Rpt bm t4 sjk (t) 2013

59
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT SJK ` MINGGU TEMA / TAJUK OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN MINGGU 1 2 - 4 JAN Tema: Sahabat Akrab Tajuk: Jiran Baharu Pada akhir unit ini murid dapat: - berbual tentang perkara dengan menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yg sesuai, - membaca teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul, - menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. 1.1 Aras 1 (i): Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau dilihat atau yang dibaca. 5.1 Aras 1 (i): Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. 8.1 Aras 1 (i): Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. Tatabahasa : -kata ganti nama -katanama khas Kosa kata: -akrab -riuh- rendah -minta diri - mengundang -kediaman -sikap -jiran tetangga - berkunjung -pelawaan -sepakat Ilmu: -kajian tempatan Nilai Murni: -semangat bermasyaraka t KBT: KB- mencirikan Pembelajaran Kontekstual

Transcript of Rpt bm t4 sjk (t) 2013

Page 1: Rpt bm t4 sjk (t) 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT SJK

`

MINGGU TEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

MINGGU1

2 - 4 JAN

Tema:

Sahabat Akrab

Tajuk:

Jiran Baharu

Pada akhir unit ini murid dapat:

- berbual tentang perkara dengan menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yg sesuai,

- membaca teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul,

- menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

1.1 Aras 1 (i):Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau dilihat atau yang dibaca.

5.1 Aras 1 (i):Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.

8.1 Aras 1 (i):Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.

Tatabahasa:-kata ganti nama-katanama khas

Kosa kata:-akrab-riuh-rendah-minta diri-mengundang-kediaman-sikap-jiran tetangga-berkunjung-pelawaan-sepakat

Ilmu:-kajian tempatan

Nilai Murni:-semangat bermasyarakat

KBT:

KB-mencirikan

Pembelajaran Kontekstual

Page 2: Rpt bm t4 sjk (t) 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT SJK

MINGGU TEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

MINGGU2

7 - 11JAN

Tema:

Sahabat Akrab

Tajuk:

Hidup Saling

Membantu

PKJR

Unit 1:Berjalan secara Berdikari

Tajuk 1:Jalan sendirian

Pada akhir unit ini murid dapat:

- bersoal jawab menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya,

- membaca teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul,

- menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.

1. Berbual-bual dengan rakan tentang aspek keselamatan jalan raya semasa perjalanan mereka ke sekolah dan keadaan jalan raya yang kurang selamat.

2. Membina ayat yang lengkap berdasarkan perkataan atau rangkai kata yang diberi.

3. Menyenaraikan tingkah laku yang boleh menunjukkan mereka berdikari dan bertanggungjawab.

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yangdibaca.

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yangsesuai.

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

1.2 Aras 1 (ii):Mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan maklumat

5.1. Aras 1 (ii):Menerangkan makna perkataan, rangkai kata dan ayat.

8.1 Aras 1 (i):Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.

1.1 Aras 1(i):Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami, dilihat atau yang dibaca.

8.1 Aras 1(i):Menulis perkataan dan pelbagai ayat berdasarkan topik yang diberikan.

Tatabahasa:-kata tunggal

Kosa kata:-melayari-memilih-berkat-bantuan-bertegur sapa-idea-berdiam diri-mengklik-jiran-tidur-sempat-anggota

Simpulan Bahasa:-ada akal

Tatabahasa:-ayat tunggal-ayat majmuk

Kosa kata:-jejantas-berdikari-berfungsi-penanda jalan-mengimbas-menghalang

Ilmu:-teknologi maklumat

Nilai Murni:-toleransi dlm masyarakat

KBT:

KB-menyelesaikan masalah

BCB:-kemahiran mendapatkan maklumat

Page 3: Rpt bm t4 sjk (t) 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT SJK

MINGGU TEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

MINGGU 3

14 - 18JAN

Tema:

Sahabat Akrab

Tajuk:

Mencari Harta Karun

PKJR

Unit 1:Berjalan Secara Berdikari

Tajuk 2:Cabaran Pejalan Kaki

Pada akhir unit ini murid dapat:

- berbual tentang perkara dengan menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai,

- membaca teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul,

- menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.

1. Mengemukakan pandangan atau pendapat tentang keadaan jalan raya yang kurang selamat dengan bahasa yang betul,2.Membina ayat tunggal atau ayat majmuk berdasarkan perkataan atau rangkai kata yang diberi,3.Menyebut lima cara untuk menangani situasi mencabar yang diberi.

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas.

4.1 Mengemukakan idea, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

1.1 Aras 2 (i):Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan.

5.2 Aras 1 (i):Membaca lancar bahan bukan sastera dan bahan sastera, iaitu pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul.

8.3 Aras 1 (i):Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.

4.1 Aras 2(i):Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan.

8.1 Aras 1(i):Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topi yang diberi

Tatabahasa:-ayat tunggal

Kosa kata:-cabaran-peta-menyertai-harta karun-kesilapan-tersembunyi-mentafsirkan-berlengah-meneliti-memerah otak

Tatabahasa:Ayat tunggalAyat majmuk

Tatabahasa:Ayat tunggalAyat majmuk

Kosa kata:berdikarimencabarrosakbantuan

Ilmu:-kajian tempatan

Nilai Murni:-patuh kepada peraturan

KBT:

KB-membuat gambaran mental

KP:-kinestetik

Page 4: Rpt bm t4 sjk (t) 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT SJK

MINGGU TEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

MINGGU 4

21 – 25JAN

Tema:

Sekolah Gemilang

Tajuk:

Pengakap Cemerlang

PKJR:

Unit 2;Peraturan dan Undang-Undang Jalan Raya

Tajuk 1:Jadilah penggunaJalan raya Yang Berdisiplin

Pada akhir unit ini murid dapat:

- mendengar soalan dan memberikan, respons yang sesuai.

- merujuk kepada kamus untuk mencari makna perkataan dan meneliti ejaan,

- menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

1. Berbual tentang peraturan serta undang-undang jalan raya menggunakan bahasa yang betul.

2. Membaca ayat-ayat penyata yang diberikan oleh guru dengan sebutan yang betul.

3. Menyatakan perbezaan antara undang-undang dengan peraturan jalan raya serta memahami akibat jika tidak dipatuhi.

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

6.1 Merujuk pelbagai sumber untukmendapatkan maklumat bagi tajukyang sedang dikaji termasukmaklumat daripada internet.

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yangdibaca.

1.2 Aras 1 (iii):Memberikan respons yang sesuai terhadap soalan yang dikemukakan.

6.1 Aras 1 (i):Merujuk kamus untuk mencari makna perkataan dan meneliti ejaan yang tepat, mengikut susunan perkataan.

8.1 Aras 1 (i):Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.

1.1 Aras 1(i):Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami, dilihat dan dibaca.

5.1 Aras 1(i):Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Tatabahasa:-kata ganti nama diri

Kosa kata:-sumbangan-gemilang-cemerlang-hebat-kawad-tanggung jawab-cerdas-cergas-kudrat-minda

Tatabahasa:Ayat penyata

Kosa kata:-penunggang basikal-pejalan kaki-topi keledar-tali pinggang keledar-lampu isyarat-lebuh raya

Ilmu:-kajian tempatan

Nilai Murni:-semangat bermasyarakat

KBT:

KB-mencirikan

Pembelajaran Kontekstual

Page 5: Rpt bm t4 sjk (t) 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT SJK

MINGGU TEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

MINGGU 5

28 JAN-

1 FEB

Tema:

Sekolah Gemilang

Tajuk:

Pengakap Cemerlang

PKJR:

Unit 2;Peraturan dan Undang-Undang Jalan Raya

Tajuk 1:Jadilah penggunaJalan raya Yang Berdisiplin

Pada akhir unit ini murid dapat:

- mendengar soalan dan memberikan, respons yang sesuai.

- merujuk kepada kamus untuk mencari makna perkataan dan meneliti ejaan,

- menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

1. Berbual tentang peraturan serta undang-undang jalan raya menggunakan bahasa yang betul.

2. Membaca ayat-ayat penyata yang diberikan oleh guru dengan sebutan yang betul.

3. Menyatakan perbezaan antara undang-undang dengan peraturan jalan raya serta memahami akibat jika tidak dipatuhi.

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

6.1 Merujuk pelbagai sumber untukmendapatkan maklumat bagi tajukyang sedang dikaji termasukmaklumat daripada internet.

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yangdibaca.

