ROMANIA PRIMAR,

download ROMANIA PRIMAR,

If you can't read please download the document

 • date post

  05-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  247
 • download

  8

Embed Size (px)

Transcript of ROMANIA PRIMAR,

 • ROMANIAPRIMARIA MLTNICIPIULUI OLTENITANn/9bo/ trl.ol.2ot6

  INVITATIE

  In atentia dlui (dnei consilier)Va facem cunsocut ca urmare a Dispozitiei nr. 665 I 2016 a Primarului municipiului Oltenita,

  sunteti invitat sa participati la sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului Oltenita, convocatapentru data de 25.08.2016, ota 16,00, la sediul din bdul Republicii nr.40, cu urmatorul proiect alordinei de zi:

  - proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul2016- proiect de hotarare privind aprobarea DALI + DTAC+PT+DE pentru obiectiwl de investitii

  "Modernizare canalizare pluviaia intre capatul de sud al strazii George Cosbuc - Subtraversare CF inmunicipiul Oltenita";

  - proiect de hotarare privind concesionarea prin licitalie publici a doua terenuri in suprafala de 23,5 mpfiecare, respectiv pozitia 1 si 2, situate in municipiul Oltenita; str.Mircea Eliade, zonaBlG80, cu destinatiJgaraje auto;

  - proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuinte ce apartindomeniului privat al municipiului Oltenita;

  - proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare incheiate Ia data de 30.06.2016de catre SC Termourban SRL Oltenita;

  - proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare incheiate la data de 30.06.2016de catre SC Ecosal Servicii Oltenita SRL;

  - proiect de hotarare privind rectificarea bugetului al S.C. ECOSAL SERVICII OLTENITA S.R.L.pe anul 2016

  - proiect de hotarare privind majorarcatarifelor pentru prestarea serviciilor de salubrizare in municipiulOltenita de catre S.C. ECOSAL SERVICI ORENITA S.R.L.

  - Diverse.

  PRIMAR,

  Tone Petre 2l

  SECRETA

 • PROIECTINITI R: PRIMAR

  ROMANIACONSILIUL LOCAL AL MLINICIPruLUI

  e Petre

  ,vAA,-

  H O TARARE

  privind rectificarea bugetului local pe anul2016

  CONSILIUL LOCALAL MLTNICIPruLUI OLTENITA. intrunit in sedinta ordinari2s.08.2076,

  Avand in vedere :- expunerea de motive nr. 18854/ 2016 aPrimarului municipiului Oltenita;- raportul de specialitate nr. 18859 12016 al Directiei Economice din cadrul aparatului de

  specialitate al Primarului municipiului Oltenita;ialitate al Primarului municipiului Oltenita;- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al m Lnicipiului Oltenita cuprirfse in

  procesele verbale inregistrate sub nr.- prevederile Hotararii nr.2 12016 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind pprobarea

  bugetului local pentru anul2016 si a estimarilor bugetare pentru anii2017,2018,2019;- prevederile Legii m.27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile si cornpletarile

  ulterioare;- prevederile Legii rc. 5212003 privind transparenta decizionala in administratie;- prevederile art.36 alin (2),lit."b" si alin (4)lit."a" din Legea nr.21512001, privind administratia

  publica locala, republicata in februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.In temeiul art.45 alin (2) din Legea nr.21512001, privind administratia publica locala, republicata

  in februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,

  HOTARASTE:

  Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local pe anul2016, (inclusivconform anexelor nr. I si 2, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

  Art.2. Primarul municipiului Oltenita,prevederi le pr ezentei hotarari.

  prin serviciile de specialitate, va duce la indeplinire

  Art.3. Secretarul municipiului Oltenita va asigura coumunicar ea prezenteiinteresati.

  hotarari tuth.ror celor

  Nr.Adoptata la OltenitaAstazi 25.08.2016

  astazi

  PRESEDINTE DE SEDINTA.

