ROM ÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIE I CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

13
ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI INOVĂRII CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC PROFESIONAL ŞI TEHNIC UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR Phare TVET Conferinţa Consolidarea şi Dezvoltarea Capitalului Uman pentru o Societate Durabilă a Cunoaşterii în România; contribuţia proiectelor Phare TVET şi asigurarea sustenabilităţii acestora -Mai 2009- Phare TVET RO 2006/ 018-147.04.01.02.01.03.01. Proiectul de modernizare a Învăţământului Profesional şi Tehnic Zoica Vlăduţ- Director adjunct CNDÎPT/ UIP

description

ROM ÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIE I CERCETĂRII ŞI INOVĂRII CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR Phare TVET. Conferinţa Consolidarea şi Dezvoltarea Capitalului Uman pentru o Societ ate Durabil ă a Cunoaşterii - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of ROM ÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIE I CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

Page 1: ROM ÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIE I CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNICÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR Phare TVET

Conferinţa

Consolidarea şi Dezvoltarea Capitalului Uman pentru o Societate Durabilă a Cunoaşterii

în România; contribuţia proiectelor Phare TVET şi asigurarea

sustenabilităţii acestora -Mai 2009-

Phare TVET RO 2006/ 018-147.04.01.02.01.03.01.Proiectul de modernizare a Învăţământului Profesional şi

Tehnic

Zoica Vlăduţ- Director adjunct CNDÎPT/ UIP

Page 2: ROM ÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIE I CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

22

Reforma sistemicăReforma sistemică în continuarea reformei în continuarea reformei iniţiată iniţiată prin programul Phare VET RO 9405 şi continuată prin programul Phare VET RO 9405 şi continuată prin programprin programeleele multianual multianualee Phare TVET 2001-2003 Phare TVET 2001-2003 si 2004-2006si 2004-2006, care a, care auu ca ca OBIECTIV MAJOROBIECTIV MAJOR dezvoltarea unui sistem TVET consolidat pentru:dezvoltarea unui sistem TVET consolidat pentru:

a răspunde cerinţelor unei societăţi bazată pe a răspunde cerinţelor unei societăţi bazată pe cunoaşterecunoaştere a spori gradul de ocupare si dezvoltare economicăa spori gradul de ocupare si dezvoltare economică a creşte gradul de coeziune economică şi socialăa creşte gradul de coeziune economică şi socială a dezvolta exercitarea cetăţeniei democraticea dezvolta exercitarea cetăţeniei democratice

[1] [1] TVET= Formare ProfesionalăTVET= Formare Profesională Iniţială (Învăţământ profesional şi tehnic) Iniţială (Învăţământ profesional şi tehnic)

ROMÂNIAMINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNICÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR Phare TVET

Page 3: ROM ÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIE I CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

33

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNICÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR Phare TVET

Obiectivele Obiectivele specificespecifice ale ale proiectelor Phare TVETproiectelor Phare TVET

Sprijinirea Sprijinirea îndeplinirii obiectivelor politicilor îndeplinirii obiectivelor politicilor educaţionale prin:educaţionale prin:

Contribuţia la îmbunătăţirea Contribuţia la îmbunătăţirea sistemelor de ÎPT şi ÎS;sistemelor de ÎPT şi ÎS;

Creşterea adaptabilităţii şi ocupării la Creşterea adaptabilităţii şi ocupării la nivel regional şi local;nivel regional şi local;

Asigurarea unei mai mari coerenţe Asigurarea unei mai mari coerenţe între oferta de formare a ÎPT şi ÎSîntre oferta de formare a ÎPT şi ÎS

Creşterea accesului şi participării în Creşterea accesului şi participării în ÎPTÎPT

Page 4: ROM ÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIE I CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

44

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNICÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR Phare TVET

Anul financiar

Dezv.Institut.(Phare)

Investiţii TOTAL

Total buget Din care

Phare Guv. RO

2004 3,00(0,50 pt HE)

45,619 reabilit. şcoli

34,214 reabilit. şcoli

11,404 reabilit şcoli

48,619

2005 3,00(1,00 pt. HE)

25,667 (din care 23,00 echip. didactice 2,667 – reabilit scoli) [1]

19,25(din care 17,25 echip. didactice 2,0 – reabilit scoli )

6,417 (din care 5,75 echi. didactice 0,667 – reabilit scoli )

27,667

2006 1,50(0,40 pt HE)

30,20 (din care 27,00 echip. didac.3,2 TIC)

22,65 (din care 20,25 echip. didac.2,4 TIC)

7,55 (din care 6,75 echip. didac.0,8 TIC)

31,700

TOTAL 7,50 101,486 76,114 25,371 108,986[1] supervizare

Page 5: ROM ÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIE I CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

55

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNICÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR Phare TVET