1.2 Aras 1 (iii):Memberikan respons yang sesuai terhadap soalan yang dikemukakan.

6.1 Aras 1 (i):Merujuk kamus untuk mencari makna perkataan dan meneliti ejaan yang tepat, mengikut susunan perkataan.

8.1 Aras 1 (i):Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.

1.2 Aras 1(i):Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami, dilihat dan dibaca.

5.1 Aras 1(i):Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Tatabahasa:-kata ganti nama diri

Kosa kata:-sumbangan-gemilang-cemerlang-hebat-kawad-tanggung jawab-cerdas-cergas-kudrat-minda

Tatabahasa:Ayat penyata

Kosa kata:-penunggang basikal-pejalan kaki-topi keledar-tali pinggang keledar-lampu isyarat-lebuh raya

Ilmu:-kajian tempatan

Nilai Murni:-semangat bermasyarakat

KBT:

KB-mencirikan

Pembelajaran Kontekstual

Page 6: Rpt bm t4 sjk (t) 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT SJK

MINGGU TEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

MINGGU6

4 – 8FEB

Tema:

Sekolah Gemilang

Tajuk:

Sekolah di Dalam Taman

PKJR

Unit 2:Peraturan dan Undang-undang Jalan Raya

Tajuk 2:Perbezaan antara Undang-undang dengan Peraturan Jalan Raya

Pada akhir unit ini murid dapat:

- menyatakan fakta dan mesej yang terdapat dalam teks,

- menyatakan isi-isi pentingsajak yang telah dibaca,

- menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

1. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.

2. Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berpandukan petikan.

3. Menyatakan perbezaan antara undang-undang dengan peraturan jalan raya serta memahami akibat apabila diingkari.

1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat.

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahamiperkara yang dibaca.

8.1 Membina dan menulis perkataan,ayat tunggal dan ayat majmuk.

1.5 Aras 1 (i):Menyatakan fakta yang terdapat dalam bahan.

6.3 Aras 1i. Membaca dan menyatakan faktayang terdapat dalam teks.

8.2 Aras 1 (i):Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

5.2 Aras 1(i)Membaca lancar teks bukansastera dan teks sastera, iaitupantun dengan sebutan danintonasi yang betul.

8.1 Aras 1 (i)Menulis perkataan dan pelbagaijenis ayat berdasarkan topik yangdiberikan.

Tatabahasa:-kata berimbuhan awalan

Kosa kata:-berhampiran-ditukar-memanfaatkan-bersantai-pancuran air-herba-prihatin-mesra

Tatabahasa:Ayat penyata

Kosa kata:-toleh-bonceng-ketat-ketat

Ilmu:-Kajian Tempatan

Nilai Murni:-kebersihan dan keindahan

KBT:

KB-mencirikan

BCB:-mencatat

Page 7: Rpt bm t4 sjk (t) 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT SJK

MINGGU TEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

MINGGU7

11 – 15FEB

Tema:

Sekolah Gemilang

Tajuk:

Murid yang Berjaya

PKJR

Unit 3:Sukarnya Melintas

Tajuk 1:Melintas Lebih Sukar daripada yang Disangka

Pada akhir unit ini murid dapat:

- mendengar soalan dan memberikan, respons yang sesuai.

- menyatakan isi-isi pentingsajak yang telah dibaca,

- menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

1. Mengumpulkan, menyusun dan mengemukakan isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan.

2. Mengimlak pelbagai teks yang dibacakan dengan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul.

3. Menyatakan prosedur penting untuk melintas jalan raya yang perlu dipelajari dan dilatih.

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, Istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan larasbahasa yang sesuai.

9.1 Mengimlak (mengambil rencana) berdasarkan teks yang diperdengarkan.

1.1 Aras 3 (i):Menerima teguran secara terbuka dalam perbualan.

5.1 Aras 2 (i):Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.

8.2 Aras 2 (i):Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.

3.1 Aras2(ii):Menyampaikan isi penting tentang sesuatu tajuk secara tersusun dengan bahasa yang betul.

9.1 Aras 2(i):Mengimlak pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan

Tatabahasa:-peluasan subjek

Kosa kata:-ketua pengarang-menemu ramah-memenangi-peraduan-pendorong-dorongan-bimbingan-bersepah-sepah-prestasi-merosot-menegur-pustakawan

Tatabahasa:Kata kerja

Kosa kata:-lalu –lintas-bola mata-ahli kumpulan-eksperimen

Ilmu:-pendidikan moral

Nilai Murni:-tanggung jawab

KBT:

KB-membuat urutan

KMD:-ramalan dan analisis

Page 8: Rpt bm t4 sjk (t) 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT SJK

MINGGU TEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

MINGGU8

18 – 22FEB

Tema:

Bumi Bertuah

Tajuk:

Petani Jaya

PKJR

Unit 3:Sukarnya Melintas

Tajuk 2:Berfikir Sebelum Melintas

Pada akhir unit ini murid dapat:

- mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah, serta menjawabnya secara logik dan tepat,

- membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik,

- membetulkan kesilapan ejaan, perkataan, dan tanda baca dalam hasil kerja rakan.

1. Mendengar, menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul, tepat dan tersusun.

2. Mencatat beberapa rumusan berkaitan aktiviti cara melintas yang selamat menggunakan bahasa yang betul.

3. Menyatalan elemen-elemen penting untuk melintas jalan raya yang perlu dipelajari dan dilatih.

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

9.1 Mengimlak (mengambil rencana) berdasarkan teks yang diperdengarkan.

1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatupenulisan teks tentang sesuatu tajuk.

1.2 Aras 2 (i):Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah serta menjawab dengan memberikan jawapan yang logik dan tepat.

5.1 Aras 3 (i):Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.

9.1 Aras 1 (i):Mengambil imlak perkataan dan ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan teks yang diperdengarkan.

1.3 Aras 2(i):Mendengar,menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul, cepat dan tersusun.

8.2 Aras1(i):Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

Tatabahasa:-kata kerja transitif

Kosa kata:-traktor-sinopsis-jentera-mengangkut-menjimatkan-glosari-bibilografi-kandungan

Tatabahasa:Kata kerja

Kosa kata:Lalu lintas-ruang sela-bola mata-berwaspada-bebendul jalan

Ilmu:-sains dan pertanian

Nilai Murni:-kerajinan KBT:

KB-mereka cipta

KP:-verbal linguistik

BCB:-merujuk pelbagai sumber

Page 9: Rpt bm t4 sjk (t) 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT SJK

MINGGU TEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

MINGGU9

25 FEB-

1 MAC

Tema:

Bumi Bertuah

Tajuk:

Petani Jaya

PKJR

Unit 3:Sukarnya Melintas

Tajuk 2:Berfikir Sebelum Melintas

Pada akhir unit ini murid dapat:

- mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah, serta menjawabnya secara logik dan tepat,

- membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik,

- membetulkan kesilapan ejaan, perkataan, dan tanda baca dalam hasil kerja rakan.

1. Mendengar, menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul, tepat dan tersusun.

2. Mencatat beberapa rumusan berkaitan aktiviti cara melintas yang selamat menggunakan bahasa yang betul.

3. Menyatalan elemen-elemen penting untuk melintas jalan raya yang perlu dipelajari dan dilatih.

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

9.1 Mengimlak (mengambil rencana) berdasarkan teks yang diperdengarkan.

1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatupenulisan teks tentang sesuatu tajuk.

1.2 Aras 2 (i):Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah serta menjawab dengan memberikan jawapan yang logik dan tepat.

5.1 Aras 3 (i):Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.

9.1 Aras 1 (i):Mengambil imlak perkataan dan ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan teks yang diperdengarkan.

