Rije glavnog urednika

download Rije glavnog urednika

of 28

 • date post

  09-Dec-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Rije glavnog urednika

 • GlasnikMedicinskog fakulteta u SplituBROJ

  00,

  PRO

  SIN

  AC. 2

  007

  Rije glavnog urednika

  Prilikom izlaska inauguracijskog broja naega glasila, obraam vam se s nekoliko rijei. Uredniki se odbor sloio da ovaj broj slubeno nazovemo nultim brojem,

  jer se zapravo radi o izdavakom pilot-projektu o ijem uspjehu e ovisiti na budui rad na njemu. Glasniku jo nismo nadjenuli ime, voljeli bismo uti vae ideje i prijedloge, pa emo najprikladnijim i najoriginalnijim imenom krstiti na prvi broj koji bi trebao izai sredinom sljedee godine.

  Molim da nam, pored kreiranja imena, pomognete i u osmiljavanju sadraja i rubrika glasila. Napiite nam to biste u njemu voljeli itati. Svaki prijedlog i kritiku emo paljivo razmotriti i uzeti u obzir, a ako meu vama ima zainteresiranih za rad u Urednikom odboru, molim da nam se javite. Rokovi za izradu ovog broja bili su iznimno kratki. Ipak, nismo htjeli odustati od namjere da Glasnik izae prije Boia kako biste, osim reklamnih broura trgovakih lanaca kojima nas ovih dana bombardiraju, mogli itati i o zanimljivo-stima iz ivota Fakulteta.

  Na kraju, elim zahvaliti svima vama koji ste svojim prilozima dali svoj obol stvaranju ovog broja Glasnika. Iskreno nas je oduevila vaa spremnost na surad-nju. Hvala upravi Fakulteta na inicijativi i podrci. Hvala Urednikom odboru na konstruktivnoj pomoi i savjetima. Posebno zahvaljujem trima damama, Ani Utrobii, Natai Musap i Liviji Puljak, koje nisu alile truda i vremena da na Glasnik ugleda svjetlo dana. Ugodno itanje!

  Prof. dr. sc. Ivica Grkovi

  Rije dekanaEto, tek nakon isteka prve dvije godine dekanskog mandata, stekli su se uvjeti za izlaenje prvog broja Glasnika Medicinskog fakulteta u Splitu. estitam i zahvaljujem svima koji su svojim dobrovoljnim radom ili na bilo koji drugi nain pomogli u pripremi i tiskanju ovog prvog, zapravo nultog broja slubenog glasila Fakulteta. Od samog poetka Glasnik je otvoren (i uvijek e biti!) svima za iznoenje za Fakultet znaajnih informacija, bilo da je rije o njegovoj prolosti, sadanjosti ili buduem razvoju.

  Dragi itatelji (ujedno i autori tekstova), Glasnik e pokrivati sva podruja i sve razine rada naeg Fakulteta: od administracije do nastave, znanosti i rada studentskih udruga. Neka to bude mjesto iznoenja istine o radu Fakulteta, kakva god ona bila, mjesto sueljavanja razliitih pogleda i miljenja, a sve u cilju daljnjeg napretka i snaenja Fakulteta. Kao pokreta, i trenutno najodgovornija osoba Fakulteta, elim da svoje priloge u Glasniku objavljuje to vei broj autora, pripadnika svih struktura, kako bi se na najobjektivniji nain itateljstvu pruila prava i puna slika o naem Fakultetu. Kako izlaenje Glasnika pada u vrijeme nadolazeeg Boia i Nove godine, koristim prigodu svim djelatnicima Fakulteta i itateljima uputiti iskrene elje za estit Boi i sretnu Novu 2008. godinu!

  Prof. dr. sc. Stipan Jankovi

 • Glasnik Medicinskog fakulteta u Splitu

  Studentski KutakDrage studentice i studenti, ovaj e dio Glasnika biti posveen studentskim zbivanjima i aktivnostima na naem Fakultetu, kao i aktualnoj studentskoj problematici. U ovome broju proitajte o studentskim izda- njima nekih najpoznatijih medicinskih asopisa te o pripravnikom stau.