  AVIZAT

 • ROMANIAJUDETUL CALARASI MUNICIPIUL OLTENITA

  PRIMARNr.I8854/I L08.2016

  EXPUNERE DE MOTIVE

  in care se desfasoara qctivitqtea. Aceste majorari de "heltui"ti';";V;;;L;;dqtorita majorarii veniturilor incasate la data de 30.06.2016.In urma verificarilor efectuate pe teren s_a c rqalizariiunor lucrari de modernizare a canalizarii pluviale bfic_ zonasubtraversarii caii ferate. valoarea estimata a lucrarilor este de 320.000 lei. Toatemajorarile propuse se vor realiza prin majorarea veniturilor.

  trn urma solicitariror unitqtiror subordonate se propune suprimentarea?:r"::.':' 1t":,o: unitati in vederea realizarii unor lucrqri de reparatii Ia pladirile

  Avand in vedere aspectele prezentate initiez un proiect de hotarare privindrectfficarea bugetului locql conform anexelor.

  To Petre

 • PRIMARIA MTINICIPIULUI OLTENITADIRECTIA ECONOMICANr. 18859/1 1.08.2016

  RAPORT DE SPECIALITATE

  ,..6o.f='JtX_:1,t,.,ffH:1,.#:,j:*"j::11",.,rr,4n1.08.2016 si proiectur de hotdrare privind

  ."rrrrrrrl?l1de cele prezentate consider ca proiectul de hotarare poate fi prezentat spre dezbatere in

  area veniturilor, conform anexei.

  DIRECTORCringagu M

  EXECUTIVla Paula

 • Anexa la HCL nr. 12016Buget local Sursa A

  PRESEDINTE DE SEDINTA

 • or0i

  c.)

  Id

  dN

  O

  amn

  nnU

  nhAo

  o

  EF

  e!E

  .=9O

  $! Io,=

  io

  r6rr

  rh0

  c

  ._9

  Fr$

  rd6

  InIr

  md

  ooN

  O

  h

  OO

  Ooo

  ?iA +'F

  pE

  9-

  !9rr

  EQ

  EgE

  b-'

  a

  ;:L=n

  :.li:

  (,

  orN

  Nm

  oAc

  rhnd

  OOONt

  OO

  OO

  ooO

  ;Nar

  N

  dr

  nhdON

  on

  OOO

  OOO

  eoo

  -t ijI

  e!,1ooo(

  oCP

  'E

  i!

  .q

  .d

  d6Fb

  O

  NOE

  o-c-

  xii-FdrO

 • GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2OLTENITAruD. CALARA$rNR. 186 DrN 03.08.20t6

  CATRE,PRIMARIA MI.INICIPIULUI OLTENITADOMNULUI PzuMAR

  - Aproximativ 20.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor cu energietermic6 in anotimpul rece care va urna,

  Pentru buna desfdgurare a activitefli in cadrul Gradinifei cu program prelungit nr.3,3*:1:::^*_n:::1.:_:1.:_"|rur Gr6din4.i ." p,ogiJ_ p,.r*git nr. 1 ouenira, v6ffiffifffobafi

  suplimentarea bugetului .rr.u*u d."qo.oob lei, sima ,"..;;;;'d;;#

  :"t:::T::'Ijo;9?91"-'p?"t* zusrdvireasdlilor de grupd dijn ambele locahlri, dece se

  ) lyll ll .y*u ,inlocuirii calorifereror, a.iurJr. - il-;m;#;*'u*lril

  ll*:yl oin metamind sub care,-u uru*,ri;r-;;;"s;t, ;ffi;o#;;,rffiJ;de infecfie.

  electripd qi

  DIRECTOR,Prof . Moldoveanu Cozeta S ilvia

  Aproximativ 20.000 lei pentru inlocuirea caloriferelor din cele g sdli d. g*Dl::"u:1.,tll"t-.hl .d: p:*: 40 de ari, dateaza a. r"."mtrucfia eladirilor celordour grddinitre. Exista aitret pericolul de a se fisura ,uu'a??'L""rrilraJi*perete din cauzaruginii atat de la exterior cat si din interior.