1.3 Aras 2(i):Mendengar,menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul, cepat dan tersusun.

8.2 Aras1(i):Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

Tatabahasa:-kata kerja transitif

Kosa kata:-traktor-sinopsis-jentera-mengangkut-menjimatkan-glosari-bibilografi-kandungan

Tatabahasa:Kata kerja

Kosa kata:Lalu lintas-ruang sela-bola mata-berwaspada-bebendul jalan

Ilmu:-sains dan pertanian

Nilai Murni:-kerajinan KBT:

KB-mereka cipta

KP:-verbal linguistik

BCB:-merujuk pelbagai sumber

Page 10: Rpt bm t4 sjk (t) 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT SJK

MINGGU TEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

MINGGU10

4 – 8MAC

Tema:

Bumi Bertuah

Tajuk:

Kampung Contoh

PKJR

Unit 4:

Keselamatan berbasikal

Tajuk 1:

Cermat danSelamat

Pada akhir unit ini murid dapat:

- menyatakan permintaan dan hasrat menggunakan ungkapan yang sesuai.

- menerangkan makna perkataan yang terdapat dalam bahan yang dibaca,

- membina pelbagai jenis ayat berdasarkan perkataan dan topik.

1. Menyatakan pendapat tentang cara yang selamat ketika berbasikal dengan ayat yang betul.

2. Menulis karangan autobiografi‘Aku Sebuah Basikal’.

3. Menyenaraikan ciri keselamatan yang perlu ada pada basikal dan penunggang basikal.

1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi danparalinguistik yang sesuai untukmenguatkan permintaan.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

4.1 Mengemukakan idea, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.

10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emelyang mudah, menarik dan bermakna.

1.4 Aras 2 (i):Mengajukan hasrat dengan menggunakan ungkapan yang sesuai.

5.1 Aras 3 (ii):Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks.

8.1 Aras 1 (i):Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.

4.1 Aras 2(i)Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan

10.1 Aras 3(i):Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan.

Tatabahasa:-kata bantu

Kosa kata:-kampung contoh-anugerah-faedah-bertuah-merancang-mencapai-mengekalkan-diistiharkan

Simpulan Bahasa:-dalam tangan-mencari jalan-titik peluh

Tatabahasa:Kata adjektif

Kosa kata-vas keselamatan-pemantul cahaya-penebat, berfungsi-cerah, menjejak

Ilmu:-ekonomi

Nilai Murni:-kebersihan dan keindahan KBT:

KB-membuat gambaran mental

KMD:-imaginasi dan kreativiti

Page 11: Rpt bm t4 sjk (t) 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT SJK

MINGGU TEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

MINGGU11

11 – 15MAC

Tema:

Bumi Bertuah

Tajuk:

Hasil dari bumi

PKJR

Unit 4:Keselamat-an Berbasikal

Tajuk 2:Topi Keledar

Pada akhir unit ini murid dapat:

- menerangkan fakta dan mesej yang terdapat dalam bahan yang dibaca,

- membaca dan menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.

- membetulkan kesilapan ejaan, perkataan, dan tanda baca dalam hasil kerja rakan.

1.Berbincang dengan mengemukakan pendapat tentang kebaikan memakai toppi keledar.

2. Menulis tiga kepentingan memakai topi keledar menggunakan ayat yang betul,

3.Menyenaraikan langkah-langkah pemakaian topi keledar yang betul.

1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

4.1 Mengemukakan idea, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatupenulisan teks tentang sesuatu tajuk.

1.5 Aras 2 (i):Menerangkan fakta dan mesej yang terdapat dalam bahan.

5 Aras 3 (ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.

10.2 Aras 1 (i):Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam teks.

4.1 Aras2 (i)Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan.

8.2 Aras 1(i):Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarka tajuk.

Tatabahasa:-Predikat frasa kerja

Kosa kata:-ditebang-diangkut-dikitar-sisa buangan-kotar semula-mengusahakan-gigih-kemewahan-kesabaran

Tatabahasa:Ayat tunggalAyat majmuk

Kosa kata:-penunggang-hentakan

Ilmu:-kajian tempatan

Nilai Murni:-menyayangi alam sekitar KBT:

KBmenyelesaikan masalah

KMD:-ramalan

Page 12: Rpt bm t4 sjk (t) 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT SJK

MINGGU TEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

MINGGU12

18 – 22 MAC

Tema:

Menuju Ke Puncak

Jaya

Tajuk:

Berusaha demi

Kejayaan

PKJR

Unit 5:Berbasikal dengan Selamat

Tajuk 1:Peraturan Berbasikal

Pada akhir unit ini murid dapat:

- menyampaikan cerita dengan yakin dan gaya yang sesuai,

- membaca lancar pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul.

- menbina ayat majmuk dengan kata hubung yang betul,

1. Memberikan pendapat dan alasan tentang risiko yang dihadapi oleh penunggang basikal.

2. Murid menilis cadangan tindak balas terhadap situasi yang diberi.

3. Menyatakan kepentingan mematuhi peraturan jalan raya dan laluan yang selamat untuk meningkatkan keselamatan semasa berbasikal.

2.1 Bercerita dengan menggunakan kata,frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

4.1 Mengemukakan idea, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.

9.1 Mengimlak (mengambil rencana) berdasarkan teks yang diperdengarkan.

2.1 Aras 1 (ii):Menyampaikan cerita menggunakan diksi yang telah dipilih.

5.2 Aras 1 (i):Membaca lancar bahan bukan sastera dan bahan sastera, iaitu pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul.

8.2 Aras 2 (i)Membina ayat majmuk denganmenggunakan kata hubung.

4.1 Aras 3(i):Memberikan respons tentang sesuatu isu yang dibincangkan dengan menggunakan alasan yang sesuai.

9.1 Aras 1(i):Mengambil imlak perkataan dan ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul

Tatabahasa:-kata kerja tak transitif

Kosa kata:-liburan-gamat-matlamat-palas-kelinci-rintangan-cekal-tabah-memancarkan-berseri

Tatabahasa:Ayat TanyaAyat majmuk

Kosa kata:-topi keledar-papan tanda jalan-alat pemantul cahaya-penunggang

Ilmu:-SejarahPKJRPendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Nilai Murni:-tanggung jawab Mematuhi peraturanBerhemahBerdisiplinMenjaga keselamatan diri

KBT:

KB-membanding dan membezakanmengemukakan pandangan

BCB:-berbincang untuk membuat keputusan

kontekstual

Page 13: Rpt bm t4 sjk (t) 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT SJK

MINGGU TEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

MINGGU13

1 – 5 APRIL

Tema:

Menuju Ke Puncak

Jaya

Tajuk:

Tukang masak

PKJR

Unit 5:Berbasikal dengan Selamat

Tajuk 2:Bahaya Semasa Berbasikal

Pada akhir unit ini murid dapat:

- menyampaikan cerita dengan yakin dan gaya yang sesuai,

- membaca dan menerangkan makna perkataan, rangkai kata dan ayat .

-menyusun maklumat mengikut perenggan untuk menjadi karangan yang lengkap.

1. Menyatakan bahaya yang dihadapi semasa berbasikal dengan bahasa yang betul.

2. Membaca ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul.

3.Menyatakan kepentingan mematuhi peraturan jalan raya dan laluan yang selamat untuk meningkatkan keselamatan semasa berbasikal

2.1 Bercerita dengan menggunakan kata,frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emel yang mudah, menarik dan bermakna.

2.2 Melaporkan sesuatu perkara denganmenggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yangdibaca.

2.1 Aras 2 (i):Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dan peristiwa yang dialami dengan menggunakan pelbagai jenis ayat.

5.1 Aras 1 (ii):Menerangkan makna perkataan, rangkai kata ayat.

10.1 Aras 1 (ii):Menyusun isi mengikut perenggan menjadikan karangan yang lengkap.

2.2 Aras 2(i):Menyatakan perkara-perkara penting sesuatu peristiwa

5.1 Aras2(i)Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.

Tatabahasa:-ayat songsang

Kosa kata:-muruku-ramuan-menguli-dihias-tose-capati-chef-hasrat

Tatabahasa:Ayat penyataAyat majmuk

Kosa kata-berlopak-risiko-laluan kongsi-sepit udang-persimpangan

Ilmu:-pendidikan moralPKJRPendidikan Sivikdan Kewarganegaraan

Nilai Murni:-kerajinan BerdikariBertanggungjawabBerdisiplinMematuhi peraturan

KBT:

KB-menyusun mengukut keutamaan-memberi pendapat

PembelajaranKontruktivisma

KMD-meramal

Page 14: Rpt bm t4 sjk (t) 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT SJK

MINGGU TEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

MINGGU14

8 – 12APRIL

Tema:

Menuju Ke Puncak

Jaya

Tajuk:

Hijjas Kasturi

PKJR

Unit 6:Perjalanan Selamat Mengguna- kan Pengangku-tan Awam

Tajuk 1:Pengangku-tan Awam Di Malaysia

Pada akhir unit ini murid dapat:

-membuat rumusan dan keputusan dengan berbincang,

- menyatakan ciri-ciri karangan biografi dengan tepat,

- menulis karangan biografi dengan baik.

