Richtlijnen milieueffectrapportage Plan-MER voor (concept… · 2008. 2. 7. · Oude Dokken direct...

of 24 /24
Richtlijnen milieueffectrapportage Plan-MER voor (concept)voorontwerp-RUP nr. 135 “Oude Dokken A” te Gent Stad Gent 6 februari 2008 PLMER-0035-RL ! "" #$ % &$$$ ’()** +$#,--./%$/01 2+$#,--./%$/0-

Embed Size (px)

Transcript of Richtlijnen milieueffectrapportage Plan-MER voor (concept… · 2008. 2. 7. · Oude Dokken direct...

 • Richtlijnen milieueffectrapportage

  Plan-MER voor (concept)voorontwerp-RUP nr. 135 “Oude Dokken A” te Gent

  Stad Gent

  6 februari 2008

  PLMER-0035-RL

  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  �������� �!������������""������#$������%�&$$$��'()**������+�$#,--./%$/01����2+�$#,--./%$/0-

 • 2/24

  1 Inleiding

  De stad Gent heeft het voornemen om de site Oude Dokken in z’n geheel te herontwikkelen.

  De basis hiervoor is terug te vinden in het Ruimtelijk Structuurplan Gent. Deze

  herontwikkeling vraagt een bestemmingswijziging van het gebied Oude Dokken. De

  herontwikkeling van de volledige site Oude Dokken zal gefaseerd gebeuren. Dit plan-MER

  heeft betrekking op de eerste fase van de herontwikkeling en betreft het gedeelte van de site

  Oude Dokken direct aansluitend op het Houtdok, Handelsdok en Achterdok (inclusief de

  dokken zelf) tussen Dampoort en Muide (hierna: Oude Dokken A). Voor dit specifiek

  gedeelte van de site Oude Dokken is een (concept)voorontwerp-RUP nr. 135 “Oude Dokken

  A” opgesteld. Het (concept)voorontwerp-RUP nr. 135 “Oude Dokken A” betreft de

  ontwikkeling tot een stadsdeel waarin wonen langs het water centraal staat, daarnaast worden

  een aantal andere functies voorzien: kantoren, publieke functie (type onderwijsfunctie),

  handel, recreatieve functie (compatibel met het wonen, dus niet grootschalig) en hotelfunctie.

  Het voorgenomen gemeentelijk RUP voor de Oude Dokken A was reeds bij aanvang van de

  procedure m.e.r.-plichtig in het kader van de Richtlijn 2001/42/EG van het Europees

  Parlement en de Raad betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van

  bepaalde plannen en programma’s, die worden voorbereid met betrekking tot “…ruimtelijke

  ordening of grondgebruik” en die het kader vormen voor de toekenning van toekomstige

  vergunningen, in dit geval o.a. het m.e.r.-plichtige ‘stadsontwikkelingsproject’.

  Tussen de aanvang van het plan-MER (dd 9 juli 2007) en het opstellen van deze richtlijnen is

  nieuwe regelgeving van kracht geworden met betrekking tot de plan-m.e.r.-plicht. Het decreet

  van 27 april 20071 (hierna plan-m.e.r.-decreet) en bijhorend uitvoeringsbesluit van 12 oktober

  20072 zijn op 1 december 2007 in werking getreden. Het voorgenomen plan getoetst aan de

  plan-m.e.r.-regelgeving die van kracht is sedert 1 december 2007 betekent het volgende: het

  voorgenomen plan is plan-MER-plichtig volgens artikel 4.2.3 §2 1° van het plan-m.e.r.-

  decreet meer bepaald “een plan dat betrekking heeft op ruimtelijke ordening én dat niet het

  gebruik bepaalt van een klein gebied op lokaal niveau, noch een kleine wijziging inhoudt én

  dat het kader vormt voor de toekenning van een vergunning van een project opgesomd in

  bijlage II (meer bepaald rubriek 10)b) ‘stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip van de 1 Decreet houdende wijziging van titel IV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van artikel 36ter van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (BS 20 juni 2007). 2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's (BS 7 november 2007).

 • 3/24

  bouw van winkelcentra en parkeerterreinen, m.b.t. de bouw van 1.000 of meer

  woongelegenheden, of met een brutovloeroppervlakte van 5.000 m2 handelsruimte of meer, of

  met een verkeersgenerende werking van pieken van 1.000 of meer personenautoequivalenten

  per tijdsblok van 2 uur’) van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004

  houdende vaststelling van categorieën van projecten onderworpen aan

  milieueffectrapportage.”

  Het MER dient het voorgenomen plan te toetsen aan de recente plan-m.e.r. wetgeving.

  Het kennisgevingsdossier is door de Dienst Mer van de Afdeling Algemeen Milieu- en

  Natuurbeleid volledig verklaard op 30 oktober 2007. De ter inzage legging liep van 19

  november 2007 tot en met 18 december 2007. Het kennisgevingsdossier was gedurende de

  ter inzage legging te raadplegen op de Milieudienst van de Stad Gent en op de webstek van

  de Dienst Mer. Dit werd aangekondigd via de website van de Stad Gent, via een brief aan de

  bewoners in de omgeving en via aanplakking aan het stadhuis. Daarnaast is een persbericht

  verstuurd op 14 november 2007 en vond een infovergadering plaats op 19 november 2007.

  Parallel aan de ter inzage legging werden de adviezen bij de administraties en openbare

  besturen gevraagd.

  Deze richtlijnen zijn opgesteld door de Dienst Mer en hebben betrekking op de

  inhoudsafbakening van het MER. Ontvangen inspraakreacties en adviezen worden hierin

  meegenomen (zie bijlagen). De inspraakreacties hebben in casu voornamelijk betrekking op

  de al dan niet overeenstemming met het Ruimtelijk Structuurplan Gent, op de wijze van

  invulling van de bestemmingen, op het gebrek aan alternatieven voor de ruimtelijke invulling

  en op de verkeersontwikkeling en ontsluiting van het plangebied.

  2 Vorm en presentatie

  Met betrekking tot de vorm en presentatie vraagt de dienst Mer om:

  • recent kaartmateriaal te gebruiken voorzien van een duidelijke bronvermelding,

  schaalaanduiding, noordpijl en legende;

  • het kaartmateriaal zodanig te presenteren dat het van goede kwaliteit is, m.n.

  overzichtelijk, duidelijk, bruikbaar (voldoende detailniveau), hanteerbaar (bij voorkeur

  A4, maximaal A3) en gemakkelijk begrijpbaar, ook voor een niet-deskundige;

  • aandacht te besteden aan de overeenstemming tussen de tekst onderling (vooral m.b.t. de

  cijfers en citaten), de figuren en de legende;

 • 4/24

  • alle relevante straatnamen op kaart te situeren;

  • de bron van de gebruikte basiskaarten te vermelden (vb. topografische kaarten = NGI;

  meer info http://www.gisvlaanderen.be);

  • een verklarende woordenlijst, afkortingenlijst, lijst van figuren, lijst van tabellen en

  literatuurlijst bij het rapport op te nemen;

  • de definitie van leisure in de verklarende woordenlijst in het kennisgevingsdossier is

  beperkt tot recreatie, het begrip leisure is ruimer, hiermee rekening houdende zal de

  verklarende woordenlijst aangepast worden in vergelijking met het kennisgevingsdossier;

  • achtergrondinformatie in de bijlagen op te nemen;

  • erover te waken dat de inhoud van de paragraaf overeenkomt met de titel van die

  paragraaf;

  3 Doelstelling, verantwoording en besluitvorming Het doel van het voorgenomen plan is de herontwikkeling van de site Oude Dokken A (als

  eerste deel van de volledige site Oude Dokken) tot een stadsdeel waarin wonen langs het

  water centraal staat, daarnaast worden een aantal andere functies voorzien: kantoren, publieke

  functie (type onderwijsfunctie), handel, recreatieve functie (compatibel met het wonen, dus

  niet grootschalig) en hotelfunctie. Het doel van het plan-MER is het bestuderen van en het

  rapporteren over de milieueffecten van de voorgenomen herontwikkeling voor de site Oude

  Dokken A. De doelstelling van het plan en het plan-MER zal beschreven worden in het MER.

