Rijec urednika - 11.pdf¢  2016-12-28¢  Rijec urednika PALA^INCI I BUBREZI!!!...

download Rijec urednika - 11.pdf¢  2016-12-28¢  Rijec urednika PALA^INCI I BUBREZI!!! Pravljenje pala~inaka u

of 32

 • date post

  31-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Rijec urednika - 11.pdf¢  2016-12-28¢  Rijec urednika PALA^INCI I BUBREZI!!!...

 • Rijec urednika PALA^INCI I BUBREZI!!!

  Pravljenje pala~inaka u društvu prava je stvar. Nedavno tako sazovem raju i ku}ne ~arolije moje male kuhinje su zapo~ele. U pola posla nestade mi brašna. Šalica, otprilike. Do prodavnice mi, naravno, mrsko. Šta sad? Bez dileme, kucam na vrata svo- je prve susjede i dobivam nedostaju}e brašno. Ništa lakše. I ne samo to, uz brašno do|e i gratis dobronamjerni savjet: Bolan, bolje se obuci. Što ne nosiš potkošulj’ ispod te tanke majice? Tako }e ti bubrezi oti}’. Nakon tog simpati~nog savjeta, ulazim u stan sa šalicom brašna, gledam prijatelje i shvatam da su upravo takve sitnice X faktor koji Bosnu i Hercegovinu uistinu ~ini dobrom domovinom. Rijetko gdje }ete – osim kod nas – mo}i tražiti kvasac, prašak za pecivo od susjeda, piti kavu s njima, a još rje|e }e isti brinuti za vaše zdravlje/bubrege. Pa ~ak i da do|e do problema sa bubrezima (gluho bilo), uvijek imate prijatelje kojima se možete obratiti kada vam je pomo} najviše potrebna.

  Još uvijek ne hvatate poantu svega ovoga? Tema 11. broja Preventeena je: Bosna i Hercegovina – dobra domovina i ze- mlja zdravih mladih. Kako bismo vam to i dokazali, naši volon- teri i volonterke su putovali diljem zemlje i za vas pronalazili super pri~e. Od Hajdu~ke republike na zapadu, banjalu~kog Demo Festa na sjeveru, Bureka u svemiru na istoku i juna~ke životne pri~e velikog Sr|ana Aleksi}a na jugu. Ima tu još do- sta toga, pa izvolite – ~itajte i pamtite.

  Do sljede}eg puta, imate drugarski pozdrav.

  Ivan

  KONTAKTIRAJTE NAS: Udru`enje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE, Josipa Vanca{a 21/2, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Tel/fax: +387 (0)33 223-285 | E-mail: preventeen@narkone.org | www.narkone.org

  IMPRESUM

  Odgovorni: fra Stipan Radi}, ravnatelj HKO “Kruh sv. Ante”; dr. vl~. Šimo Mariši}, povjerenik za pastoral mladih Vrhbosanske nadbiskupije; s. Magdalena Schildknecht, direktorica UG NARKO NE

  Glavni urednik: Ivan Kutle{a

  Uredni{tvo: Ivona Piplica, Andrea Mijatovi}, Adis Vezir

  Redakcija: Dalila Kajevi}, Elvedina Ferhatbegovi}, Adnan Meša, Sabiha Kapetanovi}, Alisa Memija, Kristijan Lasi}, Amina Tucak, Amir Berbi}, Irena Fiši}, Fatima ^oli}, Aida Meruši}, Mirna Babovi}, Nejra ^eremi}

  Lektorica: Mirjana Fajkovi}

  Tehni~ka asistentica: [ejla Babi}

  Nositelji projekta: HKO “Kruh sv. Ante”; Ured za mlade Vrhbosanske nadbiskupije; EMAUS; FRAMA; UG NARKO NE

  Fotografje: Arhiv UG NARKO-NE, www.deviantart.com

  Dizajn i DTP: Selma Fo~o - TRIPTIH, Sarajevo

  ISSN 1840-2461

  Sadrzaj TU\E JE SLA\E VS . . . .........................................................................3

