Revista Interactiva nº61 - Especial Lluís Massana

Click here to load reader

 • date post

  13-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  8

Embed Size (px)

description

Revista Interactiva nº61 - Especial Lluís Massana

Transcript of Revista Interactiva nº61 - Especial Lluís Massana

 • editorial

  i n t e r a c t i v ai n t e r a c t i v aescola intermunicipal del peneds

  sant sadurn danoia Nm. 61 / Setembre 2010-Febrer 2011Especial Llus Massana

  PARAULES I PENSAMENTS DE LES DELEGADES I ELSDELEGATS PER AL LLUS MASSANA, EN NOM DE TOT LA-LUMNAT DE LESCOLA INTERMUNICIPAL.

  Estimat Llus,

  -Durant 29 anys has sigut el Director de lEscola Intermunicipaldel Peneds, i tamb hi has sigut professor dHistria.

  -Tot i que molts no hemtingut loportunitat detenir-te com a profes-sor, valorem molt lafeina que has fet i les-for que has posat enaquesta Escola, i thovolem agrair. Grcies,perqu sense tu resdaix no seria possi-ble. Si tu no haguessiscregut en aquell pro-jecte que s araaquesta Escola, la

  nostra Escola i la de tanta gent, nosaltres no serem aqu i, perexemple, no ens haurem pogut conixer uns i altres.

  -Hem aprs molt de tu, tant de Socials i dHistria, com tamba ser millors persones.

  -Grcies, doncs, per dedicar el teu temps a la nostra educaci.Tu vas crear un molt bon lloc per estudiar, i amb lajuda delsaltres professors has aconseguit de tirar endavant aquell pro-jecte. Dels 87 pupitres del comenament fins ara hi ha hagut ungran treball, que sense tu no hauria comenat.

  -Pensem que no era gens fcil comenar des de zero, ambalumnes de diferents pobles de la comarca, i tot i aix has fetcrixer lEscola, amb una gran tasca organitzativa. Tu has fetque tots nosaltres estiguem orgullosos de venir a una Escolaamb llibertat.

  -Aix doncs, has estat 29 anys a lEscola i hi seguirs estant, enel record de tots els alumnes que hi han passat i hi som.

  -s clar que no et podrs recordar de tots nosaltres, pernosaltres i tots els alumnes que han passat per aquest centresempre ens recordarem de tu.

  -Esperem que hagis disfrutat aquests anys dEscola i que de lesmoltes experincies de tota mena que has tingut et quedis ambles ms bones, perqu temportis un bon record de tots nosal-tres.

  -Tots els delegats i les delegades de lEscola, en nom de tots elsalumnes, ens volem acomiadar de tu: testimem i esperem quesiguis molt feli. Et desitgem que en aquesta jubilaci tinguismolta tranquillitat i que et vagi molt b.

  -Moltes felicitats per la gran i admirable feina realitzada, amblluita, esfor i dedicaci. I, sobretot, moltes grcies, Llus.

  editorial

  www.intermunicipal.cominteractiva@intermunicipal.comFinalment, doncs, el Llus sha jubilat.

  Malgrat tot i potser amb la incredulitat i la sor-presa duns i daltres. El temps passa, s clar,i els que hem pogut treballar amb ell tantsanys, compartint-hi neguits, responsabilitats iagendes, i ens hem vist fent (si no tots, gai-reb) molts papers de lauca escolar, tots,som una mica ms grans tamb. Exceptuantels nois i les noies, alumnes, que sempre aca-ben anant-sen per fer el seu propi cam, quees renoven cada curs i que ens recorden quehi ha ms joventut encara...

  El Llus sha jubilat, per, amb una condicipersonal molt seva: la de ser ben jove despe-rit. Tamb, s clar, amb el millor balan de lafeina feta i amb la felicitaci, lagrament iladmiraci de moltes famlies, alumnes i exa-lumnes, professorat, ajuntaments, collegues,collaboradors i amistats.

  Mai no agrairem prou al Llus tantescoses... Si no les ms personals, inconfessa-bles, en tot cas: la seva absoluta i entusiastadedicaci, la fermesa, lesportivitat, les ideesclares, la capacitat de projectar i el seu parti-cular tarann, que ha deixat empremta fondaen nosaltres, amb qu va crear lEscola, lhafet crixer i lha dirigida gaireb 30 anys.

  I un bon llegat que ens deixa, per tant, lho-me, perqu lnter s ara mateix una gran i sin-gular escola dESO, de Batxillerat i de Ciclesformatius, de graus mitj i superior, de ms de800 alumnes, 80 professors,... amb lexpecta-tiva i el repte, encara, de seguir creixent,ampliant, consolidant i, en definitiva, millo-rant.

  La gran lli del Llus, per, i sobretot, queesperem que tothom acabi entenent, ente-nent,... i que ens ha de valdre per tirar enda-vant lEscola, ms enll del seu lideratgeindiscutible i les qualitats humanes excepcio-nals amb qu lha exercit, haur estat al cap-davall de saber escoltar, de confiar en les per-sones i de fer-ho responsablement, ambhonestedat i amb un profund respecte.

  Moltes grcies, Llus!

  Bernat Catass, Berta Urp, Maria Peir, Mnica SanchezDelegats i delegades

  Mart Ribas i BoldCoordinador pedaggic i professor

 • interact ivadia a didia a dia4 Des del mes doctubre ja funcionen un any ms

  les activitats extraescolars, esportives: funky i hip-hop, voleibol, futbol i futbol sala, i musicals: cant,guitarra, percussi i combo.