  De Stad Gent heeft de bedoeling om op termijn het gehele gebied van de Oude Dokken te

  herontwikkelen tot een woon- en gemengd economisch gebied met aanvullende stedelijke

  functies. De ontwikkeling van de site Oude Dokken in z’n geheel blijkt momenteel nog niet

  haalbaar, in eerste instantie wil de Stad Gent overgaan tot de ontwikkeling van het deel Oude

  Dokken A. Het (concept)voorontwerp-RUP nr. 135 ‘Oude Dokken A’ en het plan-MER

  behandelen enkel dit deel. De gefaseerde aanpak van de ontwikkeling van de volledige site

  Oude Dokken zal in het MER toegelicht en verantwoord worden. De herontwikkeling van de

  andere delen van de site Oude Dokken zal onder de vorm van ontwikkelingsscenario’s inzake

  cumulatieve effecten mee behandeld worden in het MER (zie 6.1 bestaande toestand en

  ontwikkelingsscenario’s).

  Het gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Gent (9 april 2003) vormt de basis voor de

  verantwoording van de herontwikkeling van de volledige site Oude Dokken. Het MER zal op

 • 5/24

  basis van het goedgekeurd gemeentelijke Ruimtelijk Structuurplan Gent de verantwoording

  aangeven voor enerzijds de herontwikkeling van de volledige site Oude Dokken en anderzijds

  voor specifieke elementen voor de site Oude Dokken A (zie ook 4. voorgenomen plan en

  alternatieven). In het MER zal telkens aangegeven welke elementen uit het gemeentelijk

  Ruimtelijk Structuurplan betrekking hebben op de volledige site en welke specifiek op Oude

  Dokken A.

  Het kennisgevingsdossier heeft de totstandkoming van het (concept)voorontwerp-RUP

  behandeld en gaat in op de verdere besluitvormingsprocedure. Het plan-MER dient de

  voorbije en toekomstige besluitvormingsprocedure duidelijk en chronologisch weer te geven

  en de momenten van openbaar onderzoek aan te geven. De rol van het MER in het

  besluitvormingsproces moet vermeld worden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met

  de plan-m.e.r.-wetgeving die van kracht is sedert 1 december 2007.

  Het MER is niet alleen een hulp bij de besluitvorming maar moet ook "doorwerken in de

  besluitvorming" nl. "bij de beslissing van de overheid over het voorgenomen plan en de

  onderdelen en bij de uitwerking ervan rekening wordt gehouden met de goedgekeurde

  rapporten én met de opmerkingen en commentaren die werden uitgebracht". Het goedgekeurd

  plan-MER, het goedkeuringsverslag en de richtlijnen dienen rekening houdende met artikel

  4.2.8 van het plan-m.e.r.-decreet samen in openbaar onderzoek te gaan met het ontwerp van

  plan nl. ontwerp van gemeentelijk RUP. I.f.v. de doorwerking in de besluitvorming moet het

  MER in de mate van het mogelijke bij de milderende maatregelen aangeven wanneer en hoe

  deze zullen/kunnen doorwerken (bv. rechtstreekse doorwerking in stedenbouwkundige

  voorschriften van het RUP of in specifieke inrichtingsstudies, of in stedenbouwkundige

  aanvragen,…). Het kennisgevingsdossier geeft aan dat het concept voorontwerp-RUP

  vermeldt dat een aantal inrichtingsstudies verplicht zullen worden gesteld en dat deze dan

  gevoegd dienen te worden bij de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning. Het MER

  zal een overzicht bevatten van de inrichtingsstudies die nog vereist zullen zijn en zal

  aangeven welke elementen en randvoorwaarden in deze inrichtingsstudies verder

  uitgewerkt/verfijnd zullen worden.

  Ter gelegenheid van de plenaire vergadering als eerste formele stap in de RUP-procedure zal

  moeten blijken of voor de betrokken instanties het ontwerp-plan een voldoende

  maatschappelijk draagvlak heeft o.m. uit milieubeoordelings-oogpunt met de antwoorden,

  onderbouwingen en/of gemotiveerde weerleggingen op de reacties en vragen van bewoners,

  doelgroepen en administraties. Het resultaat van de plenaire vergadering zal al dan niet een

 • 6/24

  bevestiging inhouden van het voorstel van ontwerp-plan eventueel met de nodige bijstelling.

  Indien wordt overgegaan tot de voorlopige vaststelling van het ontwerpplan kan via het

  openbaar onderzoek worden nagegaan in hoeverre de beoordeling een goede vertaling kan

  zijn als basis voor latere vergunningen voor onderdelen, mits rekening te houden met

  eventuele randvoorwaarden en/of milieumilderende maatregelen. Uiteindelijk zal de

  Gemeentelijke Commissie voor ruimtelijke ordening daarover wikken en wegen en tenslotte

  de gemeenteraad en de Bestendige Deputatie.

  4 Voorgenomen plan en alternatieven

  In het kader van de geplande herontwikkeling van de site oude dokken werd, in opdracht van

  AG SOB, een ‘Stadsontwerp Oude Dokken’ (januari 2006) opgemaakt. Dit stadsontwerp

  omvat de ganse site Oude Dokken. De verschillende delen (ontwikkelingszones A, B en/of C)

  van het stadsontwerp Oude Dokken dienen in het MER op kaart gesitueerd te worden.

  Het concept-voorontwerp RUP nr.135 “Oude dokken A”, het plan dat op z’n milieueffecten

  beoordeeld zal worden in het plan-MER, is een doorvertaling van een gedeelte van het

  stadsontwerp Oude dokken naar krachtlijnen en gerelateerde stedenbouwkundige

  voorschriften. Het plan-MER dient consequent aan te geven welke tekstdelen betrekking

  hebben op de gehele site van de Oude Dokken en welke alleen betrekking hebben op het

  plangebied ‘Oude Dokken A’. Als er in het plan-MER citaten worden opgenomen uit het

  gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Gent, is het aangewezen om deze integraal over te

  nemen uit het structuurplan en niet uit het (concept)voorontwerp-RUP of andere documenten.

