REPUBLIKA E SHQIPERISE - · PDF file...

Click here to load reader

 • date post

  08-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of REPUBLIKA E SHQIPERISE - · PDF file...

 • Strategjia Kombetare te Energjise ____________________________________________________________________________________________________________________

  Ministria e Industrise dhe Energjitikes, Agjensia Kombetare e Energjise 1

  REPUBLIKA E SHQIPERISE MINISTRIA E INDUSTRISE DHE ENERGJITIKES

  Agjensia Kombetare e Energjise

  Stategjia Kombetare e Energjise

  Tirane, Korrik, 2003

 • Strategjia Kombetare te Energjise ____________________________________________________________________________________________________________________

  Ministria e Industrise dhe Energjitikes, Agjensia Kombetare e Energjise 2

  Permbajtja

  PERMBLEDHJE DHE PLANI I VEPRIMEVE PER ZBATIMIN E STRATEGJISE KOMBETARE TE ENERGJISE............................... HYRJE ........................................................................................................................................................................ IV.1 SITUATA ENERGJITKE NE VEND DHE OBJEKTIVAT E STRATEGJISE KOMBETARE TE ENERGJISE............................................i IV.1.1 Situata energjitike ne vend.................................................................................................................................................i IV.1.2 Qellimi dhe Objektivat e Strategjise Kombetare te Energjise ................................................................................................ ii IV.1.3 Situata aktuale ne konsumin dhe furnizimin e burimeve te energjise .................................................................................... ii IV.1.4 Kapacitetet energjitike prodhuese, importuese, transmetuese dhe shperndarese te energjise................................................v IV.1.5 Rezervat e burimeve energjitike........................................................................................................................................ vi IV.1.6 Ndotja e mjedisit nga burimet energjetike ..........................................................................................................................ix IV.2 SKENARET E ZHVILLIMIT TE SISTEMIT ENERGJITIK ........................................................................................................... x IV.2.1 Treguesit makroekonomik te zhvillimit te sektorit energjitik ..................................................................................................x IV.2.2 Parashikimi i nevojave energjitike sipas skenareve .............................................................................................................. xi IV.3 PLANI I VEPRIMEVE PER ZBATIMIN E STRATEGJISE KOMBETARE TE ENERGJISE ............................................................... xv IV.3.1 Plani i veprimeve per zbatimin e strategjise se reduktimit te nevojave nepermjet rritjes se eficiences se energjise................ xv IV.3.1.1 Zevendesimi i energjise elektrike per ngrohje, gatim me LPG dhe lende te tjeradjegese……………………………………………………xvii IV.3.1.2 Termoizolimi i stokut ekzistues i ndertesave te banimit dhe atyre publike...........................................................................xvii IV.3.1.3 Nxitja e perdorimit te paneleve diellore per prodhimin e ujit te ngrohte ne sektorin e banesave dhe ate te sherbimeve………xviii IV.3.1.4 Nxitja e perdorimit te ngrohjes individuale, asaj te perqendruar (CHP) ne sektoret e sherbimeve, industri dhe banesave.......xviii IV.3.1.5 Nxitja e perdorimit te llampave eficiente per te siguruar ndricimin ne sektoret e banesave, sherbime & industri…………………..xix IV.3.1.6 Zevendesimi i kaldajave/furrave me qymyr, dru, mazut, koks nafte me solar…………………………………………………………………….xx IV.3.1.7 Rritja e rendimetit te stokut te kaldajave/furrave ne sekorin e industrise dhe sherbime…………………………………………………… .xx IV.3.1.8 Rritja e faktorit te fuqise ne ndermarrjet industrive ……………………………………………………………………………………………………..xxi IV.3.1.9 Nxitja e transportit publik dhe masa te tjera ne sektorin e transportit……………………………………………………………………………..xxi IV.3.1.10 Rritja e eficences se energjise ne bujqesi ne pergjithesi dhe per vaditje ne vecanti………………………………………………………..xxii IV.3.1.11 Nxitja e perdorimit te eficences te energjise ne sherbime, ind., transport, bujqesi nepermjet fushatave te sensibilizimit.......xxii IV.3.2 Plani i veprimeve per zbatimin e strategjise se furnizimit me burime te energjise…………………………………………………………..xxiii IV.3.2.1 Strategjia e furnizimit me energjielektrike…………………………………………………………………………………………………..……………..xxiii IV.3.2.1.1 Masterplani i zhvillimit te sektorit te gjenerimit te energjise elektrike ................................................................................xxii IV.3.2.1.2 Masterplani i zhvillimit te sektorit te transmetimit te energjise elektrike ........................................................................... xxiv IV.3.2.1.3 Masterplani i zhvillimit te sektorit te shperndarjes te energjise elektrike ........................................................................... xxv IV.3.2.1.4 Zhvillimi i sistemit tarifor te energjise elektrike. ..............................................................................................................xxvi IV.3.2.2 Strategjia e furnizimit me nafte dhe nenproduktenafte………………………………………………………………………………………………..xxix IV.3.2.2.1 Strategjia e zhvillimit te rritjes te prodhimit te naftes bruto ............................................................................................. xxix IV.3.2.2.2 Strategjia e rafinerimit dhe marketingut te naftes........................................................................................................... xxix IV.3.2.2.3 Strategjia e zhvillimit te stokazhit te nenprodukteve te naftes ......................................................................................... xxx IV.3.2.3 Strategjia e mundeshme e importit te gazitnatyror……………………………………………………………………………………………………..xxxi IV.3.2.4 Investimet e nevojshme per te siguruar furnizimin me energji per te gjithe burimet energjetike……………………….…………….xxxi IV.3.2.4.1 Institucionet nderkombetare financiare ..........................................................................................................................xxxi IV.3.2.4.2 Financimet private ne sektorin e energjise .....................................................................................................................xxxi IV.3.2.4 Ristrukturimi i sektorit energjitik hap i domosdoshem per implementimin e Strategjise Kombetare teEnergjise….…………….xxxiii IV.3.2.5 Kuadri ligjor i domosdoshem per implementimin e Strategjise Kombetare te Energjise…………………………………….……………xxxvi