 • STR.22 DECEMBRIE nr.76 tel./fax 0242515695e-mail scoala3 olt(@yahoo. com

  N r.435/08.0E.2016

  CATRE,PRIMARIA MLNICIPIULUI OLTENITA

  Prin prezenta va informam ca in conformitate cu Fundamentareabugetgra nr.B97|I2'II.2015 a Scolii gimnaziale "Mircea Eliade" Oltenita, in anul 2016ne este necesara suma de 30.000 lei pentru urmatoarele lucrari:

  - tencuit exterior partea din spate * aplicare tencuiala decorativa partea dinfatala Gradinita cu program normal nr.2 Oitenita:

  -reparatii tencuiala partea exterioaraScoala gimnaziala "Mircea Eliade".

  spate afectala de loviturile cu mingea la

  PROFCONTABIL,

  NECULA IOANA

 • HOTARARE.. privind rectificarea bugetului propriu al Judeftrlui Calarasi pe anul J0l6

  consiliul Judetean calarasi, intrunit in sedinta ordinara din26.07.2016,Avand in vedere:- raportul Directiei Economice, inregistrat sub nr. 10172 din25.07.2016;- raportul comisiei pentru Studii, Prognoze Economico-Socialg Buget-Finan{e giAdministrarea Domeniului pubric 9i privat al Judefului;- adresa Inspectoratului Scolar Judetean caiarasi, nr.2460 din 21 .07.2016,inregistrata laconsiliul Judetean calarasi sub nr. 101 13 din 2r .07 .2016;- adresa spitalului Judetean de urgentd cdldragi, nr. 115gg din25.07.2016, inregistratd laconsiliul Judetean calarasi sub nr. 10256 din26.07.2016:- prevederile Hotararii consiliului Judetean calarasi rv.25l20r6privind aprobprea bugetuluipropriu al jude{ului calaraqi pe anul 2016 si estimarile pentru nii 201 7-2019, cu jnodificarile sicompletarile ulterioare;- prevederile Hotararii Guvernului nr. 42312016 privind repartizarea pe judBte a sumeloraprobate prin lege pentru finantarea drepturilor copiiloi/elevilor/tinerilor cu cerint4 educationalespeciale integrati in invatamantul de masa, precum si metodologia de alocare a acestor sumeunitatilor de invatamant de masa, pentru anul i0I6;- prevederile Hotararii Guvemului nr. 90412014 pentru stabilirea limitelop minime decheltuieli aferente drepturilor prevazute de arr. tz9 atii. (il"o,-"1.g;; *: 27212004 privindprotectia si promovarea drepturilor copilului;- prevederile art' 19 alin. (2) din Legea nr. 27312006 privind finantele publice locale, cumodifi carile si completarile ulterioare;- prevederile art' 91 alin' (1) lit. b) si ale alin. (3) lit. a) din Legea administratiei piiblicelocale nr. : .:9uIn te din

  cu modificarile si completarile ulter 215;120a\,1

  ROMANIAJUDETUI,.AI-ARASIC ONSILtrUL JUDETEAN CALARASI

  prezentei hotarari.Secretarul j

  celor interesati

  PRESED

  Art. 3. Directia Economica. Spitaluladministrativ-teritoriale prevazute in anexele nr.

  Judetean de Urgentd Caldraqi2 si 3 vor duce la indeplinire

  Juridica si Administratie publica, va comunica prezenta

  HOTARASTE:

  Art' 1' - Se aproba rectificarea bugetului propriu al Judetului Calarasi pe anul 2q16,., ,rdide 801 mii lei, rcprezentand sume defatcate Oin taxa pe -,zaloarea adaugatapentfu finantareacheltuielilor descentrarizate ra nivelul judetul'ui pentru lorcopiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educationatr" r