Beneficiari direcţiBeneficiari direcţi Phare 2006Phare 2006

150 unităţi de învăţământ din localităţi aprobate prin 150 unităţi de învăţământ din localităţi aprobate prin HG 399/2001 (elevi, profesori, personal de HG 399/2001 (elevi, profesori, personal de conducere şi partenerii sociali)conducere şi partenerii sociali)

42 Inspectorate şcolare42 Inspectorate şcolare42 Comitete Locale de Dezvoltare a Parteneriatului 42 Comitete Locale de Dezvoltare a Parteneriatului

Social în TVET (CLDPS)Social în TVET (CLDPS)8 8 reţelereţele univ universitareersitare din 8 sectoare ocupaţionale din 8 sectoare ocupaţionale (59 facultăţi)(59 facultăţi)8 Consorţii regionale (CR)8 Consorţii regionale (CR)

Beneficiari indirecţiBeneficiari indirecţi întreaga reţea a unităţilor de învăţământ profesional şi întreaga reţea a unităţilor de învăţământ profesional şi

tehnic tehnic

Page 6: ROM ÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIE I CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

66

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNICÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR Phare TVET

Proiectele Phare TVET au asigurat o abordare Proiectele Phare TVET au asigurat o abordare integrată în concordanţă cu nevoile naţionale şi integrată în concordanţă cu nevoile naţionale şi prevederile politicilor adoptate de Uniunea Europeană prevederile politicilor adoptate de Uniunea Europeană pentru sistemele educaţionale şi de formare pentru sistemele educaţionale şi de formare profesională (programul “Educaţie şi Formare profesională (programul “Educaţie şi Formare profesională 2010”)profesională 2010”) din perspectiv din perspectivele:ele:

NNivelurilor de educaţie prin articularea ÎPT şi ivelurilor de educaţie prin articularea ÎPT şi ÎSÎS

Învăţării pe tot parcursul vieţii prin corelarea Învăţării pe tot parcursul vieţii prin corelarea ÎPT şi FPCÎPT şi FPC

Procesului de gestiune previzională a forţei de Procesului de gestiune previzională a forţei de muncă corelată cu nevoile de dezvoltare muncă corelată cu nevoile de dezvoltare economică şi socialăeconomică şi socială

Proceselor de management şi guvernanţă a Proceselor de management şi guvernanţă a unităţilor ÎPTunităţilor ÎPT

Page 7: ROM ÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIE I CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

77

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNICÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR Phare TVET Din perspectiva nivelurilor de educaţie Din perspectiva nivelurilor de educaţie

prin articularea ÎPT şi ÎSprin articularea ÎPT şi ÎS- Dezvoltarea calificărilor din perspectiva Dezvoltarea calificărilor din perspectiva

progresului în carieră şi al recunoaşterii progresului în carieră şi al recunoaşterii achiziţiilor învăţării dobândite anteriorachiziţiilor învăţării dobândite anterior

- Crearea condiţiilor pentru portabilitatea achiziţiilor de învăţare exprimată prin credite transferabile şi de acumulare (ECTS şi ECVET)

- Mecanisme coerente de asigurarea calităţii Mecanisme coerente de asigurarea calităţii în dezvoltarea calificărilorîn dezvoltarea calificărilor

- Mecanisme coerente de asigurarea calităţii Mecanisme coerente de asigurarea calităţii furnizării calificărilorfurnizării calificărilor

Page 8: ROM ÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIE I CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

88

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNICÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR Phare TVET

Din perspectiva învăţării pe tot parcursul Din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii prin corelarea ÎPT şi FPCvieţii prin corelarea ÎPT şi FPC

- Contribuţii la dezvoltarea Cadrului Naţional al Contribuţii la dezvoltarea Cadrului Naţional al Calificărilor şi corelarea cu Cadrul European al Calificărilor şi corelarea cu Cadrul European al Calificărilor;Calificărilor;

- Dezvoltarea de mecanisme şi instrumente de Dezvoltarea de mecanisme şi instrumente de recunoaştere a achiziţiilor obţinute în contexte recunoaştere a achiziţiilor obţinute în contexte diferite de învăţare (încă nefuncţională diferite de învăţare (încă nefuncţională recunoaşterea achiziţiilor din contexte de învăţare recunoaşterea achiziţiilor din contexte de învăţare non-formale şi informalenon-formale şi informale

- Sprijinirea furnizorilor de educaţie şi formare Sprijinirea furnizorilor de educaţie şi formare pentru participarea la scheme de ucenicie pentru participarea la scheme de ucenicie furnizate în parteneriat cu întreprinderi (încă furnizate în parteneriat cu întreprinderi (încă nefuncţionale)nefuncţionale)

Page 9: ROM ÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIE I CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

99

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNICÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR Phare TVET