  DA @IVOTINJE GOVORE, [TA BI REKLE O NAMA? ..................................5

  SR\ANOVA ULOGA zA VJE^NOST .........................................................6

  DOBRODO[LI U MARJANOVAc... MI SLAVIMO! ......................................7

  TESLA I BUREK NA MJESEcU ..............................................................10

  ...IDEMO EKSTREMNO... .....................................................................12

  U SLATKOM ]O[ETU SA MARJANOM MIJAJLOVI]EM ......................... 14

  MOJA BUDU]NOST JE U MOJIM RUKAMA ...........................................16

  PAKUJ PRNJE, VRIJEME JE zA GE@E!!! ................................................17

  MA MOzAK MI JE NA PA[I, PUSTI ME! ................................................18

  PRI^A O ^IKA MI[I ..............................................................................19

  FAQ ....................................................................................................20

  SARAJEVSKI STRIP BEz cRTE@A .........................................................21

  BANJA LUKA I JA... .............................................................................22

  SPOMENIcI VRIJEDNI @RTVE ............................................................... 24

  SLAVIMO RAzLI^ITOSTI! .....................................................................25

  DERVI[ ...............................................................................................26

  DR@AVA U DR@AVI - HAJDU^KA REPUBLIKA .........................................28

  zNATE LI POTKOVATI JAJE? ...............................................................29

  STOMAK PUN MERAKA .......................................................................30

  NAGRADNA IGRA ................................................................................31

 • 3

  ST RU

  ^N I K

  UT AK

  Koliko puta smo ve} ~uli to tu|e je sla|e, ili koliko puta zaže- limo nešto samo zato što se ne nalazi u našoj avliji? I zašto sre}u uvijek tražimo što dalje, kao da u vlastitoj avliji ne može- mo na}i ništa vrijedno?

  Pa i kada u|emo u trgovinu – da li zbog navike, zbog linije ma- njeg otpora ili prosto zato što mislimo da su strani artikli bolji i kvalitetniji – uvijek posežemo za nebosanskohercegova~kim proizvodima. Ma dobro, kada uzmemo u obzir da inozemni proizvodi vladaju na bh. tržištu, nismo mi jedini krivci.

  Ipak, danas doma}a ponuda nije krhka i slabo vidljiva. za to je dobrim dijelom zaslužno i Udruženje KUPUJMO I KORISTI- MO DOMA]E (KKD).Ovaj slogan ne ~ujemo prvi put i sigurno nam je ve} ušao u uho. Naime, ovo udruženje je 2004. godine formirala grupa mladih ljudi. Opet mladi?! Pa normalno, ako ne}e mladi, ko }e? Mislim, razumljivo je da mi mladi mijenja- mo svijet, rušimo predrasude i još ispunjavamo svoje svakod- nevne obaveze (ponekad se pitam kako stižemo sve to).

  Potreba za osnivanjem Udruženja KKD nastala je zbog nepo- stojanja odre|enih zakona koji bi, pa, ne znam, možda trebali pomagati doma}oj proizvodnji. Ali, pogledajmo to sa druge strane: na taj na~in država osigurava aktivnost mladih (jer da država nije ovakva ne bi ni bilo potrebe da mladi ljudi nešto poduzmu).

  Jeste li se ikada upitali zbog ~ega sva ta frka oko kupovine doma}ih proizvoda? Ovo je sad ~isto statisti~ki: kupovinom bh. proizvoda doprinosimo razvoju privrede, kvalitetnijem zdravstvu i obrazovnom sistemu i još punooo toga, ali ono što je meni zapalo za oko jeste to da kupovinom bh. proizvoda osiguravamo i nova radna mjesta (ako }e mi jedna bh. ~oko- ladica sutra pomo}i da do|em do radnog mjesta, rado }u je kupiti). Stoga kupovina bh. proizvoda nije samo puki patriotski ~in, nego i ~in samopomo}i. Pa, mislim, investirajmo u vlastitu budu}nost.

