Rmt-taklimat Unt Guru Rmt 2015 Pindaan Spk Rmt

download Rmt-taklimat Unt Guru Rmt 2015 Pindaan Spk Rmt

of 36

 • date post

  07-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  258
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Rmt-taklimat Unt Guru Rmt 2015 Pindaan Spk Rmt

 • 8/18/2019 Rmt-taklimat Unt Guru Rmt 2015 Pindaan Spk Rmt

  1/36

    AKLIMA

  PENGURUSAN RM

  PINDAAN SPK

  BIL 1 AHUN 2013

  DI BTPN PERLIS

  Pada 5 FEBRUARI 2014

 • 8/18/2019 Rmt-taklimat Unt Guru Rmt 2015 Pindaan Spk Rmt

  2/36

  BANTUAN

  RANCANGAN

  MAKANAN

  TAMBAHAN

 • 8/18/2019 Rmt-taklimat Unt Guru Rmt 2015 Pindaan Spk Rmt

  3/36

  SURAT PEKELILING KEWANGANBIL 1 TAHUN 2013

  RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN(KP(BKEW/BT)1800/G-03 Jld 2 (s! ") (11) (3)

  TUJUAN

   #$# %&'*+$ $! ,&$+'#s!+$ .&'+'+$ d+$ +

  $+d%#'+$$'s+$ !&+$+$

  '+!+$+$

  , ,&l+!s+$+!+$ RMT d# s&!l+4 ,l+# %l+$ M 20

 • 8/18/2019 Rmt-taklimat Unt Guru Rmt 2015 Pindaan Spk Rmt

  4/36

  SURAT PEKELILING KEWANGANBIL 1 TAHUN 2013

  RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN(KP(BKEW/BT)1800/G-03 Jld 2 (s! ") (11) (3)

  LATARBELAKANG

  PK B#l 5 T+4$ 2010 &l+4 ,&,%&'#!+$ +'#s.+$d+$++'+ .&$'s+$ !&+$+$ d+$ .&'+!+$+$ 6+$

  &'!+#+$ RMT

  &'d+.+ %&%&'+.+ .#$d++$ 6+$ .&'l d#%+&$+,%+4%+#!+$ s&l+'+s d&$+$ d+s+' d+$&.&'l+$ s&,+s+

 • 8/18/2019 Rmt-taklimat Unt Guru Rmt 2015 Pindaan Spk Rmt

  5/36

  SURAT PEKELILING KEWANGANBIL 1 TAHUN 2013

  RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN(KP(BKEW/BT)1800/G-03 Jld 2 (s! ") (11) (3)

  KRITERIA KELA7AKAN

  M'#d +'+$&+'+ M+l+6s#+ d+'# T+4$ 14#$+ T+4$ d# s&,+ S&!l+4K&'+*++$ d+$ S&!l+4 B+$+$ K&'+*++$

  • P&$d+.++$ K&+ Is# R,+4 (KIR) +d+l+4

  d# %++4 P+'+sG+'#s K&,#s!#$+$ (PGK) N+s#$+l s&,+s+

  !+&'# M#s!#$T&+'9 S&,&$+$*$ P&$d+.++$

  RM"2000 P&'!+.#+RM130

 • 8/18/2019 Rmt-taklimat Unt Guru Rmt 2015 Pindaan Spk Rmt

  6/36

  SURAT PEKELILING KEWANGANBIL 1 TAHUN 2013

  RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN(KP(BKEW/BT)1800/G-03 Jld 2 (s! ") (11) (3)

  KRITERIA KELA7AKAN

  M'#d 6+$ %&'s&!l+4 d# S&!l+4 :'+$Asl#/P&$+$ d+$  B&'!&.&'l+$ K4+s (:KU) l+6+! s&+'++,+#!9 d+$