1.Membentangkan maklumat tentang beberapa jenis pengangkutan awam di Malaysia.

2.Menulis kelebihan dan kelemahan menggunakan pengangkutan awam.

3.Menyatakan cara menggunakan pengangkutan awam secara berhemah.

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emel yang mudah, menarik dan bermakna.

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, Istilah, frasa,struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

1.2 Aras 3(i):Bersoal jawab untuk membuat rumusan dan keputusan.

6.2 Aras 1(i). Mengecam dan mengenal pastiformat pelbagai genre.

10.1 Aras 2 (i):Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang lengkap.

3.1 Aras 3(i):Membentangkan maklumat yang diperolehi dengan menggunakan ayat yang tepat.

8.1 Aras 1(i):Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik ynag diberikan.

Tatabahasa:-subjek dan predikat

Kosa kata:-biografi-pendidikan-arkitek-pengajian-bergiat-pelan-usahawan-diilhamkan

Tatabahasa:Kata nama am

Kosa kata:-pengangkutan awam

-monorel, komuter

Ilmu:-SejarahPKJRPendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Nilai Murni:-tanggung jawab Mematuhi peraturanBerhemahBerdisiplinMenjaga keselamatan diri

KBT:

KB-membanding dan membezakanmengemukakan pandangan

BCB:-berbincang untuk membuat keputusan

kontekstual

Page 15: Rpt bm t4 sjk (t) 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT SJK

MINGGU TEMA / TAJUK OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

MINGGU15

15 – 19APRIL

Tema:

Tekstil Kebangga-

an Kita

Tajuk:

Cantik dan Menawannya

Sari

PKJR

Unit 6:Perjalanan Selamat Menggunakan Pengangkutan Awam

Tajuk 2:Penumpang yang selamat dan Bertang-gungjawab

Pada akhir unit ini murid dapat:

- mengumpulkan, menyusun dan mengemukakan isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan,

- membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca,

- membina ayat majmuk daripada dua atau lebih ayat tunggal yang diberikan,

1.menyatakan kelakuan yang tidak selamat dan akibatnya jika tidak mematuhi peraturan penggunaan pengangkutan awam.

2.Menyenaraikan beberapa peraturan penting ketika menaiki bas.

3.menyatakan cara menggunakan pengangkutan awam secara berhemah.

3.2 Menghuraikan maklumat denganmenggunakan alasan yangmeyakinkan.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.

10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emel yang mudah, menarik danbermakna.

3.2 Aras 1 (i):Mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan memberikan alasan yang sesuai.

5.1 Aras 2 (i):Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.

8.1 Aras 3 (i):Membina ayat majmuk daripada dua atau lebih ayat tunggal yang diberikan.

2.2 Aras 2(i):Menyampaikan perkara-perkara penting sesuatu peristiwa.

10.1 Aras 1(i):Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk.

Tatabahasa:-kata adjektif

Kosa kata:-dihebahkan-pesta-bermutu-istimewa-keemasan-ansuran-kredit-tradisional

Tatabahasa:Kata nama am

Kosa kata:-monorel-komuter-pengangkutan awam-keselamatan-kecederaan

Ilmu:-seni dan budayaPKJRPendidikan Sivik dan Kewarga-negaraan

Nilai Murni:kesederhanaan Mematuhi peraturanBerhemahBerdisiplinMenjaga keselamatan diri

KBT:

KB-menghubung kaitmengemukakan pandangan

KMD:-proses inovasi sosial

kontekstual

Page 16: Rpt bm t4 sjk (t) 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT SJK

MINGGU TEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

MINGGU16

22 – 26APRIL

Tema:

Tekstil Kebangga-

an Kita

Tajuk:

Tanda Mata dari Sarawak

PKJR

Unit 7:Dilema

Tajuk 1:Utamakan Keselamatan

Pada akhir unit ini murid dapat:

- mengumpulkan, menyusun dan mengemukakan isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan,

- membaca prakata, glosari, bibliografi untuk mendapatkan maklumat.

- menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.

1. Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam kad permainan Roket Dilema.

2. Mencatat nota sebab dan akibat sesuatu tindakan yang diambil berdasarkan situasi tertentu dalam bentuk grafik.

3 Menyatakan akibat pengaruh rakan-rakan semasa membuat keputusan tentang situasi yang selamat di jalan raya.

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, Istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.

6.1 Merujuk pelbagai sumber untukmendapatkan maklumat bagi tajukyang sedang dikaji termasukmaklumat daripada internet.

8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas.

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatupenulisan teks tentang sesuatu tajuk.

3.1 Aras 1 (ii):Mengemukakan isi penting dengan jelas.

6.1 Aras 3 (i):Meneliti prakata, glosari, bibliografi untuk mendapatkan maklumat.

8.3 Aras 2 (i):Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.

6.3 Aras 1(i):Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks.

8.2 Aras 1(i):membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

Tatabahasa:-kata penguat

Kosa kata:-bungkusan-sejahtera-kraf tangan-upacara-kain samping-flora-pua kumbu

Peribahasa:-ada akal-lepas tangan-cari jalan

Tatabahasa: Kata adjektif

Kosa kata:-positif-negetif-bonceng-menghasut

Ilmu:

-seni dan budaya Pendidikan Sivik dan Kewarga-negaraanKajian Tempatan

Nilai Murni:-kasih sayang Berhemah tinggi

KBT:

KB-menyusun mengikut keutamaan-membanding beza

BCB:-merujuk pelbagai sumber-bacaan luncuran

KP-interpersona

Page 17: Rpt bm t4 sjk (t) 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT SJK

MINGGU TEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

MINGGU17

29 APRIL

– 3 MEI

Tema:

Tekstil Kebangga-

an Kita

Tajuk:

Tanda Mata dari Sarawak

Pada akhir unit ini murid dapat:

- mengumpulkan, menyusun dan mengemukakan isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan,

- membaca prakata, glosari, bibliografi untuk mendapatkan maklumat.

- menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, Istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.

6.1 Merujuk pelbagai sumber untukmendapatkan maklumat bagi tajukyang sedang dikaji termasukmaklumat daripada internet.

8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas.

3.1 Aras 1 (ii):Mengemukakan isi penting dengan jelas.

6.1 Aras 3 (i):Meneliti prakata, glosari, bibliografi untuk mendapatkan maklumat.

8.3 Aras 2 (i):Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.

Tatabahasa:-kata penguat

Kosa kata:-bungkusan-sejahtera-kraf tangan-upacara-kain samping-flora-pua kumbu

Peribahasa:-ada akal-lepas tangan-cari jalan

Ilmu:

-seni dan budaya Pendidikan Sivik dan Kewarga-negaraanKajian Tempatan

Nilai Murni:-kasih sayang Berhemah tinggi

KBT:

KB-menyusun mengikut keutamaan-membanding beza

BCB:-merujuk pelbagai sumber-bacaan luncuran

KP-interpersona

Page 18: Rpt bm t4 sjk (t) 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT SJK

MINGGU TEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

MINGGU18

6 – 10MEI

Tema:

Tekstil Kebanggaan Kita

Tajuk:

Songket Tenunan Melayu

PKJR

Unit 7:Dilema

Tajuk 2:Keselamat-an di Jalan Raya

Pada akhir unit ini murid dapat:

- mengumpulkan, menyusun dan mengemukakan isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan,

- membaca teks pelbagai genre dan mengenal pasti format laporan dan catatan.

- mengimlak pelbagai teks yang dibacakan dengan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul.

1.Memberikan pendapat tentang sesuatu situasi keselamatan jalan raya yang ditunjukkan.

