Rodica Crisan, Constructii din zidarie si beton 2006-2007 ... fileRodica Crisan, Constructii din...

Click here to load reader

 • date post

  24-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  91
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Rodica Crisan, Constructii din zidarie si beton 2006-2007 ... fileRodica Crisan, Constructii din...

 • Rodica Crisan, Constructii din zidarie si beton 2006-2007_Curs 3 3/7/2007

  1

  1

  CONCEPłIA STRUCTURALĂ A CLĂDIRILOR DIN ZIDĂRIE

  2

  PERETELE PORTANT ŞI CONCEPłIA STRUCTURALĂ A CLĂDIRILOR DIN ZIDĂRIE

  Villa Rotonda, Palladio, cca. 1570

  3

  PERETELE PORTANT ŞI CONCEPłIA STRUCTURALĂ A CLĂDIRILOR DIN ZIDĂRIE

  LocuinŃă unifamilială, Bucureşti, Str. Radu Calomfirescu 11, cca.1890 4

  PERETELE PORTANT ŞI CONCEPłIA STRUCTURALĂ A CLĂDIRILOR DIN ZIDĂRIE

  LocuinŃă unifamilială, Bucureşti, Str. Plantelor 37, cca.1910

  5

  PERETELE PORTANT ŞI CONCEPłIA STRUCTURALĂ A CLĂDIRILOR DIN ZIDĂRIE

  Horia Creangă, Vila Bunescu, Bucureşti, Aleea Alexandru 12, 1932 6

  PERETELE PORTANT ŞI CONCEPłIA STRUCTURALĂ A CLĂDIRILOR DIN ZIDĂRIE

  Horia Creangă, Vila Bunescu, Bucureşti – Foto 2006

 • Rodica Crisan, Constructii din zidarie si beton 2006-2007_Curs 3 3/7/2007

  2

  7

  PERETELE PORTANT ŞI CONCEPłIA STRUCTURALĂ A CLĂDIRILOR DIN ZIDĂRIE

  Horia Creangă, Vila Mateescu, Bucureşti, str. Teodor Iliescu 6, 1935 (proiectul iniŃial) 8

  PERETELE PORTANT ŞI CONCEPłIA STRUCTURALĂ A CLĂDIRILOR DIN ZIDĂRIE

  Horia Creangă, Vila Mateescu, Bucureşti, str. Teodor Iliescu 6, 1935

  9

  PERETELE PORTANT ŞI CONCEPłIA STRUCTURALĂ A CLĂDIRILOR DIN ZIDĂRIE

  CRITERII DE PROIECTARE...

  10

  PERETELE PORTANT ŞI CONCEPłIA STRUCTURALĂ A CLĂDIRILOR DIN ZIDĂRIE

  TIPURI DE PEREłI DIN ZIDĂRIE După rolul structural în cadrul construcŃiei

  (cf. CR6-2006)

  � PERETE STRUCTURAL – preia forŃe verticale şi orizontale care acŃionează în planul său

  � PERETE DE RIGIDIZARE (DE CONTRAVÂNTUIRE) – nu este încărcat direct cu forŃe verticale, dar preia forŃe orizontale care acŃionează în planul său

  � PERETE NESTRUCTURAL – nu face parte din structura portantă a construcŃiei (poate fi suprimat!)

  � PERETE DE UMPLUTURĂ – nu face parte din structură, dar contribuie la rigiditatea laterală a construcŃiei şi disiparea energiei seismice (nu poate fi suprimat decât cu măsuri speciale!)

  11

  PERETELE PORTANT ŞI CONCEPłIA STRUCTURALĂ A CLĂDIRILOR DIN ZIDĂRIE

  TIPURI DE PEREłI DIN ZIDĂRIE După alcătuire

  (cf. CR6-2006)

  ZIDĂRIE CONFINATĂ (ZC) ZIDĂRIE CU INIMA ARMATĂ (ZC)

  � zidărie simplă/nearmată (ZNA);

  � zidărie confinată (ZC);

  � zidărie confinată şi armată în rosturile orizontale (ZC+AR);

  � zidărie cu inima armată (ZIA).

  12

  PERETELE PORTANT ŞI CONCEPłIA STRUCTURALĂ A CLĂDIRILOR DIN ZIDĂRIE

  CARACTERUL SPAłIAL AL STRUCTURILOR DIN ZIDĂRIE

  Se asigură prin:

  A. Legăturile dintre pereŃii structurali de pe cele două direcŃii, la colŃuri, intersecŃii şi ramificaŃii, realizate prin:

  � Ńeserea zidăriei;

  � armături aşezate în rosturile orizontale;

  � stâlpişori de beton armat.

  B. Legăturile între planşee şi pereŃii structurali realizate cu centuri de b.a. turnate pe toŃi pereŃii.

 • Rodica Crisan, Constructii din zidarie si beton 2006-2007_Curs 3 3/7/2007

  3

  13

  PERETELE PORTANT ŞI CONCEPłIA STRUCTURALĂ A CLĂDIRILOR DIN ZIDĂRIE

  DOMENII DE UTILIZARE A STRUCTURILOR DIN ZIDĂRIE Cf. CR6-2006

  � clădiri până la P+4E inclusiv – locuinŃe şi alte funcŃiuni care nu necesită spaŃii libere mari şi care nu sunt susceptibile de a suferi schimbări majore de compartimentare în cursul utilizării

  � clădiri tip "hală" cu deschideri şi înălŃimi moderate (deschideri cca 9.00÷÷÷÷15.00m şi înălŃimi 6.00 ÷÷÷÷ 8.00m) – săli de gimnastică, ateliere, depozite, clădiri agrozootehnice, etc.

