Rigips sistemi

of 68 /68
Projektovanje i gradnja Rigips sistemi Hotel In ****, Beograd

Embed Size (px)

description

Rigips sistemi

Transcript of Rigips sistemi

Page 1: Rigips sistemi

Projektovanje i gradnjaRigips sistemi

Ho

telIn

****,B

eo

gra

d

Page 2: Rigips sistemi

Zidovi

3.10.00

3.20.10

3.20.20

3.20.30

3.21.00

3.22.00

3.29.30

Lepljenje Rigips RB gipskartonskih ploèa na zid

Lepljenje Rigitherm MF kaširanih ploèa na zid

Lepljenje Rigitherm PS kaširanih ploèa na zid

Lepljenje Rigips RB ploèa na zid prekopostavljenih tabli od mineralne vune

Oblaganje zidova Rigips RB ploèama sadistancerima i CD profilima

Opis Rigips sistemaOpis Rigips sistema

Suvo malterisanje(lepljenje ploèa)

Oznake Rigips sistema

Oblaganje zidova

Oblaganje zidova Rigips RB ploèama sazidnom metalnom potkonstrukcijom CW/UW

Oblaganje zazaštitu od po�ara

zidova Oblaganje zidova otpornih na po�ar sa potkon-strukcijom na distancerima i Ridurit ploèama

3.30.00

3.31.00

3.40.01

3.40.02

Oblaganje jednoslojno Rigips 12,5 mm ploèama

Oblaganje jednoslojno ili dvoslojno Rigips12,5 mm ploèama

3.40.03

3.40.04Oblaganje dvoslojno Rigips 12,5 mm ploèama

3.40.05

3.40.10

3.41.01

Zidovi sametalnompotkonstrukcijom

Jednostruki

Oblaganje dvoslojno Rigips 12,5 mm ploèamaDvostruki

Zidovi sadrvenompotkonstrukcijom

Oblaganje troslojno Rigips 12,5 mm ploèama

Dvostruki

Jednostruki

Oblaganje dvoslojno Rigips 12,5 mm ploèama

3.41.04

3.41.05

Instalacionizidovi

Instalacioni zidovi (za kupatila i sl.) dvoslojnooblo�eni Rigips 12,5 mm ploèama

Oblaganje dva sloja Rigipssa 12,5 mm ploèa

3.41.03

3.41.02

3.41.20Zidovi za maksimalnu zvuènu izolacijusa pet Rigips ploèa u preseku

Dekor zidovi 3.42.01Oblaganje dvoslojno RB (RF) i Dekor ploè m sadezeniranom folijom (za bolnice i sl.)

a a

Oblaganje zida ploèama 20 mm ili25 mm "Die Dicke"

Visoki zidovi 3.60.20

Oblaganje luènog zida sa dva sloja Riflexsavitljivih ploèa debljine 6 mm

Lu ovièni zid 3.75.10

3.40.06

Šaht zidovi Oblaganje sa dve Ridurit ploèe samo sajedne strane

3.80.10

3.80.20

3.80.15Šaht zid od dva sloja Ridurit vatrootpornihploèa

Jednostruko, dvostruko ili trostruko oblo�enzid Rigips RF 15 mm ploèama

Page 3: Rigips sistemi

Zaštita od po�araLepljenje Rigips ploèa nazidove odnosno suvomalterisanje masivnogzida prema ÖNORM B3800ne utièe na zaštitu od po�ara

Visina zidamaks. 3,25 m

Te�inaoko 15 kg/m2

ukljuèujuæi Rifix lepak

Suvo malterisanje Lepljenje Rigips RBgipskartonskih ploèana zid

3.10.00Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Oblaganje

Spoj ploèa

Rigips RB gipskartonska ploèa 12,5 mmRigips RBI gipskartonska vlagootporna ploèaRifix lepak za ploèeSpecijalnom papuèom odiæi ploèu prilikomlepljenja i podmetnuti parèiæe Rigips ploèe

Za vla�ne prostorijePrièvršæivanjeMonta�a

Spojevi plo se ispunjavaju Rigips ispunom,banda

èa�iraju Rigips trakom i gletuju ispunom

Super ili glet masom Rimano

Izvoðenje

Lepljenje Rigips ploèa vrši se pomoæu Rifix lepka i Rigipsgipskartonskih ploèa.RB ili RBI

Toplotna izolacijaPrvenstveno zavisi od vrstei debljine masivnog zida

Lepljenje Rifix lepak se nanosi direktno na zid, na èistui èvrstu podlogu u tri reda prema skici

- 01 -

Page 4: Rigips sistemi

Suvo termomalterisanje

izolaciono

Oblaganje

Spoj ploèa

Rigitherm MF ploèe kaširane mineralnom vunomRigitherm MF ploèe kaširane mineralnom vunom iparnom branomRifix lepak za ploèePrièvršæivanje

Spojevi plo se ispunjavaju Rigips ispunom,banda

èa�iraju Rigips trakom i gletuju ispunom

Super ili glet masom Rimano. Šupljine izmeðudve kaširane mineralne vune popuniti Isovermineralnom vunom i gletovati Rigips ispun mo

Izvoðenje

I faza monta�e:Rifix lepak oko 10 cmširine pod pritiskomnaneti trakasto kaona slici.

Nanošenje lepka na mineralnu vunu Rigitherm MF ploèakaširanih

Rigips suvo termoizolaciono malterisanje vrka iranim mineralnom vunom

ši se Rigitherm MF ploèamaš razlièitih debljina (2-6 cm), sa ili bez

parne brane.

II faza monta�e:

èRifix lepak naneti upoga ama u sredini, apo obodu trakastokao na slici.

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Specijalnom papuèom odiæi ploèu prilikom lepljenja i podmetnuti parèiæe Rigips ploèe

Fasadni zid

Lepljenje Rifix lepak se nanosi direktno na zid, na èistui èvrstu podlogu

- 02 -

Zvuèna zaštita

R maks. 7 dB

poboljšanje zvuène zaštitekod masivnih zidova

W =

Toplotna izolacijaR 1,54 m K/Wt

2=sa mineralnom vunomdebljine 50 mm

Zaštita od po�araLepljenje kaširanih Rigipsploèa na zidove, odnosnosuvo malterisanje masivnogzida prema ÖNORM B 3800ne utièe na zaštitu odpo�ara

Visina zidamaks. 3,25 m

Te�inamaks. 20 kg/m2

uklju ujuè æi Rifix lepak

Lepljenje RigithermMF kaširanih ploèana zid

3.20.10

ÿ

Page 5: Rigips sistemi

Toplotna izolacijaR 1,56 m K/Wt =

2

èš

kod Rigitherm plo asa ka iranim stiroporomdebljine 60 mm

Zaštita od po�araLepljenje kaširanih Rigipsploèa na masivne zidoveprema ÖNORM B 3800 neutièe na zaštitu od po�ara

Visina zidamaks. 3,25 m

Te�inamaks. 18 kg/m2

ukljuèujuæi Rifix lepak

Suvo termomalterisanje

izolaciono Lepljenje RigithermPS kaširanih ploèana zid

3.20.20

Spoljni ugao kod Rigipskaširanih ploèaKod spoljnih uglovaskraæuje se stiropor najednoj od ploèa.

Oblaganje

Spoj ploèa

Rigitherm PS ploèa kaširana sti o om

Rifix lepak za ploèe

r porRigitherm PS ploèa kaširana sti o omi parnom branom

r por

Prièvršæivanje

Spojevi plo se ispunjavaju Rigips ispunom,banda

èa�iraju Rigips trakom i gletuju ispunom

Super ili glet masom Rimano. Šupljine izmeðudva kaširana stiropora popuniti izolacionimmaterijalom i gletovati Rigips ispunom

Izvoðenje

Rigips suvo termoizolaciono malterisanje vrka iranim stiroporom

ši se Rigitherm PS ploèamaš razlièitih debljina, sa ili bez parne brane.

Unutrašnji ugao kod Rigipskaširanih ploèaKod unutrašnjih uglovaskraæuje se jedna od Rigipsploèa (kao na slici).

Sastav ploèaSuèeljavanje ploè se vršièeono bez zazora.

a

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Specijalnom papuèom odiæi ploèu prilikom lepljenja i podmetnuti parèiæe Rigips ploèe

Fasadni zid

Lepljenje Rifix lepak se nanosi direktno na zid, na èistui èvrstu podlogu u tri reda prema skici

- 03 -

ÿ

Page 6: Rigips sistemi

Suvo termomalterisanje

izolaciono

Oblaganje

Spoj ploèa

Rigips gipskartonska ploèaRigips vlagootporna ploèaRifix lepak za ploèe

RBRBIZa vla�ne prostorije

Prièvršæivanje

Spojevi plo se ispunjavaju Rigips ispunom,banda

. Šupljineizmeðu dve kaširane mineralne vunepopuniti Isover mineralnom vunomi gletovati Rigips ispun m

èa�iraju Rigips trakom i gletuju ispunom

Super ili glet masom Rimano

o

Izvoðenje

Izolacija Table Isover mineralne vunetip MW-WV ili MW-WD ili slièno

Rigips suvo termoizolaciono malterisanje vrši se Rigips gipskartonskimploèama RB ili RBI, kombinovanim sa tablama od mineralne vune,koje su prethodno zalepljene, sa ili bez parne brane.

Nanošenje Rifixlepka natermoizolacioneploèe

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Lepljenje Rifix lepak se nanosi direktno na zid, natermoizolacione ploèe prema skici, a potomna Rigips gipskartonske ploèe

Specijalnom papuèom odiæi ploèu prilikom lepljenja ipodmetnuti parèiæe Rigips ploèe

- 04 -

Zvuèna zaštita

R maks. 7 dB

Poboljšanje zvuène zaštitemasivnog zida

W =

Toplotna izolacijaR 1,56 m K/Wt =

2

kod tabli odmineralne vunedebljine 60 mm

Zaštita od po�araLepljenje Rigips ploèa namasivne zidove oblo�enemineralnom vunom premaÖNORM B 3800 ne utièena zaštitu od po�ara

Visina zidamaks. 3,25 m

Te�inamaks. 25 kg/m2

ukljuèujuæi Rifix lepak

Lepljenje Rigips RB ploèana zid preko postavljenihtabli od mineralne vune

3.20.30

ÿ

Page 7: Rigips sistemi

Zvuèna zaštita

R maks. 15 dB

Poboljšanje zvuène zaštitemasivnog zida

W =

zvuènu izolacijuispod distancera postavititraku za

Toplotna izolacijaR 1,56 m K/Wt =

2

sa mineralnomvunom debljine 60 mm

Zaštita od po�araOblaganje masivnih zidovamineralnom vunom iRigips ploèama premaÖNORM B 3800 ne utièena zaštitu od po�ara

Visina zidanije ogranièena

Te�inaoko 20 kg/m2

Oblaganje zidova Oblaganje zidovaRigips RB ploèamasa distancerima iCD profilima

3.21. 00

Horizontalni presek

Horizontalni presekVertikalni presek

Zidni ugao

1 Oblaganje

2 Zaptivanje spoja

3 Potkonstrukcija

4 Izolacija

5 Spoj ploèa

Rigips RB gipskartonska ploèaRigips RBI vlagootporna ploèaRigips vijci za brzu ugradnju

Traka za zvuènu izolaciju

Rigips zidni profil UW 50 x 06 mm

�Rigips zidni profil UW 50 x 06 mmDistancer du ine 0 mmDistancer du�ine 60 mmDistancer du�ine 90 mmNa distancer zalepiti trakuza zvuènu izolacijuNa distancer prišrafiti Rigipsvijcima sa ravnom glavom

3

Za vla�ne prostorijePrièvršæivanje

SpojKonstrukcija

3.13.23.3

Isover mineralna vuna ili slièno

Izvoðenje Spojevi plo se ispunjavaju Rigips ispunom,banda

èa�iraju Rigips trakom i gletuju ispunom

Super ili glet masom Rimano

Oblaganje idova Rigips RB ploz vrši se èama sa distancerima i metalnimCD profilima pri èemu se odstojanje od zida mo�e podešavati.

3.3

3.2

1

4

3.3

3.1

2

3.2

5

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

- 05 -

ÿ

Page 8: Rigips sistemi

Osnova

Osnova Presek

³

Oblaganje zidova

Horizontalni presek

Horizontalni presek Vertikalni presek

Zidni ugao

1 Oblaganje

2 Zaptivanje spoja

3 Potkonstrukcija

4 Izolacija

5 Spoj ploèa

Rigips RB gipskartonska ploèaRigips RBI vlagootporna ploèaRigips vijci za brzu ugradnju

Traka za zvuènu izolaciju

Rigips zidni profil UW 50/75/100 x 06 mmpodni i plafonski spojRigips zidni profil UW 50/75/100 x 06 mm

Za vla�ne prostorijePrièvršæivanje

Spoj

Konstrukcija

3.1

3.2

Isover mineralna vuna ili slièno

Izvoðenje Spojevi plo se ispunjavaju Rigips ispunom,banda

èa�iraju Rigips trakom i gletuju ispunom

Super ili glet masom Rimano

3.2

1

2

45

3.2

3.1

Oblaganje zidova vr Rigips RB plo ama sa zidnom metalnompotkonstrukcijom CW/UW

ši se èširine 50, 75 ili 100 mm.

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

- 06 -

Zvuèna zaštitaR max. 15 dBD W

Toplotna izolacijaR 2,56 m K/Wt

Protivpo�arnazaštita

Maksimalnavisina zidamax. 3500 mm

Te�inamax. 20 kg/m2

3.22.00

Zvuèna zaštita

R maks. 15 dB

Poboljšanje zvuène zaštitemasivnog zida

W

Toplotna izolacijaR ,56 m K/Wt = 2 2

sa mineralnom vunomdebljine 100 mm

Zaštita od po�araOblaganje masivnih zidovamineralnom vunom iRigips ploèama premaÖNORM B 3800 ne utièena zaštitu od po�ara

Visina zidamaks. 3,5 m

Te�inamaks. 20 kg/m2

3.22.00Oblaganje zidovaRigips RB ploèama sazidnom metalnompotkonstrukcijomCW/UW

ÿ

>

Page 9: Rigips sistemi

Oblaganje zidovaotpornih na po�arsa potkonstrukcijomna distancerima iRidurit ploèama

Zaštita od po�araF 90sa unutrašnje (sobne)strane

3.29.30

Visina zida

maks. 5,0 m

neogranièenasa razmakom profila< 1000 mm

sa razmakom profila< 2000 mm

Te�inaoko 40 kg/m2

1 Oblaganje

2 Zaptivanje spoja

3 Potkonstrukcija

4 Izolacija

Ri vatrootporna ploèaRidurit vijci za brzu

duritugradnju

Traka od mineralne vune A1Isover

Rigips zidni profil UW 50 x 06 mm

�inRigips zidni profil UW 50 x 06 mm

du 60 mmNa distancer zalepiti trakuza zvuènu izolaciju

Distancer e

1.1 Prièvršæivanje

SpojKonstrukcija

3.13.23.3

Prema zahtevima toplotne i zvuène izolacije

5 Spoj ploèa Spojevi plo se ispunjavaju Rigips ispunom,banda

èa�iraju Rigips trakom i gletuju ispunom

Super ili glet masom Rimano

Izvoðenje

Osnova> M 6

< 2000

2 3.1 3.33.2

1.1 1

- 07 -

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

F 90Opciono:Sistem 3.80.13Zaštita od po�ara F 30sa obe straneKonstrukcija CW 50x06Obloga RF ploèa 2x12,5 mm

Oblaganje zidova za zaštitu odpo�ara F 90

Page 10: Rigips sistemi

Zidovi sa drvenompotkonstrukcijom

Osnova

Osnova Presek

Zidni ugao

1 Oblaganje

2 Zaptivanje spoja

3 Potkonstrukcija

4 Izolacija

5 Spoj ploèa

Rigips RB gipskartonska ploèaRigips RF vatrootporna ploèaRigips vijci za brzu ugradnju

Traka za zvuènu izolacijuTraka od Isover mineralne vune klase A

Drvene gredice 40 x 60 mm / 40 x 80 mmpodni i plafonski spojDrvene gredice 60 x 60 mm / 50 x 80 mm

Zaštita od po�araPrièvršæivanje

Spoj

Konstrukcija

3.1

3.2

Isover mineralna vuna ili sliènoIsover m ili sliènoineralna vuna klase A

Zvuèna izolacijaZaštita od po�ara

Zaštita od po�ara

Izvoðenje Spojevi plo se ispunjavaju Rigips ispunom,banda

èa�iraju Rigips trakom i gletuju ispunom

Super ili glet masom Rimano

5

3.1

3.2

3.14

3.2

1

2

3.1

Boèni prikljuèak

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

600

Oblaganje jednoslojnoili dvoslojno Rigips12,5 mm ploèama

3.30.00

Zvuèna zaštita R 38 dB

Zvuèna zaštita R 46 dB

W

W

=konstrukcija 60x60 mm (50x80)mineralna vuna 50 mmobloga Rigips ploèa 1x12,5 mmdebljina zida 85 mm (105 mm)

=konstrukcija 60x60 mm (50x80)mineralna vuna 50 mmobloga Rigips ploèa 2x12,5 mmdebljina zida 110 mm (130 mm)

Zaštita od po�ara

F 0

F 30konstrukcija 60x60 mmmineralna vuna 50 mmobloga RF plo 12,5 mmdebljina zida 85 mm

(50x80)

èa 1x(105 mm)

konstrukcija 60x60 mm (50x80)mineralna vuna 50 mmobloga RF ploèa 2x12,5 mmdebljina zida 110 mm (130 mm)

6

Te�ina zidaod 27 do 60 kg/m2

Visina zida2,752,75,0

3,25,0,0,5

mm

3 mm

4 m4 m4 m

(klasa II ÖNORM 3358-6, 2x12,5 mm, 60x60)

(klasa I ÖNORM 3358-6, 2x12,5 mm, 60x60)

(klasa II ÖNORM 3358-6, 2x12,5 mm, 50x80)

(klasa I ÖNORM 3358-6, 2x12,5 mm, 50x80)

(klasa I ÖNORM 3358-6, 12,5 mm, 60x60)

(klasa II ÖNORM 3358-6, 12,5 mm, 50x80)

(klasa I ÖNORM 3358-6, 12,5 mm, 50x80)

- 08 -

Page 11: Rigips sistemi

Zidovi sa dvostrukomdrvenom potkonstrukcijom

Oblaganje dvoslojnoRigips 12,5 mmploèama

3.31.00

Debljina zidaod 175 do 250 mm

Te�ina zida62 do 68 kg/m2

Visina zida2 m

m,75

3,25(klasa II ÖNORM 3358-6, 2x12,5 mm, 60x60)

(klasa I ÖNORM 3358-6, 2x12,5 mm, 60x60)