2. Menulis karangan tentang pengalaman menggunakan pengangkutan awam.

3. Menyatakan akibat pengaruh rakan-rakan semasa membuat keputusan tentang situasi yang selamat di jalan raya.

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, Istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.

6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

9.1 Mengimlak (mengambil rencana)berdasarkan teks yangdiperdengarkan.

4.1 Mengemukakan idea, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.

10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emelyang mudah, menarik dan bermakna.

3.1 Aras 2 (ii):Menyampaikan isi penting tentang sesuatu tajuk secara tersusun dengan bahasa yang mudah.

6.2 Aras 1 (i):Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre.

9.1 Aras 2 (i):Mengimlak pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan.

4.1 Aras 2(i):Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan.

10.1 Aras 3(i):Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan.

Tatabahasa:-tanda baca

Kosa kata:-menawan-tenunan-terpaut hati-raja sehari-taklimat-pemprosesan-pameran

Tatabahasa:Kata arah

Kosa kata:-kelam-kabut-menghantar-menjemput-meletakkan-pinggir

Ilmu:-seni dan budayaPendidikan Sivik dan KewarganegaraanKajian Tempatan

Nilai Murni:-cinta akan negara Berhemah tinggi

KBT:

KB-menganalisis-membanding beza

KP:-muzik-interpersonal

BCB-bacaan luncuran

Page 19: Rpt bm t4 sjk (t) 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT SJK

MINGGU TEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

MINGGU19

13 – 17MEI

Tema:

Seni Memperta-hankan Diri

Tajuk:

Wushu

PKJR

Unit 8:Jalan Raya di Malaysia

Tajuk 1:Kenali Jalan Raya diMalaysia

Pada akhir unit ini murid dapat:

- mendengar, menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul dan tepat.

- membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks,

- membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul berdasarkan tajuk

1. Memberi respons tentang jalan raya di Malaysia.

2. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan grafik hierarki jalan raya dengan betul.

3. Melengkapkan hierarki jalan raya di Malaysia dan manyatakan kepentingan merancang perjalanan.

1.3 Memberikan dan memahami arahanserta pesanan tentang sesuatu perkara.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yangdibaca.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

4.1 Mengemukakan idea, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.

.

1.3 Aras 1 (i):Mendengar dan memahami arahan dan pesanan.

5.1 Aras 3 (ii):Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks.

8.2 Aras 1 (i):Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

4.1 Aras 3(i):Member respons tentang sesuatu isu yang dibincangkan dengan mengemukakan alas an yang sesuai.

8.2 Aras 1(i):Membina ayat tunggal dan ayat majmuk.

Tatabahasa:-kata sendi nama

Kosa kata:-wira-wajar-merangkul-kejohanan-jangkaan-menyumbang-mengulas-perangsang

Tatabahasa:Ayat tunggalAyat majmuk

Kosa kata:-lorong-plaza tol-kenderaan berat-kenderaan ringan

Ilmu:-seni dan budaya -Pendidikan Sivik dan Kewarganagaraan-Kajian Tempatan

Nilai Murni:-kebersihan fizikal dan mental Berhemah tinggiHormat-menghormati

KBT:

KB-menganalogi KP:-kinestetik-interpersonal

BCB:-bacaan luncuran

Page 20: Rpt bm t4 sjk (t) 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT SJK

MINGGU TEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

MINGGU20

20 – 24 MEI

Tema:

Seni Memper-

tahankan Diri

Tajuk:

Silambam

PKJR

Unit 8:Jalan Raya di Malaysia

Tajuk 2:Tiba denganSelamat

Pada akhir unit ini murid dapat:

- mendengar, menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul, tepat dan tersusun,

- membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks,

- menyusun maklumat mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap,

1.membaca maklumat yang terdapat dalam bahan rangsangan dengan betul.

2.bercerita tentang tanda dan isyarat jalan raya yang dilihat dengan bahasa yang betul.

3.menyatakan kepentingan merancang perjalanan untuk tiba ke destinasi

1.3 Memberikan dan memahami arahanserta pesanan tentang sesuatu perkara.

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripadateks.

10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emelyang mudah, menarik danbermakna.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yangdibaca.

2.1 Bercerita dengan menggunakan kata,frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

1.3 Aras 2 (i):Mendengar, menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul, tepat dan tersusun.

6.3 Aras 1 (i):Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks.

10.1 Aras 1 (ii):Menyusun isi mengikut perenggan menjadikan karangan yang lengkap.

5.1 Aras 3(i):Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.

2.1 Aras 2(i):Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dan peristiwa yang dialami dengan menggunakan pelbagai jenis ayat.

Tatabahasa:-kata pemeri

Kosa kata:-silambam-pengumuman-kemahiran-teknik-mempertahankan diri-kelincahan-senjata-mengelakkan-warisan

Tatabahasa:Kata arah

Kosa kata:-mercu tanda-peta-jambatan-lokasi

Ilmu:-seni dan budaya -Pendidikan Sivik dan Kewarganagaraan-Kajian Tempatan

Nilai Murni:-kebersihan fizikal dan mental Berhemah tinggiHormat-menghormati

KBT:

KB-membuat keputusan KP:-kinestetik-interpersonal

BCB:-bacaan luncuran

Page 21: Rpt bm t4 sjk (t) 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT SJK

MINGGU TEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

MINGGU 21

10 – 14 JUN

Tema:

Seni Memperta-hankan Diri

Tajuk:

Belajar Bersilat

Pada akhir unit ini murid dapat:

- menyatakan maklumat yang tersurat dan tersirat berdasarkan teks yang dibaca.

- membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada teks,

- membina ayat topik dan ayat huraian untuk menghasilkan perenggan yang lengkap.

1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat.

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.

10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emelyang mudah, menarik danbermakna.

1.5 Aras 3 (i):Menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu peristiwa.

6.3 Aras 2 (i):Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan bacaan.

10.1 Aras 2 (i):Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang lengkap.

Tatabahasa:-ayat aktif dan ayat pasif

Kosa kata:-persilatan-maha guru-berbakti-memiliki-pahlawan-diancam-warisan-serangan-bunga gerakan-silat olahraga

Ilmu:-seni dan budaya Matematik

Nilai Murni:-kebersihan fizikal dan mental-bertolak ansur-toleransi

KBT:KB-membuat ramalan -membuat rumusan

KMD:-strategi mengatasi cabarab

KP-visual ruang

MINGGU CATATAN

Page 22: Rpt bm t4 sjk (t) 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT SJK

TEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

MINGGU22

17 – 21 JUN

Tema:

Cintailah Alam Kita

Tajuk:

Sungai Nadi Kehidupan

Pada akhir unit ini murid dapat:

- menyampaikan pesanan, arahan dan panduan tunjuk arah dengan jelas dan tepat,

- menyatakan mesej yang terdapat dalam bahan yang dibaca,

- menulis ayat yang diperdengarkan dengan betul.

1.3 Memberikan dan memahami arahanserta pesanan tentang sesuatu perkara.

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.

9.1 Mengimlak (mengambil rencana) berdasarkan teks yang diperdengarkan.

1.3 Aras 3 (ii):Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang lain.

6.3 Aras 3 (i):Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca.

9.1 Aras 2 (i):Mengimlak pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan.

Tatabahasa:-kata bilangan-penjodoh bilangan

Kosa kata:-mencemarkan-dipelihara-nadi-sumber-pencemaran-sisa toksik-kumbahan manusia

Ilmu:-alam sekitarMatematik

Nilai Murni:-menyayangi alam sekitar -bertolak ansur-toleransi

KBT:KB-membanding dan membezakan -membuat rumusan

Pembelajaran Kontekstual

KP-visual ruang

Page 23: Rpt bm t4 sjk (t) 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT SJK

MINGGU TEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

MINGGU23

24 – 28 JUN

Tema:

Cintailah Alam Kita

Tajuk:

Cintai Alam yang Indah

Pada akhir unit ini murid dapat:

- menerangkan maklumat yang tersurat tentang sesuatu kejadian,

- membaca petikan dan mengenal pasti kata, frasa, peribahasa dan ayat yang terdapat dalam teks.

- menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam penulisan karangan.

1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi danparalinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.