 • Strategjia Kombetare te Energjise ____________________________________________________________________________________________________________________

  Ministria e Industrise dhe Energjitikes, Agjensia Kombetare e Energjise 3

  Pjesa e Pare e Strategjise Kombetare te Energjise .............................................................................................................1 SITUATA ENERGJITKE NE VEND DHE OBJEKTIVAT E STRATEGJISE KOMBETARE TE ENERGJISE.......................................4 I.1.1 Situata ne anen e konsumit ..............................................................................................................................................4 I.1.2 Situata ne anen e furnizimit dhe prodhimit ........................................................................................................................4 I.1.3 Objektivat e Strategjise Kombetare te Energjise ................................................................................................................5 I.2 SFIDAT E SEKTORIT TE ENERGJISE...................................................................................................................................6 I.3 KONSUMI I BURIMEVE TE ENERGJISE SIPAS SEKTOREVE...................................................................................................9 I.4 FURNIZIMI DHE PRODHIMI I BURIMEVE ENERGJITIKE.....................................................................................................10 I.5 CMIMET E BURIMEVE TE ENERGJISE ...............................................................................................................................15 I.5.1 Ecuria e cmimeve te burimeve energjitike ........................................................................................................................15 I.5.2 Ecuria e cmimeve te energjise elektrike............................................................................................................................17 I.5.3 Analiza e pozicionit te burimeve te ndryshme energjetike lidhur me sigurimin e sherbimeve kryesore ne sektorin residencial 18 I.6 KAPACITETET ENERGJITIKE PRODHUESE, TRANSMETUESE, SHPERNDARESE DHE IMPORTUESE TE EN