Rijec urednika - 10.pdf¢  Rijec urednika PoPlava droga u BiH Ima li potro{enije pri~e od...

download Rijec urednika - 10.pdf¢  Rijec urednika PoPlava droga u BiH Ima li potro{enije pri~e od ispovijesti

of 28

 • date post

  28-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Rijec urednika - 10.pdf¢  Rijec urednika PoPlava droga u BiH Ima li potro{enije pri~e od...

 • Rijec urednika PoPlava droga u BiH

  Ima li potro{enije pri~e od ispovijesti jednog narkomana? Ve} znamo da 95% tih pri~a izgleda otprilike ovako: Sve je po~elo od trave, kasnije sam pre{ao na bobe i speed. Ubrzo mi je i to isfuralo pa sam probao kokain, al’ on je skup te sam na kraju zaglavio na heroinu. Trajalo je to godinama i kad sam dotakao dno `ivota, javio sam se u komunu. Tamo sam prona{ao Boga i super mi je. Obilazim {kole i pri~am svoju sudbinu.

  Ovakve stvari u jubilarnom, desetom, Preventeenu ne- }ete pro~itati. Naravno, smatramo da narkomanima treba pomo}i, ali mi `elimo kroz ovaj broj pokazati da nema ni~eg interesantnog u ovisnostima. Ukoliko poslije svih informaci- ja koje mo`ete prona}i u Preventeenu ipak odlu~ite eksperi- mentirati, trebate biti svjesni da vas o~ekuju problemi prije, za vrijeme, ali i poslije ovisnosti. Pri tom smo mi{ljenja da mo`ete i}i na partyje i u`ivati u glazbi - al’ da niste na kemi- jama; da mo`ete biti interesantni ljudima bez da se hvalite ispraznim iskustvima vezanim uz droge. Kome jo{ to treba? Ovaj Preventeen ima za cilj da vas informira i pomogne vam da postanete jo{ samouvjerenije i izgra|enije li~nosti.

  Svjesni smo da se na{a zemlja suo~ava s opasnom nepo- godom zvanom POPLAVA DROGA. Preventeen je tu da vam dobaci {lauf za spa{avanje.

  Ivan

  KoNTaKTiraJTE NaS: udru`enje za prevenciju ovisnosti NarKo-NE, Josipa vanca{a 21/2, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Tel/fax: +387 (0)33 223-285 | E-mail: preventeen@narkone.org | www.narkone.org

  iMPrESuM

  Odgovorni: fra Stipan Radi}, ravnatelj HKO “Kruh sv. Ante”; dr. vl~. [imo Mar{i}, povjerenik za pastoral mladih Vrhbosanske nadbiskupije; s. Magdalena Schildknecht, direktorica UG NARKO NE

  Glavni urednik: Ivan Kutle{a

  Uredni{tvo: Adis Vezir, Dajana Mi{kovi}, Nikolina Tuka

  Redakcija: Adnan Me{a, Amina Tucak, Ana Cviti}, Amir Berbi}, Mile Mo~evi}, Malik Pa{i}, Aida Meru{i}, Elvedina Ferhatbegovi}

  Lektorica: Mirjana Fajkovi}

  Tehni~ka asistentica: [ejla Babi}

  Nositelji projekta: HKO “Kruh sv. Ante”; Ured za mlade Vrhbosanske nadbiskupije; EMAUS; FRAMA; UG NARKO NE

  Fotografje: Arhiv UG NARKO-NE, www.deviantart.com

  Dizajn i DTP: TRIPTIH, Sarajevo

  ISSN 1840-2461

  Sadrzaj Rije~ urednika .................................................................. 2

  Osuda njihovog `ivota je i samo propadanje ..................... 3

  Nali~je medijske medalje ................................................. 4

  Debatiraj i putuj ............................................................... 6

  Brana se stavlja prije poplave - zajedno protiv droga u BiH ............................................... 8

  Dje~ija prava su zakon ................................................... 11

  Bje`i kud te noge nose... ................................................ 12

  Ma nije do nas... .............................................................14