Osnova

Osnova Presek

1 Oblaganje

2 Zaptivanje spoja

3 Potkonstrukcija

4 Izolacija

5 Spoj ploèa

Rigips RB gipskartonska ploèaRigips RF vatrootporna ploèaRigips vijci za brzu ugradnju

Traka za zvuènu izolacijuTraka od Isover mineralne vune klase A

Drvene gredice

Drvene gredice

40 x 60 mmpodni i plafonski spoj

60 x 60 mm

PrièvršæivanjeZaštita od po�ara

Spoj

Prikljuèak

3.1

3.2

Isover mineralna vuna ili sliènoIsover m ili sliènoineralna vuna klase A

Zvuèna izolacijaZaštita od po�ara

Zaštita od po�ara

Izvoðenje Spojevi plo se ispunjavaju Rigips ispunom,banda

èa�iraju Rigips trakom i gletuju ispunom

Super ili glet masom Rimano

3.2

4

3.2

1

2

3.1

3.1

5

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Zidni ugao

Boèni prikljuèak

Zvuèna zaštita R 60 dB

Zvuèna zaštita R 65 dB

W

W

=konstrukcija 60x60 mmmineralna vuna 2x40 mmobloga Rigips ploèa 2x12,5 mmdebljina zida > 175 mm

=konstrukcija 60x60 cmmineralna vuna 80 mmobloga Rigips ploèa 2x12,5 mmdebljina zida > 250 mm

Zaštita od po�ara

F 0

F 30konstrukcija 60x60 mmmineralna vuna 50 mmobloga RB plo x12,5 mmDebljina zida

èa 2> 175 mm

konstrukcija 60x60 cmmineralna vuna 50 mmobloga RF ploèa 2x12,5 mmdebljina zida > 175 mm

6

- 09 -

600

Page 12: Rigips sistemi

- 10 -

Zidovi sa metalnompotkonstrukcijom CW/UW 50

Osnova

Osnova Presek

1 Oblaganje

2 Zaptivanje spoja

3 Potkonstrukcija

4 Izolacija

5 Spoj ploèa

Rigips RB gipskartonska ploèa 12,5 ili 15 mmRigips RF vatrootporna ploèa 12,5 ili 15 mmRigips vijci za brzu ugradnju

Traka za zvuènu izolacijuTraka od Isover mineralne vune klase A

Rigips zidni profil UW 50 x 06 mmpodni i plafonski spojRigips zidni profil CW 50 x 06 mmRigips zidni profil LW 60/60 x 06 mm

Zaštita od po�araPrièvršæivanje

Spoj

šnji ugaoKonstrukcijaUnutra

3.1

3.23.3

Isover mineralna vuna ili sliènoIsover m ili sliènoineralna vuna klase A

Zvuèna izolacijaZaštita od po�ara

Zaštita od po�ara

4

3.2

2

3.1

3.3 5

1

3.2

3.1

Spojevi plo se ispunjavaju Rigips ispunom,banda

èa�iraju Rigips trakom i gletuju ispunom

Super ili glet masom Rimano

ðenjeIzvo

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Zidni ugao

Boèni prikljuèak

600

Zvuèna zaštita R 41 dB

Zvuèna zaštita R 46 dB

W

W

=konstrukcija CW 50x06 mmmineralna vuna 50 mmobloga Rigips ploèa 1x12,5 mm

=konstrukcija Schallschutz CW 50mineralna vuna 50 mmoblogaDie Blaue ploèa1x12,5 mm

Zaštita od po�araF 30konstrukcija CW 50x06 mmmineralna vuna 50 mmobloga RF plo x12,5 mm ili

1x15 mmèa 1

Debljina zidaod 75 do 80 mm

Te�ina zidaoko 26 kg/m2

Oblaganje jednoslojnoRigips 12,5 mmploèama

3.40.01

Visina zida2,75 m3

(klasa I ÖNORM 3358-6, 12,5 mm)

,0 m (klasa I ÖNORM 3358-6, 15 mm)

Page 13: Rigips sistemi

Zidovi sa metalnompotkonstrukcijom CW/UW 75

3.40.02

Osnova

Osnova Presek

1 Oblaganje

2 Zaptivanje spoja

3 Potkonstrukcija

4 Izolacija

5 Spoj ploèa

Rigips zidni profil UW 75 x 06 mmpodni i plafonski spojRigips zidni profil CW 75 x 06 mmRigips zidni profil LW 60/60 x 06 mm

Spoj

KonstrukcijaUnutrašnji ugao

3.1

3.23.3

4

3.2

2

3.13.3 5

1

3.2

3.1

Zvuèna zaštitaZaštita od po�ara

ðenjeIzvo

Isover mineralna vuna ili sliènoIsover m ili sliènoineralna vuna klase A

Spojevi plo se ispunjavaju Rigips ispunom,banda

èa�iraju Rigips trakom i gletuju ispunom

Super ili glet masom Rimano

PriZaštita od po�ara

èvršæivanje

Zaštita od po�araTraka za zvuènu izolacijuTraka od Isover mineralne vune klase A

Rigips RB gipskartonska ploèa 12,5 ili 15 mmRigips RF vatrootporna ploèa 12,5 ili 15 mmRigips vijci za brzu ugradnju

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Oblaganje jednoslojnoRigips 12,5 mmploèama

Zidni ugao

Boèni prikljuèak

Zaštita od po�araF 30konstrukcija CW 75x06 mmmineralna vuna 50 mmobloga RF plo x12,5 mm ili

1x15 mmèa 1

Debljina zidaod 100 do 105 mm

Te�ina zidaoko 26 kg/m2

- 11 -

Zvuèna zaštita R 43 dB

Zvuèna zaštita R 45 dB

Zvuèna zaštita R 51 dB

W

W

W

=konstrukcija CW 75x06 mmmineralna vuna 50 mmobloga Rigips ploèa 1x12,5 mm

=konstrukcija CW 75x06 mmmineralna vuna 75 mmobloga Rigips ploèa 1x12,5 mm

=konstrukcija Schallschutz CW 75mineralna vuna 75 mmobloga Die Blaue ploèa1x12,5 mm

Visina zida3,25,5

3,75,0

m3 m

m4 m

(klasa II ÖNORM 3358-6, 12,5 mm)

(klasa II ÖNORM 3358-6, 15 mm)

(klasa I ÖNORM 3358-6, 12,5 mm)

(klasa I ÖNORM 3358-6, 15 mm)

600

Page 14: Rigips sistemi

- 12 -

Zidovi sa metalnompotkonstrukcijom CW/UW 100

Osnova

OsnovaPresek

Zidni ugao

1 Oblaganje

2 Zaptivanje spoja

3 Potkonstrukcija

4 Izolacija

5 Spoj ploèa

Rigips RB gipskartonska ploèa 12,5 ili 15 mmRigips RF vatrootporna ploèa 12,5 ili 15 mmRigips vijci za brzu ugradnju

Traka za zvuènu izolacijuTraka od Isover mineralne vune klase A

Rigips zidni profil UW 100 x 06 mmpodni i plafonski spojRigips zidni profil CW 100 x 06 mmRigips zidni profil LW 60/60 x 06 mm

PriZaštita od po�ara

èvršæivanje

Spoj

šnji ugaoKonstrukcijaUnutra

3.1

3.23.3

Isover mineralna vuna ili sliènoIsover m ili sliènoineralna vuna klase A

Zvuèna izolacijaZaštita od po�ara

Zaštita od po�ara

4

3.2

2

3.13.3 5

1

3.2

3.1

Spojevi plo se ispunjavaju Rigips ispunom,banda

èa�iraju Rigips trakom i gletuju ispunom

Super ili glet masom Rimano

ðenjeIzvo

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Boèni prikljuèak

600

3.40.03Oblaganje jednoslojnoRigips 12,5 mmploèama

Zaštita od po�araF 30konstrukcija CW 100x06 mmmineralna vuna 50 mmobloga RF plo x12,5 mm ili

1x15 mmèa 1

Debljina zidaod 125 do 130 mm

Te�ina zidaoko 26 kg/m2

Visina zida4,04,5

mm

(klasa II ÖNORM 3358-6, 12,5 i 15 mm)

(klasa I ÖNORM 3358-6, 12,5 i 15 mm)

Zvuèna zaštita R 45 dB

Zvuèna zaštita R 46 dB

Zvuèna zaštita R 50 dB

Zvuèna zaštita R 53 dB

W

W

W

W

=

=

=

=

konstrukcija CW 100x06 mmmineralna vuna 50 mmobloga Rigips ploèa 1x12,5 mm

konstrukcija CW 100x06 mmmineralna vuna 75 mmobloga Rigips ploèa 1x12,5 mm

konstrukcija Schallschutz CW 100mineralna vuna 100 mmobloga Rigips ploèa 1x12,5 mmili Die Blaue ploèa 1x12,5 mm

konstrukcija Schallschutz CW 100mineralna vuna 100 mmobloga Die Blaue ploèa1x12,5 mm

Page 15: Rigips sistemi

Zvuèna zaštita R 50 dB

Zvuèna zaštita R 56 dB

W

W

=konstrukcija CW 50x06 mmmineralna vuna 50 mmobloga Rigips ploèa 2x12,5 mm

=konstrukcija Schallschutz CW 50mineralna vuna 50 mmobloga Die Blaue ploèa 2x12,5 mm

Zaštita od po�ara

F 0

F 03konstrukcija CW 50x06 mmmineralna vuna 50 mmobloga RB plo x12,5 mmèa 2

konstrukcija CW 50x06 mmmineralna vuna 50 mmobloga RF ploèa 2x12,5 mm

9

Debljina zida100 mm

Te�ina zidaoko 50 kg/m2

Zidovi sa metalnompotkonstrukcijom CW/UW 50

3.40.04

Osnova

Osnova Presek

1 Oblaganje

3 Potkonstrukcija

4 Izolacija

5 Spoj ploèa

Rigips RB gipskartonska ploèa 12,5 ili 15 mmRigips RF vatrootporna ploèa 12,5 ili 15 mmRigips vijci za brzu ugradnju

Traka za zvuènu izolacijuTraka od Isover mineralne vune klase A

Rigips zidni profil UW 50 x 06 mmpodni i plafonski spojRigips zidni profil CW 50 x 06 mmRigips zidni profil LW 60/60 x 06 mm

Isover mineralna vuna ili sliènoIsover m ili sliènoineralna vuna klase A

Spojevi plo se ispunjavaju Rigips ispunom,banda

èa�iraju Rigips trakom i gletuju ispunom

Super ili glet masom Rimano

Zaštita od po�araPrièvršæivanje

Zvuèna izolacijaZaštita od po�ara

Zaštita od po�ara

Izvoðenje

Spoj

šnji ugaoKonstrukcijaUnutra

3.1

3.23.3

4

3.2

2

3.1

3.3

5

1

3.2

3.1

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

2 Zaptivanje spoja

Oblaganje dvoslojnoRigips 12,5 mmploèama

Zidni ugao

Boèni prikljuèak

- 13 -

Visina zida2 m

m,75

3,25(klasa II ÖNORM 3358-6, 2x12,5 mm)

(klasa I ÖNORM 3358-6, 2x12,5 mm)

600

Page 16: Rigips sistemi

- 14 -

Zidovi sa metalnompotkonstrukcijom CW/UW 75

Osnova

OsnovaPresek

1 Oblaganje

2 Zaptivanje spoja

3 Potkonstrukcija

4 Izolacija

5 Spoj ploèa

Rigips RB gipskartonska ploèa 12,5 ili 15 mmRigips RF vatrootporna ploèa 12,5 ili 15 mmRigips vijci za brzu ugradnju

Traka za zvuènu izolacijuTraka od Isover mineralne vune klase A

Rigips zidni profil UW 75 x 06 mmpodni i plafonski spojRigips zidni profil CW 75 x 06 mmRigips zidni profil LW 60/60 x 06 mm

Isover mineralna vuna ili sliènoIsover m ili sliènoineralna vuna klase A

Spojevi plo se ispunjavaju Rigips ispunom,banda

èa�iraju Rigips trakom i gletuju ispunom

Super ili glet masom Rimano

PriZaštita od po�ara

èvršæivanje

Zvuèna izolacijaZaštita od po�ara

Zaštita od po�ara

Izvoðenje

Spoj

šnji ugaoKonstrukcijaUnutra

3.1

3.23.3

4

3.2

2

3.1

3.3

5

1

3.2

3.1

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Zidni ugao

Boèni prikljuèak

600

Zvuèna zaštita R 49 dBW =konstrukcija CW 75x06 mmmineralna vuna 50 mmobloga Rigips ploèa 2x12,5 mm

=konstrukcija CW 75x06 mmmineralna vuna 75 mmobloga Rigips ploèa 2x12,5 mm

=konstrukcija Schallschutz CW 75mineralna vuna 75 mmobloga Die Blaue ploèa 2x12,5

Zvuèna zaštita R 54 dB

Zvuèna zaštita R 59 dB

W

W

mm

Zaštita od po�ara

F 0

F 03konstrukcija CW 50x06 mmmineralna vuna 50 mmobloga RB plo x12,5 mmèa 2

konstrukcija CW 50x06 mmmineralna vuna 50 mmobloga RF ploèa 2x12,5 mm

9

Debljina zida125 mm

Te�ina zidaoko 50 kg/m2

3.40.05Oblaganje dvoslojnoRigips 12,5 mmploèama

Visina zida4,25,75

m3 m

(klasa I ÖNORM 3358-6, 2x12,5 mm)

(klasa II ÖNORM 3358-6, 2x12,5 mm)

Page 17: Rigips sistemi

Zidovi sa metalnompotkonstrukcijom CW/UW 100

3.40.06

Osnova

OsnovaPresek

Zidni ugao

4

3.2

2

3.1

3.3

1

5

3.2

3.1

1 Oblaganje

2 Zaptivanje spoja

3 Potkonstrukcija

4 Izolacija

5 Spoj ploèa

Rigips RB gipskartonska ploèaRigips RF vatrootporna ploèaRigips vijci za brzu ugradnju

Traka za zvuènu izolacijuTraka od Isover mineralne vune klase A

Rigips zidni profil UW 100 x 06 mmpodni i plafonski spojRigips zidni profil CW 100 x 06 mmRigips zidni profil LW 60/60 x 06 mm

Isover mineralna vuna ili sliènoIsover m ili sliènoineralna vuna klase A

Spojevi plo se ispunjavaju Rigips ispunom,banda

èa�iraju Rigips trakom i gletuju ispunom

Super ili glet masom Rimano

Zaštita od po�araPrièvršæivanje

Zvuèna izolacijaZaštita od po�ara

Zaštita od po�ara

Izvoðenje

Spoj

šnji ugaoKonstrukcijaUnutra

3.1

3.23.3

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Oblaganje dvoslojnoRigips 12,5 mmploèama

Zidni ugao

Boèni prikljuèak

Zvuèna zaštita R dBW = 51

Zvuèna zaštita R = 56 dB

Zvuèna zaštita R = 58 dB

Zvuèna zaštita R = 60 dB

konstrukcija CW 100x06 mmmineralna vuna 75 mmobloga Rigips ploèa 2x12,5 mm

konstrukcija CW 100x06 mmmineralna vuna 100 mmobloga Rigips ploèa 2x12,5 mm

konstrukcija CW 100x06 mmmineralna vuna 100 mmobloga Die Blaue ploèa 2x12,5

konstrukcija Schallschutz CW 100mineralna vuna 100 mmobloga Die Blaue ploèa 2x12,5

W

W

W

mm

mm

Zaštita od po�ara

F 0

F 03konstrukcija CW 100x06 mmmineralna vuna 50 mmobloga RB plo x12,5 mmèa 2

konstrukcija CW 100x06 mmmineralna vuna 50 mmobloga RF ploèa 2x12,5 mm

9

Debljina zida150 mm

Te�ina zidaoko 75 kg/m2

- 15 -

Visina zida4 m

m,5

5,0(klasa II ÖNORM 3358-6, 2x12,5 mm)

(klasa I ÖNORM 3358-6, 2x12,5 mm)

600

Page 18: Rigips sistemi

- 16 -

Zidovi sa metalnompotkonstrukcijom

Osnova

Osnova Presek

1 Oblaganje

2 Zaptivanje spoja

3 Potkonstrukcija

4 Izolacija

5 Spoj ploèa

Rigips RB gipskartonska ploèa 12,5 ili 15 mmRigips RF vatrootporna ploèa 12,5 ili 15 mmRigips vijci za brzu ugradnju

Traka za zvuènu izolacijuTraka od Isover mineralne vune klase A

Rigips zidni profil UW 75/100/125 x 06 mmpodni i plafonski spojRigips zidni profil CW 75/100/125 x 06 mmRigips zidni profil LW 60/60 x 06 mm

Isover mineralna vuna ili sliènoIsover m ili sliènoineralna vuna klase A

Spojevi plo se ispunjavaju Rigips ispunom,banda

èa�iraju Rigips trakom i gletuju ispunom

Super ili glet masom Rimano

Zaštita od po�araPrièvršæivanje

Zvuèna izolacijaProtivpo�arna zaštita

Zaštita od po�ara

ðenjeIzvo

Spoj

šnji ugaoKonstrukcijaUnutra

3.1

3.23.3

4

3.2

2

3.1

1

5

3.1

3.23.3

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Zidni ugao

Boèni prikljuèak

600

Zvuèna zaštita R 57 dBW =konstrukcija CW 75x06 mmmineralna vuna 60 mmobloga Rigips ploèa 3x12,5 mm

Zaštita od po�ara

F 0

F 0

F 09konstrukcija CW 100x06 mm

ili CW 125x06 mmmineralna vuna 40 mmobloga RF plo x12,5 mm

(40 kg/m )

(40 kg/m )

(50 kg/m )

3

3

3

èa 3

konstrukcija CW 75x06 mmili CW 100x06 mm

mineralna vuna 40 mmobloga RF ploèa 3x12,5 mm

konstrukcija CW 75x06 mmili CW 100x06 mm

mineralna vuna 60 mmobloga RF ploèa 3x12,5 mm

12

18

Debljina zidaod 150 do 200 mm

Te�ina zidaoko 50 kg/m2

3.40.10Oblaganje troslojnoRigips 12,5 mmploèama

Visina zida5,0

,5

,0

,0

m

7 m

8 m

9 m

(klase I i II ÖNORM 3358-6,

3x12,5 mm, CW 75/150)

(klase I i II ÖNORM 3358-6,

3x12,5 mm, CW 100/175)

(klasa II ÖNORM 3358-6,

3x12,5 mm, CW 125/200)

(klasa I ÖNORM 3358-6,

3x12,5 mm, CW 125/200)