  • S&,+ ,'#d 6+$ #$+l d# +s'+,+TIAK LA7AK,&$&'#,+ RMT

 • 8/18/2019 Rmt-taklimat Unt Guru Rmt 2015 Pindaan Spk Rmt

  7/36

  SURAT PEKELILING KEWANGANBIL 1 TAHUN 2013

  RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN(KP(BKEW/BT)1800/G-03 Jld 2 (s! ") (11) (3)

  KAAR AN TEMP:H PELAKSANAAN

  K+d+' RMT +d+l+4 RM180 s&4+'# (2013)RM 2"0 (201;) %+# s&,&$+$*$ S'+s#+'+$ %&'+'#!4 1" N< 2013

  • Kadar RMT adalah RM2.05 sehari (2013) RM

  3.00 (2014) bagi Sabah/Sarawak dan Wilayahersek!"!an #ab!an.

  • T&,.4 .&l+!s+$++$ +d+l+4 #d+!

  ,&l&%#4# 1=0 4+'# s&+4$

 • 8/18/2019 Rmt-taklimat Unt Guru Rmt 2015 Pindaan Spk Rmt

  8/36

  SURAT PEKELILING KEWANGANBIL 1 TAHUN 2013

  RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN(KP(BKEW/BT)1800/G-03 Jld 2 (s! ") (11) (3)

  KAAR AN TEMP:H PELAKSANAAN

  Bermula pada 4+'# .&'+,+ .&'s&!l+4+$,bagi murid Tahun 1 dan kes keciciranpermohonan (Thn 2-6) bermula pada 1>&%'+'# +4$ s&,+s+.

  • RMT tidak dilaksanakan sepanang bulanRamadhan bagi murid !ang beragama "slamdan pembelian makanan untuk diba#a pulangadalah TIAK IBENARKAN

 • 8/18/2019 Rmt-taklimat Unt Guru Rmt 2015 Pindaan Spk Rmt

  9/36

  SURAT PEKELILING KEWANGANBIL 1 TAHUN 2013

  RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN(KP(BKEW/BT)1800/G-03 Jld 2 (s! ") (11) (3)

  TATACARA PERM:H:NAN

  Murid$penaga perlu isi borang permohonanRMT seperti L+,.#'+$ A untuk pertimbangan %& Bantuan 'ekolah

  •  % kemukakan bilangan murid !ang la!ak ke

  Bahagian &e#angan, &M sele#at-le#atn!apada minggu !& 3 %l+$ #s&,%&' +4$s&,+s+ (Thn 1-*) dan sele#at-le#atn!a padaminggu !& ; %l+$ J+$+'# +4$ %&'#!$6+

  bagi murid Tahun 1 dan kes keciciranermohonan Thn 2-6 den an men unakan

 • 8/18/2019 Rmt-taklimat Unt Guru Rmt 2015 Pindaan Spk Rmt

  10/36

  SURAT PEKELILING KEWANGANBIL 1 TAHUN 2013

  RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN(KP(BKEW/BT)1800/G-03 Jld 2 (s! ") (11) (3)

  TATACARA PERAKAUNAN AN PEMBA7ARAN

  Bahagian &e#angan akan menurunkan #aranperuntukan kepada semua % sele#at-le#atn!aminggu ke 2 bulan %anuari setiap tahun.

  •  % agihkan peruntukan RMT ke sekolah dalam

  tempoh + hari selepas #aran diterima dan satusalinan surat agihan hendaklah dihantar kesekolah berkenaan.

  • 'ekolah hendaklah mengakaunkan umlah !ang

  diterima di ba#ah l+*' .&l%++# dalam B!T$+# KWK dan men elen ara kaun

 • 8/18/2019 Rmt-taklimat Unt Guru Rmt 2015 Pindaan Spk Rmt

  11/36

  SURAT PEKELILING KEWANGANBIL 1 TAHUN 2013

  RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN(KP(BKEW/BT)1800/G-03 Jld 2 (s! ") (11) (3)

  PELARASAN PERUNTUKAN KEWANGAN

  'ekolah !ang mempun!ai pertambahan murid!ang la!ak mendapat RMT boleh memohonperuntukan tambahan kepada % s&%&l, 28>&%'+'# +4$ s&,+s+.

