5 (Minggu) Pkjr

MINGGU/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

TEMA:KEMAJUAN MALAYSIA

Halaman RangsanganLagu Menuju

Kejayaan(Buku Teks

halaman 197)

40 Melaka

Bandaraya Bersejarah(Buku Teks

Halaman 198 - 200)

Cyberjaya (Buku Teks

halaman 201-203)

41Negaraku Maju

(Buku TeksHalaman 204-

206)Pengukuhan, Pengayaan,

Latihan, Bacaan Luas

(Buku Teks halaman 207-

210)

4.4Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

Aras 1i. Meneliti maklumat untuk membuat pilihan.

ii. Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat.

Aras 2i. Mempertimbangkan alasan untuk menerima atau menolak pandangan dalam sesuatu perundingan.

Aras 3i. Menolak atau menerima pandangan dengan memberikan alasan yang rasional dalam sesuatu perundingan.

Aras 1i. Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul.

ii. Menerangkan teks yang dibaca secara ringkas.

Aras 2i. Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.

ii. Menghuraikan maklumat yang diperoleh daripada bahan yang dibaca.

Aras 3i. Membaca teks pelbagai laras dengan sebutan, dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.

ii. Memahami isi kandungan teks yang dibaca.

1. Tatabahasa- Antonim- Ayat majmuk

2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul.

3. Kosa kata- tersohor- masyhur- aset- toksin- monorel- berautomasi

4. Sistem Ejaan- ejaan kata dasar dan kata terbitan

5.Jenis karangan- Fakta- Peribahasa- Perbahasan

1. Ilmu- KT- Sains

2. Nilai Murni- keberanian- kebersihan fizikal dan mental- kerajinan- kerjasama- semangat bermasyarakat

3. Kewarganegaraan- bersemangat cinta akan negara dan bangsa

4. Peraturan sosiobudaya- laras bahasa

4. KBT- KB - TMK- BCB- TKP- Kontekstual- konstruktivisme

5. Media Pengajaran- Grafik- Carta- Borang PG- MyCD

6. Jendela Webwww.tourism.gov. my

Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2011

28

Page 29: Rpt Bm Tahun 5 (Minggu) Pkjr

6.3Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingandaripada teks.

6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.

11.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain.

Aras 1i. Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan.

Aras 2i. Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks.

Aras 3i. Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan.

Aras 1i. Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum.

ii. Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea.

Aras 2i. Membaca bahagian pengenalan sesebuah teks.

Aras 3i. Membaca indeks, glosari atau bibliografi sesuatu teks atau buku untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Aras 1i. Menyenaraikan hujah yang disampaikan oleh pihak lain dengan teratur.

ii. Menyatakan pandangan berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh pihak lain.

Aras 2i. Membandingkan dan membezakan pandangan pelbagai pihak untuk menyatakan pendapat.

Aras 3i. Membahaskan pendapat yang dikemukakan oleh pihak lain.

Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2011

29

Page 30: Rpt Bm Tahun 5 (Minggu) Pkjr

Hak Cipta Terpelihara @ JPNS_2011

30