Page 19: Rigips sistemi

Zvuèna zaštita R 61 dB

Zvuèna zaštita R 63 dB

W

W

=konstrukcija CW 50x06 mmmineralna vuna 50 mmobloga Rigips ploèa 2x12,5 mm

=konstrukcija CW 50x06 mmmineralna vuna 2x50 mmobloga Rigips ploèa 2x12,5 mm

Zaštita od po�ara

F 0

F 03konstrukcija CW 50x06 mmmineralna vuna 50 mmobloga RB plo x12,5 mmèa 2

konstrukcija CW 50x06 mmmineralna vuna 50 ili 80 mmobloga RF ploèa 2x12,5 mm

9

Debljina zida155 mm

Te�ina zidaoko 53 kg/m2

Visina zida2 m

m,5

3,0(klasa II ÖNORM 3358-6, 2x12,5 mm)

(klasa I ÖNORM 3358-6, 2x12,5 mm)

Zidovi sa duplom metalnompotkonstrukcijom CW/UW 50

3.41.01

Osnova

Osnova Presek

1 Oblaganje

2 Zaptivanje spoja

3 Potkonstrukcija

4 Izolacija

5 Spoj ploèa

Rigips RB gipskartonska ploèa 12,5 ili 15 mmRigips RF vatrootporna ploèa 12,5 ili 15 mmRigips vijci za brzu ugradnju

Traka za zvuènu izolacijuTraka od Isover mineralne vune klase A

Rigips zidni profil UW 50 x 06 mmpodni i plafonski spojRigips zidni profil CW 50 x 06 mm sa samo-lepljivomRigips zidni profil LW 60/60 x 06 mm

filc trakom, na mestu spoja

Isover mineralna vuna ili sliènoIsover m ili sliènoineralna vuna klase A

Spojevi plo se ispunjavaju Rigips ispunom,banda

èa�iraju Rigips trakom i gletuju ispunom

Super ili glet masom Rimano

Zaštita od po�araPrièvršæivanje

Zvuèna izolacijaProtivpo�arna zaštita

Zaštita od po�ara

Izvoðenje

Spoj

šnji ugao

Konstrukcija

Unutra

3.1

3.2

3.3

4

3.2

23.1

1

5

3.1

3.3 3.2

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Oblaganje dvoslojnoRigips 12,5 mmploèama

Zidni ugao

Boèni prikljuèak

- 17 -

600

Page 20: Rigips sistemi

Zidovi sa duplom metalnompotkonstrukcijom CW/UW 75

Osnova

Osnova Presek

Zidni ugao

1 Oblaganje

2 Zaptivanje spoja

3 Potkonstrukcija

4 Izolacija

5 Spoj ploèa

Rigips RB gipskartonska ploèaRigips RF vatrootporna ploèaRigips vijci za brzu ugradnju

Traka za zvuènu izolacijuTraka od Isover mineralne vune klase A

Rigips zidni profil UW 75 x 06 mmpodni i plafonski spojRigips zidni profili CW 75 x 06 mm sa samo-lepljivomRigips zidni profil LW 60/60 x 06 mm

filc trakom, na mestu spoja

Isover mineralna vuna ili sliènoIsover mineralna vuna klase A ili slièno

Spojevi plo se ispunjavaju Rigips ispunom,banda

èa�iraju Rigips trakom i gletuju ispunom

Super ili glet masom Rimano

Zaštita od po�araPrièvršæivanje

Zvuèna izolacijaProtivpo�arna zaštita

Zaštita od po�ara

Izvoðenje

Spoj

Konstrukcija

Unutrašnji ugao

3.1

3.2

3.3

4

3.2

2

3.1

1

5

3.2

3.1

3.3

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Boèni prikljuèak

- 18 -

600

3.41.02Oblaganje dvoslojnoRigips 12,5 mmploèama

Zvuèna zaštita R 62 dB

Zvuèna zaštita R 67 dB

W

W

=konstrukcija CW 75x06 mmmineralna vuna 50 mmobloga Rigips ploèa 2x12,5 mm

=konstrukcija CW 75x06 mmmineralna vuna 2x75 mmobloga Rigips ploèa 2x12,5 mm

Zaštita od po�ara

F 0

F 03konstrukcija CW 75x06 mmmineralna vuna 50 mmobloga RB plo x12,5 mmèa 2

konstrukcija CW 75x06 mmmineralna vuna 50 ili 80 mmobloga RF ploèa 2x12,5 mm

9

Debljina zida205 mm

Te�ina zidaoko 53 kg/m2

Visina zida3 m

m,5

4,0(klasa II ÖNORM 3358-6, 2x12,5 mm)

(klasa I ÖNORM 3358-6, 2x12,5 mm)

Page 21: Rigips sistemi

Zidovi sa duplom metalnompotkonstrukcijom CW/UW 100

3.41.03

Osnova

Osnova

Presek

1 Oblaganje

2 Zaptivanje spoja

3 Potkonstrukcija

4 Izolacija

5 Spoj ploèa

Rigips RB gipskartonska ploèaRigips RF vatrootporna ploèaRigips vijci za brzu ugradnju

Traka za zvuènu izolacijuTraka od Isover mineralne vune klase A

Rigips zidni profil UW 100 x 06 mmpodni i plafonski spojRigips zidni profil CW 100 x 06 mm sa samo-lepljivomRigips zidni profil LW 60/60 x 06 mm

filc trakom, na mestu spoja

Isover mineralna vuna ili sliènoIsover mineralna vuna klase A ili slièno

Spojevi plo se ispunjavaju Rigips ispunom,banda

èa�iraju Rigips trakom i gletuju ispunom

Super ili glet masom Rimano

Zaštita od po�araPrièvršæivanje

Zvuèna izolacijaZaštita od po�ara

Zaštita od po�ara

Izvoðenje

Spoj

š

Konstrukcija

Unutra nji ugao

3.1

3.2

3.3

4

3.2

2

3.1

1

5

3.3 3.2

3.1

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Oblaganje dvoslojnoRigips 12,5 mmploèama

Zidni ugao

Boèni prikljuèak

Zvuèna zaštita R 65 dB

Zvuèna zaštita R 69 dB

W

W

=konstrukcija CW 100x06 mmmineralna vuna 50 mmobloga Rigips ploèa 2x12,5 mm

=konstrukcija CW 100x06 mmmineralna vuna 2x100 mmobloga Rigips ploèa 2x12,5 mm

Zaštita od po�ara

F 0

F 03konstrukcija CW 100x06 mmmineralna vuna 50 mmobloga RB plo x12,5 mmèa 2

konstrukcija CW 100x06 mmmineralna vuna 50 ili 80 mmobloga RF ploèa 2x12,5 mm

9

Debljina zida255 mm

Te�ina zidaoko 53 kg/m2

Visina zida4 m

m,0

4,5(klasa II ÖNORM 3358-6, 2x12,5 mm)

(klasa I ÖNORM 3358-6, 2x12,5 mm)

- 19 -

600

Page 22: Rigips sistemi

- 20 -

Zidovi sa duplom metalnompotkonstrukcijom i ojaèanjem

za nošenje sanitarnih elemenata

Osnova

Osnova Presek

43.2

23.1

1

5

3.1

1 Oblaganje

2 Zaptivanje spoja

3 Potkonstrukcija

4 Izolacija

5 Spoj ploèa

Rigips RB gipskartonska ploèaRigips RBI gipskartonska ploèaRigips RF vatrootporna ploèaRigips vijci za brzu ugradnju

Traka za zvuènu izolacijuTraka od Isover mineralne vune klase A

Rigips zidni profil UW 50 x 06 mm,UW 75 x 06 mm, podni i plafonski spojRigips zidni profil CW 50 x 06 mm,CW 75 x 06 mm spojeni popreènokomadom Rigips ploèe na treæinama visine

Isover mineralna vuna ili sliènoIsover mineralna vuna klase A ili slièno

Spojevi plo se ispunjavaju Rigips ispunom,banda

èa�iraju Rigips trakom i gletuju ispunom

Super ili glet masom Rimano

Zaštita od vlageZaštita od po�araPrièvršæivanje

Zvuèna izolacijaZaštita od po�ara

Zaštita od po�ara

Izvoðenje

Spoj

Konstrukcija

3.1

3.2

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Zidni ugao

Boèni prikljuèak

600

3.41.04Instalacioni z( )dvoslojno oblo�eniRigips 12,5 mmploèama

idoviza kupatila i sl.

1/3

1/3

1/3

Zvuèna zaštita R 54 dBW =konstrukcija CW 50/75x06 mmmineralna vuna 50 mmobloga Rigips ploèa 2x12,5 mm

Zaštita od po�ara

F 0

F 03konstrukcija CW 100x06 mmmineralna vuna 50 mmobloga RB plo x12,5 mmèa 2

konstrukcija CW 100x06 mmmineralna vuna 50 ili 80 mmobloga RF ploèa 2x12,5 mm

9

Debljina zidaod 160 do 210 mm

Te�ina zidaoko 53 kg/m2

Visina zida4,04,5,5,0

mm

5 m6 m

(klasa II ÖNORM 3358-6, CW 50+50)

(klasa I ÖNORM 3358-6, CW 50+50)

(klasa II ÖNORM 3358-6, CW 75+75)

(klasa I ÖNORM 3358-6, CW 75+75)

Page 23: Rigips sistemi

Zvuèna zaštita R 62 dB

Zvuèna zaštita R 69 dB

W

W

=

=

konstrukcija CW 50/75x06 mmmineralna vuna 50 mmobloga Rigips ploèa 2x12,5 mm

konstrukcija CW 50/75x06 mmmineralna vuna 2x100 mmobloga Rigips ploèa 2x12,5 mm

Zaštita od po�ara

F 0

F 03konstrukcija CW 50/75x06 mmmineralna vuna 50 mmobloga RB plo x12,5 mmèa 2

konstrukcija CW 50/75x06 mmmineralna vuna 50 ili 80 mmobloga RF ploèa 2x12,5 mm

9

Debljina zidamin. 250 mm

Te�ina zidaoko 53 kg/m2

Visina zida2 m

m3 m3 m

m

,62,6,5,5

4,0

(klasa II ÖNORM 3358-6, U+C 75)

(klasa I ÖNORM 3358-6, 2x12,5mm, U+C 50)

(klasa II ÖNORM 3358-6, U+C 100)

(klasa I ÖNORM 3358-6, 2x12,5mm, U+C 75)

(klasa I ÖNORM 3358-6, 2x12,5mm, U+C 100)

Zidovi sa duplom metalnompotkonstrukcijom i promenljivomšupljinom za instalacije

blaganje sa dva slojaRigips 12,5 mm ploèaO

3.41.05

Osnova

Osnova Presek

1 Oblaganje

2 Zaptivanje spoja

3 Potkonstrukcija

4 Izolacija

5 Spoj ploèa

Rigips RB gipskartonska ploèaRigips RF vatrootporna ploèaRigips vijci za brzu ugradnju

Traka za zvuènu izolacijuTraka od Isover mineralne vune klase A

Rigips zidni profil UW 50/75 ili 100 x 06 mmpodni i plafonski spojRigips zidni profil CW 50/75 ili 100 x 06 mmRigips zidni profil LW 60/60 x 06 mm

Isover mineralna vuna ili sliènoIsover mineralna vuna klase A ili slièno

Spojevi plo se ispunjavaju Rigips ispunom,banda

èa�iraju Rigips trakom i gletuju ispunom

Super ili glet masom Rimano

Zaštita od po�araPrièvršæivanje

Zvuèna izolacijaZaštita od po�ara

Zaštita od po�ara

Izvoðenje

Spoj

KonstrukcijaUnutrašnji ugao

3.1

3.23.3

2

3.23.3

3.1

43.2

23.1

1

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Zidni ugao

Boèni prikljuèak

- 21 -

600

Page 24: Rigips sistemi

- 22 -

Zidovi sa duplom metalnompotkonstrukcijom za

pregraðivanje izmeðu dva stana

4

xxxxxxxxx

1

5

3.2

2

2

3.1

1 Oblaganje

2 Zaptivanje spoja

3 Potkonstrukcija

4 Izolacija

5 Spoj ploèa

Rigips RB gipskartonska ploèaRigips RF vatrootporna ploèaRigips vijci za brzu ugradnju

Traka za zvuènu izolacijuTraka od Isover mineralne vune klase A

Rigips zidni profil UW 75 x 06 mmpodni i plafonski spojRigips zidni profil CW 75 x 06 mm

Isover mineralna vuna ili sliènoIsover mineralna vuna klase A ili slièno

Spojevi plo se ispunjavaju Rigips ispunom,banda

èa�iraju Rigips trakom i gletuju ispunom

Super ili glet masom Rimano

Zaštita od po�araPrièvršæivanje

Zvuèna izolacijaZaštita od po�ara

Zaštita od po�ara

Izvoðenje

Spoj

Konstrukcija

3.1

3.2

Osnova Presek

Osnova

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Zidni ugao

Boèni prikljuèak

600

Zvuèna zaštita R 62 dB

Zvuèna zaštita R 69 dB

W

W

=

=

konstrukcija CW 75x06 mmmineralna vuna 2x50 mmobloga Rigips ploèa 2x12,5 mm

konstrukcija CW 75x06 mmmineralna vuna 2x75 mmobloga Rigips ploèa 2x12,5 mm

Zaštita od po�ara

F 0

F 03konstrukcija CW 75x06 mmmineralna vuna 2x50 mmobloga RB plo x12,5 mmèa 2

konstrukcija CW 75x06 mmmineralna vuna 2x50 ili 2x75 mmobloga RF ploèa 2x12,5 mm

9

Debljina zidamin. 220 mm

Te�ina zidaoko 60 kg/m2

Visina zida3 m

m,5

4,0(klasa II ÖNORM 3358-6, 2x12,5 mm)

(klasa I ÖNORM 3358-6, 2x12,5 mm)

Zidovi za maksimalnuzvuènu izolaciju sapet Rigips ploèa upreseku

3.41.20

Page 25: Rigips sistemi

Dekor zidovi sa vidnimspojem u vidu HUT profilai lajsne, sa moguænošæudemonta�e

Oblaganje dvoslojnoRB (RF) i Dekor ploèamasa dezeniranom folijom(za bolnice i sl.)

3.42.01

Osnova

Osnova Presek

Zidni ugao

1 Oblaganje

2 Zaptivanje spoja

3 Potkonstrukcija

4 Izolacija

5 ilipokrivni profiliSpoj ploèa

Unutrašnja obloga Rigips RB/RF ploèaSpoljašnja obloga Rigips Dekor ploèUnutrašnja obloga: sa Rigips

uSpoljašnja obloga: sa Rigips

�u kroz HUT profile

avijcima

za brzu gradnjuvijcima

za brzu monta

Traka za zvuènu izolaciju

Rigips zidni profil UW 100 x 06 mmpodni i plafonski spojRigips zidni profil CW 100 x 06 mmRigips zidni profil LW 60/60 x 06 mm

Isover mineralna vuna ili slièno

Spoj Rigips ploèa se ispunjava igletuje Rigips ispun mAlu-klip profil za unutrašnji ugao

o

Alu-klip profil za spoljašnji ugaoAlu-klip profil

Tip SRB, FSV ili FSR, vidna ili sakrivena

Prièvršæivanje

Zvuèna izolacija

Unutrašnja obloga

Spoj

šnji ugaoKonstrukcijaUnutra

3.1

3.23.3

5.15.25.3

5.4

Unutrašnji ugaoSpoljašnji ugaoPlafonski i zidnispojSokla

3.3

43.2

23.1

1

Boèni prikljuèak

5.1

3.2

5.4 3.1

5.2

5.3

Pocinkovani HUT profilsa Alu ili PVC pokrivnomlajsnom

5.3

Alu HUT profilsa Alu ili PVCusadnom lajsnom

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Alternativa

Zvuèna zaštita R > 50 dBW

loèaèa

konstrukcija CW 100x06 mmmineralna vuna 50 mmobloga RB p 15 mm +

Dekor plo 12,5 mm

Zaštita od po�araF 09konstrukcija CW 100x06 mmmineralna vuna 50 mmobloga RB plo 15 mm +

Dekor plo 12,5 mmèa

èa

Debljina zidamin. 155 mm

Te�ina zidaoko 55 kg/m2

Visina zida4 m

m,5

5,0(klasa II ÖNORM 3358-6, 15 RB + 12,5 RD)

(klasa I ÖNORM 3358-6, 15 RB + 12,5 RD)

- 23 -

600

Page 26: Rigips sistemi

Zidovi sa metalnompotkonstrukcijom

visine do 10 m

Osnova

Osnova

Presek

1 Oblaganje

2 Zaptivanje spoja

3 Potkonstrukcija

4 Izolacija

5 Spoj ploèa

Rigips ploèa"Die Dicke" 20 mm, 25 mmRigips vijci za brzu ugradnju

Traka za zvuènu izolacijuTraka od Isover mineralne vune klase A

Rigips >

>

zidni profil UW 60 x 06 mmpodni i plafonski spojRigips zidni profil CW 60 x 06 mm

Prièvršæivanje

Spoj

Konstrukcija

3.1

3.2

Isover mineralna vuna ili sliènoIsover mineralna vuna klase A ili slièno

Zvuèna izolacija

F 90Zaštita od po�ara

Zaštita od po�ara

Spojevi plo se ispunjavaju Rigips ispunomVario, banda

èa�iraju Rigips trakom i gletuju

Rigips ispunom Vario ili glet masom Rimano

4

23.1

1

5

3.1

5

Izvoðenje

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

3.2

Zidni ugao

Boèni prikljuèak

Oblaganje zidaploèama 20 mm ili25 mm "Die Dicke"

3.60.20

Zvuèna zaštita R 48 dBW =

Zvuèna zaštita R = 44 dB

konstrukcija CW 60x06 mmmineralna vuna 60 mmobloga ploèa Die Dicke 20 mm

konstrukcija CW 100x06 mmmineralna vuna min. 40 mmobloga ploèa Die Dicke 25 mm

W

Zaštita od po�araF 03konstrukcija CW 75x06 mm

mineralna vuna 40 mmobloga ploèa Die Dicke 20 mm

t

rastojanje profila 600 mm

postavljanje ploèa horizontalnoe�ina zida oko 40 kg/m

debljina zida 11,5 cmisina zida m

konstrukcija CW 100x06 mmrastojanje profila 600 mmmineralna vuna 40 mmobloga ploèa Die Dicke 25 mmpostavljanje ploèa horizontalnote�ina zida oko 50 kg/mdebljina zida 150 mm

isina zida 4, m (5 m, klasa I)

2

2

V max. 3

V 5

F 09

(40 kg/m )3

Zaštita od po�araF 09konstrukcija CW 100x06 mmrastojanje profila 300 mmmineralna vuna 50 mmobloga ploèa Die Dicke 25 mmpostavljanje ploèa vertikalnot

