Regeling Mandaat en vertegenwoordiging Drechterland 2016-10-04¢  1. Versturen van...

download Regeling Mandaat en vertegenwoordiging Drechterland 2016-10-04¢  1. Versturen van ontvangstbevestigingen

of 27

 • date post

  10-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Regeling Mandaat en vertegenwoordiging Drechterland 2016-10-04¢  1. Versturen van...

 • Regeling mandaat en vertegenwoordiging Drechterland 2011

  Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de heffing- en invorderingsambtenaar van de gemeente Drechterland, ieder voor zover zijn of haar bevoegdheid strekt Overwegende dat het voor het efficiënt functioneren van de gemeente Drechterland wenselijk is een mandaatregeling vast te stellen; Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht Besluiten: I.de regeling Mandaat en vertegenwoordiging Drechterland 2009 in te trekken; II. de uitoefening van de in het bij dit besluit behorende overzicht vermelde bevoegdheden op te dragen aan de daarbij aangegeven functionarissen; III. ten aanzien van de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld onder II vast te stellen de REGELING MANDAAT EN VERTEGENWOORDIGING DRECHTERLAND 2011.

  Artikel 1 Begripsbepalingen a. mandaat: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan besluiten te nemen. b. volmacht: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten. c. machtiging: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn. d. mandaatgever/mandans: het bestuursorgaan dat de oorspronkelijke wettelijke bevoegdheid heeft en deze mandateert aan een ambtenaar. e. gemandateerde/mandataris: de ambtenaar aan wie het mandaat wordt verleend. f. mandaatoverzicht: een overzicht van door de mandaatgever aan de gemandateerde opgedragen be- voegdheden.

  Artikel 2 Mandaat en plaatsvervanging 1. Mandaat wordt verleend aan de functionarissen, zoals vermeld op het bij deze regeling behorende

  mandaatoverzicht, en bij hun afwezigheid, aan hun plaatsvervangers. 2. Als zowel de gemandateerde als zijn plaatsvervanger(s) afwezig is, wordt de gemandateerde be-

  voegdheid uitgeoefend door een integraal manager van een andere afdeling.

  Artikel 3 Algemene regels, uitzonderingen 1. Het mandaat omvat, naast het nemen en ondertekenen van besluiten, tevens het verrichten van

  alle voorbereidings- en uitvoeringshandelingen die bij de uitoefening van de bevoegdheid behoren, zoals: a. het verstrekken van mondelinge en/of schriftelijke informatie en gegevens van feitelijke en

  objectieve aard. b. het verzenden van ontvangstbevestigingen. c. het voeren van overige correspondentie. d. het vragen van vrijblijvende adviezen en het inwinnen van inlichtingen. e. het verzorgen van publicaties.

  2. De gemandateerde is bevoegd tot het nemen van besluiten als vermeld in het bijgevoegde man- daatoverzicht, tenzij: a. het een weigeringsbesluit of een ander negatief besluit is, behalve als in het mandaatoverzicht

  uitdrukkelijk staat vermeld dat deze besluiten ook zijn gemandateerd. b. advies nodig is van andere afdelingen/instellingen en het advies en het eigen standpunt

  niet op elkaar aansluiten respectievelijk tot dezelfde conclusie leiden In dit geval wordt een geïntegreerd advies voor het bevoegde bestuursorgaan opgesteld.

  c. de gemandateerde het te nemen besluit zelf heeft voorbereid. d. het besluit een afwijking zou inhouden van het bestaande beleid, vastgestelde richtlijnen

  en/of voorschriften. e. het besluit overschrijding van budgetten of kredieten zouden inhouden, dan wel waarvoor

  een afzonderlijk krediet moet worden gevoteerd. f. zienswijzen naar voren zijn gebracht dan wel bezwaar of beroep is aangetekend;

  Nr. CVDR88556_1CVDR 4 oktober

  2016 Officiële uitgave van Drechterland.

  Cvdr 2016 nr. CVDR88556_1 4 oktober 20161

 • g. (een lid van) het college heeft aangegeven dat hij of zij het voorstel aan het bevoegde be- stuursorgaan wil voorleggen.

  h. de mandaatgever vooraf heeft aangegeven zelf te willen beslissen.

  3. Het bepaalde in het tweede lid onder c geldt niet voor relatief eenvoudige besluiten van de afdeling Zorg, Werk en Inkomen.

  4. Als zich één of meer van de in het tweede lid onder a tot en met h omschreven situaties voordoet, dan besluit het bevoegde bestuursorgaan zelf.

  5. De gemandateerde moet instructies van de mandaatgever opvolgen. 6. Als het college het aangaan van een overeenkomst heeft gemandateerd, mag de gemandateerde

  ook namens de burgemeester ondertekenen. Ook mag de gemandateerde de betreffende over- eenkomst opzeggen en deze opzegging ondertekenen.

  Artikel 4 Informatieverstrekking 1. De gemandateerde draagt zorg voor een deugdelijke verslaglegging van de door hem in mandaat

  genomen besluiten door middel van een mandaatbesluit. 2. De gemandateerde informeert het bevoegde bestuursorgaan over de krachtens mandaat genomen

  besluiten via de openbare en niet-openbare Verzamellijst Mandateringsbesluiten. 3. De openbare en niet-openbare Verzamellijst Mandateringsbesluiten wordt via het bestuurssecre-

  tariaat wekelijks ter kennisname gebracht aan het college.

