revista mic mic

Click here to load reader

 • date post

  17-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  239
 • download

  4

Embed Size (px)

description

revista escolar mic mic

Transcript of revista mic mic

 • nm.

  60

  sumari: els altres diuen:

  Kinesiologia educativa a fons:

  Qu s el TEA? mic-mic obre bstia fem escola:

  El projecte Com treballem a laula amb els

  alumnes amb TEA fes clic: www.xenescat.cat coses que es fan

 • EDITORIAL

  NDEX

  Els altres diuen

  Kinesiologia educati-va..............................01

  A fons

  Qu s el TEA?.......03 Mic-mic obre bstia ................................06 Fem escola

  El projecte...............08 Com treballem a laula amb els alumnes amb TEA .........................09

  Fes clic

  www.xenescat.cat...12 Coses que es fan ................................15

  Direcci i coordinaci:

  Comissi Revista Escola uria

  Edici: 60 Febrer 2013

  Buscant una imatge per representar la

  tasca dels mestres i les mestres de la

  nostra escola, ens ha vingut al cap la

  figura dun arbre, un arbre amb un

  tronc fort, robust i ben arrelat on la-

  lumne pugui trobar laixopluc i el su-

  port que necessita. Per la nostra fei-

  na no s esttica, ans al contrari; per

  tal de garantir que cada alumne tingui

  el que necessita, calen nombroses i

  llargues branques que puguin incloure

  tots els aspectes que lafecten. Algu-

  nes han darribar a tot all que fa refe-

  rncia al dia a dia de la classe: progra-

  mar, preparar el material i les activi-

  tats, elaborar informes per a diferents

  serveis, vetllar per circulars i notes...

  Altres, cal que arribin a tot el que afec-

  ta els nens i les nenes en la seva ves-

  sant ms personal (conducta, equilibri i

  estabilitat emocional, suports espec-

  fics....). En aquest cas cal trobar-se i

  reunir-se amb altres professionals de

  dins i fora de lescola per tal de coor-

  dinar-se i treballar conjuntament, defi-

  nint i elaborant els objectius, els su-

  ports, les adaptacions, les estratgi-

  es i les activitats ms adients per a

  lalumne. A nivell intern, cal que el tu-

  tor o la tutora es reuneixi i treballi con-

  juntament amb la resta de professio-

  nals com sn els especialistes

  (logopeda, psicloga, psicopedagog,

  fisioterapeutes i treballadora social) i

  les educadores i educadors, per tal de

  definir litinerari que cal seguir. Un iti-

  nerari on constin els suports i les

  adaptacions i que cal reflectir en una

  programaci individualitzada i en

  linforme. A nivell extern, cal que la

  mestra o el mestre es posi en contacte

  amb professionals daltres serveis.

  Peridicament i coordinats per la psi-

  cloga de lescola, cal assistir a

  reunions de seguiment amb psiclegs i

  psiquiatres del CSMIJ, CSMA, CDIAP,

  professionals de Serveis Socials i de

  lONCE i/o mestres daltres centres en

  el cas que lalumne segueixi una esco-

  laritat compartida, i tamb amb profes-

  sionals del TAC en el cas dels alum-

  nes de TVA. s important tamb el

  contacte amb tots els que treballen

  amb lalumne, monitors de menjador i

  transport, desplai, monitors dhandbol,

  de piscina i altres mestres que tamb

  intervenen en algunes rees, per tal de

  resoldre els problemes que van sorgint

  o definir les pautes dactuaci i els as-

  pectes que cal tenir en compte en ca-

  dasc. Cal tamb establir contactes

  peridics amb les famlies tant per

  informar sobre la programaci i levolu-

  ci del seu fill o filla com per arribar a

  acords conjunts sobre la seva educa-

  ci. No cal dir que aquesta s una fei-

  na que realment ens satisf, i molt.

  nicament esperem que cap decisi

  poltica pugui tombar uns arbres tan

  ben aferrats al terra de la nostra

  escola.

 • els altres diuen

  01

  La kinesiologia educativa o Brain Gym s un nou siste-ma daprenentatge que t en compte totes les capacitats innates dels nens/es. Creat pel Dr. Paul E. Dennison i Gail E.Dennison, pioners en la in-vestigaci sobre el comporta-ment i el funcionament del cervell. Es basa en ls ldic del moviment com a facilitador de laprenentatge i, ja que els nens aprenen de forma natural amb el joc i el moviment. Arran dels seus estudis el Dr. Denni-son va relacionar els diferents exercicis de Brain Gym amb limpacte que tenien sobre la psicomotricitat fina i les habili-tats acadmiques. Est formada per la combina-ci de 26 exercicis senzills i divertits que refora les capa-citats intellectuals perqu uti-litza els dos hemisferis cere-brals. La simplicitat de la seva estructuraci i la facilitat de dur a terme les activitats fa que es pugui aplicar en els diferents contextos de la nostra vida: Dins lmbit esportiu En la resoluci de dificultats