Din perspectiva procesului de gestiune Din perspectiva procesului de gestiune previzională a forţei de muncă corelată cu previzională a forţei de muncă corelată cu nevoile de dezvoltare economică şi socialănevoile de dezvoltare economică şi socială

- Planificare strategică participativă şi implicarea - Planificare strategică participativă şi implicarea diferitelor niveluri de decizie în stabilirea nevoilor diferitelor niveluri de decizie în stabilirea nevoilor de formarede formare

- Sprijinirea dezvoltării instituţionale a structurilor Sprijinirea dezvoltării instituţionale a structurilor parteneriale: consorţii regionale, CLDPSparteneriale: consorţii regionale, CLDPS

- Dezvoltarea şi îmbunătăţirea mecanismelor şi Dezvoltarea şi îmbunătăţirea mecanismelor şi instrumentelor de previzionare a nevoilor de instrumentelor de previzionare a nevoilor de calificare: metodologii de investigaţie a pieţei calificare: metodologii de investigaţie a pieţei muncii şi metodologii de studiere a inserţiei muncii şi metodologii de studiere a inserţiei absolvenţilor, PRAI, PLAI, PAS şi metodologii de absolvenţilor, PRAI, PLAI, PAS şi metodologii de monitorizare a implementării lormonitorizare a implementării lor

Page 10: ROM ÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIE I CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

1010

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI INOVĂRII CENTRUL CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

PROFESIONAL ŞI TEHNICPROFESIONAL ŞI TEHNICUNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR Phare TVET

Din perspectiva proceselor de Din perspectiva proceselor de management şi guvernanţă a unităţii management şi guvernanţă a unităţii ÎPT:ÎPT:

- Unitatea ÎPT ca instituţie de educaţie şi Unitatea ÎPT ca instituţie de educaţie şi formare incluzivă, capabilă de auto-formare incluzivă, capabilă de auto-evaluare şi îmbunătăţire a activităţiievaluare şi îmbunătăţire a activităţii

- Unitatea ÎPT capabilă să acţioneze ca Unitatea ÎPT capabilă să acţioneze ca instituţie de dezvoltare a resurselor umane instituţie de dezvoltare a resurselor umane la nivelul comunităţiila nivelul comunităţii

- Unitatea ÎPT promotoare a parteneriatului Unitatea ÎPT promotoare a parteneriatului social şi activă în comunitatesocial şi activă în comunitate

- Unitatea Unitatea ÎPT parte a uneia sau mai multor ÎPT parte a uneia sau mai multor reţele de inter- asistenţăreţele de inter- asistenţă

Page 11: ROM ÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIE I CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

Câteva rezultate cantitative ale proiectelor Phare TVET 2004-2006 (perioada noiembrie 2006- mai 2009) 250 calificări elaborate sau revizuite pentru ÎPT şi

IS 6319 persoane formate (reprezentanţi ISJ,

directori unităţi de ÎPT, cadre didactice, parteneri sociali, etc)

150 de vizite de monitorizare externă pentru asigurarea calităţii şi întocmirea rapoartelor

8 de PRAI, 42 de PLAI, 150 de PAS elaborate şi revizuite anual,pe baza studiilor de piaţa muncii

166 vizite de monitorizare pentru instrumentele de planificare strategică

analiza rapoartelor vizitelor de monitorizare pentru aprox. 1000 unităţi de ÎPT

aprox. 400 de auxiliare curriculare elaborate

Page 12: ROM ÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIE I CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

1212

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI INOVĂRII CENTRUL CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

PROFESIONAL ŞI TEHNICPROFESIONAL ŞI TEHNICUNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR Phare TVET

Sustenabilitatea proiectelor Sustenabilitatea proiectelor Phare TVET prin:Phare TVET prin:

- Relevanţa rezultatelor- Relevanţa rezultatelor

- Asumarea acestora de către - Asumarea acestora de către toţi parteneriitoţi partenerii

- Mobilizarea resurselor pentru - Mobilizarea resurselor pentru continuarea acţiunilorcontinuarea acţiunilor

- Utilizarea persoanelor resursă- Utilizarea persoanelor resursă

- Utilizarea reţelelor de inter- - Utilizarea reţelelor de inter- asistenţăasistenţă

Page 13: ROM ÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIE I CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

1313

Mulţumesc pentru atenţie!Mulţumesc pentru atenţie!

Opinia dumneavoastrOpinia dumneavoastrăă contea contează!ză!Vă rugăm să o transmiteţi la Vă rugăm să o transmiteţi la

Centrul Naţional de Dezvoltare pentru Centrul Naţional de Dezvoltare pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic Învăţământul Profesional şi Tehnic

[email protected]@tvet.roFax: 021 312 54 98Fax: 021 312 54 98

Tel: 021 311 1162 sau Tel: 021 311 1162 sau 021 312 1161021 312 1161www.tvet.ro www.tvet.ro

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNICÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR Phare TVET