REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I AUDYTU W BANKU ... Kontroli... · PDF fileZakres...

Click here to load reader

 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I AUDYTU W BANKU ... Kontroli... · PDF fileZakres...

Uchwaa Zarzdu nr 5/6/13 z dnia 25.06.2013 r.

Zatwierdzono uchwa RN nr 4 z dnia 02.08.2013 r.

1

REGULAMIN

KONTROLI WEWNTRZNEJ I AUDYTU

W BANKU SPDZIELCZYM

W Dbicy

25 czerwiec 2013 r.

Uchwaa Zarzdu nr 5/6/13 z dnia 25.06.2013 r.

Zatwierdzono uchwa RN nr 4 z dnia 02.08.2013 r.

2

Spis treci

Strona

1. Postanowienia oglne ......................................................................................................... 3

2. Istota i podstawowe zasady kontroli wewntrznej .............................................................. 4

3. Zadania kontroli wewntrznej ........................................................................................... ... 5

4. Procedury kontroli wewntrznej .......................................................... 6

5. Zasady przeprowadzania kontroli wewntrznej funkcjonalnej ........................................... 8

6. Zasady dziaania audytu wewntrznego .......................................................................... . 11

7. Sprawozdawczo w zakresie kontroli wewntrznej 14

8. Ocena zewntrzna audytu wewntrznego 15

9. Postanowienia kocowe . 15

Zaczniki:

1. Zagadnienia i problemy objte kontrol wewntrzn funkcjonaln 2. Zagadnienia i problemy objte audytem wewntrznym 3. Roczna weryfikacja systemu kontroli wewntrznej funkcjonalnej tematyka (zacznik do

sprawozdania rocznego z realizacji kontroli funkcjonalnej).

4. Plan kontroli wewntrznej funkcjonalnej 5. Ewidencja kontroli wewntrznych funkcjonalnych 6. Raport pokontrolny z kontroli funkcjonalnej 7. Sprawozdanie z kontroli wewntrznej funkcjonalnej 8. Wzr kilkuletniego planu audytu wewntrznego

Uchwaa Zarzdu nr 5/6/13 z dnia 25.06.2013 r.

Zatwierdzono uchwa RN nr 4 z dnia 02.08.2013 r.

3

1. POSTANOWIENIA OGLNE

1

Uyte w niniejszym Regulaminie pojcia i skrty oznaczaj:

1. Bank - Bank Spdzielczy w Dbicy 2. Pracownik osoba zatrudniona na podstawie umowy o prac w Banku, 3. Stanowisko uprawnione do kontroli wewntrznej funkcjonalnej okrelone w Regulaminie

organizacyjnym stanowisko wykonujce zadania kontroli funkcjonalnej w stosunku do

podlegych stanowisk oraz innych komrek organizacyjnych,

4. Komrki organizacyjne - wewntrzne elementy struktury organizacyjnej, zdefiniowane w Regulaminie organizacyjnym Banku,

5. Placwka handlowa jednostka lub komrka organizacyjna zajmujca si bezporedni obsug klienta, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Banku.

6. Stanowisko ds. ryzyk Stanowisko do spraw ryzyk 7. Komrka audytu wewntrznego odpowiednia komrka Banku Zrzeszajcego, 8. Bank Zrzeszajcy Bank Polskiej Spdzielczoci SA w Warszawie. 9. Audytor wewntrzny pracownik zatrudniony w odpowiedniej komrce Banku

Zrzeszajcego, posiadajcy odpowiedni wiedz i kwalifikacje. W przypadku audytu

technicznego bezpieczestwa rodowiska teleinformatycznego i informacji pracownicy

posiadajcy odpowiednie certyfikaty w zakresie audytu bezpieczestwa IT.

10. Audyt zewntrzny w szczeglnoci jest to niezalene badanie sprawozdania finansowego

dokonywane przez biegego rewidenta w celu sprawdzenia, czy jest ono zgodne co do formy i

treci z obowizujcymi jednostk przepisami prawa, statutem lub umow. Celem tego badania

jest stwierdzenie, czy sprawozdanie finansowe jest prawidowe oraz rzetelnie i jasno

przedstawia sytuacj majtkow i finansow, jak te wynik finansowy oraz czy zostao

sporzdzone na podstawie prawidowo prowadzonych ksig rachunkowych. Audytem

zewntrznym moe te by specjalistyczne badanie (np. bezpieczestwa systemu

informatycznego) wykonane przez niezaleny podmiot zewntrzny.

11. Konflikt interesw - okolicznoci mogce doprowadzi do powstania sprzecznoci midzy

interesem Banku, osoby powizanej z Bankiem i obowizkiem dziaania przez Bank w sposb

rzetelny, z uwzgldnieniem najlepiej pojtego interesu Klienta i Banku, jak rwnie znane

Bankowi okolicznoci mogce doprowadzi do powstania sprzecznoci midzy interesami

kilku Klientw Banku. Konflikt interesw moe wystpi rwnie na skutek powiza

personalnych.

12. Powizania personalne pokrewiestwo w linii prostej (tj. maonkowie, wstpni, zstpni i

rodzestwo) wrd pracownikw banku oraz czonkw organw statutowych.

2

W Banku dziaa system kontroli wewntrznej, ktrego celem jest wspomaganie procesw

decyzyjnych, przyczyniajcych si do zapewnienia:

1. skutecznoci i wydajnoci dziaania Banku; 2. wiarygodnoci sprawozdawczoci finansowej, nadzorczej oraz informacji zarzdczej; 3. zgodnoci dziaania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewntrznymi.

Uchwaa Zarzdu nr 5/6/13 z dnia 25.06.2013 r.