(50 kg/m )3

e�ina zida 53 kg/mdebljina zida 150 mm

2

V maks. 10isina zida m

- 24 -

Page 27: Rigips sistemi

Luèni zidovi sa metalnompotkonstrukcijom

Oblaganje luènog zidasa dva sloja Riflexsavitljivih ploèadebljine 6 mm

3.75.10

1 Oblaganje

2 Zaptivanje spoja

3 Potkonstrukcija

4 Izolacija

5 Spoj ploèa

Riflex ploèa 2x6 mmsavitljivavijci za brzu ugradnjuRigips

Traka za zvuènu izolacijuTraka od Isover mineralne vune klase A

RigipsRigips

zidni profil UW 50 x 06 mmzidni profil za zakrivljeni zidzidni profil UW 50 x 06 mmRigips

Prièvršæivanje

Spoj

Konstrukcija

3.1

3.2

Isover mineralna vuna ili sliènoIsover mineralna vuna klase A ènosa taèkom topljenja >1000 C

ili sli°

Zvuèna izolacijaZaštita od po�ara

Zvuèna izolacijaZaštita od po�ara

Spojevi plo se ispunjavaju Ridurit ispunom,banda

èa�iraju Rigips trakom i gletuju Ridurit

ispunom ili glet masom Rimano

Izvoðenje

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Debljina zida62 mm (1 x 6,0)74 mm (2 x 6,0)86 mm (3 x 6,0)98 mm (4 x 6,0)

Te�ina zida16,6 kg/m30,3 kg/m44,6 kg/m

,9 kg/m

2

2

2

2

(1 x 6,0)(2 x 6,0)(3 x 6,0)

58 (4 x 6,0)

Visina zidaklasa I klasa II3,75 m 3,5 m (1 x 6,0)4,25 m 4,0 m (2 x 6,0)4,75 m 4,5 m (3 x 6,0)5,25 m 4,75 m (4 x 6,0)

Zvuèna zaštita RW

konstrukcija CW 50x06 mmmineralna vuna 40 mmobloga od Riflex ploèa 6,0 mm

= 37= 42

= 49

Jednostruko oblaganje R dBDvostruko oblaganje R dBTrostruko oblaganje R dB

W

W

W

- 25 -

Zaštita od po�ara

F 0

F 0

F 0

F 03konstrukcijamineralna vuna 40 mm

CW 50x06 mm

konstrukcija CW 50x06 mmmineralna vuna 40 mm

konstrukcija CW 50x06 mmmineralna vuna 40 mm

konstrukcija CW 50x06 mmmineralna vuna 40 mm

(40 kg/m )

(100 kg/m )

(100 kg/m )

(100 kg/m )

3

3

3

3

obloga Riflex ploèa 1x6,0 mm

obloga Riflex ploèa 3x6,0 mm

obloga Riflex ploèa 4x6,0 mm

6

9

12

obloga Riflex ploèa 2x6,0 mm

Page 28: Rigips sistemi

- 26 -

Šaht zidovi otporni na po�ar F 90sa metalnom potkonstrukcijom

1 Oblaganje

2 Zaptivanje spoja

3 Potkonstrukcija

4 Izolacija

5 Spoj ploèa

Ridurit ploèa 20 mmvatrootpornaRigips Ridurit uvijci za brzu gradnju

Traka od Isover mineralne vune klase A

Rigips zidni profil UW 50/75/100 x 06podni i plafonski spojRigips zidni profil CW 50/75/100 x 06

Prièvršæivanje

Spoj

Konstrukcija

3.1

3.2

Prema toplotnim i zvu nim zahtevimaè

Izvoðenje Spojevi plo se ispunjavaju Ridurit ispunom,banda

èa�iraju Rigips trakom i gletuju Ridurit

ispunom ili glet masom Rimano

Zvuèna izolacija

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

3.13.22

5 1

Osnova

Šaht

mm

Oblaganje sa dveRidurit ploèe samosa jedne strane

3.80.10

Zaštita od po�araF 90Ridurit 2x20 mmmineralna vuna 40 mmZaštita od po�arasa obe strane

Te�ina zidaoko 40 kg/m2

Visina zida3,03,0,0,5,5,25

mm

3 m3 m3 m4 m

(klasa II ÖNORM 3358-6, CW 50x06)

(klasa I ÖNORM 3358-6, CW 50x06)

(klasa II ÖNORM 3358-6, CW 75x06)

(klasa I ÖNORM 3358-6, CW 75x06)

(klasa II ÖNORM 3358-6, CW 100x06)

(klasa I ÖNORM 3358-6, CW 100x06

Page 29: Rigips sistemi

Šaht zidovibez" potkonstrukcije

otporni na po�ar F 90

(konstrukcija od èeliènih L profila na krajevima šaht zida)

Šaht zid od dva slojaRidurit vatrootpornihploèa

3.80.15

Osnova

1 Oblaganje

2 Zaptivanje spoja

3 Potkonstrukcija

5 Spoj ploèa

Rigips RF vatrootporna ploèa 20 mmRigips vijci za brzu ugradnju

Traka od Isover mineralne vune klase A

Ugaoni profil 40/20-1 na spoju s masivnim zidom

Prièvršæivanje

Spojevi plo se ispunjavaju Ridurit ispunom,banda

èa�iraju Rigips trakom i gletuju Ridurit

ispunom ili glet masom Rimano

Izvoðenje

3 2

15

Šaht

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Visina zidamaks. 5,0 m

Du�ina zidamaks. 200 cm

Te�ina zidaoko 39 kg/m2

Zaštita od po�araF 90

Zaštita od po�arasa obe strane

- 27 -

Page 30: Rigips sistemi

- 28 -

Šaht zidovi otporni na po�ar F 90sa dvostrukom metalnom

potkonstrukcijom

1 Oblaganje

2 Zaptivanje spoja

3 Potkonstrukcija

4 Izolacija

5 Spoj ploèa

Rigips RF vatrootporna ploèa 15 mmRigips vijci za brzu ugradnju

Samolepljiva traka za zvuènu izolaciju

Rigips zidni profil UW 50 x 06podni i plafonski spojRigips zidni profili CW 2x50 x 06,prišrafljeni leða na leða

Prièvršæivanje

3.1

3.2

Spoj

Konstrukcija

Mineralna vuna debljine 50 mm, oko 45 kg/m3

Izvoðenje Spojevi plo se ispunjavaju Rigips ispunom,banda

èa�iraju Rigips trakom i gletuju ispunom

Super ili glet masom Rimano

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Jednostruko, dvostrukoili trostruko oblo�enzid Rigips RF 15 mmploèama

3.80.20

Du�ina zidapo �elji

Te�ina zidaoko 16 - 42 kg/m2

Visina zida5,0 m (klase I i II ÖNORM 3358-6, CW 2x50x06)

Zvuèna zaštita RW

konstrukcija CW 2x50x06 mmmineralna vuna 50 mmobloga od RF ploèa 15 mm

= 37= 39

= 41

(> 48 kg/m )3

Jednostruko oblaganje R dBDvostruko oblaganje R dBTrostruko oblaganje R dB

W

W

W

Zaštita od po�ara

F 0

F 0

F 03konstrukcijamineralna vuna 50 mm

CW 2x50x06 mm

konstrukcija CW 2x50x06 mmmineralna vuna 50 mm

konstrukcija CW 2x50x06 mmmineralna vuna 50 mm

(> 45 kg/m )

(> 45 kg/m )

(> 45 kg/m )

3

3

3

obloga RF ploèa 1x15 mm

6

9obloga RF ploèa 2x15 mm

obloga RF ploèa 3x15 mm

Page 31: Rigips sistemi

Plafoni i potkrovlja

4.05.21

4.05.24

Oblaganje plafona pomoæu HUTprofila direktno prièvršæenih zameðuspratnu tavanicu

Spušteni plafoni sa CD/UDpotkonstrukcijom

Opis Rigips sistemaOpis Rigips sistema

Spušteni plafonisa metalnompotkonstrukcijom

Oznake Rigips sistema

4.05.50

4.07.50

4.10.13

4.10.22

4.10.30

4.10.41

4.10.50

4.30.20

Luèni spušteni plafoni sametalnom potkonstrukcijomoblo�eni savitljivim Riflex ploèama

Demonta�ni spušteniplafoni

Dejstvo po�ara s donje straneiz prostorije

Spušteni plafoni otporni napo�ar okaèeni o lakomonta�netavanice

Spušteni plafoni okaèeni omeðuspratne konstrukcijeod èeliènih nosaèa sabetonskim ploèama

Dejstvo po�ara u meðu-prostoru iznad spuštenogplafona/ i s donje straneiz prostorije

4.40.20Spušteni plafoni okaèeni oarmirano-betonskemeðuspratne tavanice

4.07.72

Obloga drvenih greda otpornana po�ar

4.70.01Oblaganje kosine krova itavanica od drvenih greda

4.70.11Oblaganje kosine krova itavanica od drvenih gredasa zahtevima za az štitu odpo�ara

4.70.51/2

Spušteni plafoniotporni na po�ar,nezavisni odmeðuspratnekonstrukcije

Plafoni za zaštituod po�ara u sadejstvusa meðuspratnomtavanicom

Oblaganje potkrovlja

Bauart IDIN 4102

Bauart IIDIN 4102

Bauart IIIDIN 4102

Plafoni zadrvene

tavanice

zaštituod po�ara

4.05.31Spušteni plafoni sa CD/UDpotkonstrukcijom u jednojravni

Potkrovlje sa trapezastim limom

4.20.21

4.50.21/25

4.50.32

4.80.21 - 29 -

4.11.11 4.11.12

4.11.21 4.11.22

4.20.22

4.50.31

Spušteni plafoni otpornina po�ar

4.80.22Spušteni plafoni za tavaniceravnih krovova sa trapezastimlimom i termoizolacijom

4.70.02

4.70.12

4.71.00

4.50.33/35Obloga tavanice od drvenihgreda otporna na po�ar

Page 32: Rigips sistemi

4.05.22 4.05.23 4.05.23aAlternativa:Rigips plafonski profilCD 60-27-06 mm pri

noèvršæen

za plafon pomoæu kliz gnosaèa.

Alternativa:Rigips plafonski profil CD 60-06 mmprivisinski podesivog dr

èvršæen za plafon pomoæu�aèa.

Alternativa:Rigips plafonski profilCD 60-27-06 mm pri

distancera.èvršæen

za plafon pomoæu

- 30 -

Oblaganje plafonabez zahteva zazaštitu od po�ara

Oblaganje plafona vr

Spojevi plo se ispunjavajuRigips ispunom, banda

ši se RigipsRB gipskartonskom ploèomdebljine 12,5 mm ili dvoslojno2 x 12,5 mm ili Rigips ploèomdebljine 20 mm.

èa�iraju

Rigips trakom i gletuju ispunomSuper ili glet masom Rimano.

4.05.21Oblaganje plafona pomoæu

HUT profila direktno prièvršæenihza meðuspratnu tavanicu

Debljinaoblaganja

dmm

Razmak izmeðuvijaka

ymm

Razmak izmeðu nosaèapopreènona ploèelmm

podu�nona ploèelmm

A. Bez dodatnog optereæenja

12,5

20

2 x 12,5

Rigitonperforirana ploèa

1000

1000

1000

1000

500

750

500

320

420

600

420

B. Sa dodatnim optereæenjem 30 kg/m(dozvoljena te�ina konstrukcije )<2

12,5/2 x 12,5

20 2)

1000

1000

500

750

420

600

C. Sa dodatnim optereæenjem 50 kg/m(dozvoljena te�ina konstrukcije )<2

12,5/2 x 12,51)

201)

750

750

500

750

420

6001) Statièki ne zadovoljava klizni dr�aè (4.05.22)

Dozvoljeni osni razmaci potkonstrukcije prema ÖNORM B 3415

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

HUT profil

Page 33: Rigips sistemi

- 31 -

Te�ina plafonabez dodatnogoptereæenja12,5 mm20 mm2 x 12,5 mm

oko 13 kg/moko 21 kg/moko 24 kg/m

2

2

2

Sistemi ka enja:è

Vešaljka sa federom

Nonijus vešaljka

Vešaljka sa perforiranomtrakom

Podaci o štiti od po�ara u vezisa me uspratnom tavanicom

zað

4.20.20 Meðuspratna konstruk-cija od èeliènih nosaèa salakim betonskim ploèamaili LMT tavanicama

4.30.20 Meðuspratna konstruk-cija od èeliènih nosaèa sabetonskim ploèama

4.40.20 Armirano-betonsktavanic

aa

4.50.20 Tavanica od drvenihgreda

Spušteni plafonbez zahteva zazaštitu od po�ara

4.05.24

Debljinaoblaganja

dmm

Razmak izmeðu vešaljki

xmm

Razmak izmeðu profilapopreènona ploèul

podu�nona ploèul

A. Bez dodatnog optereæenja

12,5

20

2 x 12,5

Rigitonperforirana ploèa

900

750

750

900

500

750

500

320

420

600

420

B. Sa dodatnim optereæenjem< 30 kg/m( )2dozvoljena ukupna te�ina konstrukcije

12,5/2 x 12,5

20

750

750

500

750

420

600

C. Sa dodatnim optereæenjem< 50 kg/m(dozvoljena ukupna te�ina konstrukcije )2

12,5/2 x 12,5

20

600

600

500

750

420

600

1000

1000

1000

1000

850

850

750

750

ymm

Spojevi plo se ispunjavajuRigips ispunom, banda

èa�iraju

Rigips trakom i gletuju ispunomSuper ili glet masom Rimano.

Za kaèenje tereta na spušteniplafon pogledati stranu 32.

Kod Nonijus vešaljki koristitipo dva štifta.

Za prièvršæivanje spuštenogplafona na tavanice koristitiiskljuèivo vijke sa metalnimtiplom.

ši se RigipsRB gipskartonskom ploèomdebljine 12,5 mm, ili dvoslojno2 x 12,5 mm ili Rigips ploèomdebljine 20 mm.

Rigips vijke za Rigips ploèe šrafitina razmaku od 17 cm.

Oblaganje plafona vr

Oblaganje:Rigips ploèe RB debljine 12,5 mm ili 2 x 12,5 mm ili "Die Dicke" 20 mm

mm mm

Spušteni plafoni sa CD/UDpotkonstrukcijom

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Page 34: Rigips sistemi

4.05.31Spušteni plafonibez zahteva zazaštitu od po�ara

Za prièvršæivanje spuštenogplafona na AB tavanicekoristiti iskljuèivo vijke sametalnim tiplom.

Kod Nonijus vešaljki koristitipo dva štifta.

ši seRigips RB gipskartonskomploèom debljine 12,5 mm, ilidvoslojno 2 x 12,5 mm iliRigips ploèom debljine 20 mm.

Rigips vijke za Rigips ploèešrafiti na razmaku od 17 cm.

èa�iraju

Rigips trakom i gletujuispunom Super ili glet masomRimano.

Za kaèenje tereta na spušteniplafon pogledati stranu 30.

Oblaganje plafona vr

Spojevi plo se ispunjavajuRigips ispunom, banda

Te�ina spuštenogplafona

12,5 mm20 mm2 x 12,5 mm

oko 13 kg/moko 21 kg/moko 24 kg/m

2

2

2

Spušteni plafoni sa CD/UDpotkonstrukcijom u jednoj ravni

Debljinaoblaganja

dmm

Razmak izmeðu vešaljkiNoseæiprofilxmm

Razmak izmeðu profilapopreènona ploèulmm

podu�nona ploèulmm

12,5

20

2 x 12,5

850

750

750

500

750

500

1250

1250

1250

Monta�niprofilymm

1 Oblaganje

2 Noseæi profil

3 Monta�ni profil

4 Nastavak profila

5 Vešaljka

Plafonski profil CD 60-06 mm

Plafonski profil CD 60-06 mm

Rigips RB gipskartonska ploèa 12,5 mmili Rigips “Die Dicke” 20 mmploèa

Krstasta spojnica za profile u istoj ravni

CD Nonijus vešaljka

Dozvoljena rastojanja potkonstrukcije

5

23 1

4

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

- 32 -

Kaèenje tereta na plafone

Do 3 kg

Od 3 kg do 10 kg

Preko 10 kg

(30 N) kaèi se na Rigipsploèu od 12,5 mm.

u jednoj taèkikaèi se na ploèu i CD profil,odnosno 3-20 kg/m .

pojedinaèno ili

20 kg/m , kaèi se direktno na ABkonstrukciju.

2

2

Metalna potkonstrukcija u jednoj ravni, okajednostruko oblo ena Rigips RF plo

èena na Nonijus vešaljke i� vatrootpornim èama.

Page 35: Rigips sistemi

4.05.50

Te�ina spuštenogplafonaoko 10,5 kg/m

oko 16,5 kg/m

2

2(1 x 6 mm)

(2 x 6 mm)

Spušteni plafonibez zahteva zazaštitu od po�ara

6,0

Obloga lu nog plafona sastoji seod jednog ili vi slojeva Riflexsavitljivih plo a debljine 6 mm sanajmanjim polupre nikomsavijanja od 60 cm. Potkonstrukcijase sastoji od monta nog i lu nognose eg profila. Pri vr uje se zamasivnu tavanicu pomo u

Riflex plo e se savijaju bezkva enja, pri vr uju zapotkonstrukciju vijcima za brzuugradnju (25 mm za 1 sloj i 35 mmza 2 sloja). Sastoje se od gipsaobostrano oja anog staklenimv . Jedna povr ina je ravna iveoma glatka.

Riflex plo e su klase A1, imajumaksimalno optere enje od 430Npopre no i 590 N podu no kao ivrsto u savijanja 9,8 N/mm u

popre nom pravcu i 14 N/mm upodu nom pravcu.

Ispuna spojeva vr i se Riduritispunom i banda trakom sastaklenim vlaknima.Nije potrebno gletovanje celepovr ine.

Preporu uje se dvoslojnooblaganje i gletovanje kodspecijalnih boja i tapeta.

èše

èè

� èæ è šæ

æ Nš

èš è šæ

èlaknima š

èæ

è �è æ

è�

š�

š

è

onijusve aljki.