  Artikel 5 Ondertekeningswijze 1. 1.Bij de uitoefening van een mandaat, verleend door het college of de burgemeester, worden

  uitgaande stukken als volgt ondertekend: Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders/burgemeester van Drechterland [voor- en achternaam], afdeling [naam afdeling].

  2. In die gevallen dat alleen sprake is van een ondertekeningsmandaat moet naar buiten toe kenbaar zijn dat het besluit door het bevoegde bestuursorgaan zelf is genomen en worden uitgaande stukken als volgt ondertekend: Met vriendelijke groet, overeenkomstig het door burgemeester en wethouders/burgemeester van Drechterland genomen besluit [voor- en achternaam], afdeling [naam afdeling].

  3. Bij de uitoefening van een mandaat, verleend door de heffings- en invorderingsambtenaar, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend: Met vriendelijke groet, namens de heffings- en invorderingsambtenaar van Drechterland [voor- en achternaam], afdeling [naam afdeling].

  Artikel 6 Schakelbepaling volmachten en machtigingen Deze mandaatregeling is van overeenkomstige toepassing als een bestuursorgaan aan een functionaris, werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid, volmacht verleent tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, of machtiging verleent tot het verrichten van handelingen die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

  Artikel 7 Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

  Artikel 8 Citeertitel Deze regeling wordt aangehaald als: "Regeling Mandaat en vertegenwoordiging Drechterland 2011".

  Aldus besloten in de vergadering van 14 december 2010,

  Burgemeester en wethouders van Drechterland,

  Cvdr 2016 nr. CVDR88556_1 4 oktober 20162

 • de secretaris, de burgemeester,

  E.L.C.M. Mol R.J.H. van der Riet

  De burgemeester van Drechterland,

  R.J.H. van der Riet

  Aldus besloten door de heffings- en invorderingsambtenaar van de gemeente Drechterland op 14 de- cember 2010,

  J.N.M. Commandeur

  Cvdr 2016 nr. CVDR88556_1 4 oktober 20163

 • Bijlage 1 Overzicht generieke functieprofielen

  FunctieprofielFunctiecode

  GemeentesecretarisSP.01

  BrandweercommandantSP.04

  Concern-controllerSP.06

  Adjunct-gemeentesecretarisSP.07

  Integraal manager01.02

  Beleidsadviseur A02.01

  Beleidsadviseur B02.02

  Vakspecialist A03.01

  Vakspecialist B03.02

  Vakspecialist C03.03

  Vakspecialist D03.04

  Ondersteunend medewerker A04.01

  Ondersteunend medewerker B04.02

  Ondersteunend medewerker C04.03

  Cvdr 2016 nr. CVDR88556_1 4 oktober 20164

 • Bijlage 2 Machtigingen Algemene machtiging

  NamenFunctiecodeFunctiebenaming

  E.L.C.M. MolSP.01Gemeentesecretaris

  I. SimsekSP.07Adjunct-gemeentesecretaris

  M. Smit01.02Integraal manager Personeel en Bestuur

  A.M. Doodeman03.01Vakspecialist A - Personeel en Bestuur B.C. Slijkerman

  D. Wielandt03.02Vakspecialist B - Juridische zaken en OOV A. Huisman-Slagter

  M.A.G. Sijm-Reus03.03Vakspecialist C – OOV S. de Vries

  J.N.M. Commandeur01.02Integraal manager Financiën

  T.H. Riet01.02Integraal manager Welzijn

  N.A. Heilig02.02Beleidsadviseur B

  A.T.M. Goutier01.02Integraal manager Burgerzaken en Receptie

  M.L. Haemels01.02Integraal manager Zorg, Werk en Inkomen

  M.L. Siksma03.01Vakspecialist A – Zorg, Werk en Inkomen M. Sijbrandij

  A.M. de Jong03.02Vakspecialist B – Zorg, Werk en Inkomen W. Oudt A.M. Put E.M. Portegies-Ruiter T.A.M. Vlaskamp J. Geerlings

  P. Kusters01.02Integraal manager Beleid en Projecten

  H. Medema02.01Beleidsadviseur A - Beleid en Projecten

  J. van den Bos02.02Beleidsadviseur B - Beleid en Projecten

  M.A.C. Raven03.02Vakspecialist B M. Huig J. Keijzer M. Groefsema

  A.J.T. Groot01.02Integraal manager Bouwen en Milieu

  D. Milosavljevic03.01Vakspecialist A - Bouwen en Milieu P.M. Heilig

  B. Denekamp01.02Integraal manager Openbare Werken

  C. Pelt03.02Vakspecialist B - Openbare Werken/Groen

  J. Kunst03.02Vakspecialist B – Openbare Werken/Verkeer

  Machtiging in belastingzaken

  NaamFunctiecodeFunctiebenaming

  J. Keeman03.02Vakspecialist B - Financiën

  Cvdr 2016 nr. CVDR88556_1 4 oktober 20165

 • Bijlage 3 Vervanging Bij afwezigheid van de integraal manager is de vervanging:

  2e vervanger1e vervangerIntegraal managerAfdeling

  J. van den BosH. MedemaP. KustersBeleid en Projecten

  P.M. HeiligD. MilosavljevicA.J.T. GrootBouwen en Milieu

  C. HansenA.T.M. GoutierBurgerzaken en receptie

  M.H.