  Het voorgenomen plan betreft dus de ontwikkeling van Oude Dokken A tot een stadsdeel

  waarin wonen langs het water centraal staat, daarnaast worden een aantal andere functies

  voorzien: kantoren, publieke functie (type onderwijsfunctie), handel, recreatieve functie

  (compatibel met het wonen, dus niet grootschalig) en hotelfunctie. Het voorgenomen plan

  omvat volgende zones: zone voor stedelijk wonen, zone voor publiek groen, zone voor water,

  zone voor wegen, zone voor stadsring en Handelsdokbrug, te integreren elementen (een aantal

  elementen die omwillen van hun specifieke huidige waarde moeten worden opgenomen in het

  ruimtelijk geheel), hoogspanningsleiding. Bij de bespreking van het voorgenomen plan zal

  telkens aangegeven worden welke elementen in overeenstemming zijn met het gemeentelijk

  Ruimtelijk Structuurplan Gent of een invulling van het gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

  Gent en welke elementen een wijziging of uitbreiding van dit structuurplan inhouden. De

 • 7/24

  verschillen tussen het plan en het gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Gent zullen

  toegelicht en gemotiveerd worden. Hierbij dient specifiek aandacht besteed te worden aan het

  aantal geplande woonéénheden en de dichtheid ervan in het plangebied in relatie tot het

  gemeentelijk Ruimtelijk structuurplan Gent en aan de groennorm wijkgroen per inwoner.

  Deze elementen zullen kwantitatief behandeld worden in het MER en waar nodig ruimtelijk

  gesitueerd worden. Op de bespreking van de ontwerprichtlijnen (7 januari 2008) werd

  aangegeven dat er momenteel een studie loopt inzake evaluatie van de gerealiseerde en nog te

  realiseren doelstellingen uit het gemeentelijk Ruimtelijk structuurplan Gent. De conclusies uit

  deze studie kunnen hier eventueel ook voor gehanteerd worden.

  Het MER zal per zone aangeven waarom landmarks of hoogteaccenten in die zones gewenst

  en/of verantwoord zijn. M.b.t. de ‘te integreren elementen’ zal aandacht besteed worden aan

  de kademuren van het houtdok rekening houdende met het feit dat deze kademuren een

  zeldzaam voorbeeld zijn van een bepaald type kaaimuren dd 1881 (meer bepaald

  honingraattype).

  Het MER dient voldoende aandacht te besteden aan de aanwezige hoogspanningleidingen in

  het plangebied, meer bepaald een bovengrondse 150 kV hoogspanningsleiding en een

  ondergrondse 36 kV hoogspanningsleiding, en aan de 36 kV hoogspanningspost binnen het

  plangebied. Het MER dient eveneens aandacht te besteden aan de aanwezige fluxysleidingen

  (250 HD Gent-E.C. Van Gent en 250 HD Gent (Wondelgem-SPE)) binnen het plangebied en

  de hiermee gepaard gaande erfdienstbaarheden, veiligheidsafstanden en toegelaten

  beplantingen en aanplantingen. De informatie m.b.t. de in het plangebied aanwezige

  fluxysleidingen werd naar aanleiding van de terinzagelegging van het kennisgevingsdossier

  overgemaakt aan de initiatiefnemer en de Dienst Mer. Het plan-MER dient eveneens aandacht

  te besteden aan de aanwezigheid van aardgasontspan-, tel- en afsluitinfrastructuur van Elia in

  het plangebied en de hieraan gekoppelde randvoorwaarden.

  Het kennisgevingsdossier vermeldt de parkeernormen uit het conceptvoorontwerp-RUP voor

  Oude Dokken A. Het MER dient aan te geven op welke studies en/of aannames deze normen

  gebaseerd zijn. Deze normen dienen eveneens gekaderd te worden t.a.v. andere

  parkeernormen die gehanteerd worden in de Stad Gent bij andere plannen en projecten in de

  stadsomgeving en stationsbuurt(en). De parkeernormen dienen geëvalueerd te worden in de

  discipline mobiliteit.

 • 8/24

  De planhorizon voor de ontwikkeling van ‘Oude Dokken A’ dient aangegeven te worden in

  het MER. Het kennisgevingsdossier geeft aan dat het voorgenomen plan ‘Oude Dokken A’

  geen fasering bevat in de ontwikkeling. Als uit de effectbespreking zou blijken dat een

  fasering aangewezen is, dan zal dit als milderende maatregel voorgesteld worden in het plan-

  MER.

  Het kennisgevingsdossier geeft aan dat m.b.t. het voorgenomen plan en onderdelen van het

  plan er nog een aantal studies (onder meer studie schaduweffecten hoogbouw, globaal

  inrichtingsplan publiek domein, economische studie,…) lopende zijn. Het plan-MER dient

  een overzicht te bevatten van alle afgeronde, lopende en eventueel geplande studies en er

  moet worden aangegeven worden waar in het plan-MER en in welke mate ze zullen

  gehanteerd worden voor het plan-MER en voor het ontwerp-RUP o.a. met het oog op de

  inschatting van cumulatieve effecten.

  Voor de site werd ook een Mober opgemaakt: Studie mobiliteitsaspecten Oude Dokken, stad

  Gent, 2006. Dit Mober gaat uit van de visie zoals voorzien in het Stadsontwerp. Het doet een

  aantal aanbevelingen voor de afstemming van het ruimtelijke programma op de

  ontsluitingsinfrastructuur, een verfijning van de ontsluitingsinfrastructuur en het parkeren. De

  uitgangspunten en aannames (onder meer m.b.t. ACEC, Dampoort, Scharnierproject,…) uit

  de Mober zullen beschreven worden in het MER. De Mober zal kritisch geëvalueerd worden

  in het kader van het MER en waar nodig (vb. in functie van gewijzigde

  ontwikkelingsscenario’s vb. m.b.t. de invulling van zone B of C van de site Oude Dokken

  onder meer op basis van de economische studie (stad Gent, dienst Economie 2007) en de op

  basis hiervan genomen beleidsbeslissingen) aangepast worden rekening houdende met de

  meest recente ontwikkelingen en doelstellingen.

  In het kennisgevingsdossier wordt gesteld dat er geen locatiealternatieven zijn aangezien het

  plan een uitvoering is van het Ruimtelijk Structuurplan Gent en dat er geen

  uitvoeringsalternatieven zijn gezien het voorgenomen plan gebaseerd is op het stadsontwerp.

  Zoals reeds hoger gesteld in de richtlijnen, dient het voorgenomen plan afgetoetst worden aan

  het goedgekeurd Ruimtelijk Structuurplan Gent en dienen de elementen die verschillen van

  het Ruimtelijk Structuurplan Gent aangegeven te worden. Voor de verschillen met het

  Ruimtelijk Structuurplan Gent dient aangegeven te worden waarom de uitgangspunten uit het

  Ruimtelijk Structuurplan Gent niet of niet volledig doorgewerkt hebben in het

  (concept)voorontwerp RUP en dient aangegeven te worden waarom deze uitgangspunten uit

 • 9/24

  het Ruimtelijk Structuurplan Gent niet als (interne) locatie alternatieven of

  uitvoeringsalternatieven behandeld worden in het MER temeer daar voor de planelementen

  uit het structuurplan noch voor het stadsontwerp een milieubeoordeling is uitgevoerd. Zoals

  reeds hoger vermeld in de richtlijnen, dient hierbij specifiek aandacht besteed te worden aan

  het aantal woonéénheden en -dichtheden en aan de normen inzake wijkgroen. Daarnaast

  dienen volgende elementen als alternatief binnen het MER onderzocht te worden tenzij op

  basis van reeds uitgevoerde studies en/of analyses – onder meer op basis van

  milieuoverwegingen – gemotiveerd kan worden waarom deze geen alternatief vormen voor

  het plan of voor een deel van het plan: het voorzien van meer grondgebonden woningen

  langsheen het Houtdok i.p.v. de geplande meergezinswoningen, alternatieven met meer en

  grotere aaneengesloten groenzones (meer bepaald een groot aaneengesloten park ter hoogte

  van het Handelsdok en Achterdok en dit rekening houdende met de groennorm wijkgroen per

  inwoner uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Gent ), aanduiding van woonzone Z1q

  als zone voor gemeenschapsvoorzieningen en een verplaatsing van de geplande tramlijn naar

  de overzijde van de dokken en een doortrekking van de tramlijn over de Handelsdokbrug en

  via de Koopvaardijlaan naar de Dampoort. Het MER zal m.b.t. het oostelijk woongebied

  Handelsdok (z1f, z1g, z1h) onderzoeken hoeveel voetgangersbruggen (1, 2 of 3) over het dok

  vereist zijn.