Zatwierdzono uchwa RN nr 4 z dnia 02.08.2013 r.

4

4. bezpieczestwa rodowiska teleinformatycznego i informacji.

3

System kontroli wewntrznej obejmuje ca dziaalno Banku.

4

1. W celu sformalizowania systemu kontroli wewntrznej i zapewnienia prawidowego i skutecznego jej funkcjonowania, wprowadza si "Regulamin kontroli wewntrznej i audytu w

Banku Spdzielczym w Dbicy zwany dalej Regulaminem.

2. Niniejszy Regulamin okrela cel, zakres i zasady funkcjonowania kontroli wewntrznej.

5

1. Za zorganizowanie oraz prawidowe funkcjonowanie skutecznego systemu kontroli wewntrznej odpowiada Zarzd Banku.

2. Rada Nadzorcza Banku sprawuje nadzr nad systemem kontroli wewntrznej oraz ocenia jego adekwatno i skuteczno.

3. Bezporedni nadzr nad systemem kontroli wewntrznej w tym nad audytem wewntrznym sprawuje Prezes Zarzdu.

2. ISTOTA I PODSTAWOWE ZASADY KONTROLI WEWNTRZNEJ

6

1. Kontrola wewntrzna w Banku wykonywana jest w sposb niezaleny, obiektywny i odpowiedzialny.

2. Poprzez niezaleno kontroli wewntrznej rozumie naley warunki dziaania kontroli wewntrznej dajce gwarancj, e kontrolujcy bez adnych zewntrznych naciskw

przeprowadza kontrole wedug ustalonych metod, dokonuje oceny skutecznoci procedur i

regulaminw oraz sporzdza dokumentacj pokontroln. Niezaleno umoliwia bezstronny i

niedwuznaczny osd dziaalnoci poddanej kontroli.

3. Obiektywno kontroli rozumiana jest jako niezalena od czynnikw pozamerytorycznych ocena dokonywana przez kontrolujcych, co oznacza, e kontrolujcy nie mog by stronniczy

i nie mog uzalenia swojej opinii w kwestii kontrolowanego tematu od opinii innych.

4. Odpowiedzialno kontroli wewntrznej oznacza dokonywanie prawidowej oceny, adekwatnoci, skutecznoci oraz efektywnoci i jakoci wewntrznych systemw Banku, co

oznacza prezentowanie w dokumentacji pokontrolnej sprawdzonych zada, ktre wymagaj

podjcia dziaa naprawczych, unikanie niedomwie i niecisoci.

5. Rada Nadzorcza Banku zapewnia, aby kontrola wewntrzna i audyt byy sprawowane z zachowaniem zasad zapewniajcych unikanie konfliktw interesw, w tym z zachowaniem

zasady, e osoby przeprowadzajce kontrol wewntrzn i audyt nie powinny by powizane

personalnie z osobami kontrolowanymi.

7

Rodzaje kontroli wewntrznej:

1. Kontrola bieca kady pracownik ma obowizek przeprowadzania kontroli dokumentw ktre otrzymuje oraz ktre sporzdza (samokontrola). W zakres kontroli biecej wchodzi

rwnie tzw. kontrola na drug rk, ktrej wymogi s okrelone w procedurach Banku.

2. Kontrole planowane:

Uchwaa Zarzdu nr 5/6/13 z dnia 25.06.2013 r.

Zatwierdzono uchwa RN nr 4 z dnia 02.08.2013 r.

5

1) audyt wewntrzny sprawowany przez odpowiednie komrki Banku Zrzeszajcego w zakresie oceny systemu kontroli wewntrznej (funkcjonalnej), zarzdzania poszczeglnymi

rodzajami ryzyka oraz adekwatnoci kapitaow.

2) kontrole kierownicze sprawowane przez przeoonych w stosunku do nadzorowanych pracownikw,

3) kontrole problemowe obejmujce badanie wybranych zagadnie lub przebiegu okrelonych czynnoci w jednej lub kilku komrkach organizacyjnych Banku, przez

wyznaczone osoby w Centrali Banku.

3. Kontrole dorane postpowania wyjaniajce podejmowane na polecenie Prezesa Zarzdu lub na wniosek Rady Nadzorczej Banku.

4. W obszarze bezpieczestwa rodowiska teleinformatycznego i informacji Zarzd moe podj decyzj o zlecenie audytu Bankowi Zrzeszajcemu lub podmiotowi zewntrznemu, ktre

zapewni:

1) odpowiednie kwalifikacje osb przeprowadzajcych audyt, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami,

2) wykorzystanie uznanych standardw midzynarodowych i dobrych praktyk.

8

1. Funkcjonujcy w Banku system kontroli wewntrznej jest dostosowany do oglnego profilu ryzyka, tj. obejmuje w szczeglnoci obszary obarczone wysokim ryzykiem.

2. Przez obszary obarczone wysokim ryzykiem naley rozumie te obszary dziaania jednostek lub komrek organizacyjnych, gdzie istnieje potencjalne niebezpieczestwo wystpienia

nieprawidowoci, ktre mog wywoywa niepodane skutki finansowe lub negatywne

zjawiska godzce w bezpieczestwo i reputacj funkcjonowania Banku.

3. W szczeglnoci do obszarw obarczonych ryzykiem w banku zalicza si dziaalno kredytow, obsug klienta, rozliczenia, dziaalno kasowo-skarbcow, zarzdzanie bankiem.

4. Do ww. obszarw naley zaliczy rwnie bezpieczestwo fizyczne i informatyczne oraz dbao o wizerunek i dobre imi Banku.

5. Obszary dziaalnoci danej komrki organi