6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatupenulisan teks tentang sesuatu tajuk.

1.4 Aras 3 (i):Menyatakan sebab akibat untuk menyokong sesuatu permintaan.

6.2 Aras 2 (i):Mengenal pasti kata, frasa, peribahasa dan ayat yang digunakan dalam sesuatu genre.

8.2 Aras 3i. Menulis karangan prosa.

Tatabahasa:-imbuhan akhiran

Kosa kata:-terurus-bersepah-tersumbat-merebak-wabak-usahawan-perlawaan-pusat peranginan-sanjung tinggi

Peribahasa:-bagai bulan jatuh ke riba-indah khabar daripada rupa-sambil menyelam minum air-masa itu emas-buah mulut

Ilmu:-alam sekitar-Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan-kajian Tempatan

Nilai Murni:-peka terhadap isu alam sekitar KBT:

KB-mensintesis

Pembelajaran Konstruktivisme

Page 24: Rpt bm t4 sjk (t) 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT SJK

MINGGU TEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

MINGGU24

1 – 5JULAI

Tema:

Cintailah Alam Kita

Tajuk:

Jerebu dan Hujan Asid

Pada akhir unit ini murid dapat:

- menerangkan maklumat yang tersurat tentang sesuatu kejadian berdasarkan gambar.

- menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks laras sains dengan betul,

- mengedit teks yang diberikan dari segi penggunaan penanda wacana.

1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahamiperkara yang dibaca.

10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

1.5 Aras 3 (i):Menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu peristiwa.

5.2 Aras 3 (ii):Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.

10.2 Aras 3 (i):Mengenal pasti kesilapan penggunaan penanda wacana dalam penulisan.

Tatabahasa:-ayat penyata Kosa kata:-jerebu-jarak penglihatan-menyekat-pencemar-kimia-asid-kepekatan-memudaratkan-memusnahkan-didakwa-sabit kesalahan

Ilmu:-sains perubatan-Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Nilai Murni:-kebersihan -berdikari-bertanggungjawab-berdisiplin

KBT:KB-mengitlak- mengklassifikasi

Konsturktivisme

BCB-mencatat

Page 25: Rpt bm t4 sjk (t) 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT SJK

MINGGU TEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

MINGGU25

8 – 12JULAI

Tema:

Hargailah Kesihatan

Tajuk:

Aduh, Gatalnya Kepala!

Pada akhir unit ini murid dapat:

- membentangkan fakta dengan memberikan alasan yang sesuai,

-membaca teks bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul,

- membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

3.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahamiperkara yang dibaca.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatupenulisan teks tentang sesuatu tajuk.

3.2 Aras 1 (i):Mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan memberikan alasan yang sesuai.

5.2 Aras 2 (i):Membaca lancar bahan bukan sastera dan bahan sastera, iaitu sajak dengan sebutan dengan intonasi yang betul.

8.2 Aras 1 (i):Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

Tatabahasa:-kata tanya Kosa kata:-mengaru-garu-gatal-gatal-jangkitan-bintik-bintik-merebak-sentuhan-mencegah-jangkitan-parasit-perumah

Simpulan Bahasa:-nyawa-nyawa ikan-darah daging-memberi muka-angkat kaki-naik angina

Ilmu:-sains perubatan-Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Nilai Murni:-kebersihan -berdikari-bertanggung-jawab-berdisiplin

KBT:

KB-menjana idea - mengklassifikasi

KP:-menjana interpersonal

BCB-mencata

Page 26: Rpt bm t4 sjk (t) 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT SJK

MINGGU TEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

MINGGU26

15 – 19JULAI

Tema:

Hargailah Kesihatan

Tajuk:

Aduh, Gatalnya Kepala!

Pada akhir unit ini murid dapat:

- membentangkan fakta dengan memberikan alasan yang sesuai,

-membaca teks bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul,

- membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

3.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahamiperkara yang dibaca.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatupenulisan teks tentang sesuatu tajuk.

3.2 Aras 1 (i):Mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan memberikan alasan yang sesuai.

5.2 Aras 2 (i):Membaca lancar bahan bukan sastera dan bahan sastera, iaitu sajak dengan sebutan dengan intonasi yang betul.

8.2 Aras 1 (i):Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

Tatabahasa:-kata tanya Kosa kata:-mengaru-garu-gatal-gatal-jangkitan-bintik-bintik-merebak-sentuhan-mencegah-jangkitan-parasit-perumah

Simpulan Bahasa:-nyawa-nyawa ikan-darah daging-memberi muka-angkat kaki-naik angina

Ilmu:-sains perubatan-Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Nilai Murni:-kebersihan -berdikari-bertanggung-jawab-berdisiplin

KBT:

KB-menjana idea - mengklassifikasi

KP:-menjana interpersonal

BCB-mencata

Page 27: Rpt bm t4 sjk (t) 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT SJK

MINGGU TEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

MINGGU27

22 – 26JULAI

Tema:

Hargailah Kesihatan

Tajuk:

Penjagaan Hidung

Pada akhir unit ini murid dapat:

- membentangkan fakta dengan memberikan alasan yang sesuai,

- menyatakan isi penting berdasarkan bahan yang dibaca,

- membina ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan berdasarkan tajuk.

3.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahamiperkara yang dibaca.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatupenulisan teks tentang sesuatu tajuk.

3.2 Aras 2 (i):Membentangkan fakta tentang sesuatu topik dengan ulasan yang wajar.

5.2 Aras 2 (ii):Menyatakan isi-isi penting berdasarkan bahan yang dibaca.

8.2 Aras 2 (i):Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.

Tatabahasa:-kata penegas Kosa kata:-telaga-bernafas-organ-berkedut-tertusuk-resdung-mukus-penyedut hampa gas

Ilmu:-sains perubatan-Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Nilai Murni:-kebersihan -berdikari-bertanggungjawab-berdisiplin

KBT:

KB-menjana idea - mengklassifikasi

KP:-menjana interpersonal

BCB-mencata

Page 28: Rpt bm t4 sjk (t) 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT SJK

MINGGU TEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

MINGGU28

29 JULAI –

2 OGOS

Tema:

Hargailah Kesihatan

Tajuk:

Badan Cergas Minda Cerdas

Pada akhir unit ini murid dapat:

- menyatakan pendapat tentang sesuatu topik dengan betul.

-membaca petikan dan menyatakan makna perkataan dengan betul dengan merujuk kamus.

- menulis tentang perkara yang menarik dalam karya yang dibaca.

3.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan.

6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasukmaklumat daripada internet.

11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

3.2 Aras 3 (i):Menjelaskan pendapat tentang sesuatu topik dengan mengemukakan bukti yang wajar.

6.1 Aras 1 (i):Merujuk kamus untuk mencari makna perkataan dan meneliti ejaan yang tepat, mengikut susunan perkataan.

11.1 Aras 3 (i):Mengulas perkara menarik dalam karya.

Tatabahasa:-ayat tanya Kosa kata:-kecergasan-risiko-positif-psikologi-organ deria-organ pernafasan-ilustrasi

Ilmu:-sains perubatan -Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Nilai Murni:-kebersihan-berdikari-bertanggung -jawab-berdisiplin

KBT:

KB-membuat inferens -mengklasipikasi

BCB:-merujuki kamus dan halaman kandungan-mencatat

Page 29: Rpt bm t4 sjk (t) 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT SJK

MINGGU TEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBLAJARAN SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

MINGGU29

5 – 9OGOS

Tema:

Makanan Berkhasiat Hidup Sihat

Tajuk:

Sayur-sayuran

Pada akhir unit ini murid dapat:

- menggunakan kata umum dan kata istilah yang betul semasa berurusan

- membaca teks pelbagai laras bahasa dan menjawab soalan pemahaman dengan betul.

- menulis karangan berdasarkan gambar.

1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transkasi dalamurusan harian untuk mendapatkan berangan dan perkhidmatan.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahamiperkara yang dibaca.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatupenulisan teks tentang sesuatu tajuk.