  4Tamb iniciades a lestiu passat i durant aquestcurs sestan fent obres sobre els actuals tallers detecnologia i deducaci visual i plstica. Shanconstrut aproximadament uns 600 m2, amb un totalde 6 aules, 1 sala de professors, 1 despatx i 2 lava-bos. En el proper curs 2011-2012 seran les novesaules de Batxillerat i Cicles Formatius.

  En aquests nous espais i amb lobjectiu doptimit-zar els recursos energtics sha construt un granlluernari central que permet lentrada de llum natu-ral, shan collocat finestres dalumini amb trenca-ment de pont trmic, vidres amb cmera allant tr-mica i acstica, cortines especials que permetenregular lentrada de llum a les aules, i fotocllulesals passadissos per impedir lobertura de llums encas dhaver-hi suficient claror. De segur que aix,doncs, saconseguir un dels objectius de lEscolaVerda: lestalvi energtic.

  4El 13 doctubre lalumnat de 4t dESO va fer unrecorregut histric a Vic en la sortida de tutoria.

  4Els i les alumnes de 3r i de 4t de lAula obertavan fer, tamb com a sortida de tutoria, lexcursi apeu fins al Montcau el 18 doctubre.

  4El 26 doctubre, igualment, lalumnat de 3r dESOva anar al Zoo de Barcelona amb els tutors i les tuto-res.

  4La sortida de tutoria dels nous alumnes de 1rdESO va ser el 2 de novembre i van anar a peu finsa Can Rosell de la Serra. on van realitzar una sriedactivitats ldiques.

  4El 10 de novembre els grups de 2n dESO van fer,tamb, la seva sortida de tutoria a Girona amb un iti-nerari guiat.

  4El 23 de novembre lalumnat de 1r A i de 1r B, delBatxillerat Tecnolgic, va visitar la UniversitatPolitcnica de Barcelona.

  4El 13 de desembre els grups de lAula oberta de3r i de 4t van visitar la Fundaci Joan Mir deBarcelona, sortida que es va organitzar des de lamatria deducaci visual i plstica, per practicardiferents tcniques murals a partir de dibuixos iesbossos prviament treballats a laula.

  4El 14 de desembre els grups dalumnes de suportde 2n i 4t dESO van passejar-se per la Fira de SantaLlcia de Barcelona.

  4El 16 de desembre lalumnat de 2n A deBatxillerat va fer una sortida per estudiar lecosiste-ma litoral de Sitges i seguidament visitar lescola deLa Salle de Barcelona.

  4Julian Ignacio Legizamn, Elisabeth Soler i SlviaSogas de 3r dESO van ser finalistes del concurs decartells Oce Viu=Planeta viu, organitzat per laBarcelona Word Race. El jurat va atorgar el primerpremi de la seva categoria a Slvia Sogas, que el 28de desembre, al Port Vell, va lliurar personalment elseu cartell a la tripulaci dun dels velers que horesdara est fent la volta al mn.

  4El 11 de gener lalumnat de lAula dacollida vavisitar el Museu del F.C. Barcelona.

  4El passat 19 de gener es va celebrar el ComitAmbiental anual al nostre centre. Aquest Comitest integrat pels alumnes delegats-verds de cadas-cun dels grups, la comissi ambiental i la directorade lEscola. En aquest espai, els/les alumnes podendebatre i aportar idees o suggeriments per tal queel nostre lema AMBIENTAT! es pugui portar a termeamb ms xit.

  4El 20 de gener va tenir lloc a Martorell la trobadaanual de seguiment de centres amb els quals com-partim el distintiu dEscola Verda. Hi van assistir iparticipar els professors de lEscola Jordi Barroso iMerc Mompel.

  4El 20 de gener va tenir lloc a Martorell la trobadaanual de seguiment de centres amb els quals com-partim el distintiu dEscola Verda. Hi van assistir iparticipar els professors de lEscola Jordi Barroso iMerc Mompel.

  4El mateix dia lalumnat de 3r i 4t de lAula obertai de suport de 4t van assistir a la xerrada exposicide la Diputaci de Barcelona Desprs delESO...Qu? a Vilafranca.

  4El Servei de Medi Ambient de lAjuntament vaorganitzar el passat 26 de gener una visita dels cen-tres de secundria de la vila a la unitat mbil decontaminaci atmosfrica que hi ha installada tem-poralment a Sant Sadurn. Hi van participar els/lesalumnes de lassignatura de cincies de la Terra iMedi Ambient de lEscola. La visita estava guiadaper un tcnic de la Generalitat, que va mostrar elfuncionament dels aparells de mesura i les dadesque se nextreuen. La valoraci de la visita ha estatpositiva per part de tothom. Cal destacar-ne lin-ters dels estudiants i el fet dhaver-ho pogut apro-fitar com a recurs educatiu.

  4El 26 de gener lalumnat de 2n dESO va fer unasortida deducaci fsica a Barcelona per patinarsobre gel i desprs van visitar les installacions delAnella Olmpica.

  Entrega del premi de la World Race a Silvia Sogas

  Unitat mbil de contaminaci atmosfrica

 • interact ivaequip direquip directiuEL NOU EQUIP DIRECTIU

  Jubilat el Llus Massana, el 28 de novembre del2010, la nova directora de lEscola, Leonor Jaques,ha constitut el seu equip directiu i el consell dedirecci del centre:

  4Equip directiu:

  Directora: Leonor JaquesSecretria: Anna M. VallsCap destudis: Joan OliverasCoordinador pedaggic: Mart RibasCoordinador de Cicles Formatius: Jordi Nin

  4Consell de direcci:

  Equip directiu

  Cap de departament de cinciesBenet Malagarriga

  Cap de departament dhumanstiques

  Leonor JaquesCap de departament de llenges

  Pilar PallarsCap de departament de tcniques

  Dolors Farran

  Coordinadora de 1r cicle

  Carme VallsCoordinadors de 2n cicle