  Na neka od najee postavljanih pitanja studenata, odgovara prodekan za nastavu i studentska pitanja prof. dr. sc. Zoran oga.

  Suradnja s asopisom The Lancet StudentThe Lancet Student, studentsko izdanje jednoga od najuglednijih medicinskih asopisa, trai studente zainteresirane za suradnju.

  U rad ovog studentskog izdanja moete se ukljuiti pisanjem kratkih izvjea sa studentske razmjene ili

  Kronina staobolja na putu prema izljeenju?Poetkom este godine studija, meu studentima medicine iri se neodoljiv zov diplome. Veina nas se zasitila predavanja, seminara, a pogotovo ispita.

  Na pauzama (itaj kavama) izmeu predavanja i vjebi, uz neizostavno prigovaranje ne mogu vie, ko e sidit na predavanjima, ne da mi se uit, u svim moguim varijantama, razgovara se i o odabiru mentora za diplomski rad, eljama i planovima za specijalizaciju.

  Diploma je svjetlo na kraju estogodinjeg tunela!

  O onome to slijedi nakon diplome, uz iznimku matanja o eljenoj specijalizaciji, student este godine rijetko razmilja.

  Osim kad se spomene pitanje plaenog pripravnikog staa...

  Do 2007. godine plaeni sta je bio vie iznimka nego pravilo, uz injenicu da nije postojao centra- lizirani sustav dodjele staa na dravnoj razini.

  Poetkom ove godine, ministar zdravstva doc. Neven Ljubii objavljuje da je osiguran plaeni sta za 1.429 pripravnika s visokom i viom strunom spremom.

  Tijekom 2007. provedeno je ukupno pet natjeaja za pripravnike, posljednji od kojih je raspisan u listopa-du. Natjeaj provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (http://www.hzzo-net.hr ).

  Ove je godine ministar potpisao i Pravilnik o mjerili-ma za primanje zdravstvenih radnika na pripravniki sta, u kojem stoji: Klinike zdravstvene ustanove i ope bolnice obvezne su primati na pripravniki sta doktore medicine prema mjerilu 1 pripravnik na 25 bolesnikih postelja.

  Prema podacima dostupnima na stranicama KBC-a Split (http://www.kbsplit.hr), naa bolnica ima 1.854 bolesnike postelje, pa jednostavnom matematikom dolazimo do broja od 74,16 pripravni-ka koje bi bolnica trebala primiti na pripravniki sta. Uz bolnicu, pripravniki sta se moe odraditi i preko Ustanove za hitnu medicinsku pomo, specijalnih bolnica, poliklinika kojima je osniva upanija te trgovakih drutava koja se bave zdravstvenom djelatnou itd. (npr. u sluaju Ustanove za hitnu medicinsku pomo jedan pripravnik na pet zapo-slenih doktora medicine).

  lanak 12. Pravilnika glasi: Broj volontera u zdravstvenoj ustanovi ili trgovakom drutvu koje obavlja zdravstvenu djelatnost mora biti manji od broja pripravnika u radnom odnosu.

  Kao to ste mogli proitati, mjesta za pripravnike na podruju naega grada i upanije ima dovoljno.

  A hoe li sta biti plaen? To emo doznati kad za to bude vrijeme... Do tada nastavljamo s predava- njima, seminarima i vjebama, pauzama izmeu istih, razgovorima o temi diplomskog rada i matanju o specijalizaciji.

  Goran Mijaljica, student VI. godine

  izbornog predmeta, kao redoviti dopisnik iz zemlje u kojoj ivite ili kao recenzent radova koje su napisali drugi studenti.

  Studenti iji rad bude objavljen na stranicama asopisa The Lancet Student, dobivaju besplatnu pretplatu na sva elektronika izdanja asopisa The Lancet.