1.6 Aras 1 (ii):Menggunakan ayat yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.

5.2 Aras 3 (ii):Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.

8.2 Aras 3 (i):Menulis karangan prosa.

Tatabahasa:-kata seru Kosa kata:-membekalkan-berkhasiat-sumber serat-dicelur-kerdas-kacang kelisah

Ilmu:-kesihatan

Nilai Murni:-hemah tinggi-berdikari-bertanggungjawab-berdisiplin

KBT:

KB-membuat keputusan-mengklasipikasi

Pembelajaran Kontekstual

BCB:-mencatat

Page 30: Rpt bm t4 sjk (t) 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT SJK

MINGGU TEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

MINGGU30

19 – 23OGOS

Tema:

Makanan Berkhasiat Hidup Sihat

Tajuk:

Susu

Pada akhir unit ini murid dapat:

- menggunakan kata umum dan kata istilah yang betul semasa berurusan,

- mengenal pasti peribahasa dan menyatakan maksud peribahasa yang dipelajari.

- menulis maklumat daripada teks yang dibaca dengan betul.

.

1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transkasi dalamurusan harian untuk mendapatkan berangan dan perkhidmatan.

6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emelyang mudah, menarik danbermakna.

1.6 Aras 2 (i):Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan.

6.2 Aras 2 (i):Mengenal pasti kata, frasa, peribahasa dan ayat yang digunakan dalam genre.

10.1 Aras 1 (i):Mengenal pasti maklumat daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk.

Tatabahasa:-imbuhan apitan Kosa kata:-jualan runcit-dirumus-label-peket-disejatkan-hidangan-diabetesPerumpamaan:-bagai kaca jatuh ke batu-bagai melepaskan anjing tersepit-bagai kera mendapat bunga-bagai dihiris sembilu-bagai itik pulang petang

Ilmu:-pendidikan jasmani dan kesihatan Nilai Murni:-patuh kepada peraturan dan undang-undang - Mematuhi peraturan

KBT:

KB-membuat hipotesis BCB:- membuat rujukan

Page 31: Rpt bm t4 sjk (t) 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT SJK

MINGGU TEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

MINGGU31

26 – 30OGOS

Tema:

Makanan Berkhasiat Hidup Sihat

Tajuk:

Buah-buahan

Pada akhir unit ini murid dapat:

- berbincang tentang sesuatu isu dan memberikan pandangan,

- membaca dan menyatakan fakta dan maklumat berdasarkan tajuk,

- menngedit dan menmbetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca yang terdapat dalam teks.

4.1 Mengemukakan idea, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.

10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

4.1 Aras 1 (i):Mengamati topik sesuatu isu untuk memberikan pandangan yang releven.

6.3 Aras 1 (i):Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks.

10.2 Aras 1 (i):Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam teks.

Tatabahasa:-ayat seruan Kosa kata:-kordial-ulser-difteria-jus-halwa

Ilmu:-pendidikan jasmani dan kesihatanPendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Nilai Murni:-peka rehadap isu sosial-Mematuhi peraturan

KBT:

KB-menjana idea BCB:-meringkaskan maklumat

Kontekstual

KP-interpersonal

Page 32: Rpt bm t4 sjk (t) 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT SJK

MINGGU TEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

MINGGU32

2 – 6SEPT

Tema:

Wira Negara

Tajuk:

Jaguh Olahraga

Pada akhir unit ini murid dapat:

- menyampaikan sesuatu perkara atau berita secara ringkas dengan bahasa yang betul,

- membaca contoh beberapa genre dan menyatakan ciri penulisan yang baik,

- menulis karangan yang lengkap berdasarkan tajuk yang diberikan.

2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.

6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatupenulisan teks tentang sesuatu tajuk.

2.2 Aras 1 (i):Memberitahu sesuatu berita secara ringkas dengan menggunakan bahasa yang betul.

6.2 Aras 3 (i):Menjelaskan ciri-ciri penulisan yang baik berdasarkan sesuatu genre.

8.2 Aras 2 (i):Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.

Tatabahasa:-kata perintah Kosa kata:-jaguh olahraga-pelari pecut-bersemangat waja-gergasi olahraga-saingan-kagum-kegigihan-gentar

Ilmu:-sejarah sukan

Nilai Murni:- cinta akan negara

KBT:

KB-membanding dan membezakan -memberi pendapat

KMD:-pengumpulan maklumat

Page 33: Rpt bm t4 sjk (t) 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT SJK

MINGGU TEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

MINGGU33

9 – 13SEPT

Tema:

Wira Negara

Tajuk:

Menawan Puncak Dunia

Pada akhir unit ini murid dapat:

- menyampaikan sesuatu perkara atau berita secara ringkas dengan bahasa yang betul,

- membaca dan menentukan isi penting dan isi sampingan, serta menyatakan mesej penulisnya,

- memurnikan hasil penulisan rakan dengan membetulkan kesilapan ejaan, perkataan, dan tanda baca,

2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripadateks.

10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

2.2 Aras 2 (i):Menyampaikan perkara-perkara penting tentang sesuatu peristiwa.

6.3 Aras 2 (i):Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan bacaan.

10.2 Aras 1 (i):Mengenal pasti dan membetulkan ejaan perkataan dan tanda baca dalam teks.

Tatabahasa:-kata terbitan berapitan Kosa kata:-kepulangan-kejayaan-dipakaikan-menjejakkan-mengharumkan-berbekalkan-jurusan-gamelan-sirih junjung

Ilmu:-geografiKajian Tempatan

Nilai Murni:-cinta akan negara -rasional-berhati-hati

KBT:

KB-membuat kesimpulan-memberi pendapat

KP:-interpersonal

Page 34: Rpt bm t4 sjk (t) 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT SJK

MINGGU TEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

MINGGU34

16 – 20 SEP

Tema:

Wira Negara

Tajuk:

Pejuang Tanah Air

Pada akhir unit ini murid dapat:

- berunding dengan sopan bagi mendapatkan persetujuan semasa berurusan,

- membaca dan menentukan isi penting dan isi sampingan, serta menyatakan mesej penulisnya,

- menulis karangan yang lengkap berdasarkan tajuk yang diberikan.

1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transkasi dalam urusan harian untuk mendapatkan berangan dan perkhidmatan.

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripadateks.

10.1 Menghasilkan penulisan pelbagaigenre (prosa dan puisi) termasuk emel yang mudah, menarik danbermakna.

1.6 Aras 3 (i):Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam berurusan.

6.3 Aras 3 (i):Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca.

10.1 Aras 3 (i):Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan.

Tatabahasa:-tanda sempang Kosa kata:-tragis-serangan-mengintip-meleset-bertempur-gugur-penjenayah-bertempur-sengit-berjuang-ditewaskan

Ilmu:-sejarahKemahiran Hidup

Nilai Murni:-keamanan dan keharmonian -bersyukur-bertolak ansur

KBT:

KB-menjana idea -membanding beza

KMD:-penjelasan nilai dan masa depan

KP-interpersonal

Page 35: Rpt bm t4 sjk (t) 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT SJK

MINGGU TEMA / TAJUK OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

MINGGU35

23 – 27SEPT

Tema:

Nikmat Kemerdekaan

Tajuk:

Salam Merdeka

Pada akhir unit ini murid dapat:

- bercerita dengan penghayatan, sebutan, dan intonasi yang sesuai dan jelas,

- membaca genre dan menjelaskan ciri penulisan yang baik,

- memulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam penulisan karangan berdasarkan tajuk.

2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatupenulisan teks tentang sesuatu tajuk.

2.1 Aras 3 (i):Mempersembahkan cerita dengan sebutan, intonasi dan penghayatan yang sesuai.

6.2 Aras 3 (i):Menjelaskan ciri-ciri penulisan yang baik berdasarkan sesuatu genre.

8.2 Aras 3 (i):Menulis karangan prosa.

Tatabahasa:-ayat suruhan dan ayat larangan

Kosa kata:-mengumumkan-mengistiharkan-perpaduan-perjuangan-merdeka-patriotisme-isytihar

Ilmu:-sejarah kemerdekaan Kemahiran Hidup

Nilai Murni:-hormat dan setia kepada pemimpin raja dan negara -bersyukur-bertolak ansur

KBT:

KB-menganalogi-membanding beza

KP-interpersonal

Page 36: Rpt bm t4 sjk (t) 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT SJK

MINGGU TEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

MINGGU36

30 SEPT –

4 OKT

Tema:

Nikmat Kemerdeka-

an

Tajuk:

Cemerlang, Gemilang, Terbilang

Pada akhir unit ini murid dapat:

- mengemukakan pendapat yang kukuh untuk menjelaskan idea,

- membaca dan menyatakan maklumat yang tersurat dan tersirat,

- menulis perkara yang menarik yang terdapat dalam bahan yang dibaca.