  Da se malo vratim na KKD, udruženje formirano sa ciljem da promoviše bh. proizvode i da pomogne doma}im firmama da pokrenu ve}u proizvodnju i budu konkurentniji na tržištu. Kažu da se dobra vijest daleko ~uje, tj. ipak se sve svodi na onaj debeli sloj marketinga koji svakodnevno gutamo (i to naj~eš}e od stranih giganata), kada vidimo, ili ~ujemo, da se predstavlja neki “novi, 2,3,10 puta bolji, ja~i, u~inkovitiji” pro-

  TUDE JE SLADE vs . . . izvod. zanimljivo je da je KKD na po~etku svoga rada otvorilo prvu prodavnicu isklju~ivo bosanskohercegova~kih proizvoda u BiH (ta~nije u sarajevskom naselju Bjelave). Ispostavilo se da BiH ima veoma kvalitetne proizvode. Ali kako prepoznati bh. proizvod u obi~nim prodavnicama? I za to su se pobrinuli momci iz KKD. Naime, uveli su jedinstven žig na kojem piše: Kvalitetan proizvod, proizvedeno u Bosni i Hercegovini. Vjero- vali ili ne, jeste kvalitetan proizvod. Da ovo ne bi sada ispala šuplja pri~a, re}i }u vam da svaka firma koja stoji iza Udruže- nja (a danas ih ima 66) mora zadovoljiti odre|ene kriterije za kvalitet prije no što po~ne štampati taj žig na svojim proizvo- dima (uostalom, meni je taj znak baš simpa). Stoga BiH danas ima fakat dobre proizvode koji zaslužuju našu pažnju. Pri tome ne mislim samo na prehrambenu industriju. Ima tu i tekstilne industrije, zanatstva, metalurgije, drvne industije, ma svega.

  Nešto sam na po~etku spominjala kako treba da uvijek po|emo od vlastite avlije. Tako sam i ja krenula iz avlije i posjetila svoju skorokomšinicu (dobro, živi 5 min. dalje od mene). Naime, moja skorokomšinica Alma Buli} vlasnica je umjetni~ke radionice Ars Nova u Reumalu u Fojnici (he-he, my town). Ars Nova je 2002. god registrovana kao ku}na radinost i Alma je po~ela sa obradom stakla pomo}u termi~kih pe}i (OK, nekako sam skužila da to funkcioniše na principu fuzije stakla, pigmentacije i ostalih hemijskih reakcija, ali ne}emo sad o tome). Jednostavnije re~eno: žena pravi unikatne pred- mete od stakla, nakit, vaze, ogledala...

  Evo o ~emu smo popri~ale uz kafu.

  1) Kako ste po~eli?

  - Uvijek sam se bavila kreativnim poslom, uz pravljenje uni- kata, i onda sam na jednom sajmu vidjela tu pe} i odlu~ila probati. Nakon toga sve se svelo na eksperimentisanje: upo- znavanje materijala, hemijske reakcije, pigmentaciju itd. Sada radim ve} 6 godina. U po~etku sam više hodala po izložbama, ali kako sam otvorila svoju galeriju, ve}ina mojih radova ide tamo.

  2) Kako ljudi gledaju na to?

  - U po~etku, pošto im je ta tehnika totalno nepoznata, bili su zainteresovani. Danas, nakon 9 godina, mislim da mnogo više cijene ru~ni rad i gledaju unikatnost.

 • 4 ST

  RU ^N

  I K UT

  AK DA ZIVOTINJE GOVORE, STA BI REKLE O NAMA?

  Svake godine u Evropi u ime nauke biva ubijeno 35.000, a širom svijeta na milione životinja. Eksperimenti se vrše uglav- nom u tajnosti i obavljaju se u brojnim privatnim i državnim laboratorijima. Informacije o njima saznajemo uglavnom u stru~nim ~asopisima.

  Nevine životinje bivaju ubijene poslije najokrutnijeg istraživa- n