  In het gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Gent is er sprake van een groenzone langsheen

  het vormingsstation Gent-Zeehaven (gekend als ‘Groene Banaan’), in het MER kan

  aangegeven worden wat de stand van zaken is m.b.t. de realisatie van deze groenzone en of er

  in het kader van de realisatie van deze groenzone een ander locatiealternatief dient gezocht te

  worden en of in dat geval dan het voorgenomen plangebied als locatiealternatief gehanteerd

  zou kunnen worden.

  Het plan-MER dient de huidige ruimtelijke situatie en de toekomstige situatie nauwkeurig te

  omschrijven, te situeren en te illustreren.

  Het MER zal tevens de voor- en nadelen van het nulalternatief (= het niet uitvoeren van de

  ontwikkeling) beschrijven.

  5 Juridische en beleidsmatige context De kennisgeving heeft opgave gedaan van het juridisch/ beleidsmatig kader dat voor dit MER

  van belang is. De juridisch-beleidsmatige randvoorwaarden zullen aangevuld worden met het

  Reductieprogramma Gevaarlijke stoffen en het Mobiliteitsplan Vlaanderen versie 2003.

 • 10/24

  Het MER zal zorgvuldig nagaan waar de relevantie van deze randvoorwaarden zich situeert

  en met name ook aangeven of de voorwaarde onderzoeksturend kan zijn dan wel

  procedurebepalingen bevat of een combinatie van beide. Het is van belang om ook tijdens het

  opstellen van het MER de stand van zaken hiervan op te volgen.

  Het MER dient in het kader van de plan-m.e.r.-plicht en de besluitvormingsprocedure de

  nieuwe plan-m.e.r.-regelgeving te schetsen en na te gaan in welke mate de nieuwe wetgeving

  in het kader van dit gemeentelijk RUP van toepassing is.

  6 Bestaande toestanden en milieueffecten

  6.1 Bestaande toestand en ontwikkelingsscenario’s De kennisgeving geeft een beschrijving per discipline van de wijze waarop de

  referentiesituatie zal worden beschreven, welke bestaande gegevens daarvoor gebruikt zullen

  worden en waar, in het raam van het MER, bijkomende inventarisaties noodzakelijk zijn. Als

  (basis)referentiesituatie dient de huidige toestand van het gebied met de onmiddellijke

  omgeving te worden behandeld. Er zal in het MER duidelijk aangegeven en gemotiveerd

  worden welk referentiejaar gebruikt wordt voor de bespreking van elke discipline en de

  bespreking van de discipline en het gehanteerde cijfermateriaal zal hier al dan niet

  disciplineoverschrijdend op afgestemd worden.

  Bij de bepaling van het studiegebied dient rekening gehouden te worden met het feit dat het

  studiegebied zowel het plangebied als het gebied met effecten dient te omvatten. De

  afbakening van het studiegebied dient voor elke discipline op kaart gesitueerd te worden;

  Aanvullend bij de voorgestelde methodiek in de kennisgeving kan hierbij aangegeven worden

  dat:

  ∨ met betrekking tot de discipline bodem:

  o bij de beschrijving van het aspect bodemkwaliteit voldoende aandacht besteed

  zal worden aan het feit dat plangebied/studiegebied een voormalig en/of huidig

  industriegebied betreft waarvan vele percelen opgenomen zijn in de lijst van

  potentieel verontreinigde sites;

 • 11/24

  ∨ met betrekking tot de discipline water:

  o bij de beschrijving van het aspect grondwaterkwaliteit voldoende aandacht

  besteed zal worden aan het feit dat plangebied een voormalig industriegebied

  betreft waarvan vele percelen opgenomen zijn in de lijst van potentieel

  verontreinigde sites;

  ∨ met betrekking tot de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie:

  o aandacht besteed zal worden aan de kademuren van het houtdok rekening

  houdende met het feit dat deze kademuren een zeldzaam voorbeeld zijn van

  een bepaald type kaaimuren dd 1881 (meer bepaald honingraattype);

  ∨ met betrekking tot de discipline mens: ruimtelijke aspecten, hinder en mobiliteit:

  o aandacht besteed zal worden aan het huidig (goederen)vervoer over het water

  bij het mobiliteits- en bereikbaarheidsprofiel;

  o inzake veiligheidsaspecten dient aandacht besteed te worden aan het bedrijf

  Christeyns NV en aan de aanwezige hoogspannings- en fluxysleidingen;

  o bij de hoogspanningsleiding dient aandacht besteed te worden aan de

  elektromagnetische effecten van de hoogspanningsleiding (Elia is bereid mee

  te werken aan het meten van de elektromagnetische effecten van de

  hoogspanningsleiding; contactpersoon bij Elia is Johan Mortier);

  o aandacht te besteden aan de aanwezigheid van aardgasontspan-, tel- en

  afsluitinfrastructuur van Elia in het plangebied en de hieraan gekoppelde

  randvoorwaarden;

  ∨ met betrekking tot de discipline geluid en trillingen:

  o er ook aandacht besteed dient te worden aan geluid en hinder t.g.v.

  spoorverkeer, in het bijzonder t.g.v. het vormingsstation Gent-Zeehaven; naar

  aanleiding van de richtlijnenvergadering werd door de deskundige geluid

  volgende aanpak voorgesteld: de geluidsniveaus t.g.v. het spoorverkeer zullen

  gemeten (minstens metingen van 1 uur) worden op een aantal relevante

  locaties en dit rekening houdende met de tijdsstippen waarop de grootste

  bewegingen op het vormingsstation plaatsgrijpen (deze informatie zal bij

  Infrabel opgevraagd worden), indien nodig zullen 24 uurs metingen uitgevoerd

  worden; het plan-MER zal deze meetlocaties duidelijk situeren, zal de

 • 12/24

  tijdstippen van meting en de redenen waarom deze gekozen zijn aangeven en

  zal motiveren waarom een 24 uurs meting al dan niet uitgevoerd werd;

  o het kennisgevingsdossier stelt voor om op 5 meetpunten verspreid over het

  plangebied over een kortere periode te meten en dit zowel tijdens de dag- als

  de avondperiode, het is belangrijk dat de meetpunten en de duur van de meting

  een voldoende duidelijk beeld geven van de geluidsituatie in het plangebied en

  dit op alle tijdsstippen (dag, avond en nacht) daarom dient rekening houdende

  met het plangebied (onder meer verkeersbewegingen en de tijdstippen waarop

  deze plaats vinden,…) gemotiveerd te worden in het MER of metingen van 15

  minuten tot één uur een voldoende duidelijk beeld kunnen bieden of dat 24-

  uurs metingen rekening houdende met het plangebied en de omliggende

  activiteiten niet meer aangewezen zijn om de huidige situatie voldoende in

  beeld te brengen;

  o dient bij het in kaart brengen van de geluidssituatie aandacht besteed te worden

  aan de uitbating van SPE (meer informatie: evaluatienota ‘milieueffecten SPE-

  thermische elektriciteitscentrale’ die werd opgemaakt naar aanleiding van de

  milieuvergunningsaanvraag (contactpersoon bij SPE is Steven Van de Velde);