  de laprenentatge En la millora de les capacitats

  per relacionar-se amb el nostre entorn

  Per aprendre a expressar emocions

  En la millora de la memria Per millorar les capacitats ar-

  tstiques i musicals Disminueix lestrs i limpacte

  que les emocions negati-ves tenen sobre nosaltres

  Relaci entre moviment i aprenentatge Tenint en compte que la funci cervell s tridimensional podem afirmar que laprenen-tatge per als nens s ms fcil si s una experincia multisen-sorial i multidimensional. Amb Brain Gym podem apren-dre gaudint, i en conseqn-cia, obtindrem millors resultats en totes les activitats que realitzem. Segons lactivitat que fem esti-mularem ms una zona del nostre cervell o una altra, i cada zona es relaciona amb una capacitat intellectual cog-nitiva. Aix s el que ens per-metr escollir quines activitats sn les ms indicades per a cada nen segons la zona que vulguem estimular, relaciona-da aquesta amb la seva difi-cultat o bloqueig en laprenen-tatge. El nostre cervell controla totes les parts del nostre cos (tots els rgans, tots els msculs, totes les articulacions) a travs dels nervis. De la matei-xa manera podem treballar aquestes parts del cos (msculs i articulacions..) per influir sobre el nostre cervell a

  travs dels mateixos nervis. Aix s possible grcies al fet que aquestes vies neuronals sn de doble sentit, tan descendent (del cervell a larti-culaci - via eferent) com as-cendent (de larticulaci al cer-vell - via aferent).

  Grcies a lestimulaci senso-riomotriu els moviments aporten informaci al cervell a travs dels sentits. El cos respon a estmuls externs gravant en el cervell aquestes experincies per automatitzar les respostes ms repetides fins a fer-les inconscients.

  Principis neurolgics Segons les funcions que realit-za podem dividir el cervell en 3 parts: Cervell Reptili: el de la super-

  vivncia Sistema lmbic: lemocional Crtex-Neocrtex: el racional

  KINESIOLOGIA EDUCATIVA

  Direcci de la informaci en el Sistema Nervis

 • els altres diuen

  02

  KINESIOLOGIA EDUCATIVA

  A causa de les connexions interneuronals totes les parts estan connectades. Quan ms es repeteix un mo-viment, ms automtica s la resposta (capacitat de plastici-tat del cervell), ja que anem generant noves connexions entre les neurones o reforcem connexions ja existents per-qu sigui ms fcil utilitzar-les. Aprenentatge basat en el moviment - Quan els nens se senten relaxats i amb ganes de ju-gar, el seu sistema sensorial shi sent implicat. - En una situaci destrs i tensi existeix una manca de comprensi i una disminuci del aprenentatge. -Laprenentatge efectiu comena amb la conscincia del desequilibri, seguida de lexperimentaci, creaci de noves associacions en la memria i finalment un nou nivell dequilibri aprs. Dificultats en laprenentatge A qualsevol edat s pot gene-rar un bloqueig (estrs, ansie-tat, lesions...). Perdem la ca-pacitat de trobar el nostre equilibri. Les 26 activitats del mtode Brain Gym poden ajudar a eliminar el bloqueig.

  Classifiquem els diferents tipus de bloquejos en 3 grans grups: Dimensi de lateralitat: Discapacitat per a laprenen-tatge, sobretot en la escriptura i lectura. Poden ser diagnos-ticats com a dislxics. Dimensi de lenfocament: Dificultat en la expressi i participaci del procs daprenentatge, TDA, hiperactius Dimensi de concentraci: Si els nens senten estrs sovint sn ms impulsius, es distreuen ms fcilment. Poc autocontrol. Tipus dexercicis Segons la dimensi que volem treballar es classifiquen en: Exercicis energtics Dimensi de concentraci. Per relaxar-se, centrar-se. Preparen lalumne per apren-dre i processar la informaci sense crrega emocional ne-gativa. Activitats destirament Dimensi denfocament. Per enfocar, comprendre, expres-sar-se i prendre iniciatives. Permet moures enrere si vo-lem perspectiva global o enda-vant si volem fer una acci.

  Moviments de la lnia mitja-na Dimensi de lateralitat. Per fomentar la coordinaci sen-soriomotriu, lescriptura, lectu-ra, escoltar i parlar. Conclusions El nen sap quan est bloque-jat i demana ajuda amb el seu comportament. Aprenem a bloquejar-nos des del moment en qu comen-cem a no mourens. Recordeu: laprenentatge s una activitat instintiva Quan latenci funciona, laprenentatge arriba Ddac Pastor Castarlenas Fisioterapeuta col.4159 Especialista en kinesiologia i psiconeuroimmunologia Centre de fisioterpia GLOBAL SALUT c/ la Torre de Claramunt 4, baixos Tel. 93.804.52.27

 • a fons

  03

  QU S EL TEA?

  En els darrers temps sentim a parlar molt dautisme o del Trastorn de lEspectre Autista TEA. A les escoles ha aug-mentat el nombre dalumnes amb aquest diagnstic. Tamb a la nostra escola, des de fa uns anys, sha incrementat el nombre dalumnes amb TEA. Per aquest motiu, ja fa temps que estem aprofundint en l