2

2

- 33 -

Debljinaobloge

dmm

Razmak izmeðu profila Razmak vešaljkiPopreèno naploèelmm

2x 6,0

750

750

300

300

300

300

Monta�niprofilymm

1 Oblaganje

2 Potkonstrukcija Luèni profilPlafonski profil CD 60-06 mmKrstasta spojnicaNonijus vešaljka za luène profile nosi-vosti 0,25 kN koncentrisanog optereæenja

Riflex savitljiva ploèaRigips vijci za brzu ugradnju

Dozvoljeni razmak izmeðu potkonstrukcije

Prièvršæivanje1.1

Noseæi profilMonta�ni profilNastavak profilaVešaljka

2.12.22.32.4

Spoj ploèa Izvoðenje Ridurit ispuna sa banda� trakom sastaklenim vlaknima

Luèni

xprofil

mm

Najmanjipolupreèniksavijanja

mm

2.42.2

2.3

2.1

600

Luèni spušteni plafonisa metalnom potkonstrukcijomoblo�eni savitljivim Riflex ploèama

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Page 36: Rigips sistemi

Demonta�ni kasetnispušteni plafoni

Gyptoneploèe(Casoprano)

mm

Razmak ve aljki T glavnih profila(od vešaljke do vešaljke)

š

12,5 (8 ili 9,5) 1250 odn. 1200 1250 odn. 1200

ymm

1 Oblaganje

2 T glavni profil T-profil h=38 mm, b = 15 odn. 24 mm

Gyptone ili Casoprano ploèe 600x600 mm ili625x625 mm( )4.07.50-4.07.72 i 4.07.80-4.07.86

Dozvoljeni razmak izmeðu potkonstrukcije

3 T popreèni profil T-profil h=38 mm, b = 15 odn. 24 mm

4 Vešaljka Sa �icom ili perforiranom trakom

5 Ugaoni profil

xmm

5

4

1 3 2

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

- 34 -

Te�ina spuštenogplafonaoko 7,1 do 9 kg/m2

4.07.50 4.07.86�

Kasetni spušteniplafoni sa vidnompotkonstrukcijomtipa Gyptone iliCasoprano

Kasetni plafoni tipa Gyptone iCasoprano prave se u rasteru60x60 cm (62,5x62,5 cm). Oviplafoni obezbeðuju ravnomernuakustiènost na svim relevantnimfrekvencijama. To se posti�ekombinacijom ploèa za upijanje iploèa za odbijanje zvuka.Casoprano i Gyptone ploèeizuzetno dobro izoluju zvuk kojise prenosi preko plafona ususednu prostoriju. Proizvedenisu od gipsa i stoga su zdravi zaokolinu, a mogu se 100%reciklirati. Ovim plafonimamoguæe je postiæi vatrootpornostF 30 u kombinaciji sa mineralnomvunom.Pojedini tipovi ovih spuštenihplafona dizajnirani su za upijanjezvuka i na poleðini imaju kaširaniapsorberski filc. Predstavljaju vrhkvaliteta i estetike. Primenjuju seza tonska i tv studija, ali i zapresti�ne enterijere. Visinaspuštanja je proizvoljna. Potkonstrukcija se sastoji od

profila T15 širine 15 mm odnosnoT24 širine 24 mm. Kada su ploèe ipotkonstrukcija u istoj ravni ivicaje tipa A, a kada jepotkonstrukcija upuštena, ondaje tip ivice E1.

Page 37: Rigips sistemi

Gyptone

mm

Ra vešaljki T glavnih profila(od vešaljke do vešaljke)

zmak

12,5 1200 (1250) 600 (625)

ymm

1 Plafonska ploèa

2 T - glavni profil

3 Profil za razmak

4 Vešaljka

5 Ugaoni profil

6 Feder

Gyptone plafonska ploèa 600x600 mm ili 625 x 625 mm

T - profil, h = 38 mm, b = 24 mm

Sa �icom ili perforiranom trakom

xmm

1 23

4

5 6

Sakriveni spoj D1

Dozvoljeni razmak izmeðu potkonstrukcije

- 35 -

4.07.50 (do 72)

Protivpo�arnazaštita F30/F60

Kasetni spušteniplafoni sa sakrivenompotkonstrukcijomtipa Gyptone

Te�ina spuštenogplafonaoko 8 do 9 kg/m2

Oblik ivice :D1

slike površinapogledati pododeljkom4.07.50.

Gyptone demonta nikasetni spu teni plafonisa D1 sakrivenim spojem

�š

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Gyptone spušteni plafonidizajnirani su za upijanje zvuka ina poleðini imaju kaširaniapsorberski filc. Predstavljaju vrhkvaliteta i estetike. Primenjuju seza tonska i tv studija, ali i zapresti�ne enterijere. Gyptone D 1spušteni plafoni prave se urasteru 60x60 cm (62,5x62,5 cm).Potkonstrukcija se sastoji odT-glavnih profila i profila zarazmak, koji se ne vide. Visinaspuštanja je proizvoljna.

Page 38: Rigips sistemi

- 36 -

Klasaotpornostina po�ar

Rigips RFvatro-otpornaploèadebljinemm

F 301)

F 601)

2 x 12,5

2 x 15

750400

750400

1 Oblaganje

2 Potkonstrukcija 2.32.42.52.6

Noseæi profilMonta�niNastavak profila

profil

Vešaljka

Prièvršæivanje

Tabela 2

Spoj ploèa Izvoðenje

850

850dopušteno, bez zahteva

Ocenjeno u odnosu na tehnièke i protivpo�arne zahteve1)

Razmakizmeðuprofilapopreènolmm

Razmak izmeðuvešaljkinoseæi monta�niprofil profilxmm

ymm

Sloj mineralnevune u meðutavaniènomprostoru

-

Rigips plafonski profil CD 60-06 mm

Ugaoni profilNonijus vešaljka

Rigips plafonski profil CD 60-06 mm

Rigips RF vatrootporna pl èaRigips vijci za brzu ugradnju

o

Prema uputstvu za rad izvoditisa Rigips glet masama

Metalna potkonstrukcija oka dvostrukooblo ena Rigips RF plo

èena na Nonijus vešaljke i� vatrootpornim èama.

Za prièvršæivanje spuštenogplafona na AB tavanice koristitiiskljuèivo vijke sa metalnimtiplom.

ši sedvoslojno Rigips RF vatrootpornimploèama debljine 12,5 mm ili 15mm.

Rigips vijke za Rigips ploèe šrafitina razmaku od 17 cm.

Oblaganje plafona vr

Spojevi plo se ispunjavajuRigips ispunom, banda

èa�iraju

Rigips trakom i gletujuispunom Super ili glet masomRimano.

Za kaèenje tereta na spušteniplafon pogledati stranu 32.

Kod Nonijus vešaljki koristitipo dva štifta.

Spušteni plafoni otpornina po nezavisni odmeðuspratne konstrukcije

�ar F 30,

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu4.10.13

Te�inaspuštenogplafonaoko 25 kg/m

oko 28

2

(2 x 12,5 mm)

kg/m2

(2 x 15 mm)

2.52.4 2.3 1 2.6

2.5 2.42.3

Popreèni presek:

Podu�ni presek:

Zaštita od po�araF 30bez uzimanja u obzirnoseæe tavanice

Dejstvo �aras donje straneiz prostorije

po

Page 39: Rigips sistemi

Klasaotpornostina po�ar

Rigips RFvatro-otpornaploèa

mm

F 901) 2 x 20 600400

1 Oblaganje

2 Potkonstrukcija 2.12.22.32.4

Noseæi profilMonta�ni profilNastavak profilaVešaljka

Prièvršæivanje

Tabela 1

Spoj ploèa Izvoðenje

750

Dokazano sertifikatom1)

Razmak izmeðuvešaljkinoseæi monta�niprofil profilxmm

ymm

Rigips plafonski profil CD 60-06 mm

Krstasta spojnicaNonijus vešaljkanosivosti 0,4 kN

Rigips plafonski profil CD 60-06 mm

Rigips èa 20 mmRigips vijci za brzu ugradnju

RF plovatrootporna

Prema uputstvu za rad izvoditisa Rigips glet masama

Mo�e se postaviti ispod tavanica od trapezastog lima.

dopušteno, bez zahteva

Razmakizmeðuprofilapopreènolmm

Sloj mineralnevune u meðutavaniènomprostoru

-

Za prièvršæivanje spuštenogplafona na AB tavanice koristitiiskljuèivo vijke sa metalnimtiplom.

ši sedvoslojno Rigips RF vatrootpornimploèama debljine 20 mm.

Rigips vijke za Rigips ploèe šrafitina razmaku od 17 cm.

Oblaganje plafona vr

Spojevi plo se ispunjavajuRigips ispunom, banda

èa�iraju

Rigips trakom i gletujuispunom Super ili glet masomRimano.

Za kaèenje tereta na spušteniplafon pogledati stranu 32.

Kod Nonijus vešaljki koristitipo dva štifta.

.

4.10.22

Zaštita od po�araF 90bez uzimanja u obzirnoseæe tavanice

Te� štenogplafona

ina spu

oko 45 kg/m2

Dejstvo �aras donje strane

iz prostorije

po

2.1 2.42.3

1

2.2

2.3 2.2 2.1

Popreèni presek:

Podu�ni presek:

- 37 -

Spušteni plafoni otpornina po nezavisni odmeðuspratne konstrukcije

�ar F 90,

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Metalna potkonstrukcija oka dvostrukooblo ena Rigips RF plo

èena na Nonijus vešaljke i� vatrootpornim èama.

Page 40: Rigips sistemi

Te� štenogplafonaoko 45 kg/m

ina spu

2

Zaštita od po�araF 90bez uzimanja u obzirnoseæe tavanice

Dejstvo �aras donje straneiz prostorije

po

4.10.30

2.1 2.2

2.4

2.3

2.1

2.1

2.3

2.2

Monta�a CD profilau jednoj ravni:

Popreèni presek:

Podu�ni presek:

Spušteni plafoni otporni napo nezavisni od

meðuspratne konstrukcije�ar F 90,

Klasaotpornostina po�ar

Rigips RFvatro-otpornaploèa

mm

F 901) 2 x 20 750*)400

1 Oblaganje

2 Potkonstrukcija 2.12.22.32.4

Noseæi profilMonta�ni profilNastavakVešaljka

profila

Prièvršæivanje

Tabela 1

Spoj ploèa Izvoðenje

8501) Dokazano sertifikatom

Razmakizmeðuprofilapopreènolmm

Razmak izmeðuvešaljkipopreèno podu�no

xmm

ymm

Sloj mineralnevune u meðutavaniènomprostoru

-

Rigips plafonski profil CD 60-06 mm

Krstasta spojnicaNonijus vešaljkanosivosti 0,4 kN

Rigips plafonski profil CD 60-06 mm

Rigips RF ploèa 20 mmRigips vijci za brzu ugradnju

vatrootporna

Prema uputstvu za rad izvoditisa Rigips glet masama

Mo�e se postaviti ispod tavanica od trapezastog lima.

dopušteno, bez zahteva

*) Razmak izmeðu vešaljki mo�e se poveæati do 1250 mm ukoliko se razmak izmeðu profila CD 60-06(l i y vrednosti) smanji na rastojanje < 500 mm.

Metalna potkonstrukcija u jednoj ravni okadvostruko oblo ena Rigips RF plo

èena na Nonijus vešaljke i� vatrootpornim èama 20 mm.

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Za prièvršæivanje spuštenogplafona na AB tavanice koristitiiskljuèivo vijke sa metalnimtiplom.

ši sedvoslojno Rigips RF vatrootpornimploèama debljine 12,5 mm ili 15mm.

Rigips vijke za Rigips ploèe šrafitina razmaku od 17 cm.

Oblaganje plafona vr

Spojevi plo se ispunjavajuRigips ispunom, banda

èa�iraju

Rigips trakom i gletujuispunom Super ili glet masomRimano.

Za kaèenje tereta na spušteniplafon pogledati stranu 32.

Kod Nonijus vešaljki koristitipo dva štifta.

.- 38 -

Page 41: Rigips sistemi

Klasaotpornostina po�ar

Rigips RFvatro-otpornaploèa

mm

F 901) 2 x 20 750400

1 Oblaganje

2 Potkonstrukcija 2.1 Monta�ni profil

Tabela 1

Spoj ploèa Izvoðenje

1) Dokazano sertifikatom

Razmakizmeðuprofilapopreènolmm

HUT plafonski profil

Rigips RF vatrootporna ploèa 20 mmRigips vijci za brzu ugradnju

Prema uputstvu za rad izvoditisa Rigips glet masama

Mo�e se postaviti ispod tavanica od trapezastog lima.

Debljinamm

Gustinakg/m3

Prièvršæivanje

Razmak izmeðuvešaljkimonta�ni profil

ymm

Sloj mineralnevune u meðutavaniènomprostoru

-

Metalna potkonstrukcija u vidu HUT profla, direktnodvostruko oblo Rigips RF plo

prièvršæena zatavanicu i �ena èama 20mm.

vatrootpornim

Za prièvršæivanje spuštenogplafona na AB tavanice koristitiiskljuèivo vijke sa metalnimtiplom.

ši sedvoslojno Rigips RFvatrootpornim ploèama debljine20 mm.

Rigips vijke za Rigips ploèe šrafitina razmaku od 17 cm.

Oblaganje plafona vr

Spojevi plo se ispunjavajuRigips ispunom, banda

èa�iraju

Rigips trakom i gletuju ispunomSuper ili glet masom Rimano.

Za kaèenje tereta na spušteniplafon pogledati stranu 32.

HUT plafonski profili prièvršæenisu direktno na noseæu tavanicu.

.

.

- 39 -

4.10.41

Zaštita od po�araF 90bez uzimanja u obzirnoseæe tavanice

Te�ina plafonskeoblogeoko 42 kg/m2

Podu�ni presek:

2.11

Dejstvo �aras donje strane

iz prostorije

poOblaganje plafona otpornona po nezavisno odmeðuspratne konstrukcije

�ar F 90,

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Page 42: Rigips sistemi

- 40 -

Otpornostna po�ar

Riflexploèe

mm

F 301)

F 301), 2)

2 x 6

1 x 6

40750

750

1 Oblaganje

2 Potkonstrukcija Luèni profilPlafonski profil CD 60-06 mmKrstasta spojnicaNonijus vešaljka za luèni profilnosivosti 0,25 kN

Riflex savitljiva ploèaRigips vijci za brzu ugradnju

Tabela 1

Prièvršæivanje1.1

Noseæi profilMonta�ni profilNastavakVešaljka

profila

2.12.22.32.4

Isover mineralna vuna ili slièno

ymm

Debljinamm

Gustinakg/m3

Razmak izmeðuprofila

Luèni Monta�niprofil profil

40300

300

300

300

Spoj ploèa Izvoðenje Prema uputstvu za rad izvoditi saRidurit ispunom sa banda� trakomsa staklenim vlaknima

3 Izolacija

Dokazano sertifikatomU vezi sa izvoðenjem tavanica I, II, III (masivne tavanice) - prema DIN 4102

1)

2)

Razmakvešaljki

lmm

xmm

Sloj mineralnevune

Luèni spušteni plafoniotporni na po

nezavisni odmeðuspratne konstrukcije

�ar F 30,

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Zaštita od po�araF 30bez uzimanja u obzirnoseæe tavanice

4.10.50

Te�ina spuštenogplafonaoko 10,5 kg/m

oko 20,5 kg/m

2

2(1 x 6 mm)

(2 x 6 mm)

Dejstvo �aras donje straneiz prostorije

po

Obloga lu nog plafona sastoji seod jednog ili vi slojeva Riflexsavitljivih plo a debljine 6 mm sanajmanjim polupre nikomsavijanja od 60 cm. Potkonstrukcijase sastoji od monta nog i lu nognose eg profila. Pri vr uje se zamasivnu tavanicu pomo u

Riflex plo e se savijaju bezkva enja, pri vr uju zapotkonstrukciju vijcima za brzuugradnju (25 mm za 1 sloj i 35 mmza 2 sloja). Sastoje se od gipsaobostrano oja anog staklenimv . Jedna povr ina je ravna iveoma glatka.

Riflex plo e su klase A1, imajumaksimalno optere enje od 430Npopre no i 590 N podu no kao ivrsto u savijanja 9,8 N/mm u

popre nom pravcu i 14 N/mm upodu nom pravcu.

Ispuna spojeva vr i se Riduritispunom i banda trakom sastaklenim vlaknima.Nije potrebno gletovanje celepovr ine.

Preporu uje se dvoslojnooblaganje i gletovanje kodspecijalnih boja i tapeta.

èše

èè

� èæ è šæ

æ Nš

èš è šæ

èlaknima š

èæ

è �è æ

è�

š�

š

è

onijusve aljki.

2

2

Page 43: Rigips sistemi

4.11.11

Zaštita od po�araF 30iznad spuštenog plafona

Te�ina spuštenogplafonaoko 18 kg/m2

2.1 12.2 2.3 2.4 3

2.32.1 2.2

Popreèni presek:

Podu�ni presek:

Dejstvo �arau meðuprostoruiznad spuštenog

plafona

po

Klasaotpornostina po�ar

Rigips RFvatro-otpornploèdebljinemm

aa

F 301) 15 40750

1 Oblaganje

2 Potkonstrukcija Plafonski profil CD 60-06 mmPlafonski profil CD 60-06 mmUgaoni profilNonijus vešaljkaopciono: perforirana traka

Rigips RF vatrootporna ploèaRigips vijci za brzu ugradnju

Tabela 1

Prièvršæivanje

Noseæi profilMonta�ni profilNastavakVešaljk

profilaa

2.12.22.32.4

Isover mineralna vuna ili slièno

Razmakizmeðuprofilapopreènolmm

xmm

ymm

Sloj mineralnevune u meðutavaniènomprostoru

-

Debljinamm

Gustinakg/m3

Razmak izmeðuvešaljkinoseæi monta�niprofil profil

40850400

Spoj ploèa Izvoðenje Prema uputstvu za rad izvoditisa Rigips glet masama

3 Izolacija

1) Dokazano sertifikatom Meðuspratna tavanica: masivna tavanica > F 90

Metalna potkonstrukcija okdnostruko oblo ena Rigips RF

plo

aèena na Nonijus vešaljke, oblo�enamineralnom vunom i je � vatrootpornim

èama.

Spušteni plafoni otpornina po nezavisni odmeðuspratne konstrukcije

�ar F 30,

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Spojevi plo se ispunjavajuRigips ispunom, banda

èa�iraju

Rigips trakom i gletujuispunom Super ili glet masomRimano.

Za kaèenje tereta na spušteniplafon pogledati stranu 32.

Kod Nonijus vešaljki koristitipo dva štifta.

.

Za prièvršæivanje spuštenogplafona na AB tavanice koristitiiskljuèivo vijke sa metalnimtiplom.

ši se RigipsRF vatrootpornom ploèomdebljine 15 mm.

Rigips vijke za Rigips ploèe šrafitina razmaku od 17 cm.