  Muzika kao droga .......................................................... 15

  Ovisni~ki problemi ......................................................... 17

  Tajna koja to vi{e nije .................................................... 18

  Trainspotting ................................................................. 19

  Volim izlaske i {ta sad!!! ................................................ 20

  Ponovljeni prvi koraci zdravog `ivota .............................. 21

  5 cool na~ina da se potro{i 18.000 KM .......................... 23

  Feride, ute~e Me|e|a! ................................................... 24

  Da{ak orijenta ............................................................... 25

  Narko vicevi ................................................................... 26

  Pisma ~itatelja i ~itateljica ............................................. 27

  Nagradna igra ................................................................ 27

 • 3

  ST ru

  ^N i K

  uT aK

  [ta uraditi kad ~uje{ da ti se prijatelj drogira?

  Koliko puta smo ~uli da se neko drogira?

  ^ak i neko nama blizak, ali ipak... To nije ne{to {to nas ina~e zanima, i o ~emu trebamo voditi brigu, pa nerijetko zatvaramo o~i. [to je jo{ `alosnije, na kraju zaboravimo na to i kao da nikada nismo ni ~uli o tome.

  Problem nastaje tek kada nas to li~no pogodi ili se desi ne- kome ko nam je zaista blizak. Onda shvatimo bitnost ovog problema i po~injemo razmi{ljati o tome: {ta, kako dalje...

  Iako ovakvu situaciju nikada nisam do`ivjela, `eljela sam saznati da li je mogu}e “du{evno” pri}i ovakvim osobama i napraviti neki “va`an korak za njih”. Razgovarala sam sa pro- fesoricom psihologije i logike Aldijanom Husari}.

  Kako obi~no reagujemo kada ~ujemo da se neko drogira?

  - To je postala za nas svakodnevna tema. Govorimo: Ne}u izi- }i u taj kafi}, tamo se skupljaju narkomani. Mi smo na sve, pa i na to, postali otporni. Uglavnom reagujemo hladnokrvno. U datom trenutku govorimo ono: pa za{to to, pa nije trebao/la, i na kraju, u ve}ini slu~ajeva, taj razgovor i zaboravimo. Jedino nas mo`e iznenaditi ako je u pitanju na{a porodica, ili bli`a rodbina. Jedino tad reagujemo burno.

  Da li je uop}e mogu}e pri}i toj osobi na miran i “efikasan” na~in?

  - Uglavnom... s narkomanima nije lahko. To su osobe slabog psihi~kog stanja, koje i na najmanju stvar mogu reagovati burno i razdra`ljivo. U takvim slu~ajevima je jako bitna velika doza strpljenja, nje`nosti i ljubavi, a ne pridike i osu|ivanja od osobe koja `eli pomo}i.

  [ta ako ta osoba ne `eli na{u pomo}?

  - Generalno pravilo jeste da osobe koje koriste neko narkoti~ko/ opojno sredstvo ne `ele pomo} ili lije~enje. Mi u tom trenutku ne mo`emo puno uraditi. Bitno je samo imati volje i strpljenja.

  Mo`emo, recimo, zvati tu osobu svakih deset dana, ali ne

  OSUDA NJIHOVOG ZIVOTA JE I SAMO PROPADANJE

  vr{iti pritisak govore}i o mnogim ustanovama za narkomane i sli~no - ve} samo dati do znanja toj osobi da smo tu za nju.

  Takve osobe kada budu `eljele na{u pomo}, znat }e kome se obratiti.

  Va`an princip rada sa ovakvim osobama jeste strpljenje i neosu|ivanje. Osuda njihovog `ivota je i samo propadanje.

  Koji su uglavnom razlozi uzimanja narkotika?

  - Porodica mo`e biti dobro finansijski situirana, a da nema emocionalne sigurnosti. Osobe mla|e, u tinejd`erskom dobu, uglavnom tra`e sebe i onda, bez emocionalne podr{ke koju trebaju, zapadaju u krizu.