  ∨ met betrekking tot de discipline lucht:

  o er aandacht besteed zal worden aan de impact van SPE (meer bepaald de

  gasturbines die medio 2008 operationeel zullen zijn en die op relatief lage

  hoogte rookgassen zullen emiteren) op de luchtkwaliteit, hiervoor kan gebruik

  gemaakt worden van de voorspelling van de impact van deze gasturbines op de

  omgeving in de evaluatienota ‘milieueffecten SPE-thermische

  elektriciteitscentrale’ die werd opgemaakt naar aanleiding van de

  milieuvergunningsaanvraag (contactpersoon bij SPE is Steven Van de Velde);

  Relevante ontwikkelingsscenario’s op basis van de juridische en beleidsmatige

  randvoorwaarden dienen behandeld te worden. Ze worden bij voorkeur na de effectbespreking

  ook als beoordelingskader voor de verschillende effectgroepen gebruikt. Het

  kennisgevingsdossier motiveert welke geplande plannen en projecten als

 • 13/24

  ontwikkelingsscenario in het MER beschouwd zullen worden in het kader van cumulatieve

  effecten.

  Het voorgenomen plan betreft de herontwikkeling van Oude Dokken A als eerste stap in de

  geplande ontwikkeling van de volledige site Oude Dokken. De ontwikkeling van de andere

  delen van de site Oude Dokken (deel B en/of C) zal in het MER als ontwikkelingsscenario in

  het kader van de cumulatieve effecten beschouwd worden en dit ondermeer op basis van de

  geplande ontwikkelingen rekening houdende met de uitgevoerde economische studie (stad

  Gent, dienst Economie 2007) en de op basis daarvan genomen beleidsbeslissingen.

  Er zal – onder meer rekening houdende met de genomen beleidsbeslissingen - aangegeven

  worden of het ‘outletcentrum’ op de Voorhaven een mogelijk ontwikkelingsscenario vormt en

  wat de eventuele relatie is tussen de realisatie van het outletcentrum en het voorzien van de

  Handelsdokbrug.

  Voor het bedrijf Christeyns NV loopt momenteel een aanvraag tot milieuvergunning, in het

  plan-MER zullen twee ontwikkelingsscenario’s behandeld worden nl. de ontwikkeling zoals

  vastgelegd in de huidige milieuvergunning en deze zoals aangevraagd in de lopende

  procedure. Inzake effectbespreking dient voldoende aandacht besteed te worden aan de

  aspecten van veiligheid in het kader van transport en opslag van Seveso stoffen. Hierbij kan

  gebruik gemaakt worden van het omgevingsveiligheidsrapport dat opgesteld werd door SGS

  in opdracht van Christeyns NV in 2006 en van de nota ‘advies i.v.m. gemeentelijk ruimtelijk

  uitvoeringsplan “Oude Dokken”’ opgemaakt door SGS in opdracht van Christeyns NV, die in

  het kader van de terinzagelegging van de kennisgeving van het plan-MER overgemaakt werd

  aan de dienst Mer. Deze nota werd naar aanleiding van de bespreking van de

  ontwerprichtlijnen reeds ter beschikking gesteld van de erkende mer-deskundigen en de

  initiatiefnemer van het plan-MER. Bij de toelichting i.v.m. het omgevingsveiligheidrapport

  (opgemaakt in 2006) dient rekening gehouden te worden met het feit dat de toetsing in het

  omgevingsveiligheidsrapport gebeurd is rekening houdende met de toen geldende criteria en

  ruimtelijke plannen (nl. het gewestplan) en dat daarbij geen rekening gehouden werd met de

  geplande herontwikkeling dat het voorwerp uitmaakt van het plan-MER. Uit het advies van de

  dienst veiligheidsrapportage (dd 11 december 2007) naar aanleiding van de adviesvraag van

  de dienst Mer tijdens de terinzagelegging van het kennisgevingsdossier blijkt dat tengevolge

  van het geplande gemeentelijk RUP de 10-5 of de 10-6 contour niet zal veranderen en dat er

  dus ook (blijvend) voldaan zal worden aan de criteria. De 10-7 contour zal ook niet wijzigen

  t.g.v. de bestemmingsverandering gepland in het voorgenomen gemeentelijk RUP, maar men

  dient er wel voor te waken dat er geen kwestbare locaties (scholen, ziekenhuizen, rust- en

 • 14/24

  verzorgingstehuizen) ingepland worden binnen de 10-7 contour. Het MER zal de ruimtelijke

  bestemmingen/voorschriften aftoetsten aan het feit dat er geen kwetsbare locaties voorzien

  kunnen woorden binnen de 10-7 contour.

  Naar aanleiding van de terinzagelegging van het kennisgevingsdossier geeft SPE aan dat het

  momenteel nieuwe gasturbines aan het plaatsen is binnen het studiegebied, deze turbines

  zullen volledig operationeel zijn medio 2008. Het plan-MER dient hiermee rekening te

  houden.

  In het MER dient voor al deze ontwikkelingsscenario’s in de mate van het mogelijke een

  realistische tijdshorizon in zake realisatie en exploitatie opgenomen te worden. Indien er

  tijdens het opstellen van het MER andere ontwikkelingsscenario’s naar voor zouden komen

  dienen deze toegevoegd te worden aan het afwegingskader.

  Inzake autonome evolutie geeft het kennisgevingdossier aan dat er binnen de

  industriegebieden en gebieden voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s nog industriële

  activiteiten kunnen plaatsvinden, doch enkel op die terreinen die niet in eigendom zijn van

  AG SOB of op de terreinen in eigendom van het AG SOB waarvan de concessie nog lopende

  is. Deze veronderstelling klopt niet, zolang het gemeentelijk RUP voor Oude Dokken A niet

  goedgekeurd is, gelden de huidige bestemmingen en bepalen deze de autonome evolutie. Het

  kennisgevingsdossier geeft aan dat de autonome evolutie enkel relevant is binnen de

  disicipline mens-ruimte en fauna en flora maar de autonome evolutie kan ook relevant zijn

  voor andere disciplines onder de meer de disciplines geluid en lucht, de autonome evolutie

  dient dus ook voor deze disciplines afgetoetst te worden.

  Het Richtlijnenboek m.e.r. Deel 2 geeft verdere aanbevelingen met betrekking tot het gebruik

  van deze begrippen en de invulling ervan.