  •  % kemuka permohonan peruntukan tambahankepada Bahagian &e#angan sebelum 31 M++4$ s&,+s+ dengan menggunakan borangL+,.#'+$ C

 • 8/18/2019 Rmt-taklimat Unt Guru Rmt 2015 Pindaan Spk Rmt

  12/36

  SURAT PEKELILING KEWANGANBIL 1 TAHUN 2013

  RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN(KP(BKEW/BT)1800/G-03 Jld 2 (s! ") (11) (3)

  BAKI PERUNTUKAN TAHUN SEMASA

  enisi baki peruntukan tahun semasa ialahamaun$umlah peruntukan RMT tahun semasa!ang tidak habis dibelanakan sehingga /1isember tahun semasa setelah ditolak semuatanggungan perbelanaan !ang ada.

  • B+!# &'s&% 4&$d+!l+4 d#%++ !& +4$%&'#!$6+

  • enisi %+!# %++ !& +4$ 4+d+.+$ ialah %+!# .&'$!+$ +4$ s&,+s+ !ang diba#a

  ke tahun berikutn!a.• S&,+ baki ba#a ke tahun hada an RMT akan

 • 8/18/2019 Rmt-taklimat Unt Guru Rmt 2015 Pindaan Spk Rmt

  13/36

  SURAT PEKELILING KEWANGANBIL 1 TAHUN 2013

  RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN(KP(BKEW/BT)1800/G-03 Jld 2 (s! ") (11) (3)

  PERANAN JAWATAN KUASA RMT SEK:LAH

   %a#atankuasa RMT !ang di#uudkan di sekolahhendaklah bertanggunga#ab ke ataspengurusan pemilihan dan perlantikanpengusaha$pembekal makanan serta memantaumenu dan kualiti makanan !ang disediakan.

  •  %a#atankuasa RMT boleh menamatkan khidmatpengusaha$pembekal makanan tersebut padabila-bila masa sekiran!a berlaku perlanggaran

  terma peranian.

 • 8/18/2019 Rmt-taklimat Unt Guru Rmt 2015 Pindaan Spk Rmt

  14/36

  SURAT PEKELILING KEWANGANBIL 1 TAHUN 2013

  RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN(KP(BKEW/BT)1800/G-03 Jld 2 (s! ") (11) (3)

  PERLANTIKAN PEMBEKAL MAKANAN

  Bagi nilai perolehan !ang #d+! ,&l&%#4#RM"0?00000 setahun, perolehan hendaklahdibuat secara l+$#!+$ &'s kepadapengusaha kantin bagi sekolah !angmempun!ai perkhidmatan kantin. 'ekiran!a

  sekolah tidak mempun!ai perkhidmatan kantin, %a#atankuasa RMT sekolah boleh membuatlantikan terus kepada "B0 sekolah berkenaan.'ekiran!a ibubapa murid berkenaan tidak

  berminat, %kuasa RMT boleh membuat lantikanterus embekalan RMT ke ada keluar a

  20

 • 8/18/2019 Rmt-taklimat Unt Guru Rmt 2015 Pindaan Spk Rmt

  15/36

  SURAT PEKELILING KEWANGANBIL 1 TAHUN 2013

  RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN(KP(BKEW/BT)1800/G-03 Jld 2 (s! ") (11) (3)

  PERLANTIKAN PEMBEKAL MAKANAN

  Bagi nilai perolehan !ang melebihiRM"0?00000 s&+4$, perolehan hendaklahdibuat dengan pela#aan sebutharga kepadasekurang-kurangn!a lima (*) pembekaltertakluk kepada rahan erbendaharaan dan

  peraturan-peraturan ke#angan !ang sedangberkuatkuasa.