 • 4 ST

  ru ^N

  i K uT

  aK Nalicje medijske medalje Mediji su na{e ogledalo i obavezan dio svakodnevnice. Ali {ta vidimo u ogledalu? Totalni haos. I kad su ovisnosti u pitanju situacija je sli~na. Ogledalo ni tu nije sjajno. ^esto ~ujemo ili pro~itamo izjave poznatih osoba - od kojih mediji prave pogre{ne junake - tipa:

  Bio/la sam na odvikavanju od droge (ili pu{enja, alkohola, a ~esto u paketu svega zajedno) i ve} sam nekoliko mjeseci ~ist/a.

  I {ta mlad ~ovjek mo`e onda pomisliti nego:

  Pa, oni su se izlije~ili, za{to ne bih mogao/la i ja?

  I tu nastaje problem, jer mnogi ne znaju da ne postoji izlije~en nego samo zalije~en narkoman, koji borbu sa svojom ovi- sno{}u vodi cijeli `ivot. Da ne spominjem reklamiranje i time vje{to upakovan poziv na konzumiranje sredstava koja izazi- vaju ovisnosti.

  Psihologija tvrdi da ni jedna osoba psihi~ki samosvjesna i koja po{tuje samu sebe ne}e zapasti u takvu krizu, niti uraditi bilo {ta na svoju {tetu!

  da li je uop}e mogu}e reagovati bez ikakvih {tetnih posljedica za tu osobu?

  - Ne! Jer ta osoba je ve} u `ivotnoj kriti~noj situaciji sa osu- dom cijele okoline. Treba izbaciti predrasude u na{im `ivoti- ma. Svaku osobu treba gledati kao jedinstvenu li~nost sa puno osobina i znanja od kojih mo`emo ne{to nau~iti.

  Glavno je da mi znamo pru`iti ljubav i ruku pomo}i onima koji- ma smo i sami svjesni da je potrebno.

  Zerina Alihod`a, Vitez

  M.S.[. “Vitez”

  Terapijske zajednice u BiH

  • KAMPUS Kantona Sarajevo

  tel.: +387(0)33 63 90 66

  • CENACOLO, Me|ugorje

  tel.: +387(0)36 65 17 56

  • UG Viktorija u Banjoj Luci objedinjuje komune

  BASTASI i STRI^I]I.

  Broj savjetovali{ta i SOS linije je: +387(0)51 46 74 62

  • PROI, Kakanj

  tel.: +387(0)32 74 34 36, mob.: +387(0)62 13 41 13

  • IZLAZ, u Ilija{u, djeluje pri Centru savremenih inicijativa

  tel.: +387(0)33 40 25 85

  • MARJANOVAC, Aleksandrovac

  tel.: +387(0)51 58 04 82

  Ar ne

  l [ ar

  i} -

  [a ra

  n

  Samo nebo je granica???

  Jo{ ve}i problem je {to su nekima koji nastoje pozitivno uti- cati ruke vezane i nisu u mogu}nosti iskazati se do kraja. Razgovarala sam sa Arnelom [ari}em [aranom, jednim od voditelja emisije Zyon na FTV-u, koja svojom pozitivnom ener- gijom predstavlja iskorak.

  Na pitanje da li su mediji slobodno mjesto za izra`avanje, Ar- nel odgovara:

 • 5

  ST ru

  ^N i K

  uT aKNalicje medijske medalje

  - Nema {anse, barem u dana{nje vrijeme. Sve medije kontroli{e ne{to: od novca, uredni{tva, distribucije ili ne~eg sasvim drugog. Sloboda o kojoj se pri~a je samo maska za lance, koje mediji zabacuju dalje da bi ljude dr`ali u torovima kao glupe ovce. Sloboda postoji jo{ samo na internetu u vidu blogova ili webzinea, ali dok prekopa{ sme}e da bi do{ao do ne~eg vrijednog... odustane se brzo.

  Zaista je internet jo{ jedino preostalo mjesto gdje svi imaju mogu}nost da se izraze. Takav je