  6.2 Milieueffecten en milderende maatregelen

  Het kennisgevingsdossier bevat een ingreep-effectenschema, in functie van het plan-MER

  dient bij de exploitatiefase ook aandacht besteed te worden aan het gebruik van de geplande

  verkeersvoorzieningen.

 • 15/24

  Zoals voorgesteld in de kennisgeving worden volgende disciplines in het MER opgesteld door

  een erkend MER-deskundige: bodem, grond- en oppervlaktewater, mens sociaal

  organisatorische aspecten en mobiliteit, lucht, geluid en trillingen, fauna en flora, , landschap,

  bouwkundig erfgoed en archeologie. Het plan-MER zal de handtekening bevatten van de

  erkende deskundigen en de initiatiefnemer van het plan-MER.

  Het kennisgevingsdossier geeft per discipline een overzicht van de methodiek die gehanteerd

  zal worden om de milieueffecten te beschrijven en te beoordelen. In het MER moeten deze

  milieueffecten onderzocht en beoordeeld worden en in functie van het gevoerde

  effectenonderzoek dienen milderende maatregelen voorgesteld en uitgewerkt te worden. Het

  resterend effect na de milderende maatregelen zal aangegeven en gekoppeld worden aan het

  gehanteerde beoordelingskader. Bij de milderende maatregelen dient in de mate van het

  mogelijke aangegeven te worden waar deze zullen/kunnen doorwerken vb. in de

  stedenbouwkundige voorschriften van RUP of op het niveau van de stedenbouwkundige

  vergunning,… Dit kan ofwel bij de discipline zelf aangegeven worden ofwel in de

  eindsynthese (zie 9. integratie en eindsynthese). De locatiegebonden effecten en milderende

  maatregelen zullen in de mate van het mogelijke cartografisch geïllustreerd worden.

  De cumulatieve effecten t.g.v. de ontwikkelingsscenario’s (zie 6.1 bestaande toestand en

  ontwikkelingsscenario’s) dienen in rekening gebracht te worden.

  Tijdens het opstellen van het MER dient gebruik gemaakt te worden van de

  disciplinespecifieke delen van het Richtlijnenboek m.e.r. meer bepaald de hoofdstukken met

  betrekking tot (karakterisering van de) Effectgroepen, Effectuitdrukking en

  Beoordelingscriteria, en (analyse van de) Geplande situatie.

  Aanvullend bij de voorgestelde methodiek in de kennisgeving kan hierbij aangegeven worden

  dat:

  ∨ met betrekking tot de discipline bodem:

  o er een grondbalans (grootte-orde van grondverzet) opgenomen zal worden in

  het rapport, er zal aangegeven worden of er al dan niet gewerkt zal/kan worden

  met een gesloten grondbalans;

 • 16/24

  ∨ met betrekking tot de discipline water:

  o de aansluiting van afstromend hemelwater op de infrastructuur (DWA-RWA)

  behandeld zal worden;

  o er aandacht zal besteed worden aan de principes van het decreet integraal

  waterbeheer, de provinciale en gemeentelijke wetgeving terzake;

  o de invloedstraal ten gevolge van bemaling berekend zal worden aan de hand

  van empirische formules;

  o aandacht besteed zal worden aan de afvalwaterafvoer van de geplande

  woonboten;

  ∨ met betrekking tot de discipline mens: ruimtelijke aspecten, hinder en mobiliteit:

  o de Mober kritisch geëvalueerd zal worden en op basis van deze evaluatie en de

  huidige beschikbare informatie (onder meer m.b.t. de geplande ontwikkelingen

  voor de andere deel van de site oude dokken of m.b.t. meer gedetailleerde

  informatie m.b.t. geplande of uitgevoerde plannen en projecten in het

  studiegebied) indien nodig geactualiseerd zal worden;

  o de parkeernormen dienen geëvalueerd te worden;

  o inzake veiligheidsaspecten (transport en opslag van Seveso stoffen) dient

  aandacht besteed te worden aan het bedrijf Christeyns NV (zie ook 3.1

  bestaande toestand en ontwikkelingsscenario’s);

  o inzake veiligheidsaspecten en ruimtelijke randvoorwaarden zal aandacht

  besteed worden aan de aanwezigheid van de fluxysleidingen in het

  studiegebied (zie ook 3.1 bestaande toestand en ontwikkelinsgscenario’s);

  o inzake de elektromagnetische effecten van de hoogspanningsleiding zal

  aandacht besteed worden aan de relatie met de geplande bestemmingen;

  o aandacht besteed aardgasontspan-, tel- en afsluitinfrastructuur van Elia in het

  plangebied en de hieraan gekoppelde randvoorwaarden

  o er dient afgetoetst te worden aan de normen wijkgroen per inwoner;

  ∨ met betrekking tot de discipline lucht:

  o de in de kennisgeving voorgestelde afwijking van het in het richtlijnenboek

  voor de discipline lucht (project-MER) voorgesteld significantiekader voor de

  beoordeling van de resultaten van het model Car Vlaanderen kan niet verleend

  worden, er kan wel een andere afwijking verleend worden namelijk de

 • 17/24

  volgende: voor een berekende bijdrage van 0% - 2,4% een score 0; voor 2.5% -

  4,9% een score -1; voor 5.0% - 7,4% een score -2 en vanaf 7.5% een score -2;

  het is wel aangewezen om i.f.v. deze scores in de methodiek concreet aan te

  geven wat de koppeling is met de milderende maatregelen, nl. vanaf welke

  score kunnen/zullen milderende maatregelen voorgesteld worden;

  o er in de mate van het mogelijke aandacht besteed zal worden aan milderende

  maatregelen m.b.t. energiezuinig bouwen, gebouwenverwarming,…

  6.3 Vergelijking van de alternatieven

  De alternatievenafweging (zie 4. voorgenomen plan en alternatieven) zal transparant

  gebeuren. Bij de afweging van de alternatieven zal ook het nulalternatief opgenomen worden.

  7 Leemten in de kennis Het MER dient opgave te doen van de leemten in de kennis die tijdens het uitvoeren van het

  onderzoek werden vastgesteld. Deze leemten kunnen opgedeeld worden naar aard van de

  leemte waarbij dan onderscheid dient gemaakt te worden tussen leemten met betrekking tot

  het plan, met betrekking tot de inventaris en aangaande methode en inzicht.

  Het MER zal eveneens aangeven hoe met deze leemten omgegaan is en hoe zij kunnen

  doorwerken in de besluitvorming.

  8 Monitoring en evaluatie In het MER zal per discipline aangegeven worden of er eventueel opvolgingsmaatregelen

  voor te stellen zijn bijvoorbeeld vanuit de vergunningsreglementering. Verder zal opgave

  worden gedaan van een monitoringprogramma voor die elementen waarvoor dit - vanuit de

  leemten in de kennis noodzakelijk wordt geacht.

  9 Integratie en eindsynthese In een afzonderlijk deel zal het rapport een discipline-overschrijdende, leesbare samenvatting

  geven over de verwachte gevolgen voor het milieu en hoe en in welke mate de voorgestelde

  maatregelen deze kunnen milderen. De milderende maatregelen die voorgesteld zijn vanuit

 • 18/24

  verschillende disciplines zullen discipline overschrijdend t.a.v. elkaar afgewogen worden. Bij

  de milderende maatregelen dient in de mate van het mogelijke aangegeven te worden waar

  deze zullen/kunnen doorwerken vb. in de stedenbouwkundige voorschriften van RUP of op

  het niveau van de stedenbouwkundige vergunning,…

  De elementen welke noodzakelijk zijn voor de "Watertoets" uit het Decreet Integraal

  Waterbeheer zullen hierin duidelijk opgenomen worden.