  14

  PERETELE PORTANT ŞI CONCEPłIA STRUCTURALĂ A CLĂDIRILOR DIN ZIDĂRIE

  1. Stabilirea formei generale a clădirii - în plan şi în elevaŃie

  2. Proiectarea preliminară a suprastructurii verticale (ansamblul

  pereŃilor structurali)

  3. Proiectarea preliminară a planşeelor

  4. Proiectarea preliminară a infrastructurii

  PROIECTAREA PRELIMINARĂ ARHITECTURAL-STRUCTURALĂ

  A CONSTRUCłIILOR DIN ZIDĂRIE PORTANTĂ

  NORME DE PROIECTARE

  � Cod de proiectare pentru structuri din zidărie, CR6-2006

  � Cod de proiectare seismică, P100-1/2006 – Cap. 8

  15

  PERETELE PORTANT ŞI CONCEPłIA STRUCTURALĂ A CLĂDIRILOR DIN ZIDĂRIE

  1. CONFORMAREA CLĂDIRII Regularitate structurală în plan şi în elevaŃie

  A. Regularitate structurală ÎN PLAN: Partiuri compacte, cu simetrie

  geometrică (dată de forma în plan) şi simetrie mecanică (rezultată din

  dispunerea în plan a pereŃilor structurali) sau cu disimetrii limitate.

  FORMA IN PLAN:

  � aproximativ simetrică în raport cu 2 direcŃii ortogonale,

  � compactă, cu contur regulat,

  � retrageri/proeminenŃe reduse (sub 10% din aria planşeului sau sub

  1/5 din dimensiunea laturii respective);

  DISTRIBUłIA PEREłILOR STRUCTURALI IN PLAN

  � pe 2 direcŃii ortogonale,

  � fără disimetrii importante. 16

  PERETELE PORTANT ŞI CONCEPłIA STRUCTURALĂ A CLĂDIRILOR DIN ZIDĂRIE

  REGULARITATE GEOMETRICĂ ÎN PLAN

  L1 L2

  L A B

  b

  a

  Clădiri cu forme compacte

  Abateri de la forma compactă

  L1 + L2 < L/4 a < A/5 b < B/5

  17

  PERETELE PORTANT ŞI CONCEPłIA STRUCTURALĂ A CLĂDIRILOR DIN ZIDĂRIE

  REGULARITATE MECANICĂ ÎN PLAN

  � Dispunerea cât mai uniformă a pereŃilor structurali în raport cu axele clădirii.

  � Sumele ariilor nete de zidărie ale pereŃilor de pe cele două direcŃii principale ale clădirii trebuie să fie aproximativ egale.

  DA! NU! 18

  PERETELE PORTANT ŞI CONCEPłIA STRUCTURALĂ A CLĂDIRILOR DIN ZIDĂRIE

  B. Regularitate structurală IN ELEVAłIE:

  � înălŃimile nivelurilor - constante sau variaŃii max. 20%;

  � dimensiunile pereŃilor structurali - constante la toate nivelurile

  supraterane sau cu variaŃii limitate: – reducerea lungimii unui perete faŃă de nivelul inferior max. 20%

  – reducerea ariilor nete totale de zidărie la nivelurile superioare (pentru

  clădirile cu n≥3) max. 20% din aria zidăriei de la parter – clădirea nu are niveluri "slabe" (cu rigiditate şi/sau capacitate de

  rezistenŃă mai mică decât ale nivelurilor superioare)

  � aria planşeelor - constantă la toate nivelurile clădirii; se acceptă

  reduceri de arie de cca 10-15% la nivelele superioare cu condiŃia ca

  traseul de scurgere a încărcărilor către fundaŃii să nu fie întrerupt.

  � fără niveluri ‘slabe’ (cu rigiditate şi/sau rezistenŃă mai mică)

 • Rodica Crisan, Constructii din zidarie si beton 2006-2007_Curs 3 3/7/2007

  4

  19

  PERETELE PORTANT ŞI CONCEPłIA STRUCTURALĂ A CLĂDIRILOR DIN ZIDĂRIE

  NU clădiri cu niveluri "slabe" !

  (NEREGULARITATE STRUCTURALĂ ÎN ELEVAłIE !)

  NU!

  20

  PERETELE PORTANT ŞI CONCEPłIA STRUCTURALĂ A CLĂDIRILOR DIN ZIDĂRIE

  SEPARAREA CLĂDIRII ÎN TRONSOANE

  Separarea clădirii în tronsoane este necesară dacă:

  - lungimea clădirii depăşeşte 50.0 m

  - forma în plan are neregularităŃi care depăşesc limitele admise

  - terenul pe care este amplasată clădirea prezintă neregularităŃi (de

  stratificaŃie, de consistenŃă, umpluturi locale, etc).

  21

  PERETELE PORTANT ŞI CONCEPłIA STRUCTURALĂ A CLĂDIRILOR DIN ZIDĂRIE

  SEPARAREA CLĂDIRII ÎN TRONSOANE

  22

  PERETELE PORTANT ŞI CONCEPłIA STRUCTURALĂ A CLĂDIRILOR DIN ZIDĂRIE

  NUMĂRUL MAXIM DE NIVELE

  Numărul de nivele se limitează în funcŃie de:

  � zona seismică

  � regularitatea structurii

  � densitatea pereŃilor structurali

  � tipul zidăriei (ZNA, ZC, ZCA, ZIA)

  � materialele de zidărie

  � importanŃa (funcŃiunea) clădirii

  ZNA din elemente ceramice: P ... P+2 (inclusiv mansarda!)

  ZC, ZCA, ZIA din elemente ceramice: P+1 ... P+4

  ZC, ZCA, ZIA din blocuri ceramice cu geometrie specială: P ... P+3

  ZC din BCA: P ... P+1