  21

 • 8/18/2019 Rmt-taklimat Unt Guru Rmt 2015 Pindaan Spk Rmt

  16/36

  SURAT PEKELILING KEWANGANBIL 1 TAHUN 2013

  RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN(KP(BKEW/BT)1800/G-03 Jld 2 (s! ") (11) (3)

  PERJANJIAN PEN7EIAAN MAKANAN

  P#4+! s&!l+4 4&$d+!l+4 ,&$6&d#+!+$d!,&$ .&'*+$*#+$ d&$+$ .&,%&!+l$! &,.4 &'&$ d+$ %l&4,&$+,+!+$ !4#d,+ .&,%&!+l &'s&%.+d+ %#l+-%#l+ ,+s+ s&!#'+$6+ %&'l+!

  .&'l+$+'+$ &',+ .&'*+$*#+$ !,&$

  .&'*+$*#+$ +d+l+4 s&.&'#d# L+,.#'+$

  P#4+! s&!l+4 4&$d+!l+4 ,&,+s#!+$&,%&!+l ,+!+$+$ ,&,+4# s +'+-

 • 8/18/2019 Rmt-taklimat Unt Guru Rmt 2015 Pindaan Spk Rmt

  17/36

  SURAT PEKELILING KEWANGANBIL 1 TAHUN 2013

  RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN(KP(BKEW/BT)1800/G-03 Jld 2 (s! ") (11) (3)

  MENU

  en!ediaan RMT hendaklah mengikut dua puluh(2) enis menu !ang ditetapkan seperti didalam 0aris anduan RMT. ihak sekolahdicadangkan memilih lima (*) menu secarabergilir-gilir. alau bagaimanapun, sekolah

  boleh membuat pilihan daripada dua puluh (2)senarai menu !ang disediakan mengikutkesesuaian dan kesukaan murid-murid.

 • 8/18/2019 Rmt-taklimat Unt Guru Rmt 2015 Pindaan Spk Rmt

  18/36

  SURAT PEKELILING KEWANGANBIL 1 TAHUN 2013

  RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN(KP(BKEW/BT)1800/G-03 Jld 2 (s! ") (11) (3)

  PEMANTAUAN

   %a#atankuasa RMT sekolah hendaklahbertanggunga#ab memantau pelaksanaan RMTsetiap hari dan memastikan pelaksanaan RMTmengikut garispanduan RMT dan peraturan!ang ditetapkan.

  • ihak % hendaklah membuat pemantauanbagi memastikan pelaksanaan RMT adalahmengikut garis panduan RMT dan peraturan

  !ang ditetapkan.

 • 8/18/2019 Rmt-taklimat Unt Guru Rmt 2015 Pindaan Spk Rmt

  19/36

  SURAT PEKELILING KEWANGANBIL 1 TAHUN 2013

  RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN(KP(BKEW/BT)1800/G-03 Jld 2 (s! ") (11) (3)

  LAP:RAN PRESTASI PERBELANJAAN

  ihak sekolah hendaklah men!ediakan 3aporanrestasi erbelanaan RMT setiap bulan. 3aporanprestasi berkenaan hendaklah dikemukakankepada % empat kali setahun (suku tahun).

  •  % mengemukakan laporan prestasi keBahagian &e#angan, &M mengikut tarikhberikut4

 • 8/18/2019 Rmt-taklimat Unt Guru Rmt 2015 Pindaan Spk Rmt

  20/36

  SURAT PEKELILING KEWANGANBIL 1 TAHUN 2013

  RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN(KP(BKEW/BT)1800/G-03 Jld 2 (s! ") (11) (3)

  LAP:RAN PRESTASI PERBELANJAAN

   % mengemukakan laporan prestasi keBahagian &e#angan, &M sele#at-le#atn!amengikut tarikh berikut4