  Vie informacija moete pronai na stranici http://www.thelancetstudent.com.

  02

 • Obiljeavanje 15. godinjice CroMSIC-a

  Meunarodna Udruga studenata medicine Hrvatska (engl., Croatian Medical Students Inter-national Committee CroMSIC), 17. studenog je obiljeila 15. godinjicu osnivanja sveanom aka-demijom u Hotelu Excelsior u Lovranu. Uz velik broj lanova CroMSIC-a, obiljeavanju su prisustvovali i studenti medicine iz susjednih zemalja, predstavnici medicinskih fakulteta u Hrvatskoj te predstavnici lo-kalne i upanijske vlasti. Temeljna aktivnost Udruge je organizacija studentskih razmjena te provoenje velikog broja projekata, kao to su: Bolnica za medvjedie, Promicanje darivanja organa, Anti-TB projekt itd.

  CroMSIC-u elimo sretan 15. roendan i mnogo uspjeha u daljnjem radu!

  Najee postavljana pitanja studenata

  Tema: Bolonjski proces

  Odgovara prodekan za nastavu i studentska pitanja prof. dr. sc. Zoran oga

  1) Glasnik MEFST: Koliko ECTS bodova student treba ostvariti za upis u viu godinu (odnosno, za upis narednih 60 bodova, jer prema Bolonjskom procesu nema godina, odnosi se na ona famozna 42 boda i predmete, tj. ECTS bodove koji se upisuju kada se postignu 42 ECTS boda)?

  Prof. oga: Zapravo svaki student prema Bolon-jskom procesu studira svoju godinu i nema vie klasine podjele na godine studija koja je do sada postojala. To ne znai da curriculum i dalje nema predmete koji su na tono odreenoj godini studija. Dakle, studijski program po godinama i studentovo optereenje ne preklapaju se nuno u potpunosti. Svaki redoviti student je u punom svom vremenu student i njegovo godinje optereenje je u pravilu 60 ECTS bodova. Ako tijekom protekle akademske godine student nije zavrijedio sve ECTS bodove

  (koje iskljuivo i samo stjee poloenim ispitom) iz svih upisanih predmeta, on ih upisuje u iduoj aka-demskoj godini u kojoj ih mora stei (dakle, poloiti te ispite), inae gubi pravo studiranja. Pored tih bo-dova, upisuju se i predmeti naredne godine studija do ukupnog zbroja od 60 ECTS bodova.

  Tumaenje MZO-a o famozna 42 boda znai da se zbog administrativnih pitanja (studentska prava, stipendije, raznorazna uvjerenja i sl.) student smatra studentom one studijske godine s koje ima najman-je 42 ECTS boda.

  Znai, te stvari treba razdvojiti jer su one vrlo esto uzrok zabuna i nedoumica koje studenti, ali i fakultetske referade imaju.

  Pravila o tome koji se predmeti mogu upisati i pod kojim uvjetima, odreena su u prijedlozima studi-jskih programa za koje su pojedini fakulteti dobili dopusnicu ministra znanosti, obrazovanja i porta.

  2) Glasnik MEFST: Kako i kada e biti organizirana nastava izbornih predmeta. Hoe li biti omogueni e-courses kao izborni predmeti?

  Prof. oga: Izborni predmeti prema Meusveuilinom i meufakultetskom ugovoru na sva etiri medicinska fakulteta u RH odravaju se u istim terminima tijekom lipnja i srpnja kako bi se time osigurala mobilnost studenata, odnosno sluanje i polaganje odreenih ispita na drugom visokom uilitu. Tako je naim studentima mogue upisati ponuene predmete u Rijeci, Osijeku i Zagre-bu, a njihovim studentima mogue je doi kod nas. Od ukupnog broja ponuenih predmeta, kojih je na naem fakultetu oko 12 za svaku od prve tri godine studija, studenti mogu izabrati jo poneki od po dva ponuena predmeta sa svakog od tri preostala hrvatska studija. Ta