  10 Niet-technische samenvatting

  De niet-technische samenvatting vormt een afzonderlijk leesbaar deel van het rapport dat de

  essentie van de overige delen beknopt weergeeft. De tekst moet zodanig geschreven zijn dat

  zij begrijpelijk is voor de gemiddelde lezer. Figuren, kaarten of tekeningen dienen ter

  ondersteuning van de tekst in deze samenvatting opgenomen te worden, indien gewerkt wordt

  met afzonderlijke kaarten en/of figurenbundel kunnen verwijzingen naar de relevante figuren

  volstaan.

  Deze niet-technische samenvatting wordt in het MER opgenomen en tevens in digitale vorm

  aangeleverd.

  6 februari 2008, ir. K. DESMET Afdelingshoofd

 • 19/24

  Bijlagen Bijlage 1:

  � Bekendmaking via aanplakking

  Bericht van bekendmaking

  Plan-MER (concept)voorontwerp-RUP nr. 135 “Oude Dokken A” te Gent Het college van burgemeester en schepenen brengt ter algemene kennis dat op basis van artikel 4.3.4 §4 van het decreet van 18 december 2002 betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage, het kennisgevingsdossier van het Plan-MER (concept)voorontwerp-RUP nr. 135 “Oude Dokken A” - (LNE/MER/PL-0035/07.822), voor het publiek ter inzage ligt. Het kennisgevingsdossier heeft als doelstelling de administraties en het publiek voldoende informatie te verschaffen over een gepland project en de manier waarop het latere Plan-MER dat project zal bestuderen, evalueren en beoordelen. Zo kunnen administraties en burgers in een vroege fase extra elementen aanleveren die in het MER aanvullend mee in beschouwing moeten genomen worden om de effectenstudie zo volledig mogelijk te maken. Deze terinzagelegging is geen openbaar onderzoek waarbij bezwaarschriften kunnen ingediend worden: enkel zinvolle reacties kunnen gebruikt worden voor de op te stellen MER-richtlijnen. In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) van Gent wordt gepland om een gedeelte van het verouderd industriegebied, nl. rechtstreeks aansluitend aan het Houtdok, Handelsdok en Achterdok, dat momenteel voornamelijk een industrieel (deels verlaten en niet meer actief) aanzicht heeft, om te vormen tot een stadsdeel waarin wonen, werken en ontspannen langs het waterfront centraal staan. Door de recente ruimtelijke afbakening van het zeehavengebied van Gent en van het grootstedelijk gebied Gent behoort de omgeving van de ‘Oude Dokken’ immers niet meer tot de haven. De grens bevindt zich net ten noorden van het gebied. De omgeving van de ‘Oude Dokken’ kan op deze manier in aanmerking komen voor een gedeeltelijk nieuwe stedelijke ontwikkeling. In het kader van een architectuurwedstrijd in 2004 werd, in opdracht van AG SOB, door Office for Metropolitan Architecture OMA een ‘Stadsontwerp Oude Dokken’ (januari 2006) opgemaakt dat ondermeer invulling geeft aan de rechtstreekse omgeving van de Oude Dokken als stedelijke ontwikkeling. Aansluitend de drie dokken worden de sites omgevormd tot zones voor wonen, worden nieuwe parken aangelegd en wordt er ruimte voorzien voor kantoren en andere (bvb. recreatieve) infrastructuur. Hiervoor wordt in het Handelsdok een zone voor woonboten voorzien en zal in het Houtdok een recreatieve haven worden uitgebouwd. Door het verleggen en aansluiten van de R40 door middel van een brug over het Handelsdok wordt voorzien in de ontsluiting van het gebied en komt dit deel binnen de stadsring te liggen.

 • 20/24

  De ontwikkeling van een gedeelte van de ruime site van de Oude Dokken, zal worden opgenomen in een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), meer bepaald (concept) voorontwerp-RUP nr. 135 “Oude Dokken A” hetgeen nu voorligt. Indien de ontwikkeling in de andere zones van de site Oude Dokken in de toekomst verandert, zullen hiervoor hoogstwaarschijnlijk bijkomende RUP’s voor dienen te worden opgemaakt. Voor een dergelijke gebiedsontwikkeling betekent dit ook dat er een plan-MER dient te worden opgemaakt. De klassieke m.e.r.-procedure zal hierin worden gevolgd, waarbij deze procedure de nauwe interactie tussen de opmaak van het RUP en de opmaak van het MER niet belemmert. Het volledige kennisgevingsdossier ligt van 19 november 2007 tot en met 18 december 2007 voor iedereen ter inzage bij de Milieudienst van de Stad Gent, Braemkasteelstraat 41 te 9050 Gent-Gentbrugge, alle werkdagen van 08.00 uur tot 13.00 uur en op woensdagnamiddag van 14.00 uur tot 18.00 uur. Het kennisgevingsdossier kan ook digitaal geraadpleegd worden op de website van de dienst MER (www.mervlaanderen.be > via link ‘M.e.r.-databank’ en verder via zoekfunctie dossiernummer ‘PL0035’). Er wordt tevens een informatievergadering over de kennisgevingsnota van het plan milieueffecten-rapport georganiseerd op maandag 19 november 2007 om 20 uur in de Turbinezaal van het Intercultureel Centrum ‘De Centrale’ gelegen in de Kraankindersstraat 2 te 9000 Gent. Eventuele opmerkingen over de inhoudsafbakening van het Plan-MER dienen voor het einde van de terinzagelegging toe te komen aan de Vlaamse overheid, Departement Milieu-, Natuur- en Energiebeleid – Dienst Mer , Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel of aan het college van burgemeester en schepenen van de Stad Gent, p/a Stadhuis, Botermarkt 1 te 9000 Gent die deze op haar beurt zal overmaken aan voormelde dienst van de Vlaamse overheid. Gent, 8 november 2007 Paul Teerlinck Daniël Termont stadssecretaris burgemeester Aangeplakt op het stadhuis van 19 november 2007 tot en met 18 december 2007

 • � Persbericht verspreid op 14 november 2007

  Informatievergadering en terinzagelegging Kennisgevingsnota Plan-MER “Oude Dokken” (Gent)

  De Stad Gent wil samen met het AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent het vroegere havengebied aan de Oude Dokken omvormen tot een nieuw stadsdeel met ongeveer duizend woongelegenheden en een mix van kantoren, handel, publieke functies en buurtondersteunende activiteiten. Om die ontwikkelingen te sturen, maakt ze een Ruimtelijk UitvoeringsPlan of RUP op. Het RUP beschrijft welke zones voor wonen, voor kantoren, kleinhandel, openbaar groen, … in aanmerking komen.

  Ter voorbereiding van het RUP wordt een plan-milieueffectenrapport of plan-MER opgesteld, dat de effecten van het RUP op het leefmilieu onderzoekt. De eerste stap in de opmaak van het plan-MER is de samenstelling van een kennisgevingsnota.