Oblaganje plafona vr

- 41 -

Page 44: Rigips sistemi

Te� štenogplafonaoko 28 kg/m

ina spu

2

4.11.12

2.42.2 2.1

2.1

2.3 1 3

2.3 2.2

Popreèni presek:

Podu�ni presek:

Dejstvo po�ara umeðuprostoruiznad spuštenogplafona i s donjestrane iz prostorije

Klasaotpornostina po�ar

Rigips RFvatro-otpornploèdebljinemm

aa

F 301) 2 x 12,5 40750

1 Oblaganje

2 Potkonstrukcija Plafonski profil CD 60-06 mm

opciono: perforirana traka

Plafonski profil CD 60-06 mmUgaoni profilNonijus vešaljka

Rigips RF ploèaRigips vijci za brzu ugradnju

vatrootporna

Tabela 2

Prièvršæivanje

Noseæi profilMonta�ni profilNastavakVešaljka

profila

2.12.22.32.4

Isover mineralna vuna ili slièno

Razmakizmeðuprofilapopreènolmm

xmm

ymm

Sloj mineralnevune u meðutavaniènomprostoru

-

Debljinamm

Gustinakg/m3

Razmak izmeðuvešaljkinoseæi monta�niprofil profil

40850400

Spoj ploèa Izvoðenje Prema uputstvu za rad izvoditisa Rigips glet masama

3 Izolacija

1) Dokazano sertifikatom Meðuspratna tavanica: masivna tavanica > F 90

Zaštita od po�ara

Metalna potkonstrukcija okdvostruko oblo ena Rigips RF

plo

aèena na Nonijus vešaljke, oblo�enamineralnom vunom i � vatrootpornim

èama.

Za prièvršæivanje spuštenogplafona na AB tavanice koristitiiskljuèivo vijke sa metalnimtiplom.

ši sedvoslojno Rigips RF vatrootpornimploèama debljine 12,5 mm.

Rigips vijke za Rigips ploèe šrafitina razmaku od 17 cm.

Oblaganje plafona vr

Spojevi plo se ispunjavajuRigips ispunom, banda

èa�iraju

Rigips trakom i gletujuispunom Super ili glet masomRimano.

Za kaèenje tereta na spušteniplafon pogledati stranu 32.

Kod Nonijus vešaljki koristitipo dva štifta.

- 42 -

Spušteni plafoni otpornina po nezavisni odmeðuspratne konstrukcije

�ar F 30,

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Zaštita od po�araF 30bez uzimanja u obzirnoseæe tavanice

Page 45: Rigips sistemi

Za prièvršæivanje spuštenogplafona na AB tavanice koristitiiskljuèivo vijke sa metalnimtiplom.

ši sedvoslojno Rigips RF vatrootpornimploèama debljine 20 mm.

Rigips vijke za Rigips ploèe šrafitina razmaku od 17 cm.

Oblaganje plafona vr

Klasaotpornostina po�ar

Rigips RFvatro-otpornploèdebljinemm

aa

F 301) 3)

2) 3)F 902 x 20 40600

1 Oblaganje

2 Potkonstrukcija Plafonski profil CD 60-06 mmPlafonski profil CD 60-06 mmKrstasta spojnicaNonijus vešaljkanosivosti 0,4 kN

Rigips ploèa 20 mmRigips vijci za brzu ugradnju

RF vatrootporna

Tabela 2

Prièvršæivanje

Noseæi profilMonta�ni profilNastavakVešaljka

profila

2.12.22.32.4

Isover mineralna vuna ili slièno

Razmakizmeðuprofilapopreènolmm

xmm

ymm

Sloj mineralnevune u meðutavaniènomprostoru

-

Debljinamm

Gustinakg/m3

Razmak izmeðuvešaljkinoseæi monta�niprofil profil

40750400

Spoj ploèa Izvoðenje Prema uputstvu za rad izvoditisa Rigips glet masama

3 Izolacija

�ara u meðuspratnom prostoru iznad spuštenog plafona�ara sa donje strane iz prostorije

Dokazano sertifikatom

1)

2)

3)

Dejstvo poDejstvo po

Meðuspratna tavanica: > F 90

Metalna potkonstrukcija okadvostruko oblo Rigips RF vatrootpornim

plo debljine

èena na Nonijus vešaljke, oblo�enamineralnom vunom i �ena

èama 20 mm.

Spušteni plafoni otporni napo nezavisniod meðuspratne konstrukcije

�ar F 30 - F 90,

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Spojevi plo se ispunjavajuRigips ispunom, banda

èa�iraju

Rigips trakom i gletujuispunom Super ili glet masomRimano.

Za kaèenje tereta na spušteniplafon pogledati stranu 32.

Kod Nonijus vešaljki koristitipo dva štifta.

.

4.11.21

Zaštita od po�araF 30

F 90

Dejstvo po

Dejstvo po

�ara u meðuspratnomprostoru iznad spuštenog plafona

�ara s donje strane iz prostorije

Te�ina spuštenogplafonaoko 45 kg/m2

2.1 12.22.3

2.3 2.1 2.2 3 2.4

Popreèni presek:

Podu�ni presek:

Dejstvo po�ara umeðuprostoru

iznad spuštenogplafona i sa donje

strane iz prostorije

- 43 -

Page 46: Rigips sistemi

Klasaotpornostina po�ar

Rigips RFvatro-otpornploèdebljinemm

aa

1)F 90 2 x 20 2 x 40600

1 Oblaganje

2 Potkonstrukcija Plafonski profil CD 60-06 mmPlafonski profil CD 60-06 mmKrstasta spojnicaNonijus vešaljkanosivosti 0,4 kN

Rigips RF vatrootporna ploè 20 mmRigips vijci za brzu monta�u

a

Tabela 2

Prièvršæivanje

Noseæi profilMonta�ni profilNastavakVešaljka

profila

2.12.22.32.4

Isover mineralna vuna ili slièno

Razmakizmeðuprofilapopreènolmm

xmm

ymm

Sloj mineralnevune u meðutavaniènomprostoru

-

Debljinamm

Gustinakg/m3

Razmak izmeðuvešaljkinoseæi monta�niprofil profil

40750400

Spoj ploèa

Zaštita od po�ara

Prema uputstvu za rad izvoditisa Rigips glet masama

3 Izolacija

1) Dokazano sertifikatom Meðuspratna tavanica: > F 90-A

Izvoðenje

Metalna potkonstrukcija oka dvostrukooblo Rigips RF vatrootpornim plo debljine

èena na Nonijus vešaljke i�ena èama 20 mm.

Za prièvršæivanje spuštenogplafona na AB tavanice koristitiiskljuèivo vijke sa metalnimtiplom.

ši sedvoslojno Rigips RF vatrootpornimploèama debljine 12,5 mm.

Rigips vijke za Rigips ploèe šrafitina razmaku od 17 cm.

Oblaganje plafona vr

Spojevi plo se ispunjavajuRigips ispunom, banda

èa�iraju

Rigips trakom i gletujuispunom Super ili glet masomRimano.

Za kaèenje tereta na spušteniplafon pogledati stranu 32.

Kod Nonijus vešaljki koristitipo dva štifta.

.

Zaštita od po�araF 90

�ara u meðuspratnomprostoru iznad spuštenogplafona i s donje straneiz prostorije.

Dejstvo po

4.11.22

Te� štenogplafonaoko 46 kg/m

ina spu

2

2.1

1

3

2.12.3 2.2

2.3 2.2 2.4

Popreèni presek:

Podu�ni presek:

Dejstvo po�ara umeðuprostoruiznad spuštenogplafona i s donjestrane iz prostorije

- 44 -

Spušteni plafoni otpornina po nezavisni odmeðuspratne konstrukcije

�ar F 90,

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Page 47: Rigips sistemi

Spušteni plafoni otpornina po�ar F 30, okaèeni olakomonta�ne tavanice

Klasaotpornostina po�ar

Rigipsvatro-otpornploèdebljinemm

RF

aa

F 30 15 dopušteno, bez zahteva750

1 Oblaganje

2 Potkonstrukcija Plafonski profil CD 60-06 mmPlafonski profil CD 60-06 mmUgaoni profilNonijus vešaljkasa profilom za flanšu nosaèaili sa perforiranom trakom

I

Rigips RF vatrootporna ploèaRigips vijci za brzu ugradnju

Tabela 1

Prièvršæivanje

Noseæi profilMonta�ni profilNastavak profilaVešaljka

Dr�aè za kaèenjena flanšu èeliènogprofila

2.12.22.32.4

2.5

Isover mineralna vuna ili slièno

Razmakizmeðuprofilapopreènolmm

xmm

ymm

Razmak izmeðuvešaljkinoseæi monta�niprofil profil

850400

Spoj ploèa Prema uputstvu za rad izvoditisa Rigips glet masama

3 IzolacijaIzvoðenje

Metalna potkonstrukcija oka dnostrukooblo ena Rigips RF vatrootpornim plo

èena na Nonijus vešaljke i je� èama.

Sloj mineralnevune u meðutavaniènomprostoru

-

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Za prièvršæivanje spuštenogplafona na AB tavanice koristitiiskljuèivo vijke sa metalnimtiplom.

ši seRigips RF vatrootpornom ploèomdebljine 15 mm.

Rigips vijke za Rigips ploèe šrafitina razmaku od 17 cm.

Oblaganje plafona vr

Spojevi plo se ispunjavajuRigips ispunom, banda

èa�iraju

Rigips trakom i gletujuispunom Super ili glet masomRimano.

Za kaèenje tereta na spušteniplafon pogledati stranu 32.

Kod Nonijus vešaljki koristitipo dva štifta.

.

4.20.21

Zaštita od po�araF 30

Te�ina spuštenogplafonaoko 17 kg/m2

Popreèni presek:

Podu�ni presek:

2.32.1 2.2 3 1

2.4

2.5

2.3 2.12.2 2.4

Dejstvo �aras donje strane

iz prostorije

po

Meðuspratna konstrukcija odèeliènih nosaèa sa lakimbetonskim ploèama

- 45 -

Page 48: Rigips sistemi

Klasaotpornostina po�ar

Rigipsvatro-otpornploèdebljinemm

RF

aa

F 30 15 dopušteno, bez zahteva750

1 Oblaganje

2 Potkonstrukcija Plafonski profil CD 60-06 mm

sa profilom za flanšu nosaèaili sa perforiranom trakom

Plafonski profil CD 60-06 mmUgaoni profilNonijus vešaljka

I

Rigips RF vatrootporna ploèaRigips vijci za brzu ugradnju

Tabela 2

Prièvršæivanje

Noseæi profilMonta�ni profilNastavak profilaVešaljka

2.12.22.32.4

Isover mineralna vuna ili slièno

Razmakizmeðuprofilapopreènolmm

xmm

ymm

Sloj mineralnevune u meðutavaniènomprostoru

-

Debljinamm

Razmak izmeðuvešaljkinoseæi monta�niprofil profil

850400

Spoj ploèa Prema uputstvu za rad izvoditisa Rigips glet masama

3 Izolacija

Izvoðenje

Metalna potkonstrukcija oka dnostrukooblo ena Rigips RF vatrootpornim plo

èena na Nonijus vešaljke i je� èama.

Za prièvršæivanje spuštenogplafona na AB tavanice koristitiiskljuèivo vijke sa metalnimtiplom.

ši seRigips RF vatrootpornom ploèomdebljine 15 mm.

Rigips vijke za Rigips ploèe šrafitina razmaku od 17 cm.

Oblaganje plafona vr

Spojevi plo se ispunjavajuRigips ispunom, banda

èa�iraju

Rigips trakom i gletujuispunom Super ili glet masomRimano.

Za kaèenje tereta na spušteniplafon pogledati stranu 32.

Kod Nonijus vešaljki koristitipo dva štifta.

.

4.20.22

132.3 2.2

2.4

Podu�ni presek:

Popreèni presek:

2.1

2.4 2.32.2 2.1

Lakomonta�ne tavanice safert gredicama

- 46 -

Spušteni plafoni okaèeni olakomonta�ne tavanice

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Dejstvo �aras donje straneiz prostorije

po

Zaštita od po�araF 30

Te�ina spuštenogplafonaoko 17 kg/m2

Page 49: Rigips sistemi

Dejstvo �aras donje strane

iz prostorije

po

Klasaotpornostina po�ar

Rigipsvatro-otpornploèdebljinemm

RF

aa

F 3012,5 900

1 Oblaganje

2 Potkonstrukcija Plafonski profil CD 60-06 mm

sa profilom za flanšu nosaèaili sa perforiranom trakom

Plafonski profil CD 60-06 mmUgaoni profilNonijus vešaljka

I

Rigips RF vatrootporna ploèaRigips vijci za brzu ugradnju

Tabela 1

Prièvršæivanje

Noseæi profilMonta�ni profilNastavak profilaVešaljka

Dr�aè za kaèenjena flanšuèeliènog profila

2.12.22.32.4

2.5

Isover mineralna vuna ili slièno

Razmakizmeðuprofilapopreènolmm

xmm

ymm

Sloj mineralnevune u meðutavaniènomprostoru

-

Debljinamm

Razmak izmeðuvešaljkinoseæi monta�niprofil profil

1000400

Spoj ploèa Prema uputstvu za rad izvoditisa Rigips glet masama

3 Izolacija

Izvoðenje

15 dopušteno, bez zahteva750 850400

nije dopušteno

Za prièvršæivanje spuštenogplafona na AB tavanice koristitiiskljuèivo vijke sa metalnimtiplom.

ši seRigips RF vatrootpornom ploèomdebljine 12,5 mm ili 15 mm.

Rigips vijke za Rigips ploèe šrafitina razmaku od 17 cm.

Oblaganje plafona vr

Spojevi plo se ispunjavajuRigips ispunom, banda

èa�iraju

Rigips trakom i gletujuispunom Super ili glet masomRimano.

Za kaèenje tereta na spušteniplafon pogledati stranu 32.

Kod Nonijus vešaljki koristitipo dva štifta.

.

4.30.20

Zaštita od po�araF 30

Te�ina spuštenogplafonaoko 14 kg/m2

(12,5 mm)

oko 17 kg/m2(15 mm)

2.32.1 2.2 3 1

2.4

2.5

2.3 2.12.2 2.4

Popreèni presek:

Podu�ni presek:

- 47 -

Spušteni plafoni okaèeni omeðuspratne konstrukcijeod èeliènih nosaèa sabetonskim ploèama

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Meðuspratna konstrukcija odèeliènih nosaèa sa lakimbetonskim ploèama

Metalna potkonstrukcija oka dnostrukooblo ena Rigips RF vatrootpornim plo

èena na Nonijus vešaljke i je� èama.

Page 50: Rigips sistemi

Spu

-

šteni plafoni otporni napo�ar F 30 - F 90 okaèeni o

armirano betonskemeðuspratne tavanice

Klasaotpornostina po�ar

Rigipsvatro-otpornploèdebljinemm

RF

aa

F 3012,5 nije dopušteno bez zahteva900

1 Oblaganje

2 Potkonstrukcija Plafonski profil CD 60-06 mm

sa profilom za flanšu nosaèaili sa perforiranom trakom

Plafonski profil CD 60-06 mmUgaoni profilNonijus vešaljka

I

Rigips RF vatrootporna ploèaRigips vijci za brzu ugradnju

Tabela 1

Prièvršæivanje

2.12.22.32.4

Noseæi profilMonta�ni profilNastavak profilaVešaljka

Isover mineralna vuna ili slièno

Razmakizmeðuprofilapopreènolmm

xmm

ymm

Sloj mineralnevune u meðutavaniènomprostoru

-

Debljinamm

Razmak izmeðuvešaljkinoseæi monta�niprofil profil

1000400

Spoj ploèa Prema uputstvu za rad izvoditisa Rigips glet masama

3 Izolacija

Izvoðenje

15 dopušteno, bez zahteva750 850400

F 60 12,51)

nije dopušteno bez zahteva900 1000400

151) 750 850400F 90

Najmanja visina vešanja 80 mm1)

Metalna potkonstrukcija oka dnostrukooblo ena Rigips RF plo

èena na Nonijus vešaljke i je� vatrootpornim èama.

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Za prièvršæivanje spuštenogplafona na AB tavanice koristitiiskljuèivo vijke sa metalnimtiplom.

ši seRigips RF vatrootpornim ploèamadebljine 12,5 mm ili 15 mm.

Rigips vijke za Rigips ploèe šrafitina razmaku od 17 cm.

Oblaganje plafona vr

Spojevi plo se ispunjavajuRigips ispunom, banda

èa�iraju

Rigips trakom i gletujuispunom Super ili glet masomRimano.

Za kaèenje tereta na spušteniplafon pogledati stranu 32.

Kod Nonijus vešaljki koristitipo dva štifta.

.

Zaštita od po�araF 30 do F 90

Dejstvo �aras donje strane

iz prostorije

po

4.40.20

132.3 2.2

2.4

2.1

2.4 2.32.2 2.1

Popreèni presek:

Podu�ni presek:

Te� štenogplafonaoko 14 kg/moko 17 kg/m

ina spu

2

2

(12,5 mm)

(15 mm)

- 48 -

Page 51: Rigips sistemi

5.10.004.50.21Dejstvo �aras donje strane

iz prostorije

po

Zaštita od po�araF 30 / F 60

Te�ina plafonaoko 13 kg/m2

(12,5 mm)

oko 17 kg/moko 25 kg/m

2

2

(15 mm)

(2 x 12,5 mm)

3 2.2 1

5 4

2.2

Popreèni presek:

Podu�ni presek:

Obloga drvenih greda otpornana po�ar F 30 - F 90 (DIN 4102)

Klasaotpornostina po�ar

Rigipsvatro-otpornploèdebljinemm

RF

aa

12,5

15

2 x 12,5

1000

1000

1000

400

400

400

1 Oblaganje

2 Potkonstrukcija

3 Izolacija

4 Oblaganje odozgo

5 Postavljanje poda

2.2 Monta�ni profil

Prièvršæivanje

Spoj ploèa Izvoðenje

ymm

Razmak izmeðuvešaljkimonta�niprofil

Sloj mineralnevune u meðutavaniènomprostoru

-

HUT plafonski profil

Isover mineralna vuna ili slièno

Tabela 4 (pogledati stranu 53)

Tabela 4 (pogledati stranu 53)

Rigips RF vatrootporna ploèaRigips vijci za brzu ugradnju

Prema uputstvu za rad izvoditisa Rigips glet masama

Debljinamm

Gustinakg/m3

dopušteno, bez zahteva

dopušteno, bez zahteva

Metalna potkonstrukcija direktno prièvršæena za tavanicu HUTplafonskim profilom i jednostruko ili dvostruko oblo�ena RigipsRF vatrootpornim ploèama.

Razmakizmeðuprofilapopreènolmm

Za prièvršæivanje spuštenogplafona na AB tavanice koristitiiskljuèivo vijke sa metalnimtiplom.

ši se RigipsRF vatrootpornim ploèamadebljine 12,5 mm ili 15 mm ilidvoslojno ploèama 12,5 mm.

Rigips vijke za Rigips ploèe šrafitina razmaku od 17 cm.

Oblaganje plafona vr

Spojevi plo se ispunjavajuRigips ispunom, banda

èa�iraju

Rigips trakom i gletuju ispunomSuper ili glet masom Rimano.

Za kaèenje tereta na spušteniplafon pogledati stranu 32.

HUT plafonski profili prièvršæenisu direktno na noseæu tavanicu.

.