4.1 Mengemukakan idea, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.

7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

11.1 Menyatakan pandangan tentangperkara yang menarik dalamsesebuah karya.

4.1 Aras 2 (i):Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan.

7.1 Aras 1 (i):Menyatakan maklumat tersurat dan tersirat berdasarkan teks yang dibaca.

11.1 Aras 1(i)ii. Meneliti perkara yang menarikdalam bahan yang ditonton ataudibaca.

Tatabahasa:-kata ganda penuh Kosa kata:-mengeratkan-cemerlang-gemilang-terbilang-tabik hormat-melafaskan-tsunami

Ilmu:-muzikKemahiran Hidup

Nilai Murni:-cinta akan negara -bersyukur-bertolak ansur

KBT:

KB-menjana idea-menciri

KP:-interpersonal

Page 37: Rpt bm t4 sjk (t) 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT SJK

MINGGU TEMA / TAJUK OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

MINGGU37

7 – 11 OKT

Tema:

Nikmat Kemerdekaan

Tajuk:

ErtiKemerdekaan

Pada akhir unit ini murid dapat:

- mengemukakan pendapat yang kukuh untuk menjelaskan idea,

- membaca dan menyatakan maklumat yang tersurat dan tersirat,

- menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik dengan betul.

4.1 Mengemukakan idea, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.

7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

4.1 Aras 3 (i):Memberikan respons tentang sesuatu isu yang dibincangkan dengan mengemukakan alasan yang sesuai.

7.1 Aras 2 (i):Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan teks yang dibaca.

8.1 Aras 1 (i):Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.

Tatabahasa:-ayat permintaan dan ayat silaan

Kosa kata:-menconteng-menoleh-dicuit-tanggal-warganegara-terlanjur

Ilmu:-ketatanegaraanKemahiran Hidup

Nilai Murni:-cinta akan negara -bersyukur-bertolak ansur

KBT:

KB-menilai -menciri

KP:-muzikinterpersonal

Page 38: Rpt bm t4 sjk (t) 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT SJK

MINGGU TEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

MINGGU38

14 – 18 OKT

Tema:

Dunia Maya

Tajuk:

Kafe Siber

Pada akhir unit ini murid dapat:

- berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan,

- menyatakan isi penting dan isi sampingan yang terdapat dalam teks,

- menulis karangan perbahasan dengan format dan gaya bahasa yang betul,

1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transkasi dalam urusan harian untuk mendapatkan berangan dan perkhidmatan

6.3 Membaca dan mengenal pasti isiutama dan isi sampingan daripadateks.

10.1 Menghasilkan penulisan pelbagaigenre (prosa dan puisi) termasuk emelyang mudah, menarik danbermakna.

1.6 Aras 3 (i):Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam berurusan.

6.3 Aras 1 (i):Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks.

10.1 Aras 3 (i):Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan.

Tatabahasa:-kata hubung Kosa kata:-kafe ciber-mengundur diri-berunding-kaunter-maklumat-berkomunikasi-hujah-disangkal

lmu:-teknologi maklumat Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Nilai Murni:-patuh kepada perturan dan undang-undang Yakin diri

KBT:

KB-mengesan kecondongan pendapat penyelesaian masalah

Kemahiran Teknologi Maklumat Dan Komuniokasi

Page 39: Rpt bm t4 sjk (t) 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT SJK

MINGGU TEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

MINGGU39

21 – 25 OKT

Tema:

Dunia Maya

Tajuk:

Kafe Siber

Pada akhir unit ini murid dapat:

- berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan,

- menyatakan isi penting dan isi sampingan yang terdapat dalam teks,

- menulis karangan perbahasan dengan format dan gaya bahasa yang betul,

1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transkasi dalam urusan harian untuk mendapatkan berangan dan perkhidmatan

6.3 Membaca dan mengenal pasti isiutama dan isi sampingan daripadateks.

10.1 Menghasilkan penulisan pelbagaigenre (prosa dan puisi) termasuk emelyang mudah, menarik danbermakna.

1.6 Aras 3 (i):Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam berurusan.

6.3 Aras 1 (i):Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks.

10.1 Aras 3 (i):Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan.

Tatabahasa:-kata hubung Kosa kata:-kafe ciber-mengundur diri-berunding-kaunter-maklumat-berkomunikasi-hujah-disangkal

lmu:-teknologi maklumat Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Nilai Murni:-patuh kepada perturan dan undang-undang Yakin diri

KBT:

KB-mengesan kecondongan pendapat penyelesaian masalah

Kemahiran Teknologi Maklumat Dan Komuniokasi

Page 40: Rpt bm t4 sjk (t) 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT SJK

MINGGU TEMA / TAJUK OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

MINGGU40

28 OKT –

1 NOV

Tema:

Dunia Maya

Tajuk:

Laman Web Keluarga

Pada akhir unit ini murid dapat:

- menyatakan cadangan untuk menyelesaikan masalah,

- menyatakan isi penting dan isi sampingan yang terdapat dalam teks,

- menulis perkara yang menarik dalam bahan yang dibaca.

2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.

11.1 Menyatakan pandangan tentangperkara yang menarik dalam sesebuah karya.

2.2 Aras 3 (i):Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang jelas.

6.3 Aras 2 (i):Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan bacaan.

11.1 Aras 1 (i):Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca.

Tatabahasa:-ayat majmuk gabungan Kosa kata:-salah silap-jeriji-ragu-ragu-terpinga-pinga-ditegur-bergegas

Ilmu:-teknologi maklumatPendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Nilai Murni:-kesederhanaan Yakin diri

KBT:

KB-mengkonsepsipenyelesaian masalah

Kemahiran Teknologi maklumat Dan Komunikasi

Page 41: Rpt bm t4 sjk (t) 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT SJK

MINGGU TEMA / TAJUK OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

MINGGU41

4 – 8 NOV

Tema:

Dunia Maya

Tajuk:

Sahabat Siber

Pada akhir unit ini murid dapat:

- menyatakan ramalan kesudahan cerita yang dibaca.

- membuat kesimpulan berdasarkan teks,

- mengedit dan menulis semula

2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas

7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

10.2 Mengedit dan memurnikan hasilpenulisan.

2.1 Aras 3 (ii):Menyatakan ramalan kesudahan sesuatu peristiwa dengan menggunakan bahasa yang betul.

7.1 Aras 3 (i):Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan teks bahan grafik.

10.2 Aras 2 (i):Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan struktur ayat.

Tatabahasa:-kata ganda separa Kosa kata:-sembang ciber-dunia maya-koleksi-bersimpati-keberatan-hasrat-menghidap-membiayai-kos-menimpa

Ilmu:-teknologi maklumatSains

Nilai Murni:- berterima kasih -berdikari

KBT:

KB- meramal-menganalisis

Kemahiran Teknologi Dan Maklumat

Page 42: Rpt bm t4 sjk (t) 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT SJK

MINGGU TEMA / TAJUK OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

MINGGU42

11 – 15 NOV

Tema:

Bijak Mengira

Tajuk:

Uniknya Sempoa

Pada akhir unit ini murid dapat:

- mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah dengan ayat yang jelas,

- membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai,

- membina ayat topik dan ayat huraian untuk menghasilkan karangan yang lengkap,

2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

10.1 Menghasilkan penulisan pelbagaigenre (prosa dan puisi) termasuk emel yang mudah, menarik danbermakna.

2.2 Aras 3 (i):Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang jelas.

5.2 Aras 3 (i):Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.

10.1 Aras 2 (i):Membina topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang lengkap.

Tatabahasa:-kata arah Kosa kata:-salah faham-dekak-dekak-kelemaham-menghitung-hebat-rahsia

Ilmu:-matematikSains

Nilai Murni:-kejujuran -berdikari

KBT:

KB-membuat urutan-menganalisis

KP:-logik matematik

CUTI AKHIR TAHUN