  De kennisgevingsnota heeft de bedoeling om aan de administraties en het publiek voldoende informatie te geven over het plan, over alternatieven en over de werkwijze waarop men effecten zal voorspellen en beoordelen. Zo kunnen administraties en burgers in een vroege fase extra elementen aanleveren die in het MER mee in beschouwing moeten genomen worden om de effectenstudie zo volledig mogelijk te maken.

  Terinzagelegging

  Ook u kan opmerkingen geven op de kennisgevingsnota en suggesties doen voor het onderzoek. De nota ligt van maandag 19 november tot en met dinsdag 18 december 2007 ter inzage van het publiek bij de Milieudienst van de Stad Gent. De kennisgevingsnota kan ook digitaal geraadpleegd worden op de website van de dienst MER (www.mervlaanderen.be > via link ‘M.e.r.-databank’ en verder via zoekfunctie dossiernummer ‘PL0035’).

  Uw opmerkingen en suggesties kan u tot en met dinsdag 18 december 2007 bezorgen aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid, Cel MER, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of aan het college van burgemeester en schepenen van de Stad Gent, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent die ze zal overmaken aan het ministerie. Let wel: Deze terinzagelegging is geen openbaar onderzoek waarbij bezwaarschriften kunnen ingediend worden: enkel reacties m.b.t. de inhoudsafbakening van het plan-MER kunnen gebruikt worden voor de op te stellen MER-richtlijnen. Infovergadering Er wordt ook een informatievergadering over de kennisgevingsnota van het plan-milieueffecten-rapport georganiseerd op maandag 19 november 2007 om 20 uur in de Turbinezaal van het Intercultureel Centrum ‘De Centrale’ gelegen in de Kraankindersstraat 2 te 9000 Gent.

  Bevoegd: Tom Balthazar Schepen van milieu en sociale zaken Stadhuis Botermarkt 1 9000 Gent Telefoon 09/266.50.30. Telefax 09/266.50.49.

 • 22/24

  e-mail: [email protected] Informatie en terinzagelegging: Milieudienst Braemkasteelstraat 41 9050 Gent-Gentbrugge tel.: 09 268 23 00 fax: 09 268 23 68 e-mail: [email protected] openingsuren: maandag tot vrijdag van 8 tot 13 uur en woensdag ook van 14 tot 18 uur

  ∨ Aankondiging op de website van de Dienst Mer

  De Stad Gent laat een plan-milieueffectrapport (plan-MER) opmaken voor de omvorming van de site ‘Oude Dokken’ tot een woon en gemengd economisch gebied met aanvullende stedelijke functies. Om deze omvorming mogelijk te maken is een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nodig. Ter voorbereiding van dat ruimtelijk uitvoeringsplan zal een plan-MER de effecten van de omvorming en ontwikkeling van deze site op het milieu onderzoeken. Het volledig verklaarde kennisgevingsdossier voor het plan-MER (concept)voorontwerp-RUP nr. 135 “Oude Dokken A” ligt voor het publiek ter inzage van 19 november 2007 tot en met 18 december 2007 bij de Milieudienst van de Stad Gent, Braemkasteelstraat 41 te 9050 Gent-Gentbrugge, alle werkdagen van 08.00 uur tot 13.00 uur en op woensdagnamiddag van 14.00 uur tot 18.00 uur. Er wordt tevens door de Stad Gent een informatievergadering over de kennisgevingsnota van het plan-MER georganiseerd op maandag 19 november 2007 om 20 uur in de Turbinezaal van het Intercultureel Centrum ‘De Centrale’ gelegen in de Kraankindersstraat 2 te 9000 Gent.

  Bijlage 2: Overzicht van de inspraakreacties

  � Gents Milieufront vzw

  � VZW Lejo

  � Elia

  � Fluxys

  � SPE

  � NV Christeyns

  � 3 particulieren

  � Groen! Stad Gent

 • 23/24

  Bijlage 3: Lijst van de administraties, overheidsinstellingen en openbare besturen die

  reageerden en waarmee rekening werd gehouden in deze richtlijnen:

  � Departement MOW, Beleid Mobiliteit en verkeersveiligheid, provinciale cel Oost-

  Vlaanderen, Bollebergen 2B bus 12, 9052 Zwijnaarde

  � Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Bollebergen 2B bus

  12, 9052 Zwijnaarde

  � VMM, Afdeling kwaliteitsbeheer, milieuvergunningen Dender, Bovenschelde en Gentse

  kanalen (Klaas Van Roy)

  � VMM, Afdeling Water buitendienst Gent, Elfjulistraat 43, 9000 Gent (Ronny Dekeer)

  � VMM, Alfonsd Van de Maelestraat 96, 9320 Eremobodegem (Aalst) (Myriam Rosier)

  � Departement LNE, Afdeling lucht, hinder, risicobeheer, milieu- en gezondheid, Koning

  AlberII-laaan 20 bus 8, 1000 Brussel (Jeroen Lavrijsen)

  � Departement LNE, Afdeling milieu-, natuur- en energiebeleid, dienst VR, Koning Albert-

  II-laan 20, 1000 Brussel (Kathleen Derbaix)

  � Agentschap RO Vlaanderen, Onroerend erfgoed, Koning Albert II-laan 19, bus 3, 12010

  Brussel (Mira Van Olmen)

  � OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen (Natalie Hoffmann)

  Bijlage 4: Lijst van de administraties, overheidsinstellingen en openbare besturen die hebben

  laten weten geen opmerkingen te hebben op de inhoudsafbakening en methodologie:

  � Departement LNE, Afdeling Milieuvergunningen, dienst Oost-Vlaanderen, Apostelhuizen

  26 K, 9000 Gent (Patrick Dejonghe)

  � De Lijn Oost-Vlaanderen, Afdeling exploitatie, Brusselsesteenweg 361, 9050 Gentbrugge

  (Frank Desloovere en Ine Godefroid)

  Bijlage 5: Lijst van de administraties, overheidsinstellingen en openbare besturen die werden

  uitgenodigd om reactie te geven maar die niet reageerden en waarmee dus ook geen rekening

  kon gehouden worden in deze richtlijnen:

  � Departement LNE, Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, Gebiedsgericht beleid, Graaf de ferrarisgebouw 3e verdieping, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

  � Departement LNE, Afdeling Lucht, Hinder, Milieu en Gezondheid, dienst Lucht

 • 24/24

  � Agentschap RO Vlaanderen, RO, Oost-Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening, Gebroeders

  Van Eyckstraat 4-6, 9000 Gent

  � Agentschap RO Vlaanderen, RO, Oost-Vlaanderen, onroerend erfgoed, Gebroeders Van

  Eyckstraat 4-6, 9000 Gent

  � RWO, Afdeling Ruimtelijke Planning, Phoenixgebouw, Koning AlbertII-laan 19, 1210

  Brussel

  � Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid,

  Elfjulistraat 45, 9000 Gent

  � Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernemenststraat 1, 9000 Gent

  � Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, dienst 81 – natuur en planning, Gouvernemenststraat

  1, 9000 Gent

  � Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, dienst 82 – milieuhygiëne, Gouvernemenststraat 1,

  9000 Gent

  � MINA-Raad, Kliniekstraat 25, 1070 Brussel

  � BBL, Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel

  � SERV, Wetstraat 34-36, 1040 Brussel

  Er dienen 22 exemplaren van de ontwerptekst bij de dienst Mer bezorgd te worden.