- 49 -

F 30

F 60

Tabela 1

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

HUT profil

Page 52: Rigips sistemi

5.10.004.50.24

Te�ina spuštenogplafonaoko 20 kg/m2

Alternativa:Distancer, pogledati sistem 4.50.34

2.22.5

1

4 53

Popreèni presek:

Podu�ni presek:

Klasaotpornostina po�ar

Rigipsvatro-otpornploèdebljinemm

RF

aa

F 301) 20 900400

1 Oblaganje

2 Potkonstrukcija

3 Izolacija

4 Oblaganje odozgo

5 Postavljanje poda

2.22.5

Monta�ni profilVešaljka

Prièvršæivanje

Tabela 1

Spoj ploèa Izvoðenje

Razmakizmeðuprofilapopreènolmm

Razmakizmeðuvešaljkinoseæi profilymm

Sloj mineralnevune u meðutavaniènomprostoru

-

Rigips plafonski profil CD 60-06 mmKlizni dr�aè

Isover mineralna vuna ili slièno

Tabela 4 (pogledati stranu 51)

Tabela 4 (pogledati stranu 51)

Rigips RF vatrootporna ploèaRigips vijci za brzu ugradnju

Prema uputstvu za rad izvoditisa Rigips glet masama

Debljinamm

Gustinakg/m3

> 100 po �elji(B 1)

1) Dokazano sertifikatom

Metalna Rigips CD potkonstrukcija direktno prièvršæena kliznimdr�aèem i jednostruko oblo�ena Rigips vatrootpornim ploèama

.Tehnièki podaci: tabela 1.

RFdebljine 20 mm

Za prièvršæivanje spuštenogplafona na AB tavanice koristitiiskljuèivo vijke sa metalnimtiplom.

ši seRigips RF vatrootpornom ploèomdebljine 20 mm.

Rigips vijke za Rigips ploèe šrafitina razmaku od 17 cm.

Oblaganje plafona vr

Spojevi plo se ispunjavajuRigips ispunom, banda

èa�iraju

Rigips trakom i gletujuispunom Super ili glet masomRimano.

Za kaèenje tereta na spušteniplafon pogledati stranu 32.

.

.- 50 -

Obloga drvenih gredaotporna na po�ar F 30

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Zaštita od po�araF 30

Dejstvo �aras donje straneiz prostorije

po

Page 53: Rigips sistemi

5.10.004.50.25

Te�ina plafonaoko 15 kg/moko 18 kg/moko 27 kg/m

2

2

2

(12,5 mm)

(15 mm)

(2 x 12,5 mm)

2.22.3

2.43

54

Popreèni presek:

Podu�ni presek:

Za prièvršæivanje spuštenogplafona na AB tavanice koristitiiskljuèivo vijke sa metalnimtiplom.

ši se RigipsRF vatrootpornim ploèamadebljine 12,5 mm ili 15 mm ilidvoslojno ploèama 12,5 mm.

Rigips vijke za Rigips ploèe šrafitina razmaku od 17 cm.

èa�iraju Rigips

trakom i gletuju ispunom Super iliglet masom Rimano.

Za kaèenje tereta na spušteniplafon pogledati stranu 32.

Kod Nonijus vešaljki koristitipo dva štifta.

Oblaganje plafona vr

Spojevi plo se ispunjavaju Rigipsispunom, banda

Rigipsvatro-otpornploèdebljinemm

RF

aa

12,5

15

2 x 12,5

1000900

850750

850750

400

400

400

1 Oblaganje

2 Potkonstrukcija

4 Oblaganje odozgo

5 Postavljanje poda

2.12.22.32.4

Noseæi profilMonta�ni profilNastavak profilaVešaljka

Prièvršæivanje

Spoj ploèa Izvoðenje

Razmakizmeðuprofilapopreènolmm

ymm

xmm

Sloj mineralnevune u meðutavaniènomprostoru

-

Rigips plafonski profil cd 60-06 mmRigips plafonski profil cd 60-06 mmUgaoni profilNonijus vešaljkasa profilom za flanšu nosaèaili sa perforiranom trakom

I

Isover mineralna vuna ili slièno

Tabela 4

Tabela 4

Rigips RF vatrootporna ploèaRigips vijci za brzu ugradnju

Prema uputstvu za rad izvoditisa Rigips glet masama

Debljinamm

Gustinakg/m3

dopušteno, bez zahteva

Metalna potkonstrukcija okaèena na Nonijus vešaljke i jednostruko idvostruko oblo�ena .Rigips RF vatrootpornim ploèama

Razmak izmeðuvešaljkinoseæi monta�niprofil profil

dopušteno, bez zahteva

Oblaganje s gornje stranedrvenom oplatom

> 13drvene ploèe (OSB)ili> 21dašèanaoplata

> 16

ili> 21

drvene ploèe (OSB)

dašèanaoplata

Tabela 4:Oblaganje s gornje strane drvenom oplatom i ugradnja poda prema DIN 4102

za tavanice od drvenih greda

Minimalna debljina poda u mm

Bez izolacijeu šupljem prostoruza zaštitu od po�ara

Debljinaizolacije *

Rigipsploèe

Drvene ploèe,brodski podili parket

Malter,gips iliasfalt

9,5 — —— — 20— 16 —

15

2 x 9,5 — —9,5 — 209,5 16 —

> 13

ili> 21

drvene ploèe (OSB)

dašèanaoplata

> 19

ili> 27

drvene ploèe (OSB)

dašèanaoplata

2 x 9,5 ili 18 — —

— — 2015

Sa izolacijom

za zaštitu od po�arau šupljem prostoru

— 25 —303 x 9,5 — —9,5 — 20—15 25 —

* Izolacija od mineralnih vlakana (DIN 18165) klase gorivostimin. B 2, gustine > 30 kg/m3

- 51 -

Klasaotpornostina po�ar

F 30

F 60

3 Izolacija

Tabela 3

Klasaotpornostina po�ar

F 30

F 60

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Obloga drvenih greda otpornana po�ar F 30- F 60

Dejstvo �aras donje straneiz prostorije

po

Page 54: Rigips sistemi

Obloga drvenih greda otpornana po�ar F 90 (DIN 4102)

Klasaotpornostina po�ar

Rigipsploèa"DieDicke"

mm

F 90-B1) 25 900330

1 Oblaganje

2 Potkonstrukcija

3 Izolacija

4 Oblaganje odozgo

5 Potkonstrukcija

2.12.2

Monta�ni profilDistancer

Prièvršæivanje

Oblaganje greda1.1

Tabela 1

Spoj ploèa Izvoðenje

Razmakizmeðuprofilapopreènolmm

Razmak izmeðuvešaljkinoseæiprofilymm

Sloj mineralnevune u meðutavaniènomprostoru

-

Rigips plafonski profil CD 60-06 mmKlizni dr�aè

Isover mineralna vuna ili slièno

Rigips ploè “Die Dicke” 25 mmRigips vijci za brzu ugradnju

Rigips RF vatrootporna ploè 12,5 mmŠirina podmetaèa od Rigips ploèa (trake):širina drvene grede + 2 x 30 mm preklop

a

a

Prema uputstvu za rad izvoditisa Rigips glet masama

Debljinamm

Gustinakg/m3

1001) Dokazano sertifikatom

30

U Austriji se zahteva da meðuspratna tavanica od drvenih gredaispunjava F 90.

Metalna potkonstrukcija od Rigips CD plafonskog profiladirektno prièvršæenog na dr�aè i jednostruko oblo�enaRigips ploèom "Die Dicke" debljine 25 mm.

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Oblaganje plafona vrši se Rigipsploèama "Die Dicke" debljine25 mm.

Rigips vijke za Rigips ploèe šrafitina razmaku od 17 cm.

Spojevi plo se ispunjavajuRigips ispunom, banda

èa�iraju

Rigips trakom i gletujuispunom Super ili glet masomRimano.

Za kaèenje tereta na spušteniplafon pogledati stranu 32.

Zaštita od po�araF 90-B

4.50.31

Te�ina spuštenogplafonaoko 28 kg/m2

2.22.3 131.1

4 5

2.2 2.3

Popreèni presek:

Podu�ni presek:

Alternativa:Distancer, pogledati sistem 4.50.34

Dejstvo �aras donje straneiz prostorije

po

- 52 -

Page 55: Rigips sistemi

1 Oblaganje

2 Potkonstrukcija

3 Izolacija

4 Oblaganje odozgo

2.12.22.4

Noseæi profilMonta�ni profilVešaljka

Prièvršæivanje

Spoj ploèa Izvoðenje

Rigips plafonski profil CD 60-06 mmRigips plafonski profil CD 60-06 mmNonijus vešaljka,krstasta spojnica

Isover mineralna vuna ili slièno

Tabela 4 (pogledati stranu 51)

Rigips RF vatrootporna ploèa 20 mmRigips vijci za brzu ugradnju

Prema uputstvu za rad izvoditisa Rigips glet masama

Klasaotpornostina po�ar

Rigipsvatro-otpornploèdebljinemm

RF

aa

F 90-B1) 20 6251250330

Tabela 2

Razmakizmeðuprofilapopreènolmm

Razmak izmeðuvešaljkinoseæi monta�niprofil profil

Sloj mineralnevune u meðutavaniènomprostoru

-

Debljinamm

Gustinakg/m3

801) Dokazano sertifikatom

50

Metalna potkonstrukcija od Rigips CD plafonskog profila direktnoprièvršæenog na dr�aè i jednostruko oblo�ena Rigips vatrootpornomploèom debljine 20 mm.

RF

Moguæa je primena distancera umesto vešaljki.

U Austriji se zahteva da meðuspratna tavanica od drvenih gredaispunjava F 90.

ymm

xmm

Za prièvršæivanje spuštenogplafona na AB tavanice koristitiiskljuèivo vijke sa metalnimtiplom.

ši seRigips RF vatrootpornom ploèomdebljine 20 mm.

Rigips vijke za Rigips ploèe šrafitina razmaku od 17 cm.

Oblaganje plafona vr

Spojevi plo se ispunjavajuRigips ispunom, banda

èa�iraju

Rigips trakom i gletujuispunom Super ili glet masomRimano.

Za kaèenje tereta na spušteniplafon pogledati stranu 32.

Kod Nonijus vešaljki koristitipo dva štifta.

5.10.004.50.32

Zaštita od po�araF 90-B

Te�ina spuštenogplafonaoko 22 kg/m2

2.432.4 2.1 2.2

2.2 2.4

Popreèni presek:

Podu�ni presek:

Dejstvo �aras donje straneiz prostorije

po

- 53 -

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Spušteni plafoni otporni na po�arF 90 okaèeni o tavanicu oddrvenih greda

Page 56: Rigips sistemi

5.10.004.50.33

Zaštita od po�araF 90-B

Te�ina spuštenogplafonaoko 42 kg/m2

Popreèni presek:

Podu�ni presek:

2.1

2.1 1

Klasaotpornostina po�ar

Rigipsvatro-otpornploèdebljinemm

RF

aa

F 90-B1) 2 x 20 750400

Tabela 3

Razmakizmeðuprofilapopreènolmm

Razmak izmeðuvešaljkinoseæiprofilymm

Sloj mineralnevune u meðutavaniènomprostoru

-

Debljinamm

Gustinakg/m3

dopušteno, bez zahteva1) Dokazano sertifikatom

1 Oblaganje

2 Potkonstrukcija

3 Izolacija

4 Oblaganje odozgo

5 Postavljanje poda

2.1 Monta�ni profil

Prièvršæivanje

Spoj ploèa Izvoðenje

HUT plafonski profil

Isover mineralna vuna ili slièno

Nije neophodno

Po �elji

2 x Rigips RF vatrootporna ploèa 20 mmRigips vijci za brzu ugradnju

Prema uputstvu za rad izvoditisa Rigips glet masama

Metalna potkonstrukcija direktno prièvršæena za tavanicu HUTplafonskim profilom i dvostruko oblo�ena Rigips vatrootpornimploèama 20 mm.

RF

U Austriji se zahteva da meðuspratna tavanica od drvenih gredaispunjava F 90.

Oblaganje plafona vrši sedvoslojno Rigips RF vatrootpornimploèama debljine 20 mm.

Rigips vijke za Rigips ploèe šrafitina razmaku od 17 cm.

Spojevi plo se ispunjavajuRigips ispunom, banda

èa�iraju

Rigips trakom i gletuju ispunomSuper ili glet masom Rimano.

Za kaèenje tereta na spušteniplafon pogledati stranu 32.

HUT plafonski profili prièvršæenisu direktno na noseæu tavanicu.

.

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Obloga tavanice od drvenihgreda, otporna na po�ar F 90

- 54 -

Dejstvo �aras donje straneiz prostorije

po

Page 57: Rigips sistemi

5.10.004.50.34

Zaštita od po�araF 90-B

Popreèni presek:

Podu�ni presek:

1 2.1 2.2

3 2.1 2.2

Klasaotpornostina po�ar

Rigipsvatro-otpornploèdebljinemm

RF

aa

F 90-B1) 2 x 20 750400

Tabela 4

Razmakizmeðuprofilapopreènolmm

Razmak izmeðuvešaljkimonta�niprofilymm

Sloj mineralnevune u meðutavaniènomprostoru

-

Debljinamm

Gustinakg/m3

dopušteno, bez zahteva1) Dokazano sertifikatom

1 Oblaganje

2 Potkonstrukcija

3 Izolacija

4 Oblaganje odozgo

5 Postavljanje poda

2.12.2

Monta�ni profil

Prièvršæivanje

Spoj ploèa Izvoðenje

Rigips plafonski profil CD 60-06 mmDistancer

Isover mineralna vuna ili slièno

Nije neophodno

Po �elji

Rigips RF vatrootporna ploèa 20 mmRigips vijci za brzu ugradnju

Prema uputstvu za rad izvoditisa Rigips glet masama

U Austriji se zahteva da meðuspratna tavanica od drvenih gredaispunjava F 90.

Metalna potkonstrukcija od Rigips CD plafonskog profila direktnoprièvršæenog na distancer i dvostruko oblo�ena Rigipsploèom debljine 20 mm.

RF vatrootpornom

Oblaganje plafona vrši sedvoslojno Rigips ploèama debljine20 mm.

Rigips vijke za Rigips ploèe šrafitina razmaku od 17 cm.

Spojevi plo se ispunjavajuRigips ispunom, banda

èa�iraju

Rigips trakom i gletujuispunom Super ili glet masomRimano.

Za kaèenje tereta na spušteniplafon pogledati stranu 32.

- 55 -

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Dejstvo �aras donje straneiz prostorije

poObloga tavanice od drvenihgreda, otporna na po�ar F 90

Te�ina plafonskeoblogeoko 45 kg/m2

Page 58: Rigips sistemi

5.10.004.50.35

Zaštita od po�araF 90-B

2.5 2.2

2.52.2 31

Popreèni presek:

Podu�ni presek:

Klasaotpornostina po�ar

Rigipsvatro-otpornploèdebljinemm

RF

aa

F 90-B1) 2 x 20 750400

Tabela 5

Razmakizmeðuprofilapopreènolmm

Razmak izmeðuvešaljkinoseæiprofilymm

Sloj mineralnevune u meðutavaniènomprostoru

-

Debljinamm

Gustinakg/m3

1) Dokazano sertifikatom

1 Oblaganje

2 Potkonstrukcija

3 Izolacija

4 Oblaganje odozgo

5 Postavljanje poda

2.22.5

Monta�ni profil

Prièvršæivanje

Spoj ploèa Izvoðenje

Rigips plafonski profil CD 60-06 mmDistancer

Isover mineralna vuna ili slièno

Nije neophodno

Po �elji

2 x Rigips RF vatrootporna ploèa 20 mmRigips vijci za brzu ugradnju

Prema uputstvu za rad izvoditisa Rigips glet masama

U Austriji se zahteva da meðuspratna tavanica od drvenih gredaispunjava F 90.

Metalna potkonstrukcija od Rigips CD plafonskog profila direktnoprièvršæenog na dr�aè i dvostruko oblo�ena Rigips vatrootpornomploèom debljine 20 mm.

RF

dopušteno, bez zahteva

Oblaganje plafona vrši sedvoslojno Rigips RF vatrootpornimploèama debljine 20 mm.

Rigips vijke za Rigips ploèe šrafitina razmaku od 17 cm.

Spojevi plo se ispunjavajuRigips ispunom, banda

èa�iraju

Rigips trakom i gletujuispunom Super ili glet masomRimano.

Za kaèenje tereta na spušteniplafon pogledati stranu 32.

.

.- 56 -

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Obloga tavanice od drvenihgreda, otporna na po�ar F 90

Te�ina spuštenogplafonaoko 45 kg/m2

Dejstvo �aras donje straneiz prostorije

po

Page 59: Rigips sistemi

Rigipsgipskartonskeploèemm

RB Popreènona ploèelmm

12,5 500 8501000

50/3060/40

Tabela 1

Letve

b/hmm

Osovinsko rastojanjeizmeðu gredaymm

1 Oblaganje

2 Potkonstrukcija

3 Izolacija

4 Parna brana

2.1 Letve

Prièvršæivanje

48/24, 50/30 ili 60/40 mm

Isover mineralna vuna ili slièno-dimenzija u zavisnosti od zahtevaza toplotnom izolacijom, tabela 3.

Alumi jumska ili polietilenska folijani

Rigips gipskartonske ploèeRigips vijci za brzu ugradnju

RB

Oblaganje Razmak letvi Krovna drvena potkonstrukcija

Oblaganje kosih i horizontalnih greda potkrovlja sa parnom branom,drvenim letvama i Rigips ploèama

4

3

1

2.1

Dozvoljeno osovinsko rastojanje izmeðu greda

Izolacija

mm

Otpornost priprovoðenju toploteR (m K/W)t

2

100 2,57 0,34

Tabela 3:

Koeficijent provodljivostitoploteU (W/m K)2

Koeficijenti zatermoizolaciju

Vrednosti se odnose na izolacioni materijal (provod-ljivost toplote 0,04 W/mxK) i Rigips ploèe 12,5 mm

160 4,07 0,24

200 5,07 0,19

250 6,32 0,16

5.10.004.70.01

Toplotna zaštitaprema debljinimineralne vuneU < 0,25 W/m K2

Zvuèna zaštitaRw > 51 dBPlafonRw > 35 dB

Te�inaoko 12 kg/m2

Oblaganje plafona vr

Spojevi plo se ispunjavaju Rigipsispunom, banda

ši se Rigips RBgipskartonskim ploèama debljine12,5 mm.

Rigips vijke za Rigips ploèe šrafitina razmaku od 17 cm.

èa�iraju Rigips

trakom i gletuju ispunom Super iliglet masom Rimano.

Za kaèenje tereta na spušteniplafon pogledati stranu 32.

- 57 -

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Oblaganje kosine krova i tavanicaod drvenih greda

Oblaganje bez zahtevaza zaštitu od po�ara

Page 60: Rigips sistemi

Oblaganje plafona vr

Spojevi plo se ispunjavajuRigips ispunom, banda

ši se RigipsRB gipskartonskim ploèamadebljine 12,5 mm.