  #) S! T+4$

  P&'+,+

  1" A.'#l

  ##) S! T+4$K&d+

  1" Jl+#

  ###

  )

  S! T+4$

  K&#+

  1" :!%&'

 • 8/18/2019 Rmt-taklimat Unt Guru Rmt 2015 Pindaan Spk Rmt

  21/36

  SURAT PEKELILING KEWANGANBIL 1 TAHUN 2013

  RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN(KP(BKEW/BT)1800/G-03 Jld 2 (s! ") (11) (3)

  PEMAKAIAN

  S'+ P&!&l#l#$ #$# 4&$d+!l+4 d#%++%&'s+,+ G+'#s P+$d+$ R+$+$+$M+!+$+$ T+,%+4+$ (RMT) S&!l+4R&$d+4? M+$+l P's&d' K&'*+ RMTS&!l+4 R&$d+4 s&'+ S'+ S#+'+$ 6+$

  d#!&l+'!+$ d+'# ,+s+ !& s&,+s+

 • 8/18/2019 Rmt-taklimat Unt Guru Rmt 2015 Pindaan Spk Rmt

  22/36

  SURAT PEKELILING KEWANGANBIL 1 TAHUN 2013

  RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN(KP(BKEW/BT)1800/G-03 Jld 2 (s! ") (11) (3)

  TARIKH KUAT KUASA

  SPK B#l 1 T+4$ 2013 %&'!+ !+s+ ,l+#M 2013 S'+ P&!&l#l#$ K&+$+$ B#l 5T+4$ 2010 R+$+$+$ M+!+$+$T+,%+4+$ # S&!l+4 R&$d+4 +d+l+4d#%++l!+$

 • 8/18/2019 Rmt-taklimat Unt Guru Rmt 2015 Pindaan Spk Rmt

  23/36

 • 8/18/2019 Rmt-taklimat Unt Guru Rmt 2015 Pindaan Spk Rmt

  24/36

  25

  PERUNTUKAN BANTUAN MURINEGERI PERLIS 201;

  RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN

  R7T7& B"3 3%R

  2?;22?"0000 "?100

 • 8/18/2019 Rmt-taklimat Unt Guru Rmt 2015 Pindaan Spk Rmt

  25/36

  PINAANSURAT PEKELILING KEWANGAN

  BIL 1 TAHUN 2013

  RANCANGAN MAKANAN TAMBAHA

 • 8/18/2019 Rmt-taklimat Unt Guru Rmt 2015 Pindaan Spk Rmt

  26/36

  RMTPINAAN SURAT PEKELILING KEWANGAN

  BIL 1 TAHUN 2013

  • &ementerian &e#angan telah keluarkan

  'urat ekeliling &e#angan Bil 1 Tahun 215

  mengenai langkah penimatan dalamperolehan keraaan iaitu4-

  i) 8ad nilai pembelian terus bagi bekalan

  dan perkhidmatan

  ii) 8ad nilai kera-kera Re$!isi"i%n

  26

 • 8/18/2019 Rmt-taklimat Unt Guru Rmt 2015 Pindaan Spk Rmt

  27/36

  RMT" '7RT &3"3"0 &0

  B"3 1 T87 21/

  'ehubungan dengan itu, perkara di

  para 2 dan 21, 'urat ekeliling&e#angan Bilangan 1 Tahun 21/Rancangan Makanan Tambahan i

  'ekolah Rendah dipinda sepertiberikut4-

  2+

 • 8/18/2019 Rmt-taklimat Unt Guru Rmt 2015 Pindaan Spk Rmt

  28/36

  RMT" '7RT &3"3"0 &0

  B"3 1 T87 21/

  ara 2. 9 Bagi nilai perolehan !ang #d+!,&l&%#4# RM"0?00000 s&+4$, perolehanhendaklah dibuat secara l+$#!+$ &'s

  kepada pengusaha kantin bagi sekolah !angmempun!ai perkhidmatan kantin. 'ekiran!asekolah tidak mempun!ai perkhidmatankantin, %& RMT sekolah boleh membuat

  lantikan terus kepada "B0. 'ekiran!a "B0sekolah tidak berminat, %& RMT bolehmembuat lantikan terus kpd keluargaguru$kakitangan sekolah berkenaan.:

  2;

 • 8/18/2019 Rmt-taklimat Unt Guru Rmt 2015 Pindaan Spk Rmt

  29/36

  RMT" '7RT &3"3"0 &0

  B"3 1 T87 21/

  ara 21. 9 Bagi nilai perolehan !angmelebihi RM"0?00000 s&+4$,perolehan hendaklah dibuat dengan

  .&l+++$ s&%4+'+ kepadasekurang-kurangn!a l#,+ (") .&,%&!+ltertakluk kepada rahan erbendaharaan

  dan peraturan-peraturan ke#angan !angsedang berkuatkuasa.:

  2<

 • 8/18/2019 Rmt-taklimat Unt Guru Rmt 2015 Pindaan Spk Rmt

  30/36

  RMT" '7RT &3"3"0 &0

  B"3 1 T87 21/

  "" &

  /

 • 8/18/2019 Rmt-taklimat Unt Guru Rmt 2015 Pindaan Spk Rmt

  31/36

  RMT" '7RT &3"3"0 &0

  B"3 1 T87 21/

  ara 2. 9 Bagi nilai perolehan s&4#$+RM20?00000 s&+4$ ++ s&s+ !$'+! ,

  perolehan hendaklah dibuat secara l+$#!+$&'s kepada pengusaha kantin bagi sekolah!ang mempun!ai perkhidmatan kantin. 'ekiran!asekolah tidak mempun!ai perkhidmatan kantin, %&RMT sekolah boleh membuat lantikan teruskepada "B0. 'ekiran!a "B0 sekolah tidakberminat, %& RMT boleh membuat lantikan teruskpd keluarga guru$kakitangan sekolah berkenaan.:

  /1

 • 8/18/2019 Rmt-taklimat Unt Guru Rmt 2015 Pindaan Spk Rmt

  32/36

  RMT" '7RT &3"3"0 &0

  B"3 1 T87 21/

  ara 21. 9 Bagi nilai perolehan !ang,&l&%#4# RM20?00000 4#$+RM"0?00000 s&+4$ ++ s&s+

  !$'+! , perolehan hendaklah dibuatdengan .&l+++$ s&%4+'+ kepadasekurang-kurangn!a #+ (3) .&,%&!+ltertakluk kepada rahan erbendaharaan

  dan peraturan-peraturan ke#angan !angsedang berkuatkuasa.:

  /2

 • 8/18/2019 Rmt-taklimat Unt Guru Rmt 2015 Pindaan Spk Rmt

  33/36

  RMT" '7RT &3"3"0 &0

  B"3 1 T87 21/

   Tarikh kuat kuasa pindaan ke atas '& Bil

  1 Tahun 21/ adalah berkuatkuasa mulai

  18 >&%'+'# 201;.

  //

 • 8/18/2019 Rmt-taklimat Unt Guru Rmt 2015 Pindaan Spk Rmt

  34/36

  ISU

   MURID PENERIMA RMT BERTUKAR SEKOLAH

   DATA EKASIH / DATA SEDIA ADA (DSA)

   BORANG TIDAK DITANDATANGAN OLEH JK BANTUAN

   BORANG PERJANJIAN RMT

   SENARAI PENERIMA RMT

   BORANG PEMANTAUAN RMT

 • 8/18/2019 Rmt-taklimat Unt Guru Rmt 2015 Pindaan Spk Rmt

  35/36

 • 8/18/2019 Rmt-taklimat Unt Guru Rmt 2015 Pindaan Spk Rmt

  36/36

  'ekian, Terima&asih

  /6