Rigips vijke za Rigips ploèe šrafitina razmaku od 17 cm.

èa�iraju

Rigips trakom i gletuju ispunomSuper ili glet masom Rimano.

Za kaèenje tereta na spušteniplafon pogledati stranu 32.

HUT plafonski profili prièvršæenisu direktno na noseæu tavanicu.

5.10.004.70.02

4.70.03 4.70.04

1 Oblaganje

2 Potkonstrukcija

3 Izolacija

4 Parna brana

2.22.32.42.5

Monta�ni profilMonta�ni profilPrièvršæivanjePrièvršæivanje

Prièvršæivanje

HUT plafonski profilPlafonski profil CD 60-06 mmKlizni dr�aèKlizni dr�aè

Isover mineralna vuna ili slièno-dimenzija u zavisnosti od zahtevaza toplotnom izolacijom

Aluminijumska ili polietilenska folija

Rigips RB gipskartonske ploèeRigips vijci za brzu ugradnju

Rigips RB

ploèa debljinemm

gipskartonskaPopreènona ploèulmm

12,5 500 1000

Osovinskorastojanjeymm

Oblaganje Noseæi profil Krovna drvenapotkonstrukcija

Oblaganje kosih i horizontalnih greda potkrovlja HUT iliCD plafonskim profilima, parnom branom i Rigips ploèama

Tabela 2

Rigips plafonski CD profil 60-06 mmdirektno prièvršæen na klizni dr�aè.

Rigips plafonski CD profil 60-06 mmdirektno prièvršæen na dr�aè.

43

1

2.2

13 4 2.3 2.3 3 4 1

2.4 2.5

- 58 -

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Toplotna zaštitaprema debljinimineralne vuneU < 0,25 W/m K2

Zvuèna zaštitaRw > 51 dBPlafonRw > 35 dB

Te�inaoko 12 kg/m2

Oblaganje kosine krova i tavanicaod drvenih greda

Oblaganje bez zahtevaza zaštitu od po�ara

Page 61: Rigips sistemi

50/30

60/40

850 mm

1000 mm

750 mm

850 mm

Razmak letvimm

Debljina oblaganja15 mm 2 x 15 mm

Dopušteno osovinsko rastojanjekrovne drvene potkonstrukcije

15

2 x 15

3 x 15

400

400

400

najmanje 10 cm

najmanje 10 cm

najmanje 10 cm

Rigips RFvatro-otporneploèedebljinemm

Oblaganje

Maksimalnidozvoljenirazmak

lmm

Monta�neletve

Kosi krov/Tavanica od drvenih greda

Tabela 1: dozvoljeni razmak l / izolacija

F 30

F 60

F 90

1) Mineralna vuna prema ÖNORM B 6035

Izolacija Klasa otpornostina po�ar

Debljina

mm

1 Oblaganje

2 Potkonstrukcija

3 Izolacija

4 Parna brana

2.1 Monta�ne letve 50/30, 60/40 mm ili 48/24 mm

Isover mineralna vuna ili slièno-dimenzija u zavisnosti od zahteva zatoplotnom i protivpo�arnom izolacijom

Aluminijumska ili polietilenska folija

Rigips RF vatrootporne ploèe

Oblaganje potkrovlja pomoæu drvenih letvi, parne brane i Rigips RFvatrootpornih ploèa

U Austriji se zahteva da meðuspratna tavanica od drvenih gredaispunjava F 90.

4

3

1

2.1

5.10.004.70.11

Zaštita od po�araF 30 / F 60Dejstvo �ara izprostorije ispodspuštenog plafona

po

Te�ina15-30 kg/m2

Oblaganje plafona vr

Spojevi plo se ispunjavajuRigips ispunom, banda

ši se RigipsRF vatrootpornim ploèamadebljine 15 mm ili dvoslojno ilitroslojno Rigips RF vatrootpornimploèama debljine 15 mm.

Rigips vijke za Rigips ploèe šrafitina razmaku od 17 cm.

èa�iraju

Rigips trakom i gletuju ispunomSuper ili glet masom Rimano.

Za kaèenje tereta na spušteniplafon pogledati stranu 32.

- 59 -

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Oblaganje kosine krova i tavanicaod drvenih greda sa zahtevom zazaštitu od po�ara F 30 - F 90

Dejstvo �aras donje strane

iz prostorije

po

Page 62: Rigips sistemi

5.10.004.70.12

Oblaganje plafona vr

Spojevi plo se ispunjavajuRigips ispunom, banda

ši se RigipsRF vatrootpornim ploèamadebljine 15 mm ili dvoslojno ilitroslojno Rigips RF vatrootpornimploèama debljine 15 mm.

Rigips vijke za Rigips ploèe šrafitina razmaku od 17 cm.

èa�iraju

Rigips trakom i gletuju ispunomSuper ili glet masom Rimano.

Za kaèenje tereta na spušteniplafon pogledati stranu 32.

HUT plafonski profili prièvršæenisu direktno na noseæu tavanicu.

Oblaganje potkrovlja pomoæu HUT ili CD profila, parne brane i Rigips RFvatrootpornih ploèa

HUT profilili CD profil 1000 mm

Metalni profil Debljina oblaganja15/2 x 15 mm

Dopušteno osovinsko rastojanjekrovne drvene potkonstrukcije

15

2 x 15

3 x 15

400

400

400

najmanje 10 cm

najmanje 10 cm

najmanje 10 cm

Rigips RFvatro-otporneploèedebljinemm

Oblaganje

Maksimalnidozvoljenirazmakl

mm

Monta�ni profil

Kosi krov/ Tavanica od drvenih gredaTabela 2: dozvoljeni razmak l / izolacija

F 30

F 60

F 90

1) Mineralna vuna prema ÖNORM B 6035

Izolacija Klasa otpornostina po�ar

Debljinadimenzija uzavisnosti odzahteva zatoplotnom izolacijommm

1 Oblaganje

2 Potkonstrukcija

3 Izolacija

4 Parna brana

2.22.32.42.5

Monta�ni profilMonta�ni profilPrièvršæivanjePrièvršæivanje

HUT plafonski profilCD plafonski profil 60-06 mmKlizni dr�aèVešaljka sa perforiranom trakom

Isover mineralna vuna ili slièno-dimenzija u zavisnosti od zahtevaza toplotnom izolacijom

Aluminijumska ili polietilenska folija

Rigips RF vatrootporne ploèeRigips vijci za brzu ugradnjuPrièvršæivanje

- 60 -

Oblaganje kosine krova i tavanicaod drvenih greda sa zahtevom za

zaštitu od po�ara F 30 - F 90

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Dejstvo �aras donje straneiz prostorije

po

Page 63: Rigips sistemi

1 Oblaganje

2 Potkonstrukcija

3 Izolacija

4 Parna brana

5 Oplata sa gornje strane

2.12.2

Monta�ni profilPrièvršæivanje

PrièvršæivanjePodmetaè1.1

Rigips plafonski profil CD 60-06Klizni dr�aèOdstojanje za prvo prièvršæenje je> 15 cm od ivice.

Isover mineralna vuna ili slièno-dimenzija u zavisnosti od zahteva zatoplotnom i protivpo�arnom izolacijom

Aluminijumska ili polietilenska folija

Rigips ploèa "Die Dicke"Rigips vijci za brzu monta�uRigips rn ploè 12,5 mm(širina = širina grede + 2 x 3 cm preklop)

RF vatrootpo a a

Rigipsploèa“Die Dicke”

mm

Maksimalnidozvoljenirazmaklmm

330 301)100

Tabela 1

Debljinanajmanje

mm

Gustina

kg/m3

Oblaganje Monta�ni profil Izolacija

F 90-BSertifikat o ispravnosti

Klasa otpornostina po�ar

432.11.11

5

2.2

Metalna potkonstrukcija okaèena na dr�aèe, sa parnom branom ioblogom od Rigips RF vatrootpornih ploèa

Dopušteno osovinsko rastojanjekrovne drvene potkonstrukcije

U Austriji se zahteva da meðuspratna tavanica od drvenih gredaispunjava F 90.

5.10.004.70.51

Zaštita od po�araF 90-BDejstvo �ara izprostorije ispodspuštenog plafona

po

Te�inaoko 28 kg/m2

25

Oblaganje plafona vr

Spojevi plo se ispunjavajuRigips ispunom, banda

ši se Rigipsploèama "Die Dicke" debljine25 mm.

Rigips vijke za Rigips ploèe šrafitina razmaku od 17 cm.

èa�iraju

Rigips trakom i gletuju ispunomSuper ili glet masom Rimano.

Za kaèenje tereta na spušteniplafon pogledati stranu 32.

- 61 -

Oblaganje kosine krova i tavanicaod drvenih greda sa zahtevom zazaštitu od po�ara F 90

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Dejstvo �aras donje strane

iz prostorije

po

Oblaganje kosine krova sa ili bez drvene oplate sa gornje strane itavanica od drvenih greda sa drvenom oplatom sa gornje strane.

Page 64: Rigips sistemi

Rigipsvatro-otpornaploèamm

RF Maksimalnidozvoljenirazmaklmm

2 x 20 400 30100

Dopušteno osovinsko rastojanje/ izolacijaTabela 2:

Debljinanajmanje

mm

Gustina

kg/m3

1 Oblaganje

2 Potkonstrukcija

3 Izolacija

4 Parna brana

5 Oplata sa gornje strane

Noseæi profil

Prièvršæivanje

HUT plafonski profil

Isover mineralna vuna ili slièno-dimenzija u zavisnosti od zahteva zatoplotnom i protivpo�arnom izolacijom

Aluminijumska ili polietilenska folija

Rigips ploèRigips vijci za brzu monta�u

RF vatrootporna a 20 mm

Oblaganje Monta�ne letve Izolacija

F 90-B1)

Klasa otpornostina po�ar

1) Dokaz: sertifikat IBMB, Tehnièki univerzitet Braunschweig

Oblaganje drvenih greda kosine krova sa ili bez drvene oplate sa gornjestrane i tavanica od drvenih greda sa drvenom oplatom sa gornje strane,tabela 3.

Dopušteno osovinsko rastojanjekrovne drvene potkonstrukcije

3 4 5

1 2

5.10.004.70.52

Te�inaoko 40 kg/m2

Oblaganje plafona vr

Spojevi plo se ispunjavajuRigips ispunom, banda

ši se RigipsRF vatrootpornim ploèamadebljine 20 mm.

Rigips vijke za Rigips ploèe šrafitina razmaku od 17 cm.

èa�iraju

Rigips trakom i gletuju ispunomSuper ili glet masom Rimano.

Za kaèenje tereta na spušteniplafon pogledati stranu 32.

HUT plafonski profili prièvršæenisu direktno na noseæu tavanicu.

Zaštita od po�araF 90-B

- 62 -

Oblaganje kosine krova i tavanicaod drvenih greda sa zahtevom za

zaštitu od po�ara F 90

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Dejstvo �aras donje straneiz prostorije

po

Page 65: Rigips sistemi

4.71.01

4.71.02

Rigips RBili vatro-otpornaploèamm

RFPopreèno

lmm

12,5

20

500

750

1000

850

1200

1000

850 1000420

600

Tabela 1Dopušteno osovinsko rastojanje/ izolacija

Podu�no

lmm

30/50

xmm

40/60

xmm

50/30

ymm

60/40

ymm

1 Oblaganje

2 Potkonstrukcija

3 Izolacija

4 Parna brana

2.12.2

Noseæe letveLetve

Prièvršæivanje1.1

40/60 mm50/30 ili 60/40 mm

Isover mineralna vuna ili slièno-dimenzija u zavisnosti od zahteva zatoplotnom i protivpo�arnom izolacijom

Aluminijumska ili polietilenska folija

Rigips gipskartonsk ploèRigips rn ploèRigips vijci za brzu monta�u

RB a aRF vatrootpo a a

OblaganjeMaksimalnidozvoljenirazmak

Razmak letvi Sloj mineralnevune u meðutavaniènomprostoru

-

u zavisnosti odzahteva zatoplotnomizolacijom

Noseæeletve

Monta�neletve

4

2.11

2.2

3

2.1 31.1 4

Oblaganje potkrovlja bez zahteva za zaštitu od po�arasa noseæim i monta�nim letvamaPopreèni presek

Oblaganje potkrovlja bez zahteva za zaštitu od po�araRazmak izmeðu greda < 750 mm

Oblaganje plafonabez zahteva za

zaštitu od po�ara

5.10.004.71.00

Te�inaoko 12 kg/moko 20 kg/m

2

2

(4.71.01)

(4.71.02)

Oblaganje plafona vr

Spojevi plo se ispunjavajuRigips ispunom, banda

ši se RigipsRB gipskartonskim ili RFvatrootpornim ploèama debljine12,5 ili 20 mm.

Rigips vijke za Rigips ploèe šrafitina razmaku od 17 cm.

èa�iraju

Rigips trakom i gletuju ispunomSuper ili glet masom Rimano.

Za kaèenje tereta na spušteniplafon pogledati stranu 32.

- 63 -

Oblaganje kosine krova i tavanicaod drvenih greda bez zahteva zazaštitu od po�ara

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Page 66: Rigips sistemi

Klasaotpornostina po�ar

Rigips RFvatro-otpornaploèa

mm

F 301) 15 750 850 nije dopuštenobez zahteva

400

Tabela 1

Razmakizmeðuprofilapopreènolmm

Razmak izmeðuvešaljkinoseæi monta�niprofil profilx ymm mm

Sloj mineralnevune u meðutavaniènomprostoru

-

1 Oblaganje

2 Potkonstrukcija

3 Izolacija

Spoj ploèa

5 Meðuspratnakonstrukcija

2.12.22.32.4

2.5

Noseæi profilMonta�ni profilNastavak profilaDr�aè za kaèenjena flanšu èeliènogprofilaVešaljka

Otpornost na po�arPrièvršæivanje

Rigips plafonski profil CD 60-06 mmRigips plafonski profil CD 60-06 mmRigips ugaoni profil

Nonijus vešaljka

Isover mineralna vunaili slièno klase A

Prema uputstvu za rad izvoditisa Rigips glet masama

40/183/0,75 mm (Hoesch)

Rigips atrootporn ploèRigips vijci za brzu monta�u

RF v a a

1) Dokaz: sertifikat o ispravnosti

3.1 Otpornostna po�ar

5.1 Trapezasti lim

Metalna potkonstrukcija okaèena na Nonijus vešaljke ijednostruko oblo�ena Rigips RF vatrootpornim ploèama

Za prièvršæivanje spuštenogplafona na AB tavanice koristitiiskljuèivo vijke sa metalnimtiplom.

ši se RigipsRF vatrootpornim ploèamadebljine 15 mm.

Rigips vijke za Rigips ploèe šrafitina razmaku od 17 cm.

Oblaganje plafona vr

Spojevi plo se ispunjavajuRigips ispunom, banda

èa�iraju

Rigips trakom i gletuju ispunomSuper ili glet masom Rimano.

Za kaèenje tereta na spušteniplafon pogledati stranu 32.

Kod Nonijus vešaljki koristitipo dva štifta.

.

Izvoðenje

Zaštita od po�araF 30 / F 90

otpornost na po�ars donje strane izprostorije

Dejstvo �aras donje straneiz prostorije

po

4.80.21

Te�ina spuštenogplafonaoko 18 kg/m2

12.3 2.12.22.4

5.1 3.12.5

5.1

2 2.2.5

Popreèni presek:

Podu�ni presek:

- 64 -

Spušteni plafoni za tavaniceravnih krovova sa trapezastim

limom i termoizolacijom

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Page 67: Rigips sistemi

Klasaotpornostina po�ar

Rigips RFvatro-otpornaploèa

mm

F 30 2 x 12,5 750 850 nije dopuštenobez zahteva400

Tabela 2

Razmakizmeðuprofilapopreènolmm

Razmak izmeðuvešaljkinoseæi monta�niprofil profilx ymm

Sloj mineralnevune u meðutavaniènomprostoru

-

1 Oblaganje

2 Potkonstrukcija

3 Izolacija

Spoj ploèa

5 Tavanica

2.12.22.32.42.5

Noseæi profilMota�ni profilSpojnicaDr�aèVešaljka

Otpornost napo�arPrièvršæivanje

Rigips plafonski profil CD 60-06 mmRigips plafonski profil CD 60-06 mmRigips krstasta spojnicaRigips dr�aè za flanšu nosaèaNonijus vešaljka

I

ili slièno klase AIsover mineralna vuna

Prema uputstvu za rad izvoditisa Rigips glet masama

40/183/0,75 mm (Hoesch ili slièno)

Rigips rn ploè

Rigips vijci za brzu monta�u

a aRF vatrootpo

3.1 Otpornostna po�ar

5.1Trapezastilim

Metalna potkonstrukcija okaèena na Nonijus vešaljke ili dr�aèe idvostruko oblo�ena Rigips RF vatrootpornim ploèama.

Za prièvršæivanje spuštenogplafona na AB tavanice koristitiiskljuèivo vijke sa metalnimtiplom.

ši sedvoslojno Rigips RFvatrootpornim ploèama debljine12,5 mm.

Rigips vijke za Rigips ploèe šrafitina razmaku od 17 cm.

Oblaganje plafona vr

Spojevi plo se ispunjavajuRigips ispunom, banda

èa�iraju

Rigips trakom i gletuju ispunomSuper ili glet masom Rimano.

Za kaèenje tereta na spušteniplafon pogledati stranu 32.

Kod Nonijus vešaljki koristitipo dva štifta.

5.10.004.80.22

Te�inaoko 28 kg/m2

5.1 2.5

3.12.4 2.2 2.3 2.1 1

5.1

2.5 2.2

Popreèni presek:

Podu�ni presek:

- 65 -

Spušteni plafoni za tavaniceravnih krovova sa trapezastimlimom i termoizolacijom

Projektovanje i gradnja u Rigips sistemu

Dejstvo �aras donje strane

iz prostorije

po

Zaštita od po�araF 30

Page 68: Rigips sistemi

CD-ROMOVI

Des

ign

:A.G

rujiæ

,200

7,ti

ra�:

6000

Rigips Austria GesmbHPredstavništvoDušana Radenkoviæa 511000 BeogradTel/Faks: 011/ 3690-633Mobil: 063/ 28-28-44E-mail: [email protected]

Suva gradnja Rigips ploèama

Saint-Gobain - najveæi proizvoðaè gipskartonskih ploèa

Gu

gg

en

heim

Mu

seu

m

2007.

Protivpo�arni sistemiB

eo

gra

dska

are

na

2007.

Završni radovi

Malteri, glet mase, molerske boje, ispune, lepkovi

Sku

pšti

na

Srb

ije

2007.

Sk

up

štin

aS

CG

Zvuèna izolacija i apsorpcija

Pregrade, obloge, spušteni plafoni

Delt

asp

ort

2007.